TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL"

Transkript

1 -. '. ' J ı Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II Say% : 9223) No. Kabul tarihi MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Batı - Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan 21 Aralık 1954 tarihli protokollerle ekleri mektuplar kabul ve tasdik olunmuştur. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer. MADDE 3. Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 30 Ocak 1956 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL aşağıdaki hu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile P^ederal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti suslarda mutabık kalmışlardır : Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 16 Şubat 1952 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret Anlaşmasının yürürlüğü 30 Haziran 1955 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu Anlaşma, süre sonu tarihinden üç ay önce feshi ihbar edilmedikçe senelik müddetler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Madde Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasında derpiş edilen mal listeleri, bu Anlaşmanın 30 Haziran 1955 tarihine kadar olan tatbikat süresi zarfında nazarı itibara almmıyacaktır. Madde 3. İşbu Ek Protokol 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil edecek ve aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. Ankara'da, 21 Aralık 1954 tarihinde, her iki dildeki metinler aynı derecede muteber sayılmak üzere Türkçe ve Almanca ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Fransızca resmî bir tercüme eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına

2 No II TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA ANKA RA'DA 16 ŞUBAT 1952 TARİHİNDE AKDEDtLEN ÖDEıME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : Madde I. Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 tarihinde imzalanan ödeme Anlaşmasının 12 nci maddesinin «b» fıkrası yerine aşağıdaki yeni fıkra ikame olunmuştur. «İşbu Anlaşma 1 Ocak 1952 de bugünkü tarihte imzalanmış olan Ticaret Anlaşması ile aynı zamanda yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1955 tarihine kadar muteber olacaktır. Bu tarihten sonra üçer aylık müddetler için kendiliğinden uzatılmış sayılacaktır. Bu üç aylık müddetlerin hitamında Âkıd Taraflardan her biri üç ay evvel haber vermek şartiyle bu Anlaşmayı feshedebilecektir.» Madde II. işbu Ek Protokol 16 Şubat 1952 tarihli ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil edecek ve aynı yürürlük süresini haiz olacaktır. Ankara'da 21 Aralık 1954 tarihinde her iki dildeki metinler aynı derecede muteber sayılmak üzere Türkçe ve Almanca ikişer nüsha olarak tanzim edilmiş ve Fransızca resmî bir tercümesi eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adma Türk Heyeti Başkanı Ankara, 21 Aralık 1954 Heyetlerimiz arasında 15 Kasım 1954 ten 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden müzakerelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım: 1. iki Heyet, hükümetlerinin hububat satışı hususunda, Ağustos 1953 ayında Ankara'da varılan mutabakat esasları dairesinde uzun vadeli bir anlaşmayı, şartlar müsait olur olmaz, meriyete koymak hususundaki arzularını teyidetmişlerdir. 2. Her iki memleket hükümetlerinin, karşı memleketin firmalarının kendi arazileri üzerinde kurulacak fuarlara iştirakini kolaylaştırmaları kararlaştırılmıştır. 3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, fuar kontenjanı olarak yapılabilecek tahsislerden ayrı olarak, 1955 yılı içinde, 140 bini sofra şarabı olmak üzere 240 bin dolara kadar Türk menşeli sınai ve sofra şaraplarının ithaline müsaade edecektir. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. ' _ 'V-'V.. Bay Dr. Kurt Danıel Alman Heyeti Başkanı, N f

3 No II Alman Heyeti Başkam., Ankara,,.91 Aralık 1ÛS4 ' " ' Müi'adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «Heyetlerimiz arasında 15 Kasım 1954 ten 2-lAralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden müzakerelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım: 1. İki Heyet, hükümetlerinin hububat satışı hususunda. Ağustos 1953 aynıda Ankara'da varda» mutabakat esasları dairesinde uzun vadeli bir anlaşmayı, şartlar müsait olur olmaz, meriyete koymak hususundaki arzularını teyidetmişlerdir. 2. Her iki memleket hükümetlerinin, kargı memleketin firmalarının kendi arazileri üzerinde kurulacak fuarlara iştirakini kolaylaştırmaları kararlaştırılmıştır. 3. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti, fuar kontenjanı olarak yapüabilecek tahsislerden ayrı olarak, 1955 yılı içinde, 140 bini sofra şarabı olmak üzere 240 bin dolara kadar Türk menşeli sınai ve sofra şarablarının ithaline müsaade edecektir. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» Hükümetimin yukardaki hususlar hakkında mutabakatın] teyidetmekle şeref kazanın*». " Hürmetlerinsin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. Bay Elci Melih Esenbel Türk Heyeti Başkanı Alman Heyeti Başkam, ' ' Ankara, 21 Aralık 1954 Bay Başkan; 15 Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden görüşmelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Alınan Federal Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki ananevi dostluk zihniyeti ile, memleketleri arasında deniz nakliyatını geliştirmek ve bu sahada zuhur edebilecek güçlükleri halletmek için gayretlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. İki Hükümet, deniz yolu ile mal nakliyatı sahasında karşılıklı menfaatlerine, başka memleketlerin menfaatlerini haleldar etmiyeeek surette, müsavi muamele tatbik etmek hususundaki mutabakatlarını teyidederler. Bununla beraber, Âkıd Taraflardan hiçbiri di r lcr Âkıd Taraftan, kendisinin tanımaya amade olduğundan fazla menfaat talebetmiyecektir. İki Hükümet, bu esasların tahakkuku için bütün tedbirleri alacaklar ve denizcilik şirketlerinin deniz nakliyatı sahasındaki iş birliğini ticari esaslar üzerinde tanzim etmek hususundak ; gayretlerini destekliyeeeklerdir. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. Hürmetlerimin kabulünü riea ederim, Bay Başkan. Bay Elçi Melih Esenbel.. Türk Heyeti Başkanı

4 No U Türk Heyeti Başkam Ankara. 21 Aralık 1954 Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «15 'Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden görüşmelere atfen, aşağıdaki hususları teyidetmekle şeref kazanırım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Alman Federal Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki ananevi dostluk zihniyeti ile, memleketleri arasında deniz nakliyatını geliştirmek ve bu sahada zuhur edebilecek güçlükleri halfetmek için gayretlerini birleştirmeye karar vermişlerdir. îki Hükümet, deniz yolu ile mal nakliyatı sahasında karşılıklı menfaatlerine, başka memleketlerin menfaatlerini haleldar etmiyecek surette, müsavi muamele tatbik etmek hususundaki mutabakatlarım teyidederler. Bununla beraber, Âkıd Taraflardan hiçbiri diğer Âkıd Taraftan, kendisinin tanımaya amade olduğundan fazla menfaat talebetmiyeeektir. iki Hükümet, bu esasların tahakkuku için bütün tedbirleri alacaklar ve denizcilik şirketlerinin, deniz nakliyatı sahasındaki iş birliğini ticari esaslar üzerinde tanzim etmek hususundaki gayretlerini destefldiyeceklerdir. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatım teyidetmenizi rica ederim.» Hükümetimin yukardaki hususlar hakkında mutabakatını teyidetmekle şeref kazanırım. 0 Bay Dr. Kurt Danıel Alman Heyeti Başkanı Türk Heyeti Başkam, Anfmra, Sİ Aralık 1 94 Bugün teati olunan ve deniz yolu ile mal nakliyatı meselelerine müteallik mektuba atfen, Tür- :.: kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye'de mer'i kambiyo kontrolü mevzuatı çerçevesi dâhilinde, Alman denizcilik şirketlerinin talebi üzerine, Alman ticaret gemilerinin Türk limanlarındaki faaliyetlerinden mütevellit Türk lirası hasılatının Türkiye'deki masraflarını karşılamak üzere kullanılması için gerekli müsaadeyi vereceğini teyidetmekle şeref kazanırım. B»y Dr. Kurt Pamel Alman Heyeti Başkanı -

5 No II Alman Heyeti Başkam Ankara: 21 Aralık 1954 Bay Başkan; Müfadı aşağıda yazıh bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: «Bugün teati olunan ve deniz yolu ile mal nakliyatı meselelerine mütaallik mektuba atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye'de mer'i kambiyo kontrolü mevzuatı çerçevesi dâhilinde, Alman denizcilik şirketlerinin talebi üzerine, A ] man ticaret gemilerinin Türk limanlarındaki faaliyetlerinden mütevellit Türk lirası hasılatının Türkiye'deki masraflarım karşılamak üzeri kullanılması için gerekli müsaadeyi vereceğini teyidetmekle şeref kazanırfm.» Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay B; şkan. Bay Elçi Melih Esenbel Türk Heyeti Başkam Alman Heyeti Başkam Ankara, 21. XI Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden müzakerelere atfen, heyetlerimizin, Alman ticaret gemilerinin, Türk limanlarındaki faaliyetlerine ve Türk sularındaki kurtarma hizmetlerine mütaallik vergi meselelerinin kısa zamanda, Türk ve Alman eksperleri arasında müzakere ve anlaşmalar yoliyle halli hususunda mutabık kaldıklarını teyidetmekle şeref kazanırım. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. Bay Elçi Melih Esenbel Türk Heyeti Başkanı!

6 No II Türk Heyeti Başkanı Ankara, 21 Aralık 1954 Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «15 Kasımdan 21 Aralık 1954 e kadar Ankara'da cereyan eden müzakerelere atfen, heyetlerimizin, Alman Ticaret gemilerinin, Türk limanlarındaki faaliyetlerine ve Türk sularındaki kurtarma hizmetlerine mütaallik vergi meselelerinin kısa zamanda, Türk ve Alman eksperleri arasında müzakere ve anlaşmalar yolu ile halli hususunda mutabık kaldıklarım teyidetmekle şeref kazanırım. Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» Hükümetimin yukardam hususlar hakkında mutabakatını teyidetmekle şeref kazanırım. Bay Dr. Kurt Damel Alman Heyeti Başkanı I Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih vs numarası : 26. I ve 1/247 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih ve numarası : 30. I ve 4/50 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları : ,243,250,262,265:268 [inikat : 25, sıra sayılı matbua 25 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ

TÜRKİYE SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ ANKARA DA 30 MART 1940 TARİHİNDE İMZALANAN «TÜRKİYE - SURİYE DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK MUKAVELENAMESİ» ÎLE MERBUTU BULUNAN VE AYRILMAZ CÜZLERİNİ TEŞKİL EDEN «1,2,3,4,5,6 NUMARALI PROTOKOLLER»; «HUSUSİ PROTOKOL»;

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 4/VII/1939 - Sayı : 4249)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 4/VII/1939 - Sayı : 4249) 787 Türkiye ile Fransa arasında Ankarada 23 haziran 1939 tarihinde imzalanan Türkiye ile Suriye arasında arazi mesailinin katği surette hallini mütazammm Anlaşma ve müzeyyelâtmm tasdikma dair kanun (Resmî

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13. 5. 1973 - Sayı : 14539) No. Kabul tarihi

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN TÜRK PARASININ KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN 25 ŞUBAT 1930 TARĐH, 1433 SAYILI RESMĐ GAZETE'DE YAYIMLANARAK ÜÇ YIL SÜREYLE GEÇERLĐ OLMAK

Detaylı

Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi (UNESCO, 1954)

Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi (UNESCO, 1954) Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi (UNESCO, 1954) Hague Convention: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Lahey,

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU (1)

GİDER VERGİLERİ KANUNU (1) 3057 GİDER VERGİLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı : 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 1982 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İmza Tarihi: 13.12.1999 Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 22. 1. 1977 - Sayı : 15827)

(Resmî Gazete ile yayımı : 22. 1. 1977 - Sayı : 15827) Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun -.-.'. i. -i 1 i ^ (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 2433 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Kabul Tarihi : 23/1/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/1/1953 Sayı : 8323 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 374 * * * Bu Kanunun

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU 2555 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6235 Kabul Tarihi : 27/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1954 Sayı : 8625 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa :

Detaylı

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23. 3. 1972 - Sayı : 14137) No. 1574 Kabul tarihi 14. 3. 1972 MADDE 1. 1 Mart 1954 tarihinde La Ha ye'de

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL

ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL AVRUPA TOPLULUKLARINA İLİŞKİN TEMEL BELGELER ANKARA ANLAŞMASI VE KATMA PROTOKOL AVRUPA TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ CİLT-2 AĞUSTOS 1993 Bu Çalışmanın yayın ve referans olarak kullanılması, Devlet

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir; I. ANA HÜKÜMLER: Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2 - Bu Şirketin

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İki devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı aşağıdaki

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM. Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BİRİNCİ KISIM Kuruluş, Kurucular, Ad, Merkez, Müddet Kuruluş: Madde 1. Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde çıkarılması

Detaylı