VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER:"

Transkript

1 VERGĠ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (NAYLON FATURA) HAKKINDA BĠLĠNMESĠ GEREKENLER: 1. YerleĢik Yargıtay Kararlarına göre dava dosyasını ilgilendiren (sahte fatura düzenleyen) Ģahısların savcılık soruģturmalarıyla mahkeme kovuģturmalarının temyize konu ceza dosyasına celbi ile dosyalar arasında karģılaģtırmalı bilirkiģi raporu alınması zorunludur: YerleĢik Yargıtay kararlarına göre savcılık veya dava dosyalarının temyize konu iģ bu dosyaya celp edilerek, incelemeli özetlerinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2013/2450 Karar: 2013/9492 Tarih: Sanığın kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen Ġro Nakliyat, Öz Nakliyat, Zirve Nakliyat, Ağaoğlu TaĢımacılık ve Yardımcı Gıda Ltd. ġirketleri hakkındaki, Vergi Tekniği/Suçu Raporlarının onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak Ģirket yetkilileri hakkında dava açılmıģ olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araģtırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyalarının celbiyle incelenerek özetinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanığın ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruģturma sonucu yazılı Ģekilde karar verilmesi, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/26076 Karar: 2013/9488 Tarih: Sanıkların kullandığı ve sahte olduğu iddia olunan faturaları düzenleyen Vural Ok, Metar Medikal ve Beyler Tıbbi malzeme firmaları hakkındaki, Vergi Tekniği Raporlarının onaylı örnekleri getirtilerek, anılan raporlarla ilgili olarak Ģirket yetkilileri hakkında dava açılmıģ olup olmadığının ilgili vergi dairelerinden araģtırılması, açıldığının tespiti halinde dava dosyaları celp incelenerek özetinin duruģma tutanağına geçirilmesi, bu davayı ilgilendiren delillerin onaylı örneklerinin dava dosyasına intikal ettirilmesi, faturaların gerçek alım-satım karģılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden mal ve para akıģını gösteren sevk ve taģıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun,

2 kanıtlama yeterliliği olan Ģirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler ve faturaları düzenleyen Ģirketlerin yeterli mal giriģi veya üretimi olup olmadığı da dikkate alınarak faturaları düzenleyenlerle sanıkların ticari defter ve belgeleri üzerinde yeniden karģılaģtırmalı bilirkiģi incelemesi yaptırılması ve toplanan deliller bütün halinde değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik soruģturma sonucu yazılı Ģekilde karar verilmesi, 2-Yerel mahkemenin, kanunların zaman bakımından uygulanması bakımından yanlıģlık yaparak suç tarihinden sonra yürürlüğe giren yeni kanunu geçmiģe yürüterek karar vermemesi gerekir: kabul tarihli, sayılı Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 276. maddesi ile VUK. M. 359 hükmü değiģtirilmiģtir. Bu nedenle de kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önce ki olaylara cezayı ağırlaģtıran kanun hükümleri uygulanamaz. SANIĞA VERĠLEN VE 2006 YILINDAN BAġLAYAN FATURALARIN SON VERĠLME TARĠHĠ OLUP, DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN TORBA YASANIN YÜRÜRLÜK TARĠHĠ OLDUĞUNDAN SANIK ALEYHĠNE AĞIR HÜKÜMLER ĠÇEREN YENĠ KANUN HÜKÜMLERĠNE GÖRE CEZA VERĠLEMEZ. Bu nedenle suç tarihi itibariyle sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarına göre hüküm kurulması gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/1496 Karar: 2013/9239 Tarih: Özet: 5728 Sayılı Yasanın 276. maddesi ile değiģtirilmeden önceki 213 sayılı Yasanın 359/b-1 maddesine göre, sahte fatura düzenlemek suçunun cezasının 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olduğu ve suç tarihinde de bu maddenin yürürlükte gözetilmeden mahkemece 213 sayılı Yasanın suç tarihinden sonraki değiģik hali uygulanarak sanık hakkında aleyhe olacak Ģekilde fazla ceza tayini yasaya aykırıdır. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/2351 Karar: 2013/9345 Tarih: Özet: Suç tarihinin olması nedeniyle sanık hakkında tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5728 sayılı Kanunun 276. maddesi ile değiģik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden anılan maddenin değiģiklikten önceki halinin uygulanarak hükmolunan hapis cezasının 16 yaģından büyük iģçiler için belirlenen asgari ücretin yarısı üzerinden paraya çevrilerek yazılı Ģekilde fazla adli para cezasına hükmolunması yasaya aykırıdır. 3-Sanığın ticari defterlerini, vergi müfettiģleri 213 sayılı VUK. 139/2. maddesine aykırı olarak vergi dairesinde incelediğinden YerleĢik Yargıtay kararlarına göre atılı suçun yasal unsurları oluģamayacaktır: Madde 139 (1) Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iģ yerinde yapılır. (2) ĠĢ yerinin müsait olmaması, ölüm, iģin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir.

3 (3) Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. Yukarda yer alan madde metni açık olup sanığın vergi incelemesine tabi tutulan defterlerinin iģ yerinde yapılması kanunen zorunluluktur. Vergi dairesinde inceleme yapılabilmesinin gerekçeleri de madde metninde açıkça yazılı olup zaruri sebeplerle veya vergi mükellefinin isteği üzerine vergi dairesin de inceleme yapılabilecektir. Aksi takdirde yerleģik Yargıtay kararları uyarınca sanığın beraatı gerekmektedir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/2351 Karar: 2013/9345 Tarih: sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanığa defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIĞIN BERAATI YERĠNE, MAHKUMĠYETĠNE HÜKMOLUNMASI, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/8327 Karar: 2011/20662 Tarih: Sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkân veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanığa defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tarihli tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIĞIN BERAATĠ YERĠNE MAHKÛMĠYETĠNE HÜKMOLUNMASI, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/4050 Karar: 2013/9161 Tarih: sayılı Yasanın 139 uncu maddesine göre vergi incelemesinin iģyerinde yapılması gerektiği, ticari faaliyetine devam ettiği anlaģılan sanığa vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için tebligatın bizzat kendisine iģyerinde tarihinde yapıldığı anlaģılmakla, hesapların dairede incelenmesine imkân veren 213 sayılı Yasanın 139/2 nci maddesindeki istisnalardan birinin varlığının önceden belirlenip belirlenmediğinin incelemeyi yapan vergi denetmeninden sorulması, iģyeri dıģında inceleme yapılmasına iliģkin bir tespiti varsa belgesinin dosyaya ibrazının istenmesi aksi takdirde, yapılan tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığından SANIĞIN BERAATINA KARAR VERĠLMESĠ GEREKTĠĞĠ GÖZETĠLMEDEN eksik soruģturmayla yazılı Ģekilde hüküm tesisi, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/7356 Karar: 2011/20661 Tarih: Sanık Ercan TemurtaĢ ın, Ģirketteki hissesinin tamamını Konya 9. Noterliğinin gün 6545 yevmiye numaralı hisse devir senediyle sanık Turan Karal a devretmesi nedeniyle fiilin faili olmadığı nazara alınmadan ve 213 Sayılı Yasanın 139/2 nci maddesinde incelemenin dairede yapılmasına imkan veren istisnalardan birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaģılan sanık Turan Karal a defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tarihli tebligatın hukuki geçerliliği bulunmadığı ve bu nedenle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluģmadığı gözetilmeden, SANIKLARIN BERAATLERĠ YERĠNE, MAHKUMĠYETLERĠNE HÜKMOLUNMASI,

4 4-Cumhuriyet BaĢsavcılığına yapılan baģvuru yetkili kiģi aracılığıyla yapılmadığından ceza davasının 367. Maddesin de yer alan dava Ģartı sağlanamadığından düģürülmesi gerekmektedir: Ceza Genel Kurulu Esas: 2002/ Karar: 2002/351 Tarih: Özet: Somut olayda; vergi incelemesi, vergi denetmeni tarafından yapılarak, inceleme ve kaçakçılık suçu raporu düzenlenmiģtir. VUY.nın 367. maddesinde vergi denetmenleri inceleme sırasında saptadıkları kaçakçılık ve iģtirak suçlarını doğrudan doğruya C.Savcılığına bildirecek kiģiler arasında sayılmamıģ olup, vergi denetmeni tarafından düzenlenen rapor ancak vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla C.BaĢsavcılığına bildirilebilir, diğer yönden defterdar yardımcısı da maddede mütalaa vermekle veya doğrudan bildirimle yetkili sayılan kiģiler arasında sayılmamıģtır. Bu nedenle öncelikle dava koģulunun gerçekleģip gerçekleģmediğinin saptanması için, mütalaayı defterdar adına, imzalayan defterdar yardımcısı vekilinin, mütalaayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı, varsa buna ait yetki ve görev belgesi getirtilerek dosya içine konulması ve bundan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle direnilmesi isabetsizdir. CEZA GENEL KURULU KARARI Vergi Usul Yasasının 367 nci maddesinde; yaptıkları inceleme sırasında VUY.nın 359 ve 360. maddelerinde yazılı kaçakçılık veya iģtirak suçlarının iģlendiğini saptayan, maliye müfettiģleri, hesap uzmanlarıyla bunların muavinleri ve gelirler kontrolörleriyle stajyer gelirler kontrolörler tarafından doğrudan doğruya, vergi incelemesine yetkili diğer memurlar tarafından ise ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla durumun yetkili C.Savcılığına bildirilmesi ZORUNLULUĞU GETĠRĠLMĠġTĠR. Bu zorunluluk bir DAVA KOġULUDUR. CYUY.nın 253 üncü maddesinde; kovuģturmanın ve dolayısıyla yargılamanın yapılması Ģarta bağlı tutulmuģ olup da Ģartın gerçekleģmediği anlaģılırsa, gerçekleģmesini beklemek üzere yargılamanın durmasına, Ģartın gerçekleģmeyeceğinin anlaģılması halinde davanın düģmesine karar VERĠLECEĞĠ BELĠRTĠLMĠġTĠR. Somut olayda; vergi incelemesi, vergi denetmeni tarafından yapılarak, inceleme ve kaçakçılık suçu RAPORU DÜZENLENMĠġTĠR. VUY.nın 367 nci maddesinde vergi denetmenleri inceleme sırasında saptadıkları kaçakçılık ve iģtirak suçlarını doğrudan doğruya C.Savcılığına bildirecek kiģiler arasında sayılmamıģ olup, vergi denetmeni tarafından düzenlenen rapor ANCAK VERGĠ DAĠRESĠNĠN BAĞLI BULUNDUĞU DEFTERDARLIĞIN VEYA GELĠRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜTALAASIYLA C.BAġSAVCILIĞINA BĠLDĠRĠLEBĠLĠR, diğer yönden defterdar yardımcısı da maddede mütalaa vermekle veya doğrudan bildirimle yetkili sayılan kiģiler ARASINDA SAYILMAMIġTIR. Bu nedenle öncelikle dava koģulunun gerçekleģip gerçekleģmediğinin saptanması için, mütalaayı defterdar adına, imzalayan defterdar yardımcısı vekili Sinan A.'ın, mütalaayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı, varsa buna ait yetki ve görev belgesi getirtilerek dosya içine konulması

5 ve bundan sonra yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle DĠRENĠLMESĠ ĠSABETSĠZDĠR 5-Sanığın aleyhine açılan bu dava da dava Ģartı olan 213 sayılı yasanın 367. Maddesi gereğince dava Ģartı olan mütalaanın gerekli yasal koģulları taģımaması genel geçer ifadelerle hazırlanmıģ olması ceza davasının düģürülmesi sebebidir: Sanık aleyhine hazırlanan karar tarihli 2011-I/1963 karar numaralı vergi suçu raporu mütalaası incelendiğinde görüleceği üzere sanığın 213 sayılı yasanın 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında ki kaçakçılık suçu fiillerini iģlediği tespit edilmiģ olup, anılan kanunun 367. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulması gerektiği kararı oy birliği ile alınmıģtır denilmiģtir. Madde 367: Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların iģlendiğini tespit eden Vergi MüfettiĢleri ve Vergi MüfettiĢ Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi baģkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet baģsavcılığına bildirilmesi mecburidir. Mütalaa veren Vergi denetim kurulu baģkanlığının VUK m. 359/b ye göre cezalandırılması için baģvurulmasıyla VUK. Kanununda yer alan bütün cezai müeyyide içeren maddeler yönünden cezalandırılması için baģvurulması arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü kanunda cezai müeyyide içeren baģka madde yoktur. Mütalaaların amacı ve kapsamı bu Ģekilde mi olmalıdır? Vergi dairesinin olaya uygulanmasını istediği sevk maddesinde yer alan ve müvekkilimin iģlediğini düģündüğü fatura kullanmak suçunu ayrıca ve açıkça belirtmesi gerekli değil miydi? Vergi baģkanlığının bu Ģekilde genel geçer ifadelerle 359/b ye göre cezalandırılmasını istemesinin sebebi daha önceden ayrıntılı olarak mütalaa verdikten sonra sanıkların aynı maddede yer alan baģka bir suçtan dolayı cezalandırılmak istenmesi karģısında yanlıģ mütalaa sonucunda kararın bozulmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu durum mütalaaların amacını ve niteliğini değiģtirmeyeceği açıktır. ÇÜNKÜ YARGITAY IN AMACI MÜTALAALARIN BAġTAN SAVMA YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIġMAKTIR. Aksi takdirde Cumhuriyet Savcıları da TCK da yer alan maddeler uyarınca cezalandırılmasını talep etsin ayrıca ve açıkça sevk maddesi yazmasın. Vergi dairesi baģkanlığı bu Ģekilde mütalaa vererek kanunu dolanmıģtır. Kanuna karģı hile hiçbir hukuk düzeni tarafından korunamaz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2008/18908 Karar: 2011/20533 Tarih: Sanık hakkındaki Vergi Suçu Raporu ve Vergi Tekniği Raporlarına istinaden 213 sayılı V.U.K'nun 367 nci maddesi uyarınca düzenlenen ve dava Ģartı olan mütalaanın aynı Yasanın

6 359/b-1 inci maddesi kapsamında ''2004, 2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek'' suçlarına iliģkin olduğu gözetilmeden, mütalaa ve inceleme bulunmayan ''sahte fatura kullanmak'' suçundan açılan davaya devamla yazılı Ģekilde hüküm kurulması, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2011/6137 Karar: 2011/4570 Tarih: Özet: Sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, 5271 sayılı CMK. nun 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruģmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, kamu davasının sahte fatura kullanmak suçundan açıldığı gözetilmeden dava konusu yapılmayan sahte fatura düzenlemek suçunu iģlediğinden bahisle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır. 6-Yerel mahkemenin gerekçe bölümünde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe giren yasa hükümlerini olaya uygulayarak sonuç cezaların karģılaģtırılması suretiyle lehe hükmün tayinine hükmederek karar vermesi gerekmektedir: 5278 sayılı temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çeģitli kanunlarda değiģiklik yapılmasına dair kanunun yürürlük tarihi dir. 213 sayılı vergi kanunun 359/b-1. Maddesi de 5278 sayılı kanunla değiģtirilmiģtir. Bu nedenle de kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önce ki olaylara cezayı ağırlaģtıran kanun hükümleri uygulanamaz. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2012/18740 Karar: 2013/9163 Tarih: Özet: 213 sayılı VUK.nun suç tarihinde yürürlükte bulunan 359/a-2. maddesinde yüklenen suçun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak öngörüldüğü ve 5728 sayılı Yasanın 276. maddesi ile yapılan değiģiklikle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesinde asgari ücret esasından vazgeçildiği, hükmolunan hapis cezasının ertelenmesinin her iki düzenlemede de mümkün olduğu gözetilip buna göre kararın gerekçe bölümünde suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe giren yasa hükümleri olaya uygulanarak bulunacak sonuç cezaların karģılaģtırılması suretiyle lehe hükmün tayini gerekir. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2008/17969 Karar: 2011/22584 Tarih: Gerekçeli karar baģlığında hatalı gösterilen suç tarihinin, sahte faturaların düzenlendiği olarak mahkemesince düzeltilmesi olanaklı görülmüģtür. 3-Kabule göre de; a) 213 sayılı Yasanın 359/a-2-son maddesindeki hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde asgari ücretin esas alınacağına iliģkin bölümün, hükümden önce tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 276 ncı maddesiyle değiģik halinde yer almaması nedeniyle, anılan maddeyle hükmolunan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı TCK nun 50 ve 52 nci maddelerine göre seçenek yaptırıma çevrilip çevrilmeyeceğinin tartıģılması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Suç tarihi itibariyle sanayi sektöründe çalıģan 16 yaģından büyük iģçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının 488,70 TL olduğu dikkate alınmaksızın, yazılı Ģekilde uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

7 7-Müvekkilimin üzerine atılı olan sahte belge kullanmak suçunun manevi unsuru oluģmadığından müvekkilimin beraatı yerine yazılı Ģekilde hüküm kurulması BOZMA SEBEBĠDĠR. 1.- Sanığa isnad edilen VUK m /b çerçevesinde sahte belgeyi kullanma suçu ile ilgili değerlendirmeleri yapmadan önce son derece önemli bir hususun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu da sanık tarafından kullanıldığı iddia edilen belgelerdeki sahteciliğin nasıl gerçekleģtirildiği hususudur. Ġlk etapta sanık açısından bir öneminin olmadığı düģünülse de esasında bu hususun değerlendirilmesi, müsned suçu doğrudan ilgilendirilmektedir. ġöyle ki; müsned suçun maddi unsuru sahte olduğu bilinen bir belgenin vergi ziyaına sebebiyet verecek Ģekilde kullanılmasıdır. Dolayısıyla bu suçun oluģabilmesi için öncelikle failin, kasten hareket etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla failin eyleminde kastın unsurları olan bilme ve istemenin mevcudiyeti kaçınılmazdır. BaĢka bir ifadeyle söz konusu belgenin sahteliğinin farkında olması gerekmektedir. Bu durumda Ģu sorunun sorulması elzemdir: Belgedeki sahtecilik, belgenin muhatabı ve/veya kullananı tarafından bizatihi söz konusu belgeden anlaģılabilir nitelikte midir? Bu soruya verilecek yanıt, sahteliği kabul edilebilecek bir belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığını da ortaya koyacaktır. Somut durum üzerinden bu soru ele alınacak olursa, kovuģturma konusu edilen belgelerin ( faturaların) S.. ĠnĢ. Ltd. ġti tarafından tanzim edildiği görülmektedir. Söz konusu belgelerin sahte oldukları iddiası dönemlerine iliģkin VDENR /8 ve dönemlerine iliģkin VDENR /2 sayılı Vergi Tekniği Raporları na dayandırılmaktadır. Örneğin bu raporlardan VDENR /8 de sanık tarafından kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiası Ģu gerekçelerle temellendirilmektedir: a.- ġirketin geçici kurumlar vergisi beyannamelerini matrahsız vermesi, b yılında kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemesi, c.- ġirket ve ortaklarının adreslerinde bulunmamaları, d.- Faturaları tanzim eden Ģirketin sermayesi, varlıkları, iģlerinin konumu, iģçi durumu gibi hususların bu kapasitede bir faaliyetin yürütülmesi için uygun olmaması, e.- ġirket ortaklarından E.Y.nin, gerek kendi Ģahsi faaliyeti ve gerekse kurduğu Ģirketlerde hiçbir ticari faaliyette bulunmamıģ olması hem kendi adına bastırılmıģ faturaları hem de kurduğu Ģirket adına bastırdığı faturaları hiçbir mal ve hizmet teslimi olmaksızın komisyon karģılığı düzenlemesi

8 f.- Gerek S.Limited ġirketi gerekse baģka bir mükellef ( sanık olma ihtimali yüksek) adına düzenlenen faturalardaki yazı ve rakamların aynı kiģi tarafından düzenlenmesi g.- Birim fiyatlarını yüksek ve yuvarlak olması SÖZ KONUSU VERGĠ TEKNĠĞĠ RAPORU NUN TESPĠTLERĠ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA YARGILAMA KONUSU OLAN FATURALARDAKĠ SAHTELĠĞĠN, ĠLGĠLĠ FATURALARIN TANZĠMĠ AġAMASINDA VE TANZĠM EDEN ġġrketten KAYNAKLANAN SEBEPLERE VE ÖZELLĠKLE DE BU ġġrketġn VERGĠ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN MÜKELLEFĠYETLERĠNĠN YERĠNE GETĠRĠLMEMESĠNE DAYANDIĞI, SÖZ KONUSU SAHTECĠLĠĞĠN BĠZATĠHĠ FATURALARDAN ANLAġILAMAYACAĞI GÖRÜLMEKTEDĠR. Bu tespitle birlikte ikinci bir sorunun da değerlendirilmesi elzem hale gelmiģtir: HER NE KADAR GEREK YUKARIDA ĠġARET EDĠLEN VERGĠ TEKNĠĞĠ RAPORLARINDA GEREKSE VDENR /7 SAYILI VERGĠ SUÇU RAPORUNDA AKSĠ ĠDDĠA EDĠLSE DE SANIK ĠLE ARALARINDA BĠR ALIM SATIM ĠLĠġKĠSĠ KURULAN ġġrketġn BU ALIM- SATIMLAR NEDENĠYLE KESMĠġ OLDUĞU FATURALAR BAKIMINDAN, SANIĞI YUKARIDA ĠġARET EDĠLEN MÜKELLEFĠYETLERĠN YERĠNE GETĠRĠLĠP GETĠRĠLMEDĠĞĠNĠ ARAġTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR? Bu soruya verilecek yanıtı DanıĢtay ın güncel bir kararını esas alarak yanıtlamak mümkündür. Buna göre; DanıĢtay 9. Dairesi tarih ve E: 2008/ /2865 sayılı kararında Ģu ifadelere yer vermiģtir: Ticari yaģamda malı satın alan mükellefin, malı satanın, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması, bir baģka deyiģle, bir mükellefin katma değer vergisi beyannamelerini verip vermediği, hasılatının ne kadar olduğu, kullandığı belgelerin ( Ģekil Ģartlarının doğru olması kaydıyla ) vergi dairesinin izniyle bastırılıp bastırılmadığı konularında diğer mükelleflerin bilgisinin olmaması olağan bir durumdur Bir mükellefin vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyerek yasal olmayan fiillerinden doğan mali sonuçlardan iyiniyetli ve olayla irtibatı olup olmadığı somut olarak ortaya konulmadan bir baģka mükellefi sorumlu tutmak hukukun temel ilkeleriyle bağdaģmayacaktır. Bu karardan da açık bir Ģekilde anlaģılmaktadır ki; yargılama konusu olayda olduğu gibi Ģayet fatura sahteciliği faturayı kesen Ģirketin vergisel yükümlülüklerini yerine

9 getirmemesinden kaynaklanıyorsa, faturayı alan ve defterlerine iģlemek suretiyle kullanan mükellefin bu vergisel yükümlülüklerin yerine getirip getirilmediğin takip etme yükümlülüğü yoktur. Ticari hayatın olağan akıģı nazarı dikkate alındığında da her bir ticari iģlem için kesilen faturalar bazında bu yönde güncel ve geçmiģe dönük bir denetleme yapmak ne mümkündür ne de faturayı alan mükellefin yükümlülüğü kapsamındadır. DANIġTAY IN HĠÇBĠR TARTIġMAYA MAHAL VERMEYECEK AÇIKLIKTAKĠ BU TESPĠTĠ KARġISINDA; ANCAK YUKARIDA BELĠRTĠLEN ÇERÇEVEDE VERGĠSEL BĠR DENETLEME NETĠCESĠNDE ORTAYA ÇIKABĠLECEK SAHTECĠLĠK EMARELERĠNĠN, BU DENETLEMEYĠ YAPMAYAN, YAPMASI GEREKMEYEN VE TĠCARĠ HAYATIN OLAĞAN AKIġINDA YAPMASI DA BEKLENEMEYECEK OLAN SANIK TARAFINDAN BĠLĠNDĠĞĠNĠN KABUL EDĠLMESĠ EN HAFĠF ĠFADESĠYLE HUKUKA AYKIRI BĠR VARSAYIMDAN ĠBARET OLACAKTIR. Bu zorunlu tespit karģında bir an için yargılama konusu olan faturaların sahte olduğu kabul dahi edilse, bu sahteciliğe sebebiyet veren koģulları bilmeyen ve bilmesi de gerekmeyen sanığın doğal olarak kullandığı belgelerdeki sahteciliği de bilemeyeceği, bu durumda da sahte belgenin bilerek kullanılmasının söz konusu olmayacağı açıktır. Bir an için bu açıklık kabul edilmese dahi, ortaya koyduğumuz savunmanın dayanağını teģkil eden iddianın aksinin Ģüpheden arındırılmıģ bir Ģekilde ispat edilmesi, mevcut delil durumu ve özellikle Ģu zamana kadar temin edilmiģ Vergi Tekniği Raporları ve Vergi Suçu Raporları nın muhteviyati göz önünde bulundurulduğunda, mümkün değildir. Dolayısıyla müsnet suçun VUK m /b de çerçevesinde suçun manevi unsuru bakımından bilme unsurunun söz konusu olmadığı kolaylıkla söylenebilir. 2.- Bu bağlamda görülmekte olan yargılama bağlamında bir hususunda altını çizmekte fayda vardır tarihli bilirkiģi raporuna bakıldığında söz konusu raporun sanık tarafından defterlere iģlenen belgelerin sahte olup olmadığı ekseninde değil, sanığın bu belgeleri bilerek kullandığı ekseninde Ģekillendirildiği ve bu içerikle hazırlandığı görülmektedir. ANCAK BU BĠLĠRKĠġĠ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINABĠLMESĠ MÜMKÜN DEĞĠLDĠR. ġöyle KĠ; BĠR SAHTE BELGENĠN BĠLEREK KULLANILIP KULLANILMADIĞI SUÇUN MANEVĠ UNSURU OLAN KASTIN BĠLME UNSURUNA

10 ĠLĠġKĠN HUKUKĠ BĠR DEĞERLENDĠRMEYĠ GEREKTĠRĠR KĠ, BU DA HAKĠMĠN MESLEKĠ BĠLGĠSĠ ÇERÇEVESĠNDE GERÇEKLEġTĠRMESĠ ZORUNLU BĠR DEĞERLENDĠRMEDĠR. Keza CMK m. 67/3 hükmü BilirkiĢi raporunda, hakim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde bulunamaz ve yine CMK m. 63/1 hükmü Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi olanaklı konularda bilirkiģi dinlenemez demek suretiyle bu zorunluluğu açık bir Ģekilde ortaya koymuģtur. Bu bağlamda bir hakimin Olayda mevcut deliller göz önünde bulundurulduğunda sanık söz konusu sahte faturaları bilerek mi kullanmıģtır? Ģeklinde bir soruyu bilirkiģi incelemesi dahilinde sorması kabul edilemez. Bu soru, suçun manevi unsurunun gerçekleģip gerçekleģmediğini ortaya çıkarması bakımından hukuki bir değerlendirmeyi zorunlu kılan bir sorudur. Bu çerçevede tarihinde verilen bilirkiģi raporunun lehe veya aleyhe Ģeklinde bir değerlendirme yapılmaksızın hükme esas alınmaması gerektiğinin altını çizmek gerekmektedir. 3.- Görülmekte olan kamu davası soruģturma evresinden baģlamak suretiyle maddi gerçeği ortaya çıkarabilecek kapsama ulaģamamaktadır. Zira gerek soruģturma evresinde gerekse halihazırda dava konusu edilen iddialar için en önemli delil olarak tanzim edilen Vergi Tekniği Raporları ve Vergi Suçu Raporları gösterilmektedir. Bunlar dıģında sanığın sahte tanzim edilmiģ faturaları kasten kullandığına iliģkin baģka somut herhangi bir delil ortaya konulamamıģtır. Buna karģın dosya kapsamı dikkatle incelendiğinde, gerek Ģu zamana kadar alınmıģ olan vergi raporları gerekse bilirkiģi raporunda sanığın sahte bir Ģekilde tanzim edilen faturaları bilerek KULLANMIġ OLABĠLECEĞĠ varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım da temelde dört gerekçe üzerinde dayandırılmaktadır: a.- Sanık ile S. Ltd. ġti Arasındaki iliģkinin 2006 dan bu yana devam ediyor olması, b.- Sanık ile S.Ltd. ġti arasındaki ticari iliģkilerin TL den daha az olması ( bunun sebebi de TL den fazla olursa ödemenin banka veya PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunun sanık müvekkil tarafında özellikle gözetildiği iddiasıdır.) c.- Sanığın ödeme yaptığı dönemlerde kasa hesabında para görünmemesine rağmen aldığı mal ve hizmet karģılığında ödeme yapması,

11 d.- Sanık tarafından gerek soruģturmanın gerekse kovuģturmanın her aģamasında açıkça tersi iddia ve ispat edilmesine rağmen sanık ile S.Ltd. ġti arasında gerçek bir ticari münasebetin bulunmadığı iddiasıdır. Bununla beraber çok daha vahim olanı tanzim edilen faturaların sahteciliği de yine somut delillerle desteklenmesi gereken tek baģına yeterli olmayacak varsayımlara dayandırılarak ortaya konulmaya çalıģılmıģtır. Bu konuda özellikle DanıĢtay ın istikrar kazanmıģ tavrı çok açık ve nettir. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun tarih ve E. 1997/79 - K. 1998/296 sayılı kararında; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliģkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, aynı Yasanın 134 üncü maddesinde de vergi incelemesinden amacın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araģtırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu kurala bağlanmıģtır Bu durumda sahte fatura düzenleyenlerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle faturaların gerçeği yansıtmadığı kabul edilemeyecektir tespitinde bulunmuģtur. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarih ve E. 2002/102 - K. 2002/244 sayılı kararında Yükümlünün temyiz istemini inceleyen DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu günlü ve E:1999/237, K:2000/37 sayılı kararıyla; Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, ticaret Ģirketlerinin; hizmet erbabına, götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karģılığında yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapacakları belirtilmiģ ise de, bu Ģirketlerin gerçek usule tabi ticaret erbabına mal ve hizmet alımları karģılığında yaptıkları ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapacakları yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği, davacının gider yazdığı faturaları düzenleyenlerin, yükleme, boģaltma faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi vergi yükümlüleri olduğu, söz konusu faturaların düzenleyicileri tarafından tamamen ya da kısmen hasılat yazılmadığı yönünde herhangi bir tespit de

12 yapılmadığı, fatura düzenleyicilerinden sadece birinin ifadesine baģvurulduğu ve bu Ģahsın, davacıya yılın son gününde düzenlediği üç faturanın limanda yapılan yükleme, boģaltma iģi nedeniyle verildiğini doğruladığı ancak, iģ tutarının yüksek gösterildiğini ifade ettiğinin anlaģıldığı, faturaların hasılat kayıtları dahi incelenmeden, ifade tutanağındaki anlatımın, faturada yazılı iģin sözü geçene değil, limanda çalıģan hamallara yaptırıldığının kabulüne yeterli olmadığı, gerçek bir hizmet karģılığı düzenlenmediği kabul edilen diğer faturalarla ilgili olarak baģkaca bir tespit yapılmamıģken, vergi sorumlusu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde öngörülen gelir vergisi kesintisinden kaçındığı görüģüyle davacı adına uygulanan tarhiyata karģı açılan davanın reddi yolundaki kararda hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle ısrar kararını bozmuģtur. Ģeklinde bir değerlendirme yapmıģtır. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarih ve E. 2000/173- K. 2000/340 sayılı kararına göre yükümlü Ģirketin uyuģmazlık konusu dönemde fatura aldığı kiģi ve Ģirketlerle ilgili olarak yapılan tespitler ve inceleme sonuçları araģtırılıp değerlendirilerek söz konusu faturaların gerçek mal alımına dayanıp dayanmadığı, dolayısıyla yükümlü Ģirketin düzenlediği faturaların gerçeği ifade edip etmediği hususu irdelenmeksizin verilen ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiģtir. DanıĢtay 8. Dairesi nin tarih ve E. 2008/ K. 2009/4934 sayılı kararına göre Olayda, her ne kadar K. Ltd. ġti. hakkında yapılan tespitlere göre, Ģirketin sahte fatura düzenlediği kokusunda kuģkular bulunmakta ise de, anılan Ģirketin düzenlediği tüm faturaların sahte olduğu Ģeklinde bir genelleme yapılması mümkün olmayıp, anılan Ģirketin yükümlü adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu hususunun açık ve somut bir Ģekilde ortaya konulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tespitlerde, K. Ltd. ġti. nin beyannameleri vermesi, faturalarını anlaģmalı matbaaya bastırması, faaliyetinin olup olmadığı, iģyerinde ticari emtiasının bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yıllarda yapılmıģ yoklamaların bulunmaması karģısında, davacının ödemelerini bir kısmını nakit yaptığı K. Ltd. ġti. nin mal alıģ faturaları sahte olduğundan satıģlarının da sahte olduğu sonucunun ortaya çıktığı ve vergilendirme ile ilgili ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediği hususlarına dayanarak anılan Ģirketin yükümlü adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaģım olacaktır. Bu nedenle aksi yöndeki mahkeme kararının buna iliģkin kısmının

13 bozulması gerekmiģtir. DanıĢtay ın vermiģ olduğu bu karar yargılama konusu olayla neredeyse birebir örtüģmektedir. DanıĢtay 4. Dairesinin tarih ve E. 2000/4 - K. 2001/992 sayılı kararında;...'dan alınan faturalarla ilgili matrah farkına gelince; davacı Ģirket 1993 tarihinde iki adet fatura ile... adlı mükelleften kazak ve yün ipliği satın almıģtır. Anılan kiģiyle ilgili yapılan araģtırmalar ve düzenlenen raporlar sonucu; iģyerinin kapalı olduğu, iģyerine hiç emtia giriģ çıkıģının bulunmadığı, gelir vergisi beyannamesinde düģük matrah gösterdiği, katma değer vergisi beyannamelerinde hasılatın yüksek olmasına karģın ödenecek katma değer vergisinin çıkmadığı, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmediği, ikametgah adresinde tanınmadığı, kırtasiye iģiyle ilgili sahte fatura düzenlediği, kaçakçılığa iģtirakten dolayı hakkında rapor hazırlandığı hususları tespit edilmiģ, bu tespitler dikkate alınarak davacı Ģirkete düzenlenen faturaların gerçek bir emtia alımına dayanmadığı kabul edilmiģtir. Ġnceleme sırasında, davacı Ģirketin defter ve belgeleri incelenerek emtia giriģ ve çıkıģı tespit edilmek suretiyle söz konusu faturalar olmaksızın iģletmenin emtia dengesinin bulunup bulunmadığı araģtırılmamıģtır. Ayrıca davacı Ģirketin faaliyet gösterdiği konfeksiyon sektöründeki karlılık oranı belirlenerek faturanın sadece maliyeti yükseltmek için mi yoksa belgesiz mal alımlarının kayıtlarda gösterilmesi amacıyla mı sağlanmıģ olduğu saptanmamıģtır. Bu tespitler yapılmaksızın faturaları düzenleyen mükelleflerle ilgili olarak yapılan bir takım araģtırmalara dayanılarak faturaların gerçek bir emtia alımına dayanmadan düzenlenen gerçeğe uygun olmayan belge niteliği taģıdığı sonucuna varılamaz. Eksik incelemeye dayanılarak bulunan matrah farkının kaldırılması istemini reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiģtir. tespitinde bulunulmuģtur. DanıĢtay ın bu ve benzeri nitelikteki birçok kararını daha göstermek mümkündür. Bu kararlardan çıkan sonuç sahte belge kullanıldığı iddiası söz konusuysa bu iddianın tüm boyutlarıyla araģtırılarak değerlendirilmesidir. Hatta kararlarda dikkati çeken önemli bir husus da, Ģayet söz konusu faturaların gerçek bir mal veya hizmet alımı dolayısıyla ticari bir iliģkiye dayandığı iddiası mevcutsa bu iddianın araģtırılması ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Somut olayda sanık gerek soruģturmanın gerekse kovuģturmanın her aģamasında bu yönde itirazlarda bulunmasına ve

14 yargılamanın dayanağını teģkil eden raporlara da bu itirazların yansıtılmasına rağmen bu itirazlarının dikkate alınmadığı ve varsayımlara dayalı olarak gerçek bir mal ve hizmet alım satım iliģkisinin bulunmadığı kabulüyle hareket edilmiģtir. Bu durum açıkça hukuka aykırıdır. Keza bu tespit sadece danıģtay kararlarında değil, yargıtay kararlarında da kendini göstermektedir. Örneğin Yargıtay 11. Ceza Dairesi nin tarih ve E. 2010/ K. 2011/20203 sayılı kararında; Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi ortakları olan sanıkların isteyen kiģi ve Ģirketler adına herhangi bir mal ve hizmet sağlamadan komisyon karģılığı sahte fatura düzenlediklerinin iddia olunması karģısında; yeterli araģtırma yapılmadan karar verilmesi hukuka aykırıdır. ifadesi kullanılmıģtır. Kanaatimizce gerek Yargıtay ın gerekse DanıĢtay ın ortaya koymuģ oldukları irade ile SADECE ĠLETĠġĠMĠN TESPĠTĠ KAYITLARININ ( TAPE KAYITLARININ) MAHKUMĠYETE TEK BAġINA ESAS TEġKĠL EDEMEYECEĞĠ, BAġKACA DELĠLLERLE DE BU KAYITLARIN DESTEKLENMESĠ GEREKTĠĞĠ yaklaģımı ile düģünsel bir paralellik söz konusudur. Mevcut durum bakımından da; sadece Vergi Tekniği Raporları nın ve Vergi Suçu Raporları nın esas alınması, SANIK MÜVEKKĠLĠN BU ġamaya KDAR YAPMIġ OLDUĞU SAVUNMALARIN, ORTAYA KOYMUġ OLDUĞU ĠDDĠALARIN VE SUNDUĞU DELĠL NĠTELĠĞĠNDEKĠ BELGELERĠN DĠKKATE ALINMAMASI, BU SAVUNMA, ĠDDĠA VE DELĠLLERĠN MADDĠ GERÇEĞĠ ORTAYA ÇIKARMAYA ELVERĠġLĠ OLUP OLMADIĞININ TARTIġILMAMASI, yürütülen yargılama neticesinde bir mahkûmiyet hükmü verilecek olursa bu hükmün hukuka aykırılığını kaçınılmaz hale getirecektir.netice itibariyle, maddi gerçeği ortaya çıkarmak adına yapılacak titiz bir inceleme sonucunda; a.- Sanık ile S. Ltd. ġti arasında gerçek bir mal alım satım iliģkisinin bulunduğu ve dava konusu belgelerin bu iliģki kapsamında verildiği, b.- S. Ltd. ġti tarafından tanzim edilen faturaların sahteliği konusunda sanığın herhangi bir araģtırma- inceleme mükellefiyetinin olmadığı, bu bağlamda da belgelerdeki sahteciliği BĠLEBĠLĠR DURUMDA OLMADIĞI, c.- Sanık ile belgeleri tanzim eden Ģirket arasında, aralarındaki ticari iliģki dıģında herhangi bir münasebetin olmadığı,

15 d.- Sanık ile S. Ltd. ġti Ģirketi arasındaki ticari iliģkinin, sanığın faaliyet gösterdiği alanın genel ve esas ticari teamülleri çerçevesinde makul ve her zaman karģılaģılan bir iliģki olduğu, e.- SANIĞA ĠSNAD EDĠLEN SUÇUN SAHTE BELGE TANZĠM ETMEK DEĞĠL SAHTE BĠR BELGEYĠ BĠLREK KULLANMA SUÇU OLMASI NEDENĠYLE MUTLAK SURETLE SANIĞIN BU BELGELERĠ BĠLEREK VE ĠSTEYEREK YANĠ KASTEN KULLANIDIĞINA ĠLĠġKĠN OLARAK DESTEKLEYĠCĠ SOMUT DELĠLLERE ĠHTĠYAÇ OLDUĞU, GÖZ ARDI EDĠLMEMELĠDĠR.

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1

Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 Sirküler Rapor 25.08.2014/163-1 DEFTER VE BELGELER İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İNDİRİMİ REDDEDİLEN KDV YE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dördünce

Detaylı

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANNAMELERE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI DANIŞTAY VERGİ DAVALARI GENEL KURULU ESAS: 2012/327 KARAR: 2012/429 K. Özeti: Vergi Usul Kanunu nun

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

DANIŞTAY Vergi D.Gen.Kur. ESAS: 2014/26 KARAR: 2014/52

DANIŞTAY Vergi D.Gen.Kur. ESAS: 2014/26 KARAR: 2014/52 DANIŞTAY Vergi D.Gen.Kur. ESAS: 2014/26 KARAR: 2014/52 İstemin_Özeti : Boya ve tiner imalatı ile ticareti yapan davacının 2003 yılında tiner imalatında kullanma taahhüdüyle teminat karşılığında ithal ettiği,

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti

T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/280 Karar No : 2013/166 Anahtar Kelimeler: Katma Değer Vergisi, Vergi İndirimi, Vekalet Ücreti Özeti: 1-Gerçekleşmemiş teslim ve hizmetler nedeniyle

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2011/ Karar : 2011/474. Tarih : Özet: - YARGITAY ĠLAMI -

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2011/ Karar : 2011/474. Tarih : Özet: - YARGITAY ĠLAMI - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2011/21-412 Karar : 2011/474 Tarih : 06.07.2011 Özet: - YARGITAY ĠLAMI - Taraflar arasındaki "tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kocaeli 3. ĠĢ Mahkemesince

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA

DUYURU 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ HAKKINDA Duyuru : 2011/05 07.12.2011 (Sadece Müşterilerimiz içindir) DUYURU KONU : 2012 YILINDA KULLANILACAK RESMİ DEFTERLERİN TASDİK SÜRELERİ VE 2011 YILINDA KULLANILAN RESMİ DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİK SÜRELERİ

Detaylı

Anahar Kelimeler : Defter, mücbir sebep, ibraz, vergi ziyaı cezası, üç kat

Anahar Kelimeler : Defter, mücbir sebep, ibraz, vergi ziyaı cezası, üç kat Anahar Kelimeler : Defter, mücbir sebep, ibraz, vergi ziyaı cezası, üç kat Özet : Herhangi bir mücbir sebep bulunmaksızın defter ve belgenin inceleme elemanına ibraz edilmemesi halinde vergi ziyaı cezasının

Detaylı

Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi ret süresinden itibaren 30 gün içinde açılması gerektiği hk.

Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi ret süresinden itibaren 30 gün içinde açılması gerektiği hk. DANIŞTAY KARARLARI Danıştay 3. Dairesi Tarih : 20.06.2012 Esas No : 2010/5021 Karar No : 2012/2585 2577 s. İYUK Md. 7 DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMASÜRESİ Düzeltme-şikayet

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94,

Sayısı : VUK-40/2009-2/POS Belgesi -2, Katılım Payı -1. İlgili Olduğu Madde : Gelir Vergisi Kanunu Madde 61, 65 ve 94, SAYI : B.07.1.GİB.0.02.29/29-2994-41 KONU : VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /40 Konusu : Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin (Diş Hekimleri ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, Hekimlerin POS

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

SAHTE VE/VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN MÜKELLEFLERİN DİKKATE ALACAKLARI HUSUSLAR -II- Ali ÇAKMAKCI YMM

SAHTE VE/VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN MÜKELLEFLERİN DİKKATE ALACAKLARI HUSUSLAR -II- Ali ÇAKMAKCI YMM SAHTE VE/VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN MÜKELLEFLERİN DİKKATE ALACAKLARI HUSUSLAR -II- Ali ÇAKMAKCI YMM Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com, info@taxauditingymm.com

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri

Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri Vezin Sirküler 2017 027 Sirkülerimizin konusunu Katma Değer Vergisi Tebliğ Değişiklikleri ve İlaveleri KAPSAM : Vergi Usul Kanununu nun 370 inci maddesinde yer alan İzaha Davet müessesesinin işleyiş usul

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde

3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde 3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTV ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümü

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Test soruları 4 er, diğer sorular 15 er puan değerindedir.

Test soruları 4 er, diğer sorular 15 er puan değerindedir. 01.06.2017 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI KAMU MALİYESİ VE VERGİ HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) TEST SORULARININ CEVAPLARI 1.C 2.E

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI KONU: Yeminli Mali Müşavirlerin, yaptıkları tasdik işlemleri nedeniyle muhatap oldukları gerek cezai ve gerekse

Detaylı

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI YARGI KARARLARI YARGI KARARLARI 338 Yargı Kararları Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi VERGİ DAVA DAİRELERİ 2007 57 2006 228 26/01/2007 KARAR METNİ ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İZAHA DAVET MÜESSESESİ ve VERGİ İNCELEME SÜREÇLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İZAHA DAVET MÜESSESESİ ve VERGİ İNCELEME SÜREÇLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İZAHA DAVET MÜESSESESİ ve VERGİ İNCELEME SÜREÇLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER M. Emek KURT BDO DENET 19.01.2017 Sayfa 1/17 İZAHA DAVET 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı