Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Denizli Özet: Geoteknik rapor hazırlanmasını kolaylaştırmak, gereken hesapların hızla yapılmasını sağlamak, hata olasılığını en aza indirmek, güvenli ve ekonomik tasarım için gereken verileri elde edebilmek için Excel tablolama programı (Spread sheet) kullanılarak bir Geoteknik Rapor hazırlama programı oluşturulmuştur. Bu programda, gerekli hesap ve sonuçların geoteknik rapora konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hesaplarda kullanılan formüller, tablolar ve şekiller açıkça sayfalarda bulundurulmuştur. Piyasada bulunan paket programlarda, ya sadece birkaç hesapla kısıtlı hesap sonuçları oluşturulmuş, ya da bir bütün olarak geoteknik rapora sunulacak hesap çıktıları için gerekli düzenlemeler yapılmamış durumdadır. Bu nedenle geoteknik hesapları bir araya getiren yazılım geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Geoteknik rapor, Zemin etüdü. Obtaining a Standard Solution by Using Spreadsheets (MS Excel) in the Preparation of Geotechnical Reports Abstract: A software for generating a geotechnical report is developed by using the Excel spreadsheet software to ease the preparation of geotechnical report, to enable faster calculations, to decreasing the probability of mistakes to a minimum and to obtain the required data for secure and economic design. In the software, for facilitating the adding of required calculations and results to the geotechnical report, the formulas, tables and figures are placed in the pages. In the present commercial software packages, the calculation results are generated by only a few limited calculations or the required organizations are not made for calculation outputs to be present in the geotechnical report as a whole. So a software that combines the geotechnical calculations is developed. Key Words: Geotechnical report, ground survey. 1. Giriş Bir alanın altındaki arsanın derinliğine incelenmesine, zemin incelemesi (zemin etüdü, geoteknik inceleme, geoteknik etüt, vb) denir. Bir alanın, herhangi bir inşaat işi için uygunluğunu belirlemek, inşaatı güvenli ve ekonomik olarak projelendirmek, uygulamak için zemin incelemesi gerekir. Zemin incelemesi ile zemini oluşturan tabakalar, tabakaların kalınlıkları, tabakalardaki zeminlerin özellikleri (doğal birim hacim ağırlıkları, su muhtevaları, porozite veya 655 boşluk oranları, sıkılıkları, kıvam limitleri, sınıfları, kayma direnci parametreleri, konsolidasyon özellikleri ) varsa yer altı suyu ile ilgili bilgiler elde edilir. Elde edilen bilgilerin yer seçimi, zemin yapıları, statik-betonarme projeleri gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılabilmesi için inşaat mühendisince anlaşılabilir ve sorunları ve çözüm yöntemlerini gösterir geoteknik raporun hazırlanması kanuni bir zorunluluktur. geoteknik raporların hazırlanmasında standartların yeterince oluşmaması ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların ve

2 Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması hesap yöntemlerinin en aza indirilmesi için ms excel kullanarak yüzeysel temeller için geoteknik raporda bulunması gereken hesaplar farklı yöntemlerle hesaplanmış, karşılaştırmalı olarak görülebileceği bir yazılım geliştirilmiştir. 2. Zemin İncelemesinin Amacı Zemin İncelemesi; temel zemininin, kendisi ile temas içinde çalışan bir inşaat yapısından gelecek olan etkilere karşı nasıl bir tepki vereceğinin incelenmesi ve bu etki-tepki nin gerekli uygun çözümlerle ele alınarak geçerli tasarımların sağlanması amacına yöneliktir. Burada bir yapı-zemin etkileşimi söz konusudur. Bu etkileşmeye girecek olan yapı, bir bina temelidir. Et kileşme probleminin çözümü ise etkileşmeye giren elemanların, yani zeminin ve yapı malzemesinin ge rilme altındaki davranış özeliklerinin bilinmesine bağlıdır. Yapı malzemesinin parametreleri zemin incelemesinden elde edilecek olan zemine ait verilerle birlikte, Sürekli Ortam Mekaniği nin bilimsel yaklaşımları içinde kullanılırlar. Bu suretle ortaya dinamik olsun, statik olsun, her türlü yük altında güvenle davranacak bir inşaat yapısı çı kar. Zemin incelemesinin tutarı, inşaat işinin toplam maliyetinin % 0,1 - % 2 si arasında değişebilir. Böyle bir maliyetten kaçmak, gerek inşaat sırasında, gerekse inşaat bittikten sonra, bazı üzücü durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunlar; temel kazısı ile farklı zemin durumlarının ortaya çıkarak, temel projesinin veya tüm projenin yeniden yapılması (gecikme, maliyet artışı.). inşaat bittikten sonra; inşaatın zemin koşulları nedeniyle kısmen veya tamamen hasar görmesi olabilir. Bu durumları önlemek; bir inşaat işi için önce, yeterli zemin incelemesinin yapılması ve sonuçların anlaşılır bir biçimde geoteknik rapor ile sunulması ile olanaklıdır. 3. Zemin İncelemesinin Kapsamı Yapımız ne olursa olsun, zemin üzerine yerleştirilmesi gerekir. Bu nedenle zemin incelemelerinin amacı, yeraltındaki ya pılar hakkında 656 yeterli bilgi elde ederek, yapılacak ya pıların yerlerini ve boyutlarını güvenli ve ekonomik olarak belirlemektir. Anlaşılacağı üzere, yeraltı ya pısı özelliklerinden ötürü, farklı zeminler üzerinde yapılacak olan yapıların boyutları çok farklı olabilir; bu da yapı maliyetini etkiler. Genel olarak yapıları üç katagoriye ayırmak mümkün olabilir (Lowe and Zacc-heo,1990): Yapı-zemin etkileşiminin ana problem olduğu yapılar: Temeller, istinad duvarları, tüneller ve yeraltına döşenen borulardır. Zeminlerin kullanılarak yapıldığı yapılar: Yol dolguları, kaya ve toprak dolgu barajlar, yol altı yapıları ve istinat duvarlarının arkasındaki dolgulardır. Bu tür yapılarda zeminlerin yapı malzemesi özellikleri ilgi konusudur. Stabilite analizleri: Doğal ve insan yapışı şev ler. Burada ilgi zeminlerin doğal özellikleri dir. Yapı dizaynlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için mühendis karşılaşacağı problemleri, varolan teknik ve yöntemleri bilmek zorundadır. Etkin ve ekonomik dizayn için aşağıdaki yer altı yapısı bilgilerine ihtiyaç vardır: Tanımlanabilen her zemin tabakasının yanal ve düşey yöndeki uzantısı ve tabakayı oluşturan zeminlerin maksimum tanımı (yoğunluğu, dane dağılımı v.b.), Ana kayanın derinliği ve özellikleri (çatlakların ve fayların boyutları ve dağılımı), Yeraltı su derinliği, varsa artezyen basıncının büyüklüğü Zemin tabakalarının mühendislik özellikleri (kesme kuvveti, su geçirgenliği, sıkışabilirliği..) 4. Taşıma Gücü ve Oturma Analizleri Bir yapıya etkiyen tüm yüklerin güvenle zemine aktarılması gerekmektedir. Duvar, perde ve kolon gibi elemanlardan gelen yükleri zemine aktarmak amacıyla oluşturulan elemanlara te-

3 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi mel adı verilir. Çağdaş yapılar (betonarme, çelik ve kargir yapılar) betonarme temeller üzerinde oturur. Temel oluşturulurken, zemin taşıma gücü ölçü alınarak güvenli bir zemin gerilmesinin aşılmamasına özen gösterilir. Temellerin tasarımında zeminin taşıma gücü tek ölçüt değildir. Temeller yapıya zararlı olabilecek oturmalara neden olmayacak bir biçimde düzenlenmeli ve boyutlandırılmalıdır. Zeminin taşıma gücü genelde üst yapıyı oluşturan malzemeninkinden daha düşük olduğundan, temelin zeminle temas eden yüzeyi, yapının taşıyıcı elemanlarına oranla daha büyük olmalıdır. 5. Ms Excel ile Geoteknik Rapor Hesap Programı Geoteknik raporların hatalı düzenlenmesi, yapılarda taşıma gücü ve oturma problemlerinin önceden anlaşılmasını engellemekte ve yapılar kullanılamaz hale gelmekte veya çok maliyetli çözümleri zorunlu kılmaktadır. Geoteknik rapor hazırlanmasını kolaylaştırmak, gereken hesapların hızla yapılmasını sağlamak, hata olasılığını en aza indirmek, güvenli ve ekonomik tasarım için gereken verileri elde edebilmek için Excel tablolama programı (Spread sheet) kullanılarak bir Geoteknik Rapor hazırlama programı oluşturulmuştur (Alkaya, Yeşil 2009). Geoteknik raporda bulunan hesaplar, program tasarımında dikkate alınmıştır. Bu programda, gerekli hesap ve sonuçların geoteknik rapora konulmasını kolaylaştırmak amacıyla hesaplarda kullanılan formüller, tablolar ve şekiller açıkça sayfalarda bulundurulmuştur. Piyasada bulunan paket programlarda, ya sadece birkaç hesapla kısıtlı hesap sonuçları oluşturulmuş, ya da bir bütün olarak geoteknik rapora sunulacak hesap çıktıları için gerekli düzenlemeler yapılmamış durumdadır. Bunu göz önünde bulundurarak bu Excel programı oluşturulmuştur. Bu program, hesapların ve çıktıların alınmaları ve hesapların büyük bir çoğunluğunun programda hesaplanması geoteknik raporda uygun bir çözüm sunmaktadır; Verilen sayfada temel tipi seçimi yapılarak zemin emniyet gerilmesi hesabı Zemin emniyet Gerilmesinin (YASS dikkate alınarak) Terzaghi Formülü ve SPT verilerinden hesaplanması Gerilme Analizi Oturma Analizi (Ani oturma ve Konsolidayon oturması) 4.1. Konsolidasyon deneyi sonuçları yardımıyla oturma hesabı 4.2. Sıkışma indisi ve sıkışma indisiyle oturma hesabı 4.3. Korelasyonlardan yararlanarak oturma hesabı 4.4. SPT verilerinden yararlanarak oturma hesabı Yatak katsayısının 4 farklı yöntemle tespiti Sıvılaşma analizinin 4 farklı yöntemle kontrolü Zemin verilerinin şişme büzülme açısından değerlendirilmesi Afet yönetmeliğine göre zemin sınıfının seçilmesi Zeminle ilgili verilerin ve sonuçların tablo halinde sunulması Aşağıda, program hesaplarından yalnızca birkaçı gösterilmiştir. Şekil 1: Program giriş sayfası Programda Yüzeysel temeller için Geoteknik Raporda veriyi oluşturan aşağıda verilen tüm unsurlar yeralmaktadır. 657 Programın girişinde yer alan ilk sayfadır. Kullanıcı bu sayfadan itibaren rapor hazırlamaya başlar (Şekil 1).

4 Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması Bundan sonra elde bulunan verileri programa girilmesi için veri girişi linkine tıklayarak veri girişine başlanabilir. Temel tipi seçimi yapılarak zemin emniyet gerilmesi hesabı sayfasına gidilir (Şekil 2). B ve L boyutları, zemin bilgileri, yer altı suyu varlığı derinliği girilerek zemin emniyet gerilmesi yapılır (Şekil 3). (Ayrıca tekil ve sürekli temel hesabı da yapılabilmektedir.) Şekil 2: Temel tipi seçilmesi Şekil 3: Radye temel için zemin emniyet gerilmesi hesap sayfası Daha sonra temel tipine uygun metotlardan biriyle (dikdörtgen alan metodu, noktasal yük yöntemi, dairesel alan metodu ve basit yöntem) ilgili birimlerde temel boyutları, temel derinliği, yapı yükü, tabaka ortasının temel tabanından itibaren derinliği gibi veriler girilir. Yalnızca dikdörtgen alan metodunda m ve n değerleri 1.50den büyük ve değer olarak 658 birbirinden farklıysa k değeri için ilgili tablodan tablo linkine tıklanarak uygun olan değer qnet in üstünde bulunan k kutusuna yazılır. Bulunan P gerilme artışı değeri, oturma hesap adımları bölümünün 4. basamağındaki p kısmına yazılır. Daha sonra efektif gerilmenin hesabı için elimizdeki laboratuar verilerinin yardımıyla oturma tabakaların özgül ağırlık-

5 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi ları ve tabaka kalınlıkları girilir. Yalnızca burada önemli olan oturma hesaplanacak tabaka kalınlığının yarısı buraya girilmelidir. Ayrıca Hw yass derinliği ise ilgili tabakanın ortasından yass na olan mesafedir. Bu efektif gerilme de bulunduğuna göre tüm veriler girilerek h oturma miktarı olarak bulunabilir (Şekil 4). Şekil 4: Gerilme analizi Şekil 5: SPT ile oturma analizi 659

6 Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması Şekil 6: Yatak katsayısı tespiti 660

7 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Spt verileriyle oturma analizi de yapılabilmektedir. Laboratuar verilerinden hangi derinliğe kadar Spt çalışması yapılmışsa o derinlik değerleri ve N değerleri ilgili tabloya işlenir. Burada da önemli olan şey Nort değerinin tespitidir. Bunun için temel derinliğine bağlı olarak temel tabanından itibaren, temel genişliği olan B değerine kadar olan N değerlerinin ortalaması alınır. Bununla beraber temel boyutları, yapı ağırlığı, zeminin birim hacim ağırlığı ilgili kutucuklara girilir ve sonuç ρ olarak oturma miktarı ortaya çıkar. Ayrıca kullanıcı Nort değerini rahatlıkla tespit etsin diye derinlikle Spt değerinin değişimini girdiği verilere gore ölçekli grafik olarak görmektedir. Bu da Nort tespitinde kolaylık sağlar (Şekil 5). Bir sonraki bölümde 4 farklı yöntemle yatak katsayısı hesaplayıp, bunları birbirleriyle karşılaştırıp ilgili kutucuğa makul olarak programın hesapladığı değerlere uygun olarak bir değer yazılır. Bunlardan birincisi zemin türüne göre istenilen birimlerde verilmiş yatak katsayısı değerleridir. Laboratuar sonuçlarına uygun olarak buradan seçilebilir. İkinci yöntemde ise önceki bölümlerde de kullanmış olduğumuz Spt N değerine göre Ks yatak katsayısı hesabıdır. Burada Spt N değeri ilgili kutucuğa girildiğinde program Ks değerini hesaplar. Üçüncü olarak da yine ilk bölümlerde de programın hesapladığı qd değeri ilgili birimde buraya yazılır ve Ks değeri hesaplanır.(programda önceden hesaplanan değerleri kullanmak için geri ve daha sonra ileri linklerini kullanabilirsiniz). Dördüncü olarak da Ks yatak katsayısını qu serbest basınç mukavemeti, spt N değeri ve zemin sıkışabilirliğine göre tablodan bakarak bulabiliriz. 4 adet yatak katsayısı sonuçları yaklaşık aynı çıkacaktır. Zemin türüne göre hem Spt N verisine göre hem zemin emniyet gerilmesi değerine göre hem de ilgili grafikteki okunan değerler çok yakındır (Şekil 6). Şekil 7: Sıvılaşma analizi 661

8 Geoteknik Rapor Hazırlanmasında Spreadsheet (Ms Excel) Programı Kullanılarak Standart Çözüm Oluşturulması İlerdeki bölümde 4 farklı sıvılaşma analizi yapılabilmektedir. Burada sadece granülometri eğrisinden hesap gösterilmiştir. % geçen ve elek çapına bağlı olarak veriler girilir. Yani granülometri eğrisi program tarafından çizilerek zeminin hangi bölgede kaldığı, dolayısıyla sıvılaşma durumu ortaya çıkar (Şekil7). 6. Sonuçlar İnşaat mühendisliğinin önemli çalışma konularından bir tanesi zemin etütleri ve geoteknik raporların hazırlanmasıdır. İnşaat mühendislerince hazırlanan Geoteknik Rapor ile ilgili olarak standart biçimlerin olmayışı ve değerlendirmede yapılan farklı ve bazen de yapılan hatalı yaklaşımlar geoteknik raporlardan istenen amaca ulaşılmasını engellemektedir. Programın kullanılması İnşaat Mühendislerinin yazmakta zorlandıkları Geoteknik Raporda dikkat edilmesi gereken tüm hususları toplu olarak sunmaktadır. Geoteknik ile ilgili temel eğitimi almış olan İnşaat Mühendislerince kullanılması mesleğimizin başkaları tarafından yapılmasının önüne geçebilecektir. Kaynaklar [1] Köseğlu, S. ; Temeller Statiği ve Konstrüksiyonu I-II, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1987 İSTANBUL [2] Kumbasar, V., Kip, F.; Zemin Mekaniği Problemleri, Çağlayan Kitabevi, 1999 İS- TANBUL [3] Önalp, A. ; Geoteknik Bilgisi Cilt I-II, 1983 TRABZON [4] Uzuner, B.A. ; Temel Mühendisliğine Giriş, Derya Kitabevi, 1995 TRABZON [5] Yıldırım, S. ; Temel Tasarımı, Birsen Yayınevi, 2002 İSTABUL [6] Uzuner, B.A. (2007), Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitabevi 662

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI

YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI YAPI HASARLARININ BELİRLENMESİNDE UZMAN SİSTEMLERİN KULLANIMI Altuğ YAVAŞ(*), Ömer CİVALEK(**) ÖZET Geçen yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, insan davranışlarını ve düşünce tarzını modellemeyi amaçlayan

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ

J E O T E K N İ K E T Ü T Ş A R T N A M E S İ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı J E O T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ E T Ü T ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER JEOTEKNİK

Detaylı

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ 495 BORU HATLARINDA ISIL GENLEŞME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Cihan ÇANAKÇI Arif HEPBAŞLI ÖZET Boru hatlarının malzeme ve montaj giderleri, ısı tekniği ile ilgili tesislerin önemli kısmını oluşturur. Boru hatlarının

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Afet İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337 Konu : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi İlgi: GENELGE

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA

ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA ZEMİN ETÜDÜNÜN ÖNEMİ VE ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÖN ARAŞTIRMA Ertuğ, AYDIN * ve Eriş, UYGAR * * Doğu Akdeniz Üniv, İnşaat Müh. Böl., KKTC ÖZET Günümüzde sıkça karşılaşılan zemin sorunları arasında

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 1.1 Doğal Yapı Malzemelerinin Daneleri... 1 1.1.1 Kaya... 1 1.1.2 Kohezyonsuz Malzemeler... 1 1.1.2.1 Çakıl... 1 1.1.2.2 Kum... 2 1.1.2.1 Çakıl v

Detaylı

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU

MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU MEVCUT YAPILARIN İNCELENMESİ VE YAPI DENETİMİ KOMİSYONU RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÖZET. 12 1. MEVCUT YAPILARIN ENVANTERİ VE İNCELENMESİ... 1.1 GİRİŞ... 14 1.2 MEVCUT DURUM. 15 1.2.1 İncelenecek Bina Sayısının

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ISSN 1019-1011 ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MİM.FAK.DERGİSİ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 YÜZEYSEL TEMEL GEOMETRİSİNİN ZEMİNLERDE OLUŞAN GERİLMELERE ETKİSİNİN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ. Ömer Mert KAYA. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014

AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ. Ömer Mert KAYA. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ Ömer Mert KAYA Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014 iii İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail.

İSMİK BÜLTEN OCAK SAYISI. http://deprem.sdu.edu.tr/ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten. sismikbulten@gmail. OCAK SAYISI İSMİK BÜLTEN Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Tarafından Yayınlanan Aylık Bülten sismikbulten@gmail.com OCAK SAYISI Deprem Bölgelerinde Zemin Etüdleri Nasıl Yapılmalı? Prof. Dr. Ali KEÇELİ

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı