T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ"

Transkript

1 DEVRE:X CİLT : 11 ICTIMA : 2 T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Altmış sekizinci İnikat 25.V.1956 Cuma» ^m^ t 1. Sabık zabıt hulâsası 2. Havale edilen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Müzakere edilen maddeler 1. Millî korunma Kanununun tadiline dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'ın, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla tadil edilen 31 nci maddesinin 1 ci bendi ile 57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci betlerinin değiştirilmesi ve Afyon Münderecat Sayfa Sayfa Karahisar Mebusu Kemal Özçoban'm, Millî Korunma Kanlununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen J64 ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/88G, 2/30, 83, 155) 447: Sualler ve cevaplar 481 A Tahrirî sual ve cevabı Rize Mebusu izzet Akçal'm, Rize - îkizdere hidro - elektrik santrali ile havai hat inşaatına dair sualine Dahiliye Vekili Etem Menderes'in tahrirî cevabı (7/163) 481:482

2 1. SABIK ZABIT HULÂSASI Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden önce müzakere edilmesine dair takrir kabul olundu. Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihasının birinci maddesi müzakere edildi. 25. V Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. Reisvekili Kâtip Kayseri Mebusu Antalya Mebusu Fikri Apaydın Attilâ Konuk Kâtip Bolu Mebusu thmn Gül ez Sualler Şifahi sualler 1. Kayseri Mebusu Osman Nuri Denizin, Zaman ti Irmağı vadisinin bu ırmaktan sulanmasını temin edecek tesislerin inşası hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri. Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/235) 2. Kayseri Mebusu Osman Nuri Denizin. Develi Sultan Sazlığı arazisindeki bataklığın kurutulması hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri, Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (6/236) Tahrirî sualler 1. Sivas Mebusu Nuri Demirağ'm, istinaf mahkemeleri teşkilinin düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri, Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/170) 2. Sivas Mebusu Nuri Demirağin, Gelir Vergisinin büyük zirai işletmelere ve çiftçilere de teşmili hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual takriri. Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/171) 2. HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR Teklifler.1. Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, Emniyet Umum Müdürlüğü teşkilâtında çalışanların kadro maaşı intibaklarının yapılması hakkında kanun teklifi (2/303) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 2. Sivas Mebusu Nuri Demirağin, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun teklifi (2/304) (Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerine) 3. Zonguldak Mebusu Sabati Atamanin, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/305) (Bütçe Encümenine) Mazbatalar 4. ; Rize Mebusu Hüseyin Aguniın, 3788 sayılı Oay Kanununun 4 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 5748 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle aynı kanunun 6133 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/161) (Ruznameye) 5. Erzincan Mebusu Tevfik Şenocakin, Devlet Şûrası Kanununun 2 nci maddesinin (F) fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (4/146) (Ruznameye)

3 BIRÎNCÎ CELSE Açılma saati : 15,05 REÎS Reisvekili Fikri Apaydın KATİPLER Attilâ Konuk (Antalya ), îhsan Gülez (Bokı). 3. YOKLAMA REÎS Yoklama yapacağız efendim. (îzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) REÎS Celseyi açıyorum. Ruzname ile alâkalı takrirler var. Okuyoruz. Yüksek Reisliğe Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. Erzurum! ' Sabri Erduman Yüksek Reisliğe Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. Kastamonu Muzaffer Kuşakçıoğlu REÎS Fethi Çelikbaş, buytırun. FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) Çok muhterem arkadaşlarım, Dahilî Nizamnamenin, suallerin gündeme alınmasiyle alâkalı hükümleri maalesef itiyat halinde ihmal edilmektedir. Filhakika sualler Riyasetden alâkalı vekâletlere gönderildikten iki înikat sonra, suallerin gündeme alınması iktiza ederken, maalesef Riyaset Divanı katiyen bu lâzimeye riayet etmemekte ve bu, usul haline gelmiş bulunmaktadır. Riyaset Divanı Nizamnamenin bu sarih hükmünü bilerek soruları gündeme almıyorsa, hakikatin bunun izahını yapmak lâzımgelir. Böyle değilse, anlaşıl mıyan bir nokta ve bir tereddüt varsa bugünkü tatbikattan istifade ederek bunu nizamname hükmünün içerisine almak iktiza eder. Diğer taraftan başlamış olan kanun lâyihası karşısında hakikaten ruznamenin sırasını gözetmeyi istemek güçtür. Fakat takdir buyurursunuz ki, bundan iki, iki buçuk ay evvel verilen sorular dahi maalesef bugüne kadar intacedilememiştir. Soru, nihayet muayyen meseleler hakkında bilgi edimnek için olduğuna göre, hakikaten bugün olmasa dahi yakın bir zaman da Muhterem Heyetinizin bir güncük olsun soruların görüşülmesine izin vermenizi rica edeceğim. REÎS Efendim, Riyaset Divanınca nizamname hükümlerine riayet edildiği gayet bedihi ve tabiîdir. (Soldan, bravo sesleri) mebusların takrir vermek haklarıdır. Karar Heyeti Aliyenindi. Bu itibarla verilen takrirleri reye koymak icabeder. Sorular da almış oldukları numara sırasiyle ruznameye almıyor ve alnımaktadır. Fethi Bey arkadaşımızın belki hakları vardır, ancak gündeme hâkim olan Heyeti Aliyenizin kararı hepimiz için vacibülittibadır. Şimdi takrirleri dinlediniz. Suallerden evvel kanun lâyihalarının müzakeresine geçilme teklifinden ibarettir. Takrirleri reyinize arz ediyoruz : Kabul edenler... Etmiyenler... Takrirler kabul edilmiştir. 1. Milli Korunma Kanununun. tadiline dair kanun lâyihası ile Trabzon Mebusu Emrulldh Nuthu'nun, zaruri ihtiyaç maddelerinin kontrol ve tevzii, Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Milli Korunma Kanununun 4945 saytu 4. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 447 Kanunla tadil edilen 31 nci maddesinin 1 nd bendi ile 57 nci maddesinin II, III, IV ve V nci bentlerinin değiştirilmesi ve Afyon Karahisar Mebusu Kemal Özçoban'm, Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla değiştirilen 64

4 î : ve 69 ncu maddelerinin tadili hakkında kanun teklifleri ve Muvakkat Ecümen tnazbatasıf 1/386, 2/30,83, 155) \ Altıncı bendin işliyebilmesi ve malın karaborsaya intikalini önliyebilmek için sekizinci bendin kabulü zaruridir. ı.1906 C : 1 Buna karşılık, geçen celse konuşan Nuri Sertoğlu arkadaşımız; «Toptancı, perakendeci ve ithalâtçıya ayrı ayrı kâr haddi tanınacağı yerde, toptancı aynı zamanda, parakendeciliği de yaparsa daha aşağı bir kâr haddi REİS 31 nci maddenin VLII nci bendi okunmuştu. Şimdi bu bent üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. ile malı satışa arz etmesi mümkündür, müstehlikin ifadesi daha çok olur.» şeklinde Söz Halil İmre'nindir. (Yok sesleri) mütalâa serdettiler. Buyurun Nusret Kirişcioğlu. Bu noktai nazarlarına iştirak edemiyorum, NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) zira piyasada görülen şfu vaziyetler birbirlerinin kâr haddini almalarına, mâni bir hüküm Muhterem arkadaşlarım, VIII nci bendin iktisadi hayatımız için gayet mühim tesirleri mevcut bulunmadığı içindir. Meselâ toptancının, olacağı kanaatindeyiz. Malûm olduğu üzere perakendecinin kâr haddini, ithalatçının ise Hükümet teklifinde bu betteki hüküm mevcut değildi. Encümeniniz uzun müzakerelerğı müşahede edilmektedir. toptancı ve parekendecinin kâr hadlerini aldıden sonra bu hükmün ilâvesini uygun bulmuş- j Yüzde iki, üç gibi. asla parakendeciye yetmiyceek nispette cüzi bir kâr, perakendeciye tur. I Muhterem arkadaşlar, bir malın karabor- ı bırakılmaktadır. saya intikali muayyen kademelerden geçtikten j Bu halin önüne geçmek için kârların ticaret sınıfları arasında paylaşılmıyacağı hük sonra tahakkuk etmektedir. Bir mal ithal ' edildikten sonra eğer ithalâtçı aynı zamanda! münün konması, ve bunun kontrol edilebilmesi için de, bir şahıs uhdesinde muhtelif sınıf toptancı ve perakendeciliği birlikte yapıyorsa - o ithalâtçıdan bir diğer perakendeci veya top- ;' ticaret nevilerinin toplanmaması icabeder. Bu tancı gelip mal isterse ithalâtçı mal yoktur j itibarla VIII nci bent hakkında, bâzı arkadaşlarımızın tahırtin ediyorum itirazları olacak veya istediğin miktarda mal veremiyeceğim } dediği takdir de, alıcının kabul buyurduğu- tır. Bu itirazlardan evvel encümenin bu hükmü neden koyduğu hususundaki arz ettiğim nuz VI nci bentteki vesikayı istemesinin faide- î si kalmaz. Bir kere ithalâtçı aynı zamanda pe- ' esbabı mucibeyi nazarı itibara almalarını rica rakendecilik sıfatını üzerine aldı mı artık ma- i edeceğim. Bendeniz bu hükmün aynen kabul İm piyasa dâhilinde kontrolü imkânsız hale \ buyurulmasını istirham ediyorum. girer. Çünkü evvelâ perakendeciliği bizzat I REİS Muhlis Ete. kendim, yapacağım diye malı toptancıya veya I MUHLİS ETE (Ankara) Muhterem arkadaşlarım; komisyon, ihtikârı veyahut da kara perakendieiye satmaktan imtina edebilir. Perakendeci sıfatiyle de müstehlike sattım iddi- I borsacılığı doğuran ve toptancılıkla perakendeciliği birleştiren bâzı müesseseleri ortadan kal asiyle malın adem ime vcudiy etini, beyan edebilir. Bunun kontrolünü temin edebilmek için dırmak suretiyle bir ferahlık doğuracağına za~ perakendeciyi toptancının karşısına, toptancıyı da ithalâtçının karşısına dikmenin ve her cıların aynı zamanda perakendecilik yapmak su hip bulunuyor. Gerçekten tatbikatta bâzı toptan kademedeki tüccarı bir evvelki kademedeki retiyle, hem oradan, hem buradan fazla kazandıkları vâkıdır ve tatbikatta bunun önüne geçile tüccarın kontrol etmesini temin etmenin fay- j dalı olacağı kanaatine vardık. Malûm olduğu üzere VI nci bende bir hüküm koyduk, j küm koymak suretiyle İkisini birbirinden ayırmemektedir. Encümen, buraya mutlak bir hü «Bir malın ademimevcudiyeti beyan edildi-! mak istiyor. Yani toptancılıkla perakendeciliğin ği veya arzu edilen miktarda mal verilmediği takdirde, mala tâlibolan şahıs bir vesika ı aynı şahısta toplanmasına mâni olmak istiyor. istiyebilir, vesikanın şeklini, ne kadar (zaman saklanacağını hükümet tâyin eder» diyor. 448 Maalesef bu hüküm ticari nizamı ve böylelikle piyasayı bozabilir, arkadaşlar. Sebebi şu; haddizatında imalâtçılığın perakendecilikle yahut toptancılığın perakendecilikle birleşmesi iktisadi bakımdan zarar değil, bilâkis fa*vda sağlar. Normal zamanlarda bu, fiyatların ttereffüünü

5 î : değil, bilâkis tenezzülünü mucibolur. Fevkalâde zamanlarda dürüst hareket eden müesseseler için de böyledir, tereffüü fiyata değil, tenezzülü fiyata saik olur. Kaldı ki biz dünkü vaziyeti daha iyi murakabe edemiyoruz diye, çok daha kuvvetli bir müeyyide koyuyoruz, bir çıbanı tedavi edecek yerde parmağı da beraber kesmiş bulunuyoruz. Bakınız Madde 31, bent 8 ithalâtçılık, toptancılık ve perakendecilik ve toptancılık perakendecilik aynı şahıs üzerinde birleşmek hükmü hakkında bir âmme müessesesi olan Ticaret odaları ve onların Birliği nediyor : (Bu hüküm Millî Korunma rejimi altında bilhassa yaşaması şayanı arzu olan müesseseleri altüst edecektir, muvazaa ile binlerce yeni müesseseler kurulacaktır ve bu hükümden hiçbir netice elde edilemiyecektir. Anayasaya da muhalif bir hükümdür.) Muhterem arkadaşlarım; hakikaten bir kanun hazırlanırken bu işte ihtisası olan müesseselerin fikirlerini almak kanunun müeyyide vasfı bakımından fevkalâde zaruridir. Biz şu şahsa bu tacire itimat etmiyebiliriz, fakat bunların topluluğuna, kanunla kurulmuş bir teşekküle itimadetmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Hükümet netice itibariyle kanun safhasına geçerken elbette ki kanunda yazılı olan belediyelerin ve ticaret odalarının ve bunların birliklerinin mütalâasını alacaktır, diyoruz. Bir taraftan bunların varlığını kabul ediyor, diğer taraftan kanunu tatbikten evvel bunların mütalâasını almıyoruz. Bu itibarla bu iş muzir, faydasız bir iştir. Hükümet lâyihasında da yer almamıştır. Piyasayı sarsabilir, birçok karışıklıklara sebebiyet verir ve vermektedir. Kaldı ki Sümerbank gibi bir müessese hem imalâtçılık yapıyor hem de yerli malları vasıtasiyle perakendecilik yapıyor. Migros gibi bir müessese toptan mal alıyor, perakende satış yapıyor. Yakında teşkil edilecek «Gıda maddeleri şirketi» helki hem toptan aynı zamanda perakende olarak satacaktır. Belki de bu gibi müesseselere muafiyet vereceğiz. Bu takdirde bir kısım müesseselere muafiyet vereceğiz, öbürlerine vermiyeceğiz. Bütün bunların üzerinde durmak, ondan sonra bir karar vermek yerinde olacaktır. Çünkü hakikaten tehlikeli bir hüküm olabilir ve piyasayı sarsabilir. Biz piyasa ekonomisini sar C : 1 saçak bu gibi hükümler koymaktan çekinmeliyiz. Buna dikkat edelim, arkadaşlar. MECÎT BUMÎN (Çoruh) Muhterem arkadaşlar; 31 nci maddenin 8 nci bendinin müzakeresindeyiz. Bu bendin birinci fıkrasında : ithalâtçılık ile toptancılık ve perakendecilik, dedikten sonra (ve alelûmum toptancılık ile perakendecilik hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde birleşemez.) deniyor. Burada birinci paragraftan ithalâtçılık çıkarılarak ikinci paragraf tertiplenmiş oluyor, kanaatindeyim. Üstelik geçen dördüncü bentte de ihracatçılığı kanun metnine almış olduğumuzdan bu ikinci paragrafın tamamen çıkarılmasiyle ithalâtçılık, ihracatçılık ile toptancılık ve perakendecilik aynı şahısta birleşemez, şeklinde düzeltilmesini istesek de, arzumuz bu bendin kuruluşunda ticaret âleminde muvazaaya mâni olmak ise, yine muvazaa kaldırılmamış olacaktır. Şöyle ki; bir mağazada yani bir iş yerinde üç arkadaş biri ithalâtçı, biri toptancı ve diğeri de perakendeci olarak çalışsınlar. Memleketimize ithal mallarından bir cins mal, bu ithalâtçı tarafından ithal edilsin. Memleketin de ihtiyacı fazla olan bu mala hükümet tarafından el konulduğu ilân edilsin. Bu ilân saati esnasında aynı yerde çalışan bu üç arkadaş kârları sadece faturalar üzerinde devrederek perakendeciye geçirmiş olacaklardır. Perakendeci de bunu kârı ile satacaktır. Hükümet ise vilâyetlerde bu malı toptancı da âniyen yakalayamadığı için vilâyetlerde bu maldan verilme imkânı olamıyacaktır. Bu çok kolay ve masarifsiz muvazaa sisteminden korumak için (bir iş yerinde birleşemez) ibaresinin de ilâvesi yerinde olur, kanaatiyle Yüksek Reisliğe takdim ettiğim önergenin Yüksek Heyetinizce ve komisyonca kabulünü rica ederim. Önergenin muhtevası şudur : Müzakeresi yapılmakta olan Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesinin 8 nci bent 1 nci fıkrasının «ithalâtçılık, ihracatçılık, toptancılık ve perakendecilik hiçbir suretle aynı şahıs uhdesinde ve bir iş yerinde birleşemez.» şeklinde değiştirilmesi... Takdir Yüksek Meclisinizindir. RE IS Muhlis Erdener. MUHLİS ERDENER (Bursa) Sayın arkadaşlarım, lâyihanın en sakat taraflarından birisi de bu benttir. Çünkü, iktisadiyatın bütün dünyada zaruri addettiği esaslardan biri olan bir temel tasını biz indî takdir ve tefsirlerimizle

6 İ : 68 âö. 5. kaldırıyoruz. Bizim bu kanunla temin etmek is- I kayıtlar ihticace salih iken ve binnetice takibi kolay iken durumu, meslekî itibarı malûm olmıyan kimselerle el değiştirmek, başka yerlere malı sevk ettirmek, suretiyle kontrurolü güçleştirmek ve ayrıca birtakım muvazaalara meydan vermek daha çok zararlı ve tehlikelidir. Bu maddenin diğer bir mahzuru da vergi po C : 1 litikası bakımındandır. Vergi kanunlarımızla takibettiğimiz tediğimiz esas gaye nedir? Bir malın sıkışık zamanlarda, düşünüş ve gayeye taban tabana nedretiyet peydah ettiği devirlerde, zıttır. Vergi kanunlarımızda verginin müterakki müstehlikin eline mâkul bir fiyatla intikal etmesini temin etmektir. Benim anladığım budur. Yoksa Mehmet şunu satsın, Hüseyin bu tarzda ticaret yapsın, Ali şu tarzda ticaret yapsın gibi eski dünyaya yeni usul sistemde olması ve vergi nispetlerinin de mütezayid kademelere göre artması esası kabul edilmiş ve bütün gelirler bir beyannamede toplatılmıştı^ Halbuki bu yeni teklifle bu gayeden uzaklaşılmakta ve vergiye esas teşkil edecek olan gelirler koymak değil arkadaşlar. Yüz kuruşa malolan parçalanmaktadır ve tâbiatiyle vergiler bir malı, 20 kuruş zamla müstehlike intikal ettirmekle de asgari hadler üzerinden cibayet edilecektir beklediğimiz gaye tahakkuk ediyorsa, on ki, vergi gelirlerimizi mühim surette zedeliyo- dan memnun olup bununla iktifa etmemiz icabederken, cektir. biz bir kısım vatandaşlara diyoruz ki, Arkadaşlar bu izahım da gösteriyor ki, bu bunu 120 kuruşa sen satma, Mehmet satsın. madde çok mahzurludur ve hiç bilgiye müstenit değildir. Onun için bunun tamamiyle kal Sen ancak 105 kuruşa satabilirsin. Böyle haksız ve esastan mahrum bir hüküm olmaz arkadaşlar. dırılmasını ve müstehlike mal olacak nihai fiyatı ciddî kontrola tâbi tutmakla iktifa edilmesini Bunun birinci reaksiyonu tüccarı muvazaaya, yalancılığa sevk etmek olacaktır. Sonra ona «sen istirham ederim. yalancısın, sen hilekârsm» diyerek haksız cezalan- i Kâr hadleri mevzuuna da yeri geldiği zaman dırmaya kalkacağız. Çünkü temel sakattır. Arkadaşlar, bir malı nihai bir fiyatla müstehlike inti ayrıca temas edeceğim. Kurulan sistem, teşekkülün bünyesinin bu düşünüşe müstenit olmasının hiçbir mahzuru yoktur, öbür tarzda olurkal ettirdikten sonra, isterse beş elden, isterse 20 j kademeden geçmiş olsun, bu el değiştirmeler neticeye müessir değildir ve bizi alâkadar etmemelisa hem birtakım parazitler ortaya çıkacak ve bunlar namuslu iş adamlarının ve meslek sahiplerinin başına belâ olacaklar hem karabordir. Biz arz ettiğim gibi, böyle istisnai vaziyetlerde âzami fiyat tesbit etmek şartiyle ihtikârı önlemeye ve karaborsa yaptırmamaya çalışıyoruz. Arsa yeniden yükselecek ve tahammül edilmez hale gelecektir. Defteri, kaydı, kuydu yerinde olan kadaşım Nusret Bey demin dedi ki, bu memnuiyetle karaborsayı önliyeceğiz. Hayır arkadaşlar. müesseselerden malı alıp hiç tanınmamış kimselere vermek veya sattırmak doğru olmaz. İthalâtçı, toptancı, perakendeci midir 1 Bunu dahi İthalâtçının izi herkesçe malûmdur. Merkez Bankasına akreditif açılmıştır, lisans onun namına alınmıştır, gümrüklere mal onun adına girmiştir, ayırdedemiyoruz. Bunun da vazıh bir tarifini yeri, mağazası, deposu hâsılı izi herkesçe malûmdur. yapmak lâzımdır. Daha şimdiden yeni yeni birtakım parazitlerin doğduğunu duymaktayız. Böylece; büyük sermaye yatırma ve teknik riske girmeden ve aranılan malı fiyat, vasıf bakı Fakat eline her hangi bir» ihtiyaç vesikası geçiren birisini ithalâtçının başına musallat edip de mından en müsait şartlarla verebilecek müesseseleri arayıp bulmak gibi tecrübe ve bilgiye elindeki malı ona devir ettirmek ve ondan sonra, izini kaybettirerek malları karaborsaya intikal ettirmek mümkündür. Ve mazide bunun pek çok dayanan külfetlere katlanmaksızm ithalâtçıdan malı alıp satmak için teşekküller vücuda gelecektir. Bunların acı tesirlerini mazide gördük. misalleri vardır. Bu tarzda satılan ve sattırılan mallar tekrar gizli yollarla İstanbul'a gelmiş ve İstirham ediyorum bu madde üzerinde hassasiyetle duralım. Kaldırılmasını teklif ediyorum. karaborsaya intikal etmiştir. Ortada muntazam kayıt kuyut varken ve bu Tahriren de bir teklif vereceğim. SERVEB SOMUNCUOĞLU (Sinob) Muhterem arkadaşlar, sekizinci bendi bâzı arkadaşlarım bu kürsüden arz ve izaha çalıştılar, bilhassa tehlikeli olduğunu söylediler. Bendeniz buna inanmıyorum. Bu tehlikeli değil ve fakat İÜ REİS Server Somuncuoğlu, buyurun.

7 İ : zumsuz ve faydasız ve aynı zamanda gayriâdildir. Şimdi tatbikata dikkat buyurulacak olursa fiyat seviyesini muayyen bir hadde tutabilmek için iktisadi faaliyette ve bilhassa ticari faaliletin mevzuu olan maddelerde muayyen bir fiyatın tesbit edilmesi arzu edilmektedir. Encümen bunu yüksek huzurunuzda bir başka maddenin de müdafaası sırasında arz ettiği için beyan edeceğim: Diyor ki, «Kontrol etmediğiniz fiyatlar yüksek ise, ondan doğacak olan yükseklik kontrol altında bulunan fiyatlara da tesir eder. Ve bu, memlekette umumi fiyat seviyesini yükseltir.» Bu, umumi bir iktisat kaidesidir ve doğrudur. Fakat acaba bu prensibe ehemmiyet veren encümen niçin bugün hayat sıkıntısının bilhassa yiyecek ve giyecek maddelerinde olduğu bir sırada ve memlekette imal edilen birçok maddelerle kendisini göstermiş olmasına rağmen imalâtçıyı maddenin dışında bırakmış? Yani o sahada hükümet, isterse müdahale eder, istemezse etmez, demiş. Onun dışında kalan birtakım maddeleri bu hükme tâbi tutmak suretiyle bir mecburiyet vaz'etmiştir. Meselâ, Sümerbank, hem imalâtçılık, hem toptancılık hem de perakendecilik edecektir. Ve dikkat buyuraeak olursanız Sümerbank fiyatları yükseltirken her hangi bir ölçüye değil, belki maliyet ve esaslarına belki de bizim bilmediğimiz başka esaslara istinadetmektedir. Haydi diyelim ki, devlet eliyle yapılan artşıta, bizim anladığımız mânada gayrimeşru bir kisve görülmez, fakat asıl karaborsa, Sümerbank mağazalnnm önünden başlar. Elden ele geçtikten sonra, müstehlikler eline geçen bu maddelerin kontrolü kabil değildir. Ondan sonra, ihtiyacı karşılamamasından dolayı hâsıl olan vaziyet var. Fiyatlar üzerine ne kadar ağır tedbirler koyarsanız koyunuz ihtiyaca yetecek mal bulunmadı mı ve tevzi sistemini buna terfik edemediniz mi, bunun önüne geçmeye imkân yoktur. Demek oluyor ki, imalât istihsalâtı ve Türkiye'de istihsal edilen birinci derecede ihtiyaç maddelerine ait fiyatları böyle bir hükmün şümulünden uzak tutmak, sadece ithal mallarını ve bunların piyasadaki satışını yapacak olan ticaret erbabına mecburiyet koymak âdilâne değildir. Niçin imalâtçıyı aynı durumda tutmuyoruz? Bu hüküm lüzumsuzdur da... Çünkü bir ithalâtçıya, toptancıya veya perakendeciye kârı verme Ö : 1 nizle bir şahsı, bir firmayı istihdaf ediyorsunuz, Halbuki asıl gaye mal ve malın fiyatıdır. Eğer bir mal mutelif ellerden geçiyorsa, ve bu mallar tevzie tâbi tutulmuyorsa o halde mal nedreti devam ederken bir ithalâtçıya, toptancıya ve perakendeciye behemehal bu geçiş kendini gösterecek ve hattâ tesbit ettiğiniz kâr haddi de ilâve edilerek müstehlike intikal edecektir. Şimdi gelelim faydasızlığma: Muhlis Erdener arkadaşım çok güzel izah buyurdular. Daha bugünden böyle bir hüküm konulacağını işiten ticaret âlemi firmalarım hazırlamışlardır. Baştaki hükümlerin müdfaası sırasında muhterem heyetinize arz etmiş ve demiştim ki, (Bugün mevcudolan firmalardan başka firma yapılamaz.) yolunda bir hüküm sevk etmedikçe ve Ticaret Kanunu yürürlükte kaldıkça, ticaret serbestisi Ticaret Kanunu hükümleri gereğince mevkii tatbikte bulundukça bu firmaların teşekkülü bir emri zaruridir, öyle olunca ithalâtçının kendi şahsını göstermeden alâkadar olacağı bir ikinci toptancı firma* veya alâkadar olmıyacağı bir üçüncü perakende firma ile iştiraki suretiyle bu kân el altından eskisi gibi almasına mâni olamazsınız. O halde bu bakımdan da bir fayda temin etmiyeeektir. Şimdi diyoruz ki; bunları bir şahsın elinde toplarsak zincirleme suretiyle yapılan ticarete mâni oluruz. Arkadaşlar, zincirleme ticareti evvelâ tavzih edeyim: Nedir zincirleme ticaret? El değiştiren malın değiştirdiği nispette daha fazla fiyat ile satılması demektir. Eğer her mertebede siz fiyatları tesbit etmişseniz 3 el değil 300 el değiştirse maddenin fiyatı değişmiyecek, aynen kalacaktır. Arkadaşımızın temas ettiği Millî Korunma Kanununun tatbikatı mevzuuna bendeniz de temas etmek istiyorum. Bu madde tatbikatta hemen gayritabiî bir durum yaratacaktır. Yani ithalâtçı her müracaat edene ma'hııı satmak mecburiyetinde olacaktır. Alivre satış yapmamak mecburiyetini koymamaktayız. Bunun üzerine ithalâtçı daha evvel malını Samsun'da, Mersin' de, İzmir'de şu ve bu tüccara satmış gibi gösterecek, mal gümrükten çıkınca müracaat ettiniz mi, «Mal kalmamıştır, satışı filân, filân müesseselere yapılmıştır, istersen mal Samsun'da, git al.» diyecektir. Ve böylece mal hakiki piyasadan gayritabiî olarak ikinci, üçüncü piyasaya (yani murakabeyi yayılmaya mecbur eden saha-

8 î : lara) kaçacak ve oradan tekrar dönüp karabor- saya intikal edecektir. O itibarla bu hükmü koysanız da, koymasanrz da hâdiseleri değiştirmeye imkân yoktur. Yalnız bu hükmü koymakla lüzumsuz, faydasız ve tatbiki mümkün olmıyan bir kanun hükmü tedvin buyuracaksınız. O demektir ki, vâzn kanun haşiv ile meşgul olacaktır. Bu itibarla bendeniz de bu hükmün kaldırılmasına taraftar olan arkadaşlarla hemfikir bulunmaktayım. NURl SERTOĞLU (Sinob) Efendim, 8 nci bendin lüzumsuzluğu ve tatbikatta yaratacağı güçlükler hakkındaki fikirlerimi Yüksek Meclise evvelki oturumda arz etmiş bulunuyorum. Bu defa tekrar söz alışımın sebebi, Sayın Nusret Kirişcioğlu arkadaşımın konuşmalarında ortaya atmış oldukları bir esbabı mucibedir. Dediler ki, ithalâtçı veya toptancının aynı zamanda perakendecilik yapmasının önlenmesi sebebi şudur.- Bir mal mevcudolduğu halde, meveudolmadığı iddiasiyle satıştan imtina edilmesine ve binnetice karaborsayı teşvik edici v tedbirlere mâni olmaktır ve bunun için bu hüküm konmuştur. Üüşündüm, bir böyle hüküm esasen hem burada ve hem de kanunun 32 nci maddesinde yer almıştır, böyle, bir tedbire de ihtiyaç yoktur. ithalâtçıyı, sen perakendecilik yapmıyacaksın demekle, ithalâtçının eğer malı kaçırmak kasdı varsa, katiyen önliyemezsiniz. Yine, eğer perakendicinin malı kaçırmak kasdı varsa bu tedbirlerle onu önlemeye muvaffak olamazsınız. Bu hususta zikredilen esbabı mucibe çok zayıftır. Diğer bir arkadaşlarımızın da üzerinde durdukları gibi, hakikaten lüzumsuz bir benttir. ithalâtçı, toptancı firmaları perakendecilik faaliyetlerinde bulundurmamak için tedvin edilen bu madde, hakikaten işleri aksatacak, tüe- carı birçok muvazaalara, birtakım kanunsun j yollara teşvik edecek mahiyette bir hükümdü.*. Bilhassa ucuzluğun temini bakımından geçen oturumda verdiğim hesaplar yüksek heyetinizin de malûmudur. Aynı zamanda perakendeci olan ithalâtçının satışlarının daima diğer bir perakendecinin satışlarından % 5 ucuz olabileceğin de izah etmiştim. ı Bu itibarla ucuzluğa yardımı olamıyaeak oilâ- kis, piyasada sıkıntı ve darlık yaratacak olan O : 1 bu bendin maddeden çıkarılmasını ve bu maksatla geçen oturumda sunduğum takririn Yüksek Meclisçe kabulünü bilhassa rica ediyorum. REİS Sebati Ataman. SEBATI ATAMAN (Zonguldak) Muhterem arkadaşlarım; Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın beyanatından anlaşıldığına göre, encümen bu maddeyi iki gayeyi istihdaf etmek üzere sevk etmiş bulunmaktadır. Bunların birincisi: Ithalştçmm toptancıya, toptancının perakendeciye ve perakendecinin toptancıya karşı, mal talepleri halinde satmaktan imtina etmeleri suretiyle bu malların karaborsaya gitmesi yolunu açmalarına mâni %lmak; ikincisi de ithalâtçı, toptancı ve perakendeci içm ayrı ayrı kabul edilen kâr hadleri birbiri üzerine inzimam ederek (kâr haddinin kâr haddi) gibi zincirleme bir satış usulü ile fiyatların yükselmesine mâni olmak. Şimdi arkadaşlar, maddeyi dikkatle gözden geçirirsek görürüz ki, ithalâtçı toptancılık ve perakendecilik yapamaz, ithalâtçı ancak ithalâtçılık yapar. Şimdi, ithalâtçı toptancılık yapamaz deyince, meydana şu netice çıkıyor: «Efendim, toptancılık yapacak olanın, perakendeci mağazası da olunca sana bu malı vermez, bu suretle karaborsaya intikal ettirir.» diyorlar. Yani bir şahıs ithalâtçı, toptancı ve perakendeci mağazası sahibi olunca perakendeci mağazası içm ayırdığı malı karaborsaya intikal ettirmek imkânına daima sahibolacaktır. Eğer sadece imalâtçı, sadece perakendeci veya sadece toptancı ise bu malı karaborsaya satmak imkânına sahibolamıyacaktır. Arada ne fark vardır? ithalâtçı olan bir firma arada perakendecilikte yapıyorsa karaborsaya mal satmak imkânları hâsıl olacak, yalnız perakendecilik yapan bir mağaza sahibi ise bu ahlâksızlığı yapınıyacak. Böyle şey olur mu, arkadaşlar, aralarında ne fark vardır? Yani onun malı ithal eden bir adam olarak, perakendeci mağazasından o malı karaborsaya aşırması mümkün oluyor da munnasıran perakendeci bu imkândan ne suretle mahrum kalıyor ki, şu karaborsacılık yapacak, bu yapmıyacak deniliyor?' Bu düşünce varit ise bu demektir ki, bir adamın aynı zamanda ithalâtçı ve perakendeci olması o adamın ahlâkını birdenbire (karaborsa yapmak yolunda) bozan bir hâdise olacaktır.

9 î : Adamda bu sıfatlar birleşirse bu şahıs birdenbire ahlâksızlaşacaktır. Şimdi arkadaşlar; ithalâtçı olan bir firmayı toptancılık yapmaktan menettik, perakendecilik yapmaktan da menettik. Perakendeci bir firma ithalâtçı bir firmadan mal satmalamıyacak demektir. Perakendecilikle uğraşan, ben gidip ithalât firmasından doğrudan doğruya mal satmalamıyalağım. Yani bir ithalâtçı perakendeciye mal satamıyacaktır. Neden? Çünkü; ithalâtçı toptancılık yapamaz; kime satacak? ithalâtçının karşısına toptancıyı, toptancının karşısına da perakendeciyi koyuyoruz. Toptancılık ticareti yapan perakendecilik yapamıyacaktır. Server Somuncuoğlu arkadaşımız bunun mahzuru yoktur, sadece lüzumsuzdur, dedi. Bu ihtimal bir mahzur ortaya çıkarır. Yani ithalâtçı firmayı toptancı kârından vazgeçmek suretiyle doğrudan doğruya perakendeciye mal satmak imkânından mahrum bırakır. Bu suretle bundan sonraki maddede tesbit edilmiş kâr hadleri yekûnu mutlaka her maddede tatbik edilmesi zaruri en asgari 'had oluyor. O hadler % 55 tir. Halbuki bir ithalâtçı doğrudan doğruya bir perakendeciye tesbit edilen ithalâtçı kârını, yani % 20 almak suretiyle mal satmak imkânı hâsıl olursa perakendeci ona % 25 kâr haddi tatbik eder, % 45 olur. Halbuki bu madde kabul edildiği takdirde % 45 e imkân ve ihtimal yoktur. Mutlaka toptancıya gitmek lâzımgelir. Şimdi, karaborsa bakımından arkadaşlar, bu maddenin bir tesiri olmıyacağmı şu misal ispat eder. İthalâtçı münhasıran ithalâtla meşgul olur, ithal malını toptancıya satar. Toptancı tüccar da perakendecilik yapamaz, mutlaka perakendeciye satar. Eğer o malda nedret varsa karaborsa bu şekilde teşekkül eder. Mal nedretinin karaborsayı doğurması iktisadi bir kaidedir. Bu vaziyette ithalâtçı karaborsaya mal sevk edemiyecek, toptancı karaborsaya mal sevk edemiyecek. Perakendeci mal satmak mecburiyetindedir. Peki, ithalâtçı toptancılık yapabilseydi ithal ettiği malı piyasaya sevk edecekti. Toptancının perakendecilik yapmasmdaki mahzurun ne olabileceğini encümen izah ederse hakikaten tenevvür etmiş olacağım. İthalâtçı perakendeci bir firmada birleşirse bu vaziyette karaborsa oluyor. Birleşmediği takdirde karaborsacı olmuyor. Hangi malda C : 1 nedret varsa karaborsa teşekkül eder. ' Bir malın ithalâtçısı ve perakendecisi tek şahıs da olsa, o mal fiilen piyasada karaborsaya gitmek imkânına malikse gider, ayrı ayrı şahıslar da olsa yine gider. Onun gitmesini önlemenin tedbiri bu değildir. İkinci esbabı mucibeye gelelim, zincirleme usulü. Yani ithalâtçı aynı zamanda toptancı, toptancı da aynı zamanda perakendeci olursa der ki, % 20 ithalâtçı kârı, % 10 toptancı kârı, % 25 te perakendeci kârı ki ceman % 55 eder. Şimdi «böyle bir firmadan bir perakendeci tüccar mal almak isterse % 55 kâr verirsen bu malı sana veririm, der» deniliyor. Diyemez arkadaşlar. Bunu önlemenin tedbiri bu değildir, birleşememesi değildir. Malların istihsal veya imal safhalarından itibaren temin edeceği âzami kâr % 55 i geçemez, demek lâzımdır. Server Somuncuoğlu arkadaşımızın dediği gibi, isterse 15 elden geçsin, isterse tek elden geçsin. Böyle demekle bendeniz her türlü muvazaa imkânının bertaraf edildiğini tasavvur ederek mâruzâtta bulunuyorum. Kaldı ki, muvazaa imkânları da gayet açık, hattâ Server Somuncuoğlu 'nun dediği gibi alivre satışları menetmekle veya filân tarihten itibaren mevcut firmaları dondurmakla da muvazaanın önüne geçmeye imkân yoktur. Çünkü bugün toptancılık, perakendecilik ve ithalâtçılıkla meşgul olan bir firma, bu kanun böyle çıkdıktan sonra mevcudolan perakende mağazasını başka bir şahsa devretmek zorunda kalacaktır. Onun firmanın içinde sadece ismi olur. Perakende mağazası da işlemekte devam eder. Böylece ithalâtçı, her hangi bir malı filân firmaya sattım, onun için sana satamıyorum diyebilir. Bunu da önliyecek hiçbir tedbir tasavvur edilemez. Zaten önlemenin faydası da yoktur. Binaenaleyh bu maddenin, yalnız lüzumsuz olmakla kalmayıp aynı zamanda fiyatların muayyen seviyede kalmasını temin edemiyerek yükselmesini de intacedeceği cihetle, kaldırılması yolundaki teklifin kabul edilmesini istirham ederim. REİS Refet Aksoy. REFET AEJSOY (Ordu) Efendim, bu fıkra üzerinde yapılan konuşmalar fıkranın sakatlığı hakkındaki düşüncelerin isabetini tesbit etmiştir. Hakikaten ticaret hukuk ve kaidesi cep-

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı 74 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 583 Tel: 38992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları Ö

Sevgili AKİS okuyucuları Ö AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden : Metin

Detaylı

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları DEVRE : I C 1 L T : 3 İÇTİMA SENESİ : III T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 25 Kanunuevvel 1338 (1922) Mündorecat Sayfa 1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 1146 2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1146 /. Lozan konferansı hakkında

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İşlerini fiilen idare edeni Cüneyt ARCAYÜREK Ressam: İzzet ÇETİN

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 45 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 30 ncu Birleşim 5.2.1980 Sah»* ^»» i M İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 196 II. YOKLAMALAR 202:203 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası

pecya A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası A K İ S Haftalık Akttialite Mecmuası Yıl: 5. Cilt XV, Sayı: 249 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 18992 P. K. 582. Ankara İdare: Denizciler Caddesi 23/B Rüzgârlı Matbaa Tel: 15291

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan

Şeyhlik ve Tarikatçılık. Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan Şeyhlik ve Tarikatçılık Kulp Müftüsü M. Emin Bozarslan ÖNSÖZ Yüzyıllardır memleketimizde ve bilhassa doğu vilâyetlerimizde "Şeyhlik ve Tarikatçılık" denilen asılsız ve esassız bir hurafenin hüküm sürdüğü

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Vanan Balıkçılığı ve Yunanistana Balık İhracatımız 1 Plânkton ve Yaş Analizleri Lâboratuvarında Kinya Balıkçılık Âlemi 3 Saat Araştırma ve idare 5 Ege Denizinde Süngercilik Araştırmaları. -

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE: II CİLT:25 İÇTİMA SENESİ: III T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ i>m

Detaylı