KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI"

Transkript

1 KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM BELGE, ÖNEMİ VE YAYGIN KULLANILAN BİR BELGE OLARAK FATURA I- BELGE KAVRAMI A- GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI B- VERGİ HUKUKU, TİCARET HUKUKU VE CEZA HUKUKU AÇISINDAN BELGE 1- Vergi Hukuku Yönünden Belgeler 2- Türk Ticaret Kanunu Yönünden 3- Türk Ceza Kanunu Yönünden II- VERGĠ HUKUKUNDA BELGELER VE ÖNEMĠ A- GENEL OLARAK B- VERGİ HUKUKUNDA BELGELER C- VERGİ İDARESİ VE MÜKELLEFLER YÖNÜNDEN BELGELERİN ÖNEMİ 1- Vergi Ġdaresi Yönünden Belgelerin Önemi 2- Mükellefler Yönünden Belgelerin Önemi III- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI (KAPSAMI) ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESĠ VEYA KULLANILMASININ NEDENLERĠ VE BUNLARIN ALINDIĞI YERLER A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİNİN NEDENLERİ B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASININ NEDENLERİ 1- Gelir ve Kurumlar Vergileri Yönünden 2- KDV Yönünden C- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGELERİN ALINDIĞI YERLER 1- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olan Firmalardan Alınan Belgeler 2- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olmayanlardan Alınan Belgeler IV- YAYGIN BĠÇĠMDE KULLANILAN BĠR BELGE OLARAK FATURA A- FATURA KAVRAMI VE ÇEŞİTLİ KANUNLAR YÖNÜNDEN FATURA 2- Fatura Kavramı5 3- Türk Ticaret Kanunu Yönünden Fatura 4- Vergi Usul Kanunu Yönünden Fatura 5- Faturanın Hukuki Niteliği 6- Fatura Açısından TTK ve VUK ĠliĢkisi B- FATURA ÇEŞİTLERİ 1- Adi (Basit) Fatura 2- Ġade Faturası 3- Proforma Fatura 4- Mal Gönderme Faturası 5- Geçici (Muvakkat) Fatura - Kesin Fatura 6- Genel Fatura 7- Nakliye Faturası 8- Komisyoncu AlıĢ Faturası 9- Komisyoncu SatıĢ Faturası 10- Konsolosluk Faturası (Tasdikli Fatura 11- Ġrsaliyeli Fatura 12- Fatura/Çek 13- Özel Fatura 14- Elektronik Cihaz Çıktısı Fatura 15- Naylon Fatura 16- Ġhracat Ġçin Düzenlenen Fatura 17- Numune Faturası 18- Finansal Kiralama Faturası

2 19- Kapıdan ve Mesafeli SözleĢme Düzenlenerek Yapılan SatıĢlara ĠliĢkin Ġade Bölümlü Fatura C- FATURANIN BİÇİM VE İÇERİĞİ 1- Faturada Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler a) Faturanın Düzenlenme Tarihi, Seri ve Sıra Numarası b) Faturayı Düzenleyenin Adı, Varsa Ticaret Unvanı, İş Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası c) Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı, Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası d) Satılan Mal veya Yapılan İşin Türü, Miktarı, Fiyatı ve Tutarı e) Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye Numarası 2- Kapalı Fatura-Açık Fatura 3- Faturanın Tebliğ Edilmesi a) Elden Tebliğ b) Posta ya da Kargo Yoluyla Tebliğ c) Faturanın Postada ya da Kargoda Kaybolması Halinde Tebliğ 4- Ġrsaliyeli Fatura Düzenlenmesine ĠliĢkin Uygulama V- FATURA DÜZENLENMESĠ KULLANIMI VE ÖZELLĠKLĠ DURUMLAR A- FATURA KAYIT DÜZENİ 1- Kayıt ve Düzenleme Esası a) Faturaların Sıra Numarası Dahilinde Ard Arda Düzenleneceği (Teselsül Ettirileceği) b) Faturaların Mürekkeple, Makine ile veya Kopya Kurşun Kalemi İle Doldurulacağı c) Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenleneceği d) Faturanın Yetkili Kişiler Tarafından İmzalanmış Olması Gerektiği e) Faturanın Azami 7 Gün İçinde Düzenlenmesi Gerektiği f) Faturada Kayıtlı Bilgilerden Dolayı Fatura Düzenleyenlerin Sorumlu Olacağı 2- Partiler Halinde Mal Teslim Edildiği Durumlarda Faturanın Ne ġekilde Düzenleneceği 3- Faturanın 7 Günlük Süre Ġçinde Düzenlenmesinin KDV Yönünden Doğurduğu Sonuçlar 4- Avans Ġçin Düzenlenen Faturanın Ġptali ve Yeni Fatura 5- Fatura ve HakediĢ Belgeleri ĠliĢkisi Faturanın Teslimden veya Hizmetin Yapılmasından Önce Düzenlenmesi 7- Fatura Düzenlemede Adres Sorumluluğu 8- Faturada KDV Gösterme Zorunluluğu a) Genel Olarak KDV İndirimi b) İndirim Açısından KDV nin Fatura veya Benzeri Belgeler Üzerinde Ayrıca Gösterilme Zorunluluğu c) İndirim Açısından KDV nin Ayrıca Gösterilmesine Gerek Olmayan Durumlar d) Faturada Ayrıca Gösterilmemesi Nedeniyle İndirilemeyecek Olan KDV Hakkında Yapılacak İşlemler 9- Tarihsiz Faturaların Durumu 10- Fiili Ġhracat Tarihi ile Fatura Tarihi Arasındaki Farklılık 11- Düzenlenen Faturanın Alıcısına UlaĢmadan Zayi Olması 12- Yapılan ĠĢ ve Hizmet Nedeniyle Vergi Usul Kanunu na Göre Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgelerle Faturaların Uyumunun Sağlanması 13- Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç DüzenlenmemiĢ Sayılan Faturalardaki KDV nin Ġndirimi a) Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Faturalardaki KDV nin İndirilip İndirilemeyeceği b) Kanunun Değerlendirilmesi B- FATURA DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Fatura Düzenleyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar a) Faturalarda Bulunacak Bilgiler Yönünden b) Malın Satıcı Tarafından Taşınması veya Taşıttırılması Halinde Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Numarası c) Adına Fatura Düzenlenecek Kişinin Kimlik Bildirimi Yönünden d) Kullanılacak Faturanın Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Faturaların Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik Esaslarına Uygunluğu Yönünden

3 e) Fatura ve Benzeri Vesikaların Kanun un Öngördüğü Bilgileri Taşımaması Halinde Bu Faturaların Hangi Hallerde Düzenlenmemiş Sayılacağı 2- Adına Fatura Düzenlenen ĠĢletmelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar C- FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU 1- Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar a) Ticari, Zirai ve İktisadi İşletmelerde Fatura Alma Zorunluluğu b) Gelir Vergisine Tâbi Serbest Meslek Kazançlarında Fatura Alma Zorunluluğu c) Beyanname Vermek Zorunda Olan Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerden Gerçek Gider Usulünü Tercih Edenlerde Fatura Alma Zorunluluğu d) Nihai Tüketicilerin Vergi Usul Kanunu na Göre Fatura Alma Zorunluluğu e) Fatura Almak Durumunda Olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Vergiden Muaf Kurumların Almış Oldukları Mal ve Yaptırdıkları Hizmet Karşılığında Fatura Yerine Düzenleyecekleri Belgeler 2- Faturanın Bastırılması ve Tasdiki D- FATURA YERİNE GEÇEN DİĞER BELGELER 1- Bankalar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler a) Dekontlar b) Hesap Bildirim Cetvelleri (Ekstreler c) Döviz Alım Belgesi - Döviz Satım Belgesi d) İşlem Sonuç Formları e) Müşterek Hükümler 2- Sigorta ġirketleri ile Acenteleri Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler (Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi a) Sigorta Poliçeleri ve Zeyilnameler b) Sigorta Komisyon Gider Belgesi 3- Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler 4- Ġkrazatçılar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler 5- Döviz ve Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgesi E- NAYLON FATURALAR 1- Genel Olarak 2- Harcamaları KarĢılığı Fatura Alamayanların Naylon Fatura Kaydı 3- Gerçek DıĢı Bir Gider Ġçin Naylon Fatura Alanlar 4- Naylon Faturayı Gider Yazanlar Hakkında Yapılacak ĠĢlemler a) Verginin Cezalı Olarak Alınması b) Hapis Cezası c) Diğer Yaptırımlar F- FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR 1- Faturanın Düzenlenmesi, Alınması ve Verilmesine ĠliĢkin Esaslara Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza 2- Matbaada Basılan Kitapların Partiler Halinde Teslim Edilmesi ve Ġlk Teslim ile Son Teslim Tarihi Arasında 7 Günlük Fatura Süresinin AĢılması Halinde Ne ġekilde ĠĢlem Yapılacağı 3- Ġdarece Vergi Dairesi DeğiĢtirilen Mükelleflerin, Önceki Vergi Dairesi Ġçin Bastırdıkları Faturaları; Yeni Vergi Dairesinde de Kullanıp Kullanamayacakları Durumu 4- Ferdi ĠĢletme Adına Basılı Bulunan Faturaların, ĠĢletmenin Ortaklığa DönüĢmesi Halinde Ortaklık KaĢesi Basılarak Kullanılıp Kullanılmayacağı Durumu 5- Faturaların Yabancı Para Cinsinden Düzenlenip Düzenlenemeyeceği 6- Yurt DıĢı Faturaların Gider Kaydı 7- Otel, Lokanta, Kulüp, Hamam, Sauna, Kuaför, Kahvehane, Pastahane ve Benzeri ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 8- Nakliyecilikle UğraĢan ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 9- Akaryakıt Ġstasyonlarında Belge Düzeni 10- Özel Okul ve Dershanelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 11- Gayrimenkul Alım Satımı ile UğraĢan ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 12- Kat KarĢılığı Yapılan ĠnĢaatlarda Fatura Kullanma Yükümlülüğü 13- Özel ĠnĢaatlarda Fatura Verme Yükümlülüğü

4 14- Taahhüt ġeklinde Olan ĠnĢaat ve Onarım ĠĢlerindeki HakediĢ Bedelleri Ġçin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 15- Zirai ĠĢletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 16- Dernek, Sendika ve Vakıfların Ġktisadi ĠĢletmelerinde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 17- Komisyonculuk ĠĢleriyle UğraĢanlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Zirai Ürün Komisyoncuları (Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğunda Belge Düzeni) b) Emlak Komisyoncuları c) Hizmet Komisyoncuları 18- Ticari ĠĢletme Bünyesinde Elde Edilen Kira Gelirleri Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 19- Faiz Gelirlerinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) İkrazat İşlerinde Fatura b) Ticari Faaliyetin İcrasından Doğan Faiz Gelirlerinde Fatura 20- Bir ġirketin BaĢka Bir Ģirketin Hisse Senetlerini Satması Halinde Fatura 21- Serbest Meslek Faaliyetinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Çerçevesinde Yapılması Halinde Fatura 22- ġahıs ĠĢletmesinin Tüzel KiĢi ĠĢletmesine DönüĢmesi Halinde Fatura 23- ĠĢletmenin Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Gerçek Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura b) Defter Tutmak Zorunda Olan Çiftçilere Ait Zirai İşletmelerinin Faaliyetinin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura c) Tüzel Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi 24- Satın Alınan Malların Ġadesinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 25- Adına Ġskonto Yapılanların Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 26- Alınan Primler Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 27- Hediye Çeklerinin Fatura Değeri Kavramı Ġçinde Yer Alıp Alamayacağı 28- Trampa Yoluyla SatıĢlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 29- Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Birinci ve Ġkinci Sınıf Tüccarlar, Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler ve Defter Tutan Zirai ĠĢletme Tarafından Yapılan Ayni BağıĢlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 30- Hizmet ĠĢletmelerinin Hizmet Ġfası ġeklinde Yaptıkları Hizmet BağıĢları Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 31- ĠĢletme Sahiplerinin Ticari ĠĢletmeden Özel Amaçla Çektikleri Mallar Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 32- ĠĢverenlerce ĠĢçilere ĠĢyeri DıĢında Kalan Yerlerde Yemek Verilmesi Durumunda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 33- Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere ĠliĢkin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü a) Özel Kartların Kullanımı b) Yemek Çeklerinin Kullanımı c) Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımında Fatura Düzenleme Esasları 34- Bakım ve Onarım Hizmeti Veren Servis ĠĢletmelerinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 35- ĠĢletmede Kullanılmak Üzere ĠnĢa Edilerek Aktife Alınan Ġktisadi Kıymetler Ġçin Mükellefin Kendi Adına Fatura Düzenlemeyeceği 36- ĠĢyerinde Kullanılmak ve Tüketilmek Üzere Satın Alınan Emtia ile Ġlgili Düzenleme 37- Taksi Giderleri Ġçin Fatura Düzenlenmesi 38- Faturanın Hatıra Dayanarak Düzenlenmesi 39- Fatura Verilmemesi Halinde Ġzlenecek Yol 40- Fatura ve Benzeri Evrak Düzenine Uyulmaması Nedeniyle Uygulanacak Yaptırımlar 41- Faturası DüzenlenmiĢ Olan Ancak ihracatı Gelecek Yıl Yapılacak Mallar 42- Faturaların Ciro Edilmesi a) Faturaların Ciro Edilmesi Olayı b) KDV İndirimi Yönünden c) Kişisel Yaklaşımımız 43- Faturaya Ġtiraz a) Genel Olarak

5 b) Türk Ticaret Kanunu nda Faturaya İtiraz c) Vergi Usul Kanunu nda Faturaya İtiraz 44- Fatura Düzenlememe Fiili ve Özel Usulsüzlük 45- Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi 46- Faturanın Ġptali 47- Faturanın Kanıt Olması KoĢulu G- FATURAYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ĠKĠNCĠ BÖLÜM TÜRK VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA DÜZENLEMEK YA DA KULLANMAK I- GENEL AÇIKLAMA II- KANUNDAKĠ DÜZENLEMENĠN GEÇĠRDĠĞĠ AġAMALAR A- BİRİNCİ AŞAMA B- İKİNCİ AŞAMA Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme C- SON AŞAMA III- ĠDARĠ VERGĠ SUÇU (KABAHAT) OLARAK NAYLON FATURA ĠLE ĠLGĠLĠ FĠĠLLER VE VERGĠ CEZASI UYGULAMASI A- GENEL OLARAK VERGİ SUÇU 1- Kavram 2- Vergi Suçu ÇeĢitleri a) İdari Suç (Kabahat) b) Adli Suç B- VERGİ ZİYAI CEZASI GEREKTİREN NAYLON FATURA FİİLLERİNDE SUÇUN UNSURLARI 1- Naylon Fatura Fiillerinde Kanuni Unsur 2- Naylon Fatura Fiillerinde Maddi Unsur a) Hareket b) Sonuç c) Nedensellik 3- Naylon Fatura Fiillerinde Manevi Unsur a) Genel Olarak b) Kusurluluk Dereceleri c) Manevi Unsur Açısından Faturaya İlişkin Fiiller C- NAYLON FATURA FİİLLERİNDE CEZA UYGULAMASI 1- Ceza Sorumlusu a) Gerçek Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti b) Tüzel Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti 2- Verilecek Ceza a) Vergi Ziyaı Cezası b) Özel Usulsüzlük c) Usulsüzlük 3- Ġdari Suçlarda ve Cezalarda BirleĢme a) Kavram b) Birleşme Açısından İdari Vergi Suç ve Cezaları 4- Tekerrür b) İdari Vergi Cezalarında Tekerrür c) Tekerrürde Cezanın Kesinleşme Koşulu 5- ĠĢtirak Halinde Ceza D- İDARİ VERGİ CEZALARINI AZALTAN VEYA ORTADAN KALDIRAN HALLER

6 1- Yanılma 2- PiĢmanlık b) Kapsam ve Uygulama 3- Cezalarda Ġndirim a) İndirimli Ödemenin Kapsamı b) İndirimli Ödemeden Yararlanabilmenin Koşulları c) Naylon Fatura Fiillerinde Cezalarda Yapılacak İndirimin Tutarı 4- UzlaĢma b) Uzlaşmanın Kapsamı c) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 5- ZamanaĢımı a) Ceza Kesme Zamanaşımı b) Ceza Tahsil Zamanaşımı 6- Af 7- Ölüm 8- Terkin 9- Yargı Kararı IV- NAYLON FATURA FĠĠLLERĠ NEDENĠYLE KESĠLEN VERGĠ CEZALARINA KARġI YARGI YOLU A- DAVANIN AÇILMASI 1- Dava Açmaya Yetkili Olanlar 2- Yetkili Vergi Mahkemesi a) Genel Olarak b) Görevsiz ve Yetkisiz Mahkemeye Başvurulması c) Bağlantılı Davalar 3- Dava Dilekçesi a) Genel Olarak b) Dilekçelerin İncelenmesi 4- Dava Açma Süresi a) Sürelerle İlgili Genel Esaslar b) Özellikli Durumlar B- DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 1- Genel Olarak 2- Yürütmenin Durması C- DAVANIN GÖRÜLMESİ 1- Dosya Üzerinden 2- DuruĢma (Murafaa) D- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI E- KARARA KARŞI KANUN YOLLARI 1- Ġtiraz b) İtiraz Dilekçesi c) Karşı Dava d) İtirazın İncelenmesi e) Yürütmenin Durup Durmayacağı f) Duruşma İstemi g) Karar ve Kararın Sonuçları 2- DanıĢtay a Temyiz BaĢvurusu b) Temyiz Dilekçesi c) Yürütmenin Durup Durmayacağı d) Duruşma İstemi e) İncelemenin Gerçekleştirilmesi ve Karar

7 3- Kararın Düzeltilmesi F- İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI V- NAYLON FATURA DÜZENLEYENLERĠN KOMĠSYON GELĠRLERĠNĠN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ VI- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI OLAN BELGENĠN GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ MATRAHININ TEPĠTĠNDE GĠDER YAZILMASI VE KDV ĠNDĠRĠMĠ A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGENİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER YAZILABİLME DURUMU B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI OLDUĞU SAPTANAN BELGELERDE YER ALAN KDV NİN İNDİRİMİ VII- NAYLON FATURALAR NEDENĠYLE KARA LĠSTEYE ALINMA (KOD UYGULAMASI) B- KODLAR VE AÇIKLAMASI 1- Ġstanbul Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kod Listesi 2- Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı Kod Listesi C- KOD UYGULAMASININ SONUÇLARI 1- Genel Olarak 2- Vergi Ġncelemesi ve Ceza 3- Vergi Ġadesinde Özel Esaslara Tabi Olma a) Kapsamdaki Mükellefler b) Olumsuz Rapor c) Olumlu Rapor d) Olumsuz Tespit 3- Mükellef Gruplarına Göre Ġade Taleplerinde Yapılacak ĠĢlemler a) Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar b) Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar c) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar d) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar e) İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 4- Diğer Ġade Taleplerine ĠliĢkin Uygulama D- UYGULAMANIN HUKUKİLİĞİ E- KODDAN ÇIKMA YOLU 1- SMĠYB Düzenleme Raporu Varken 2- SMĠYB Kullanma Raporu Varken 3- Belgelerin Zayi Olması Halinde 4- Olumsuz Tespit Halinde 5- Adreste Bulunamama Halinde 6- Defter ve Belge Ġbraz Etmeme Halinde VIII- SMĠYB VE MÜTESELSĠL SORUMLULUK UYGULAMASI 1- Müteselsil Sorumluluk Kavramı 2- Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk B- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK C- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK D- MÜTESESELSİL SORUMLULUK DIŞINDA KALANLAR E- MESLEK MENSUPLARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK 1- Serbest Muhasebeci (SM) ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlerde (SMM) Müteselsil Sorumluluk 2- Yeminli Mali MüĢavirlerde (YMM) Müteselsil Sorumluluk a) Sorumluluğu Düzenleyen Kaynaklar b) Tasdik İşleminin Hukuki Niteliği c) Tasdik İşleminin Hukuki Sonuçları d) Konuya İlişkin Açıklamalar ve Görüşler

8 e) Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk F- MÜTESELSİL SORUMLULUK KONUSUNDA KARAR ÖZETLERİ 1- Alım Satıma Taraf Olanlarla Ġlgili 2- Meslek Mensuplarıyla Ġlgili V- NAYLON FATURA FĠĠLLERĠ DOLAYISIYLA KESĠLEN VERGĠ CEZALARI KONUSUNDA YARGI KARARLARI A- KARAR ÖZETLERİ B- KARARLARIN TAM METNİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAÇAKÇILIK VE SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI VE CEZALARI I- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN UNSURLARI A- SUÇUN KANUNI UNSURU 2- VUK ta Yer Alan Kaçakçılıkla Ġlgili Düzenleme B- SUÇUN MADDI UNSURU 1- Hareket 2- Netice 3- Nedensellik (Ġlliyet Bağı) C- MANEVİ UNSUR 1- Genel Olarak 2- Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller 3- Kaçakçılık Suçunda Manevi Unsur II- FATURA ĠLE ĠLGĠLĠ KAÇAKÇILIK SUÇU SAYILAN FĠĠLLER B- FATURADA TAHRİFATA İLİŞKİN FİİLLER C- FATURA VE DİĞER BELGELERİ GİZLEME FİİLLERİ D- FATURAYI YOK ETME FİİLLERİ E- YANILTICI FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER F- SAHTE FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER G- ANLAŞMA OLMADAN BASILAN FATURALARA İLİŞKİN FİİLLER III- DĠĞER KAÇAKÇILIK FĠĠLLERĠ A- HESAP VE MUHASEBE HİLELERİ YAPMAK 1- ĠĢlemin GizlenmiĢ Olması 2- Muhasebe Ġlke ve Kurallarına Aykırılık 3- Vergi Yasalarına Aykırılık 4- Maddi veya Manevi Çıkar 5- Mali Tabloların Etkilenmesi 6- Hazine Aleyhine Hatalar 7- KarmaĢık ĠĢlemlerle Gizlemeye ÇalıĢma 8- Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Hilesi ĠliĢkisi 9- Mali Tablolara Yönelik Kayıtlar 10- Kasada Olmayan Paranın VarmıĢ Gibi Gösterilmesi 11- Bilgisayar ve Özel Yazılım 12- Muhasebe Uygulamasının Mali Tabloların Dipnotunda Belirtilmesi 13- Gelirin Avans Olarak Gösterilmesi 14- Gelir ve Giderlerde Dönem Kayması 15- Kaydın Gecikmesi 16- Gerçekte Olmayan Bir Varlığın Bilançoda Gösterilmesi B- UYDURMA HESAPLAR AÇMAK C- ÇİFT DEFTER TUTMAK

9 2- Çift Defter Kullanma Fiili Ġçin Aranan KoĢullar a) Vergi Kanunlarına Göre Tutulması Zorunlu Bir Defterin Bulunması b) Resmi Defterlere Kaydı Gereken Hususların Kısmen ya da Tamamen Diğer Defter ve Kağıtlara Kaydedilmemiş Olması c) Yapılan İşlemlerin Vergi Matrahını Azaltacak Biçimde Olması D- DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME E- DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME 2- Suçun OluĢmayacağı Durumlar a) İbraz İsteğinin Vergi İncelemesine Yetkili Olmayanlarca Yapılması b) İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Varlığının Noter Kayıtları veya Sair Suretle Sabit Olması c) Defter ve Belgeler Dışındaki Kayıt ve Materyalin İbraz Edilmemesinin Suç Kapsamına Girmediği d) Vergi İncelemesinin Vergi Usul Kanunu nun 139 Maddesine Uygun Bir Şekilde Yapılmış Olması e) Defter ve Belgeleri İbraz İsteğinin Vergi İncelemesi Sebebiyle Yapılmış Olması Gerektiği f) Defter ve Belgelerin Zamanaşımı Süresi İçinde İbrazının İstenmesi Gerektiği g) Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edilmemesi 3- Suçun OluĢacağı Durumlar F- DEFTER VE BELGELERİ TAHRİF ETME G- DEFTER SAYFALARINI KOPARMAK IV- SAHTE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) KAVRAMI A- SAHTE BELGE KAVRAMI 2- Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle Ġlgili Birkaç Örnek 3- Gerçek Mal veya Hizmet Alımında BaĢka Bir Mükellefin Belgesinin Verilmesi B- MUHTEVİYATI (KAPSAMI) İTİBARİYLE YANILTICI BELGE 2- Muhteviyatı Ġtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle Ġlgili Birkaç Örnek V- SAHTE BELGE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA FĠĠLLERĠNDE SUÇUN UNSURLARI A- SUÇUN KANUNİLİK UNSURU B- SUÇUN MADDİ UNSURU C- SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU D- SUÇUN MANEVİ UNSURU VI- KAÇAKÇILIK VE SAHTE BELGE YA DA MUHTEVĠYATI ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMA FĠĠLLERĠNDE SUÇUN FAĠLĠ (MUHATABI) B- DOLAYLI FAİLLİK C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA FAİLİN BELİRLENMESİ 1- Gerçek KiĢilerde 2- Tüzel KiĢilerde a) Anonim Şirketlerde Sorumluluk b) Limited Şirketlerde Sorumluluk c) Kollektif Şirketlerde Sorumluluk d) Komandit Şirketlerde Sorumluluk 3- Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları b) Konu Hakkındaki Yasa Hükümleri c) Yargısal Görüş VII- SAHTE YADA MUHTEVĠYATI (KAPSAMI) ĠTĠBARĠYLE YANILTICI BELGE (SMĠYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMADA ĠSPAT KÜLFETĠ VE ĠSPAT ġekġllerġ 1- Ġdari Yargıda Ġspat ve Ġspat Külfeti

10 2- Ceza Yargılamasında Ġspatve Ġspat Külfeti B- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN KİŞİLERLE İLE İLGİLİ BAZI KARİNELER 1- Fatura Düzenleyen Firmanın Faaliyetinin Olmaması 2- Giderlerinin Olmaması 3- ĠĢçi ÇalıĢtırmaması ya da Yapılan ĠĢle Orantılı ĠĢçi ÇalıĢtırılmaması 4- ĠĢletmelerinin Aktifinde Kayıtlı Motorlu TaĢıt ve Gayrimenkulün Bulunmaması, Fatura Ġçeriğindeki Malları Üretecek Teçhizat ve Ekipmana Sahip Olmaması 5- Vergi Dairesine Bildirdikleri Adreslerde Aramalara Rağmen Bulunamamaları 6- Defter ve Belgelerini Ġnceleme Elemanına Ġbraz Etmemeleri, Adreslerinde KomĢuları Tarafından Tanınıp Bilinmemeleri 7- KDV Beyannamelerinde Sürekli Devir KDV Beyan Etmeleri ya da Sembolik Tutarda Ödenecek KDV Beyan Etmeleri 8- Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Ödenmemesi 9- Mali Polis Tarafından BaĢka Mükelleflerle Ġlgili Olarak Yapılan Aramalarda Sahte Fatura Düzenleyen KiĢi ya da KiĢilere Ait KullanılmamıĢ Faturaların Ele Geçirilmesi 10- Mal AlıĢ, Nakliye ya da Hizmet Alım Faturalarının Sahte Olması 11- ġirket Ortaklarının Tamamının ya da Bazılarının (Özellikle Kanuni Temsilcinin) Odacı, ġoför, Sekreter, Amele, BulaĢıkçı, Çoban, Hamal Gibi KiĢiler Olması 12- ġirket Ortaklarının Banka Hesaplarında Uzun Süreli Para Bulunmaması, Düzenledikleri Faturalarda Yer Alan Hasılatı Elde Edecek Sermaye Yapısı ve Kapasiteye Sahip Olunmaması 13- Fatura Bedelinin Elden Tahsil Edilmesi ya da Alınan Çekin Ciro Edilip BaĢkalarına (Genellikle Fatura Verilen KiĢilerin Elemanlarına) Verilmesi ve Bankadan Parayı Kendilerinin Çekmemesi 14- Ödemelerin Banka Havalesi ile Yapılmaması veya Çek Gibi Ödeme Aracı Kullanılmaması C- SAHTE BELGE DÜZENLEYENİN MAL HAREKETLERİNİN İSPATI D- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE OLAYINDA PARA HAREKETLERİNİN İSPATI E- SMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLİNDE KASIT UNSURUNUN İSPATI 2- Ġyi Niyet ve Dürüstlük 3- Kullanılan Belgelerin Ciroya Oranı Karinesi VIII- SMĠYB DÜZENLEME YA DA KULLANMA FĠĠLLERĠ VE DĠĞER KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA SORUġTURMA VE YARGILAMA USULÜ B- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN NİTELİĞİ VE İHBAR C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA SAVCILIK İŞLEMLERİ 1- Savcının Suçu Öğrenmesi 2- SoruĢturma ĠĢlemleri a) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı b) Takipsizlik Kararı c) Kararlara İtiraz Edilmesi 3- Ġddianame Hazırlanması D- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA MÜTALAA HANGİ DURUMDA DAVA ŞARTIDIR? E- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME F- DAVAYA MÜDAHALE VE TAKİP HAKKI G- İDARİ YARGI KARARLARININ ETKİSİ IX- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI A- GENEL OLARAK 1-8 ġubat 2008 Öncesinde ĠĢlenen Fiillerde a) Birinci Grup Fiiller b) İkinci Grup Fiiller 2-8 ġubat Temmuz 2009 Arasında ĠĢlenen Fiillerde 3-3 Temmuz 2009 Sonrasında 359 a Kapsamındaki Fiillerde B- VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İSNAT YETENEĞİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN HALLER 1- Kaçakçılık Suçlarında Ceza Ehliyetini Sınırlayan Durumlar

11 a) Yaş Küçüklüğü b) Akıl Hastalığı c) Kaçakçılık Suçunda Sağır ve Dilsizlerin Cezalandırılması d) Geçici Nedenler 2- Kaçakçılık Suçlarında Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller a) Kaza ve Tesadüf b) Mücbir Sebepler c) Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit d) Esaslı Fiili Yanılma C- KAÇAKÇILIK CEZASININ BELİRLENMESİ 1- Genel Olarak 2- Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 3- Ġki Yıl ve Daha Az Süreli Hapis Cezalarının Ertelenmesi 4- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması X- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA TEġEBBÜS-ĠġTĠRAK-BĠRLEġME VE TEKERRÜR A- KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS B- KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK 1-8 ġubat 2008 Öncesi ĠĢlenen Suçlar a) Asli Maddi İştirak b) Asli Manevi İştirak c) Fer i Maddi İştirak 2-8 ġubat 2008 Sonrası ĠĢlenen Suçlar a) İştirakin Menfaat Gözetilerek Yapılması Hali b) İştirakin Menfaat Gözetilmeksizin Yapılması Hali C- BİRLEŞME D- TEKERRÜR 1- Genel Olarak 2- Ergin Olmayanlarda Tekerrürün Uygulanmayacağı XI- CEZA ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN VEYA SONA ERDĠREN DURUMLAR A- KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENİN ÖLÜMÜ B- CEZANIN İNFAZI C- KAÇAKÇILIK SUÇLARININ AFFI D- KAÇAKÇILIKTA ZAMANAŞIMI 1- Dava ZamanaĢımı a) Genel Olarak b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı c) Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı d) Dava Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması 2- Ceza ZamanaĢımı a) Genel Olarak b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı c) Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı d) Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması E- ŞİKAYETTEN VAZGEÇME F- KAÇAKÇILIK CEZASINDAN KURTULMA YÖNÜNDEN PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJ 2- Hukuki Niteliği 3- Yararlanma ġartları a) Kendiliğinden Haber Verme b) Bildirimden Sonra Sağlanması Gereken Koşullar XII- HAPĠS CEZASININ ĠNFAZINA YÖNELĠK KURUMLAR A- ERTELEME B- KOŞULLU SALIVERME

12 XIII- KARARA KARġI BAġVURU YOLLARI 1- Ara Derece (Ġstinaf) Mahkemeleri 2- Üst Derece Mahkemesi (Yargıtay) B- İTİRAZ 2- Ġtiraz Yeri ve Ġtirazın ġekli C- İSTİNAF 2- Türkiye de Ġstinaf Yolu D- YARGITAY A TEMYİZ BAŞVURUSU a) Temyiz Kavramı b) Temyizin Niteliği ve Amacı c) İstinaf-Temyiz İlişkisi 2- Temyiz BaĢvurusu a) Başvuru Süresi b) Başvuru Yeri c) Başvuru Şekli d) Başvurunun Etkileri 3- BaĢvuru Üzerine Mahkemenin Yapacağı ĠĢlemler a) İlk İnceleme b) Dosyanın Oluşturulması 4- Yargıtay da Yapılacak ĠĢlemler a) Başsavcılık İncelemesi b) Dosyanın Görevli Dairede İncelenmesi 5- Yargıtay ın Verebileceği Kararlar a) Onama Kararı b) Düzelterek Onama Kararı c) Düşme Kararı d) Bozma Kararı 6- Bozma Kararı Sonrası Yargılama b) Yerel Mahkemenin Verebileceği Kararlar c) Direnme Kararının Temyizi E- YARGILAMANIN YENİLENMESİ 2- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 3- Yargılamanın Yenilenmesi Talep Süresi 4- Yargılamanın Yenilenmesi BaĢvurusu F- DİĞER YOLLAR 1- Kanun Yararına Bozma 2- Olağanüstü Ġtiraz 3- AĠHM BaĢvurusu XIV- ÖRNEK YARGI KARARLARI A- SAHTE BELGE KONUSUNDA B- DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ KONUSUNDA C- MÜTALAA ŞARTI VE TAKİP HAKKI KONUSUNDA D- SUÇ FAİLİ KONUSUNDA E- YARGILAMA USULÜ KONUSUNDA F- SANIK LEHİNE HÜKÜMLER KONUSUNDA G- SUÇUN UNSURLARI KONUSUNDA H- İDARİ YARGI KARARLARININ BAĞLAYICI OLMADIĞI EK-1: CEZA MAHKEMELERĠNDE YARGILANAN DĠĞER VERGĠ SUÇLARI

13 B- VUK TA DÜZENLENEN SUÇLAR 1- Vergi Mahremiyetinin Ġhlali 2- Haysiyet ve ġerefe Tecavüz 3- Yükümlülerin Özel ĠĢlerini Yapma 4- Ekim ve Sayım Beyanlarını Denetlememe 5- Kaçakçılık C- DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN SUÇLAR 1- AATUHK da Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler a) Mal Bildiriminde Bulunmama b) Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma c) Mal Edinme ve Artışlarını Bildirmeme d) Malları Kaçırmak e) Borçluya Ait Malları Bildirmeme f) Artırmaya Katılma Yasağını İhlal g) Bilgi Vermeme h) Sırrın Açıklanması Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçlar EK-2: BAZI YABANCI ÜLKELERDE VERGĠ CEZALARI A- İNGİLTERE DE B- FRANSA DA C- ALMANYA DA D- ABD DE YARARLANILAN KAYNAKLAR

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4-

ĠÇĠNDEKĠLER: I- Kayıtların Tevsiki Zorunluluğu II- Vergi Usul Kanununda Tanımlanan Belgeler 1- Fatura 2- Sevk İrsaliyesi 3- Perakende Satış Fişi 4- Sayı : 2011/180 4 Tarih : 03.10.2011 Ö Z E L B Ü L T E N VERGİ UYGULAMASINDA DÜZENLENEN BELGELER VE BU KONUDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR 1 FAYDALANILAN KAYNAKLAR * Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri * Gelir

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme İÇİNDEKİLER VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7 BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET A. VERGĠNĠN KONUSU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠ I- MÜKELLEFĠYET... 1 A. VERGĠNĠN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu TeĢkil Eden ĠĢlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

Detaylı

GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 4 Kasım 2009, İstanbul

GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 4 Kasım 2009, İstanbul MALİ MEVZUATTA YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Av. Zuhal KIZILOT - Prof.Dr.Şükrü KIZILOT 4 Kasım 2009, İstanbul 1 2009 YILI İLE KIYASLAMALI OLARAK 2010 BÜTÇESİ (Milyar TL) 2009 (Tahmin) 2010

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1 SAHTE FATURA VE FATURADAN DOĞAN SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL ÖZET Sahte faturalar şekil ve görünüm itibarıyla TK. ve VUK. hükümlerine uygun olmakla birlikte gerçeği yansıtmayan belge niteliğini

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN 1 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2014 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve Underwriterlar için S.M.M.M Mesleki Sorumluluk branşı risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2014/02 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Risk

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI

UZMAN GÖRÜŞ. Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını SORU VE CEVAPLARLA 6111 SAYILI KANUN 6111 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ BELEDİYE ALACAKLARI KAMUOYUNDA TORBA AF KANUNU OLARAK BİLİNEN 6111 SAYILI KANUNUN

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI GÜNCEL MALİ KONULAR

VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI GÜNCEL MALİ KONULAR VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEF HAKLARI VE GÜNCEL MALİ KONULAR Prof.Dr. Şükrü KIZILOT İZMİR, 28 Mayıs 2014 EMLAK VERGİSİ 7 VERGİYİ BİRDEN ZIPLATIYOR 1. Emlak Vergisi 2. Katkı Payı 3. Tapu Harcı 4. Emsal Kira

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı