Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan; Kuruluş : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, Genel Müdürlük : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürünü, Teftiş Kurulu : Kuruluş Teftiş Kurulunu, Kurul Başkanı : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını, Refakat Müfettişi : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişlerini, Kuruluş Müfettiş : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini, Müfettiş Yardımcıları : Re sen teftişe yetkili veya yetkisiz Kuruluş Müfettiş Yardımcılarını,

2 Yazı İşleri Servisi Şefliği : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğini, Yazı İşleri Servisi Şefliği Personeli : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinde görevli Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki personeli, ifade eder. Teşkilat ve Bağlılık Madde 4- Teftiş Kurulu Başkanlığı; a) Başkan, b) Başmüfettişler, c) Müfettişler, d) Müfettiş Yardımcıları, İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi e) Yazı İşleri Servisi Şefliği personelinden,müteşekkil olup, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler Başkandan alacakları talimatlara göre çalışırlar ve Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yaparlar. Görev Merkezi Madde 5- Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi İstanbul dur. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir. Ancak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından onay alınarak, devamlı teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulması gereken illerde görev merkezleri kurulabilir, değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezlerdeki Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilebilir. İKİNCİ KISIM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanlığı

3 Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kuruluş amacı gereğince, genel ilke ve politikalar çerçevesinde aşağıdaki temel görevleri yürütmekle yükümlüdür : a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fener ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, Kuruluşla sözleşmesi bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek. b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. Teftiş Kurulu Başkanlığının Sorumlulukları Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanlığı personeli (Madde 4 de kayıtlı) ; a) İşleri yürürlükteki Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Toplu İş Sözleşmeleri, Genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak, gereği gibi zamanında yapmamaktan, b) Yetkilerini aşmaktan veya kötüye kullanmaktan ve gerekli yerlerde kullanmamaktan, dolayı sorumludurlar. Başkanın Atanması İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 8- (Değişik:RG-15/08/ ) Başkan; Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Başmüfettişler arasından atanır. Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9- Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Genel Müdür adına yürütmek, b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Yazı İşleri Servisinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, c) Her yıl en geç ocak ayının sonuna kadar Yıllık Teftiş Programını hazırlayarak, Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak, d) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, e) Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma emir ve onayları üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek,

4 f) Önemli ve çok acele konularda, olaylara zamanında el koymak amacı ile daha sonra Genel Müdüre bilgi vermek üzere inceleme ve soruşturma emri vermek, g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesini istemek, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdürün onayına sunmak; onaylanmış raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak, h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmalarını ve 3 yıllık staj döneminde yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, ı) Müfettiş yeterlik sınavlarının düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak,müfettişliğeatanma ile ilgili işlemleri yürütmek, i) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, çağdaş işletmecilik yöntemlerinin tanıtılması amacıyla, görevi aksatmayacak şekilde uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak, j) Müfettişlerin, Müfettiş Yardımcılarının ve Yazı İşleri Servisi personelinin Gizli Sicil Raporlarını düzenlemek, k) Müfettişlerin temsil ödeneği ve diğer giderleriyle, özlük hakları konularında çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak, l) Müfettişlerin ve Yazı İşleri Servisi personelinin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini incelemek, onaylamak ve değerlendirmek, m) Üyesi olduğu Kurul ve Komisyonlara iştirak etmek, n) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak, o) Teftiş Kurulu ve Yazı İşleri Servisinin kadrosunu önermek, ö) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş Rehberini ve Başkanlık Talimatlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, p) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, r) Kuruluşun genel amacı ve politikası çerçevesinde karlılık ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olanakların araştırılmasını sağlamak, bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve önerileri Genel Müdüre sunmak, s) Diğer yöneticilik görevlerini yürütmek, Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini yapabilmek için gerekli yetkiye sahip olup, bu yetkiyi her yerde ve her işte Genel Müdür adına kullanır. Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait diğer görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur. Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

5 Madde 10- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev dağılımı Teftiş Kurulu Başkanınca belirlenir. Refakat Müfettişlerinin görev süresi en fazla bir yıl olup, süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler. Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet Madde 11- Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müfettişlerden birini vekil olarak görevlendirilmek üzere Genel Müdürün onayına sunar. Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜFETTİŞLER Madde 12- Müfettişler, Başkandan alacakları talimat veya programlara göre Genel Müdür adına; a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fenerler ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, sözleşmemiz bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek, sonuçlarını rapora bağlamak, b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak, c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzlukları veya soruşturma açılmasını gerektiren diğer konuları gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin kaybolması ihtimali olan durumlarda hemen hadiseye el koymak ve kaybolma ihtimali olan delilleri toplayarak, soruşturma için izin istemek, d) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici önerilerde bulunmak, e) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları işyerlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul ve gerektiğinde ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya ve belgeleri tetkik etmek, gereğine göre bu belgelerin aslını ve/veya suretini almak, f) Teftiş ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları mahsurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izne ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmasına ihtiyaç duyulanların geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek, g) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa zamanında bilgi vermek, h) Çalışmaları sırasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren konulara rastlanması halinde Kuruluş personelinden re sen Kuruluş dışından ise Teftiş Kurulu Başkanının yazılı teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bilirkişi heyeti oluşturmak,

6 ı) Teftiş edilen birimlerin personelinin bilgi ve yeteneklerini değerlendirip, özellikle yönetici kadronun, Kuruluş amaç ve çıkarları yönünde yeterli olup olmadıklarını araştırarak, gerekli görmeleri halinde personel hakkında Gizli Sicil Raporu düzenlemek, başarılı çalışmalarını tespit ettikleri personelin takdirname ile ödüllendirilmeleri için öneride bulunmak, i) 13 üncü madde hükümleri çerçevesinde Kuruluş personelini görevden uzaklaştırmak, j) Kuruluş görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen inceleme ve araştırmaları yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılarak, bunlar hakkında düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunmak, k) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde incelemeler yaparak, tespit ettikleri yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen verimlilikte ve düzende yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve görüşleri raporlarla Başkanlığa bildirmek, l) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının kısa zamanda en iyi biçimde yetişmesini sağlamak ve Müfettişlik niteliğinin oluşması için gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermek, en az altı ay süre ile eşliğinde çalışan Müfettiş Yardımcıları hakkında Gizli Sicil Raporu düzenleyerek, görüşlerini de gizli bir yazı ile Başkanlığa bildirmek, m) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler. Müfettişler bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan, yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine Yetki verilmesiyle mümkündür. Görevden Uzaklaştırma Yetkisinin Kullanılması Madde 13- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler: a) Basit ve nitelikli zimmeti veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu bulunmak, b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak, c) 19/04/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak, d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak, e) Soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak, f) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak. Ancak, görevden uzaklaştırma yetkisinin kullanılabilmesi için yukarıdaki bentlerde belirtilen fiillerin soruşturma ile sabit olması gereklidir.

7 Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte derhal ilgiliye, tayine yetkili amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkan tarafından durum Genel Müdüre arz edilir. Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur. Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebi ile işlerin aksamaması için Müfettiş bu görevin geçici olarak kime verilmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşlerini de Başkanlığa bildirir. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenmez. Görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu gibi soruşturma olayları öncelikle ve süratle sonuçlandırılır. Personelin eylem ve davranışı sadece disiplin cezası gerektiriyorsa en çok üç ay süre ile görevden uzaklaştırılabilir. Yasal soruşturma da gerektiren bir eylemden dolayı görevden uzaklaştırılan personelin durumu her iki ayda bir değerlendirilerek, görevine dönüp dönmemesi hakkında Başkanlığa bilgi verilir. Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi gereğince takibat yapılması için Müfettiş tarafından, o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir. Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda ihmali görülen amirler hakkında da Müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir. Teftiş ve Soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili Makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir. Görevlendirme Madde 14- Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Müfettişlere, Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez. Müfettişler, yürüttükleri görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Birlikte Görev Madde 15- Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere yönelik en uygun yöntemi belirleyerek, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler. Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi verirler. İşlerin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri Madde 16- Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

8 Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler. Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha hazırlanacak devir notuna; a) Devredilecek işin ne olduğu, b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı, d) Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. Müfettişlerin Uyacakları Hususlar : Madde 17- Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun vakar ve ciddiyeti göstermek, nezaket kurallarına uymak, her ne suretle olursa olsun tartışmalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaksızın, tarafsız davranmak zorundadırlar. Müfettişler ; a) İcraya müdahale edemezler, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanına giren konulara yönelik icrai faaliyetlere katılamazlar. b) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza konulmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde ilave ve düzeltme yapamazlar. c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve muttali oldukları gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar. d) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususlar ile idari işler hakkında yetkili mercilerden başkalarına bilgi veremezler. e) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar. f) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında, teftişe tabi olan kimselerle özel münasebetler tesis edemezler. g) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını 24 saat içinde Başkanlığa bildirirler. h) Kuruluş Harcırah Yönetmeliğine aykırı davranamazlar. ı) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanlığından alacağı emre göre ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince devrederler. Ayrıca zimmetlerinde bulunan kimlik

9 belgesi, mühür, kredi cüzdanı, çek karnesi, yazı ve hesap makinesi, evrak çantası v.b. demirbaş eşyayı Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servisi Şefliği Servis Şefi ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 18- Yazı İşleri Servisi Şefliği Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Servis Şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur. Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servis Şefliğinin görevleri şunlardır : a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek, b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, d) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, e) Müfettişlere ait tahakkuka esas olacak evrakı, ilgili ünitelere zamanında teslim etmek, f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak, g) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak, h) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak, ı) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek, i) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Servisi Şefliğinin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı, birinci derecede Servis Şefi sorumludur. Servis işlerinde gizlilik esastır. Servis Şefi ve servis personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan, Genel Müdürün dışında kimseye gösteremez, veremez, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Madde 19- a) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan malzemeleri ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri, gizli de olsa

10 bütün vesikaları sözlü veya yazılı ilk talebinde Müfettişe göstermek veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar. b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki yönetici ve diğer personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. eder. Müfettiş, asıllarını aldığı evrak ve belgelerin mühür ve imzasıyla onaylı suretlerini ilgili birimlere iade c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri tarafından, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin araç ve gereçler sağlanır ve gerekli görülen diğer tedbirler alınarak, her türlü yardım ve kolaylık gösterilir. d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki personele verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme yada soruşturmanın sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır. e) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri (gemi kaptanları dahil) teftiş dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde de halefine imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar. f) Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür. Görevliler üst makamlardan, amirlerinden izin almak gibi veya buna benzer diğer nedenlerle de olsa yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geciktiremezler. ÜÇÜNCÜ KISIM Sınava İlişkin Hükümler Kuruluş Müfettişliğine Giriş Madde 20 (Değişik: RG 30/3/ ) BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Müfettişliğine Giriş Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme Sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 3/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Kuruluşça yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. Giriş sınavına katılabilmek için, adayların 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik

11 gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puan almış olmaları zorunludur. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.) Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro veya pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kuruluş tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava davet edilir. Kuruluşça yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu Madde 21- Kuruluşun Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı; Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanının seçeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı üç Müfettişin iştiraki ile oluşacak dört kişilik bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca, Müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir. Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevlidir. Gerektiğinde üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür. Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının İlanı Madde 22- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavlarının yazılı kısmının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, sınav konuları, başvuru yeri ve son başvuru tarihi sınav gününün en az iki ay öncesinden başlamak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve en az iki kez ilan edilir. Son ilan, başvuru tarihinin bitiminden en az 1 ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları aranır. Madde 23- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, adaylarda aşağıda belirtilen şartlar a) (Değişik:RG-15/08/ ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, b) Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene ilave edilir.) c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak, d) Sağlık yönünden her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak, görev yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, e) Sicil ve özgeçmişi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel bir durumu bulunmamak, f) Kuruluş Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak, g) (Değişik: RG 30/3/ ) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' nda yeterli puan almış olmak, (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

12 h) İktisat, Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Denizcilik ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık yüksek öğrenim lisans diploması veren yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, gerekir. Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların mühendislik dallarına ilişkin ayrım sınav ilanında ayrıca belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyenlerden Aranılan Belgeler Madde 24- (Değişik:RG-15/08/ ) Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına aday formu veya bir dilekçe ile başvururlar. Aday formu veya dilekçede adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Başvuruda adaylardan, KPSS sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı sureti ile adayın kendi el yazısı ile hazırlanmış, baba ve annesinin adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları ile varsa yüksek tahsilindeki bölümünün adı, ihtisas veya doktorasının bulunup bulunmadığı, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra çalıştı ise, çalıştığı yerlerin adı, çalışma süresi ve yürüttüğü görevi, halen çalışıyor ise yeri, kendisi hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmişi istenir. Giriş sınavını kazanan adaylardan ise, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir. a) (Değişik:RG-3/4/ ) ) T.C. kimlik numarası beyanı b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti, c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf, ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan, d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan, e) Tebliğe esas ikametgah beyanı, f) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyan. Sınavı kazanan adayların (ç), (d) ve (f) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe Aykırı Beyan Madde 25- Başvuru dilekçesinde ve ekinde yer alan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Adaylık Belgesi Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iştirak edebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Bu belgede adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir. Sınava ancak bu belge gösterilerek girilebilir.

13 Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Yapılacağı Yer Madde 27- Giriş sınavı İstanbul da yapılır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları Madde 28- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. I- İktisat, Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden Mezun Olanlar ; A) HUKUK a) Anayasa Hukuku, (T.C. Anayasasının Genel Esasları, Mali ve Ekonomik Hükümleri) b) İdare Hukuku, (Genel Esaslar, İdari Yargı) c) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar, Ayni Haklar) d) Borçlar Hukuku, (Genel Hükümler) e) Ticaret Hukuku, (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak) f) Deniz Ticaret Hukuku, g) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar) h) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, (Görev ve Yetki, Kamu Davası, Soruşturma Usulleri) ı) İş Hukuku, (1475, 854, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) i) İcra İflas Hukuku. B) İKTİSAT a) Makro ve Mikro İktisat, b) Uluslararası İktisat, c) Para, Banka ve Kredi, d) İşletme İktisadı. C) MALİYE a) Maliye Politikası, b) Vergi Kanunlarının Esasları, c) Kamu Gelir ve Giderleri, d) Bütçe. D) MUHASEBE

14 a) Genel Muhasebe, b) Şirketler Muhasebesi, c) Bilanço Analizi ve Teknikleri, d) Ticari Hesap. E) YABANCI DİL a) İngilizce, b) Fransızca, c) Almanca, dillerinden birisi. II- Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden Mezun Olanlar A) Bölümlerinde okutulan mesleki dersler, B) Hukuk, İktisat ve İşletmenin Genel Esasları, C) Genel Matematik, D) Yabancı dillerden (İngilizce, Fransızca, Almanca) birisi. Sınav Sorularının Hazırlanması Madde 29- Sınav Kurulu, 28 inci maddede yer alan sınav konuları ile ilgili soru ve cevapları hazırlar veya üniversite öğretim üye ve görevlilerine hazırlatır. Hazırlanan soru ve cevaplar ile puan değerleri tutanakla saptanır. Bu tutanaklar Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstü mühürlenip, Sınav Kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Kurul Başkanınca saklanır. Soruların hazırlanmasında ve saklanmasında gizliliğe uyulur. Gerek görüldüğünde giriş sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla da yapılabilir. Gözetim Kurulları Madde 30- Giriş sınavının yazılı bölümünün yapılacağı yerlerde gözlemci olarak görev yapmak üzere, Başkanlıkça en az iki Müfettiş ve/veya Müfettiş Yardımcısından oluşacak Gözetim Kurulları görevlendirilir. Her Gözetim Kurulundaki en kıdemli Müfettiş, Gözetim Kurulunun başkanıdır. Sınav yapılacak yerler için Başkanlıkça birer sınav sorumlusu belirlenir. Sınav sorumluları görevli oldukları yerlerdeki sınavların düzen ve disiplininden sorumludurlar. Yazılı Sınavın Hazırlığı

15 Madde 31- Başkanlıkça sınav sorularının, sınavın yapılacağı yerlerde kapalı ve mühürlü zarflar içersinde sınavın başlangıcından bir saat önce bulundurulması için gerekli önlemler alınır. Kuruluşun sınav yerlerindeki ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek Birimleri, sınav için gerekli büro gereçlerini sağlamak ve sınav sorumlularının sınavla ilgili diğer taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yazılı Sınavın Yapılış Şekli Madde 32- Yazılı sınavlar aşağıda belirlenen esaslara göre yürütülür. a) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış olan sürede bitirilir. b) Sınava iştirak edecek olanlar kendilerine verilen Adaylık Belgesi kontrol edilerek salona alınır. Ancak sınava giren adaylar yanlarında Adaylık Belgesi nin yanısıra resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bu belgeleri sınav gözlemcilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. c) Sınava giren adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir ve her sınav sonunda imza karşılığında sınav sorumlusuna teslim edilir. Sınav sorumluları teslim aldıkları tutanakları Başkanlığa teslim ederler. d) Gözetim Kurulları sınav disiplinini kurmak, kopya çekilmesini önlemek ve sınavların olaysız sonuçlanmasını sağlamakla görevlidirler. e) Soru zarfları sınava katılanların önünde açılır. f) Sınav cevap kağıtları, adaylık belgesi ile kağıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan sonra isim kısmı kapatılmak suretiyle toplanarak bir zarfa konur. Zarfın üzerine, içerisinde bulunan kağıt sayısı yazılır. Gözetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve her sınav sonunda, imza karşılığında sınav sorumlusuna teslim edilir. Sınav sorumluları teslim aldıkları zarfları Başkanlığa teslim ederler. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Madde 33- Sınavda aşağıdaki kurallara uyulur. a) Soru zarfları açıldıktan sonra gelenler sınava alınmazlar. b) Sınava girenler yanlarında hiçbir kağıt, kitap ve not bulunduramazlar. c) Cevap kağıtlarından başka kağıtlar kullanılamaz, aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilerek aday başarısız sayılır. d) Sınav sırasında disiplin ve düzeni bozanlar veya diğer adaylara yardım edenler sınavdan çıkarılır ve durum Gözetim Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Bu şekilde sınavdan çıkarılan adaylar Kuruluşun Müfettiş Yardımcılığı sınavına bir daha alınmazlar. Ayrıca Sınav Kurulunca belirlenmiş olan uyulması gerekli diğer kurallar Gözetim Kurulu Başkanı tarafından sınavdan önce adaylara duyurulur. Sınav Kağıtlarının Okunması ve Değerlendirilmesi Madde 34- Sınav kağıtları Başkanlıkça Sınav Kuruluna teslim edilir. Sınav kağıtları Sınav Kurulu yada 29 uncu maddede belirtilen Kurum veya kişilerce değerlendirilir. Yazılı sınavda her grup için tam not 100 dür. Okunup değerlendirilen sınav kağıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün kağıtlar okunup değerlendirildikten sonra kapalı olan ad yerleri açılarak verilen notlar

16 aday numarası sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Cetveller Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Yazılı Sınavda Başarının Saptanması Madde 35- Yazılı sınavı kazanmış sayılmak için her gruptan en az 60, genel ortalamada da en az 70 not almış olmak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar Sınav Kurulu üyelerince imzalanacak bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınava Çağrı Madde 36- Yazılı sınavda başarı gösterenler, iadeli taahhütlü bir mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılırlar. Yazılı sınavı kazananların sayısı fazla olduğu takdirde, Başkanlıkça başarı derecesi sırasına göre ve belirlenmiş kadro sayısının en az iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılabilir. Sözlü Sınavın Yapılış Şekli yapılır. Madde 37- Sözlü sınav, adaylara yapılan bildirimde belirtilen yer, gün ve saatte Sınav Kurulunca Sözlü sınavda adaylara yazılı sınav konularından sorular sorulur ve adayın bilgisi, zekası, kavrama hızı, anlatım ve temsil yeteneği, tavır davranış gibi kişisel nitelikleri değerlendirilir. Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi ve Başarının Saptanması Madde 38- Sözlü sınavda tam not 100 dür. Adaylara, Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinden her biri, bütün sınav konuları için bir not verir. Notlar toplanarak verilen not sayısına bölünüp ortalaması bulunur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sözlü sınavda alınan aritmetik ortalama notun 70 ten aşağı olmaması gerekir. Sözlü sınav sonunda adayların not ortalamaları, aday numarası sırasına göre düzenlenen bir cetvele geçirilir ve cetvel Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır. Başarının Saptanması, Başarı Sırası ve Atanma Madde 39- Müfettiş Yardımcılığı, Giriş Sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 70 ten az olmaması gerekir. Giriş Sınavı notu, yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu ortalaması toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu en yüksek olandan başlamak kaydıyla puan sıralaması takip edilerek kadro sayısı kadar aday seçilir. Sınav notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan, yazılı sınav notlarının da eşit olması halinde KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Göreve başlamayan ya da başlayıp iki yıllık süre içinde ayrılan adayların yerine atanmak üzere, sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday da yedek aday olarak kabul edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

17 Sınav sonucuna ilişkin olarak Sınav Kurulunca düzenlenen tutanak, adayların başarı derecesine ve açık kadroya göre atanmalarına yönelik işlemlerin tamamlanmasını teminen Başkanlıkça bir yazı ekinde ilgili birime iletilir. Yazılı sınavın ÖSYM ne yaptırılması halinde sınav sonuç yazısı, yazılı sınava ait tutanak yerine geçer. Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez. Kuruluş Yönetim Kurulunca atanması yapılan ilgililere ise başlamak için yapılması gerekli işlemler iadeli taahhütlü bir mektupla bildirilir. Bu kişiler bildirimin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren belgeyle kanıtlanması olanaklı, zorlayıcı nedenler olmaksızın bir ay içinde Kuruluşa başvurmamaları halinde haklarını kaybederler. Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler. Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir. Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Sınav Kağıtlarının Saklanması Madde 40- Sınav sonuçları Genel Müdürlükte onbeş gün süre ile duyurulur. Bu duyuru tebligat niteliğindedir. Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri bir yıl, bunun dışındaki sınavla ilgili belgeler üç ay süre ile Başkanlık arşivinde saklanır. Adayların sınavlara giriş sayısının belirlenebilmesi açısından, sınava giren adayların bir listesi çıkartılarak saklanır. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 41- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulunca incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Giriş Sınavının Tatil Günlerinde Yapılabilmesi Madde 42- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümleri hafta sonu tatili günlerinde de yapılabilir. İKİNCİ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Yetiştirmede Amaç Madde 43- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür. a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

18 b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak, c) Bilimsel çalışmalara, araştırmaya yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak, d) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak. Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı Madde 44- Müfettiş Yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. a) Birinci Dönem Çalışmaları : Bu dönem çalışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın Yardımcılara öğretilmesi amacı ile 3 aylık hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu sürenin bitiminde yapılan sınavda alınan not kurs notudur. b) İkinci Dönem Çalışmaları : Bu dönem çalışmaları, Müfettiş refakatinde yapılır. Teftiş ve soruşturmalarda Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesine önem ve öncelik verilir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir. Müfettiş Yardımcıları, belirlenen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettişler bu dönemde programlarını, mevzuatın, teftişin ve soruşturma usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. c) Üçüncü Dönem Çalışmaları : En az 15 aylık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin haklarında verecekleri özel not ile birlikte mütalaaları da alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Re sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; re sen veya lüzumu halinde diğer Müfettiş Yardımcılarıyla ya da Müfettişlerle birlikte görev yaparlar. Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. Kurulda iki yılını dolduran Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanlığınca belirlenecek mesleki konularda etüt hazırlarlar. Bu etütleri en geç yardımcılık dönemi sonundan üç ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Etütler Kurul Başkanı ve üç Müfettişten oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Yetişme Notu Madde 45- Müfettiş Yardımcılarının yeterlilik sınavına girebilmeleri için aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak yetişme notu tespit edilir. a) Kurs ve/veya seminer notu : Kurs ve/veya seminerler sonunda yapılan sınavda aldıkları notlar ortalamasıyla belirlenen not, b) Etüt notu : Üçüncü dönem çalışmaları sırasında hazırlayacakları etütle ilgili verilen not,

19 c) Teftiş notu : Re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Başkanınca verilen not, d) Özel not : Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları, mesleki liyakatları, sorumluluk duyguları, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri, kendilerini yetiştirme ve yenileme gayretleri, disipline riayetleri hakkında refakatinde çalıştıkları Müfettişler tarafından verilen nottur. Bu notlar; 100 tam puan üzerinden verilir. Her bölümünden verilecek notun 60 tan yetişme notu ortalamasının ise 70 ten aşağı olmaması gerekir. Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma Madde 46- Müfettiş Yardımcıları en az 6 şar ay süreyle yanında çalıştığı iki Müfettişin birinden olumlu mütalaa ve yetişme notu alamazlar ise, 6 ay süreyle üçüncü bir Müfettiş refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı üçüncü Müfettişten de olumlu mütalaa ve yetişme notu alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz. Bu kişilerle, Müfettiş Yardımcılığı döneminde Genel Müdürlük Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakledilirler. Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması Madde 47- Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Müfettiş Yardımcılığı staj süresi içersinde sürekli 2 ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ile ücretsiz izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile 3 yıl görev yapmamış olanların Müfettiş Yardımcılığındaki yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır. Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavına girebilmeleri için ; a) Müfettiş Yardımcılığı döneminde fiilen en az 3 yıl çalışmış olması, b) Müfettiş Yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerinin olumlu olması, c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması, gerekir. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve sınav yeri en az 1 ay önce yazı ile bildirilir. Müfettiş Yeterlik Sınav Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama Madde 48- Müfettiş yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen Sınav Kurulu tarafından yapılır. Yeterlik Sınavı Programı Madde 49- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

20 A- Mevzuat ve Uygulama; a) Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait mevzuat, b) Ticaret Hukuku, ( Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak) c) Deniz Ticaret Hukuku, d) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar, şahsın hukuku, eşya hukuku) e) Borçlar Hukuku, ( Genel Esaslar ve akdin nevileri) f) İş Hukuku, (1475, 854, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar) g) İcra ve İflas Hukuku, h) İdare Hukuku, (Genel esaslar, Türkiye nin idari yapısı ve idari yargı) ı) Devlet Memurları Kanunu, i) Harcırah Kanunu, j) Vergi Mevzuatı, k) Hukuk Muhakemeleri Usulü Hukuku, l) Kuruluş Ana Sözleşmesi ve Kuruluşa ait mevzuat ve uygulaması. B- Muhasebe; a) Genel Muhasebe, b) Bilanço Analizi ve Teknikleri, c) Kuruluş Muhasebesi ve Uygulaması. C- Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri; a) Ceza Hukuku, (Genel esaslar ve ikinci kitabından devlet idaresi ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlar ve mal aleyhindeki cürümlere ilişkin genel bilgiler) b) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, d) Özel Soruşturma Usulleri ile ilgili kanunlar, e) Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması Madde 50- Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar Sınav Kurulunca tespit

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3161 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/7/1990, No : 90/671 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 13/12/1983, No : 181 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/9/1990, No : 20635

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/2/1991, No : 91/1467 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 1/3/1991, No : 20801 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kapsam,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır.

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1990-90/671 Dayandığı KHK Tarihi - No: 13/12/1983-181 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/09/1990-20635 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3315 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993 No: 93/4688 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/8/1993 No:

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ 3479 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No : 98/10514 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985, No : 3143 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/2/1998

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA

BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MENKULKIYMETLER BORSASI HAKKINDA İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının tarihçesi 1866 yılına kadar dayanmaktadır. 1866 yılında Osmanlı devletinin borçlu olduğu devletlerin de desteği

Detaylı

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

07 Mart 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 07 Mart 2010 tarih ve 27514 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE FON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 14 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28353 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1996 No : 96/7994 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/1/1985 No : 3146 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/4/1996

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 2, 2 Avukat, 24 Memur ve 2

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE 10 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Detaylı

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 adet

Detaylı

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sermaye Piyasası Kurulu nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 5 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ

T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI BROŞÜRÜ ANKARA 2013 T.C. GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTĐŞ YARDIMCILIĞI GĐRĐŞ SINAVI T.C. Gençlik

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca, vergi dairesi başkanlıklarında boş

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı