ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI"

Transkript

1 ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter Tutmayacaklar Basit Usule Tabi Olmanın Genel ġartları 1.4. Tutulması Zorunlu Defterler Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 177) Ġkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 178) Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler (VUK md. 210) Çiftçilerin Tutması Gereken Defterler 1.5. Defter ve Belge Temini AnlaĢmalı Matbaalardan Belge Temini Noter Tasdiki Sureti Ġle Belge Temini Meslek Odalarından Belge Temini 2. DEFTERLERĠN TASDĠKĠ 2.1. VUK a göre Tasdik Edilecek Defterler (md. 220) 2.2. TTK ye göre Tasdik Edilecek Defterler (md. 66) 2.3. Tasdik Zamanları 2.4. Tasdik Yeri (VUK md. 223) 2.5. Tasdik ġekli (VUK md. 225) 2.6. Defter Tasdiki Bilgi Formu 2.7. Defterlerin Kayıt Düzeni (VUK md ) 2.8. Defterlerin Kayıt Zamanı (VUK md. 219) 2.09 Defterlerin Saklanması

2 2.10. Defterlerin Ġbrazı (VUK md ) Defterlerin Kaybolması ile Ġlgili Sorumluluklar ĠġLETME DEFTERĠ 1. ĠġLETME HESABI DEFTERĠ GĠDER KAYITLARI 1.1. ĠĢletme Defteri 1.2. Gider Kavramı 1.3. ĠĢletme Defteri Gider Sayfası 1.4. KDV (Katma Değer Vergisi) Hesaplamaları 1.5. Gider Kayıtları 1.6. YanlıĢ Kayıtların Düzeltilmesi 2. ĠġLETME HESABI DEFTERĠ GELĠR KAYITLARI 2.1. Gelir Kavramı 2.2. ĠĢletme Defteri Gelir Sayfası 2.3. Gelir Kayıtları 3. ĠġLETME HESABI DEFTERĠ UYGULAMA KAYITLARI 3.1. ĠĢlemleri Kaydetmede Ġzlenecek Yollar ve Kurallar ĠĢletme Hesabı Defteri Tutulurken Uyulması Gereken Kurallar Örnek Uygulama 4. ĠġLETME HESABI DEFTERĠNDE DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 4.1. Envanter 4.2. Amortisman 4.3. ĠĢletme Hesabı Özeti 4.4. Belgelerin ve ĠĢletme Defterinin Saklanması ve Ġbrazı Defter ve Belgelerin Saklanması Defter ve Belgelerin Ġbrazı Defter ve Belgelerin Kaybolması

3 4.5. Envanter Kayıtları SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERĠ 1. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERĠ 1.1. Gider Kayıtları Gider Kavramı Serbest Meslek Kazanç Defterinin Gider Sayfası 1.2. KDV Hesaplamaları 1.3. Gider Kayıtları Uygulaması 1.4. Gelir Kayıtları Gelir Kavramı Gelir Üzerinden Kesilen Stopaj Hesaplamaları 1.5. Gelir Kayıtları Uygulaması 1.6. YanlıĢ Kayıtların Düzeltilmesi 2. SERBEST MESLEK KAZANcının hesaplanması 2.1. Serbest Meslek Kazanç Makbuzunun Düzenlenmesi 2.2. Serbest Meslek Kazançlarında Geçici Vergi 2.3. Serbest Meslek Defterinde Amortisman Kayıtları 2.4. Serbest Meslek Kazancının Beyanı Sigorta ġirketlerine ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Eğitim ve Sağlık Harcamaları Sakatlık Ġndirimi BağıĢ ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları 2.5. Zarar Mahsubu 2.6. Beyannamenin Verilmesi

4 Yıllık Beyannameye Eklenecek Belgeler Vergi Oranları 2.7. Serbest Meslek Kazançlarında Ġstisnalar Telif Hakkı ve Ġhtira Beratı Kazanç Ġstisnası Sergi ve Panayır Ġstisnası TeĢvik Ödülü Ġstisnası FATURA VE FATURA YERĠNE GEÇEN BELGELER 1. PERAKENDE SATIġ BELGELERĠ 1.1. Yazar kasa Kullanımı 1.2. Pos Makinesi Kullanımı 1.3. Perakende SatıĢ FiĢi 1.4. Serbest Meslek Makbuzu 1.5. Adisyon 2. FATURA VE ĠRSALĠYE 2.1. Fatura 2.2. Sevk Ġrsaliyesi 2.3. Ġrsaliyeli Fatura 2.4. TaĢıma Ġrsaliyesi 2.5. Sigorta Poliçesi Kasko Sigorta Poliçesi Konut Sigorta Poliçesi Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi Zorunlu Deprem (DASK) Sigorta Poliçesi Sağlık Sigorta Poliçesi Yıllık Hayat Sigorta Poliçesi Seyahat Sigorta Poliçesi

5 Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi 3. FATURA YERĠNE GEÇEN BELGELER 3.1. Gider Pusulası 3.2. Müstahsil Makbuzu 3.3. Günlük MüĢteri Listesi 3.4.Yolcu Listesi 3.5. Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi

6 A. MUHASEBE KAVRAMI 1. Muhasebe 2. Muhasebenin Fonksiyonları 3. Muhasebenin Bilgi Üretme Özelliği B. TEMEL MALĠ TABLOLAR 1.Bilanço a. Bilançonun Yapısı 1. Varlık Kavramı ve Unsurları 2. Kaynak Kavramı ve Unsurları b. Bilançonun Temel Denkliği c. Varlık ve Kaynaklardaki DeğiĢmelerin Bilançoda Ġzlenmesi 2. Gelir Tablosu ve Yapısı a. Hesap Tipi Gelir Tablosu b. Rapor Tipi Gelir Tablosu 3. Gelir Tablosu ve Bilanço ĠliĢkisi a. Gelir Kavramı ve Unsurları b. Gider Kavramı ve Unsurları C. HESAP KAVRAMI 1. Hesabın ġekli 2. Hesaplara ĠliĢkin Terimler 3. Hesapların ĠĢleyiĢ Kuralları a. Bilanço Hesaplarının iģleyiģi 1. Varlık Hesapları 2. Kaynak Hesapları b. Gelir Tablosu Hesaplarının ĠĢleyiĢi 1. Gelir Hesapları 2. Gider Hesapları TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ A. TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ VE KAPSAMI B. TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠNĠN USUL VE ESASLARI 1. Muhasebenin Temel Kavramları 2. Temel Mali Tabloların Düzenlenme Ġlkeleri a. Bilanço Ġlkeleri b. Gelir Tablosu Ġlkeleri 3. Temel Mali Tabloların Biçimsel Yapısı a. Bilançosunun Biçimsel Yapısı b. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 4. Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı MUHASEBE SÜRECĠ 1. AÇILIġ BĠLANÇOSUNUN DÜZENLENMESĠ 2. AÇILIġ YEVMĠYE KAYDININ YAPILMASI 3. YEVMĠYE DEFTERĠNE KAYIT 4. DEFTERĠ KEBĠRE KAYIT

7 5. AYLIK MĠZANLARIN DÜZENLENMESĠ 6. DÖNEM SONU ENVANTER ĠġLEMLERĠ 1. Varlık ve Borçların Gerçek Durumun Belirlenmesi a. Miktar Olarak Belirleme b. Değer Olarak Belirleme c. Envanter Defterine Yazılması 2. Gerçek Durum Ġle Kayıtların KarĢılaĢtırılması 3. Dönem Sonu Envanter Kayıtlarının Yapılması 7. DÖNEM GELĠR TABLOSUNUN DÜZENLENMESĠ 8. GELĠR GĠDER (SONUÇ) HESAPLARININ KAPATILMASI 9. KESĠN MĠZANIN DÜZENLENMESĠ 10. DÖNEM SONU BĠLANÇOSUNUN DÜZENLENMESĠ 11. BĠLANÇO HESAPLARININ KAPATILMASI 12. YENĠ DÖNEM HESAPLARININ AÇILMASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI VARLIK (AKTĠF) HESAPLARINI ĠNCELENMESĠ A. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 12. Ticari Alacaklar 13. Diğer Alacaklar 15. Stoklar 18. Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19. Diğer Dönen Varlıklar B. DURAN VARLIKLAR 22. Ticari Alacaklar 23. Diğer Alacaklar 24. Mali Duran Varlıklar 25. Maddi Duran Varlıklar 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI KAYNAK (PASĠF) HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ A. KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 30. Mali Borçlar 32.Ticari Borçlar 33. Diğer Borçlar 34. Alınan Avanslar 35. Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım hak ediģleri 36. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 37. Borç ve Gider KarĢılıkları 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

8 B. UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 40. Mali Borçlar 42. Ticari Borçlar 43. Diğer Borçlar 44. Alınan Avanslar 47. Borç ve Gider KarĢılıkları 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları C. ÖZ KAYNAKLAR 50. ÖdenmiĢ Sermaye 52. Sermaye Yedekleri 54. Kar Yedekleri 57. GeçmiĢ Yıllar Karları 58. GeçmiĢ Yıllar Zararları 59. Dönem Net Karı/Zararı DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI GELĠR TABLOSU HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ A. GELĠR TABLOSU HESAPLARININ MALĠYET HESAPLARI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ B. GELĠR TABLOSU HESAPLARININ ĠNCELEMESĠ 60.Brüt SatıĢlar 61.SatıĢtan Ġndirimler 62. SatıĢların Maliyeti 63. Faaliyet Giderleri 64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karla.r 65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zarar.lar 66. Finansman Giderleri 67. Olağan DıĢı Gelir ve Karlar 68. Olağan DıĢı Gider ve Zararlar 69. Dönem Net Karı veya Zararı C. GELĠR TABLOSU HESAPLARININ KAPATIL.MASI DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI MALĠYET GĠDER HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ A. 7/A SEÇENEĞĠNE GÖRE MALĠYET HESAPLARI B. 7/B SEÇENEĞĠNE GÖRE MALĠYET HESAPLARI UGULAMA SORULARI

9 1.MUHTASAR BEYANNAME 1.1. Kullanım Amacı 1.2. Beyan ġekli ve Zamanı 1.3.Vergi Tevkifatı Yapılacak Ödemeler ve Vergi Kesinti Oranları 1.4. Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi 1.5. Verginin Ödeme ġekli ve Zamanı 1.6. Asgari Geçim Ġndirimi Hesabı 2.KATMA DEĞER VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ 2.1.Kullanım Amacı 2.2. KDV Oranları Nu.Lu Kdv Beyannamesi 2.4. Beyan ġekli Ve Zamanı 2.5. Verginin Ödeme ġekli ve Zamanı 3-GEÇĠCĠ VERGĠ BEYANNAMESĠ 3.1. Kullanım Amacı 3.2. Beyan ġekli Ve Zamanı Geçici Vergi Dönemleri Beyanname Verme Süresi 3.3. Beyannamenin Düzenlenmesi Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde Uyulacak Esaslar Hangi Ġndirim Ve Ġstisnalar Dikkate Alınacaktır? Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Verginin Ödeme ġekli Ve Zamanı 4.YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ 4.1. Kullanım Amacı 4.2. Beyan ġekli Ve Zamanı 4.3. Beyannamenin Düzenlenmesi

10 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki 5.ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ 5.1. Kullanım Amacı 5.2. Beyan ġekli Ve Zamanı 5.3. Beyannamenin Düzenlenmesi 5.4. Verginin Ödeme ġekli Ve Zamanı 6. KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ 6.1. Kullanım Amacı 6.2. Beyan ġekli Ve Zamanı 6.3. Beyannamenin Düzenlenmesi 6.4.Verginin Ödeme ġekli Ve Zamanı 7. HĠZMET VERGĠSĠ BEYANNAMESĠ 7.1. Kullanım Amacı 7.2. Beyanname ġekli Ve Zamanı 7.3. Beyannamenin Düzenlenmesi 7.4. Verginin Ödeme ġekli Ve Zamanı 8. BA VE BS BĠLDĠRĠM FORMLARI 8.1- Bildirimlerin Dönemi, Verilme Zamanı Ve Hadleri Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı Bildirimlere ĠliĢkin Hadler 8.2. Bildirimlerin Verilme ġekli Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine ĠliĢkin Esaslar Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler 8.3. Bildirimlerin Doldurulmasına ĠliĢkin Açıklamalar 8.4. Diğer Hususlar Ve Cezai Yaptırım

11 1. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU (SGK) 1.1. Sosyal Güvenlik Kavramı 1.2. Sosyal Güvenliğin Temel Fonksiyonları 1.3. Türkiye de Sosyal Güvenliğin GeliĢimi 1.4. Sosyal Güvenlik Kurumunda Sigortalılık Hizmet Akdi ile ÇalıĢanlar (4/1-a) Bağımsız ÇalıĢanlar (4/1-b) Kamu Görevlileri (4/1-c) 1.5. Sosyal Güvenlik Terimleri 1.6. ĠĢverenin Yükümlülükleri 1.7. e-sigorta Uygulaması /1-a ĠĢ Yeri Bildirgesi ĠĢ Yerinin Tescili ĠĢ Yeri Bildirgesiyle Birlikte Verilecek Belgeler Ġdari Para Cezaları /1-a Sigortalının Bildirimi Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi Sigortalı Bildirim Belgesi Sigortalı ĠĢten AyrılıĢ Bildirgesi Ġdari Para Cezaları /1-a Aylık Ücret Bordrosu Aylık Ücret Bordrosu ġekli Normal Ücret Hesaplaması Fazla Mesai Ücreti Hesaplaması Ġzinli ve Raporlu Ücret Hesaplaması ĠĢçi Aylık Hesap Pusulası Yıllık Ücretli Ġzin Defteri

12 /1-a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Prim Oranları Sigortalı Hesap FiĢi Sigortalı Eksik Gün Bildirim Formu Kayıt ve Belgelere ĠliĢkin Sorumluluklar Ġdari Para Cezaları 1. VERGĠ DAĠRESĠ ĠġLEMLERĠ 1.1. Bildirimler ĠĢe BaĢlamayı Bildirme Adres, iģ ve iģ yeri sayısı değiģikliklerini bildirme ĠĢi Bırakmayı Bildirme Kira Kontratı 1.2. VERGĠ LEVHASI 1.3. ÖDEME KAYDEDĠCĠ CĠHAZ Ödeme Kaydedici Cihaz Kullananlar Cihazın Alınması Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha Cihazın SatıĢı Z Raporu 1.4. VERGĠ SUÇ VE CEZALARI Vergi Ziyaı (Kaybı) Cezası (VUK mad. 344) Usulsüzlükler ve Cezaları Hürriyet Bağlayıcı Suç ve Cezalar (VUK mad. 359) Vergi Cezalarının Kesilmesi Ceza Tutanağı Ceza Ġhbarnamesi Vergi Cezalarında Ġndirme

13 Mükellef Hakları Bildirimi 2. BELEDĠYE ĠġLEMLERĠ 2.1. ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı Alma 2.2. Hafta Sonu ve Tatil ÇalıĢma Ruhsatı Alma 2.3. Ġlan ve Reklam Vergisi Levhası Alma 2.4. Emlak Vergisi Beyannamesi 2.5. Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI

2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI 2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA Yıllık; AlıĢ tutarı 140.000 TL SatıĢ tutarı 190.000

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI

2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI 2011 YILINA AĠT YILLIK GELĠR VERGĠSĠ BEYANI TĠCARĠ KAZANÇ TĠCARĠ KAZANÇDAN ĠNDĠRĠLECEK GĠDERLER ĠaĢe ve Ġbate Giderleri, Tedavi ve Ġlaç Giderleri, Sigorta Primleri ve DemirbaĢ Olarak Verilen Giyim EĢyası

Detaylı

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI

KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM BELGE, ÖNEMİ VE YAYGIN KULLANILAN BİR BELGE OLARAK FATURA I- BELGE KAVRAMI A- GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI B- VERGİ HUKUKU, TİCARET HUKUKU VE

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ocak 2015 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER MUHTASAR BEYANNAMESĠ NEDĠR MUHTASAR BEYANNAMESĠNĠ KĠM VERECEKTĠR MUHTASAR BEYANNAMENĠN VERĠLECEĞĠ VERGĠ DAĠRESĠ MUHTASAR BEYANNAMENĠN BEYAN ġeklġ VE VERĠLME

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN 6111 SAYILI KANUN 1 KAPSAMA GĠREN ĠDARELER Maliye Bakanlığı Gümrük MüsteĢarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler BüyükĢehir Belediyeleri

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü MART - 2010 Hazırlık, Baskı ve Cilt: KURTİŞ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 613 68 94 (pbx) Fax: (0.212) 613 68 96 www.kurtis.com.tr kurtis@kurtis.com.tr

Detaylı

BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU

BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU BODRUM SMMMO DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015 SMMM Nusret KURDOĞLU 2014 yılı da tüm meslek mensupları için oldukça hareketli geçti. Özellikle yılın son döneminde, yeni TTK ile ilgili geliģmeler

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ TC. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT OCAK-2015 0 KISALTMALAR

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme İÇİNDEKİLER VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7 BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER 1 Değerli Üyemiz, 28/02/2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar

Detaylı

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER

VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE STOK BEYANI ÖZET BĠLGĠLER (Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 Resmi Gazete Sayısı / Tarihi :27857(1.Mük) - 25/2/2011) 1. KANUN

Detaylı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

İçindekiler. 13. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı 14. Değerli Kağıtlar ve Bedelleri. 15. Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Arizi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna (GVK md. 82) 4. Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler 5. Asgari Geçim

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ÇALIġMA RAPORU HAZĠRAN 2011 1 RAPORUN AMACI Bu raporun amacı, ġirket ĠĢlemleri Teknik Komitesi Eylem Planının 1 numaralı eylemi olan Ģirket

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER. www.istanbulsmmmodasi.org. İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS MALİ REHBER www.istanbulsmmmodasi.org.tr 2015 MALİ REHBER 2 2015 MALİ REHBER q SUNUŞ Değerli Üyemiz, Meslek

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı