TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI 2002 HANEHALKI SORU KAÐIDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI 2002 HANEHALKI SORU KAÐIDI"

Transkript

1 T.C. BAÞBAKANLIK DEVLET ÝSTATÝSTÝK ENSTÝTÜSÜ BAÞKANLIÐI T.C. BAÞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI 00 HANEHALKI SORU KAÐIDI DÝKKAT! ÝL :... ÝLÇE :... BUCAK :... KÖY :... Bu soru kaðýdý ile derlenecek bilgiler yalnýz istatistik yapmak amacýyla toplanmakta olup TAMAMEN GÝZLÝDÝR ve herhangi bir mükellefiyetin doðmasýnda ve tahkikatýn yapýlmasýnda delil olarak kullanýlamaz. Soru kaðýdýndaki sorulara tam ve doðru cevap vermeyenler sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin. maddesinin atýfta bulunduðu sayýlý Kanun Hükümlerine göre cezalandýrýlýr.

2 T.C. BAÞBAKANLIK DEVLET ÝSTATÝSTÝK ENSTÝTÜSÜ BAÞKANLIÐI T.C. BAÞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI 00 Kod (Bir þey yazmayýnýz) ÝL AD I ÝLÇE ADI BUCAK ADI KÖY AD I MAHALLE AD I CAD./SOK. ADI DIÞ KAPI NO ÝÇ KAPI NO KÜME (BLOK) NO HANE NO ZÝYARET TARÝHÝ GÜN /AY Hanehalký görüþme sonucu... / / /... Sürekli bu hanede yaþayan kiþilerin adý ve soyadýný hanehalký reisinden baþlayarak büyükten küçüðe doðru aþaðýya sýralayýnýz. Fert Sýra : Adý ve Soyadý. Tamamlandý Hanehalký evde bulunamadý Hanehalký görüþmeyi reddetti Örnek adresteki konutta kimse oturmuyor (ev boþ) Adres bulunamadý HANEHALKI SORU KAÐIDI BÝRDEN FAZLA ÝSE ÝLK HANEHALKI SORU KAÐIDI NUMARASINI YAZINIZ. ADI SOYADI ÝMZA HANEHALKI LÝSTESÝNDE ANKETÖR KONTROLÖR ORGANÝZATÖR TOPLAM KÝÞÝ SAYISI TOPLAM ÖZÜRLÜ SAYISI NO: -

3 ANKETÖR: HANEDEKÝ FERT SIRA NUMARASI Dikkat : Fert sýra numarasý kapaktaki fert sýra numarasý ile ayný olmalýdýr. 0 Adýnýz ve Soyadýnýz? Adý Soyadý 0 Cinsiyetiniz? 0 Hanehalký reisine yakýnlýk dereceniz? Hanehalký reisi Damadý/Gelini Eþi Kardeþi Oðlu/Kýzý Diðer Akrabalarý Babasý/Annesi 0 Akraba deðil Kayýnvalidesi/Kayýnpederi Torunu 0 Bitirdiðiniz yaþ nedir? Erkek Kadýn KÝÞÝSEL NÝTELÝKLER ÝLE ÝLGÝLÝ SORULAR Sürekli olarak bu hanede yaþayan kiþilerin, hanehalký reisinden baþlayarak fert sýra numarasýný ve ad-soyadýný yazýnýz. Cevap veremeyecek durumda olanlar (çocuk, yaþlý, özürlü) için bilgileri cevap verebilecek kiþilerden alýnýz. 0 Geçen hafta içinde çalýþtýðýnýz veya ilginizi kesmediðiniz iþteki durumunuz nedir? Kamu sektöründe ücretli, maaþlý Özel sektörde ücretli, maaþlý veya yevmiyeli Ýþveren Kendi hesabýna Ücretsiz aile iþçisi Geçen hafta içinde çalýþtýðýnýz (yaptýðýnýz) veya ilginizi kesmediðiniz iþiniz nedir? (Örneðin; çiftçi, makina mühendisi, banka müdürü, daktilograf, tarih öðretmeni, manav, ayakkabý tamircisi, halý makinasý operatörü, duvar ustasý gibi meslek isimleri yazýlacaktýr.esnaf, memur, iþçi, serbest meslek gibi genel isimler yazýlmayacaktýr.) Kod Tedavi masraflarýnýz aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlanýyor? ( Birden fazla seçenek iþaretlenebilir. ) SSK Çalýþýlan Devlet Kuruluþu Emekli Sandýðý (Emekli devlet memuru) BAÐ-KUR Yeþil Kart Özel Saðlýk Sigortasý Özel Sandýk 0 sayýlý kanun kapsamýndan yararlanma 0 Karþýlanmýyor Süreðen (sürekli) bir hastalýðýnýz var mý? Evet Soru ye Hayýr 0 Süreðen (sürekli) hastalýðýnýzýn türü nedir? Kiþi yaþýndan küçük ise soru 'ya geçiniz 0 En son bitirdiðiniz okul nedir? 0 Okur yazar deðil Okur yazar fakat bir okul bitirmemiþ Ýlkokul Ýlköðretim Ortaokul Orta ve dengi meslek Lise Lise ve dengi meslek Yüksekokul veya fakülte Yüksek lisans, doktora Kiþi yaþýndan küçük ise soru 'ya geçiniz 0 Medeni durumunuz nedir? Hiç evlenmedi Evli Evli-ayrý yaþýyor Boþandý Eþi öldü 0 Eþinizle aranýzda bir akrabalýk var mý? Evet Hayýr Soru 0'a Soru 0'a 0 Eþinizle aranýzdaki akrabalýðýn derecesi nedir? Kardeþ çocuklarý Kardeþ torunlarý Diðer 0 Geçen hafta içinde bir iþte çalýþtýnýz mý? (Geçen hafta içinde para veya mal karþýlýðý bir saat dahi çalýþmýþ olanlar çalýþtý olarak alýnacaktýr.geçen hafta içinde izin, hastalýk, seyahat, vb.nedenlerle veya mevsim gereði iþinde çalýþmayanlar için, çalýþmadý fakat iþi ile ilgisi devam ediyor seçeneði iþaretlenecektir.) Çalýþtý Çalýþmadý fakat iþi ile ilgisi devam ediyor Çalýþmadý Soru 'e Çalýþtýðýnýz iþten elde ettiðiniz aylýk ortalama geliriniz ne kadardýr? Ýþ arýyor musunuz? Evet Hayýr Ýþ aramak için en son ne zaman bir giriþimde bulundunuz? ay önce - ay önce - ay önce ay ve daha fazla Hiçbir giriþimde bulunmadý Ýrad sahibi Soru 'e Çalýþmama veya iþ aramama nedeniniz nedir? Öðrenci Ev kadýný/ev kýzý Emekli Özrü nedeniyle çalýþamayacak durumda Özrü nedeniyle iþ bulamýyor/bulamadý Ýþ buldu-iþ kurdu baþlamak için bekliyor Diðer TL. Soru ' ya geçiniz Soru ' ya Herhangi bir sosyal güvenliðiniz var mý? Evet Hayýr Soru 'ye Sosyal güvenliðiniz kendi adýnýza mý? Evet Hayýr Ruhsal sorununuz var mý? Evet Hayýr El, kol, ayak, bacak, parmak veya omurganýzda kýsalýk, eksiklik, fazlalýk, yokluk, kas güçsüzlüðü, kemik hastalýðý, hareket kýsýtlýlýðý veya þekil bozukluðu var mý? Evet Hayýr Tek veya iki gözünüzde, tamamen görme kaybý renk körlüðü, þaþýlýk, gece körlüðü veya herhangi derecede bir gözlükle gazete yazýlarýný okuyamayacak düzeyde görme bozukluðu var mý? Evet Hayýr Tek veya iki kulaðýnýzda, cihaz kullanmaksýzýn, konuþmalarý iþitemeyecek düzeyde veya tamamen duyma kaybýnýz var mý? Evet Hayýr Hiç konuþamama veya konuþmanýzda bozukluk, tutukluk, kekemelik var mý? Evet Hayýr Zihinsel özrünüz var mý? Evet Hayýr - ARASINDAKÝ SORULARIN EN AZ BÝRÝNE EVET CEVABI VERÝLMÝÞ ÝSE, ÝLGÝLÝ BÝREY ÝÇÝN ÖZÜRLÜ BÝREY SORU KAÐIDI DOLDURUNUZ. HANEDE ÖZÜRLÜ BÝREY YOK ÝSE ANKET BÝTMÝÞTÝR TEÞEKKÜR EDERÝZ.

4 SÜRE EN HASTALIK TÜRLER Talasemi (Akdeniz anamisi), hemofili, dalak hastalı ı, kemik ili i hastalı ı, a ır kansızlık (anemi), do u ta kalp hastalı ı, kalp yetmezli i, kalp ameliyatı ( baypas, balon, kalp pili, protez, kalp nakli), enfaktüs, a ır kan hastalı ı ( polistemia vera), trombosit hastalıkları, damarla ilgili hastalıklar, lenfödemi (filbacak), ileri derecede varis ve anevrizmaları, solunum yetmezli i, astım, amfizem, bron iyektazi, akci er tüberkülozu(verem), pnömokolyoz (daha cok kömür ve maden i çilerinde görülen meslek hastalı ı), gö üs kafesine ait ekil bozuklukları, alt solunum yolları ( akci er, nefes borusu, bron lar) ve üst solunum yolları (burun, bo az, larenks) hastalıkları, yemek borusu, mide, karaci er, safra kesesi, pankreas, ba ırsaklarla ilgili tüm hastalıklar (hepatitler), ameliyatlar, nakiller, ülseratif kolit, crohn, siroz, böbrek ve idrar yolu ile ilgili hastalıklar, ameliyatlar, nakiller (diyalize girenler), kadın ve erkek üreme organları ile ilgili hastalıklar, ameliyatlar ve organların yoklu u, sedef, egzema, ileri derecede yanıklar, lupus, dermatit, kanserler, tiroid bezi, hipofiz bezi, böbrek üstü bezleri, hormonal bozukluklar, diyabet ( seker-insülin kullananlar), fenilketonüri, kistik fibrozis, amiloidoz, beslenme eksikli i, a ırı i manlık, romatizma, tansiyon, göz tansiyonu, glokom, sara(epilepsi), parkinson, nöropatiler(sinir iltihabı), denge ile ilgili bozukluklar, tikler, titremeler ve HIV enfeksiyonu (AIDS) RUHSAL DAVRANI BOZUKLUKLU U TÜRLER Otizm, hiperaktivite, yaygın geli imsel bozukluklar, izofreni, a ır depresyon, ki ilik bozuklukları, alzheimer, bunama, cinsel kimlik bozuklukları, nevrozlar, obsessif-kompulsif (ileri derecede takıntı), fobiler (ileri derecede korkular), madde ba ımlılı ı BEDENSEL, DUYUSAL VEYA Z H NSEL ÖZÜR TÜRLER Ortapedik özürlü : Hareket kısıtlı ı, parmak el kol ayak bacak eksikli i, fazlalı ı, yoklu u, kısalı ı, güçsüzlü ü veya ekil bozuklu u olanlar, kemik ve romatizmal hastalı ı olanlar, kas güçsüzlü ü veya felçli olanlar bu gruba girer. Kifo skolyoz ( kamburlu a yol açar), serebral Palsi ( CP yazılmı olabilir), multiple skleroz (MS-emes okunur), do u tan kalça çıkıklı ı, spastikler (kas katılı ı), çarpık ayak, çarpık bacak, çarpık diz, çocuk felci (polio) geçirenler, omirilik felci gecirenler, sipina bifida, hemiplejiparapleji-tetrapleji-quadropleji, eklem kısıtlı ı olanlar, romatoidartrit, cücelik veya devlik. Görme özürlü : Tek veya iki gözünde görme bozuklu u olanlar, göz protezi kullananlar, renk körlü ü, afaki, ampliyopi, optik nöropati, katarakt, gece körlü ü ( tavuk karası) itme özürlü : Tek veya iki kula ında duyma kaybı olanlar, i itme cihazı kullananlar Dil ve konu ma özürlü : Konu masında bozukluk olanlar, i itti i halde konu amayanlar, gırtla ı alınanlar, konu mak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil dudak damak çene yapısında bozukluk olanlar Zihinsel özürlü : Zeka gerili i olanlar ( mental retardasyon), down sendromu, fenilketonüri (zeka gerili ine yol açmı sa) bu gruba girer.

5 T.C. BAÞBAKANLIK DEVLET ÝSTATÝSTÝK ENSTÝTÜSÜ BAÞKANLIÐI T.C. BAÞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI TÜRKÝYE ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI 00 ÖZÜRLÜ BÝREY SORU KAÐIDI ÝL :... ÝLÇE :... BUCAK :... KÖY :... DÝKKAT! Bu soru kaðýdý ile derlenecek bilgiler yalnýz istatistik yapmak amacýyla toplanmakta olup TAMAMEN GÝZLÝDÝR ve herhangi bir mükellefiyetin doðmasýnda ve tahkikatýn yapýlmasýnda delil olarak kullanýlamaz. Soru kaðýdýndaki sorulara tam ve doðru cevap vermeyenler sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin. maddesinin atýfta bulunduðu sayýlý Kanun Hükümlerine göre cezalandýrýlýr.

6 T.C. T.C. BAÞBAKANLIK BAÞBAKANLIK DEVLET ÝSTATÝSTÝK ENSTÝTÜSÜ ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BAÞKANLIÐI ÖZÜRLÜLER ARAÞTIRMASI (ÖZÜRLÜ BÝREYE AÝT FORM) 00 Kod (Bir þey yazmayýnýz) ÝL AD I CAD./SOK. ADI ÝLÇE ADI BUCAK ADI DIÞ KAPI NO TELEFON NO ÝÇ KAPI NO KÖY AD I MAHALLE AD I KÜME (BLOK) NO HANE NO Cevaplayanýn ; AD I SOYADI Özürlü Bireyin ; AD I SOYADI ÖZÜRLÜ BÝREYÝN FERT SIRA NUMARASI : Dikkat : Fert sýra numarasý hanehalký soru kaðýdýnýn kapaðýndaki fert sýra numarasý ile ayný olmalýdýr. ÖZÜRLÜ BÝREYÝN BULUNDUÐU HANEHALKI SORU KAÐIDI NUMARASI : ÖZÜRLÜ BÝREY ÝLE GÖRÜÞME SONUCU Tamamlandý Reddedildi ADI SOYADI ÝMZA ANKETÖR KONTROLÖR ORGANÝZATÖR

7 ÖZÜRLÜ BÝREY SORU KAÐIDI BU BÖLÜM ÖZÜRLÜ KÝÞÝ TARAFINDAN CEVAPLANDIRILACAKTIR.ÖZÜRLÜ BÝREY TARAFINDAN CEVAPLANAMIYOR ÝSE ANNESÝ VEYA ÖZÜRLÜ BÝREYDEN SORUMLU KÝÞÝ TARAFINDAN CEVAPLANDIRILACAKTIR. 0 Cevaplayan kiþinin özürlü kiþiye yakýnlýk derecesi nedir? Kendisi Kardeþi Eþi Anneannesi/Babaannesi/ Dedesi Oðlu/Kýzý Teyzesi/Halasý Annesi Amcas ý/ Dayýsý Babasý 0 Diðer 0 Cevaplayan kiþi özürlü bireyin kendisi deðil ise cevaplamama nedeni nedir? Yaþý küçük Özrü nedeni ile cevap verecek durumda deðil 0 Cinsiyetiniz? Erkek Kadýn 0 Bitirdiðiniz yaþ nedir? 0 Özrünüz ile ilgili aþaðýdaki hizmetlerin hangilerinden yararlandýnýz veya yararlanýyorsunuz? Evet Hayýr 0 Eðitim hizmetini aþaðýdaki kuruluþlarýn hangisinden aldýnýz veya alýyorsunuz? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Resmi normal okul.. Bakým ve rehabilitasyon hizmeti. Meslek ve beceri edindirme kursu. Saðý l k hizmeti. Sosyal ve kültürel hizmetler. Aile rehberliði ve danýþmanlýk hizmetleri. Dið er(belirtiniz) 0 Bakým ve rehabilitasyon hizmetini aþaðýdakilerden hangisinden aldýnýz veya alýyorsunuz? Bakým ve rehabilitasyon merkezi (Resmi) Eðitim hizmeti 0. Soruda Eðitim Hizmeti () seçeneðine 0 EVET cevabý verenlere sorunuz. Özel normal okul rmal okul özel sýnýf Özel eðitim okulu (Resmi) Özel eðitim okulu (Özel) 0. Soruda Bakým ve Rehabilitasyon Hizmeti () seçeneðine EVET cevabý verenlere sorunuz (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Bakým ve rehabilitasyon merkezi (Özel) Evde rehabilitasyon hizmeti Evde bakým hizmeti 0 0. Soruda Meslek ve Beceri Edindirme Kursu () seçeneðine EVET cevabý verenlere sorunuz. 0 Meslek ve beceri edindirme kursunu aþaðýdakilerin hangisinden aldýnýz? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir.) 0 Özrünüz ile ilgili herhangi bir kurum/ kuruluþ ya da rehabilitasyon merkezine gitmemenizin en önemli nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Bilmiyor Çraklke ý ý ðitimi Halk eðitim kurslarý Türkiye Ýþ Kurumu nun düzenlediði kurslar Vakýf / Dernek'te verilen kurslar Belediyelerin düzenlediði kurslar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun düzenlediði kurslar 0 Aþaðýdaki kurum/kuruluþlarýn hangilerinden özrünüzle ilgili hizmet aldýnýz? Evet Hayýr Saðlýk kuruluþundan Özrü ile ilgili Dernek/ Vakýf/Federasyon/ Konfederasyondan Milli Eðitim Bakanlýðý ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ndan Türkiye Ýþ Kurumu ndan Yerel yönetimlerden Yaþý küçük Yakýn çevrede bu tür kurum/kuruluþyada rehabilitasyon merkezi yok Bu tür kurum/kuruluþ ya da rehabilitasyon merkezlerinden haberim yok Bu tür kurum/kuruluþ ya da rehabilitasyon merkezlerinin yeterli hizmet vereceðine inanmýyorum Ekonomik durumumuz yeterli deðil Baþvurdum, ama kabul edilmedi Aile içinde çözüm bulundu Seçeneklerden en az biri Evet ise soru e Bulunduðunuz çevrede özrünüze uygun aþaðýdaki hizmetlerden hangisi verilmektedir? Evet Hayýr Bilmiyor. Toplu taþým hizmetleri. Bina, cadde, sokak ve yollarda özürlülere yönelik düzenlemeler Siz ya da aile fertlerinden biri özrünüzle ilgili herhangi bir gönüllü kuruluþa üye mi? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Kendisi Anne veya babasý Kardeþi Eþi Oðlu/kýzý Hiçbiri üye deðil Günlük aktivitelerinizi ne þekilde yerine getiriyorsunuz? Kendi baþýna baðýmsýz Bazen birisinin yardýmýyla (Yarý/kýsmen baðýmlý) Sürekli birisinin yardýmýyla (Tam baðýmlý) Henüz günlük aktivitelerini yerine getirecek yaþta deðil VE DAHA YUKARI YAÞTAKÝLERE SORULACAKTIR. Medeni durumunuz nedir? Hiç evlenmedi Soru ye Evli Soru ya Eþi öldü Evli, ayrý yaþýyor Boþandý Boþanmanýzýn ya da ayrý yaþamanýzýn nedeni özrünüzden mi kaynaklanýyor? Evet Hayýr Çocuðunuz var mý? Evet Hayýr Geçen hafta içinde bir iþte çalýþtýnýz mý? Soru a Evet Hayýr Özrünüzden dolayý iþiniz veya iþyeriniz ile ilgili olarak aþaðýdaki sorunlardan hangilerini yaþýyorsunuz? Evet Hayýr Ýþyerinin fiziki þartlarý uygun deðil Ýþ arkadaþlarým beni kabullenmiyor Ýþimde mesleki bilgi ve becerilerimi kullanamýyorum Ýþverenim benden verim alamayacaðýný düþünüyor. ve 0. sorular özürlü bireyin kendisi tarafýndan cevaplanacaktýr. Aksi takdirde soru ye Özrünüze yönelik kurum ve kuruluþlardan en önemli beklentiniz aþaðýdakilerden hangisidir? 0 Parasal katkýda bulunmalý Eðitim olanaklarý yaratmalý Ýþ bulmama yardým etmeli Yasal haklarýmý savunmalý Yaþamýmý kolaylaþtýracak fiziksel(çevre) düzenlemelerin yapýlmasýný saðlamalý Meslek edindirme kurslarý düzenlemeli Sosyal aktiviteler düzenlemeli Psikolojik danýþmanlýk yapmalý Rehberlik ve danýþmanlýk hizmeti vermeli Geçici bakým hizmeti sunabilmeli Evimde uzman personel tarafýndan bakým ve tedavi hizmeti vermeli

8 ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR 0 Medyanýn(Televizyon,radyo,gazete,vb.) özürlülerin sorunlarýný ele alýþýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Evet Hayýr Özürlülerin sorunlarýný gündeme getiriyorlar Konuyu istismar ediyorlar Konuyu ele alýþ þekilleri çözüme yönelik olmuyor Konuyu en çok izlenen saatlerde yayýnlamýyorlar Fikri yok Sonradan meydana gelen ortopedik özrünüzün nedeni nedir? Kaza Hastalýk Ýlaç kullanýmý Zehirlenme Beslenme bozukluðu Madde baðýmlýlýðý Soru 'ye geçiniz Soru 'e geçiniz 0 Ortopedik özrünüz ile ilgili herhangi bir tedavi yapýldý ya da yapýlýyormu? Evet, yapýlýyor Yapýldý, tamamlandý Hayýr, yapýlmýyor Ortopedik özrünüze yönelik herhangi bir alet yada cihaz kullanýyor musunuz? DÝKKAT!. SORU ANKETÖR TARAFINDAN HANEHALKI SORU KAÐIDINDAN YARARLANARAK DOLDURULACAKTIR. ÝÞARETLENEN HER ÖZÜR GRUBU ICIN BELÝRTÝLMÝÞ SORU ÝLE BAÞLAYAN BÖLÜMDEKÝ SORULAR SORULACAKTIR. Bilmiyor Ortopedik özrünüze neden olan kazanýn türü nedir? Evet Hayýr Soru 'e geçiniz Özür türünüz nedir? Ortopedik özürlü için Soru e (Hanehalký Soru Kaðýdý nda.soru EVET ise iþaretleyiniz) Görme özürlü için Soru e (Hanehalký Soru Kaðýdý nda.soru EVET ise iþaretleyiniz) Ýþitme özürlü için Soru e (Hanehalký Soru Kaðýdý nda.soru EVET ise iþaretleyiniz) Dil ve konuþma özürlü için Soru a (Hanehalký Soru Kaðýdý nda.soru EVET ise iþaretleyiniz) Trafik kazasý Ev kazasý Ýþ kazasý Oyun kazasý Spor kazasý Silahlý yaralanma Deprem Diðer doðal afetler ( sel, toprak kaymasý, yýldýrým çarpmasý) Ortopedik özrünüze yönelik ne tür bir alet yada cihaz kullanýyorsunuz? ( Birden fazla seçenek iþaretlenebilir ) Protez kullanýyor Tekerlekli sandalye kullanýyor Ortez (yürüme cihazý) kullanýyor Koltuk deðneði kullanýyor Zihinsel özürlü için Soru 0 e (Hanehalký Soru Kaðýdý nda.soru EVET ise iþaretleyiniz.) OTOPEDÝK ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Soru 'e Kullandýðýnýz alet ya da cihazýn parasý aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlandý? ( Birden fazla seçenek iþaretlenebilir ) Ortopedik özrünüz ne zaman ortaya çýktý? Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda Sonradan Ortopedik özrünüz kaç yaþýnda iken ortaya çýktý? (Bitirilen yaþ yazýlacaktýr) Genetik veya kalýtsal bozukluk Soru 'e geçiniz Soru 'e geçiniz Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda meydana gelen ortopedik özrünüzün nedeni nedir? Çocuk felci (polio) geçirdiniz mi? Evet Hayýr Bilmiyor Ortopedik özrünüzün türü nedir? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Þekil bozukluðu (deformite). Omurgada. El ve kollarda. Ayak ve bacaklarda. Eklemlerde Baðlý bulunduðu sosyal güvenlik kuruluþundan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan Yardýmsever kiþilerden Kendi imkanlarý ile Gönüllü kuruluþlardan Özürlülere yönelik hizmet veren dernek, vakýf, federasyon veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Soru 'e geçiniz Kan uyuþmazlýðý Doðum travmasý ( doðum anýndaki kazalar) Doðum sýrasýnda bebeðin oksijensiz kalmasý Annenin hamileliði sýrasýnda kullandýðý ilaçlar Annenin hamileliðinde geçirdiði hastalýklar Annenin hamileliðinde yetersiz/kötü beslenmesi Bilmiyor Fonksiyon (güç) kaybý(kas hastalýðý,felçler). Omurgada. El ve kollarda. Ayak ve bacaklarda Organ yokluðu. Parmak, el ve kollarda Ortopedik özrünüze yönelik alet ya da cihaz neden almadýnýz? Ýhtiyaç görülmedi Maddi imkanýmýz yok Yararýna inanmýyorum Nereden alýnacaðýný bilmiyorum Soru 'e. Parmak, ayak ve bacaklarda

9 Ortopedik özrünüz nedeniyle aþaðýdaki sorunlardan hangileri günlük yaþantýnýzý etkiliyor? Evet Hayýr Özrüme uygun fiziksel çevre düzenlemeleri olmadýðýndan sokaða çýkamýyorum Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda meydana gelen görme özrünüzün nedeni nedir? Kiþinin baþka bir özrü yoksa soru 'e, varsa diðer özür türüne Genetik veya kalýtsal bozukluk Kan uyuþmazlýðý Kamuya açýk binalara/alanlara giremiyorum Toplu taþýma araçlarýna binmekte güçlük çekiyorum Sosyal, kültürel(sinema, tiyatro, spor, tatil, v.b.) etkinliklere katýlamýyorum GÖRMEÖZÜRLÜ BÝREYEÝLÝÞKÝN SORULAR Görme özrünüz ne zaman ortaya çýktý? Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda Sonradan Doðum travmasý(doðum anýndaki kazalar) Doðum sýrasýnda bebeðin oksijensiz kalmasý Annenin hamileliði sýrasýnda kullandýðý ilaçlar Annenin hamileliðinde geçirdiði hastalýklar Sonradan meydana gelen görme özrünüzün nedeni nedir? Kaza Hastalýk Ýlaç kullanýmý Zehirlenme Beslenme bozukluðu Madde baðýmlýlýðý Evlilik yaþamýmý olumsuz etkiliyor Devletin saðladýðý imkanlar (vergi indirimi, sakatlýk aylýðý, indirimler) yetersiz Toplum bana nasýl yardýmcý olacaðýný bilmiyor Özrümle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamýyorum Soru 'ye Görme özrünüz kaç yaþýnda iken ortaya çýktý? ( Bitirilen yaþ yazýlacaktýr ) Soru 'e Annenin hamileliðinde yetersiz/ kötü beslenmesi Bilmiyor Soru 0'a geçiniz Soru 0'a ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Görme özrünüze neden olan kazanýn türü nedir? 0 Görme özrünüzün derecesi nedir? Görme özrünüz ile ilgili herhangi bir tedavi yapýldý ya da yapýlýyor mu? Trafik kazasý Ev kazasý Ýþ kazasý Oyun kazasý Spor kazasý Silahlý yaralanma Deprem Diðer doðal afetler (sel, toprak kaymasý, yýldýrým çarpmasý, Kullandýðýnýz alet ya da cihazýn parasý aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlandý? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Baðlý bulunduðu sosyal güvenlik kuruluþundan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan Yardýmsever kiþilerden Kendi imkanlarý ile Gönüllü kuruluþlardan Evet, yapýlýyor Yapýldý, tamamlandý Hayýr, yapýlmýyor Görme özrünüze yönelik herhangi bir alet ya da cihaz kullanýyor musunuz? Evet Hayýr Özürlülere yönelik hizmet veren dernek, vakýf, federasyon veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Soru 'e Görme özrünüze yönelik ne tür bir alet ya da cihaz kullanýyorsunuz? ( Birden fazla seçenek iþaretlenebilir ) Göz protezi kullanýyor Gözlük/lens kullanýyor Her iki gözün de hiç görmemesi Bir gözün az görmesi, bir gözün hiç görmemesi Her iki gözün de az görmesi Bir gözün hiç görmemesi Þaþýlýk Görme özrünüze yönelik alet ya da cihaz neden almadýnýz? Ýhtiyaç görülmedi Maddi imkanýmýz yok Yararýna inanmýyorum Nereden alýnacaðýný bilmiyorum Görme özrünüz nedeniyle aþaðýdaki sorunlardan hangileri günlük yaþantýnýzý etkiliyor? Evet Hayýr Kamuya açýk alanlarda sesli uyarý iþaretleri ve çevre düzenlemeleri yeterli deðil Toplu taþýma araçlarýna bine - mekte güçlük çekiyorum Evlilik yaþamýmý olumsuz etkiliyor Sosyal, kültürel (sinema, tiyatro, tiyatro, spor, tatil v.b.) etkinliklere katýlamýyorum Toplum bana nasýl yardýmcý olacaðýný bilmiyor Devletin saðladýðý imkanlar(vergi indirimi, sakatlýk aylýðý, indirimler) yetersiz Braille (kabartma yazý), sesli yayýnlar (TV, radyo v.b.) yeterli ve yaygýn deðil Kiþinin baþka bir özrü yoksa soru e, varsa diðer özür türüne Ýþitme özrünüz ne zaman ortaya çýktý? ÝÞÝTMEÖZÜRLÜ BÝREYEÝLÝÞKÝN SORULAR Sonradan Ýþitme özrünüz kaç yaþýnda iken ortaya çýktý? (Bitirilen yaþ yazýlacaktýr) Soru 0'ye Özrümle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamýyorum Annenin hamileliði döneminde doðum sýrasýnda Soru 'a Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda meydana gelen iþitme özrünüzün nedeni nedir? Genetik veya kalýtsal bozukluk Kan uyuþmazlýðý Doðum travmasý (doðum anýndaki kazalar) Doðum sýrasýnda bebeðin oksijensiz kalmasý Annenin hamileliði sýrasýnda kullandýðý ilaçlar Annenin hamileliðinde geçirdiði hastalýklar Annenin hamileliðinde yetersiz / kötü beslenmesi Bilmiyor Bilmiyor Soru 'ya geçiniz Soru 'e geçiniz

10 0 Sonradan meydana gelen iþitme özrünüzün nedeni nedir? Kaza Hastalýk Ýlaç kullanýmý Bilmiyor Ýþitme özrünüze neden olan kazanýn türü nedir? Trafik kazasý Ev kazasý Ýþ kazasý Oyun kazasý Spor kazasý Silahlý yaralanma Deprem Diðer doðal afetler (sel, toprak kaymasý, yýldýrým çarpmasý) Ýþitme özrünüz ile ilgili herhangi bir tedavi yapýldý ya da yapýlýyor mu? Evet, yapýlýyor Yapýldý, tamamlandý Hayýr, yapýlmýyor Ýþitme kaybýnýzýn derecesi nedir? Kullandýðýnýz iþitme cihazýnýn parasý aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlandý? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Baðlý bulunduðu sosyal güvenlik kuruluþundan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan Yardýmsever kiþilerden Kendi imkanlarý ile Gönüllü kuruluþlardan Her iki kulak da hiç duymuyor Bir kulak az duyuyor, diðeri hiç duymuyor Her iki kulak da az duyuyor Bir kulak hiç duymuyor Ýþitme cihazý kullanýyor musunuz? Zehirlenme Beslenme bozukluðu Madde baðýmlýlýðý Evet Hayýr Soru 'ya Soru ' ye geçiniz Özürlülere yönelik hizmet veren dernek, vakýf, federasyon veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Soru 'ye geçiniz ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Ýþitme özrünüze yönelik cihazý neden almadýnýz? Çevreniz ile nasýl iletiþim kuruyorsunuz? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Ýhtiyaç görülmedi Maddi imkanýmýz yok Yararýna inanmýyorum Nereden alýnacaðýný bilmiyorum Ýletiþim kuramýyorum Konuþarak Yazarak Ýþaret dili ile Ýþaretle Dudaktan okuma ile Ýþitme özrünüz nedeniyle aþaðýdaki sorunlardan hangileri günlük yaþantýnýzý etkiliyor? Kamuya açýk alanlarda görsel uyarý iþaretleri yeterli deðil Toplum bana nasýl yardýmcý olacaðýný bilmiyor Devletin saðladýðý imkanlar (vergi indirimi, sakatlýk aylýðý, indirimler) yetersiz Özrümle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamýyorum Eðitim olanaklarýndan yararlanamýyorum Günlük yaþamda karþýlaþtýðým sorunlarý (hastane, alýþveriþ gibi) tercüman bulunmamasý nedeniyle çözemiyorum Haberleþme olanaðým yok (ýþýklý zil, uygun telefon, fax vb.) Görsel yayýn organlarýndan yararlanamýyorum (TV gibi) Evet Hayýr Kiþinin baþka bir özürü yoksa soru 'e, varsa diðer özür türüne DÝL VEKONUÞMA ÖZÜRLÜ BÝREYEÝLÝÞKÝN SORULAR Dil ve konuþma özrünüz ne zaman ortaya çýktý? Annenin hamileliði döneminde doðum sýrasýnda Sonradan 0 Dil ve konuþma özrünüz kaç yaþýnda iken ortaya çýktý? (Bitirilen yaþ yazýlacaktýr) Dil ve konuþma özrünüzün nedeni nedir? 0 Genetik veya kalýtsal bozukluk Ýþitme engeli Zeka geriliði Dudak-damak yarýklýðý, tavþan dudak, çene bozukluklarý Beyin kanamasý, beyin zedelenmesi, felç Gýrtlaðýn tamamen alýnmasý Ses tellerinde felç Ses tellerinden birinin ya da ikisinin alýnmýþ olmasý Serebral Palsi (CP) Duygusal problemler Kaza Hastalýk Soru 'e Kaza yanýtý verenlere soru sorulacaktýr. Aksi halde soru 'e geçiniz Dil ve konuþma özrünüze neden olan kazanýn türü nedir? Trafik kazasý Ev kazasý Ýþ kazasý Oyun kazasý Spor kazasý Silahlý yaralanma Deprem Diðer doðal afetler (sel, toprak kaymasý, yýldýrým çarpmasý) Dil ve konuþma özrünüzün türü aþaðýdakilerden hangisidir? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Aþýrý hýzlý konuþuyor (anlaþýlmýyor) Tutuk konuþuyor (kekeme) Yarým konuþuyor (harfleri/sesleri söyleyemiyor, yanlýþ söylüyor) Ses bozukluðu var (ince, kalýn, hýþýrtýlý, boðuk, hiç ses çýkaramama) Burundan-genizden konuþuyor Hiç konuþamýyor (Dilsiz) Çevrenizle nasýl iletiþim kuruyorsunuz? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Ýletiþim kuramýyorum Konuþarak Yazarak Ýþaretle Ýþaret dili ile Dil ve konuþma özrünüz ile ilgili herhangi bir tedavi yapýldý ya da yapýlýyor mu? Evet, yapýlýyor Yapýldý, tamamlandý Hayýr, yapýlmýyor

11 ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Dil ve konuþma özrünüze yardýmcý olmasý için herhangi bir cihaz kullanýyor musunuz? Evet Hayýr Soru e Kullandýðýnýz alet ya da cihazýn parasý aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan karþýlandý? (Birden fazla seçenek iþaretlenebilir) Baðlý bulunduðu sosyal güvenlik kuruluþundan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan Yardýmsever kiþilerden Kendi imkanlarý ile Gönüllü kuruluþlardan Özürlülere yönelik hizmet veren dernek, vakýf, federasyon veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan Soru a geçiniz Dil ve konuþma özrünüze yardýmcý olacak cihazý neden almadýnýz? 0 ZÝHÝNSEL ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Zihinsel özrünüz ne zaman ortaya çýktý? Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda Sonradan Zihinsel özrünüz kaç yaþýnda iken ortaya çýktý? (Bitirilen yaþ yazýlacaktýr) Annenin hamileliði döneminde veya doðum sýrasýnda meydana gelen zihinsel özrünüzün nedeni nedir? Genetik veya kalýtsal bozukluk Kan uyuþmazlýðý Doðum travmasý(doðum anýndaki kazalar) Doðum sýrasýnda bebeðin oksijensiz kalmasý Annenin hamileliði sýrasýnda kullandýðý ilaçlar Annenin hamileliðinde geçirdiði hastalýklar Annenin hamileliðinde yetersiz / kötü beslenmesi Bilmiyor Soru 'ye Soru 'e geçiniz Zihinsel özrünüzün derecesi nedir? Eðitilebilir(Hafif) Öðretilebilir(Orta) Zihinsel özrünüz ile ilgili herhangi bir tedavi yapýldý ya da yapýlýyor mu? Yürümenizde bir sorun var mý? Hayýr Zor yürüyor Hiç yürüyemiyor Evet Az anlýyor Konuþmanýzda sorun var mý? Ýdiot(Aðýr) Çok aðýr Bilmiyor Evet, yapýlýyor Yapýldý, tamamlandý Hayý r, yapýlmýyor Kýsmen yürüyor Konuþulanlarý anlýyor musunuz? Hiç anlamýyor Hayýr Ýhtiyaç görülmedi Maddi imkanýmýz yok Yararýna inanmýyorum Nereden alýnacaðýný bilmiyorum Soru 'e geçiniz Sonradan meydana gelen zihinsel özrüzün nedeni nedi? r Kaza 0 Anlamlý cümle kuramýyor Henüz konuþamýyor Hiç konuþamýyor Yemeðinizi tek baþýnýza yiyebiliyor musunuz? Hastalýk Ýlaç kullanýmý Evet Zehirlenme Soru 'e geçiniz Baþkasýnýn yardýmý ile yiyebiliyor Dil ve konuþma özrünüz nedeniyle aþaðýdaki sorunlardan hangileri günlük yaþantýnýzý etkiliyor? Evet Hayýr Beslenme bozukluðu Madde baðýmlýlýðý Baþkasý tarafýndan yediriliyor Kendi baþýnýza giyinebiliyor musunuz? Evet Kamuya açýk alanlarda görsel uyarý iþaretleri yeterli deðil Sosyal, kültürel (sinema, tiyatro vb.) etkinliklere katýlamýyorum Devletin saðladýðý imkanlar (vergi indirimi, sakatlýk aylýðý, indirimler) yetersiz Özrümle ilgili teknolojiye uygun aletleri alamýyorum Eðitim olanaklarýndan yarar- lanamýyorum Günlük yaþamda karþýlaþtýðým sorunlarý (hastane, alýþveriþ gibi) tercüman bulunmamasý nedeniyle çözemiyorum Haberleþme olanaðým yok (ýþýklý zil, uygun telefon, fax vb.) Bilmiyor Zihinsel özrünüze neden olan kazanýn türü nedir? Trafik kazasý Ýþ kazasý Oyun kazasý Spor kazasý Silahlý yaralanma Ev kazasý Deprem Diðer doðal afetler (sel, toprak kaymasý, yýldýrým çarpmasý) Baþkasýnýn yardýmý ile giyinebiliyor Baþkasý tarafýndan giydiriliyor Tuvaletinizi kendi baþýnýza yapabiliyor musunuz? Evet Baþkasýnýn yardýmý ile yapabiliyor Baþkasý tarafýndan yaptýrýlýyor Banyonuzu kendi baþýnýza yapabiliyor musunuz? Evet Baþkasýnýn yardýmý ile yapabiliyor Kiþinin baþka bir özürü yoksa soru 'e, varsa diðer özür türüne Baþkasý tarafýndan yaptýrýlýyor

12 Ailem olmazsa bana kimin bakacaðý konusunda endiþelerim var Annem (veya babam, kardeþim) benimle ilgilenmek için çalýþamýyor Zihinsel özrünüz nedeniyle aþaðýdaki sorunlardan hangileri günlük yaþantýnýzý etkiliyor? Hiçbir maddi güvencem yok Kýsa süreli kalabileceðim kurum/kuruluþ yok Sokaða çýktýðýmda kendimi farklý hissediyorum Evet ÖZÜRLÜ BÝREYE ÝLÝÞKÝN SORULAR Hayýr Özürlü birey ve daha yukarý yaþta ise soru sorulacaktýr, aksi halde soru 0 a Çocuðunuzu yaþýna kadar saðlýk kontrolüne götürdünüz mü? Evet, çocuk hastalýklarý ile ilgili aþýlar yapýldý 0 Çocuðunuzun doðumunu nerede gerçekleþtirdiniz? Sadece hasta olduðunda götürüldü Hayýr, hiç götürülmedi Üniversite hastanesinde Devlet/sigorta hastanesinde Saðlýk merkezinde Saðlýk ocaðýnda/saðlýk evinde Toplum özrüm nedeniyle beni kabullenmiyor Devletin saðladýðý imkanlardan (vergi indirimi, sakatlýk aylýðý, indirimler) yetersiz Özel hastanede Özel klinikte Evde Sosyal, kültürel (sinema, tiyatro, spor, tatil v.b.) etkinliklere katýlamýyorum Bu bölümdeki sorular, yaþýndan küçük özürlü bireyin annesi veya sorumlusu tarafýndan cevaplandýrýlacaktýr. Kesinlikle özürlü birey tarafýndan doldurulmayacaktýr. Bu bölüme cevap veren kiþi? Annesi Sorumlusu Cevaplayacak uygun kiþi yok Anneye iliþkin sorular Bu kiþi için anket bitmiþtir, varsa diðer özürlü bireye Çocuðunuz doðduðunda kaç yaþýnýzý bitirmiþtiniz? Bilmiyor Çocuðunuzun doðumuna kim yardýmcý oldu? Doktor Hemþire Ebe Ara ebesi Akraba/komþu Kendi kendine Bilmiyor Çocuðunuzun doðumu zamanýnda mý gerçekleþti? Evet Çocuðunuza hamileyken saðlýk kontrolüne gittiniz mi? Düzenli olarak gittim Erken doðum oldu Geç doðum oldu Bilmiyor Çocuðunuza hamileliðiniz esnasýnda aþaðýdakilerden hangileri meydana geldi? Düzenli olarak gitmedim Hiç gitmedim Ateþli hastalýk geçirdim Evet Hayýr Çocuðunuzun doðumu ne þekilde gerçekleþti? rmal Sezaryen Vakum Forseps Kýzamýk, kýzamýkçýk, su çiçeði, toxoplazma (gebelik zehirlenmesi) geçirdim Sarýlýk geçirdim Röntgen çektirdim Yanlýþ ve bilinçsiz ilaç kullandým Önemli bir travma geçirdim (Çarpma,kaza,dayak vb.) Uyuþturucu kullandým Sürekli ve fazla miktarda alkol aldý veya sigara kullandým Sürekli bir hastalýðým var (kalp, þeker, enfeksiyon vb.) Bilmiyor Çocuðunuzun doðumu esnasýnda herhangi bir problem oldu mu? Evet Hayýr Oksijen yetmezliði oldu Ters geldi Kordon dolandý Travma/kaza meydana geldi Çoðul (ikiz veya daha fazla) doðum oldu 0 Bilmiyor Bilmiyor

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories

EKİM ZAMANI SOWING SEASON. Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri. Sabancı Foundation Grant Program Stories EKİM ZAMANI SOWING SEASON Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programı Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

Notes for claiming Australian Pension

Notes for claiming Australian Pension tes for claiming Australian Pension Social Security Agreement between Australia and Cyprus Avustralya emekli maaşı talebi için notlar AVUSTRALYA VE KIBRIS ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI Bu açıklamaları

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

Sa l k ve güvenli e girifl

Sa l k ve güvenli e girifl TURKISH version Sa l k ve güvenli e girifl Küçük işletmelerde sa lık ve güvenlik An introduction to health and safety Health and safety in small businesses It s your business but we can help you look after

Detaylı

Application to enrol in a NSW Government school

Application to enrol in a NSW Government school Application to enrol in a NSW Government school Bir Application NSW Devlet to enrol okuluna in a kayıt NSW olma Government başvurusu school Bir NSW devlet okuluna kayıt olmaya duyduğunuz ilgiden dolayı

Detaylı

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS

FARK YARATANLAR TURKEY S CHANGEMAKERS Çevirmenler Ahmet Besim Toker Ahmet lper Kaya Arzu Kaykı Ati Gençlik ve Spor zel Bedriye Hülya Bener Erkorur Berrin r Yüksel Cavidan Yılmaz Celal Karadoğan ojesi Çoruh Türksel Dülgergil Doğa İçin Genç

Detaylı

LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME

LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME III. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES SAPIENZA UNIVERSITY IN ROME, ITALY FEBRUARY 06-08, 2014 LONDRA DA İLTİCA EDEN ALEVİ GÖÇMEN YAŞLILAR PENCERESİNDEN AKTİF YAŞLANMA, SOSYAL VE KÜLTÜREL

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

Dogancay Weir and HEPP Project, Abbreviated RAP Enerjisa

Dogancay Weir and HEPP Project, Abbreviated RAP Enerjisa Dogancay Weir and HEPP Project, Enerjisa Didem SOCIAL RISK MANAGEMENT, LLC OCT 5, 2011 OCT 31, 2012 REVISED [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS

INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS INSTRUCTIONS FOR DIVERSITY VISA APPLICANTS To assist in providing the most efficient customer service and to expedite your diversity immigrant visa processing, the Consular Section of the U.S. Embassy

Detaylı

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85

MARMARA LIFE KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA DA BİR YOL HİKAYESİ BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 BİR BAŞKANIN PAZAR GÜNÜ S:16 A SUNDAY OF A MAYOR HAZİRAN JUNE MARMARA YIL YEAR : 2014 SAYI ISSUE : 85 LIFE www.marmara.gov.tr MARMARA LIFE FROM NORTH TO SOUTH A ROAD STORY IN AFRICA KUZEYDEN GÜNEYE AFRİKA

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B ÜDS DENEME SINAVI B İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı