ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU"

Transkript

1 ELAZIĞ İLİMİZİN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

2 İLİN GENEL OLARAK TANITILMASI Tarihi ve Coğrafi Yapısı Tarihi Öncesi dönemden başlayarak, çeşitli uygarlıklara yerleşim yeri olan Elazığ ın tarihi, Harput Tarihi olarak incelenmektedir. Zira Elazığ ili, M. Ö. 00 li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu yörede tarihçe bilinen en eski kavim Huri lerdir. Daha sonra önemli uygarlıklardan, sırası ile Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Sasaniler, Azeri Türkleri ve Araplar bölgede egemen olmuşlardır. Malazgirt Zaferinden sonra (08 yılında) Türk egemenliğine giren Harput, önce Çubukoğulları, sonra Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular elinde kalmış, yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 8 de taşınan Elazığ a 8 yılında Abdulaziz in valilerinden İsmail Paşa tarafından Mamuratül Aziz ismi verilmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen El azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur. Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinin güney batısında ve Yukarı Fırat Havzasında yer almakta olup, doğuda Bingöl, batıda Malatya, güneyde Diyarbakır, kuzeyde Tunceli ve kuzey batıda da Erzincan topraklarıyla çevrilidir. Coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Yüz ölçümü 8. kmsi kara, 8 kmsi baraj ve doğal göl alanları olmak üzere toplam.8 km dir. Denizden yüksekliği 0 m olan Elazığ, yeryüzü şekilleri açısından topraklarını dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır. İl sınırları içinde en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 8 km yüzölçümü olan Hazar Gölü il merkezine 0 km. mesafededir. Ayrıca ilimiz Keban, Karakaya, Kıralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj gölleri ile çevrilidir. Geçmişte karasal iklimin hüküm sürdüğü Elazığ, yapılan ve yapılmakta olan barajların etkisiyle ılıman bir iklime geçiş yapmıştır.

3 NÜFUS DURUMU Yerleşim durumu itibariyle nüfus çoğunluğunun şehir ve kasabalarda yaşadığı Elazığ ın nüfusu, 000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonucuna göre. dır. Bu nüfusun yüzde ünü oluşturan. ü şehir (merkez İlçe ve diğer ilçe merkezleri), yüzde nı oluşturan 0. si köylerde yaşamaktadır. Cinsiyete göre nüfus ise; erkek 8.8, kadın 8. kişi olup, cinsiyet oranı 0.0 dür.elazığ ın terör nedeni ile almış olduğu göç neticesinde büyük bir nüfus artışı olmuştur. Sayım Yıllarına Göre Ülke, Bölge ve Elazığ Nüfusu ile Yıllık Nüfus Artış Hızları Türkiye Yıllar Doğu Anadolu Bölgesi Elazığ Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı %0 Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı % 0 Nüfus Yıllık Nüfus Artış Hızı % İlçelere Göre Şehir Ve Köy Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızı Yıllık Nüfus Artış Hızı % 0 İlçe Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Ağın Alacakaya Arıcak Baskil Karakoçan Keban Kovancılar Maden Palu Sivrice

4 İdari Durumu Tarihin her döneminde Elazığ, coğrafik, stratejik yapısı ve ulaşım imkânlarının elverişliliği nedeniyle idari bir merkez konumunda bulunmuştur. Elazığ yöresi Osmanlı idaresinde Diyarbakır Eyaletine bağlı bir sancakken, 8 de Reşit Mehmet Paşa Ordu Müfettişliğini mezraya (Şimdiki Elazığ) taşıması sonucunda idari yapıda değişiklikler olmuştur. 8 da İlk kez yayınlanan Devlet Salnamesine göre, Harput Eyaletine Arapkir, Malatya ve Besni Sancaklarının bağlandığı görülür. 8 de o zamanki ismiyle Dersim, Diyarbakır Eyaletinden ayrılarak Harput Eyaletine bağlanmıştır. 8 Vilayet Nizamnamesi uyarınca oluşturulan Mamuretül Aziz Sancağı Diyarbakır Vilayetine bağlıydı. 8 de müstakil mutasarrıflık, 8 de Vilayet durumuna getirilmiştir. İl merkezinde 8 inci Kolordu Komutanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve dolayında bölgesel kuruluş bulunması yoğun bir Devlet organizasyonunun toplandığını göstermektedir. Elazığ İli nin İdari Durumu İlçe Belediye Sayısı Bucak Sayısı Köy Sayısı Mezra Sayısı Mahalle Sayısı 0 Ağın Alacakaya Arıcak 8 Baskil 0 Karakoçan 8 8 Keban 0 Kovancılar 8 Maden Palu 0 Sivrice 8 0 TOPLAM

5 Sosyal Durum Elazığ dan, yıllar itibariyle, gerek kırsal alandan İl ve İlçe merkezlerine gerekse, İlden başka İllere önemli oranda göç olmaktadır. Özellikle, bölgemizde yıllarca süren terör olayları esnasında, gerek komşu illerden ve gerekse ilimizin kırsal kesimlerinden, il ve ilçe merkezlerine yoğun bir göç yaşanmıştır. Bunda köy boşaltmalarının da payı büyüktür. Dolayısıyla sosyo ekonomik sorunlar da buna paralel olarak artmıştır/artmaktadır. Özellikle son yıllarda toplumsal bir kangrene dönüşen kapkaç olayı, tiner, alkol, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımdaki artış, tecavüz ve gasp olayları, çete oluşturarak organize suç işleme gibi adi suçlardaki artış, kırsal kesimlerden merkezlere, özellikle büyük illere doğru kayan, yığınların buralarda iş bulamayıp geçim sıkıntılarıyla boğuşma gibi sorunların tetiklediği olaylardır. Bu gibi sorunlar ilimizde her geçen gün artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. İl de, 8 adet konut yapı kooperatifi konut üretiminde bulunmaktadır. Yapılmakta olan konut sayısı her geçen gün artırmasına rağmen, konut açığı sorunu yaşanmakta ve kiralar yüksek seyretmektedir. Ayrıca TOKİ tarafından 00 konut yapımına başlanmıştır. Elazığ da ekonomik, sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi yoğun olup, bu faaliyetlerde bir canlılık söz konusudur. Fakat şuanda bulunduğumuz durumda Elazığ ın Kültürel zenginliklerini yeteri kadar tanıtılmadığı da bir gerçektir. Şehirde, akrabalık ilişkileri güçlü, örf ve adet kurallarının sıkıca devam ettiği bir toplum mevcuttur. Kılık kıyafet yönünden kadın ve erkek kıyafetleri genelde modern bir görünüm arz etmektedir. Evlenmelerde medeni ve dini nikâh yapılmaktadır. 0 li yıllarda Keban Barajı nedeni ile Elazığ e büyük bir göç olmuş beraberinde bir takım kültürel çatışmaları meydana getirmiştir.fakat bu süreç çok kısa bir sürede atlatılmıştır.0 lı yıllarda baş gösteren terör olayları sonucu gerek kırsalda ve özellikle çevre illerden terör nedeni ile Elazığ büyük bir göç almıştır ve bu göç Elazığ ın kenar mahallerinde yoğunlaşmıştır.ekonomik olarak sıkıntı yaşayan şehrimiz göçler sonucu daha büyük ekonomik ve kültürel sıkıntılar yaşamaya başlamış bunun sonucu olarak da bir takım olumsuzluklar meydana gelmiştir. DTP tarafından 00 yılında yapılan İllerin SosyoEkonomik Gelişmişlik Sıralaması araştırması sonuçlarına göre Elazığ, 0.0 puan ile sosyo ekonomik gelişmişlik açısından. sırada yer almaktadır. DİE belirlenen 00 yılı İller İtibariyle Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla sıralamasına göre GSMH den aldığı kişi başına.0 $ değer ile 8 il içerisinde. sırada yer almaktadır. Keban Barajında üretilen Elektriğin tüm geliri ile Ferro Krom gelirlerinin tümü ve ayrıca civarında bölgesel kuruluşlara ayrılan payın tamamı Elazığ ın kişi başına düşen GSMH içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla.0$ rakamı gerçekçi değildir.

6 Ekonomik Faaliyete Göre Sabit Fiyatlarla GSYİH ve İstihdam Edilen Nüfus Ekonomik Faaliyet Tarım Sanayi Hizmetler Toplam Sabit Fiyatlarla GSYİH (8 Üretici Fiyatlarıyla)000 Değer ( Milyon TL.) Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilen Nüfus 000 Yüzde Nüfus Yüzde Sağlık Elazığ, sağlık sektöründeki alt yapısı ile bölgenin sağlık merkezi durumundadır. Coğrafi konumu itibariyle çevre illere de özellikle tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmaktadır. Şuanda mevcut olan sağlık kurumları ve çalışan insan potansiyeli ve diğer etkenler birlikte değerlendirildiğinde yöremize sağlık konusunda hizmet eden bir durum ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da özel müteşebbislerin girişimi ile kurulmuş ve yapımı devam eden Özel hastanelerin sayısında önemli bir artış gözlenmektedir. Şehrimizin sağlık yapısı ile ilgili dosyayı ekte arz ediyorum. Sağlık kuruluşları ve bunlara ait genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Sıra No: 0 TOPLAM Hastaneler ve Yatak Sayıları Adı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Deri, Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi Elazığ Devlet Hastanesi Harput Devlet Hastanesi Sarahatun Doğum Hastanesi Fırat Tıp i Asker Hastanesi Karakoçan Devlet Hastanesi Kovancılar Devlet Hastanesi Maden Devlet Hastanesi Palu Devlet Hastanesi Özel Hastane Fiili Yatak Sayısı Sağlık Bilgileri İstatistiği Sayısı Yatak Bir Yatağa Düşen Kişi Sayısı Sağlık Ocağı Sayısı.0 8

7 Bir Sağlık Ocağına Düşen Kişi Sayısı 0. Sağlık Evi Sayısı 80 Bir Sağlık Evine Düşen Kişi Sayısı.8 Uzman Hekim Sayısı 8 Bir Uzman Hekime Düşen Kişi Sayısı.8 Pratisyen Hekim Sayısı Bir pratisyen Hekime Düşen Kişi Sayısı.088 Diş Hekimi Sayısı Bir Diş Hekimine Düşen Kişi Sayısı.8 Eczane Sayısı 0 Bir Eczaneye Düşen Kişi Sayısı.8 Sağlık Memuru ve Teknisyen Sayısı Bir Sağlık Memuru ve Teknisyene Düşen Kişi Sayısı.0 Hemşire Sayısı 8 Bir Hemşireye Düşen Kişi Sayısı 8 Ebe Sayısı 0 Bir ebeye Düşen Kadın Sayısı( ve daha yukarı yaştaki) 0 Not: 00 yılı ortası nüfusu.0, kadın sayısı. e göre hesaplanmıştır. Eğitim ve Kültür Durumu Harput; gerek Osmanlı İmparatorluğu öncesi, gerekse imparatorluk döneminde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. 80 lı yıllarda Harput ta tane resmi okul, tane hususi okul (Emeni okulu, Amerikan Kolejli, Fransız Koleji, Alman Okulu), Medrese, 8 tane El Yazması Eserlerinin bulunduğu kütüphane mevcuttu. Cumhuriyet döneminde ise Harput un devamı olan Elazığ da Eğitim ve Kültüre büyük önem verilmiştir Eğitim ve Öğretimde Okul Öğrenci Öğretmen Durumu Öğretim Kademesi Anaokulu(Şehir) Anasınıfı(İlköğr. Ok. Bünyesinde) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Özel Eğitim Okulu (İşitme Engelli) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İlköğretim Okulu İLKÖĞRETİM TOPLAMI Genel Liseler Meslek ve Teknik Liseler LİSELER TOPLAMI GENEL TOPLAM Okul Sayısı 8 Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

8 00 0 Eğitim ve Öğretim Yılı Okullaşma Oranları Eğitim Kademesi Okul Öncesi İlköğretim Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Yaş Grubu 0000 Okullaşma Oranları(%) E K E K T E K T T Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı Türkiye (0000) % Sınıf Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretim Kademesi Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Elazığ Türkiye. İlköğretim. Ortaöğretim Okul öncesi (Bağımsız Anaokulu) Öğretim Kademesi Elazığ Türkiye.. İlköğretim. Ortaöğretim. Okul Öncesi Fırat Üniversitesi Üniversitemiz yılında kurulmuş olup, Üniversitenin ilk fakültesi olan Veteriner Fakültesi 0 Yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. Daha sonra Fen ve Edebiyat Fakültelerinin açılması ile yılında Fırat Üniversitesi olarak öğretime başlamıştır. Fırat Üniversitesi, İlimizin ve bölgenin genişlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fırat Üniversitesinin eğitim öğretim yılına ilişkin istatistiği bilgileri aşağıda çıkarılmıştır. Fakülte sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı Enstitü Sayısı Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanı Sayısı Öğrenci Sayısı(Ön Lisans Lisans ) Öğrenci Sayısı( Yüksek Lisans Doktora).88..8

9 Fakülteler: Mühendislik, Veteriner, FenEdebiyat, Teknik Eğitim, Tıp, Su Ürünleri, Eğitim, İlahiyat ve İletişim Fakülteleridir. (Tunceli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muş Eğitim Fakültesi ile Bingöl Ziraat Fakültesi kuruluş onayı çıkmasına rağmen henüz öğretime açılmamıştır.) Yüksekokullar: Elazığ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ Sağlık Yüksekokulu dur. (Bingöl Sağlık Yüksekokulu kuruluş onayı çıkmasına rağmen henüz öğretime açılmamıştır.) Meslek Yüksekokulları: Elazığ Teknik Bilimler MYO, Elazığ Sosyal Bilimler MYO, Elazığ Sağlık Hizmetleri MYO, Bingöl MYO, Tunceli MYO, Muş MYO, Keban MYO, Sivrice MYO, Maden MYO, Malazgirt Alparslan MYO VE Kemaliye H.Ali Akın MYO dur Enstitüler: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleridir. Sanayi Doğu Anadolu Bölgesinde coğrafi konum itibariyle geçiş merkezi üzerinde bulunan ilimiz, 0 li yılların sanayi şehirleri arasındaydı. Çimento Fabrikası, Şeker Fabrikası, Ergani Bakır İşletmeleri, Keban Simli Kurşun işletmeleri gibi madencilik ağırlıklı sanayi kuruluşları mevcuttu. Yine çok sayıdaki Bölge müdürlükleri ile bölge kenti konumundaydı. Buna rağmen, bu kuruluşlardaki devletçi işletme mantığı ve siyasilerin bu işletmeler üzerindeki etkileri; bölgemizde bir sanayi kültürü oluşturup, bunlara bağlı yan sanayiyi teşvik edip, özel sektöre bağlı bir yan sanayiyi oluşturmadığı gibi, bunların hemen hemen hepsi zarar edip, zaman süreci içerisinde kapanmak zorunda kalmıştır. İl de özel sektöre ait gerçek anlamda büyük sanayi tesislerinin kurulması ise birkaç istisna dışında son 0 yıl içerisinde olmuştur. Yılında kurulan küçük sanayi sitesinde.0 işyeri bulunmaktadır. Toplam 0 işyeri kapasiteli (Yeni) küçük sanayi sitesi inşaatları devam etmektedir. Elazığ ın özellik ve ihtiyaçlarına göre, sektörel gelişmeler, son yıl içinde değişik bir yapı arz etmekte ve görülen gelişmenin, sanayi yapısını 8 yılında, Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile birlikte, İlin sanayileşmesi hususu, planlı bir şekilde yeniden gözlenmektedir. Elazığ dan Sanayi Tesislerinin Kuruluş Yerlerine Göre Dağılımı Sanayi Tesisinin Bulunduğu Yer İmalat OSB İçinde OSB Dışı Muhtelif Yerler Hayvan Ürünleri OSB TOPLAM Tesis Sayısı İnşaat ve Montaj Aşamasındaki Tesis Sayısı Etüt ve Proje Safhasındaki Tesis Sayısı TOPLAM

10 Elazığ da; gıda sanayi, maden taş ve toprağa dayalı sanayi, dokuma ve tekstil sanayi, demirdışı metal sanayi, orman ürünleri sanayi, plastik sanayi ile genel imalat sanayine yönelik üretimler yapılmaktadır. DİE ce yapılan 0 Genel Sanayi ve İşyerleri sayımı, İllere Göre İşyeri Sayısı ve ortalama çalışan Sayılarında Elazığ da; ortalama çalışan sayısı. kişi ve işyeri sayısı. adet olarak tespit edilmiştir. Söz konusu bu tespitlerin ülke içindeki payı sırasıyla yüzde 0. ve yüzde 0. dır. İl de halen anonim şirket,.88 adet limitet şirket, adet kolektif ortaklık vardır. Tarım Elazığ ın sosyal ve ekonomik hayatında tarımın önemli bir yeri vardır. Her ne kadar sanayi sektöründe gözle görülür gelişmeler varsa da, tarım ana sektör olma özelliğini sürdürmektedir. Toplam İktisaden çalışan nüfusun, yüzde u tarımla uğraşır. Elazığ iklim ve toprak yapısı itibariyle, hemen her türlü tarımın yapılmasına elverişlidir. Tarımsal üretim olarak sırasıyla tarla bitkileri üretimi, hayvancılık, bağ ve bahçecilik sayılabilir. Su kaynakları potansiyeli bakımından oldukça avantajlı ve elverişli olan Elazığ da, tarımsal altyapının oluşturulmasında sulama ve arazi geliştirme yatırımları mevcut yatırımlar içindeki ağırlığını korumaktadır. Arazi Varlığı ve Yüzölçümü ( Hektar ) Tarım Arazisi.80 Orman Arazisi 0.0 Çayır ve Meralar 0. Sulanan Arazi 0.00 Sulanabilir Toprak Kaynağı.0 Tarla Ürünleri Üretimi Meyve Üretimi Sebze Üretimi Bitkisel Üretim (00 Yılı ) (Ton/Yıl).0 (Ton/Yıl). ( Ton/Yıl). Hayvancılık, tarım sektörü içindeki önemli gelir kaynaklarındandır. Özellikle, Keban Baraj Gölünün oluşumundan sonra su altında kalan verimli araziler sebebiyle mera hayvancılığı yerine, kapalı tesislerde besicilik süratle gelişmektedir. Canlı Hayvanlar (00 Yılı) Büyükbaş Hayvan Sayısı (Baş). Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş). Besi Tesisi Sayısı (Adet).0 Tarım İşletmeleri ve Arazileri İl genelinde. adet tarım işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin tamamına yakını aile işletmeleri şeklindedir. İl de tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ve bu işletmelerin oranı da % yi bulmaktadır. Bu işletmeleri sırasıyla %0 ile yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve % ile de yalnızca hayvansal üretim yapan işletmeler izlemektedir.

11 Arazi Büyüklüğüne göre tarım işletmelerimizin % ü dekardan küçük, % si 0 dekar, % si 0 dekar, %0 si 0 0 dekar, % i 00 dekar, % si 00 dekar, % i ise 00 dekar araziye sahip işletmelerdir. Veriler incelendiğinde 0 dekar ve aşağı araziye sahip işletmelerimizin oranının % olduğu görülmektedir. Bugün itibariyle ilimizde 0 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, adet sulama kooperatifi, adet su ürünleri kooperatifi, adet pancar ekicileri kooperatifi, adet hayvancılık kooperatifi birliği, adet damızlık sığır yetiştiricileri birliği, adet süt üreticileri birliği ve adet de arı yetiştiricileri birliği bulunmaktadır. Bu kooperatif ve birliklerden son yılda adet tarımsal kalkınma kooperatif birliği, adet damızlık sığır yetiştiriciliği birliği, adet de arı yetiştiricileri birliği kurulmuştur. Ulaşım Durumu Elazığ İli, Doğu Anadolu nun kilit noktasında bulunmaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye giden kara ve demir yollarının kavşak noktasında bulunması sebebiyle geçiş merkezi durumundadır.. Karayolları Yolun Nitelikleri Karayolları Dağılımı Toplam Yol Ağı Asfalt Stabilize Tesviye Geçit Vermeyen Ham Yol Km % Km % Km % Km % Km % Devlet Yolları İl Yolları Köy Yolları Toplam Demiryolları Demiryolları İlimizde yılında işletmeye açılmıştır. Elazığ İli sınırları içerisinde Km. Demiryolu ağıyla birlikte adet tren istasyonu, 8 adet durak mevcuttur.. Gar Müdürlüğü Gar Şefliği vardır.. Havayolları İlimizde Devlet Hava Meydanları işletmesine bağlı ikinci sınıf bir sivil hava meydanı mevcuttur. 8 Ekim tarihinde hizmete girmiş olan havaalanımız, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.. Su Yolu Taşımacılığı Keban ve Karakaya Baraj Gölleri üzerinde Elazığ İlçesi ile Tunceli İline bağlı Çemişgezek ve Pertek İlçesine ulaşım sağlayan adet feribot, Ağın İlçesinde karayolu ulaşım

12 bağlantısını sağlayan adet feribot olmak üzere toplam adet feribot mevcuttur. Söz konusu feribotlar adı geçen İlçe Belediye Başkanlıklarına aittir. Ayrıca, baraj göllerinde çalışan özel sektöre ait feribot bulunmaktadır. Altyapı Durumu Toplam köyün tamamı elektrikli olup, enerji kullanımında hiçbir sorun yoktur. İl sınırları içerisinde yer alan dokuz adet hidroelektrik enerji projelerinin toplam kurulu gücü.. MW, yıllık enerji tüketimi 8. GW/Yıl dır. Bu projelerden üçü işletmede (Keban HES, Hazar ve Hazar HES), birinin planlanması tamamlanmış (Pembelik HES), beş projenin ise ön inceleme ve mastır planı tamamlanmıştır. (Beyhan HES, Tatar HES, Palu HES, Seyran tepe HES, Keban Deresi HES) Şehir merkezi su ihtiyacı mevcut derin kuyulardan sağlanmaktadır. Şehre verilen.0 Lt/sn lik suyun gelecek yıllarda ihtiyacı karşılamayacağı dikkate alınarak Keban Baraj Gölünden şehre su verilmesinin etüt proje çalışmaları sürdürülmektedir. Köy içme sularında ise köy sulu, köyün ise suyu yetersizdir. Ayrıca, şebekeli içme suyuna sahip ünite bulunmaktadır. Şehir merkezi kanalizasyonu tamamlanmış olup, ilçe bazında kanalizasyon projeleri İller Bankasınca yürütülmekte ve yatırım programında öngörülen ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda yer almakla birlikte, ödenek kısıtlığı ve bürokratik engellerden dolayı ağır yürümektedir. Birçok ilçemiz halen ciddi anlamda altyapı sorunu yaşamaktadır. Elazığ ili, bütün yerleşim birimleri ile tam otomatik telefon haberleşmesine açıktır. Yatırım ortamını etkileyen faktörlerden biri olan sesle iletişimde teknolojik bir eksiklik bulunmamaktadır. Elazığ, haberleşmedeki altyapısı ile öne çıkmıştır. İl genelindeki toplam adet santralde, 8.80 hat kapasiteli ve 8.8 çalışan abone bulunmaktadır. Hat kapasitesi doluluk oranı yüzde tür. Radyo ve TV hizmetleri; TRT yayınlarının ilçe bazında izlenmesi durumlarına bakıldığında Karakoçan İlçesinde TRT FMRD çekmiyor. Sivrice İlçesinde TRT, TRT ve TRT karlamalıdır. Ayrıca, ilçenin bazı mahallelerinde ve diğer ilçelerinde TRT net olarak izlenemiyor. İlimizin hali hazırda çözülemeyen sorunlarından biride çöp sorunudur. Şehir çöpünün döküldüğü alan, neredeyse yerleşim alanının içerisine girmiş bulunmaktadır.

13 . MAHALLİ İDARELERİN DURUMU İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE VE KESİN HESABININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Bin YTL) BÜTÇE YILI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM Bütçe Kesin Hesap..8.. Bütçe Kesin Hesap Bütçe KESİN HESAP Kesin Hesap 00 yılı bütçesi ise 0 Milyon YTL. olup, bunun yüzde 0 si olan.0 Bin YTL. cari harcamalar, yüzde ne tekabül eden. Bin YTL. Yatırım harcamaları ve geriye kalan yüzde lık kesim olan. Bin YTL. si transfer harcamalardır. İl özel idaresinin i genel idari hizmetleri, si yatırımcı hizmetler, si geçici işçi, i daimi işçi ve teknisyen olmak üzere personeli bulunmaktadır. sı genel idare hizmetleri, i Avukatlık hizmetleri, si teknik hizmetleri, ü yardımcı hizmetleri olmak üzere toplam kadro da boştur. Tüm ilçelerde teşkilatı olup, 0 ilçe toplamında personel çalışmaktadır. Özel idarenin toplam 8 motorlu aracı olup, bunun i; binek ve iş makinesi olarak Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, si Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, i El Sanatları Eğitim Müdürlüğü, geri kalan araç ise Valilik ve Özel İdare Hizmetlerinde kullanılmaktadır. İl de toplam Belediyenin i İl ve İlçe lerinde, Belediyelerini oluşturmaktadır. i diğer kasaba Kasaba Belediyelerinin sı merkez ilçede, kalan u diğer ilçelerde kuruludur. Belediye sınırları içerisinde toplam nüfusun yüzde.8 ine tekabül eden. 08 kişi yaşamaktadır. Belediyelerin 00 yılı toplam bütçesi 8. Bin YTL. dir. Bütçedeki en büyük pay.00 Bin YTL. cari harcamalara ayrılmıştır. Bunu. Bin YTL. ile yatırım harcamaları,. Bin YTL. ile transfer harcamaları takip etmektedir. Belediyenin 00 yılı kesin hesabı ise.8 Bin YTL. cari,.0 Bin YTL. yatırım,.0 Bin YTL. transfer harcamaları olmak üzere toplam.0 Bin YTL. dir.

14 BELEDİYELERİN 00 YILI KESİN HESAPLARI (Bin YTL.) SIRA BELEDİYENİN ADI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALAR TOPLAM ELAZIĞ OSU İŞLETME AKÇAKİRAZ.0 0. HANKENDİ 8 0 İÇME 0 MOLLAKENDİ 0 0 YAZIKONAK YURTBAŞI 0 AĞIN ALACAKAYA ARICAK 0 BÜKARDI 8 00 ERİMLİ ÜÇOCAK 0 0 BASKİL 0 KARAKOÇAN SARICAN KEBAN 8 KOVANCILAR ÇAKIRKAŞ YARIMCA 0 MADEN 8 88 GEZİN 0 PALU 8 88 BALTAŞI BEYHAN SİVRİCE TOPLAM

15 BELEDİYELERİN 00 YILI BÜTÇELERİ (Bin YTL) SIRA NO BELEDİYENİN ADI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALAR TOPLAM ELAZIĞ OSU İŞLERME AKÇAKİRAZ... HANKENDİ 8.0 İÇME 80.0 MOLLAKEDİ. 0.8 YAZIKONAK YURTBAŞI...00 AĞIN ALACAKAYA 8 8. ARICAK 0 0. BÜKARDI 8 ERİMLİ 0.8 ÜÇOCAK 0 BASKİL KARAKOÇAN....8 SARICAN KEBAN..00 KOVANCILAR ÇAKIRKAŞ 0 YARIMCA.00.0 MADEN GEZİN PALU BALTAŞI BEYHAN 0 0 SİVRİCE 8.. TOPLAM

16 . YATIRIM FAALİYETLERİ İlimizde, son üç yılda yapılan yatırımların yılı ödeneği, harcama ve nakdi gerçekleşme oranı aşağıdaki gibidir. Yıllara Göre Yatırımlar (Bin YTL.) Yılı Ödeneği Harcama Gerçekleşme % Gerekli karar organlarından geçen, 00 yılı yatırım programının, yayınlandığı Resmi Gazetede, İlimiz adı zikredilen veya İlimize tefrik edilebilen projelere göre 8.0 Bin YTL. toplam proje tutarında 00 yılı yatırım ödeneği 8.0 Bin YTL. öngörülmektedir Ancak, programda ödeneği toplu olarak verilmiş veya çeşitli İllerdeki yatırımları kapsadığı için proje yeri muhtelif olarak belirtilmiş projelerden İlimize isabet eden miktarlar kuruluşlardan alınacak Çalışma iş programı sonucu kesin olarak tespit edilecektir. 00 yılı yatırım programına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 00 Yılı Yatırımlarının Sektörler İtibariyle Dağılımı ve Harcaması ( Bin YTL.) Sıra No Sektör Proje Sayısı Proje Bedelleri Toplamı 8 Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma Konut Eğitim Sağlık DKH TOPLAM Önceki Yıllar Harcamalar Toplamı 00Yılı Yatırım Ödeneği 00 Yılı Harcaması

17 İLİN ÖNEMLİ SORUN VE İHTİYAÇLARI

18 Elazığ temel problemleri ile bu problemlerin çözümüne ilişkin öneri ve tekliflerimizi aşağıda belirttiğimiz gibi arz etmek söz konusu olabilir. TEMEL PROBLEMLERİMİZ İŞSİZLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ULAŞIM ALANINDA Kİ PROBLEM MADENCİLİK TARIM VE HAYVANCILIK DOĞALGAZ HAZAR GÖLÜ 8ÇEVRE VE KÜLTÜREL PROBLEMLER ŞEHİRLEŞME İLE İLGİLİ Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla yapmış olduğumuz inceleme sonucu tespit ettiğimiz bu sorunların içeriği ile çözüm noktasına acizane olarak yapılması gereken işleri arz etmeye çalışacağım.

19 İŞSİZLİK; Aslında Ülkemizin de en önemli sorunlarının başında gelen sorununun Elazığ gibi iş imkanlarının az olduğu, sanayileşmenin çok zayıf kaldığı yerlerde daha büyük boyutlarda kendini hissettirmektedir. Son yıllarda Hükümetin izlediği yanlış politika sonucu Türkiye genelinde milyon insanın işsiz olduğu belirtilmektedir. Elazığ açısından baktığımızda ise bu durum ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşKur İl Müdürlüğü, 00 kayıtlarında halen kuruma kayıtlı olarak iş bekleyenlerin sayısının. kişi olduğu belirtilmekte ve diğer raporlarında nüfusa oranla işsizlik sıralamasında Elazığ. İl olarak karşımıza çıkmaktadır. Elazığ da ki işsiz sayısı İşKur İl Müd. kayıtlarında en az katı civarındadır. Çünkü Elazığ Valiliğin 00 yılı 0. ayına kadar yapmış olduğu gıda yardımında.000 aileye ulaşıldığı belirtilmektedir. Buna Belediyenin yaptığı gıda yardımı dahil edilmediği de göz önünde bulundurulursa rakamın ne kadar ürkütücü olduğu açıktır. İşsizlik Elazığ da sosyal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Elazığ yine suç oranı bakımdan aşırı artış olan illeri başında gelmektedir. Halkın moralini bozan ili huzurlu bir kent konumundan uzaklaştıran işsizlik sorunu çok acil çözüm bulunması gerektiren bir konudur. Özellikle son yıllarda büyük şehirlerimizde gittikçe artan ve toplumu tedirgin eden kapkaç olayları, hırsızlık, adi suçların sayısındaki artışın altındaki temel etkenlerden biri de, komşu illerden ve kırsal bölgelerden ilimize gelen ve iş bulamayan ya da terör nedeniyle köy boşaltmaları sonucu şehirlere doluşan genç ve çocukların bu tür teşebbüsleri bir geçim kapısı haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Yüksek orandaki işsizlik fakirliği ve yoksulluğu doğurduğu gibi toplumun maddi, manevi moral değerlerini sarsmakta. Aile yapısını, eğitimini, birey ve aile psikolojisini huzuru, emniyeti, asayişi, bir toplumun kendisine olan özgüvenini ve gelecek hayallerini sarsmaktadır. Bir Hadisi Şerif te de buyrulduğu gibi Fakirlik kapıdan girerse, iman pencereden çıkar. Dolayısıyla yoksulluk ve işsizlik problemi bir toplumun çözmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Kanaatimce yoksulluğu ve işsizliği doğuran en büyük etkeni uygulanan yanlış politikalar ile gerek tarım gerekse sanayi alanında ki yeterli eğitim ve alt yapı hizmetlerinin olmayışıdır. Bunun getirisi olarak vasıfsız ve düz işçinin ekonomide ve tarımda fazla bir katkısının olmadığı da aşikardır. Sonuç olarak iş alanlarının kısıtlı olmasının temel nedenlerinin başında da bu yatmaktadır.

20 Bu yanlış politikalar sonucu özellikle Elazığ da insanlarımızın müteşebbis yolunun azalmasına neden olmuş 0 yılların sonundan itibaren insanımız kendi sahip olduğu imkanları değerlendirmek yerine devlet kapısı dediğimiz işçilik ve memurluğa yönelince devlete bağımlı olarak bir şehrin ekonomisinin gelişemeyeceği gerçeği de ortaya çıkmıştır. Çözüm ve Önerilerimiz: A. Uzun Vadeli Çözümler:. Eğitim Eğitim sistemimizi, baştan sona yeniden ele alıp çağın gereklerine ve toplumumuzun ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmemiz ayrıca eğitim sistemindeki yapılacak köklü değişikler ile çocuklarımızı bilgi ve becerilerine göre yönlendirilmesi üzerinde dikkatle durulması gerekir. Meslek liselerini yaygınlaştırıp, çağın eğitim Standartlarına uygun, bilgi ve teknoloji ile donatılmış kendini yenileyebilen, üretken, katma değer üreten, yetenekli, kabiliyetli, meslek sahibi bireyler yetiştirip topluma kazandıran yerler yapmamız lazım. Yöremizin yer altı ve yerüstü kaynaklarının sağlıklı bir şekilde irdelenip tespit edildikten sonra gerek yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile FÜ imkanları da aktif hale getirilerek bu konuda gerekli çalışmaların yapılması ve kalifiyeli eleman yetiştirecek kursların açılması gerekir. Keban Barajından sonra şehrimizde meydana gelen iklim değişikliği sonucu eskiden köylerimizde ki ürüne bağlılık zihniyetine son vermemiz gerekir. Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde Elazığ arazi ve iklim yapısı yeniden değerlendirilerek alternatif ürün politikası sağlıklı temellere dayandırılması gerekir. Sebzecilik ve iklim değişikliği sonucu yöremizde üretilebilen yeni ürünlerin tanıtılması gerekir.özellikle Elazığ ın mevcut üzüm potansiyelinin çok büyük olması dikkate alınarak bunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Elazığ ın coğrafi yapı olarak hayvancılığa elverişli olması göz önünde bulundurulduğunda burada yapılması gereken gerek küçükbaş hayvancılık gerekse büyükbaş hayvancılık konusunda kredi desteği sağlamak besi ağırcılığının geliştirmenin yanında hayvan ürünlerinin işleyecek (Van et, Aytaç gibi )firmaların Elazığ a yatırım yapmasına öncülük edilmesi gerekir.

21 B. Kısa Vadeli Çözümler:. IMF in istekleri ve teşvik konusundaki müdahaleleri 08 sayılı teşvik yasasının mevcut haliyle müteşebbisin beklentilerini karşılamadığı bir gerçektir. İstihdam sayısının 0 a çıkarılması yatırım yapacak pek çok kişiyi bu fikrinden vazgeçirmiştir. Teşvik yasasının geriye dönük işletilmemesi eski yatırımcı ile yeni yatırımcı arasında bir adaletsizliği doğurmuştur. Teşvik yasasındaki bu iki hususun giderilmesi kısmen dahi olsa teşvik yasasının daha çok amacına ulaşmasını sağlayacaktır..özellikle Elazığ da ki mevcut sanayi kuruluşlarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, bununla birlikte Uluslar arası kuruluşların vermiş olduğu kredi ve destekler konusunda esnaflarımızın bilinçlendirilmesi amacı ile toplantılar düzenlenmesi gerekir. ULAŞIM ALANINDAKİ SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR:. Demiryolları Taşımacılığı İle İlgili Sorun ve İhtiyaçlar: Kalkınmış ülkelerin kalkınmalarındaki etkenler incelendiğinde, ulaşım sektöründe Demiryollarının payının fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde bugün birçok alanda çağın standartları yakalanmış durumdayken, Demiryollarının hâlâ 0 li yıllarının teknolojisi ile hizmet vermesinin garabetini ve mantığını anlayamıyoruz. Her yıl karayollarında, bir savaşın can ve mal kaybından daha fazla can ve mal kayıpları veriyoruz. a) İlimizde yılında işletmeye açılan demiryolu istasyonumuz hâlâ o yılların teknoloji ve imkânlarıyla hizmet vermektedir. Bugün şehir merkezinde kalan demiryolu istasyonumuz şehir merkezi dışına taşınarak, modern tarzda hizmet veren yeni bir yere ihtiyacı hâsıl olmaktadır. b) Özellikle Organize Sanayi Bölgesine kurulacak bir yükleme istasyonu ilimiz işletmeleri açısından önemli bir avantaj teşkil edecektir. c) Devlet Demir yollarının belli bir tonajın altında yük kabul etmemesi de sanayicilerimiz ve işadamlarımız için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bugün bölgemiz sanayisinin ekseriyetini teşkil eden ve küçük kapasitelerle çalışan KOBİ düzeyindeki işletmelerimizin önündeki bu sorunun kaldırılması gerekir.

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ

2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014-2023 BÖLGE PLANI ANALİZİ Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ... V ŞEKİLLER LİSTESİ... X HARİTALAR LİSTESİ... XI KISALTMALAR... XII 1 GENEL BAKIŞ... 1 1.1 BÖLGENİN TARİHİ VE COĞRAFYASI...

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI

FIRAT KALKINMA AJANSI YATIRIM FIRSATLARI FIRAT FIRAT FIRAT YATIRIM FIRSATLARI Mayıs 2011 ELAZIĞ FIRAT İçindekiler GİRİŞ Tarihçe 4 SEKTÖRLER 5 Yer Altı Kaynakları 5 Tarım ve Hayvancılık 8 Alabalık 8 Meyvecilik ve Bağcılık 9

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI DENİZLİ BELEDİYESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 MİSYON...2 VİZYON...3 TEMEL DEĞERLER...4 I. DENİZLİ İLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...6 I.1 Coğrafya ve İklim...6 I.2 Tarih...8 I.3 Demografi...

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali

2014 YILI ŞUBAT BRİFİNGİ. İrfan BALKANLIOĞLU Vali İrfan BALKANLIOĞLU Vali İçindekiler Sayfa No 1 1. Tarihi Yapısı 2 2. Coğrafi Yapısı 2 3. Nüfus Durumu 3 4. İdari ve Sosyo Ekonomik Durum 3 5. Çalışma Hayatı 4 6. Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar 5

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ

OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ OSMANİYE İLİ SWOT ANALİZİ SWOT Analizi Projesi Yöneticileri Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA Rektörü Prof.Dr. Aykut GÜL Rektör Yrd. / İİBF Dekan V. SWOT Analizi Projesi Araştırmacıları Yrd.Doç.Dr. İ. Efe EFEOĞLU

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sayfa 1 / 18 DİYARBAKIR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Bakanlara ve Milletvekillerine ) İçindekiler DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Sayfa 2 / 18 Sayfa Giriş..3 1. Tarım ve Hayvancılık. 4 2.1 Genel Durum......4

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

YÜZÖLÇÜMÜ 9.281 AYISI 20 KÖY SAYISI 550 TOPLAM NÜFUS 568.753

YÜZÖLÇÜMÜ 9.281 AYISI 20 KÖY SAYISI 550 TOPLAM NÜFUS 568.753 23 ELAZIĞ YÜZÖLÇÜMÜ 9.281 11 AYISI 20 KÖY SAYISI 550 TOPLAM NÜFUS 568.753 R. TAYYİP ERDOĞAN KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ AHMET DAVUTOĞLU GENEL BAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ AK Parti olarak, 13 yılda inşa ettiğimiz

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile... YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı