KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI"

Transkript

1 KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM BELGE, ÖNEMİ VE YAYGIN KULLANILAN BİR BELGE OLARAK FATURA I- BELGE KAVRAMI A- GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI B- VERGİ HUKUKU, TİCARET HUKUKU VE CEZA HUKUKU AÇISINDAN BELGE 1- Vergi Hukuku Yönünden Belgeler 2- Türk Ticaret Kanunu Yönünden 3- Türk Ceza Kanunu Yönünden II- VERGĠ HUKUKUNDA BELGELER VE ÖNEMĠ A- GENEL OLARAK B- VERGİ HUKUKUNDA BELGELER C- VERGİ İDARESİ VE MÜKELLEFLER YÖNÜNDEN BELGELERİN ÖNEMİ 1- Vergi Ġdaresi Yönünden Belgelerin Önemi 2- Mükellefler Yönünden Belgelerin Önemi III- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI (KAPSAMI) ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESĠ VEYA KULLANILMASININ NEDENLERĠ VE BUNLARIN ALINDIĞI YERLER A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİNİN NEDENLERİ B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASININ NEDENLERİ 1- Gelir ve Kurumlar Vergileri Yönünden 2- KDV Yönünden C- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGELERİN ALINDIĞI YERLER 1- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olan Firmalardan Alınan Belgeler 2- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olmayanlardan Alınan Belgeler IV- YAYGIN BĠÇĠMDE KULLANILAN BĠR BELGE OLARAK FATURA A- FATURA KAVRAMI VE ÇEŞİTLİ KANUNLAR YÖNÜNDEN FATURA 2- Fatura Kavramı5 3- Türk Ticaret Kanunu Yönünden Fatura 4- Vergi Usul Kanunu Yönünden Fatura 5- Faturanın Hukuki Niteliği 6- Fatura Açısından TTK ve VUK ĠliĢkisi B- FATURA ÇEŞİTLERİ 1- Adi (Basit) Fatura 2- Ġade Faturası 3- Proforma Fatura 4- Mal Gönderme Faturası 5- Geçici (Muvakkat) Fatura - Kesin Fatura 6- Genel Fatura 7- Nakliye Faturası 8- Komisyoncu AlıĢ Faturası 9- Komisyoncu SatıĢ Faturası 10- Konsolosluk Faturası (Tasdikli Fatura 11- Ġrsaliyeli Fatura 12- Fatura/Çek 13- Özel Fatura 14- Elektronik Cihaz Çıktısı Fatura 15- Naylon Fatura 16- Ġhracat Ġçin Düzenlenen Fatura 17- Numune Faturası 18- Finansal Kiralama Faturası

2 19- Kapıdan ve Mesafeli SözleĢme Düzenlenerek Yapılan SatıĢlara ĠliĢkin Ġade Bölümlü Fatura C- FATURANIN BİÇİM VE İÇERİĞİ 1- Faturada Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler a) Faturanın Düzenlenme Tarihi, Seri ve Sıra Numarası b) Faturayı Düzenleyenin Adı, Varsa Ticaret Unvanı, İş Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası c) Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı, Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası d) Satılan Mal veya Yapılan İşin Türü, Miktarı, Fiyatı ve Tutarı e) Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye Numarası 2- Kapalı Fatura-Açık Fatura 3- Faturanın Tebliğ Edilmesi a) Elden Tebliğ b) Posta ya da Kargo Yoluyla Tebliğ c) Faturanın Postada ya da Kargoda Kaybolması Halinde Tebliğ 4- Ġrsaliyeli Fatura Düzenlenmesine ĠliĢkin Uygulama V- FATURA DÜZENLENMESĠ KULLANIMI VE ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR A- FATURA KAYIT DÜZENİ 1- Kayıt ve Düzenleme Esası a) Faturaların Sıra Numarası Dahilinde Ard Arda Düzenleneceği (Teselsül Ettirileceği) b) Faturaların Mürekkeple, Makine ile veya Kopya Kurşun Kalemi İle Doldurulacağı c) Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenleneceği d) Faturanın Yetkili Kişiler Tarafından İmzalanmış Olması Gerektiği e) Faturanın Azami 7 Gün İçinde Düzenlenmesi Gerektiği f) Faturada Kayıtlı Bilgilerden Dolayı Fatura Düzenleyenlerin Sorumlu Olacağı 2- Partiler Halinde Mal Teslim Edildiği Durumlarda Faturanın Ne ġekilde Düzenleneceği 3- Faturanın 7 Günlük Süre Ġçinde Düzenlenmesinin KDV Yönünden Doğurduğu Sonuçlar 4- Avans Ġçin Düzenlenen Faturanın Ġptali ve Yeni Fatura 5- Fatura ve HakediĢ Belgeleri ĠliĢkisi Faturanın Teslimden veya Hizmetin Yapılmasından Önce Düzenlenmesi 7- Fatura Düzenlemede Adres Sorumluluğu 8- Faturada KDV Gösterme Zorunluluğu a) Genel Olarak KDV İndirimi b) İndirim Açısından KDV nin Fatura veya Benzeri Belgeler Üzerinde Ayrıca Gösterilme Zorunluluğu c) İndirim Açısından KDV nin Ayrıca Gösterilmesine Gerek Olmayan Durumlar d) Faturada Ayrıca Gösterilmemesi Nedeniyle İndirilemeyecek Olan KDV Hakkında Yapılacak İşlemler 9- Tarihsiz Faturaların Durumu 10- Fiili Ġhracat Tarihi ile Fatura Tarihi Arasındaki Farklılık 11- Düzenlenen Faturanın Alıcısına UlaĢmadan Zayi Olması 12- Yapılan ĠĢ ve Hizmet Nedeniyle Vergi Usul Kanunu na Göre Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgelerle Faturaların Uyumunun Sağlanması 13- Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç DüzenlenmemiĢ Sayılan Faturalardaki KDV nin Ġndirimi a) Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Faturalardaki KDV nin İndirilip İndirilemeyeceği b) Kanunun Değerlendirilmesi B- FATURA DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Fatura Düzenleyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar a) Faturalarda Bulunacak Bilgiler Yönünden b) Malın Satıcı Tarafından Taşınması veya Taşıttırılması Halinde Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Numarası c) Adına Fatura Düzenlenecek Kişinin Kimlik Bildirimi Yönünden d) Kullanılacak Faturanın Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Faturaların Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik Esaslarına Uygunluğu Yönünden

3 e) Fatura ve Benzeri Vesikaların Kanun un Öngördüğü Bilgileri Taşımaması Halinde Bu Faturaların Hangi Hallerde Düzenlenmemiş Sayılacağı 2- Adına Fatura Düzenlenen ĠĢletmelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar C- FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU 1- Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar a) Ticari, Zirai ve İktisadi İşletmelerde Fatura Alma Zorunluluğu b) Gelir Vergisine Tâbi Serbest Meslek Kazançlarında Fatura Alma Zorunluluğu c) Beyanname Vermek Zorunda Olan Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerden Gerçek Gider Usulünü Tercih Edenlerde Fatura Alma Zorunluluğu d) Nihai Tüketicilerin Vergi Usul Kanunu na Göre Fatura Alma Zorunluluğu e) Fatura Almak Durumunda Olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Vergiden Muaf Kurumların Almış Oldukları Mal ve Yaptırdıkları Hizmet Karşılığında Fatura Yerine Düzenleyecekleri Belgeler 2- Faturanın Bastırılması ve Tasdiki D- FATURA YERİNE GEÇEN DİĞER BELGELER 1- Bankalar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler a) Dekontlar b) Hesap Bildirim Cetvelleri (Ekstreler c) Döviz Alım Belgesi - Döviz Satım Belgesi d) İşlem Sonuç Formları e) Müşterek Hükümler 2- Sigorta ġirketleri ile Acenteleri Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler (Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi a) Sigorta Poliçeleri ve Zeyilnameler b) Sigorta Komisyon Gider Belgesi 3- Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler 4- Ġkrazatçılar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler 5- Döviz ve Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgesi E- NAYLON FATURALAR 1- Genel Olarak 2- Harcamaları KarĢılığı Fatura Alamayanların Naylon Fatura Kaydı 3- Gerçek DıĢı Bir Gider Ġçin Naylon Fatura Alanlar 4- Naylon Faturayı Gider Yazanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler a) Verginin Cezalı Olarak Alınması b) Hapis Cezası c) Diğer Yaptırımlar F- FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR 1- Faturanın Düzenlenmesi, Alınması ve Verilmesine ĠliĢkin Esaslara Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza 2- Matbaada Basılan Kitapların Partiler Halinde Teslim Edilmesi ve Ġlk Teslim ile Son Teslim Tarihi Arasında 7 Günlük Fatura Süresinin AĢılması Halinde Ne ġekilde ĠĢlem Yapılacağı 3- Ġdarece Vergi Dairesi DeğiĢtirilen Mükelleflerin, Önceki Vergi Dairesi Ġçin Bastırdıkları Faturaları; Yeni Vergi Dairesinde de Kullanıp Kullanamayacakları Durumu 4- Ferdi ĠĢletme Adına Basılı Bulunan Faturaların, ĠĢletmenin Ortaklığa DönüĢmesi Halinde Ortaklık KaĢesi Basılarak Kullanılıp Kullanılmayacağı Durumu 5- Faturaların Yabancı Para Cinsinden Düzenlenip Düzenlenemeyeceği 6- Yurt DıĢı Faturaların Gider Kaydı 7- Otel, Lokanta, Kulüp, Hamam, Sauna, Kuaför, Kahvehane, Pastahane ve Benzeri ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 8- Nakliyecilikle UğraĢan ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 9- Akaryakıt Ġstasyonlarında Belge Düzeni 10- Özel Okul ve Dershanelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 11- Gayrimenkul Alım Satımı ile UğraĢan ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 12- Kat KarĢılığı Yapılan ĠnĢaatlarda Fatura Kullanma Yükümlülüğü 13- Özel ĠnĢaatlarda Fatura Verme Yükümlülüğü

4 14- Taahhüt ġeklinde Olan ĠnĢaat ve Onarım ĠĢlerindeki HakediĢ Bedelleri Ġçin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 15- Zirai ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 16- Dernek, Sendika ve Vakıfların Ġktisadi ĠĢletmelerinde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 17- Komisyonculuk ĠĢleriyle UğraĢanlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Zirai Ürün Komisyoncuları (Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğunda Belge Düzeni) b) Emlak Komisyoncuları c) Hizmet Komisyoncuları 18- Ticari ĠĢletme Bünyesinde Elde Edilen Kira Gelirleri Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 19- Faiz Gelirlerinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) İkrazat İşlerinde Fatura b) Ticari Faaliyetin İcrasından Doğan Faiz Gelirlerinde Fatura 20- Bir ġirketin BaĢka Bir Ģirketin Hisse Senetlerini Satması Halinde Fatura 21- Serbest Meslek Faaliyetinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Çerçevesinde Yapılması Halinde Fatura 22- ġahıs ĠĢletmesinin Tüzel KiĢi ĠĢletmesine DönüĢmesi Halinde Fatura 23- ĠĢletmenin Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Gerçek Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura b) Defter Tutmak Zorunda Olan Çiftçilere Ait Zirai İşletmelerinin Faaliyetinin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura c) Tüzel Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi 24- Satın Alınan Malların Ġadesinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 25- Adına Ġskonto Yapılanların Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 26- Alınan Primler Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 27- Hediye Çeklerinin Fatura Değeri Kavramı Ġçinde Yer Alıp Alamayacağı 28- Trampa Yoluyla SatıĢlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 29- Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Birinci ve Ġkinci Sınıf Tüccarlar, Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler ve Defter Tutan Zirai ĠĢletme Tarafından Yapılan Ayni BağıĢlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 30- Hizmet ĠĢletmelerinin Hizmet Ġfası ġeklinde Yaptıkları Hizmet BağıĢları Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 31- ĠĢletme Sahiplerinin Ticari ĠĢletmeden Özel Amaçla Çektikleri Mallar Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 32- ĠĢverenlerce ĠĢçilere ĠĢyeri DıĢında Kalan Yerlerde Yemek Verilmesi Durumunda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 33- Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere ĠliĢkin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Özel Kartların Kullanımı b) Yemek Çeklerinin Kullanımı c) Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımında Fatura Düzenleme Esasları 34- Bakım ve Onarım Hizmeti Veren Servis ĠĢletmelerinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 35- ĠĢletmede Kullanılmak Üzere ĠnĢa Edilerek Aktife Alınan Ġktisadi Kıymetler Ġçin Mükellefin Kendi Adına Fatura Düzenlemeyeceği 36- ĠĢyerinde Kullanılmak ve Tüketilmek Üzere Satın Alınan Emtia ile Ġlgili Düzenleme 37- Taksi Giderleri Ġçin Fatura Düzenlenmesi 38- Faturanın Hatıra Dayanarak Düzenlenmesi 39- Fatura Verilmemesi Halinde Ġzlenecek Yol 40- Fatura ve Benzeri Evrak Düzenine Uyulmaması Nedeniyle Uygulanacak Yaptırımlar 41- Faturası DüzenlenmiĢ Olan Ancak ihracatı Gelecek Yıl Yapılacak Mallar 42- Faturaların Ciro Edilmesi a) Faturaların Ciro Edilmesi Olayı b) KDV İndirimi Yönünden c) Kişisel Yaklaşımımız 43- Faturaya Ġtiraz a) Genel Olarak

5 b) Türk Ticaret Kanunu nda Faturaya İtiraz c) Vergi Usul Kanunu nda Faturaya İtiraz 44- Fatura Düzenlememe Fiili ve Özel Usulsüzlük 45- Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi 46- Faturanın Ġptali 47- Faturanın Kanıt Olması KoĢulu G- FATURAYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ĠKĠNCĠ BÖLÜM TÜRK VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA DÜZENLEMEK YA DA KULLANMAK I- GENEL AÇIKLAMA II- KANUNDAKĠ DÜZENLEMENĠN GEÇĠRDĠĞĠ AġAMALAR A- BİRİNCİ AŞAMA B- İKİNCİ AŞAMA Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme C- SON AŞAMA III- ĠDARĠ VERGĠ SUÇU (KABAHAT) OLARAK NAYLON FATURA ĠLE ĠLGĠLĠ FĠĠLLER VE VERGĠ CEZASI UYGULAMASI A- GENEL OLARAK VERGİ SUÇU 1- Kavram 2- Vergi Suçu ÇeĢitleri a) İdari Suç (Kabahat) b) Adli Suç B- VERGİ ZİYAI CEZASI GEREKTİREN NAYLON FATURA FİİLLERİNDE SUÇUN UNSURLARI 1- Naylon Fatura Fiillerinde Kanuni Unsur 2- Naylon Fatura Fiillerinde Maddi Unsur a) Hareket b) Sonuç c) Nedensellik 3- Naylon Fatura Fiillerinde Manevi Unsur a) Genel Olarak b) Kusurluluk Dereceleri c) Manevi Unsur Açısından Faturaya İlişkin Fiiller C- NAYLON FATURA FİİLLERİNDE CEZA UYGULAMASI 1- Ceza Sorumlusu a) Gerçek Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti b) Tüzel Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti 2- Verilecek Ceza a) Vergi Ziyaı Cezası b) Özel Usulsüzlük c) Usulsüzlük 3- Ġdari Suçlarda ve Cezalarda BirleĢme a) Kavram b) Birleşme Açısından İdari Vergi Suç ve Cezaları 4- Tekerrür b) İdari Vergi Cezalarında Tekerrür c) Tekerrürde Cezanın Kesinleşme Koşulu 5- ĠĢtirak Halinde Ceza D- İDARİ VERGİ CEZALARINI AZALTAN VEYA ORTADAN KALDIRAN HALLER

6 1- Yanılma 2- PiĢmanlık b) Kapsam ve Uygulama 3- Cezalarda Ġndirim a) İndirimli Ödemenin Kapsamı b) İndirimli Ödemeden Yararlanabilmenin Koşulları c) Naylon Fatura Fiillerinde Cezalarda Yapılacak İndirimin Tutarı 4- UzlaĢma b) Uzlaşmanın Kapsamı c) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 5- ZamanaĢımı a) Ceza Kesme Zamanaşımı b) Ceza Tahsil Zamanaşımı 6- Af 7- Ölüm 8- Terkin 9- Yargı Kararı IV- NAYLON FATURA FĠĠLLERĠ NEDENĠYLE KESĠLEN VERGĠ CEZALARINA KARġI YARGI YOLU A- DAVANIN AÇILMASI 1- Dava Açmaya Yetkili Olanlar 2- Yetkili Vergi Mahkemesi a) Genel Olarak b) Görevsiz ve Yetkisiz Mahkemeye Başvurulması c) Bağlantılı Davalar 3- Dava Dilekçesi a) Genel Olarak b) Dilekçelerin İncelenmesi 4- Dava Açma Süresi a) Sürelerle İlgili Genel Esaslar b) Özellikli Durumlar B- DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 1- Genel Olarak 2- Yürütmenin Durması C- DAVANIN GÖRÜLMESİ 1- Dosya Üzerinden 2- DuruĢma (Murafaa) D- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI E- KARARA KARŞI KANUN YOLLARI 1- Ġtiraz b) İtiraz Dilekçesi c) Karşı Dava d) İtirazın İncelenmesi e) Yürütmenin Durup Durmayacağı f) Duruşma İstemi g) Karar ve Kararın Sonuçları 2- DanıĢtay a Temyiz BaĢvurusu b) Temyiz Dilekçesi c) Yürütmenin Durup Durmayacağı d) Duruşma İstemi e) İncelemenin Gerçekleştirilmesi ve Karar

7 3- Kararın Düzeltilmesi F- İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI V- NAYLON FATURA DÜZENLEYENLERĠN KOMĠSYON GELĠRLERĠNĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ VI- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI OLAN BELGENĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ MATRAHININ TEPĠTĠNDE GĠDER YAZILMASI VE KDV ĠNDĠRĠMĠ A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGENİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER YAZILABİLME DURUMU B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI OLDUĞU SAPTANAN BELGELERDE YER ALAN KDV NİN İNDİRİMİ VII- NAYLON FATURALAR NEDENĠYLE KARA LĠSTEYE ALINMA (KOD UYGULAMASI) B- KODLAR VE AÇIKLAMASI 1- Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kod Listesi 2- Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kod Listesi C- KOD UYGULAMASININ SONUÇLARI 1- Genel Olarak 2- Vergi Ġncelemesi ve Ceza 3- Vergi Ġadesinde Özel Esaslara Tabi Olma a) Kapsamdaki Mükellefler b) Olumsuz Rapor c) Olumlu Rapor d) Olumsuz Tespit 3- Mükellef Gruplarına Göre Ġade Taleplerinde Yapılacak ĠĢlemler a) Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar b) Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar c) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar d) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar e) İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 4- Diğer Ġade Taleplerine ĠliĢkin Uygulama D- UYGULAMANIN HUKUKİLİĞİ E- KODDAN ÇIKMA YOLU 1- SMĠYB Düzenleme Raporu Varken 2- SMĠYB Kullanma Raporu Varken 3- Belgelerin Zayi Olması Halinde 4- Olumsuz Tespit Halinde 5- Adreste Bulunamama Halinde 6- Defter ve Belge Ġbraz Etmeme Halinde VIII- SMĠYB VE MÜTESELSĠL SORUMLULUK UYGULAMASI 1- Müteselsil Sorumluluk Kavramı 2- Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk B- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK C- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK D- MÜTESESELSİL SORUMLULUK DIŞINDA KALANLAR E- MESLEK MENSUPLARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK 1- Serbest Muhasebeci (SM) ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerde (SMM) Müteselsil Sorumluluk 2- Yeminli Mali MüĢavirlerde (YMM) Müteselsil Sorumluluk a) Sorumluluğu Düzenleyen Kaynaklar b) Tasdik İşleminin Hukuki Niteliği c) Tasdik İşleminin Hukuki Sonuçları d) Konuya İlişkin Açıklamalar ve Görüşler

8 e) Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk F- MÜTESELSİL SORUMLULUK KONUSUNDA KARAR ÖZETLERİ 1- Alım Satıma Taraf Olanlarla Ġlgili 2- Meslek Mensuplarıyla Ġlgili V- NAYLON FATURA FĠĠLLERĠ DOLAYISIYLA KESĠLEN VERGĠ CEZALARI KONUSUNDA YARGI KARARLARI A- KARAR ÖZETLERİ B- KARARLARIN TAM METNİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAÇAKÇILIK VE SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI VE CEZALARI I- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN UNSURLARI A- SUÇUN KANUNI UNSURU 2- VUK ta Yer Alan Kaçakçılıkla Ġlgili Düzenleme B- SUÇUN MADDI UNSURU 1- Hareket 2- Netice 3- Nedensellik (Ġlliyet Bağı) C- MANEVİ UNSUR 1- Genel Olarak 2- Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller 3- Kaçakçılık Suçunda Manevi Unsur II- FATURA ĠLE ĠLGĠLĠ KAÇAKÇILIK SUÇU SAYILAN FĠĠLLER B- FATURADA TAHRİFATA İLİŞKİN FİİLLER C- FATURA VE DİĞER BELGELERİ GİZLEME FİİLLERİ D- FATURAYI YOK ETME FİİLLERİ E- YANILTICI FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER F- SAHTE FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER G- ANLAŞMA OLMADAN BASILAN FATURALARA İLİŞKİN FİİLLER III- DĠĞER KAÇAKÇILIK FĠĠLLERĠ A- HESAP VE MUHASEBE HİLELERİ YAPMAK 1- ĠĢlemin GizlenmiĢ Olması 2- Muhasebe Ġlke ve Kurallarına Aykırılık 3- Vergi Yasalarına Aykırılık 4- Maddi veya Manevi Çıkar 5- Mali Tabloların Etkilenmesi 6- Hazine Aleyhine Hatalar 7- KarmaĢık ĠĢlemlerle Gizlemeye ÇalıĢma 8- Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Hilesi ĠliĢkisi 9- Mali Tablolara Yönelik Kayıtlar 10- Kasada Olmayan Paranın VarmıĢ Gibi Gösterilmesi 11- Bilgisayar ve Özel Yazılım 12- Muhasebe Uygulamasının Mali Tabloların Dipnotunda Belirtilmesi 13- Gelirin Avans Olarak Gösterilmesi 14- Gelir ve Giderlerde Dönem Kayması 15- Kaydın Gecikmesi 16- Gerçekte Olmayan Bir Varlığın Bilançoda Gösterilmesi B- UYDURMA HESAPLAR AÇMAK C- ÇİFT DEFTER TUTMAK

9 2- Çift Defter Kullanma Fiili Ġçin Aranan KoĢullar a) Vergi Kanunlarına Göre Tutulması Zorunlu Bir Defterin Bulunması b) Resmi Defterlere Kaydı Gereken Hususların Kısmen ya da Tamamen Diğer Defter ve Kağıtlara Kaydedilmemiş Olması c) Yapılan İşlemlerin Vergi Matrahını Azaltacak Biçimde Olması D- DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME E- DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME 2- Suçun OluĢmayacağı Durumlar a) İbraz İsteğinin Vergi İncelemesine Yetkili Olmayanlarca Yapılması b) İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Varlığının Noter Kayıtları veya Sair Suretle Sabit Olması c) Defter ve Belgeler Dışındaki Kayıt ve Materyalin İbraz Edilmemesinin Suç Kapsamına Girmediği d) Vergi İncelemesinin Vergi Usul Kanunu nun 139 Maddesine Uygun Bir Şekilde Yapılmış Olması e) Defter ve Belgeleri İbraz İsteğinin Vergi İncelemesi Sebebiyle Yapılmış Olması Gerektiği f) Defter ve Belgelerin Zamanaşımı Süresi İçinde İbrazının İstenmesi Gerektiği g) Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edilmemesi 3- Suçun OluĢacağı Durumlar F- DEFTER VE BELGELERİ TAHRİF ETME G- DEFTER SAYFALARINI KOPARMAK IV- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) KAVRAMI A- SAHTE BELGE KAVRAMI 2- Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle Ġlgili Birkaç Örnek 3- Gerçek Mal veya Hizmet Alımında BaĢka Bir Mükellefin Belgesinin Verilmesi B- MUHTEVİYATI (KAPSAMI) İTİBARİYLE YANILTICI BELGE 2- Muhteviyatı Ġtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle Ġlgili Birkaç Örnek V- SAHTE BELGE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA FĠĠLLERĠNDE SUÇUN UNSURLARI A- SUÇUN KANUNİLİK UNSURU B- SUÇUN MADDİ UNSURU C- SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU D- SUÇUN MANEVİ UNSURU VI- KAÇAKÇILIK VE SAHTE BELGE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMA FĠĠLLERĠNDE SUÇUN FAĠLĠ (MUHATABI) B- DOLAYLI FAİLLİK C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA FAİLİN BELİRLENMESİ 1- Gerçek KiĢilerde 2- Tüzel KiĢilerde a) Anonim Şirketlerde Sorumluluk b) Limited Şirketlerde Sorumluluk c) Kollektif Şirketlerde Sorumluluk d) Komandit Şirketlerde Sorumluluk 3- Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları b) Konu Hakkındaki Yasa Hükümleri c) Yargısal Görüş VII- SAHTE YADA MUHTEVĠYATI (KAPSAMI) ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMADA ĠSPAT KÜLFETĠ VE ĠSPAT ġekġllerġ 1- Ġdari Yargıda Ġspat ve Ġspat Külfeti

10 2- Ceza Yargılamasında Ġspatve Ġspat Külfeti B- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN KİŞİLERLE İLE İLGİLİ BAZI KARİNELER 1- Fatura Düzenleyen Firmanın Faaliyetinin Olmaması 2- Giderlerinin Olmaması 3- ĠĢçi ÇalıĢtırmaması ya da Yapılan ĠĢle Orantılı ĠĢçi ÇalıĢtırılmaması 4- ĠĢletmelerinin Aktifinde Kayıtlı Motorlu TaĢıt ve Gayrimenkulün Bulunmaması, Fatura Ġçeriğindeki Malları Üretecek Teçhizat ve Ekipmana Sahip Olmaması 5- Vergi Dairesine Bildirdikleri Adreslerde Aramalara Rağmen Bulunamamaları 6- Defter ve Belgelerini Ġnceleme Elemanına Ġbraz Etmemeleri, Adreslerinde KomĢuları Tarafından Tanınıp Bilinmemeleri 7- KDV Beyannamelerinde Sürekli Devir KDV Beyan Etmeleri ya da Sembolik Tutarda Ödenecek KDV Beyan Etmeleri 8- Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Ödenmemesi 9- Mali Polis Tarafından BaĢka Mükelleflerle Ġlgili Olarak Yapılan Aramalarda Sahte Fatura Düzenleyen KiĢi ya da KiĢilere Ait KullanılmamıĢ Faturaların Ele Geçirilmesi 10- Mal AlıĢ, Nakliye ya da Hizmet Alım Faturalarının Sahte Olması 11- ġirket Ortaklarının Tamamının ya da Bazılarının (Özellikle Kanuni Temsilcinin) Odacı, ġoför, Sekreter, Amele, BulaĢıkçı, Çoban, Hamal Gibi KiĢiler Olması 12- ġirket Ortaklarının Banka Hesaplarında Uzun Süreli Para Bulunmaması, Düzenledikleri Faturalarda Yer Alan Hasılatı Elde Edecek Sermaye Yapısı ve Kapasiteye Sahip Olunmaması 13- Fatura Bedelinin Elden Tahsil Edilmesi ya da Alınan Çekin Ciro Edilip BaĢkalarına (Genellikle Fatura Verilen KiĢilerin Elemanlarına) Verilmesi ve Bankadan Parayı Kendilerinin Çekmemesi 14- Ödemelerin Banka Havalesi ile Yapılmaması veya Çek Gibi Ödeme Aracı Kullanılmaması C- SAHTE BELGE DÜZENLEYENİN MAL HAREKETLERİNİN İSPATI D- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE OLAYINDA PARA HAREKETLERİNİN İSPATI E- SMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLİNDE KASIT UNSURUNUN İSPATI 2- Ġyi Niyet ve Dürüstlük 3- Kullanılan Belgelerin Ciroya Oranı Karinesi VIII- SMĠYB DÜZENLEME YA DA KULLANMA FĠĠLLERĠ VE DĠĞER KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA SORUġTURMA VE YARGILAMA USULÜ B- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN NİTELİĞİ VE İHBAR C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA SAVCILIK İŞLEMLERİ 1- Savcının Suçu Öğrenmesi 2- SoruĢturma ĠĢlemleri a) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı b) Takipsizlik Kararı c) Kararlara İtiraz Edilmesi 3- Ġddianame Hazırlanması D- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA MÜTALAA HANGİ DURUMDA DAVA ŞARTIDIR? E- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME F- DAVAYA MÜDAHALE VE TAKİP HAKKI G- İDARİ YARGI KARARLARININ ETKİSİ IX- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI A- GENEL OLARAK 1-8 ġubat 2008 Öncesinde ĠĢlenen Fiillerde a) Birinci Grup Fiiller b) İkinci Grup Fiiller 2-8 ġubat Temmuz 2009 Arasında ĠĢlenen Fiillerde 3-3 Temmuz 2009 Sonrasında 359 a Kapsamındaki Fiillerde B- VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İSNAT YETENEĞİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN HALLER 1- Kaçakçılık Suçlarında Ceza Ehliyetini Sınırlayan Durumlar

11 a) Yaş Küçüklüğü b) Akıl Hastalığı c) Kaçakçılık Suçunda Sağır ve Dilsizlerin Cezalandırılması d) Geçici Nedenler 2- Kaçakçılık Suçlarında Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller a) Kaza ve Tesadüf b) Mücbir Sebepler c) Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit d) Esaslı Fiili Yanılma C- KAÇAKÇILIK CEZASININ BELİRLENMESİ 1- Genel Olarak 2- Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 3- Ġki Yıl ve Daha Az Süreli Hapis Cezalarının Ertelenmesi 4- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması X- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA TEġEBBÜS-ĠġTĠRAK-BĠRLEġME VE TEKERRÜR A- KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS B- KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK 1-8 ġubat 2008 Öncesi ĠĢlenen Suçlar a) Asli Maddi İştirak b) Asli Manevi İştirak c) Fer i Maddi İştirak 2-8 ġubat 2008 Sonrası ĠĢlenen Suçlar a) İştirakin Menfaat Gözetilerek Yapılması Hali b) İştirakin Menfaat Gözetilmeksizin Yapılması Hali C- BİRLEŞME D- TEKERRÜR 1- Genel Olarak 2- Ergin Olmayanlarda Tekerrürün Uygulanmayacağı XI- CEZA ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN VEYA SONA ERDĠREN DURUMLAR A- KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENİN ÖLÜMÜ B- CEZANIN İNFAZI C- KAÇAKÇILIK SUÇLARININ AFFI D- KAÇAKÇILIKTA ZAMANAŞIMI 1- Dava ZamanaĢımı a) Genel Olarak b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı c) Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı d) Dava Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması 2- Ceza ZamanaĢımı a) Genel Olarak b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı c) Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı d) Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması E- ŞİKAYETTEN VAZGEÇME F- KAÇAKÇILIK CEZASINDAN KURTULMA YÖNÜNDEN PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJ 2- Hukuki Niteliği 3- Yararlanma ġartları a) Kendiliğinden Haber Verme b) Bildirimden Sonra Sağlanması Gereken Koşullar XII- HAPĠS CEZASININ ĠNFAZINA YÖNELĠK KURUMLAR A- ERTELEME B- KOŞULLU SALIVERME

12 XIII- KARARA KARġI BAġVURU YOLLARI 1- Ara Derece (Ġstinaf) Mahkemeleri 2- Üst Derece Mahkemesi (Yargıtay) B- İTİRAZ 2- Ġtiraz Yeri ve Ġtirazın ġekli C- İSTİNAF 2- Türkiye de Ġstinaf Yolu D- YARGITAY A TEMYİZ BAŞVURUSU a) Temyiz Kavramı b) Temyizin Niteliği ve Amacı c) İstinaf-Temyiz İlişkisi 2- Temyiz BaĢvurusu a) Başvuru Süresi b) Başvuru Yeri c) Başvuru Şekli d) Başvurunun Etkileri 3- BaĢvuru Üzerine Mahkemenin Yapacağı ĠĢlemler a) İlk İnceleme b) Dosyanın Oluşturulması 4- Yargıtay da Yapılacak ĠĢlemler a) Başsavcılık İncelemesi b) Dosyanın Görevli Dairede İncelenmesi 5- Yargıtay ın Verebileceği Kararlar a) Onama Kararı b) Düzelterek Onama Kararı c) Düşme Kararı d) Bozma Kararı 6- Bozma Kararı Sonrası Yargılama b) Yerel Mahkemenin Verebileceği Kararlar c) Direnme Kararının Temyizi E- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 2- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 3- Yargılamanın Yenilenmesi Talep Süresi 4- Yargılamanın Yenilenmesi BaĢvurusu F- DİĞER YOLLAR 1- Kanun Yararına Bozma 2- Olağanüstü Ġtiraz 3- AĠHM BaĢvurusu XIV- ÖRNEK YARGI KARARLARI A- SAHTE BELGE KONUSUNDA B- DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ KONUSUNDA C- MÜTALAA ŞARTI VE TAKİP HAKKI KONUSUNDA D- SUÇ FAİLİ KONUSUNDA E- YARGILAMA USULÜ KONUSUNDA F- SANIK LEHİNE HÜKÜMLER KONUSUNDA G- SUÇUN UNSURLARI KONUSUNDA H- İDARİ YARGI KARARLARININ BAĞLAYICI OLMADIĞI EK-1: CEZA MAHKEMELERĠNDE YARGILANAN DĠĞER VERGĠ SUÇLARI

13 B- VUK TA DÜZENLENEN SUÇLAR 1- Vergi Mahremiyetinin Ġhlali 2- Haysiyet ve ġerefe Tecavüz 3- Yükümlülerin Özel ĠĢlerini Yapma 4- Ekim ve Sayım Beyanlarını Denetlememe 5- Kaçakçılık C- DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN SUÇLAR 1- AATUHK da Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler a) Mal Bildiriminde Bulunmama b) Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma c) Mal Edinme ve Artışlarını Bildirmeme d) Malları Kaçırmak e) Borçluya Ait Malları Bildirmeme f) Artırmaya Katılma Yasağını İhlal g) Bilgi Vermeme h) Sırrın Açıklanması Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçlar EK-2: BAZI YABANCI ÜLKELERDE VERGĠ CEZALARI A- İNGİLTERE DE B- FRANSA DA C- ALMANYA DA D- ABD DE YARARLANILAN KAYNAKLAR

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI

84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 1-KAPSAM 84 SERİ NOLU TEBLİĞLE İLGİLİ ŞİKAYET KONULARI 2-BELGE KAVRAMI (SB VE MİYB) 3-SÜRE 4-TEMİNAT 1.1.ÖZEL ESASLAR UYGULAMASININ AMACI GERÇEK BİR YÜKLENİME DAYANMAYAN TUTARLARIN KDV İADESİ ÇATISI ALTINDA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU (VUK)

VERGİ USUL KANUNU (VUK) 5- Fatura İşlemleri Üniversitemiz birimlerince Döner Sermaye kapsamında yapılacak faaliyetler için belirtilen kararlar alındıktan sonra açılan hesaba ilgili firma/şahıs tarafından yatırılan ücretin faturası

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU

PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMU Özgür ÖZKAN 19 Yeşim KAYA** 20 Ali ÖZ 21 1.GİRİŞ İşletmeler, ticari kazancın elde

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı 22397. Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995. Kapsam

243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı 22397. Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995. Kapsam 243 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 22397 Resmi Gazete Tarihi 07/09/1995 Kapsam Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 227 nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında,

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 03.03.2011 DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) Konu : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 25.02.2011 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Detaylı

Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı:

Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı: VERGİ SİRKÜLERİ 2010-006 04.02.2010 Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar

2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar 2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i

Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Fırat MUMCU (Vergi Müfettişi) (E. Maliye Müfettişi) Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv'nin İadesi i Giriş Katma Değer Vergisi Kanunu nun ii (KDVK) 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI KONU: Yeminli Mali Müşavirlerin, yaptıkları tasdik işlemleri nedeniyle muhatap oldukları gerek cezai ve gerekse

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2005/96 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 19 Aralık 2005 KONU : Vergi Usul Kanunu nda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR T.C. MALİYE BAKANLIĞI YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE ESASLAR YENİ TÜRK LİRASI = 01.01.2005 YENİ DÖNEM 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/16

Mali Bülten. No: 2010/16 10 Şubat 2010 Mali Bülten No: 2010/16 VERGİ Konu : Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve İzleyen Yıllarda Verilmesine İlişkin 396 Sıra no lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır, Bilindiği üzere,

Detaylı

Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları

Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları Kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları GENEL ŞABLON A BEYANNAMELER VE BİLDİRGELER HAKKINDA GENEL BİLGİ B CEZALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ C KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları

SİRKÜLER. Fatura düzenleme haddi Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi Genel usulsüzlük cezaları Özel usulsüzlük cezaları WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 3.1.2014 5 Başlık Özet SİRKÜLER Vergi Usul Kanununa İlişkin Hadler ve Tutarlar Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca,

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24 İstanbul, 18.08.2006 Bilanço esasına tabi mükellefler tarafından belirli hadleri aşan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu

Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan (Tam Tasdikten) Doğan Sorumluluğu (İstanbul-2015) Raşit UÇAN Vergi Müfettişi SUNU PLANI Tam Tasdik Kavramı ve Tam Tasdikin Amacı Sorumlulukla

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040.

Açıklama 1 VERGĠ GELĠRLERĠ 45,412,260.00. 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 25,058,040.00. 9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 25,058,040. DÖRDÜNCÜ DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GELİR TEKLİFLERİ İCMALİ (GENEL) KURUMSAL Kodu Düzeyi Açıklama KOD I 46 BELEDİYE II 6 ANKARA III 23 MAMAK BELEDİYESİ KODU I II III IV...AÇIKLAMA... BÜTÇE TEKLİFİ

Detaylı