KESK YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 KESK YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil hak ve yükümlülüklerini, tarafların hak ve yetkilerini, sendikal izinleri, çalıģanların eğitimi, çalıģma koģulları ve sürelerini, iģe alma ve iģten ayrılma usullerini, her türlü mali sosyal hak ve yardımları, izin, atanma, yer değiģtirme ve yönetime katılma haklarını, disiplin hükümlerini, yasakların kaldırılması ile karģılıklı ödev ve sorumlulukları ve özel hükümleri göstermektir. Ġlkeler MADDE 2- Bu toplu sözleģmenin uygulanmasında; a) Taraflar iģyerlerinde çalıģma ortamının oluģturulmasında, Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, Avrupa Sosyal ġartı, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü SözleĢmeleri ve yetkili organ kararlarını ve BM Ġkiz SözleĢmelerini asgari norm olarak kabul ederler. b) ĠĢveren sendikaya zarar verecek davranıģlarda bulunamaz. Taraflar MADDE 3-Kamu emekçilerinin yılı için yapacağı Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tarafları: Kamu ĠĢveren Heyeti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikalardır. Yararlanma MADDE 4- Bu Toplu ĠĢ SözleĢmesinden bütün kamu emekçileri yararlanır. Tanımlar MADDE 5- a) Konfederasyon: KESK i, (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu kısaca KESK olarak geçecektir.) b) Sendika: KESK e bağlı sendikaların her birini, c) Kamu emekçisi: Kamu kurum ve kuruluģları ile bağlı ortaklıklarında iģçi statüsü dıģında bir kadro veya pozisyonda çalıģan kamu çalıģanını, d) Kamu iģvereni: Kamu kurum ve kuruluģlarını, e) Kamu ĠĢveren Heyeti: Ġlgili yönetmelikte tanımlanan heyeti, f) Kamu ĠĢveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluģlarını temsile ve bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar ile bunların yardımcılarını, g) Üye: Konfederasyona bağlı sendikaların üyelerini, h) SözleĢme: Ekleri ile birlikte bu toplu iģ sözleģmesini i) Mevzuat: Yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge vb.'ni ifade eder 1

2 Aylık II. BÖLÜM MALĠ VE SOSYAL HAKLAR MADDE 6- Aylık: Temel ücret, kıdem, görev, öğrenim ücretleri ile tazminatlardan oluģur. Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonu: 4 kiģilik bir aile için asgari geçim standardını (asgari temel ücreti) tespit etmek amacıyla konfederasyon temsilcileri ile Kamu ĠĢveren Heyeti temsilcilerinin eģit sayıda katılımıyla oluģturulan komisyondur. Asgari Temel Ücret: Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonunun 4 kiģilik bir aile için kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç olarak belirlediği miktarı ifade eder. (Bu tutar 4 kiģilik bir aile için Temmuz 2015 tarihi itibariyle kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç TL dir.) Katsayı: Asgari temel ücretin 500 gösterge rakamına bölünmesi sonucu elde edilir. Temel Ücret: Kamu emekçisinin kademe ve derecesine göre gösterge tablosundan bulunan rakamın, katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen tutardır. Görev ücreti: Göreve ilk kez baģlayan ya da bulunduğu görevden bir üst göreve yükselen kamu emekçisi için 75 gösterge rakamının katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Kıdem ücreti: Her yıl için 15 gösterge rakamının katsayı ile çarpımından oluģur. Öğrenim ücreti: Kamu emekçisinin en son mezun olduğu öğrenim kurumu dikkate alınarak, aģağıda belirtilen gösterge rakamlarının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģur. Profesör 150 Doçent 120 Yrd. Doçent 100 Doktora 80 Yüksek Lisans Eğitimini bitirenler 60 Lisans Eğitimini bitirenler 50 Ön Lisans Eğitimini bitirenler 40 Lise mezunları 25 Diğerleri 20 2

3 Kira yardımı MADDE 7- ĠĢveren 5 yıl içerisinde tüm kamu emekçilerine görev konutu (lojman) sağlamayı plana bağlar. Yeterli konut sağlanıncaya kadar iģveren, kamu emekçilerine kira yardımı yapar. Kira yardımı TÜĠK Madde Fiyatları Ġstatistikleri'ne göre, Ocak 2015 itibariyle ortalama kira bedeli olan 700 TL dir. Bu yardım eģlerden birine yapılır. EĢlerden birisinin lojmanda oturma hakkı doğmuģ ve lojman kullanılmaya baģlanmıģsa yardım kesilir. Kira yardımı hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. Kamuya ait lojmanlar rasyonel bir Ģekilde kullanılacak ve mevcut lojmanlardan tüm kamu emekçilerinin yararlanması sağlanacak biçimde düzenlenerek, Görev Tahsisli olarak lojman tahsisi uygulanması kaldırılır. Aile yardımı MADDE 8- Kamu emekçisinin çalıģmayan eģine 60 gösterge rakamının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģan aile yardımı ödeneği verilir. Kamu emekçisinin her çocuğu için yaģ sınırı ve cinsiyet farkı gözetmeksizin (18 yaģını geçen ve çalıģmayan erkek çocukları ve 25 yaģını geçmiģ çalıģmayan kız çocukları dâhil) aģağıda belirtilen gösterge rakamının temel ücret katsayısı ile çarpımından oluģan miktar kadar aile yardımı verilir. Doğumdan Yüksek Öğrenime kadar 40 Yükseköğretimde bulunanlar 45 Engelli çocuk için 50 Çocukların aile yardımı çalıģmaya baģlayınca veya evlenince sona erer. Öğrenimini bırakan çocukların aile yardımı öğrenimini bıraktığı durumdaki gösterge rakamı üzerinden aile yardımı kaybedinceye kadar devam eder. Kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ve mahkeme kararı ile evlat edindiği çocukları için de yukarıda belirtilen miktarlarda aile yardımı verilir. Her ikisi de kamu emekçisi olan eģlerden bildirimde bulunan eģe çocukları için aile yardımı verilir. BoĢanma durumunda mahkeme kararı ile çocuğun verildiği eģe aile yardımı verilir. Aile yardımı hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. 3

4 BoĢanma durumunda mahkeme kararı ile çocuğun velayetinin verildiği eģe aile yardımı yapılır. Kamu emekçilerinin 0 6 yaģ çocuklarına, kız meslek eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı bağımsız anaokullarında, üniversitelerin bünyelerinde ve öteki devlet kuruluģlarında açılan kreģ, yuva, anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz bakılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bakım ücreti devletçe karģılanır. Ġstekleri üzerine eģlerden birisi, çocuk 2 yaģını dolduruncaya değin temel ücret üzerinden izinli sayılır. Aile tanımı değiģtirilerek, boģanmıģ ve çocuğuyla yaģayan bekâr kadınların da aile yardım ından yararlandırılması için yasal değiģiklik yapılır. Tüm bu haklar evlat edinme durumları ile evli bekâr tüm çalıģanlar için geçerliğini korumalıdır. Yiyecek yardımı MADDE 9- Kamu emekçisinin 7 saat çalıģma yapılan iģyerlerinde öğle yemeği ve vardiyalı çalıģılan yerlerde akģam yemekleri katkı bedeli alınmadan verilir. 50 ve daha çok sayıda çalıģanının bulunduğu iģyerlerinde mutfak kurularak yemek servisi yapılır. Yemek hizmetleri kamu eliyle yürütülür. ÇalıĢan sayısı mutfak kurmaya yeterli olmayan kurum kuruluģlarının fiziki ve coğrafi koģulları dikkate alınarak ortak mutfak düzenlenir ve yemek servisi yapılır. Ortak mutfak kurmanın da mümkün olmadığı hallerde kamu emekçisine öğle yemeği, akģam yemeği çıkarılması gereken hallerde de akģam yemeği için yine temel ücret katsayısının 2,1 sayısı ile çarpımı sonucunda bulunan rakam kadar nakdi yiyecek yardımı yapılır. Yemek hizmetlerinden ve yiyecek yardımından stajyer öğrencilerin de yararlanması sağlanır. Zehirlenme tehlikesi olan yerlerde çalıģanlara verilmesi gereken özel besinler iģverence sağlanır. Evlenme yardımı MADDE 10- Kamu hizmetinde iken evlenen ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuğu evlenen kamu emekçisine iki aylığı tutarında evlenme yardımı yapılır. Yardım, kamu emekçisine evlendiği ya da çocuğunun evlendiği tarihten sonraki ilk maaģı ile birlikte ödenir. Evlenme yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Mesleğe baģlama yardımı MADDE 11- Mesleğe yeni giren kamu emekçisine, iģ yaģamı boyunca bir defaya mahsus olmak üzere, iģe giriģini takiben alacağı ilk aylıkla birlikte aylığının iki katı kadar mesleğe baģlama yardımı ödenir. Doğum yardımı MADDE 12- Kamu emekçilerinden çocuğu dünyaya gelenlere temel ücret tutarı kadar doğum yardımı ödenir. 4

5 Ana ve babanın her ikisi de kamu emekçisi ise bu yardımdan doğum yapan kadın yararlanır. EĢlerden birine iģ akdi veya toplu sözleģme gereği yapılan doğum yardımı daha yüksek ise, doğum yardımından yüksek düzeyde doğum yardımı alan eģ yararlanır. Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Doğal afet yardımı MADDE 13- Kamu emekçisinin görev yaptığı yerde doğal afet olması ve doğal afetten kamu emekçisinin zarar görmesi hallerinde, temel ücretin iki katı tutarında doğal afet yardımı ödeneği verilir. Bu yardımın yanı sıra doğal afetin sonuçları ortadan kalkıncaya kadar aylığının %50 si kadar ek ödeme yapılır. Doğal afet yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Ölüm ve cenaze giderleri yardımı MADDE 14- a) Kamu emekçisinin, kamu emekçisi olmayan eģi, çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümü halinde, temel ücret tutarında, b) Kamu emekçisinin kendisinin ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildirim vermemiģse eģine, çocuklarına çocukları yoksa anne baba veya kardeģlerine temel ücret tutarının 3 katı kadar Ölüm yardımı ödeneği verilir. c) Ölüm yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. d) Cenaze giderleri iģveren tarafından beyana uygun olarak ödenir. Giyecek yardımı MADDE 15- a) Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez (yazlık ve kıģlık olarak) mevsime göre ocak ve temmuz ayı TÜĠK madde fiyatlarındaki takım elbise bedeli kadar giyecek yardımı nakdi olarak yapılır. b) Mesleğe yeni baģlayan kamu emekçisine bir defaya mahsus olmak üzere, giyecek yardımı bir yıllık peģin ödenir. c) Yukarıdaki yardımın haricinde, çalıģma koģullarına göre kıyafet giymek zorunda olan çalıģanların giyecek yardımından ne Ģekilde yararlanacağını düzenleyen Giyecek Yönetmeliği örgütlü sendika ve meslek örgütlerinin katılımı ile ihtiyacı karģılayacak Ģekilde ve eksikleri gidermek üzere yeniden düzenlenir ve toplu sözleģme görüģmelerinin sonuçlanmasından itibaren en geç bir ay içinde uygulanır. 5

6 Yakacak yardımı MADDE 16 - Tüm kamu emekçilerine, Eylül ya da Ekim aylarında, temel ücret katsayısının 600 ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yakacak yardımı yapılır. Ġkramiye MADDE 17- Ġkramiye almayan kamu emekçisine 1. ve 7. aylarda olmak üzere bir yılda iki ikramiye ödenir. Servis hizmetleri MADDE 18- Kamu iģvereni, kamu emekçisinin iģe gidiģ ve geliģlerini sağlamakla görevlidir. Kamu emekçisine iģyerine ulaģım için ücretsiz servis hizmeti sağlanır. Ücretsiz servis hizmeti sağlanmayan yerlerde iģveren kamu emekçisinin belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmasını sağlar. Servis tahsis edilmeyen (vardiyalı çalıģanlar) ya da belediye araçlarından ücretsiz yararlanma olanağı sağlanmayan yerlerde kamu emekçisine bulunduğu yerdeki ulaģım araçları bedelleri kadar yol ücreti ödenir. KreĢ hizmetleri MADDE 19- Kapatılan kreģler ihtiyaçlar göz önüne alınarak tekrar açılır. 0-6 yaģ grubu çocuklar için kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalıģanın bulunduğu iģyerlerinde ve 50 den az çalıģanın bulunduğu iģyerleri için çalıģma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreģler açılır. Bu hizmet SHÇEK ve Belediyeler bünyesinde verilir. KreĢler ücretsiz ve anadilinde eğitim-bakım hizmeti verilerek, SHÇEK yönetmeliğine uygun düzenlenir. Gece çalıģması olan ve vardiyalı iģyerlerindeki kreģler 24 saat açık olacak biçimde düzenlenir. KreĢlerden istihdam biçimine bakılmaksızın tüm emekçilerin yararlanması sağlanır. Sosyal tesislerden yararlanma MADDE 20-Misafirhane, dinlenme tesisi, lokal, kamp ve eğitim tesislerinden tüm kamu emekçileri kadro, derece ve unvanına bakılmaksızın yararlanır. Misafirhanelerden yararlanmada öncelik geçici olarak görevlendirilen çalıģana aittir. Geçici görevle misafirhanede kalan kamu emekçilerinden ücret alınmaz. Dinlenme tesisleri ve kamplar yaygınlaģtırılır ve öncelikli olarak düģük aylıklı kamu emekçileri yararlandırılır. Dinlenme tesislerinden kamu emekçilerinin tamamının yaralandırılması amacıyla iki yıl üst üste dinlenme tesisinden yararlanma kadro ve unvan dikkate alınmaksızın her çalıģan için yasaklanır. Dinlenme yardımı MADDE 21- Kamu emekçilerine, sağlıklı bir dinlenme olanağı sağlanması için, yılda bir kez tatile çıktığı ayın ücretiyle birlikte, aldığı ücrete eģit tutarda dinlenme yardımı ödenir. Tedavi yardımı MADDE sayılı Devlet Memurları Yasası nın, 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılan 209. maddesi yeniden yürürlüğe konulur, bu madde gereğince çıkarılan Devlet 6

7 Memurları Cenaze ve Tedavi Giderleri Yönetmeliği geçerlidir. Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalara son verilir. Kamu emekçisi yatarak ve ayakta tedavide kullandığı ilaçlar için hiçbir bedel ödemez. Kamu emekçisinin maaģından hiçbir Ģekilde ilaç katkı payı kesintisi yapılamaz. Bu husustaki 5510 sayılı yasa hükümleri kamu emekçisine uygulanmaz. Tedavi yardımından kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ile mahkeme kararı gereğince evlat edinilen çocukları da yararlanır. Çocukların tedavi yardımından yararlanmasında yaģ sınırı yoktur. Kamu emekçisinin, yaģ ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, geçimini sağladığı her çocuğu tedavi yardımından faydalanır. Tedavi yardımları hakkında her yıl çıkarılan SGK tebliğlerinin hazırlanması çalıģmalarına KESK temsilcisi de katılır. Kamu emekçisi meslek hastalıklarına karģı koruyucu aģı ve diğer tedavilerden ücretsiz olarak yararlanır. ÇalıĢanların tedavi gördüğü Üniversite ve Vakıf hastanelerindeki tedavilerinde fark adı altında bedel alınması Ģeklindeki hukuk dıģı uygulamaya son verilir. Bu husustaki 5510 sayılı yasa hükümleri uygulanmaz. Kamu emekçisi yılda en az bir defa zorunlu sağlık taramasından ücretsiz olarak geçirilir. Harcırah MADDE 23- Kamu emekçilerinin geçici görev nedeniyle bulundukları il dıģında görevlendirilmeleri halinde 2016 yılı için gündelik 65 TL harcırah verilir. Bu bedele, konaklama ve yol gideri ayrıca ilave edilir. Kamu emekçisi sürekli ve geçici görevlendirmelerde hiçbir Ģekilde yolluksuz olarak görevlendirilemez. Refakatli olarak Rehabilite ve Eğitim Merkezleri ne sevk edilen fiziksel engelli çocuklar ve bunların refakatçısına refakat ettiği günler için yolluk ödenir. Organ nakillerinde yol masrafı ve yol gündeliği ile tetkik ve tahliller yapılırken geçen süre için de gündelik ödenir. Kemoterapi, diyaliz hastaları ile sağlık kurulu raporu ile toplu taģım araçları ile hastaneye gidip gelmeleri mümkün ve sağlıklı olamadığı tespit edilen hastaların ikamet yerleri ile tedavi gördükleri kurum arasındaki taksi ücretleri ödenir. Kamu emekçisinin geçimini sağladığı üvey çocukları ile mahkeme kararı gereğince evlat edindiği çocuklar Harcırah Yasası nın 3. maddesinin (g) bendi uyarınca aile ferdi sayılarak harcırah almaya hak kazanırlar. Harcırah yasasının yer değiģtirme masrafını düzenleyen 45. maddesindeki oranlar kendisi için yurtiçi gündeliğinin otuz katı, Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, her kilometre ve deniz mili baģına yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin %10 u olarak belirlenir. Emekli olan kamu emekçisinin bildirdiği yere gidiģi ve ikameti için gerekli olan harcırahı bakmakla yükümlü olduğu kiģiler de nazara alınarak ödenir Mali Yılı Bütçeleri ile Harcırah Yasasına harcırahlar konusunda kamu emekçileri arasında ayrımcılık yaratacak herhangi bir hüküm konulamaz; naklen, açıktan 7

8 veya yeniden atananlara harcırahları mutlaka verilir ve herhangi bir hükümle sınırlandırılma yapılamaz. III. BÖLÜM ĠġÇĠ SAĞILIĞI VE GÜVENLĠĞĠ- MESLEK HASTALIKLARI MADDE 24- ĠĢçi Sağılığı ve Güvenliği (ĠSG) ve Meslek Hastalıkları ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler aģağıdaki gibidir: a) Alanda yaģanan sorunları çözmekten uzak olan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yerine; tüm tarafların eģit katılımının sağlandığı bir komisyon kurularak baģta Uluslar arası ÇalıĢma Örgütünün (ILO) 155 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ÇalıĢma Ortamına ĠliĢkin SözleĢmesi ve 161 sayılı ĠĢ Sağlığı Hizmetlerine ĠliĢkin SözleĢmesi olmak üzere uluslararası normlarla tam uyumun sağlandığı yeni bir yasa yapılır. b) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliğinin, Meslek Hastalıklarından korunmanın ayrımsız tüm çalıģanlar için bir hak olduğu teminat altına alınır. Bu hakka iliģkin tüm hizmetler kamusal olarak verilir. Hakkın korunmasında ve kamusal hizmetlerin verilmesinde tek muhatabın kamu iģvereni olduğu kabul edilir. c) ĠĢ kazalarına-meslek hastalıklarına zemin hazırlayan her türlü güvencesiz istihdam biçimi ve uygulaması (taģeron, kuralsız, esnek, performansa göre çalıģma vb.) ve çocuk iģçiliği yasaklanır. Bu kapsamda kamuda görev tanımına uygun, yeterli sayı ve nitelikte kadrolu istihdam sağlanır. d) Etkili kamusal bir denetim mekanizması kurularak kayıt dıģı, sigortasız ve sendikasız çalıģtırma engellenir. Kayıt dıģı ekonomi kayıt altına alınır. e) ĠĢçi sağlığı ile iģ güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalıģanlar insana yakıģır norm ve standartta bir sosyal güvenlik Ģemsiyesi altına alınır. f) ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası: Emekli Sandığı bünyesinde meslek hastalıkları ve iģ kazaları sigortası kurulur. Bu sigortanın primi iģveren tarafından ödenir. g) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi: Alanda yaģanan sorunlara çözüm üretmek ve eylem planı oluģturmak üzere; konfederasyonların, sendikaların, konuyla ilgili meslek örgütlerinin ve iģveren temsilcilerinin eģit katılımıyla özerk-demokratik, mali yönden bağımsız bir ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği Konseyi oluģturulur. Olası iģ kazalarına hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlama amacı ile söz konusu konsey bünyesinde bir kriz masası kurulur. h) ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği-Meslek Hastalıkları Kurulu: ĠĢyerlerinde sağlık ve güvenlikle ile ilgili önlemlerin alınması amacıyla iģveren vekili ve o iģyerinde üyesi olan tüm sendikaların, ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerinin eģit katılımıyla ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği - Meslek Hastalıkları Kurulları oluģturulur. i) Tüm iģyerlerinde tehlike kaynakları ve riskler belirlenerek Risk Değerlendirme Raporu ve Acil Durum Planı hazırlanır. Söz konusu rapor ve planın hazırlanmasında o iģyerinde üyesi olan tüm sendikaların, ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerinin görüģ ve önerileri alınır. Tüm çalıģanlara, çalıģma ortamı ve emek süreci ile ilgili risk değerlendirmeleri için gerekli eğitimler verilir. 8

9 j) ĠĢverenin Sorumluluğu: ĠĢyerinde; I. Risk Değerlendirmelerinin yapılması, II. ĠSG eğitimlerinin yapılması, III. ÇalıĢanların iģe giriģ ve periyodik muayenelerinin yapılması, IV. Sağlık-güvenlik sorunu yaģayan çalıģanın uygun baģka bir iģe yerleģtirilmesi, V. ĠĢyeri ortam ölçümlerinin yapılması, VI. ÇalıĢanlara yaptıkları iģe uygun nitelikte KiĢisel Koruyucu Donanımlar (KKD) sağlanması, VII. ĠĢ kazası, meslek hastalığı bildirimlerinin yapılması, VIII. ĠĢ Kazası ve meslek hastalığının ve kök neden analizlerinin yapılması, IX. Tıbbi izlem ve tedavi edici hizmetlerin sağlanması, X. ĠĢyerinde alınacak tüm ĠSG önlemlerinin alınması, ĠĢverenin sorumluluğundadır. k) Kamu kurum ve kuruluģlarının Sağlık Yönergeleri kapsamında herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkan personel; unvanı değiģtirilmeden ve ekonomik -sosyal kayba neden olmadan ara bir unvanda çalıģtırılır. l) ĠĢyerlerinde kurulacak iģçi sağlığı ve güvenliği birimleri için Personel Dağılım Cetveli nden kadro istihdam edilir. Hizmetin yerinde olması esas alınarak dıģarıdan hizmet satın alınmaz. m) ĠĢyeri Hekimleri ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının iģ güvenceleri sağlanır. Ücretleri oluģturulacak bir fondan karģılanır. Bu meslek gruplarının eğitiminde ilgili meslek odaları-birlikleri yetkilidir. ĠĢyeri Hekimleri ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlarının ilgili meslek odalarına-birliklerine üye olmadan çalıģmalarına izin verilmez. n) Meslek Hastalıkları: Alana iliģkin olarak, Kamu emekçilerinin de yaģadığı en büyük sorunların baģında gelen, yıllardır ihmal edilen meslek hastalıkları konusunda; meslek hastalığı tanımının geniģletilerek netleģtirilmesi, tespiti, gerekli taramaların yapılması, önlenmesi için bir an önce yasal düzenleme yapılır. o) Meslek hastalıklarının tespiti ve önlenmesi amacıyla tüm çalıģanlar görevi ile ilgili olarak, altı ayda bir periyodik muayeneden geçirilir. p) Meslek hastalıklarının tespitinin yapılması ve gerekli tedavi imkânlarının yaratılması amacıyla Emekli Sandığı bünyesinde bir baģkanlık oluģturulur. Bu baģkanlık çalıģmalarını konfederasyon, sendika ve ilgili meslek örgütleriyle eģgüdümlü sürdürür. q) Ülke düzeyinde meslek hastalıkları hastaneleri kurulur. r) Üniversitelerin ilgili anabilim dallarında meslek hastalıkları kürsüsü kurulur. s) Hasar ve Zararlar: Kamuda iģ nedeniyle meydana gelen hasar ve zararlar iģveren (devlet) tarafından karģılanır. t) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen kamu emekçisinin iģsiz eģi veya çocuğu veya kardeģi ilgili kamu kurumu tarafından iģe alınır. u) Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan vazgeçilir. Koruyucu sağlık hizmetleri geliģtirilir. ĠĢyeri hekimliği MADDE 25- ÇalıĢan sayısı 50 nin üzerinde olan iģyerlerinde iģveren, kurum tabibi ve hemģire bulundurur. 50 den az çalıģanın bulunduğu iģyerleri için ulaģım olanakları da göz önünde bulundurularak çalıģma alanına yakın ortak sağlık ünitesi açılır. 9

10 EMEKLĠLĠK HAKLARI Emeklilik süreleri MADDE 26- Kadın çalıģanların 20 hizmet yılı, erkek çalıģanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde yaģına bakılmaksızın emekli olma hakları vardır. Sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceklerden durumu sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler emekliye ayrılırlar. Ölüm halinde emekli ikramiyesi ve maaģ hak ediģinde 10 hizmet yılı Ģartı aranmaksızın hizmeti oranında emekli iģlemleri yapılır. Emeklilik isteğe tabidir. Kamu emekçisi hiçbir Ģekilde, kendi isteğinin dıģında emekli olmaya zorlanamaz. Bu konuda bir defaya mahsus olmak üzere vb. Ģekillerde yasal düzenleme yapılamaz. Kadınların çifte mesaisi göz önünde bulundurularak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamaları sosyal güvenlik sistemine dahil edilir. ĠĢ akdi feshedilen, ayrılan, istifa eden personele kamuda geçen hizmet süresi kadar emekli ikramiyesi verilir. a) Emekli aylığı: Görevdeki aylığı kadardır. b) Emekli aylığı alt sınırı: Emekli Sandığı Kanunun 19. maddesinde 14. derecenin 2. kademesi ibaresi 8. derecenin, 1. kademesi olarak değiģtirilmiģtir. c) Dul ve yetim aylıkları: Emekli Sandığı Kanunun 68. maddesi maaģa müstahak yetimi bulunmayan eģe %80 i, yetimi bulunan eģe %60 ı, bir yetim için %40 ı, birden fazla yetim bulunması halinde dul eģe %50, diğer %50 miktarda yetimlere eģit oranda paylaģtırılır. ĠĢtirakçi durumunda olan veya emekli, malullük ve vazife malullüğü maaģı alan eģe de %50 oranında aylık bağlanır. Ģeklinde düzenlenmiģtir. d) Emekli ikramiyesi: Her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlanmasına esas tutarın bir aylığının % 50 fazlası oranında emekli ikramiyesi ödenir. Verilecek ikramiye hesabında hizmet yılı sınırı konulamaz. Yukarıda belirtilen hususlara aykırılık taģıyan 5434 ve 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz. Fiili hizmet süresi zammı MADDE 27- Meslek hastalıklarının tanımlarının yeniden yapılarak, iģ güvenliği ve iģ sağlığı açısından meslek grupları ve fiili hizmet süresi zammı oranları; Konfederasyon, sendika ve ilgili meslek örgütlerinin eģit katılımıyla çıkarılacak yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenir. Yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teģkil eden 5434 ve 5510 sayılı kanunun ilgili bölümleri uygulanmaz. 10

11 IV. BÖLÜM ÇALIġMA ESASLARI, ĠZĠNLER VE ATAMALAR Kadro ve branģ dıģı çalıģtırmama MADDE 28- Kamu emekçileri kadroları ve branģları dıģında bir iģte çalıģtırılamaz. Hiçbir bir biçimde angarya çalıģma yaptırılamaz. ÇalıĢıyor iken mezun olup diploma alan kamu emekçisi durumuna uygun yeni kadro ve sınıfa herhangi bir sınava tabi tutulmadan atanır. Engelli kamu emekçilerinin çalıģma koģulları ve hakları MADDE 29- a) Engelli kamu emekçilerinin çalıģma koģulları iyileģtirilerek, engel durumlarına uygun iģlerde çalıģtırılmaları sağlanır. b) ÇalıĢma koģullarında ve binaların fiziksel yapılarında, engelli kamu emekçilerinin durumu dikkate alınır. Engelli kamu emekçisinin çalıģma koģullarını olumsuz etkileyen fiziksel ve sosyal koģullar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılır. c) 657 sayılı DMK nun 100.maddesi çerçevesinde iģ saatleri engelli kamu emekçilerinin durumu gözetilerek belirlenir. d) 657 Sayılı Kanunun 72.maddesi kapsamında engelli kamu emekçilerinin kurum içi ve kurum dıģı tayin talepleri karģılanır. e) Lojman tahsisinde engelli kamu emekçilerine pozitif ayrımcılık yapılır. f) 657 Sayılı Kanunun 101.maddesi çerçevesinde engelli kamu emekçilerine icapçı ve danıģma nöbeti verilmez. g) Engelli kamu emekçilerinin servis imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli kolaylıklar sağlanır. h) Kamu emekçilerinin engelli aile bireylerinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylıklar sağlanır. i) Spor müsabakalarına sporcu olarak katılmak isteyen engelli kamu emekçileri için prosedürler asgariye indirilerek teģvik edilir. ÇalıĢma süreleri MADDE 30 - Kamu emekçisinin günlük çalıģma süresi 7 saat, haftalık çalıģma süresi 35 saat olarak belirlenir. ĠĢin niteliği gereği gece çalıģması yapanlar ya da resmi tatillerde çalıģanlar için çalıģma saati 6 saati geçemez. Günde 1 saat ara dinlenmesi verilir. 8 Mart, 21 Mart ve 1 Eylül resmi tatil kabul edilir. Fazla çalıģma MADDE 31 - Süreli ve istisnai durumlar dıģında kamu emekçileri günlük 7 saat ve haftalık 35 saatten fazla çalıģtırılamaz. Asıl iģ, kadrolu çalıģanlarla ve günlük mesai akıģı içinde yürütülür. Kamu emekçisinin yetersizliği durumunda fazla çalıģma ya da nöbet uygulaması yerine kamu emekçisi istihdamı tercih edilir. 11

12 Kamu emekçisine günde 2 saatten fazla, fazla çalıģma yaptırılamaz. Fazla çalıģma yapması halinde her çalıģma saati için aylığının 1/70 i oranında ücret ödenir. Fazla çalıģma ücreti fazla çalıģmanın fiili karģılığı olup, hiçbir Ģekilde peģin olarak ödenmez. Kurumlar fazla çalıģma ücreti ödemeden kamu emekçisi çalıģtıramaz. Fazla çalıģma karģılığı kamu emekçisi talep etmediği takdirde izin olarak kullandırılamaz. Fazla çalıģma ücreti, resmi tatiller, hafta sonları ve idari tatillerde her çalıģma saati için aylığının 1/35 i kadardır. Kamu emekçisi, talep ettiği takdirde fazla çalıģma ücreti yerine, fazla çalıģtığı süre için yukarıda belirlenen koģullara göre tespit edilen oranlarda izin kullanabilir. Kamu kurum ve kuruluģlarının kendi iç mevzuatı çerçevesinde kamu emekçilerine tanınan haklar saklıdır. 24 saat hizmet verilen kuruluģlarda vardiya yöntemi ile çalıģma yaptırılabilir. Nöbet yöntemi ile çalıģma yaptırılmaması esastır. Ġstisnai hallerde nöbetler 16 saat süre ile yaptırılabilir. ÇalıĢanın fazla çalıģtığı süre için de ayrıca ücret alma hakkı vardır. 16 saatlik nöbetlerde her çalıģma saati için aylığının 3/140 ı, hafta sonu ve tatillerde 1/35 i ödenir. Gece nöbet gereken iģyerinde bu iģler için ayrı kadro tahsisi yapılır. Gece ve hafta sonu nöbeti yaptırılan kamu emekçisi ertesi gün ve gece izinli sayılır. ĠĢveren vekili gece nöbeti için her türlü güvenlik, sağlık ve seri haberleģme önlemini alır, servis olanağı sağlar. Nöbet ve fazla çalıģma çizelgeleri, iģveren temsilcisi ve sendika iģyeri temsilcisi tarafından hazırlanır ve imzalanır. Nöbet ve fazla çalıģma çizelgeleri en az bir hafta önceden iģyerinde ilan edilmek zorundadır. Nöbete ya da fazla çalıģmaya kalan kamu emekçisi arasında görevi nedeni ile ayrım yapılamaz. Tümüne hak ettiği ücret ödenir. Fazla çalıģma ücreti; görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralama ve sakatlanma hallerinde de ödenir. Mesleği gereği icapçı çalıģmak durumunda kalan kamu emekçisine de icap nöbetinde fiilen çalıģtığı süre kadar nöbet ücreti ödenir. Yıllık ve mazeret izinleri MADDE 32 - Kamu emekçilerine hizmet sürelerine bakılmaksızın 30 iģ günü yıllık izin verilir. Yıllık izni bulunmayan ancak mazeretine dayalı olarak izne ihtiyacı olan kamu emekçisine yılda 10 iģ günü mazeret izni verilir. Ġhtiyacın devamı halinde 10 iģ günü daha izin verilir. Kamu emekçileri, izin almaksızın görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu görev mahallinin dıģına çıkabilirler. ÇalıĢanın eģ, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu diğer aile fertlerinin bakıma ihtiyacının olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi üzerine istendiğinde ücretsiz izin verilir. ÇalıĢanların aile bireylerinin sağlık merkezinde yatarak tedavi görmesi ya da sağlık kuruluģunca ikamet ettikleri mahalden baģka bir yerdeki sağlık merkezine sevk edilmesi halinde tedavi süresince refakat izni verilir ve sevkle ilgili tüm giderler (konaklama, yol, yevmiye) karģılanır. 12

13 Kamu emekçisi isteği halinde bir yıla kadar aylıksız izin alır. Mazerete dayalı aylıksız izinler ile doğum sonrası ücretli iznin bitiminde kullanılan aylıksız izinlerde emekli karģılık ve kesenekleri kamu iģvereni tarafından ödenir. Evlenme izni MADDE 33 - Kamu emekçilerinden evlenenlere 10, çocukları ve kardeģleri evlenenlere 5 iģ günü ücretli izin verilir. Doğum, ebeveyn ve süt izni MADDE 34 a) ILO standartları ve kamu emekçisi kadınların fiziksel ve sosyal koģulları dikkate alınarak, çalıģan hamile kadına doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere en az 24 hafta ücretli doğum izni kullandırılır. b) Doğum izinlerinde ekonomik, sosyal ve özlük haklarda hak kaybına uğranılmaz. c) Ücretli ve ücretsiz doğum izinlerinden dönen kadınlar statü kaybına uğramazlar; iģyeri ve çalıģma koģullarında aleyhte veya rızası dıģında değiģiklik yapılamaz d) Doğum halinde babaya 15 gün ücretli izin verilir. Bu izin sezaryenle doğum veya erken doğum halinde ücretli olarak 1 aya çıkarılır e) Doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime baģlayacağı süreye kadar geçen sürede en az 1(bir) ay devredilemez babalık izni koģulu dâhilinde anne ve babanın dönüģümlü olarak da kullanabilecekleri 1 yıl ücretli ebeveyn izin hakkı vardır. f) Doğum sonrası ücretli iznin bitiminden bebek 6 ayını dolduruncaya kadar günde 3 saat, 6 ayın bitiminden 1 yıla kadar geçecek sürede de günde 1,5 saat Ģeklinde uygulanan süt izninin kullanımında yol süreleri izin saatlerine eklenerek sürenin tam olarak kullanılması sağlanır. Süt izninde ekonomik, sosyal ve özlük haklarda kayba uğranılmaz. g) ĠĢyerlerinde emzirme ve bakım odaları oluģturulur. h) Hamile kadınlara, doğumdan sonra iki yıla kadar, nöbet tutturulamaz, fazla çalışma yaptırılamaz. Ayrıca bu dönemlerde radyasyon, kimyasal madde, hastalık riski taşıyan ortamlara, fiziksel güç gerektiren ve iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılamazlar. i) Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri emekli kesenekleri devlet tarafından ödenmesi koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır. j) Ebeveyn izinlerine iliģkin bütün haklar ile evlat edinme durumları evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın tüm kamu emekçileri için geçerlidir. 13

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri

Detaylı

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; TEMSAN lüğü nün yurt içi ve yurt dıģı harcırah ödemelerinin etkili, ekonomik, süresinde

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin işveren

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 19 Ocak 2009 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) 1. Sağlık çalıģanlarına yıpranma payı verilmesi Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıģanlarının

Detaylı