KESK YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 KESK YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil hak ve yükümlülüklerini, tarafların hak ve yetkilerini, sendikal izinleri, çalıģanların eğitimi, çalıģma koģulları ve sürelerini, iģe alma ve iģten ayrılma usullerini, her türlü mali sosyal hak ve yardımları, izin, atanma, yer değiģtirme ve yönetime katılma haklarını, disiplin hükümlerini, yasakların kaldırılması ile karģılıklı ödev ve sorumlulukları ve özel hükümleri göstermektir. Ġlkeler MADDE 2- Bu toplu sözleģmenin uygulanmasında; a) Taraflar iģyerlerinde çalıģma ortamının oluģturulmasında, Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, Avrupa Sosyal ġartı, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü SözleĢmeleri ve yetkili organ kararlarını ve BM Ġkiz SözleĢmelerini asgari norm olarak kabul ederler. b) ĠĢveren sendikaya zarar verecek davranıģlarda bulunamaz. Taraflar MADDE 3-Kamu emekçilerinin yılı için yapacağı Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tarafları: Kamu ĠĢveren Heyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalardır. Yararlanma MADDE 4- Bu Toplu ĠĢ SözleĢmesinden bütün kamu emekçileri yararlanır. Tanımlar MADDE 5- a) Konfederasyon: KESK i, (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu kısaca KESK olarak geçecektir.) b) Sendika: KESK e bağlı sendikaların her birini, c) Kamu emekçisi: Kamu kurum ve kuruluģları ile bağlı ortaklıklarında iģçi statüsü dıģında bir kadro veya pozisyonda çalıģan kamu çalıģanını, d) Kamu iģvereni: Kamu kurum ve kuruluģlarını, e) Kamu ĠĢveren Heyeti: Ġlgili yönetmelikte tanımlanan heyeti, f) Kamu ĠĢveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluģlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını, g) Üye: Konfederasyona bağlı sendikaların üyelerini, h) SözleĢme: Ekleri ile birlikte bu toplu iģ sözleģmesini i) Mevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge vb.'ni ifade eder 1

2 Aylık II. BÖLÜM MALĠ VE SOSYAL HAKLAR MADDE 6- Aylık: Temel ücret, kıdem, görev, öğrenim ücretleri ile tazminatlardan oluģur. Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonu: 4 kiģilik bir aile için asgari geçim standardını (asgari temel ücreti) tespit etmek amacıyla konfederasyon temsilcileri ile Kamu ĠĢveren Heyeti temsilcilerinin eģit sayıda katılımıyla oluģturulan komisyondur. Asgari Temel Ücret: Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonunun 4 kiģilik bir aile için kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç olarak belirlediği miktarı ifade eder. (Bu tutar 4 kiģilik bir aile için Temmuz 2015 tarihi itibariyle kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç TL dir.) Katsayı: Asgari temel ücretin 500 gösterge rakamına bölünmesi sonucu elde edilir. Temel Ücret: Kamu emekçisinin kademe ve derecesine göre gösterge tablosundan bulunan rakamın, katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen tutardır. Görev ücreti: Göreve ilk kez baģlayan ya da bulunduğu görevden bir üst göreve yükselen kamu emekçisi için 75 gösterge rakamının katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Kıdem ücreti: Her yıl için 15 gösterge rakamının katsayı ile çarpımından oluģur. Öğrenim ücreti: Kamu emekçisinin en son mezun olduğu öğrenim kurumu dikkate alınarak, aģağıda belirtilen gösterge rakamlarının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģur. Profesör 150 Doçent 120 Yrd. Doçent 100 Doktora 80 Yüksek Lisans Eğitimini bitirenler 60 Lisans Eğitimini bitirenler 50 Ön Lisans Eğitimini bitirenler 40 Lise mezunları 25 Diğerleri 20 2

3 Kira yardımı MADDE 7- ĠĢveren 5 yıl içerisinde tüm kamu emekçilerine görev konutu (lojman) sağlamayı plana bağlar. Yeterli konut sağlanıncaya kadar iģveren, kamu emekçilerine kira yardımı yapar. Kira yardımı TÜĠK Madde Fiyatları Ġstatistikleri'ne göre, Ocak 2015 itibariyle ortalama kira bedeli olan 700 TL dir. Bu yardım eģlerden birine yapılır. EĢlerden birisinin lojmanda oturma hakkı doğmuģ ve lojman kullanılmaya baģlanmıģsa yardım kesilir. Kira yardımı hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. Kamuya ait lojmanlar rasyonel bir Ģekilde kullanılacak ve mevcut lojmanlardan tüm kamu emekçilerinin yararlanması sağlanacak biçimde düzenlenerek, Görev Tahsisli olarak lojman tahsisi uygulanması kaldırılır. Aile yardımı MADDE 8- Kamu emekçisinin çalıģmayan eģine 60 gösterge rakamının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģan aile yardımı ödeneği verilir. Kamu emekçisinin her çocuğu için yaģ sınırı ve cinsiyet farkı gözetmeksizin (18 yaģını geçen ve çalıģmayan erkek çocukları ve 25 yaģını geçmiģ çalıģmayan kız çocukları dâhil) aģağıda belirtilen gösterge rakamının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģan miktar kadar aile yardımı verilir. Doğumdan Yüksek Öğrenime kadar 40 Yükseköğretimde bulunanlar 45 Engelli çocuk için 50 Çocukların aile yardımı çalıģmaya baģlayınca veya evlenince sona erer. Öğrenimini bırakan çocukların aile yardımı öğrenimini bıraktığı durumdaki gösterge rakamı üzerinden aile yardımı kaybedinceye kadar devam eder. Kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ve mahkeme kararı ile evlat edindiği çocukları için de yukarıda belirtilen miktarlarda aile yardımı verilir. Her ikisi de kamu emekçisi olan eģlerden bildirimde bulunan eģe çocukları için aile yardımı verilir. BoĢanma durumunda mahkeme kararı ile çocuğun verildiği eģe aile yardımı verilir. Aile yardımı hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. 3

4 BoĢanma durumunda mahkeme kararı ile çocuğun velayetinin verildiği eģe aile yardımı yapılır. Kamu emekçilerinin 0 6 yaģ çocuklarına, kız meslek eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı bağımsız anaokullarında, üniversitelerin bünyelerinde ve öteki devlet kuruluģlarında açılan kreģ, yuva, anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz bakılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bakım ücreti devletçe karģılanır. Ġstekleri üzerine eģlerden birisi, çocuk 2 yaģını dolduruncaya değin temel ücret üzerinden izinli sayılır. Aile tanımı değiģtirilerek, boģanmıģ ve çocuğuyla yaģayan bekâr kadınların da aile yardım ından yararlandırılması için yasal değiģiklik yapılır. Tüm bu haklar evlat edinme durumları ile evli bekâr tüm çalıģanlar için geçerliğini korumalıdır. Yiyecek yardımı MADDE 9- Kamu emekçisinin 7 saat çalıģma yapılan iģyerlerinde öğle yemeği ve vardiyalı çalıģılan yerlerde akģam yemekleri katkı bedeli alınmadan verilir. 50 ve daha çok sayıda çalıģanının bulunduğu iģyerlerinde mutfak kurularak yemek servisi yapılır. Yemek hizmetleri kamu eliyle yürütülür. ÇalıĢan sayısı mutfak kurmaya yeterli olmayan kurum kuruluģlarının fiziki ve coğrafi koģulları dikkate alınarak ortak mutfak düzenlenir ve yemek servisi yapılır. Ortak mutfak kurmanın da mümkün olmadığı hallerde kamu emekçisine öğle yemeği, akģam yemeği çıkarılması gereken hallerde de akģam yemeği için yine temel ücret katsayısının 2,1 sayısı ile çarpımı sonucunda bulunan rakam kadar nakdi yiyecek yardımı yapılır. Yemek hizmetlerinden ve yiyecek yardımından stajyer öğrencilerin de yararlanması sağlanır. Zehirlenme tehlikesi olan yerlerde çalıģanlara verilmesi gereken özel besinler iģverence sağlanır. Evlenme yardımı MADDE 10- Kamu hizmetinde iken evlenen ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuğu evlenen kamu emekçisine iki aylığı tutarında evlenme yardımı yapılır. Yardım, kamu emekçisine evlendiği ya da çocuğunun evlendiği tarihten sonraki ilk maaģı ile birlikte ödenir. Evlenme yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Mesleğe baģlama yardımı MADDE 11- Mesleğe yeni giren kamu emekçisine, iģ yaģamı boyunca bir defaya mahsus olmak üzere, iģe giriģini takiben alacağı ilk aylıkla birlikte aylığının iki katı kadar mesleğe baģlama yardımı ödenir. Doğum yardımı MADDE 12- Kamu emekçilerinden çocuğu dünyaya gelenlere temel ücret tutarı kadar doğum yardımı ödenir. 4

5 Ana ve babanın her ikisi de kamu emekçisi ise bu yardımdan doğum yapan kadın yararlanır. EĢlerden birine iģ akdi veya toplu sözleģme gereği yapılan doğum yardımı daha yüksek ise, doğum yardımından yüksek düzeyde doğum yardımı alan eģ yararlanır. Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Doğal afet yardımı MADDE 13- Kamu emekçisinin görev yaptığı yerde doğal afet olması ve doğal afetten kamu emekçisinin zarar görmesi hallerinde, temel ücretin iki katı tutarında doğal afet yardımı ödeneği verilir. Bu yardımın yanı sıra doğal afetin sonuçları ortadan kalkıncaya kadar aylığının %50 si kadar ek ödeme yapılır. Doğal afet yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Ölüm ve cenaze giderleri yardımı MADDE 14- a) Kamu emekçisinin, kamu emekçisi olmayan eģi, çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümü halinde, temel ücret tutarında, b) Kamu emekçisinin kendisinin ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemiģse eģine, çocuklarına çocukları yoksa anne baba veya kardeģlerine temel ücret tutarının 3 katı kadar Ölüm yardımı ödeneği verilir. c) Ölüm yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. d) Cenaze giderleri iģveren tarafından beyana uygun olarak ödenir. Giyecek yardımı MADDE 15- a) Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez (yazlık ve kıģlık olarak) mevsime göre ocak ve temmuz ayı TÜĠK madde fiyatlarındaki takım elbise bedeli kadar giyecek yardımı nakdi olarak yapılır. b) Mesleğe yeni baģlayan kamu emekçisine bir defaya mahsus olmak üzere, giyecek yardımı bir yıllık peģin ödenir. c) Yukarıdaki yardımın haricinde, çalıģma koģullarına göre kıyafet giymek zorunda olan çalıģanların giyecek yardımından ne Ģekilde yararlanacağını düzenleyen Giyecek Yönetmeliği örgütlü sendika ve meslek örgütlerinin katılımı ile ihtiyacı karģılayacak Ģekilde ve eksikleri gidermek üzere yeniden düzenlenir ve toplu sözleģme görüģmelerinin sonuçlanmasından itibaren en geç bir ay içinde uygulanır. 5

6 Yakacak yardımı MADDE 16 - Tüm kamu emekçilerine, Eylül ya da Ekim aylarında, temel ücret katsayısının 600 ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yakacak yardımı yapılır. Ġkramiye MADDE 17- Ġkramiye almayan kamu emekçisine 1. ve 7. aylarda olmak üzere bir yılda iki ikramiye ödenir. Servis hizmetleri MADDE 18- Kamu iģvereni, kamu emekçisinin iģe gidiģ ve geliģlerini sağlamakla görevlidir. Kamu emekçisine iģyerine ulaģım için ücretsiz servis hizmeti sağlanır. Ücretsiz servis hizmeti sağlanmayan yerlerde iģveren kamu emekçisinin belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmasını sağlar. Servis tahsis edilmeyen (vardiyalı çalıģanlar) ya da belediye araçlarından ücretsiz yararlanma olanağı sağlanmayan yerlerde kamu emekçisine bulunduğu yerdeki ulaģım araçları bedelleri kadar yol ücreti ödenir. KreĢ hizmetleri MADDE 19- Kapatılan kreģler ihtiyaçlar göz önüne alınarak tekrar açılır. 0-6 yaģ grubu çocuklar için kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalıģanın bulunduğu iģyerlerinde ve 50 den az çalıģanın bulunduğu iģyerleri için çalıģma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreģler açılır. Bu hizmet SHÇEK ve Belediyeler bünyesinde verilir. KreĢler ücretsiz ve anadilinde eğitim-bakım hizmeti verilerek, SHÇEK yönetmeliğine uygun düzenlenir. Gece çalıģması olan ve vardiyalı iģyerlerindeki kreģler 24 saat açık olacak biçimde düzenlenir. KreĢlerden istihdam biçimine bakılmaksızın tüm emekçilerin yararlanması sağlanır. Sosyal tesislerden yararlanma MADDE 20-Misafirhane, dinlenme tesisi, lokal, kamp ve eğitim tesislerinden tüm kamu emekçileri kadro, derece ve unvanına bakılmaksızın yararlanır. Misafirhanelerden yararlanmada öncelik geçici olarak görevlendirilen çalıģana aittir. Geçici görevle misafirhanede kalan kamu emekçilerinden ücret alınmaz. Dinlenme tesisleri ve kamplar yaygınlaģtırılır ve öncelikli olarak düģük aylıklı kamu emekçileri yararlandırılır. Dinlenme tesislerinden kamu emekçilerinin tamamının yaralandırılması amacıyla iki yıl üst üste dinlenme tesisinden yararlanma kadro ve unvan dikkate alınmaksızın her çalıģan için yasaklanır. Dinlenme yardımı MADDE 21- Kamu emekçilerine, sağlıklı bir dinlenme olanağı sağlanması için, yılda bir kez tatile çıktığı ayın ücretiyle birlikte, aldığı ücrete eģit tutarda dinlenme yardımı ödenir. Tedavi yardımı MADDE sayılı Devlet Memurları Yasası nın, 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılan 209. maddesi yeniden yürürlüğe konulur, bu madde gereğince çıkarılan Devlet 6

7 Memurları Cenaze ve Tedavi Giderleri Yönetmeliği geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalara son verilir. Kamu emekçisi yatarak ve ayakta tedavide kullandığı ilaçlar için hiçbir bedel ödemez. Kamu emekçisinin maaģından hiçbir Ģekilde ilaç katkı payı kesintisi yapılamaz. Bu husustaki 5510 sayılı yasa hükümleri kamu emekçisine uygulanmaz. Tedavi yardımından kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ile mahkeme kararı gereğince evlat edinilen çocukları da yararlanır. Çocukların tedavi yardımından yararlanmasında yaģ sınırı yoktur. Kamu emekçisinin, yaģ ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, geçimini sağladığı her çocuğu tedavi yardımından faydalanır. Tedavi yardımları hakkında her yıl çıkarılan SGK tebliğlerinin hazırlanması çalıģmalarına KESK temsilcisi de katılır. Kamu emekçisi meslek hastalıklarına karģı koruyucu aģı ve diğer tedavilerden ücretsiz olarak yararlanır. ÇalıĢanların tedavi gördüğü Üniversite ve Vakıf hastanelerindeki tedavilerinde fark adı altında bedel alınması Ģeklindeki hukuk dıģı uygulamaya son verilir. Bu husustaki 5510 sayılı yasa hükümleri uygulanmaz. Kamu emekçisi yılda en az bir defa zorunlu sağlık taramasından ücretsiz olarak geçirilir. Harcırah MADDE 23- Kamu emekçilerinin geçici görev nedeniyle bulundukları il dıģında görevlendirilmeleri halinde 2016 yılı için gündelik 65 TL harcırah verilir. Bu bedele, konaklama ve yol gideri ayrıca ilave edilir. Kamu emekçisi sürekli ve geçici görevlendirmelerde hiçbir Ģekilde yolluksuz olarak görevlendirilemez. Refakatli olarak Rehabilite ve Eğitim Merkezleri ne sevk edilen fiziksel engelli çocuklar ve bunların refakatçısına refakat ettiği günler için yolluk ödenir. Organ nakillerinde yol masrafı ve yol gündeliği ile tetkik ve tahliller yapılırken geçen süre için de gündelik ödenir. Kemoterapi, diyaliz hastaları ile sağlık kurulu raporu ile toplu taģım araçları ile hastaneye gidip gelmeleri mümkün ve sağlıklı olamadığı tespit edilen hastaların ikamet yerleri ile tedavi gördükleri kurum arasındaki taksi ücretleri ödenir. Kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ile mahkeme kararı gereğince evlat edindiği çocuklar Harcırah Yasası nın 3. maddesinin (g) bendi uyarınca aile ferdi sayılarak harcırah almaya hak kazanırlar. Harcırah yasasının yer değiģtirme masrafını düzenleyen 45. maddesindeki oranlar kendisi için yurtiçi gündeliğinin otuz katı, Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, her kilometre ve deniz mili baģına yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin %10 u olarak belirlenir. Emekli olan kamu emekçisinin bildirdiği yere gidiģi ve ikameti için gerekli olan harcırahı bakmakla yükümlü olduğu kiģiler de nazara alınarak ödenir Mali Yılı Bütçeleri ile Harcırah Yasasına harcırahlar konusunda kamu emekçileri arasında ayrımcılık yaratacak herhangi bir hüküm konulamaz; naklen, açıktan 7

8 veya yeniden atananlara harcırahları mutlaka verilir ve herhangi bir hükümle sınırlandırılma yapılamaz. III. BÖLÜM ĠġÇĠ SAĞILIĞI VE GÜVENLĠĞĠ- MESLEK HASTALIKLARI MADDE 24- ĠĢçi Sağılığı ve Güvenliği (ĠSG) ve Meslek Hastalıkları ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler aģağıdaki gibidir: a) Alanda yaģanan sorunları çözmekten uzak olan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yerine; tüm tarafların eģit katılımının sağlandığı bir komisyon kurularak baģta Uluslar arası ÇalıĢma Örgütünün (ILO) 155 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ÇalıĢma Ortamına ĠliĢkin SözleĢmesi ve 161 sayılı ĠĢ Sağlığı Hizmetlerine ĠliĢkin SözleĢmesi olmak üzere uluslararası normlarla tam uyumun sağlandığı yeni bir yasa yapılır. b) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliğinin, Meslek Hastalıklarından korunmanın ayrımsız tüm çalıģanlar için bir hak olduğu teminat altına alınır. Bu hakka iliģkin tüm hizmetler kamusal olarak verilir. Hakkın korunmasında ve kamusal hizmetlerin verilmesinde tek muhatabın kamu iģvereni olduğu kabul edilir. c) ĠĢ kazalarına-meslek hastalıklarına zemin hazırlayan her türlü güvencesiz istihdam biçimi ve uygulaması (taģeron, kuralsız, esnek, performansa göre çalıģma vb.) ve çocuk iģçiliği yasaklanır. Bu kapsamda kamuda görev tanımına uygun, yeterli sayı ve nitelikte kadrolu istihdam sağlanır. d) Etkili kamusal bir denetim mekanizması kurularak kayıt dıģı, sigortasız ve sendikasız çalıģtırma engellenir. Kayıt dıģı ekonomi kayıt altına alınır. e) ĠĢçi sağlığı ile iģ güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalıģanlar insana yakıģır norm ve standartta bir sosyal güvenlik Ģemsiyesi altına alınır. f) ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası: Emekli Sandığı bünyesinde meslek hastalıkları ve iģ kazaları sigortası kurulur. Bu sigortanın primi iģveren tarafından ödenir. g) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi: Alanda yaģanan sorunlara çözüm üretmek ve eylem planı oluģturmak üzere; konfederasyonların, sendikaların, konuyla ilgili meslek örgütlerinin ve iģveren temsilcilerinin eģit katılımıyla özerk-demokratik, mali yönden bağımsız bir ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi oluģturulur. Olası iģ kazalarına hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlama amacı ile söz konusu konsey bünyesinde bir kriz masası kurulur. h) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği-Meslek Hastalıkları Kurulu: ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenlikle ile ilgili önlemlerin alınması amacıyla iģveren vekili ve o iģyerinde üyesi olan tüm sendikaların, ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerinin eģit katılımıyla ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği - Meslek Hastalıkları Kurulları oluģturulur. i) Tüm iģyerlerinde tehlike kaynakları ve riskler belirlenerek Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Planı hazırlanır. Söz konusu rapor ve planın hazırlanmasında o iģyerinde üyesi olan tüm sendikaların, ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerinin görüģ ve önerileri alınır. Tüm çalıģanlara, çalıģma ortamı ve emek süreci ile ilgili risk değerlendirmeleri için gerekli eğitimler verilir. 8

9 j) ĠĢverenin Sorumluluğu: ĠĢyerinde; I. Risk Değerlendirmelerinin yapılması, II. ĠSG eğitimlerinin yapılması, III. ÇalıĢanların iģe giriģ ve periyodik muayenelerinin yapılması, IV. Sağlık-güvenlik sorunu yaģayan çalıģanın uygun baģka bir iģe yerleģtirilmesi, V. ĠĢyeri ortam ölçümlerinin yapılması, VI. ÇalıĢanlara yaptıkları iģe uygun nitelikte KiĢisel Koruyucu Donanımlar (KKD) sağlanması, VII. ĠĢ kazası, meslek hastalığı bildirimlerinin yapılması, VIII. ĠĢ Kazası ve meslek hastalığının ve kök neden analizlerinin yapılması, IX. Tıbbi izlem ve tedavi edici hizmetlerin sağlanması, X. ĠĢyerinde alınacak tüm ĠSG önlemlerinin alınması, ĠĢverenin sorumluluğundadır. k) Kamu kurum ve kuruluģlarının Sağlık Yönergeleri kapsamında herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkan personel; unvanı değiģtirilmeden ve ekonomik -sosyal kayba neden olmadan ara bir unvanda çalıģtırılır. l) ĠĢyerlerinde kurulacak iģçi sağlığı ve güvenliği birimleri için Personel Dağılım Cetveli nden kadro istihdam edilir. Hizmetin yerinde olması esas alınarak dıģarıdan hizmet satın alınmaz. m) ĠĢyeri Hekimleri ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının iģ güvenceleri sağlanır. Ücretleri oluģturulacak bir fondan karģılanır. Bu meslek gruplarının eğitiminde ilgili meslek odaları-birlikleri yetkilidir. ĠĢyeri Hekimleri ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının ilgili meslek odalarına-birliklerine üye olmadan çalıģmalarına izin verilmez. n) Meslek Hastalıkları: Alana iliģkin olarak, Kamu emekçilerinin de yaģadığı en büyük sorunların baģında gelen, yıllardır ihmal edilen meslek hastalıkları konusunda; meslek hastalığı tanımının geniģletilerek netleģtirilmesi, tespiti, gerekli taramaların yapılması, önlenmesi için bir an önce yasal düzenleme yapılır. o) Meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesi amacıyla tüm çalıģanlar görevi ile ilgili olarak, altı ayda bir periyodik muayeneden geçirilir. p) Meslek hastalıklarının tespitinin yapılması ve gerekli tedavi imkânlarının yaratılması amacıyla Emekli Sandığı bünyesinde bir baģkanlık oluģturulur. Bu baģkanlık çalıģmalarını konfederasyon, sendika ve ilgili meslek örgütleriyle eģgüdümlü sürdürür. q) Ülke düzeyinde meslek hastalıkları hastaneleri kurulur. r) Üniversitelerin ilgili anabilim dallarında meslek hastalıkları kürsüsü kurulur. s) Hasar ve Zararlar: Kamuda iģ nedeniyle meydana gelen hasar ve zararlar iģveren (devlet) tarafından karģılanır. t) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen kamu emekçisinin iģsiz eģi veya çocuğu veya kardeģi ilgili kamu kurumu tarafından iģe alınır. u) Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan vazgeçilir. Koruyucu sağlık hizmetleri geliģtirilir. ĠĢyeri hekimliği MADDE 25- ÇalıĢan sayısı 50 nin üzerinde olan iģyerlerinde iģveren, kurum tabibi ve hemģire bulundurur. 50 den az çalıģanın bulunduğu iģyerleri için ulaģım olanakları da göz önünde bulundurularak çalıģma alanına yakın ortak sağlık ünitesi açılır. 9

10 EMEKLĠLĠK HAKLARI Emeklilik süreleri MADDE 26- Kadın çalıģanların 20 hizmet yılı, erkek çalıģanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde yaģına bakılmaksızın emekli olma hakları vardır. Sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceklerden durumu sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler emekliye ayrılırlar. Ölüm halinde emekli ikramiyesi ve maaģ hak ediģinde 10 hizmet yılı Ģartı aranmaksızın hizmeti oranında emekli iģlemleri yapılır. Emeklilik isteğe tabidir. Kamu emekçisi hiçbir Ģekilde, kendi isteğinin dıģında emekli olmaya zorlanamaz. Bu konuda bir defaya mahsus olmak üzere vb. Ģekillerde yasal düzenleme yapılamaz. Kadınların çifte mesaisi göz önünde bulundurularak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamaları sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. ĠĢ akdi feshedilen, ayrılan, istifa eden personele kamuda geçen hizmet süresi kadar emekli ikramiyesi verilir. a) Emekli aylığı: Görevdeki aylığı kadardır. b) Emekli aylığı alt sınırı: Emekli Sandığı Kanunun 19. maddesinde 14. derecenin 2. kademesi ibaresi 8. derecenin, 1. kademesi olarak değiģtirilmiģtir. c) Dul ve yetim aylıkları: Emekli Sandığı Kanunun 68. maddesi maaģa müstahak yetimi bulunmayan eģe %80 i, yetimi bulunan eģe %60 ı, bir yetim için %40 ı, birden fazla yetim bulunması halinde dul eģe %50, diğer %50 miktarda yetimlere eģit oranda paylaģtırılır. ĠĢtirakçi durumunda olan veya emekli, malullük ve vazife malullüğü maaģı alan eģe de %50 oranında aylık bağlanır. Ģeklinde düzenlenmiģtir. d) Emekli ikramiyesi: Her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlanmasına esas tutarın bir aylığının % 50 fazlası oranında emekli ikramiyesi ödenir. Verilecek ikramiye hesabında hizmet yılı sınırı konulamaz. Yukarıda belirtilen hususlara aykırılık taģıyan 5434 ve 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz. Fiili hizmet süresi zammı MADDE 27- Meslek hastalıklarının tanımlarının yeniden yapılarak, iģ güvenliği ve iģ sağlığı açısından meslek grupları ve fiili hizmet süresi zammı oranları; Konfederasyon, sendika ve ilgili meslek örgütlerinin eģit katılımıyla çıkarılacak yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenir. Yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teģkil eden 5434 ve 5510 sayılı kanunun ilgili bölümleri uygulanmaz. 10

11 IV. BÖLÜM ÇALIġMA ESASLARI, ĠZĠNLER VE ATAMALAR Kadro ve branģ dıģı çalıģtırmama MADDE 28- Kamu emekçileri kadroları ve branģları dıģında bir iģte çalıģtırılamaz. Hiçbir bir biçimde angarya çalıģma yaptırılamaz. ÇalıĢıyor iken mezun olup diploma alan kamu emekçisi durumuna uygun yeni kadro ve sınıfa herhangi bir sınava tabi tutulmadan atanır. Engelli kamu emekçilerinin çalıģma koģulları ve hakları MADDE 29- a) Engelli kamu emekçilerinin çalıģma koģulları iyileģtirilerek, engel durumlarına uygun iģlerde çalıģtırılmaları sağlanır. b) ÇalıĢma koģullarında ve binaların fiziksel yapılarında, engelli kamu emekçilerinin durumu dikkate alınır. Engelli kamu emekçisinin çalıģma koģullarını olumsuz etkileyen fiziksel ve sosyal koģullar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılır. c) 657 sayılı DMK nun 100.maddesi çerçevesinde iģ saatleri engelli kamu emekçilerinin durumu gözetilerek belirlenir. d) 657 Sayılı Kanunun 72.maddesi kapsamında engelli kamu emekçilerinin kurum içi ve kurum dıģı tayin talepleri karģılanır. e) Lojman tahsisinde engelli kamu emekçilerine pozitif ayrımcılık yapılır. f) 657 Sayılı Kanunun 101.maddesi çerçevesinde engelli kamu emekçilerine icapçı ve danıģma nöbeti verilmez. g) Engelli kamu emekçilerinin servis imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli kolaylıklar sağlanır. h) Kamu emekçilerinin engelli aile bireylerinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylıklar sağlanır. i) Spor müsabakalarına sporcu olarak katılmak isteyen engelli kamu emekçileri için prosedürler asgariye indirilerek teģvik edilir. ÇalıĢma süreleri MADDE 30 - Kamu emekçisinin günlük çalıģma süresi 7 saat, haftalık çalıģma süresi 35 saat olarak belirlenir. ĠĢin niteliği gereği gece çalıģması yapanlar ya da resmi tatillerde çalıģanlar için çalıģma saati 6 saati geçemez. Günde 1 saat ara dinlenmesi verilir. 8 Mart, 21 Mart ve 1 Eylül resmi tatil kabul edilir. Fazla çalıģma MADDE 31 - Süreli ve istisnai durumlar dıģında kamu emekçileri günlük 7 saat ve haftalık 35 saatten fazla çalıģtırılamaz. Asıl iģ, kadrolu çalıģanlarla ve günlük mesai akıģı içinde yürütülür. Kamu emekçisinin yetersizliği durumunda fazla çalıģma ya da nöbet uygulaması yerine kamu emekçisi istihdamı tercih edilir. 11

12 Kamu emekçisine günde 2 saatten fazla, fazla çalıģma yaptırılamaz. Fazla çalıģma yapması halinde her çalıģma saati için aylığının 1/70 i oranında ücret ödenir. Fazla çalıģma ücreti fazla çalıģmanın fiili karģılığı olup, hiçbir Ģekilde peģin olarak ödenmez. Kurumlar fazla çalıģma ücreti ödemeden kamu emekçisi çalıģtıramaz. Fazla çalıģma karģılığı kamu emekçisi talep etmediği takdirde izin olarak kullandırılamaz. Fazla çalıģma ücreti, resmi tatiller, hafta sonları ve idari tatillerde her çalıģma saati için aylığının 1/35 i kadardır. Kamu emekçisi, talep ettiği takdirde fazla çalıģma ücreti yerine, fazla çalıģtığı süre için yukarıda belirlenen koģullara göre tespit edilen oranlarda izin kullanabilir. Kamu kurum ve kuruluģlarının kendi iç mevzuatı çerçevesinde kamu emekçilerine tanınan haklar saklıdır. 24 saat hizmet verilen kuruluģlarda vardiya yöntemi ile çalıģma yaptırılabilir. Nöbet yöntemi ile çalıģma yaptırılmaması esastır. Ġstisnai hallerde nöbetler 16 saat süre ile yaptırılabilir. ÇalıĢanın fazla çalıģtığı süre için de ayrıca ücret alma hakkı vardır. 16 saatlik nöbetlerde her çalıģma saati için aylığının 3/140 ı, hafta sonu ve tatillerde 1/35 i ödenir. Gece nöbet gereken iģyerinde bu iģler için ayrı kadro tahsisi yapılır. Gece ve hafta sonu nöbeti yaptırılan kamu emekçisi ertesi gün ve gece izinli sayılır. ĠĢveren vekili gece nöbeti için her türlü güvenlik, sağlık ve seri haberleģme önlemini alır, servis olanağı sağlar. Nöbet ve fazla çalıģma çizelgeleri, iģveren temsilcisi ve sendika iģyeri temsilcisi tarafından hazırlanır ve imzalanır. Nöbet ve fazla çalıģma çizelgeleri en az bir hafta önceden iģyerinde ilan edilmek zorundadır. Nöbete ya da fazla çalıģmaya kalan kamu emekçisi arasında görevi nedeni ile ayrım yapılamaz. Tümüne hak ettiği ücret ödenir. Fazla çalıģma ücreti; görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralama ve sakatlanma hallerinde de ödenir. Mesleği gereği icapçı çalıģmak durumunda kalan kamu emekçisine de icap nöbetinde fiilen çalıģtığı süre kadar nöbet ücreti ödenir. Yıllık ve mazeret izinleri MADDE 32 - Kamu emekçilerine hizmet sürelerine bakılmaksızın 30 iģ günü yıllık izin verilir. Yıllık izni bulunmayan ancak mazeretine dayalı olarak izne ihtiyacı olan kamu emekçisine yılda 10 iģ günü mazeret izni verilir. Ġhtiyacın devamı halinde 10 iģ günü daha izin verilir. Kamu emekçileri, izin almaksızın görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu görev mahallinin dıģına çıkabilirler. ÇalıĢanın eģ, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu diğer aile fertlerinin bakıma ihtiyacının olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi üzerine istendiğinde ücretsiz izin verilir. ÇalıĢanların aile bireylerinin sağlık merkezinde yatarak tedavi görmesi ya da sağlık kuruluģunca ikamet ettikleri mahalden baģka bir yerdeki sağlık merkezine sevk edilmesi halinde tedavi süresince refakat izni verilir ve sevkle ilgili tüm giderler (konaklama, yol, yevmiye) karģılanır. 12

13 Kamu emekçisi isteği halinde bir yıla kadar aylıksız izin alır. Mazerete dayalı aylıksız izinler ile doğum sonrası ücretli iznin bitiminde kullanılan aylıksız izinlerde emekli karģılık ve kesenekleri kamu iģvereni tarafından ödenir. Evlenme izni MADDE 33 - Kamu emekçilerinden evlenenlere 10, çocukları ve kardeģleri evlenenlere 5 iģ günü ücretli izin verilir. Doğum, ebeveyn ve süt izni MADDE 34 a) ILO standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve sosyal koģulları dikkate alınarak, çalıģan hamile kadına doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere en az 24 hafta ücretli doğum izni kullandırılır. b) Doğum izinlerinde ekonomik, sosyal ve özlük haklarda hak kaybına uğranılmaz. c) Ücretli ve ücretsiz doğum izinlerinden dönen kadınlar statü kaybına uğramazlar; iģyeri ve çalıģma koģullarında aleyhte veya rızası dıģında değiģiklik yapılamaz d) Doğum halinde babaya 15 gün ücretli izin verilir. Bu izin sezaryenle doğum veya erken doğum halinde ücretli olarak 1 aya çıkarılır e) Doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime baģlayacağı süreye kadar geçen sürede en az 1(bir) ay devredilemez babalık izni koģulu dâhilinde anne ve babanın dönüģümlü olarak da kullanabilecekleri 1 yıl ücretli ebeveyn izin hakkı vardır. f) Doğum sonrası ücretli iznin bitiminden bebek 6 ayını dolduruncaya kadar günde 3 saat, 6 ayın bitiminden 1 yıla kadar geçecek sürede de günde 1,5 saat Ģeklinde uygulanan süt izninin kullanımında yol süreleri izin saatlerine eklenerek sürenin tam olarak kullanılması sağlanır. Süt izninde ekonomik, sosyal ve özlük haklarda kayba uğranılmaz. g) ĠĢyerlerinde emzirme ve bakım odaları oluģturulur. h) Hamile kadınlara, doğumdan sonra iki yıla kadar, nöbet tutturulamaz, fazla çalışma yaptırılamaz. Ayrıca bu dönemlerde radyasyon, kimyasal madde, hastalık riski taşıyan ortamlara, fiziksel güç gerektiren ve iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılamazlar. i) Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmesi koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır. j) Ebeveyn izinlerine iliģkin bütün haklar ile evlat edinme durumları evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın tüm kamu emekçileri için geçerlidir. 13

14 Ölüm izni MADDE 35- ÇalıĢanın eģ, çocukları ile anne, baba, kardeģlerinin (sıhri hısımlık dahil) ölümü halinde 10 iģ günü ücretli izin verilir. Cenaze il dıģında ise bu izne yol süresi ilave edilir. Eğitim izni MADDE 36- ÇalıĢanın bir üst öğrenim kurumuna devam etmesi halinde lisans için 4 yıla, yüksek lisans için 2 yıla, doktora için 5 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir. Öğrenim dalı yapılan iģin branģı olması durumunda öğrenim izni aylıklı olur, ancak kurum, kamu emekçisinin talep edeceği mahalde öğrenim süresi kadar zorunlu hizmet talep edebilir. Doğal afet izni MADDE 37- Doğal afet durumlarında kamu emekçileri, sendikaların ve mülki amirlerin birlikte belirleyeceği yöntemle ve sürede izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin ve izinli sayılanların durumu MADDE 38- Geçici görev verilenler ile hizmet içi eğitime çağrılanların, buralarda geçirdikleri süreler bu hizmetleri gördükleri hizmet bölgelerinde geçmiģ sayılır. Hizmet içi eğitim MADDE 39- Kamu emekçisi isteği dıģında geçici olarak görevlendirilemez. Her kamu emekçisinin yaptığı iģle ilgili bilimsel-teknolojik ve benzeri geliģmeleri öğrenme amacıyla hizmet içi eğitim isteme ile kadro ve eğitim durumlarına göre ihtiyaç duyulan görevler için görevde yükselme ve yöneticilik eğitimlerine katılma hakkı vardır. Hizmet içi eğitime alınacak kamu emekçileri saptanırken ayrımcılık yapılamaz. Söz konusu eğitime katılacakların belirlenmesinde, öğrenim durumları, memuriyette geçen toplam hizmet süreleri, kurumda geçen hizmet süreleri kıstas alınır. Bu eğitimin niteliği, süresi, yeri, hizmet içi eğitimin yapılacağı alanların belirlenmesi ve kullanılacak ölçütlerin somutlaģtırılması tarafların eģit olarak katıldığı bir komisyonca kararlaģtırılır. Mesleğinde yetkinleģmek ve bilimsel geliģmeleri takip edebilmek amacıyla, kamu emekçilerinin katıldığı bilimsel konferans, sempozyum, panel gibi toplantılarda geçen süreler ücretli izinden ve hizmet içi eğitimden sayılır, masraflar iģveren tarafından karģılanır. Bu Ģekilde yıl içinde yurt dıģı için iki kez, yurtiçi için beģ kez masrafları karģılanmak suretiyle kamu emekçisinin katılım hakkı vardır. Kadınların hizmet içi eğitimden yararlanması, kendilerini mesleki açıdan geliģtirmeleri, yetkinleģmeleri için teģvik, destek programları kadınların talepleri göz önünde bulundurularak hazırlanır ve uygulanır. ĠĢe alınma ve sınavlar MADDE 40- Hizmet kollarında ihtiyaç duyulan çalıģan sayısı, kurumlardan gelen bilgileri de dikkate alarak tarafların eģit sayıda yer alacakları bir kurulda belirlenir. Belirlemede bölgesel kadro eksiklikleri de tespit edilir. Tespit edilen kadro açığı esas alınarak merkezi 14

15 sınav açılır. Sınava katılma Ģartları gibi hususların belirleneceği merkezi sınav yönetmeliği tarafların eģit katılımıyla hazırlanır. Kamu görevine ilk defa atanacaklar ÖSYM tarafından yapılacak KPSS nda baģarı göstermeleri gerekir. Bunun dıģında herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılamaz. Sınava baģvurulardaki cinsler arası oranlar dikkate alınarak, atamalarda kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulanır. Atama yapılacak boģ kadrolara uygun baģvuru sayısı alınacak çalıģan sayısından az ise sınav yapılmadan atama yapılır. Bölgesel istihdam açığının yoğun olduğu hallerde, özendirici tedbirler alınır. ĠĢten ayrılma MADDE 41- ĠĢten ayrılma aģağıdaki Ģekillerde olur; a) Çekilme: ÇalıĢanlar iģyeri yöneticisine yazılı baģvuruda bulunarak iģinden çekilebilir, üzerindeki zimmeti iģyeri yöneticisine teslim eder. b) Özür belgelendirmeden, izin alınmadan, iģveren temsilcisine bilgi verilmeden kesintisiz on beģ, bir yılda aralıklı olarak toplam otuz gün göreve gelmeyen kamu emekçisine gerekli ve yeterli savunma hakkı verilir. Göreve devamsızlığın haklı gerekçeleri bulunmadığı durumda ilgili, görevden çekilme isteminde bulunmuģ sayılır. Yeniden göreve dönme MADDE 42- Yeniden göreve dönme aģağıdaki Ģekillerde olur; ĠĢten ayrılanlardan; Çekilme isteğinde bulunarak ayrılanlarla önceden belgelendirme olanağı bulamadıkları özürleri nedeniyle çekilmiģ sayılanlardan sorumluluğunu taģıdıkları kuruluģ ile eklentilerini, araç, gereç, defter, dosya ve belgeleri, taģınır ya da taģınmaz malları teslim edenler, ayrılıģlarından 3 ay sonra, Özürsüz ya da belgelendirilmiģ özürleri olmadan, sorumluluğunu taģıdıkları kuruluģ ile eklentilerini, araç, gereç, defter, dosya ve belgeleri, taģınır ya da taģınmaz malları teslim etmeden çekilmiģ sayılanlar, çekilmiģ sayıldıkları günden 1 yıl sonra göreve baģlatılırlar. Askerlik MADDE 43- Askerlik görevini yapmak üzere kamu görevinden ayrılanların(kadro veya pozisyonda çalıģanların) askerlikleri bittikten sonra önceki görev yerinde ve görevde iģe baģlaması sağlanır. Askerlik süresinin kamu emekçisinin emeklilik süresine sayılması amacıyla Emekli Sandığı na karģı yapılan askerlik borçlanması ödemeleri iģverence karģılanır. Gerekli görülen hallerde ve belirli meslek gruplarında, iģin niteliği ve kamu hizmeti yürütümündeki ihtiyaç dikkate alınarak, kamu emekçileri askerlik hizmetini yapmıģ sayılabilir. Gözetim altına alınma ve tutuklanma MADDE 44- Kamu emekçisi gözetim altına alındığında ve tutukluluk süresince ücretli izinli sayılırlar. Gözetim altı ve tutukluluk süresi sonunda eski görevlerine dönerler. Aynı 15

16 suçtan Disiplin Kurulu nca soruģturma açılmıģ ise gözetim altı ve tutukluluk süresi sonuna kadar soruģturma durdurulur. Bu süre sonunda görevine baģlamıģ ya da soruģturmaya konu fiilin hizmete devamı engel olmadığı durumlarda disiplin soruģturması ortadan kalkar. Hükümlülük halinde, (yüz kızartıcı suçlar hariç) hükümlülükte geçen süre Mahkeme kararının kesinleģmesinden itibaren ücretsiz izinli sayılır. Hükümlülük süresinin bitiminden itibaren 1 yıl içinde talepte bulunanlar görevlerine baģlatılırlar. Yer değiģtirmede ilkeler MADDE 45- Kamu emekçisinin görev yerlerinin değiģtirilmesinde uyulacak ilkeler: ÇalıĢanın talebi, özendirme, gönüllülük, branģa uygunluk, eģ, sağlık ve öğrenim durumu, hizmet yılının dikkate alınması, fiziksel engellerinin göz önünde bulundurulması, meslek hastalığına yol açabilecek iģlerde çalıģılmamasıdır. a) EĢ durumu Hiçbir kamu emekçisi kendi isteği dıģında yeri değiģtirilerek eģinden ayrılamaz. Kamu emekçilerinden herhangi birisi (cinsiyet durumuna bakılmaksızın) isteği üzerine en geç bir ay içerisinde eģinin yanına atanır. EĢinden ayrılan kamu emekçisinin görev yeri, isteği halinde bir ay içerisinde değiģtirilir. b) Sakat, fiziksel engelli ve hasta kamu emekçilerinin atanma ve yer değiģtirmesi Sakat, fiziksel engeli bulunan ve hasta kamu emekçisi Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) nün belirlediği standartlara uygun iģ ve yerlere atanırlar ve yer değiģtirirler. c) Öğrenim görenler için yer değiģtirme Öğrenim görenler için yer değiģtirme bir üst öğrenim kurumuna ya da lisansüstü öğrenime devam eden kamu emekçileri normal öğrenim süresince, durumlarına uygun yerlere atanırlar. Bunlardan öğrenimini bitirenler öğrenimlerine denk kadroya yükseltilirler ve istemeleri halinde önceki görev yerlerine dönerler. Çocuk okutan kamu emekçilerinin atanma ve yer değiģtirmeleri bakmakla yükümlü oldukları çocukları için, bulundukları yerde okul bulunmayan ya da bu çocukları parasız yatılı okutulmayan kamu emekçileri kendi istekleri de dikkate alınarak bu koģullara uygun yerlere atanırlar. d) KarĢılıklı yer değiģtirme Aynı koģulları ve hizmet niteliklerini taģıyan kamu emekçilerinin karģılıklı yer değiģtirme istemleri kurullarınca en geç 1 ay içinde yerine getirilir. e) Sağlık nedeni ile yer değiģtirme Sağlık durumunun sürekli yapması gereken iģ için elveriģsiz olduğunu raporla belgeleyen ve talepte bulunan kamu emekçisinin, sağlık durumu kadro derece ve ünvanı göz önüne alınarak istediği uygun birime ataması yapılır. EĢ ve çocukları doktor gözetiminde olanların atanma ve yer değiģtirmeleri sağlık kurulu raporuna göre, eģleri ve çocukları sürekli ya da belirli aralıklarla doktor gözetiminde bulunmak zorunda olan kamu emekçileri durumlarına uygun yerlere atanırlar. 16

17 Yukarıda belirtilen ilkelere aykırı olarak veya OHAL Vali kararı veya sendikal faaliyetler nedeni ile1990 dan bu yana istem dıģı olarak yapılan bütün atama ve yer değiģtirmeler için mağdur olan kamu emekçisinin talebi halinde çalıģanın eski görev yerine dönmesi sağlanır. Kadro iptali nedeniyle kurum değiģikliklerinde, kamu emekçilerinin rızası dikkate alınarak; il içinde benzer koģulları ve hizmet niteliklerini taģıyan baģka bir göreve atanır. Atama, yer değiģtirme ve görevde yükselme MADDE 46- Atama ve yer değiģtirmelerde kuralları önceden belirlenmiģ objektif ilkeler esas alınır. Atama koģullarını belirlemek, atamaları gerçekleģtirmek ve atama ile ilgili itirazları inceleyip karara bağlamak üzere kamu iģverenin merkez örgütünde bir Merkez Atama ve Yer DeğiĢtirme Komisyonu, illerde de Ġl Atama ve Yer DeğiĢtirme Komisyonları oluģturulur. Merkez Atama ve Yer DeğiĢtirme Komisyonu 3 ü iģveren veya iģveren vekili, 3 ü sendika yetkilisi olmak üzere 6 kiģiden oluģur. Bölge, Ġl Atama ve yer DeğiĢtirme Komisyonları 2 si iģveren vekili, 2 si sendika yetkilisi olmak üzere 4 kiģiden oluģur gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, gün ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan kamu kurum ve kuruluģlarında görevde yükselme ve unvan değiģikliği esaslarına dair genel yönetmelik ile bu yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikler yönetici atamalarının seçimle belirlenmesine olanak verecek biçimde yeniden düzenlenir. Bu düzenlemenin içeriği bünyesinde en fazla üye barındıran üç büyük konfederasyon temsilcilerinin de içinde yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Atamalarda, kamu emekçisi kadınların baģvurusu halinde yüzde 30 oranında olumlu ayrımcılık uygulanır. Görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavlarında mülakat uygulamasına, kamu emekçilerinin yükselme süreçlerinin önünü kesecek dıģarıdan hülle yoluyla atamalara, vekâleten ve geçici görevlendirme uygulamalarına son verilir. Periyodik olarak yılda en az bir defa, tüm kadrolara yönelik, görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavları açılır. V. BÖLÜM DĠSĠPLĠN HÜKÜMLERĠ MADDE 47- a) Disiplin kurulunun oluģumu Disiplin ve yüksek disiplin kurullarında, iģveren temsilcisi kadar sendika temsilcisi de görev alır. Ayrıca merkez disiplin kurullarında Türk Tabipleri Birliği nin (TTB), il disiplin kurullarında ise il barosunun belirleyeceği bir avukat da görev alır. Kurul baģkanı kurulca belirlenir. Disiplin cezaları yalnızca disiplin ve yüksek disiplin kurullarınca verilir. 17

18 b) Ġlk inceleme görevi ÇalıĢan hakkında yapılacak ilk inceleme, ilgili disiplin kurulunun belirleyeceği kiģiler tarafından yapılır. Sendikanın temsilcileri bu incelemede hazır bulunur. Hazırlanan dosya, en kısa zamanda ilgili disiplin kuruluna gönderilir, bu kurul disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli iģlemi yapar. c) Savunma hakkı Kamu emekçilerine, hangi eylemleri iģlemekle suçlandıkları açıkça, somut olarak, kiģi, yer, zaman ve olay belirtilmeden ve yazılı olarak bildirilmeden, savunma için kendilerine en az 15 gün süre tanınmadan ceza verilemez. Kamu emekçisinin ilk inceleme aģamasında avukattan yararlanma hakkı vardır. d) Disiplin cezalarına karģı baģvuru (itiraz) ve kararların uygulanması Kamu emekçisine uyarı ve kınama cezalarına karģı idari yargı yoluna baģvurma hakkı tanınır. Verilen disiplin cezaları, yargı yoluna baģvurulması halinde, ilgili mahkemenin kararının kesinleģmesinden sonra uygulanır. Disiplin kurulu kararına, ilgili kiģi ya da üyesi bulunduğu Sendika itiraz edebilir. e) Disiplin cezalarının silinmesi Görevine son verme dıģındaki disiplin cezaları, uygulandıkları günden itibaren bir yıl sonra silinir. f) Hukuk yardımı Kamu emekçilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı (yüz kızartıcı suçlar hariç) bir suç isnadı ile yargılanmaları halinde iģverence hukuk yardımı yapılır. Bu yardım baroların belirlediği avukatlık ücretleri ile diğer dava giderlerini kapsar. VI. BÖLÜM KATILMA VE SENDĠKAL HAKLAR MADDE 48- ÇalıĢma hayatını doğrudan ilgilendiren ya da çalıģma koģullarında değiģikliğe yol açan yasa tasarıları, düzenleme ve uygulamalar tarafların eģit bir biçimde yer aldıkları kurullarda değerlendirilir. Konfederasyon ve/veya sendikaların onayı olmadan kamu hizmetinin yürütümünde, istihdam biçimlerinde, çalıģma esasları ve çalıģma koģullarında herhangi bir değiģiklik yapılamaz. Yürürlükte olan düzenleme ve uygulamaların değiģtirilmesine iliģkin konfederasyon ve/veya sendikaların önerileri göz önünde bulundurulur. a) Sürekli ve geçici kurul ya da komisyonlara katılma Kurumların merkezi ve yerel birimlerinde oluģan ve bundan sonra oluģacak sürekli ya da geçici kurul ve komisyonlara taraflar eģit sayıda katılır. Yerel yönetimlerde oluģturulan meclis ve encümen toplantılarına sendika temsilcisi, oy hakkı bulunmadan katılır. 18

19 b) Lojman, sosyal tesisler, yardım ve dayanıģma sandıklarında yönetime katılma Kurumların merkez ve taģra birimlerine bağlı lojman, sosyal tesisler, yardım ve dayanıģma sandıklarının vb. yönetim kurullarına en az iki sendika temsilcisi doğal üye olarak katılır. c) TBMM uzmanlık komisyonlarına katılma TBMM bünyesinde oluģturulan ilgili uzmanlık komisyonlarına meclis dıģından katılacak iģveren temsilcisi üyeler kadar sendika temsilcisi katılır. d) ġuralara katılma Kamu kurum ve kuruluģlarının Ģuralarına konfederasyon ve/veya sendika temsilcileri katılır. e) Genel kurullara ve yönetim kurullarına katılma Özerk kamu kurum ve kuruluģlarının genel kurullarına ve yönetim kurullarına konfederasyon ve/veya sendika temsilcileri katılır. f) Katılan sendika temsilcilerinin güvenceleri Kurul ya da komisyonlara katılan sendika üyelerinin ve temsilcilerinin iģyerlerindeki görev yerleri değiģtirilemez. Sendika isterse katılan temsilcisini değiģtirir. g) Katılan sendika temsilcilerinin özlük hakları Kurul ve komisyon çalıģmalarına katılan sendika temsilcileri çalıģma süreleri boyunca ücretli izinli sayılırlar. Bu çalıģmalar nedeniyle yapılacak giderler iģverence karģılanır. SENDĠKAL HAKLAR Yasa hazırlıkları MADDE 49- a) Toplu Pazarlık ve Grev Anayasa nın 90. maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiģ bulunan temel hak ve özgürlüklerle ilgili Türkiye nin onayladığı; ILO Anayasası ve Philephia Bildirgesi, ILO nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleģmeleri, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararları, Avrupa Gözden GeçirilmiĢ Sosyal ġartı, BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi, BM Uluslararası KiĢisel ve Siyasal Haklar SözleĢmesi uyarınca kamu emekçilerinin toplu sözleģme ve grev hakları vardır. ĠĢbu toplu sözleģme ile de bu hak kullanılmaktadır. Bu hakkın uygulanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler hükümet tarafından yapılacaktır. b) Kamu personel rejimi Kamu personel rejimi ile ilgili hükümet tarafından tek yanlı olarak yürütülen çalıģmalar durdurulur. Tarafların eģit sayıda katılımı ile çalıģmalar yeniden yapılır. 19

20 c) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 5510 sayılı SSGSS Yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından kamu emekçileri yönünden iptal edilmesi sonucu yeni değiģikliklerin de yeniden Anayasaya aykırılıklarının ileri sürülmesi nedeniyle, çalıģanların sosyal güvenlik hakları tarafların eģit katılımıyla oluģturulacak bir komisyon tarafından yapılacak çalıģmalarla belirlenecektir. Sendikanın hak ve ödevleri MADDE 50 - Sendikanın hak ve ödevleri Ģunlardır; a) Sendika yöneticilerinin kamu iģveren vekili ve iģyerindeki kamu emekçileri ile müzakere yöntemi 1- Kamu iģveren vekili ile müzakere: Sendika merkez, Ģube ve temsilcilik yönetim kurullarının üyeleri aynı iģyerinde çalıģsın ya da çalıģmasın kamu iģveren vekilleri ile önceden bildirerek iģ saatleri içerisinde görüģebilirler. 2- Kamu emekçileri ile müzakere: a) Sendika merkez, Ģube, temsilcilik yönetim kurullarının üyeleri, iģyeri çalıģma koģullarını da gözeterek iģ saatlerinde kamu emekçileri ile topluca görüģebiliriler. b) Sendika yönetici ve temsilcilerinin güvencesi ĠĢyerinde çalıģan Ģube yönetim, denetleme, disiplin kurulları, Ģubeye bağlı il ve ilçe temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ile iģyeri sendika temsilcileri ve üyeler, sendikal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılamaz, iģine son verilemez. Bunların rızaları dıģında ünitesi ya da çalıģtırıldığı kısım ya da iģyeri değiģtirilemez, meslekleri ile ilgili olmayan bir göreve nakledilemez ya da baģka bir iģyerine geçici veya daimi olarak görevlendirilemezler. Sendikalar arasında hiçbir Ģekilde ayrımcılık yapılamaz. c) Sendika yönetim kurulu üyelerinin güvencesi Sendika yöneticiliği sona eren sendika merkez yönetim kurulu üyesi eski görev yerine, yöneticilik görevi sona ermesinden itibaren bir ay içerisinde baģlatılmaktadır. Bu haktan sendikal görevlerinden dolayı hüküm giymiģ olanlar ile sendika Ģube yönetim kurulu üyeleri de yararlanır. Aylıksız izinli sayılan sendika ve Konfederasyon yöneticilerinin, aylıksız izinli sayıldıkları sürelerde kazanılmıģ hak aylığı ile emeklilik hizmetlerinin sayılmasına devam edilir. d) ĠĢyeri sendika temsilcilerinin seçimi ve görevleri ĠĢyeri sendika temsilcileri sendika tüzüğüne göre iģyerinde çalıģan üyeler tarafından belirlenir. ĠĢveren vekili, temsilci seçimi için gerekli mekanı temin eder. ĠĢyeri sendika temsilcileri, sendika tüzüğündeki görevlerini yerlerine getirir. Sendika temsilcileri temsilcilik görevlerini yapabilmeleri için günde 2 saat ücretli izinli sayılırlar. e) Yönetici izni Aylıksız izinli olmayan sendika merkez yöneticilerine haftada 2,5, Ģube ve temsilcilik yöneticilerine 1 gün bu görevlerini yapabilmeleri için ücretli izin verilir. 20

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2011-2012 YILI TİS TASLAĞI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2011-2012 YILI TİS TASLAĞI SAÐLIK VE SOSYAL HÝZMET EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI 2011-2012 YILI TÝS TASLAÐI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2011-2012 YILI TİS TASLAĞI 1 21.07.2011 SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016

SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR. SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR HİTİT 2016 1 SUNUM PLANI ĠLGĠLĠ MEVZUAT VE KANUNLAR SIKÇA KARġILAġILAN SORUNLAR 2 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KONUT TAHSİS YÖNERGESİ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç ve dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına tahsis edilen konutların personele tahsisine ve boşaltılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 1. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın bir unsuru değildir? a) Yol masrafı b) Yevmiye c) Aile Masrafı d) Sürekli Görev Yolluğu 3. Bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, annesi ve babası bulunan ve eşi çalışmayan

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir HASTALIK VE YILLIK İZİN İŞÇİLERİN ÜCRETLİ İZİNLERİ: 1 5 Yıl arasıda hizmeti olanlar 14 gün, 5 15 Yıl arasında hizmeti olanlar 20 gün, 15 Yıldan daha fazla hizmeti olanlar 26 gün, Yıllık ücretli izin alabilirler.

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

ASBESTLE ÇALIġMALARDA ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK mad men VE season GÜVENLĠK 6 episode 10 ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Aslıcan GÜLER İSG Uzman

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONUT TAHSİS YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personelinin yararlanması için inşa ettirme, satın alma, bağış ve kiralama suretiyle sağlanan konutların

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com Ankara Üniv. Tıp Fak. Dönem V, Staj dersi, 2014-15 Anayasa nın sağlıkla

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı