VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER:"

Transkript

1 VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER: 1. YerleĢik Yargıtay Kararlarına göre dava dosyasını ilgilendiren (sahte fatura düzenleyen) Ģahısların savcılık soruģturmalarıyla mahkeme kovuģturmalarının temyize konu ceza dosyasına celbi ile dosyalar arasında karģılaģtırmalı bilirkiģi raporu alınması zorunludur: YerleĢik Yargıtay kararlarına göre savcılık veya dava dosyalarının temyize konu iģ bu dosyaya celp edilerek, incelemeli özetlerinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/2450 Karar: 2013/9492 Tarih: Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen Ġro Nakliyat, Öz Nakliyat, Zirve Nakliyat, Ağaoğlu TaĢımacılık ve Yardımcı Gıda Ltd. ġirketleri hakkındaki, Vergi Tekniği/Suçu Raporlarının onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak Ģirket yetkilileri hakkında dava açılmıģ olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araģtırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyalarının celbiyle incelenerek özetinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruģturma sonucu yazılı Ģekilde karar verilmesi, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/26076 Karar: 2013/9488 Tarih: Sanıkların kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen Vural Ok, Metar Medikal ve Beyler Tıbbi malzeme firmaları hakkındaki, Vergi Tekniği Raporlarının onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak Ģirket yetkilileri hakkında dava açılmıģ olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araģtırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları celp incelenerek özetinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun,

2 kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanıkların ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik soruģturma sonucu yazılı Ģekilde karar verilmesi, 2-Yerel mahkemenin, kanunların zaman bakımından uygulanması bakımından yanlıģlık yaparak suç tarihinden sonra yürürlüğe giren yeni kanunu geçmiģe yürüterek karar vermemesi gerekir: kabul tarihli, sayılı Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 276. maddesi ile VUK. M. 359 hükmü değiģtirilmiģtir. Bu nedenle de kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önce ki olaylara cezayı ağırlaģtıran kanun hükümleri uygulanamaz. SANIĞA VERĠLEN VE 2006 YILINDAN BAġLAYAN FATURALARIN SON VERĠLME TARĠHĠ OLUP, DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN TORBA YASANIN YÜRÜRLÜK TARĠHĠ OLDUĞUNDAN SANIK ALEYHĠNE AĞIR HÜKÜMLER ĠÇEREN YENĠ KANUN HÜKÜMLERĠNE GÖRE CEZA VERĠLEMEZ. Bu nedenle suç tarihi itibariyle sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarına göre hüküm kurulması gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/1496 Karar: 2013/9239 Tarih: Özet: 5728 Sayılı Yasanın 276. maddesi ile değiģtirilmeden önceki 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesine göre, sahte fatura düzenlemek suçunun cezasının 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olduğu ve suç tarihinde de bu maddenin yürürlükte gözetilmeden mahkemece 213 sayılı Yasanın suç tarihinden sonraki değiģik hali uygulanarak sanık hakkında aleyhe olacak Ģekilde fazla ceza tayini yasaya aykırıdır. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/2351 Karar: 2013/9345 Tarih: Özet: Suç tarihinin olması nedeniyle sanık hakkında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5728 sayılı Kanunun 276. maddesi ile değiģik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden anılan maddenin değiģiklikten önceki halinin uygulanarak hükmolunan hapis cezasının 16 yaģından büyük iģçiler için belirlenen asgari ücretin yarısı üzerinden paraya çevrilerek yazılı Ģekilde fazla adli para cezasına hükmolunması yasaya aykırıdır. 3-Sanığın ticari defterlerini, vergi müfettiģleri 213 sayılı VUK. 139/2. maddesine aykırı olarak vergi dairesinde incelediğinden YerleĢik Yargıtay kararlarına göre atılı suçun yasal unsurları oluģamayacaktır: Madde 139 (1) Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iģ yerinde yapılır. (2) ĠĢ yerinin müsait olmaması, ölüm, iģin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.

3 (3) Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. Yukarda yer alan madde metni açık olup sanığın vergi incelemesine tabi tutulan defterlerinin iģ yerinde yapılması kanunen zorunluluktur. Vergi dairesinde inceleme yapılabilmesinin gerekçeleri de madde metninde açıkça yazılı olup zaruri sebeplerle veya vergi mükellefinin isteği üzerine vergi dairesin de inceleme yapılabilecektir. Aksi takdirde yerleģik Yargıtay kararları uyarınca sanığın beraatı gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/2351 Karar: 2013/9345 Tarih: sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanığa defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIĞIN BERAATI YERĠNE, MAHKUMĠYETĠNE HÜKMOLUNMASI, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/8327 Karar: 2011/20662 Tarih: Sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkân veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanığa defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tarihli tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIĞIN BERAATĠ YERĠNE MAHKÛMĠYETĠNE HÜKMOLUNMASI, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/4050 Karar: 2013/9161 Tarih: sayılı Yasanın 139 uncu maddesine göre vergi incelemesinin iģyerinde yapılması gerektiği, ticari faaliyetine devam ettiği anlaģılan sanığa vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için tebligatın bizzat kendisine iģyerinde tarihinde yapıldığı anlaģılmakla, hesapların dairede incelenmesine imkân veren 213 sayılı Yasanın 139/2 nci maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin incelemeyi yapan vergi denetmeninden sorulması, iģyeri dıģında inceleme yapılmasına iliģkin bir tespiti varsa belgesinin dosyaya ibrazının istenmesi aksi takdirde, yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığından SANIĞIN BERAATINA KARAR VERĠLMESĠ GEREKTĠĞĠ GÖZETĠLMEDEN eksik soruģturmayla yazılı Ģekilde hüküm tesisi, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/7356 Karar: 2011/20661 Tarih: Sanık Ercan TemurtaĢ ın, Ģirketteki hissesinin tamamını Konya 9. Noterliğinin gün 6545 yevmiye numaralı hisse devir senediyle sanık Turan Karal a devretmesi nedeniyle fiilin faili olmadığı nazara alınmadan ve 213 Sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanık Turan Karal a defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tarihli tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIKLARIN BERAATLERĠ YERĠNE, MAHKUMĠYETLERĠNE HÜKMOLUNMASI,

4 4-Cumhuriyet BaĢsavcılığına yapılan baģvuru yetkili kiģi aracılığıyla yapılmadığından ceza davasının 367. Maddesin de yer alan dava Ģartı sağlanamadığından düģürülmesi gerekmektedir: Ceza Genel Kurulu Esas: 2002/ Karar: 2002/351 Tarih: Özet: Somut olayda; vergi incelemesi, vergi denetmeni tarafından yapılarak, inceleme ve kaçakçılık suçu raporu düzenlenmiģtir. VUY.nın 367. maddesinde vergi denetmenleri inceleme sırasında saptadıkları kaçakçılık ve iģtirak suçlarını doğrudan doğruya C.Savcılığına bildirecek kiģiler arasında sayılmamıģ olup, vergi denetmeni tarafından düzenlenen rapor ancak vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla C.BaĢsavcılığına bildirilebilir, diğer yönden defterdar yardımcısı da maddede mütalaa vermekle veya doğrudan bildirimle yetkili sayılan kiģiler arasında sayılmamıģtır. Bu nedenle öncelikle dava koģulunun gerçekleģip gerçekleģmediğinin saptanması için, mütalaayı defterdar adına, imzalayan defterdar yardımcısı vekilinin, mütalaayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı, varsa buna ait yetki ve görev belgesi getirtilerek dosya içine konulması ve bundan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle direnilmesi isabetsizdir. CEZA GENEL KURULU KARARI Vergi Usul Yasasının 367 nci maddesinde; yaptıkları inceleme sırasında VUY.nın 359 ve 360. maddelerinde yazılı kaçakçılık veya iģtirak suçlarının iģlendiğini saptayan, maliye müfettiģleri, hesap uzmanlarıyla bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleriyle stajyer gelirler kontrolörler tarafından doğrudan doğruya, vergi incelemesine yetkili diğer memurlar tarafından ise ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla durumun yetkili C.Savcılığına bildirilmesi ZORUNLULUĞU GETĠRĠLMĠġTĠR. Bu zorunluluk bir DAVA KOġULUDUR. CYUY.nın 253 üncü maddesinde; kovuģturmanın ve dolayısıyla yargılamanın yapılması Ģarta bağlı tutulmuģ olup da Ģartın gerçekleģmediği anlaģılırsa, gerçekleģmesini beklemek üzere yargılamanın durmasına, Ģartın gerçekleģmeyeceğinin anlaģılması halinde davanın düģmesine karar VERĠLECEĞĠ BELĠRTĠLMĠġTĠR. Somut olayda; vergi incelemesi, vergi denetmeni tarafından yapılarak, inceleme ve kaçakçılık suçu RAPORU DÜZENLENMĠġTĠR. VUY.nın 367 nci maddesinde vergi denetmenleri inceleme sırasında saptadıkları kaçakçılık ve iģtirak suçlarını doğrudan doğruya C.Savcılığına bildirecek kiģiler arasında sayılmamıģ olup, vergi denetmeni tarafından düzenlenen rapor ANCAK VERGĠ DAĠRESĠNĠN BAĞLI BULUNDUĞU DEFTERDARLIĞIN VEYA GELĠRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜTALAASIYLA C.BAġSAVCILIĞINA BĠLDĠRĠLEBĠLĠR, diğer yönden defterdar yardımcısı da maddede mütalaa vermekle veya doğrudan bildirimle yetkili sayılan kiģiler ARASINDA SAYILMAMIġTIR. Bu nedenle öncelikle dava koģulunun gerçekleģip gerçekleģmediğinin saptanması için, mütalaayı defterdar adına, imzalayan defterdar yardımcısı vekili Sinan A.'ın, mütalaayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı, varsa buna ait yetki ve görev belgesi getirtilerek dosya içine konulması

5 ve bundan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle DĠRENĠLMESĠ ĠSABETSĠZDĠR 5-Sanığın aleyhine açılan bu dava da dava Ģartı olan 213 sayılı yasanın 367. Maddesi gereğince dava Ģartı olan mütalaanın gerekli yasal koģulları taģımaması genel geçer ifadelerle hazırlanmıģ olması ceza davasının düģürülmesi sebebidir: Sanık aleyhine hazırlanan karar tarihli 2011-I/1963 karar numaralı vergi suçu raporu mütalaası incelendiğinde görüleceği üzere sanığın 213 sayılı yasanın 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında ki kaçakçılık suçu fiillerini iģlediği tespit edilmiģ olup, anılan kanunun 367. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulması gerektiği kararı oy birliği ile alınmıģtır denilmiģtir. Madde 367: Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların iģlendiğini tespit eden Vergi MüfettiĢleri ve Vergi MüfettiĢ Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi baģkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet baģsavcılığına bildirilmesi mecburidir. Mütalaa veren Vergi denetim kurulu baģkanlığının VUK m. 359/b ye göre cezalandırılması için baģvurulmasıyla VUK. Kanununda yer alan bütün cezai müeyyide içeren maddeler yönünden cezalandırılması için baģvurulması arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü kanunda cezai müeyyide içeren baģka madde yoktur. Mütalaaların amacı ve kapsamı bu Ģekilde mi olmalıdır? Vergi dairesinin olaya uygulanmasını istediği sevk maddesinde yer alan ve müvekkilimin iģlediğini düģündüğü fatura kullanmak suçunu ayrıca ve açıkça belirtmesi gerekli değil miydi? Vergi baģkanlığının bu Ģekilde genel geçer ifadelerle 359/b ye göre cezalandırılmasını istemesinin sebebi daha önceden ayrıntılı olarak mütalaa verdikten sonra sanıkların aynı maddede yer alan baģka bir suçtan dolayı cezalandırılmak istenmesi karģısında yanlıģ mütalaa sonucunda kararın bozulmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum mütalaaların amacını ve niteliğini değiģtirmeyeceği açıktır. ÇÜNKÜ YARGITAY IN AMACI MÜTALAALARIN BAġTAN SAVMA YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIġMAKTIR. Aksi takdirde Cumhuriyet Savcıları da TCK da yer alan maddeler uyarınca cezalandırılmasını talep etsin ayrıca ve açıkça sevk maddesi yazmasın. Vergi dairesi baģkanlığı bu Ģekilde mütalaa vererek kanunu dolanmıģtır. Kanuna karģı hile hiçbir hukuk düzeni tarafından korunamaz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2008/18908 Karar: 2011/20533 Tarih: Sanık hakkındaki Vergi Suçu Raporu ve Vergi Tekniği Raporlarına istinaden 213 sayılı V.U.K'nun 367 nci maddesi uyarınca düzenlenen ve dava Ģartı olan mütalaanın aynı Yasanın

6 359/b-1 inci maddesi kapsamında ''2004, 2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek'' suçlarına iliģkin olduğu gözetilmeden, mütalaa ve inceleme bulunmayan ''sahte fatura kullanmak'' suçundan açılan davaya devamla yazılı Ģekilde hüküm kurulması, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/6137 Karar: 2011/4570 Tarih: Özet: Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, 5271 sayılı CMK. nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruģmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, kamu davasının sahte fatura kullanmak suçundan açıldığı gözetilmeden dava konusu yapılmayan sahte fatura düzenlemek suçunu iģlediğinden bahisle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. 6-Yerel mahkemenin gerekçe bölümünde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe giren yasa hükümlerini olaya uygulayarak sonuç cezaların karģılaģtırılması suretiyle lehe hükmün tayinine hükmederek karar vermesi gerekmektedir: 5278 sayılı temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çeģitli kanunlarda değiģiklik yapılmasına dair kanunun yürürlük tarihi dir. 213 sayılı vergi kanunun 359/b-1. Maddesi de 5278 sayılı kanunla değiģtirilmiģtir. Bu nedenle de kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önce ki olaylara cezayı ağırlaģtıran kanun hükümleri uygulanamaz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/18740 Karar: 2013/9163 Tarih: Özet: 213 sayılı VUK.nun suç tarihinde yürürlükte bulunan 359/a-2. maddesinde yüklenen suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak öngörüldüğü ve 5728 sayılı Yasanın 276. maddesi ile yapılan değiģiklikle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinde asgari ücret esasından vazgeçildiği, hükmolunan hapis cezasının ertelenmesinin her iki düzenlemede de mümkün olduğu gözetilip buna göre kararın gerekçe bölümünde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe giren yasa hükümleri olaya uygulanarak bulunacak sonuç cezaların karģılaģtırılması suretiyle lehe hükmün tayini gerekir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2008/17969 Karar: 2011/22584 Tarih: Gerekçeli karar baģlığında hatalı gösterilen suç tarihinin, sahte faturaların düzenlendiği olarak mahkemesince düzeltilmesi olanaklı görülmüģtür. 3-Kabule göre de; a) 213 sayılı Yasanın 359/a-2-son maddesindeki hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde asgari ücretin esas alınacağına iliģkin bölümün, hükümden önce tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 276 ncı maddesiyle değiģik halinde yer almaması nedeniyle, anılan maddeyle hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı TCK nun 50 ve 52 nci maddelerine göre seçenek yaptırıma çevrilip çevrilmeyeceğinin tartıģılması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Suç tarihi itibariyle sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının 488,70 TL olduğu dikkate alınmaksızın, yazılı Ģekilde uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

7 7-Müvekkilimin üzerine atılı olan sahte belge kullanmak suçunun manevi unsuru oluģmadığından müvekkilimin beraatı yerine yazılı Ģekilde hüküm kurulması BOZMA SEBEBĠDĠR. 1.- Sanığa isnad edilen VUK m /b çerçevesinde sahte belgeyi kullanma suçu ile ilgili değerlendirmeleri yapmadan önce son derece önemli bir hususun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da sanık tarafından kullanıldığı iddia edilen belgelerdeki sahteciliğin nasıl gerçekleģtirildiği hususudur. Ġlk etapta sanık açısından bir öneminin olmadığı düģünülse de esasında bu hususun değerlendirilmesi, müsned suçu doğrudan ilgilendirilmektedir. ġöyle ki; müsned suçun maddi unsuru sahte olduğu bilinen bir belgenin vergi ziyaına sebebiyet verecek Ģekilde kullanılmasıdır. Dolayısıyla bu suçun oluģabilmesi için öncelikle failin, kasten hareket etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla failin eyleminde kastın unsurları olan bilme ve istemenin mevcudiyeti kaçınılmazdır. BaĢka bir ifadeyle söz konusu belgenin sahteliğinin farkında olması gerekmektedir. Bu durumda Ģu sorunun sorulması elzemdir: Belgedeki sahtecilik, belgenin muhatabı ve/veya kullananı tarafından bizatihi söz konusu belgeden anlaģılabilir nitelikte midir? Bu soruya verilecek yanıt, sahteliği kabul edilebilecek bir belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığını da ortaya koyacaktır. Somut durum üzerinden bu soru ele alınacak olursa, kovuģturma konusu edilen belgelerin ( faturaların) S.. ĠnĢ. Ltd. ġti tarafından tanzim edildiği görülmektedir. Söz konusu belgelerin sahte oldukları iddiası dönemlerine iliģkin VDENR /8 ve dönemlerine iliģkin VDENR /2 sayılı Vergi Tekniği Raporları na dayandırılmaktadır. Örneğin bu raporlardan VDENR /8 de sanık tarafından kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiası Ģu gerekçelerle temellendirilmektedir: a.- ġirketin geçici kurumlar vergisi beyannamelerini matrahsız vermesi, b yılında kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemesi, c.- ġirket ve ortaklarının adreslerinde bulunmamaları, d.- Faturaları tanzim eden Ģirketin sermayesi, varlıkları, iģlerinin konumu, iģçi durumu gibi hususların bu kapasitede bir faaliyetin yürütülmesi için uygun olmaması, e.- ġirket ortaklarından E.Y.nin, gerek kendi Ģahsi faaliyeti ve gerekse kurduğu Ģirketlerde hiçbir ticari faaliyette bulunmamıģ olması hem kendi adına bastırılmıģ faturaları hem de kurduğu Ģirket adına bastırdığı faturaları hiçbir mal ve hizmet teslimi olmaksızın komisyon karģılığı düzenlemesi

8 f.- Gerek S.Limited ġirketi gerekse baģka bir mükellef ( sanık olma ihtimali yüksek) adına düzenlenen faturalardaki yazı ve rakamların aynı kiģi tarafından düzenlenmesi g.- Birim fiyatlarını yüksek ve yuvarlak olması SÖZ KONUSU VERGĠ TEKNĠĞĠ RAPORU NUN TESPĠTLERĠ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA YARGILAMA KONUSU OLAN FATURALARDAKĠ SAHTELĠĞĠN, ĠLGĠLĠ FATURALARIN TANZĠMĠ AġAMASINDA VE TANZĠM EDEN ġġrketten KAYNAKLANAN SEBEPLERE VE ÖZELLĠKLE DE BU ġġrketġn VERGĠ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN MÜKELLEFĠYETLERĠNĠN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNE DAYANDIĞI, SÖZ KONUSU SAHTECĠLĠĞĠN BĠZATĠHĠ FATURALARDAN ANLAġILAMAYACAĞI GÖRÜLMEKTEDĠR. Bu tespitle birlikte ikinci bir sorunun da değerlendirilmesi elzem hale gelmiģtir: HER NE KADAR GEREK YUKARIDA ĠġARET EDĠLEN VERGĠ TEKNĠĞĠ RAPORLARINDA GEREKSE VDENR /7 SAYILI VERGĠ SUÇU RAPORUNDA AKSĠ ĠDDĠA EDĠLSE DE SANIK ĠLE ARALARINDA BĠR ALIM SATIM ĠLĠġKĠSĠ KURULAN ġġrketġn BU ALIM- SATIMLAR NEDENĠYLE KESMĠġ OLDUĞU FATURALAR BAKIMINDAN, SANIĞI YUKARIDA ĠġARET EDĠLEN MÜKELLEFĠYETLERĠN YERĠNE GETĠRĠLĠP GETĠRĠLMEDĠĞĠNĠ ARAġTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? Bu soruya verilecek yanıtı DanıĢtay ın güncel bir kararını esas alarak yanıtlamak mümkündür. Buna göre; DanıĢtay 9. Dairesi tarih ve E: 2008/ /2865 sayılı kararında Ģu ifadelere yer vermiģtir: Ticari yaģamda malı satın alan mükellefin, malı satanın, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması, bir baģka deyiģle, bir mükellefin katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği, hasılatının ne kadar olduğu, kullandığı belgelerin ( Ģekil Ģartlarının doğru olması kaydıyla ) vergi dairesinin izniyle bastırılıp bastırılmadığı konularında diğer mükelleflerin bilgisinin olmaması olağan bir durumdur Bir mükellefin vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek yasal olmayan fiillerinden doğan mali sonuçlardan iyiniyetli ve olayla irtibatı olup olmadığı somut olarak ortaya konulmadan bir baģka mükellefi sorumlu tutmak hukukun temel ilkeleriyle bağdaģmayacaktır. Bu karardan da açık bir Ģekilde anlaģılmaktadır ki; yargılama konusu olayda olduğu gibi Ģayet fatura sahteciliği faturayı kesen Ģirketin vergisel yükümlülüklerini yerine

9 getirmemesinden kaynaklanıyorsa, faturayı alan ve defterlerine iģlemek suretiyle kullanan mükellefin bu vergisel yükümlülüklerin yerine getirip getirilmediğin takip etme yükümlülüğü yoktur. Ticari hayatın olağan akıģı nazarı dikkate alındığında da her bir ticari iģlem için kesilen faturalar bazında bu yönde güncel ve geçmiģe dönük bir denetleme yapmak ne mümkündür ne de faturayı alan mükellefin yükümlülüğü kapsamındadır. DANIġTAY IN HĠÇBĠR TARTIġMAYA MAHAL VERMEYECEK AÇIKLIKTAKĠ BU TESPĠTĠ KARġISINDA; ANCAK YUKARIDA BELĠRTĠLEN ÇERÇEVEDE VERGĠSEL BĠR DENETLEME NETĠCESĠNDE ORTAYA ÇIKABĠLECEK SAHTECĠLĠK EMARELERĠNĠN, BU DENETLEMEYĠ YAPMAYAN, YAPMASI GEREKMEYEN VE TĠCARĠ HAYATIN OLAĞAN AKIġINDA YAPMASI DA BEKLENEMEYECEK OLAN SANIK TARAFINDAN BĠLĠNDĠĞĠNĠN KABUL EDĠLMESĠ EN HAFĠF ĠFADESĠYLE HUKUKA AYKIRI BĠR VARSAYIMDAN ĠBARET OLACAKTIR. Bu zorunlu tespit karģında bir an için yargılama konusu olan faturaların sahte olduğu kabul dahi edilse, bu sahteciliğe sebebiyet veren koģulları bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen sanığın doğal olarak kullandığı belgelerdeki sahteciliği de bilemeyeceği, bu durumda da sahte belgenin bilerek kullanılmasının söz konusu olmayacağı açıktır. Bir an için bu açıklık kabul edilmese dahi, ortaya koyduğumuz savunmanın dayanağını teģkil eden iddianın aksinin Ģüpheden arındırılmıģ bir Ģekilde ispat edilmesi, mevcut delil durumu ve özellikle Ģu zamana kadar temin edilmiģ Vergi Tekniği Raporları ve Vergi Suçu Raporları nın muhteviyati göz önünde bulundurulduğunda, mümkün değildir. Dolayısıyla müsnet suçun VUK m /b de çerçevesinde suçun manevi unsuru bakımından bilme unsurunun söz konusu olmadığı kolaylıkla söylenebilir. 2.- Bu bağlamda görülmekte olan yargılama bağlamında bir hususunda altını çizmekte fayda vardır tarihli bilirkiģi raporuna bakıldığında söz konusu raporun sanık tarafından defterlere iģlenen belgelerin sahte olup olmadığı ekseninde değil, sanığın bu belgeleri bilerek kullandığı ekseninde Ģekillendirildiği ve bu içerikle hazırlandığı görülmektedir. ANCAK BU BĠLĠRKĠġĠ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABĠLMESĠ MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. ġöyle KĠ; BĠR SAHTE BELGENĠN BĠLEREK KULLANILIP KULLANILMADIĞI SUÇUN MANEVĠ UNSURU OLAN KASTIN BĠLME UNSURUNA

10 ĠLĠġKĠN HUKUKĠ BĠR DEĞERLENDĠRMEYĠ GEREKTĠRĠR KĠ, BU DA HAKĠMĠN MESLEKĠ BĠLGĠSĠ ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRMESĠ ZORUNLU BĠR DEĞERLENDĠRMEDĠR. Keza CMK m. 67/3 hükmü BilirkiĢi raporunda, hakim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde bulunamaz ve yine CMK m. 63/1 hükmü Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi olanaklı konularda bilirkiģi dinlenemez demek suretiyle bu zorunluluğu açık bir Ģekilde ortaya koymuģtur. Bu bağlamda bir hakimin Olayda mevcut deliller göz önünde bulundurulduğunda sanık söz konusu sahte faturaları bilerek mi kullanmıģtır? Ģeklinde bir soruyu bilirkiģi incelemesi dahilinde sorması kabul edilemez. Bu soru, suçun manevi unsurunun gerçekleģip gerçekleģmediğini ortaya çıkarması bakımından hukuki bir değerlendirmeyi zorunlu kılan bir sorudur. Bu çerçevede tarihinde verilen bilirkiģi raporunun lehe veya aleyhe Ģeklinde bir değerlendirme yapılmaksızın hükme esas alınmaması gerektiğinin altını çizmek gerekmektedir. 3.- Görülmekte olan kamu davası soruģturma evresinden baģlamak suretiyle maddi gerçeği ortaya çıkarabilecek kapsama ulaģamamaktadır. Zira gerek soruģturma evresinde gerekse halihazırda dava konusu edilen iddialar için en önemli delil olarak tanzim edilen Vergi Tekniği Raporları ve Vergi Suçu Raporları gösterilmektedir. Bunlar dıģında sanığın sahte tanzim edilmiģ faturaları kasten kullandığına iliģkin baģka somut herhangi bir delil ortaya konulamamıģtır. Buna karģın dosya kapsamı dikkatle incelendiğinde, gerek Ģu zamana kadar alınmıģ olan vergi raporları gerekse bilirkiģi raporunda sanığın sahte bir Ģekilde tanzim edilen faturaları bilerek KULLANMIġ OLABĠLECEĞĠ varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım da temelde dört gerekçe üzerinde dayandırılmaktadır: a.- Sanık ile S. Ltd. ġti Arasındaki iliģkinin 2006 dan bu yana devam ediyor olması, b.- Sanık ile S.Ltd. ġti arasındaki ticari iliģkilerin TL den daha az olması ( bunun sebebi de TL den fazla olursa ödemenin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunun sanık müvekkil tarafında özellikle gözetildiği iddiasıdır.) c.- Sanığın ödeme yaptığı dönemlerde kasa hesabında para görünmemesine rağmen aldığı mal ve hizmet karģılığında ödeme yapması,

11 d.- Sanık tarafından gerek soruģturmanın gerekse kovuģturmanın her aģamasında açıkça tersi iddia ve ispat edilmesine rağmen sanık ile S.Ltd. ġti arasında gerçek bir ticari münasebetin bulunmadığı iddiasıdır. Bununla beraber çok daha vahim olanı tanzim edilen faturaların sahteciliği de yine somut delillerle desteklenmesi gereken tek baģına yeterli olmayacak varsayımlara dayandırılarak ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Bu konuda özellikle DanıĢtay ın istikrar kazanmıģ tavrı çok açık ve nettir. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun tarih ve E. 1997/79 - K. 1998/296 sayılı kararında; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliģkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, aynı Yasanın 134 üncü maddesinde de vergi incelemesinden amacın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araģtırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu kurala bağlanmıģtır Bu durumda sahte fatura düzenleyenlerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle faturaların gerçeği yansıtmadığı kabul edilemeyecektir tespitinde bulunmuģtur. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarih ve E. 2002/102 - K. 2002/244 sayılı kararında Yükümlünün temyiz istemini inceleyen DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu günlü ve E:1999/237, K:2000/37 sayılı kararıyla; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, ticaret Ģirketlerinin; hizmet erbabına, götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karģılığında yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacakları belirtilmiģ ise de, bu Ģirketlerin gerçek usule tabi ticaret erbabına mal ve hizmet alımları karģılığında yaptıkları ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapacakları yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, davacının gider yazdığı faturaları düzenleyenlerin, yükleme, boģaltma faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi vergi yükümlüleri olduğu, söz konusu faturaların düzenleyicileri tarafından tamamen ya da kısmen hasılat yazılmadığı yönünde herhangi bir tespit de

12 yapılmadığı, fatura düzenleyicilerinden sadece birinin ifadesine baģvurulduğu ve bu Ģahsın, davacıya yılın son gününde düzenlediği üç faturanın limanda yapılan yükleme, boģaltma iģi nedeniyle verildiğini doğruladığı ancak, iģ tutarının yüksek gösterildiğini ifade ettiğinin anlaģıldığı, faturaların hasılat kayıtları dahi incelenmeden, ifade tutanağındaki anlatımın, faturada yazılı iģin sözü geçene değil, limanda çalıģan hamallara yaptırıldığının kabulüne yeterli olmadığı, gerçek bir hizmet karģılığı düzenlenmediği kabul edilen diğer faturalarla ilgili olarak baģkaca bir tespit yapılmamıģken, vergi sorumlusu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde öngörülen gelir vergisi kesintisinden kaçındığı görüģüyle davacı adına uygulanan tarhiyata karģı açılan davanın reddi yolundaki kararda hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle ısrar kararını bozmuģtur. Ģeklinde bir değerlendirme yapmıģtır. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarih ve E. 2000/173- K. 2000/340 sayılı kararına göre yükümlü Ģirketin uyuģmazlık konusu dönemde fatura aldığı kiģi ve Ģirketlerle ilgili olarak yapılan tespitler ve inceleme sonuçları araģtırılıp değerlendirilerek söz konusu faturaların gerçek mal alımına dayanıp dayanmadığı, dolayısıyla yükümlü Ģirketin düzenlediği faturaların gerçeği ifade edip etmediği hususu irdelenmeksizin verilen ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiģtir. DanıĢtay 8. Dairesi nin tarih ve E. 2008/ K. 2009/4934 sayılı kararına göre Olayda, her ne kadar K. Ltd. ġti. hakkında yapılan tespitlere göre, Ģirketin sahte fatura düzenlediği kokusunda kuģkular bulunmakta ise de, anılan Ģirketin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu Ģeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp, anılan Ģirketin yükümlü adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir Ģekilde ortaya konulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tespitlerde, K. Ltd. ġti. nin beyannameleri vermesi, faturalarını anlaģmalı matbaaya bastırması, faaliyetinin olup olmadığı, iģyerinde ticari emtiasının bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yıllarda yapılmıģ yoklamaların bulunmaması karģısında, davacının ödemelerini bir kısmını nakit yaptığı K. Ltd. ġti. nin mal alıģ faturaları sahte olduğundan satıģlarının da sahte olduğu sonucunun ortaya çıktığı ve vergilendirme ile ilgili ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediği hususlarına dayanarak anılan Ģirketin yükümlü adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaģım olacaktır. Bu nedenle aksi yöndeki mahkeme kararının buna iliģkin kısmının

13 bozulması gerekmiģtir. DanıĢtay ın vermiģ olduğu bu karar yargılama konusu olayla neredeyse birebir örtüģmektedir. DanıĢtay 4. Dairesinin tarih ve E. 2000/4 - K. 2001/992 sayılı kararında;...'dan alınan faturalarla ilgili matrah farkına gelince; davacı Ģirket 1993 tarihinde iki adet fatura ile... adlı mükelleften kazak ve yün ipliği satın almıģtır. Anılan kiģiyle ilgili yapılan araģtırmalar ve düzenlenen raporlar sonucu; iģyerinin kapalı olduğu, iģyerine hiç emtia giriģ çıkıģının bulunmadığı, gelir vergisi beyannamesinde düģük matrah gösterdiği, katma değer vergisi beyannamelerinde hasılatın yüksek olmasına karģın ödenecek katma değer vergisinin çıkmadığı, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği, ikametgah adresinde tanınmadığı, kırtasiye iģiyle ilgili sahte fatura düzenlediği, kaçakçılığa iģtirakten dolayı hakkında rapor hazırlandığı hususları tespit edilmiģ, bu tespitler dikkate alınarak davacı Ģirkete düzenlenen faturaların gerçek bir emtia alımına dayanmadığı kabul edilmiģtir. Ġnceleme sırasında, davacı Ģirketin defter ve belgeleri incelenerek emtia giriģ ve çıkıģı tespit edilmek suretiyle söz konusu faturalar olmaksızın iģletmenin emtia dengesinin bulunup bulunmadığı araģtırılmamıģtır. Ayrıca davacı Ģirketin faaliyet gösterdiği konfeksiyon sektöründeki karlılık oranı belirlenerek faturanın sadece maliyeti yükseltmek için mi yoksa belgesiz mal alımlarının kayıtlarda gösterilmesi amacıyla mı sağlanmıģ olduğu saptanmamıģtır. Bu tespitler yapılmaksızın faturaları düzenleyen mükelleflerle ilgili olarak yapılan bir takım araģtırmalara dayanılarak faturaların gerçek bir emtia alımına dayanmadan düzenlenen gerçeğe uygun olmayan belge niteliği taģıdığı sonucuna varılamaz. Eksik incelemeye dayanılarak bulunan matrah farkının kaldırılması istemini reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiģtir. tespitinde bulunulmuģtur. DanıĢtay ın bu ve benzeri nitelikteki birçok kararını daha göstermek mümkündür. Bu kararlardan çıkan sonuç sahte belge kullanıldığı iddiası söz konusuysa bu iddianın tüm boyutlarıyla araģtırılarak değerlendirilmesidir. Hatta kararlarda dikkati çeken önemli bir husus da, Ģayet söz konusu faturaların gerçek bir mal veya hizmet alımı dolayısıyla ticari bir iliģkiye dayandığı iddiası mevcutsa bu iddianın araģtırılması ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Somut olayda sanık gerek soruģturmanın gerekse kovuģturmanın her aģamasında bu yönde itirazlarda bulunmasına ve

14 yargılamanın dayanağını teģkil eden raporlara da bu itirazların yansıtılmasına rağmen bu itirazlarının dikkate alınmadığı ve varsayımlara dayalı olarak gerçek bir mal ve hizmet alım satım iliģkisinin bulunmadığı kabulüyle hareket edilmiģtir. Bu durum açıkça hukuka aykırıdır. Keza bu tespit sadece danıģtay kararlarında değil, yargıtay kararlarında da kendini göstermektedir. Örneğin Yargıtay 11. Ceza Dairesi nin tarih ve E. 2010/ K. 2011/20203 sayılı kararında; Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ortakları olan sanıkların isteyen kiģi ve Ģirketler adına herhangi bir mal ve hizmet sağlamadan komisyon karģılığı sahte fatura düzenlediklerinin iddia olunması karģısında; yeterli araģtırma yapılmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır. ifadesi kullanılmıģtır. Kanaatimizce gerek Yargıtay ın gerekse DanıĢtay ın ortaya koymuģ oldukları irade ile SADECE ĠLETĠġĠMĠN TESPĠTĠ KAYITLARININ ( TAPE KAYITLARININ) MAHKUMĠYETE TEK BAġINA ESAS TEġKĠL EDEMEYECEĞĠ, BAġKACA DELĠLLERLE DE BU KAYITLARIN DESTEKLENMESĠ GEREKTĠĞĠ yaklaģımı ile düģünsel bir paralellik söz konusudur. Mevcut durum bakımından da; sadece Vergi Tekniği Raporları nın ve Vergi Suçu Raporları nın esas alınması, SANIK MÜVEKKĠLĠN BU ġamaya KDAR YAPMIġ OLDUĞU SAVUNMALARIN, ORTAYA KOYMUġ OLDUĞU ĠDDĠALARIN VE SUNDUĞU DELĠL NĠTELĠĞĠNDEKĠ BELGELERĠN DĠKKATE ALINMAMASI, BU SAVUNMA, ĠDDĠA VE DELĠLLERĠN MADDĠ GERÇEĞĠ ORTAYA ÇIKARMAYA ELVERĠġLĠ OLUP OLMADIĞININ TARTIġILMAMASI, yürütülen yargılama neticesinde bir mahkûmiyet hükmü verilecek olursa bu hükmün hukuka aykırılığını kaçınılmaz hale getirecektir.netice itibariyle, maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına yapılacak titiz bir inceleme sonucunda; a.- Sanık ile S. Ltd. ġti arasında gerçek bir mal alım satım iliģkisinin bulunduğu ve dava konusu belgelerin bu iliģki kapsamında verildiği, b.- S. Ltd. ġti tarafından tanzim edilen faturaların sahteliği konusunda sanığın herhangi bir araģtırma- inceleme mükellefiyetinin olmadığı, bu bağlamda da belgelerdeki sahteciliği BĠLEBĠLĠR DURUMDA OLMADIĞI, c.- Sanık ile belgeleri tanzim eden Ģirket arasında, aralarındaki ticari iliģki dıģında herhangi bir münasebetin olmadığı,

15 d.- Sanık ile S. Ltd. ġti Ģirketi arasındaki ticari iliģkinin, sanığın faaliyet gösterdiği alanın genel ve esas ticari teamülleri çerçevesinde makul ve her zaman karģılaģılan bir iliģki olduğu, e.- SANIĞA ĠSNAD EDĠLEN SUÇUN SAHTE BELGE TANZĠM ETMEK DEĞĠL SAHTE BĠR BELGEYĠ BĠLREK KULLANMA SUÇU OLMASI NEDENĠYLE MUTLAK SURETLE SANIĞIN BU BELGELERĠ BĠLEREK VE ĠSTEYEREK YANĠ KASTEN KULLANIDIĞINA ĠLĠġKĠN OLARAK DESTEKLEYĠCĠ SOMUT DELĠLLERE ĠHTĠYAÇ OLDUĞU, GÖZ ARDI EDĠLMEMELĠDĠR.

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/280 Karar No : 2013/166 Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti Özeti: 1-Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler nedeniyle

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA Duyuru : 2011/05 07.12.2011 (Sadece Müşterilerimiz içindir) DUYURU KONU : 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ

Detaylı

Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi ret süresinden itibaren 30 gün içinde açılması gerektiği hk.

Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi ret süresinden itibaren 30 gün içinde açılması gerektiği hk. DANIŞTAY KARARLARI Danıştay 3. Dairesi Tarih : 20.06.2012 Esas No : 2010/5021 Karar No : 2012/2585 2577 s. İYUK Md. 7 DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMASÜRESİ Düzeltme-şikayet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI KONU: Yeminli Mali Müşavirlerin, yaptıkları tasdik işlemleri nedeniyle muhatap oldukları gerek cezai ve gerekse

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı 22397. Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995. Kapsam

243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı 22397. Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995. Kapsam 243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 22397 Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995 Kapsam Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura;

SİRKÜLER 2015/39. Söz konusu özelgeye göre özetle e-fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında alınan fatura; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2015/39 Tarihi : 14.12.2015 Konusu Mevzuat : E-Fatura Yerine Kâğıt Ortamında Düzenlenen Ve Alınan Faturalara Dikkat! Gelen ve Giden Faturaların E-Fatura Olup Olmadığının 7 Günlük Süre

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 1-KAPSAM 84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 2-BELGE KAVRAMI (SB VE MİYB) 3-SÜRE 4-TEMİNAT 1.1.ÖZEL ESASLAR UYGULAMASININ AMACI GERÇEK BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI ALTINDA

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/836 Karar No. 2012/13890 Tarihi: 12.07.2012 İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI ÖZETİ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ Y8HD Esas : 2012/5092 Karar : 2012/6951 Tarih : 10.07.2012 BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ MAL REJĠMĠNĠN TASFĠYESĠNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞI ( Mülga MK.Döneminde

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Bu açıklamalardan sonra anonim Ģirket ve limited Ģirket yönetim kurulu üyelerinin bazı suçlar yönünden cezai sorumlulukları irdelenecektir.

Bu açıklamalardan sonra anonim Ģirket ve limited Ģirket yönetim kurulu üyelerinin bazı suçlar yönünden cezai sorumlulukları irdelenecektir. ġġrket YÖNETĠCĠLERĠNĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU Av. Mustafa Tırtır * Anonim ve Limited Ģirket yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin cezai sorumluluğu ile ilgili çalıģmamızda, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi

Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi Yargıtay İçtihatları Işığında Vergi K açakçılığı Suçlarında Suç Tarihinin Belirlenmesi Dr. Birol KIRMAZ* Giriş Ceza hukukunun bir alt dalı olarak tezahür eden vergi ceza hukukunda, bazı ihlaller vergi

Detaylı

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir.

MADDE 12- Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz. 19.08.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz. 19.08.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Arsa sahibi adına yapılan harcamalar indirim konusu olmaz 19.08.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Kat karşılığı inşaat işi yapan bir kuruluşuz. Arsa sahibi ile mevcut sözleşme gereği inşaatın bitimi itibariyle

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Vergi Usul Kanunu'nun 353/1 Ve 374/1. Maddeleri Kapsamında Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme

Vergi Usul Kanunu'nun 353/1 Ve 374/1. Maddeleri Kapsamında Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme Vergi Usul Kanunu'nun 353/1 Ve 374/1. Maddeleri Kapsamında Kesilen Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Hukuki Bir Değerlendirme Faruk ASLAN (Danıştay 4. Daire Tetkik Hâkimi) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Sahte belge düzenleme fiili Vergi kanunlarında en ağır yaptırım öngörülen bir suçtur. Yine sahte belge kullanımı da

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı