STRESE EGİMLİ OLMAK BAKIMINDAN BAZI BİLİşSEL ALıŞKANLıKLAR İLE İş PERFORMANSı İLİşKİsİ: A Tİpİ YATIRIM FONU YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRESE EGİMLİ OLMAK BAKIMINDAN BAZI BİLİşSEL ALıŞKANLıKLAR İLE İş PERFORMANSı İLİşKİsİ: A Tİpİ YATIRIM FONU YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA""

Transkript

1 STRESE EGİMLİ OLMAK BAKIMINDAN BAZI BİLİşSEL ALıŞKANLıKLAR İLE İş PERFORMANSı İLİşKİsİ: A Tİpİ YATIRIM FONU YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" Azjze ERGENELİ MehmetSaha KARAN Bireyler sahip oldukları becerilere, çevrelerini kontrol edebilme düzeylerine ve görevlerinin önceiiğine ilişkin algılarında her.zaman yeterince gerçekçi olmayabilmektedirler. Bu algılar hem onların bilişsel süreçlerinin işleyiş biçimine etki ederek, hem de vücudlarının enerji mekanizmasını harekete geçirerek bireyleri etkin hale getirmekte, bu ise bazan bireylerin başarısını engelleyebilecek bır davranışa dönüşebilmektedir. Sonuçta bireyin performansını etkileyen bu durumun nedeni, bireyin çoğunlukla farkında bile olmadığı ancak strese eğilimini arttıran bazı bilişsel a hşkanhklarıdır. Bu çalışmanın kapsamına alınan bilişsel alışkanlıklar; olumsuzluklar üzerinde durma, işleri zorunluluk haline getirme ve kendi becerilerinin farkında olmama alışkanlıklarıdır. Çalışma; bu alışkanlıkların, A tipi y.;ttırım fonu yöneticilerinin iş performanslarını ne yönde etkilediğini belirlemek amacındadır. A tipi yatırım fon yöneticiliği işin doğası gereği kontrol edilmesi ve önceden tahmin edilmesi son de. Bu çalışmanın iki ana başlığından stres ve bilişsel alışkanlıklar ile ilgili bölümleri Dr. Azize Ergeneli. performans değerlemesi ile ilgili finansal ve Istatistiksel çalışmalar Ise Dr. Mehmet Baha Karan tarafından hazırlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Onlversitesi Li.B.F. Öğretim Oyesİ. Amme idaresi Dergisi, alt30, Sayı 4, Aralık 199Z

2 13Z Amme idaresi Dergisi rece zor öğelerle ilgilenmeyi. gerektiren, zaman baskısı ve iş yükü fazla olan bir görevdir. Stres kaynaklarının(stresörlerin) görevin bir parçası haline geldiği durumlarda, görevi yerine getiren bireyin bilişsel alışkanlıklarının onu strese eğilimli hale getirerek gerilimini ve fiziksel yorgunluk düzeyini arttıracağı, bunun ise iş perfonnansını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. A tipi fon yöneticilerinin bilişsel alışkanlı~larınının iş perfonnansları ile ilişkili olup olmadığının ölçülmesi bu nedenle önem kazanmaktadır. Çalışmamızda değişik bilişsel alışkanlıkları olan fon yöneticilerinin Iş perfonnansları ölçülerek hipotezimiz test edilmek istenmiştir. iş perfonnansi ölçütü olarak özellikle fonlann risk ve getirileri değerlendirilmiş, aynca yöneticilerin en ai: risk ile en fazla getiri eı.te etme, doğru menkul kıymet seçme ve zamanlama yetenekleri ölçülmüştür. Bu a maçla yaptığımız ankete cevap veren fon' yöneticilerinin bilişsel alışkanlıkları ile iş perfonnansları arasında bazı istatistiksel ilişkiler aranmıştır. Yöntem olarak korelasyon ve çoklu diskriminant analizi kullanılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. STRES VE İş STRESi Stres bazan, bireyi etkilediği düşünülen çevresel özellikleri bakımından ele alınırken bazan, çevreden gelen herhangi bir beklentiye karşı vücutça verilen tepki olarak düşünülmüştür.zbiraz daha kapsamlı bir bakış açısıyla McGrath'a göre 3 birey; çevresinden gelen beklentileri kendi kapasitesini ve kaynaklarını aşacak derecede tehdit edici olarak algılarsa ayrıca, bu beklentileri karşılayamamak nedeniyle kat Ianmak zorunda kalacağı maliyet ile, karşılaşdığında elde edeceği ödüller arasında önemli bir fark olduğunu belirlerse, içinde bulunduğu durum bir stres potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan bazı yazarlar4 stresi, geçmişten kaynaklanan nedenler ile daha sonra ortayaçıkan davranışsal sonuçlar arasında yer alan bir değişken o larak tanımlamaktadırlar. Buna karşın McLean 5 stresi ne bir dürtü, ne bir tepki ne de bir ara değişken olarak düşünmemekte; sistemi (ki bu sistem bir fizyolojik sistem. psikolojik sistem ya da sosyal sistem olabilir) tüketen her türlü çevresel beklenti ve bu beklentilere sistemin verdiği tepkiler ile uğraşan bir problem alanı olarak değerlendinnektedlr. ileride açıklanacağı gıbı, bazı araştınnalar stresi., blrey-çevre uyumu açısından değerlendinnektedirler. Bu uyum iki açıdan ele alınmaktadır. Birincisi, bireyin beceri ve yeteneklerinin, Işin gereklerini ve işyerinin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması. ikincisi Ise, Iş çevresinin bireyin ihtiyaçlarını tatmin edememesi durumuı T. A. Beehr. "Perceived Situational Moderators of the Relationship Between Subjective Role Arnbiguity and Role Strain", Journal of Applied Psychology. 6 ı. ı 976. s H. Selye. "Confusion and Controversy in the Stress Field," Journal of Human Stress: ı, 1975, s J. E. McGrath, "Stress and Behavior in Organizations", Ed. M. Dunnette. Handbook of Industrlal and Organlzational Psychology, Chicago: Rand McNally, 1976, s R.S. Lazarus, J. Deese ve J.F. Osler, "The Effectsof Psychological Stress Upon Performance", Psychologlcal Builetin, 49, s ı 6. 5 T. A. Beehr. J.E. Newman. "Job Stress. Ernployee Health. and Organizattonal Effectiveness: A Facet Analysis. Model and Uterature Review", Personnel Psychology, 31, s

3 Bilişsel Alışkanlıklar ile iş Performdnsı 133 dur. Sonuçta birey ile çevresi arasmdaki karşllık11 durumunda birey. varlığını tehdit altmda görmekte ve bir gerilim yaşamaktadır. beklentilerin karşılanamaması Gerilim. bireyin norrr'lal tepkilerinden sapmalar olup, psikolojik (iş tatminsizliği. endişe), fizyolojiklyüksek tansiyqn) ya da davranışsal (sigara içmek) biçimdekendini belli edebilmektedir. 6 ' iş stresi; işyeri koşullarının. bireyin özellikleriyle uyuşmaması sonucunda bireyin psikolojik ve fizyolojik homeostasisini 7 bozmasıdır. 8 Bu duruma neden olan koşullar iş stresörleri(stres kaynakları); bozulan ı homeostasis ise işe ilişkin gerilimdir. işle ilgili olarak ortaya çıkan bu gerilimler. beş-boyutta görülebilir: Kısa dönemli subjektifdurumlar: Kızgmlık. endişe. gerginlikler. Uzun dönemli. daha kronik psikolojik tepkiler: Depresyon. yabancılaşma ve genel halsizlik Fiziksel sağlık: Kroner kalp rahatsızlıkları. astım atakları. mide rahatsızlıkları,. Geçici fizyolojikdeğişimler: Çarpmtı. el titrernesi iş performans mda ki azalmalar. 9 iş stresini. işe ilişkin faktörlerin bireyde psikolojik ve/veya fizyolojik değişimlere neden olarak. onun normal fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen durumlario olarak ele alan yazarlar. stresin kaynağı olan stresörler üzerinde durmaktadırlar. iş stresine neden olan faktörler olarak. görevin gerektirdikleri (beklentileri). iş yükü, iş güvenliği, örgütsel yapı, karar vermeye katılım düzeyi, t;,ireyin denetimlilik ilkesi. çalışan bireylerin becerilerinden yararlanma derecesi gibi faktörler düşünülmüşlerdir. i i iş stresiyle ilgilenen araştırmacılar, özellikle rol belirsizliği ve rol çatışması kavramları üzerinde durmuşlardır. 12 Örgüt içinde stres reaksiy<;:>nuna neden olan temel belirleyiciler olarak duşünülen bu faktörlerden rol, belirsizliğinin daha üst statü düzeyindeki bireylerce hissedilirken. rol çatışmasmm daha alt düzeylerde ortaya çıktığı belirlenmlştir. 13 Bu sonucu destekler biçimde. bazı araştırmacılar, örgütteki stresörlerin niteliklerinin ve ciddiyet düzeyinin, yerine getirilmesi gereken görevin tipine ve bireyin örgüt hiyeral"şisindeki yerine göre değiştiğini ileri sür 6 R.O. Caplan. S. Cobb ve J.R. freneh. "Relationship of Cessation of Smoling wlth Job Stress. Personality and Social Support", journal of Aplled Psychology, 60,1975, s Homeostatis, dinamik denge anlamına gelmektedir. Uyanlar karşısında sistemin yeni denge durum Ianna ulaşmasıdır. 8 B.L. Margolis, W.H. Kroes ve R.P. Quinn, "Job Stress. An Unllsted Occupational Hazard", journal of Occupatlonal Medldne, 16, October 1974, s a.y. LO Beehr, Newman, a.g.e. ii J.). Turnage. C.O. Spielberger, "Job Stress in Managers. Professionals and ClericaI.Workers", Work and Stress, , s ı 76; R.A. Karasek. Jr.,..Job Oemands and Job Decision Latitude and Mental Strain: Implicatlons for Job Redesign", Adminlstrative Sdence Quarterly, 24, 1979, s : J.B. Shaw, J.H. Riskind, "Predldlng Job Stress Using Data from the Position Analysis Questionnaire", Joumal of Applled Psychology s ; Y. Sharit, G. Salvendy. "Occupatlonel Stress: Reviewand Reappraisal". Human Fadors, s. ı 29- ı C.O. fisher. R.J. Gitelson. "A Meta-analysis of the Correlates of Role Conftid and Ambiguity", Journal of Applled Psychology. 68, 1983, s : S.E. Jackson, R.S. Schuler, KA Meta-analysis and Conceptual Critlque of Research on Role Ambiguity and Rol Conftid in Work Settings". Organlzational Behavior and Human Dedslon Process, s. ı 6-78., 13 W.c. Hammer, H.L. Tosl, "Relationship of Role Contlid and Role Ambiguity to Job Involvement Measures", Journal of Applied Psychology, , s

4 134 Amme idaresi Dergisi müşlerdir. 14 Nitekim örgütlerde daha üst statü düzeyinde bulunanların iş tatmininin ve zihinsel sağlığının diğerlerine oranla yüksek olduğu, ancak işlerini yerine getirirken meydana gelen olaylar itibariyle daha fazla duygusal gerilim yaşadıkları belirlenmiştir. ts Bir başka araştırmada işyerindeki stresli olayların sıklığı ile yoğunıuğu birbirlerinden farklılaştırılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin karşılaştıkları stresh olay sıklığı örgütteki diğer profesyoneilere göre daha fazla i ken, örgütte daha uzun süreden beri çalışan ve yaşça daha büyük olan yöneticilerin hisssettikleri stres yoğunluğu daha az olmaktadır. 16 Stresli olay sıklığı, hem dışsal iş koşullarının hem de bireysel özelliklerin bir fonksiyonu olduğu halde, stresli olayın bireyce algılanan yoğunluğu daha çok bireysel özelliklere bağlı 0lmaktadır. 17 iş stresi ile insan sağlığının ilişkisini ele alan araştırmalarda, üç bakış açısı etkili 01 muştur. IS Bunlar bireysel özellikler, çevresel faktörler ve birey - çevre uyumu bakış açılarıdır. Bireysel özelliklere dikkatlerini yoğunlaştıran araştırmacılar, bireyin sahip olduğu özelliklerin, onun sağlığının iyi ya da kötü olmasına nedenolduğunu ya da buna katkıda bulunduğunu düşünmektedirler. Bu bakış açısı ~resde subjektif bir yön olduğunu ortaya koymaktadır. Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda, içinde bulunduğu durumda "algıladığı bir tehdit" söz konusu ise, onu ortadan kaldıracak ya da azaltacak bazı sür~çler devreye sokulmaktadır. Sonuçta bir reaksiyonun ortaya konulduğu bu durum, bireyin bilişsel süreçlerine, durumsal faktörlere, kişilik ö zelliklerine ve hatta algılanan tehdidin büyüklüğüne bağlı bulunmaktadır. 19 BilGi SÜREÇlEME Bilişsel lo süreç, bireyin duyulanyla edindiği bilgileri motor davranış haline dönüş türmesidir. ll Şekilde görüleceği üzere, bilişsel süreç, bireyin bilgi süreçlernesinde etkili olmaktadır. Bilgi süreçlerne, duyular aracılığıyla bireyin beynine ulaşan girdinin, motor prog ramlara dönüştürülerek, davranışsal çıktı elde edilmesidir. ll Bilgi süreçleri, bilişsel kontrol altında işlemektedir. Böylece birey, çıktının kendi amaçlarına ve niyetlerine uygun olup olmadığını sürekli kontrol edebilmektedir. Ancak, bireyin bunu ger çekleştirebilmesi, davranışlarının sonuçları hakkında bilgi edinebitmesine bağlıdır. Bilişsel kontrol ayrıca, bireyin fikrini değiştirerek, amaçlarına daha iyi uyduğunu düşündüğü stratejileri uygulamasını sağlamaktadır. 14 K.E. Marina, S.E. White, "Department 5tructure, locus of Control and job Stress: the Effect of a Moderator", Joumal of Applied Psychology, 70, 1985, s : S. Parasuromann, j.a. Alutto, "An Examination of the Organizational Antecedents of Stressors at Work", Academy of Management joumal, 24; s t5 Karasek, a.g.e. t6 Tumage, Spielberger, a.g.e. 17 S.j. Motowldlo, j.5. Packard, M.R. Manning, "Occupational 5tress: its Causes and Consequences for Job Performance", Joumal of Applled Psychology, 71, 1986, s Beehr, Newman, a.g.e. 19 P. Christian, F. lolas, "The Stress Concept as a Problem for a Theoretical Pathology", Social5dence and Medldne, 21, 12, 1985, s Biliş, sözlük, anlamı Itibariyle, bireyin bir konuyu derinlemesine anlamış olması eylemi ya da süreci olup, farkında olma ve yargılama eylemlerinin her ikisini birden Içermektedir. ıı A.W.K. Gaillard, "Comparing the Concepts of Mentalload and Stress", Ergonomics, 36; 9, s ıı a.y.

5 Bilişsel Alışkanlıklar Ile iş Perfonnansı 135 ŞE!kll: Bılgı Süreçjerne Modelı Geribesleme Duygular Girdi Bilgi Süreçleme i i Enerji Düzenleme Kaynak: A. W.K. Ga//ldId, "Compedng the Concepts ofmental Load on Sfress", Ergonomlcs, 36, 9, 1993; s S'den uyarlanmıştır. Fizyolojik süreçler de bilginin süreçlenmesinde etkili olmaktadır. Bireyin enerji mekanizması fizyolojik süreçleri düzene sokarak, bilgi süreçlerneyi en etkili hale getirmeye çalışmaktadır. Enerji,düzenlemesinin amacı; bireyi, vücutça belli bir görevi en iyi biçimde yapabilecek duruma getirebiimektedir. Çoğunlukla bu, vücudu hazırlayan düzenlemeler. bireyin bilinc:jnin dışında. otomatik olarak meydana gelmektedir. Vücudun enerjımekanizması yoluyla ortaya konan etkinliğin optimal düzeyde olması halinde birey. en iyi performansı gösterebilmektedir. Etkinlik düzeyinin optimalden az ya da çok olması halinde. bireyancak. zihinsel çaba yoluyla ekstra bir enerjiyi harekete geçirerek aynı performans düzeyini tutturabilmektedir. Bu ise bilişsel gerilime ve zihinsel yorgunluğa neden olmaktadır. Yukanda sözü e dilen bireyinzihinsel çaba sarfetmesini gerektiren durumlar şunlardır. u Etkinlik düzeyinin optımumdan az olması durumu: Etkinlik düzeyinin görevin yerine getirilebilmesi için çok yetersiz olmasıdır. Bu genelde uykusuzluk. monotonluk ya da yorgunluk durumlannın bır sonucudur. Etkinlik düzeyinin optimumdan fazla olması durumu: Birey kendini tehdit altında ya da endişe duyulacak bir durumda hissettiğinde ortaya çıkmaktadır. Bireyin, vücudundan veya çevresinden gelen görevle ilgisi olmayan bir takım sinyqller dikkatini dağıtmakta bu da, görevini yerine getirebilmesi için gerekli olan kapasite, kullanımını azaltmaktadır. ' Bazı görevlerin bilişsel kontrol altıntla' yapılmayı gerektirmesi durumu: Bazı görevlerde, girdi çıktı ilişkileri birbirleriyle uyumsuz ya da değişken olabilmektedir. Bu görevlerin yerıne getirilmesi bilişsel kontrol gerektirdiğinden zihinsel çabaya 23 a.y.

6 136 Amme idaresi Dergisi ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa kontrollu süreçlerde otomatik süreçleme çok daha az dikkat ve çaba gerektirdiğinden, piskolojik maliyeti de düşuktür. Bireyin birden fazla görevi yerine getirmesini gerektiren durumlar: Bu görevler ister aynı zamanda ister sırayla yapılmayı gerektirsin, bireyin dikkatini ve k~ynaklarını bu görevler arasında paylaştırması gerekmektedir. Bu çaba gerektiren strateji,' görevlerin göreli önceliklerine ve herbir görevle ilgili performansa ilişkin değerlendirmelere dayanmaktadı r. Bireyin belli bir performansı ortaya koymasına neden olan e'nerji düzenleme mekanizması üzerinde duyguların önemli bir rolü vatdır. Güçlü duygular, bireyin enerjik durumu üzerinde bilişsel kontrolden daha çabuk ve daha şiddetli etkide bulunmaktadırlar.. Duygusal süreçleme, bilgi süreçiemeden,farklı olarak, biçimsel kurallara ve mantığa dayanmamaktadır. Bu nedenle duygulardan gelen sinyalleri gözardı etmek çok zordur. Nitekim özellikle de güçlü olumsuz duyguların. bili,nce. ulaşan diğer sinyaılere oranla göreceli bir kontrol öncelikleri bulunmakta, bireyin sürekli dikkat harcamasına ve ilgili bir eylemde bulunmasına neden olmaktadır. Kısaca, örgütlerde belli bir görevi yerine getirmekte olan bireyin, geçmişte ve şimdi görevinde gerek kendisinin örgütten beklediği gerekse örgütün kendisinden ' beklediği çıktıları elde etme düzeyine ilişkin bilgisi,bilişini etkilemektedir. Birey bu, sonuçlara ilişkin bilgisine dayanarak görevini yerine getirmek için kullandığı strate jisini yönl endi rmektedi r. Bireyin belirlediği stratejiye göre davranması için vücudu nun optımal etkinlik düzeyine ulaşacak bazı enerji düzenlemelerini yapması ge rekmektedir. Ancak bireyin içinde bulunduğu çevrenin belirsizliği, önceden tahmin edilemeyen durumları içerh'lesi; yapması gereken görevin niteliğini ve l miktarını ve hatta görevin yapılabilmesi için gerekli olan araçların (malzeme, rtersonel, bilgi, araç-gereç) varlığını bile etkilemektedir. Bu durumlarda birey, içinde bulunduğu durumu; kendi değer~eri, amaçları ve niyetleri için bır. engelolarak görmektedir. Bu da olumlu duyguların (yarışma gibi), olumsuz duygulara (endişe gibi) dönüşmesine neden olmaktadır. Sonuçta harekete geçirilen enerji daha fazla' etkili olmamakta ve performansın iyileştirilmesini sağlayamamaktadır. Eğer birey, olumsuz duygular nedeniyle, enerji hareketini kontrol edemiyorsa, performans düzeyi büyük olasılıkla düşecektir. Bireyin gerekli performansa ulaşabilmek için zihinsel bir çabayla ürettiği ekstra enerji ise onun bilişsel gerilimine ve zihinsel yorgunluğuna neden olarak, fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirememesine neden olmaktadır. BiLİşSEL UYUM VE BİLişSEL AlıŞKANlıKLAR Stres kavramına birey ile çevre uyumu bakış açısıyla yaklaşan araştırmacılar, bireyin kendi becerilerı ve bireysel özellikleri ile iş çevresine ilişkin algılarının, ortaya çıkan stresin düzeyi üzerinde' etkili olduğunu vurgulamışlardır. Buna göre; hem bireyin sahip olduğu beceri ve yeteneklerin iş çevresinden gelen oeklenti ve gerekleri karşılayabilecek nitelikte olduğunu düşünmesi hem de, iş çevresinin bireyin öğrendiği bu beceri ve yetenekleri kullanmasına; onun içsel ihtiyaçlarına saygı duyup, de

7 Bilişsel Aftşkanlıklar ile iş Performansı 137 ğerlerini korumasına olanak sağlaması gerekmektedir. Kirton ve McCarthy,l4 bu modele üçüncü bir uyumu eklemektedirler: "Bilişsel uyum". Yazarlar; bireyin biiişsel kişilik stilinin (değişmeyen davranış biçimi tercihi gibi), kendisinin çevresiyle o lan uyumuna ilişkin problemleri değerlendirme biçimine ve bu uyumu arttıracak çözümleri geliştirmesine katkıda bulunduğunu öne sürmektedirler. Bireylerin biiişsel stilieri,.zaman ve olaylar karşısında Sabit kaldıklarından, tercih ettikleri çalışma biçimleri ile iş çevrelerinin beklentileri arasında uyumsuzluk varsa, bunun sürekli olma olasılığı,yüksek olmaktadır. Bu nedenle b iiişsei stil; iş performansında önemli bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada bireylerin bilişsel stilierine etkisi olduğu düşünülen üç bilişsel akışkanlık ele alınmaktadır: Olumsuzluklar üzerinde dunna (OÜDA), işleri zorunluluk haline getirme(izga) ve kendi becerilerinin farkında olmama(bfoa). Bireyin sahip olduğu bilişsel alışkanlıklar, çevresinden gelen bilgiyi süreçlerken etkili olmaktadır. Birey, çevresinden gelen beklentiler ile sahip olduğu özelliklerin 've elindeki kaynaklann uyumunu değerlendirirken b\j bilişsel alışkanlıklar nedeniyle abartılı bir u yumsuzluk algısının etkisinde kalabilmektedir. Bu nedenle vücut olarak daha fazla' enerji üretmek üzere daha fazla zihinsel çaba harcaması gerekebilmektedir. Aynca bilişsel alışkanlıkları, bireyin olumsuz duygular üretmesine de neden olmakta, bu da gereğinden fazla enerjinin harekete geçirilmesi nedeniyle, bihşsel gerilime ve zihinsel yorgunluğa neden olmaktadır. Sonuçta birey, enerjisini görevini 'gereği gibi yerine getirecek biçimde kullanarıamaktadır. Bu bilişsel alışkanlıklar,bireyin bazı şeylere daha fazla dikkat harcamasının yanında, durumun ciddiyetine ilişkin algısını' da abartmasına neden olmaktadır. ls Bu çalışma kapsamında ele alınacak bilişsel alışkanlıklar şunlardır: Olumsuzluklar üzerinde durma alışkanhğı (OÜDA): Birey, içinde bulunduğu durumdaki fırsatlan ve olumlu yönleri görmekten ziyade, kısıtlar ve tehlikelere dikkatini yoğunlaştırmaktadır. Bu durum bireyin, işlerin yolunda gitmeyeceği konusunda abartılı bir duyguya kapılmasına neden olmaktadır. Olumsuzlukların farkında olmanın en yararlı şeyolduğunu düşünmek, tehlikelere karşı Il4!r an tetikte olmayı amaç edinmek demektir. Ancak bu, bireye zihinsel bir yük verir. işleri'zorunluluk haline getirme ahşkanlığı (izga): Bireyin yaptığı şeyi, bir emir ya da "mutlaka yapılmalı" haline getirmesidir. Bu daha ziyade bireyin kendini bağlı hissettiği görevleri hakkındakidüşünm~ biçimidir. Bu bağlılık, bireyde "seçim imkanı olmadığı", "mutlaka yapması gerektiği" sonucunu yaratmaktadır. Bireyin, görevinin kendisinden beklentilerinin esnek olmadığını.algılaması, kendi kendisine daha fazla beklenti yüklernesi anlamına' gelmektedir. Becerilerinin farkında olmama alışkanlığı (BFOA): Bireyin başarılarında kendi becerilerinin ne denli önemli bir rol oynadığınınfarkında olmaması eğilimidir. Birey kendi yeterliliğini olduğundan az değerlendirdiğinde, başarılarının. kendisinin dışındaki faktörlerden (şans, görevin kolayolması, başkalarının yardımı gibi) kaynaklandığı algısına kapılmaktadır. Bu abartılmış, başka birşeye b~ğlı olma duygusu, 24 M.J. Kirton, R.M. McCarthy, "Cognitive Climate and Organizations" Journal Occupational Psythology, , s \ 2S K.W. Thomas, W.G. Tyman, "Stı:,ess Resilieney Profile". Xicom. t992.

8 138 Amme idaresi Dergisi bireyin göreviyle ilgili konularda kolayca incinebilmesine de neden olmaktadır. Ayrıca bireyin becerilerine yeterince güvenmemesi. görevin kendisinden çok fazla beklentileri olduğu algısını da beraberinde getirerek. bir stres kaynağı olmaktadır. STRES - PERFORMANS ilişkisi Bireyin performansının kalitesi. esasında kendisinin bilişsel yeterliliği ile işe alımı sırasında uygulanan seçim ve eğitim prosedürlerine bağlı olmaktadır. 26 Genelde görevler, orta düzeyde ilginç ve motlve edici olarak kabul edilmektedir. Bu ne denle bireyin psikolojik ihtiyaçları ile işyerinin sağladığı fırsatların birbirleriyle u yumlu olması gerektiği düşünülmektedir. iş performansı. bireyin kendisine verilen işi, sahip olduğu kaynakları makul sınırlar içinde kullanmak suretiyle, başarılı biçimde yerine getirme eylemidir. 27 iş stresiyle iş performansı arasında kavramsal düzeyde dört tip ilişki bulunmaktadır. Pozitif li neer ilişki, negatif linneer ilişki, U-biçimi ilişki ve hiçbir Ilişki olmaması hall. iş performansı ile iş stresi arasındaki pozitif ilişki modeli, işyerindeki zorlukların, endişelerin, yarışmacı ortamın, bireyin yapıcı bir eylem ortaya koyması ve perfor mansını geliştirmesi için birer fırsat olduğu esasına dayanmaktadır. 2s işletmelere yönelik bir çalışmayla desteklenmemiş olan bu modelde, bireyin enerji hareketlili ğinin, fonksiyonelolduğu ve bireyi etkin hale getireceği, bunun da performansı arttıracağı, düşünülmekte~ir. 29 iş stresinin iş performansı ile ilişkisinin negatif yönlü olduğunu öne sürenler, iş stresinin örgüt ve örgüt üyeleri için işlevselolmadığını belirtmektedirler. 30 Bu gö. rüşe göre, bireyin fazladan ürettigi enerji, ona zihinsel bir yük getirmekte, bunun yarattığı gerilim ve olumsuz duygular ise performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu modeli destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. 31 İş ~tresiyle iş performansı arasındaki ilişkinin U-biçimi olduğunu savunanlar; işdeki düşük düzeyli stresin bireyi etkin hale getiremiyeceği, dolayısıyla da performas düzeyinin arttırılmasına etkide bulunmayacağını öne sürmektedirler. öte yandan, bireyin yüksek düzeydeki iş yükü algısı. onun daha fazla zamanı ve çabayı stresle başedebilmek için ayırmasına neden olarak işdeki performansını düşürmektedir. Modele göre, ortalama düzeyde bir stres, iş performansı için optimumdur. Çünkü bu düzeyde, birey hem etkin olabilmekte hem de enerjisini işindeki performansına verebilmektedir. Bu model, biri gerçek iş yaşamına, diğerlerini laboratuvar çalışmalarına dayanan araştırmalarla desteklenmiştir Gaillard, a.g.e. 27 M. Jamal, "Job Stress and Job Pperformance Controversy: An Empirical Assessment", Organizational Behavlorand Human Performance, 32,1984. s S. Cohen, "After Effect of Stress on Hhuman Performance and Social Behavior: A Review of Research and lheoıy", Psychologlcal Bulletln , s Gaillard. a.g.e. 30 N. Gupta, T.A. Beehr. "Job Stress and Employee Behavior", Organlzatlona! Behavior and Human Performance, 23, 1979, s J.A. Breaugh, "A Comparative Investigation oflhree Measures of Role Ambiguity," Journal of Applled Psychology, 65, s Cohen, a.g.e. ; c.r. Anderson. "Coping Behaviors as Intervening Mechanism in the Inverted U stress-performance Relationship", Journal of Applled Psycoholgy. 61, s

9 Bilişsel Alışkanlıklar ile iş Performansı 139 iş stresinhı iş performansıyla ilişkisi bulunmadığı görüşü; birey ile örgütü arasında psikolojik bir anlaşma olduğu yaklaşımına dayanmaktadır. Bu görüşe göre bireyler, belli bir performans için ücret almakta ol~uklarını bilen, dolayısıyla rasyonel düşünen varlıklardır. O nedenle ilk i1gilendikleri şey, bu performansı gösterebilmektir. Bu model, bireyin performansına engelolabılecek güçlükleri gözardı etmektedir. iş stresinin varlığı ya da yokluğunun iş performansını etkilemeyeceği varsayılmaktadır. 33 iş stresinın iş performansıyla ilişkisinin negatif olduğunu öne süren model, daha' önce sözü edilen billşsel uyuma ilişkin açıklamalarla birlikte düşünüldüğünde daha anlamlı gibi göründüğünden, bu çalışmada iş stresi ile iş performansı arasındaki i lişkinin negatif olduğu hipotezinden yola çıkılmaktadır. Bu çalışmada A tipi yatırım fonu yöneticilerinin '='ilişsel alışkanlıkları bakımından strese eğimli olmaları ile iş performansları arasındaki ilişki ele alınacağından, araştırmadan önce yatırım fonlimna ve bu fonların performanslarının finansal açıdan değerlendirilmesine ilişkin bilgilere kısaca yer verilmesi uygun görülmektedir. YATIRIM FONLARı Küçük yatırımcıların sermaye piyasasında doğrudan yatırım yapmaları gerek sermayelerinin kısıtlı olması, gerekse bilgilerinin yetersiz olması nedenleri ile tavsiye edilmemektedir. Yatırım fonları bu konuda yatırımcılara önemli hizmetler verriıektedir. Onlar' sermaye piyasalarına yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcıların birikimlerini toplayan, çeşitlendirme yaparak yatırım riskini azaltan ve uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilen girişimlerdir. Profesyonel yöneticiler piyasa bilgilerini yakından takip edeceklerinden menkul kıymetlerin alım ve satımlarını zamanlamaları, sermaye arttırımı, hisse senetlerinin bölünmesi, yenilenmesi ve temettü tahsilatı gibi işlemlerinin takibirii küçük yatırımcılardan daha kolay yapabilmekte, ayrıca büyük bir varlığı idare ettikleri için çok daha düşük bir işle~e gideri ile yatırımı yönetebilmektedirler. Bu nedenlerle özellikle gelişmiş ülkelerde, yatırım fonları sermaye piyasalarında önemli yerleri olan kurumsal yatırımcılardır. Yatırım fonları yalnızca portföy yatırımı yapmakta, hisse senedini satın aldıkları şirketin yönetimine katılamamaktadırlar. Bu tür kuruluşlara ingiltere'de "unit trust", ABD'de "mutual fund", Fransa 've isviçre'de "fonds de placement", Almanya'da ise "invesmentfond" denilmektedir. Yatırım fonları hukuk sistemimize SermayePiyasası Kanunu (1981) ij.e girmiştir. Ancak ülkemizde ilk yatırım fonu 1987 yılında kurulmuştur. Mevzuatımızda yatırım fonunun tanımı şu şekilde yapılmaktadır;, "Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır".34 Yatırım fonlarının hisse senetlerine ciddi bir biçimde yatırım yapmaya başlaması 1992 yılından sonra olmuştur. Bu tarihte çıkarılan fonları uzun ve kısa vadelı olarak 33 M. Jamal. "Relationship of Job Stress to Job Performance: A Study, of Managers and Blue-collar Workers". Human Relatlons s M. Karsh, Sermaye Piyasası, Borsa, Menkul Kıymetler. istanbul, 4. Baskı 1994, s. 152.

10 140 Amme id.uesi Dergisi ayıran 3824 tarihli yasa ve uzun vadeli fonlara vergi avantajı sağlayan yasa etkili olmuştur. Uzun vadeli yatırım fonlarına sermaye piyasası mevzuatı A tipi yatırım fonu adını verirken, diğer fonlara B tipi fon denilmektedir. A tipi yatırım fonlarının portföy değerinin en az 0/.2S'lnln devamlı olarak özelleştirme kapsamındaki kamu Iktisadi kuruluşlarının veya Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırılması gerekmektedir. Diğer tür fonların Ise toplam değerlerının /.9S'lnl sabit getırili, /.S'lnl değişken getirili devlet veya özel sektör tahviii olması zorunludur. Önceleri yalnız bankaların yatırım fonu kurmalarına izin verilirken, 1992 den sonra borsa aracı kurumları ile sigorta şirketlerinin de fon kurmalarına Izin verilmiştir. Halen ülkemizde 39 adet A tipi ve 65 adet B tipi yatırım fonu faaliyet göstermektedir. A Tipi YATIRIM FONU YÖNETICiLERi Belirli bir dönem ıçınde getirisı en fazla değişen yatırım araçlarından birihisse senetlerldir. A tipi yatırım fonlarının ıçınde önemli miktarda hisse senetleri bulunması bu tür fonların risklerinin B tipi fonlara göre daha yüksek olmasına neden olmaktadır. imkb'daki değişmeler fonun değerini etkilemekte zaman zaman fonların değeri önceki dönemlerde sahip oldukları değerlerin altına düşmektedir. A tıpı fonların yatırımları gene~ olarak hisse senedi ve sabit getirili tahvillere yoğunlaştığından, fon yöneticilerinin imkb'nın aşırı değerlenmiş olduğunda veya borsa genel trendi düşüşe geçtiğinde tahvil piyasaianna yönelmeleri, hisse senetleri ucuzladığında veya fiyatları yukarı çıkmaya başladığında hisse senedi alma pozisyonuna geçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle fon yöneticisinin imkb'daki artış ve azalışları önceden tahmin etmeleri ve fiyatının yükseleceği düşünülen senetlere yatırım yapmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, piyasa faizlerini ve beklentileri Izleyerek hangi vadeli sabıt getirili menkul kıymetlere yatırım yapacağına karar vermelidir. Fon yöneticisi portföyünü başarılı bır şekilde yönetebilmek Için temel ve teknik a naliz yöntemlerinden yararlanmaktadır. Ekonomık, politll< ve sosyal çevreyi değerlendirmek, sektörler ve firma performanslarını yakından takip etmek ve yorumlamak gerekmektedir. Fon yöneticisi "borsada satın alınan fiyat değil, satın alınan an önemlidir" prensibine göre çalışmakta en kritik kararları sürekli olarak çok kısa zaman dilimleri içinde vermek zorunda kalmaktadır. Sermaye piyasasının rekabetçi ortamı altında hem zaman hem de rakipleri ile yarışmaktadır. Bu özelliği nedeniyle A tipi fon yöneticileri stres ii bir ortamda'ağırbir baskı altında çalışmaktadırlar. PORTFÖYLERiN PERFORMANSLARıNIN ÖLÇÜLMESi Bır portföyün performansının ölçülmesi büyük ölçüde onun risk ve getirisinin dığer portföylerin risk ve getirilerı ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu karşılaştırmada temel sorun portföylerin karşılaştırılabilir olup olmamasıdır. Portföylerin karşı (aştlrllabilmesl ıçın risk ve yatırım sınırlamalarının benzer olması gerekmektedir. A tipi yatırım fonları sahip oldukları özellikler nedeniyle bu koşullara uymakta ve kendı aralarında karşılaştırılabilmektedir. Bır yatırım fonunun getirisi, bir önceki döneme göre fon değerindeki artış oranı ile ölçülmektedir; Fon getirisit ( Fon değeriı" Fon değeri1-1) / Fon değeri1-1

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 2006-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DEKİ A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Betül

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı 2008 GLOBAL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI A TİPİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Fatih MEMİŞ Yüksek Lisans

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ İNŞAAT FİRMALARINDA PROJE MÜDÜRLERİNİN İŞ YÜKÜ, İŞ STRESİ, İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ DOKTORA TEZİ Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, 13(2), 87-105. Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN,

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ekim 2010 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA GSM OPERATÖRLERİ SEKTÖRÜNDE MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Gülay ÖZALTIN TÜRKER 1, Ali TÜRKER 2 ÖZET Tüketicilerin belli bir markayı düzenli

Detaylı

Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma The PDF version of an unedited manuscript has been peer reviewed and accepted for publication. Based upon the publication rules of the journal, the manuscript has been formatted, but not finalized yet.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İsmet ANIK BAYSAL 1, Gültekin BAYSAL 2, Gökhan AKSU 3,

Detaylı

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 61-85. ÖRGÜTSEL STRES YÖNETİMİ VE UÇUCU PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN * Ali

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel 29 İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Öğr. Gör. Ekrem Meriç Yard. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ

İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Senay Yürür Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr. Aşkın Keser Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Alptekin SÖKMEN * Yrd.Doç.Dr.Serdar TARAKÇIOĞLU Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı