Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24702

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar. Tanımlar Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen kavramlardan; Kuruluş : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, Genel Müdürlük : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünü, Genel Müdür : (Değişik:RG-15/08/ ) Kıyı Emniyeti Genel Müdürünü, Teftiş Kurulu : Kuruluş Teftiş Kurulunu, Kurul Başkanı : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını, Refakat Müfettişi : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişlerini, Kuruluş Müfettiş : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanını, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini, Müfettiş Yardımcıları : Re sen teftişe yetkili veya yetkisiz Kuruluş Müfettiş Yardımcılarını,

2 Yazı İşleri Servisi Şefliği : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğini, Yazı İşleri Servisi Şefliği Personeli : Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yazı İşleri Servisi Şefliğinde görevli Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki personeli, ifade eder. Teşkilat ve Bağlılık Madde 4- Teftiş Kurulu Başkanlığı; a) Başkan, b) Başmüfettişler, c) Müfettişler, d) Müfettiş Yardımcıları, İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Bağlılık ve Görev Merkezi e) Yazı İşleri Servisi Şefliği personelinden,müteşekkil olup, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler Başkandan alacakları talimatlara göre çalışırlar ve Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma yaparlar. Görev Merkezi Madde 5- Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi İstanbul dur. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir. Ancak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından onay alınarak, devamlı teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulması gereken illerde görev merkezleri kurulabilir, değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Bu çalışma merkezlerinde, verilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezlerdeki Müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilebilir. İKİNCİ KISIM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanlığı

3 Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kuruluş amacı gereğince, genel ilke ve politikalar çerçevesinde aşağıdaki temel görevleri yürütmekle yükümlüdür : a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fener ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, Kuruluşla sözleşmesi bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek. b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak. Teftiş Kurulu Başkanlığının Sorumlulukları Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanlığı personeli (Madde 4 de kayıtlı) ; a) İşleri yürürlükteki Kanun, Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Toplu İş Sözleşmeleri, Genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak, gereği gibi zamanında yapmamaktan, b) Yetkilerini aşmaktan veya kötüye kullanmaktan ve gerekli yerlerde kullanmamaktan, dolayı sorumludurlar. Başkanın Atanması İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 8- (Değişik:RG-15/08/ ) Başkan; Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Başmüfettişler arasından atanır. Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9- Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. a) Başkanlığın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Genel Müdür adına yürütmek, b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Yazı İşleri Servisinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, c) Her yıl en geç ocak ayının sonuna kadar Yıllık Teftiş Programını hazırlayarak, Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde değiştirme teklifinde bulunmak, d) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, e) Genel Müdürün teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma emir ve onayları üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini izlemek,

4 f) Önemli ve çok acele konularda, olaylara zamanında el koymak amacı ile daha sonra Genel Müdüre bilgi vermek üzere inceleme ve soruşturma emri vermek, g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, gerektiğinde soruşturmanın genişletilmesini istemek, Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdürün onayına sunmak; onaylanmış raporların neticesini ilgili birimlere iletmek, birimlerce alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak, h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınmalarını ve 3 yıllık staj döneminde yetiştirilmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, ı) Müfettiş yeterlik sınavlarının düzenlenmesini ve yapılmasını sağlamak,müfettişliğeatanma ile ilgili işlemleri yürütmek, i) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, denetim yöntemlerinin geliştirilmesi, çağdaş işletmecilik yöntemlerinin tanıtılması amacıyla, görevi aksatmayacak şekilde uygun görülen süre, yer ve zamanda kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek veya başka birim ve kuruluşlar tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılma olanaklarını araştırmak ve sağlamak, j) Müfettişlerin, Müfettiş Yardımcılarının ve Yazı İşleri Servisi personelinin Gizli Sicil Raporlarını düzenlemek, k) Müfettişlerin temsil ödeneği ve diğer giderleriyle, özlük hakları konularında çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak, l) Müfettişlerin ve Yazı İşleri Servisi personelinin haberleşme, hakediş ve idari işlere ilişkin işlemlerini incelemek, onaylamak ve değerlendirmek, m) Üyesi olduğu Kurul ve Komisyonlara iştirak etmek, n) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak, o) Teftiş Kurulu ve Yazı İşleri Servisinin kadrosunu önermek, ö) Teftiş, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesinde, uygulama birliği ve esaslarını belirleyen Teftiş Rehberini ve Başkanlık Talimatlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, p) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, r) Kuruluşun genel amacı ve politikası çerçevesinde karlılık ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olanakların araştırılmasını sağlamak, bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan değerlendirme ve önerileri Genel Müdüre sunmak, s) Diğer yöneticilik görevlerini yürütmek, Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini yapabilmek için gerekli yetkiye sahip olup, bu yetkiyi her yerde ve her işte Genel Müdür adına kullanır. Teftiş Kurulu Başkanı kendisine verilen ve Başkanlığa ait diğer görevlerin yerine getirilmesinden, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Genel Müdüre karşı sorumludur. Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

5 Madde 10- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev dağılımı Teftiş Kurulu Başkanınca belirlenir. Refakat Müfettişlerinin görev süresi en fazla bir yıl olup, süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler. Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet Madde 11- Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Müfettişlerden birini vekil olarak görevlendirilmek üzere Genel Müdürün onayına sunar. Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MÜFETTİŞLER Madde 12- Müfettişler, Başkandan alacakları talimat veya programlara göre Genel Müdür adına; a) Genel Müdürlük Merkez birimleri ile İl Müdürlükleri, Tahsilat Şeflikleri, Tahlisiye ve Gemi Kurtarma İstasyonları, Gemiler, Fenerler ve Radyofarlar gibi yönetimi ve gözetimi Genel Müdürlüğe ait tüm birimlerin, Kuruluşça arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt dışında açılacak şube, istasyon ve sair tesislerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini, sözleşmemiz bulunan bütün Acenteler ile yurt dışında kurulacak ya da ortak olunacak Şirketlerin Kuruluşla ilgili işlem ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol etmek, sonuçlarını rapora bağlamak, b) Kapsam dışı ve kapsam içi olmak üzere büro personeli, gemi adamı, müstahdem, işçi ve özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri ile ilgili kusurlu hal ve hareketleri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak, c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzlukları veya soruşturma açılmasını gerektiren diğer konuları gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin kaybolması ihtimali olan durumlarda hemen hadiseye el koymak ve kaybolma ihtimali olan delilleri toplayarak, soruşturma için izin istemek, d) Teftiş edilen birimleri ve bu birimlerce yapılan işleri; organizasyon ve metot, karlılık ve verimlilik ile hukuksal yönlerden inceleyip, hizmetin niteliğini artırıcı ve verimini yükseltici önerilerde bulunmak, e) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları işyerlerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul ve gerektiğinde ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya ve belgeleri tetkik etmek, gereğine göre bu belgelerin aslını ve/veya suretini almak, f) Teftiş ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları mahsurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izne ayrılmış olanlardan görevleri başında bulunmasına ihtiyaç duyulanların geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek, g) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, geciktirilmemesine ve düzenli olarak yürütülmesine özen göstermek, süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa zamanında bilgi vermek, h) Çalışmaları sırasında inceleme ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren konulara rastlanması halinde Kuruluş personelinden re sen Kuruluş dışından ise Teftiş Kurulu Başkanının yazılı teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bilirkişi heyeti oluşturmak,

6 ı) Teftiş edilen birimlerin personelinin bilgi ve yeteneklerini değerlendirip, özellikle yönetici kadronun, Kuruluş amaç ve çıkarları yönünde yeterli olup olmadıklarını araştırarak, gerekli görmeleri halinde personel hakkında Gizli Sicil Raporu düzenlemek, başarılı çalışmalarını tespit ettikleri personelin takdirname ile ödüllendirilmeleri için öneride bulunmak, i) 13 üncü madde hükümleri çerçevesinde Kuruluş personelini görevden uzaklaştırmak, j) Kuruluş görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında Genel Müdürlükçe verilen inceleme ve araştırmaları yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılarak, bunlar hakkında düzenleyecekleri raporları Başkanlığa sunmak, k) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde incelemeler yaparak, tespit ettikleri yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen verimlilikte ve düzende yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve görüşleri raporlarla Başkanlığa bildirmek, l) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının kısa zamanda en iyi biçimde yetişmesini sağlamak ve Müfettişlik niteliğinin oluşması için gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermek, en az altı ay süre ile eşliğinde çalışan Müfettiş Yardımcıları hakkında Gizli Sicil Raporu düzenleyerek, görüşlerini de gizli bir yazı ile Başkanlığa bildirmek, m) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, ile görevli ve yetkilidirler. Müfettişler bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan, yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporlardan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanlıkça kendilerine Yetki verilmesiyle mümkündür. Görevden Uzaklaştırma Yetkisinin Kullanılması Madde 13- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler: a) Basit ve nitelikli zimmeti veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu bulunmak, b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak, c) 19/04/1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak, d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak, e) Soruşturma sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla birlikte iş başında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanısına varılmak, f) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak. Ancak, görevden uzaklaştırma yetkisinin kullanılabilmesi için yukarıdaki bentlerde belirtilen fiillerin soruşturma ile sabit olması gereklidir.

7 Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte derhal ilgiliye, tayine yetkili amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başkan tarafından durum Genel Müdüre arz edilir. Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde, keyfiyet Kurul Başkanınca Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdüre sunulur. Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebi ile işlerin aksamaması için Müfettiş bu görevin geçici olarak kime verilmesinin uygun olacağı hakkındaki görüşlerini de Başkanlığa bildirir. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenmez. Görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır. Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu gibi soruşturma olayları öncelikle ve süratle sonuçlandırılır. Personelin eylem ve davranışı sadece disiplin cezası gerektiriyorsa en çok üç ay süre ile görevden uzaklaştırılabilir. Yasal soruşturma da gerektiren bir eylemden dolayı görevden uzaklaştırılan personelin durumu her iki ayda bir değerlendirilerek, görevine dönüp dönmemesi hakkında Başkanlığa bilgi verilir. Görevden uzaklaştırıldığı halde işini bırakmayıp, görevi başında kalmakta direndiği tutanakla belgelenecek personel hakkında Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesi gereğince takibat yapılması için Müfettiş tarafından, o yerin Cumhuriyet Savcılığına yazıyla başvurulur ve tutanak da bu yazıya eklenir. Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda ihmali görülen amirler hakkında da Müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir. Teftiş ve Soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel Müfettişin vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili Makamlarca bekletilmeksizin görevine iade edilir. Görevlendirme Madde 14- Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Müfettişlere, Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir makam tarafından emir verilemez. Müfettişler, yürüttükleri görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Birlikte Görev Madde 15- Teftiş, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında, her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup başkanları ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve incelemelere yönelik en uygun yöntemi belirleyerek, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler. Çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi verirler. İşlerin Süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri Madde 16- Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

8 Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler. Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha hazırlanacak devir notuna; a) Devredilecek işin ne olduğu, b) Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, c) İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı, d) Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. Müfettişlerin Uyacakları Hususlar : Madde 17- Müfettişler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun vakar ve ciddiyeti göstermek, nezaket kurallarına uymak, her ne suretle olursa olsun tartışmalara girmekten kaçınmak ve görevlerini yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaksızın, tarafsız davranmak zorundadırlar. Müfettişler ; a) İcraya müdahale edemezler, Teftiş Kurulu Başkanlığının görev alanına giren konulara yönelik icrai faaliyetlere katılamazlar. b) Belirli bir döneme ait işlemlerin teftiş edildiğini gösteren tarih ve imza konulmak suretiyle yapılan açıklamalar dışında, evrak, defter ve kayıtlar üzerinde ilave ve düzeltme yapamazlar. c) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve muttali oldukları gizli belge ve bilgileri açıklayamazlar. d) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususlar ile idari işler hakkında yetkili mercilerden başkalarına bilgi veremezler. e) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar. f) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında, teftişe tabi olan kimselerle özel münasebetler tesis edemezler. g) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını 24 saat içinde Başkanlığa bildirirler. h) Kuruluş Harcırah Yönetmeliğine aykırı davranamazlar. ı) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanlığından alacağı emre göre ve bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince devrederler. Ayrıca zimmetlerinde bulunan kimlik

9 belgesi, mühür, kredi cüzdanı, çek karnesi, yazı ve hesap makinesi, evrak çantası v.b. demirbaş eşyayı Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ederler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servisi Şefliği Servis Şefi ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 18- Yazı İşleri Servisi Şefliği Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Servis Şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur. Teftiş Kurulu Yazı İşleri Servis Şefliğinin görevleri şunlardır : a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek, b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, d) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, e) Müfettişlere ait tahakkuka esas olacak evrakı, ilgili ünitelere zamanında teslim etmek, f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak, g) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak, h) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak, ı) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek, i) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Servisi Şefliğinin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı, birinci derecede Servis Şefi sorumludur. Servis işlerinde gizlilik esastır. Servis Şefi ve servis personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan, Genel Müdürün dışında kimseye gösteremez, veremez, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Teftişe Tabi Olanların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Madde 19- a) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan malzemeleri ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri, gizli de olsa

10 bütün vesikaları sözlü veya yazılı ilk talebinde Müfettişe göstermek veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadırlar. b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki yönetici ve diğer personel, Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. eder. Müfettiş, asıllarını aldığı evrak ve belgelerin mühür ve imzasıyla onaylı suretlerini ilgili birimlere iade c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerin yöneticileri tarafından, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin araç ve gereçler sağlanır ve gerekli görülen diğer tedbirler alınarak, her türlü yardım ve kolaylık gösterilir. d) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi birimlerdeki personele verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme yada soruşturmanın sonuna kadar durdurulur. İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır. e) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri (gemi kaptanları dahil) teftiş dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde de halefine imza karşılığı teslim etmek zorundadırlar. f) Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür. Görevliler üst makamlardan, amirlerinden izin almak gibi veya buna benzer diğer nedenlerle de olsa yükümlülüklerinin yerine getirilmesini geciktiremezler. ÜÇÜNCÜ KISIM Sınava İlişkin Hükümler Kuruluş Müfettişliğine Giriş Madde 20 (Değişik: RG 30/3/ ) BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Müfettişliğine Giriş Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme Sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 3/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Kuruluşça yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. Giriş sınavına katılabilmek için, adayların 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik

11 gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puan almış olmaları zorunludur. (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.) Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro veya pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kuruluş tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava davet edilir. Kuruluşça yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu Madde 21- Kuruluşun Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı; Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanının seçeceği ve Genel Müdürün onaylayacağı üç Müfettişin iştiraki ile oluşacak dört kişilik bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca, Müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir. Kurul, sınav sorularını hazırlamak, yazılı sınav kağıtlarını değerlendirmek ve sözlü sınavı yapmakla görevlidir. Gerektiğinde üniversite öğretim üye ve görevlilerinden yararlanmak suretiyle sınavları yürütür. Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının İlanı Madde 22- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavlarının yazılı kısmının yapılacağı yer ve tarihler, giriş şartları, sınav konuları, başvuru yeri ve son başvuru tarihi sınav gününün en az iki ay öncesinden başlamak üzere Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve en az iki kez ilan edilir. Son ilan, başvuru tarihinin bitiminden en az 1 ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit edilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Giriş Şartları aranır. Madde 23- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, adaylarda aşağıda belirtilen şartlar a) (Değişik:RG-15/08/ ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, b) Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene ilave edilir.) c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak, d) Sağlık yönünden her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak, görev yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, e) Sicil ve özgeçmişi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel bir durumu bulunmamak, f) Kuruluş Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına daha önce bir defadan fazla katılmamış olmak, g) (Değişik: RG 30/3/ ) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınav Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' nda yeterli puan almış olmak, (Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen ve ilan edilecek puanı ifade eder.)

12 h) İktisat, Hukuk, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Denizcilik ve Mühendislik Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıllık yüksek öğrenim lisans diploması veren yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, gerekir. Denizcilik ve Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların mühendislik dallarına ilişkin ayrım sınav ilanında ayrıca belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyenlerden Aranılan Belgeler Madde 24- (Değişik:RG-15/08/ ) Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına aday formu veya bir dilekçe ile başvururlar. Aday formu veya dilekçede adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Başvuruda adaylardan, KPSS sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylı sureti ile adayın kendi el yazısı ile hazırlanmış, baba ve annesinin adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, orta, lise ve yüksek okulun adı ve bulunduğu yer ve bitirilme yılları ile varsa yüksek tahsilindeki bölümünün adı, ihtisas veya doktorasının bulunup bulunmadığı, bildiği yabancı dil ve derecesi, yüksek okulu bitirdikten sonra çalıştı ise, çalıştığı yerlerin adı, çalışma süresi ve yürüttüğü görevi, halen çalışıyor ise yeri, kendisi hakkında açık bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgilerin yer aldığı özgeçmişi istenir. Giriş sınavını kazanan adaylardan ise, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir. a) (Değişik:RG-3/4/ ) ) T.C. kimlik numarası beyanı b) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti, c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf, ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan, d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan, e) Tebliğe esas ikametgah beyanı, f) Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyan. Sınavı kazanan adayların (ç), (d) ve (f) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe Aykırı Beyan Madde 25- Başvuru dilekçesinde ve ekinde yer alan belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar, tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Adaylık Belgesi Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iştirak edebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Bu belgede adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir. Sınava ancak bu belge gösterilerek girilebilir.

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Mart 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29301 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7298 Kars Havalimanının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı