Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a"

Transkript

1 YYO. Ve!. Fak. Derg. 1996, 7{1-2): Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a Emrullah SAGUN' Yakup Can SANCAK' Kamil EKIcl 1 Hüsamettin DURMAl 2 ' Yü" üncüy,1 Oniver~ile~i, Veteriner r " külle8i, Besin Hijyeni "" Teknoloii"'i Anabilim Dilli, VIl", TOI1KIYE 2Yüzünci.i Yı l Onivers ~ es i, Sağ l ık Bilimleri EnstitosU, Van, TÜRKIYE Gel i ş tarihi: 24 Haziran 1996 A Study on the Hygienic Quality of Chicken Breast and Thigh Consumed in Van Summary: Twenly ch ickan thighs and breasts consumed in Van were examined in respect of general colony, mi~roorganisms of colilorm group, E coli, total st<ıphylococci, coa~ulas<.: posiliva s\aphyloı::occi and lecal strcploı::oı::ö. In the exilmined samples, the ge n era~ colony number in thi~hs WilS 1.4xl0 Igr. and in breast 1.0xl0 7 Igr., microorga~sms of eeliform group in thighs were 9 6x10 Igr., in breasts l Axl0 IgL, E.coli in thighs were 7. 2xıo2lgr., in bressls 1. 3ırl0 I<JL, lotal staph~o=i in Ihighs was 1 _3~ 1 04'gr. in breasts 2.9Xl0 4 'gr., coagulosc posıive staphylococci in thighs was 3.6xı02lg1., in breats 5.OxlO"tgr., le~al streptococci in Ihighs was 1.3xl0 4 'gr. and in breasts was 2.>;10 Igr. As a result, it was deıermined Ihal the hyglenic qua[ity ol the examined samples was nol satisfactory, nevertheless they did nol conlain microorganisms al alevel cııuslng foad poisoning. Key Words: Chicken Ihigh, chicken breast, hygienic qualily. Özet: Van'da çeşi tl i :ıal ı ş yerl6rinde lükeıime sunulan 20 piliç bul ve 20 piliç göğüs olmak Uzere toplam 40 numune genel koloni, kolilorm grubu mikroorganlzmalar, E.coli, toplam slafilokek, koagulaz poz~iı statilekok ve!ekal streptokaktar yönünden incelendi. Incelenen Örneklerde ortalama olıırak genel koloni say ı!ı ; bullarda 1.4~106,g r., goğuslerde 1.0xl0 7 'gr., ko~rıorm grubu mıkroorgamzmalar ; bullarda 9. 6~10<'ıgl. > g1l90slerde 1.4x10 Igr.. E.coli: buııarda 7.2xlo<'lgı., g1l9üslerde, 1.3x10 tgr., toplam 5t~fi l okok ; bullaıda 1.3xı04/g r., göğüslerde 2. 9xl0~ıgr., koagulaz gozi ı rı st~fi l okok ; buıtarda 3.6xl0 2 'gr.,.göğüs l erde 5. Oxıo~ıgr. :. lekal S\reptokQk: s;;ıy ı sı ise: bullarda 1.3~104tgr, g~uslerde 2.0~10 Igr. oıarak bulundu.sonuç olarak. ıncelenen örneklenn hqyeııık kalitelerinin iyi o l madlqı, ancak gıda zehir1enmesine sebep olabilecek <lozeylerde de mikroorganizma içermedikteri tesp~ edildi. Anahtar Kollmolor: Tavuk budu, tavuk go\)so, hijyonik kahta. Giriş Tavuk, hemen hemen her bölge şartlarında yetişebilen, kısa zamanda 'yüksek canlı ağırlık sağlayab i ıen. el verimi bakım ı ndan ekonomik olan bir hayvandır. Bu özelliğinden dolayı dunya ülkelerinin protein açığının kapatılmasında giderek önem ka2anmaktadır (1S,29). Kırmızı ellerle kıyasland ığ ında tavuk eti daha çok protein, daha az yağ içermektedir, karbonhidrat bakımından da kırm ı zı etlerden daha fakirdir. Bu özelliğ i nden dolayı özel beslenme rejimierinde aranılan bir besin maddesidir (1 1). Kırm ı zı etlerdeki protein oranı yaklaşık 18 olmasına rağmen. kanatlı etıerindek i protein oranı ise yaklaşık 22,S'dir. Tavuk etleri aynı zamanda iyi bir B kompleks vitamin kaynağı olup özellikle riboflavin ve niasin bakımından zengindir (9,1S,29). Bunların yanısıra tavuk eti esansiyel amino asitlerin tamamını uygun oranlarda ve yeterli miktarda kapsamakla birlikte sindirilme oranı da yüksektir (23,26,29), Tavuk eti, tatmin edici bir lezzeti, besleyici öze ll iği ve daha da önemlisi ucuz olması nedeniyle ın sanl a r tarafından sıkça ve bolca tüketllir (11). Bunun için tavuk etinin kaliteli olarak üretilmesi, tüketiciye ljlaşıneaya kadar kalitesinin iyi bir şekilde korun ma s ı gerekir (11,15). Bu etler piyasaya taze (şoksuz) veya donmuş (şaklu) olarak sunulur. Her iki durumda da uygun bir şekilde ambalajlanmas ı ve kalitesinde değişiklik olmadan tüketiciye ulaştırtıması gerekir (11 l. Taze ya da dondurulduktan sonra belli bir sore depolanarak piyasaya arzedilen tavuk etlerinin kalitesi üzerine pek çok faktör etki etmektedir. Bunlar iki ana gruba ayrılarak incelenebilir: 1. Kesim öncesi faktörler; barınakların temizlik şartlarına uygunluğu, hayvanla rın beslendikleri yemin, içtikleri suyun kontaminasyon durumu, kesimhaneye nakledildikleri koşullar ve genel sağlık durumları şeklinde sı ralanabili r. 2. Kesim sonrası faktörler; kesim esnasında uygulanan presesler (tüy yolma, iç organların çıkartılması, parçalama vs.), kesimden sonra gövdelerin sogutulması, ambalajlanması, dondurulması, tüketiciye ulaşıncaya kadar ki muhafaza koşuııarı dahil işleme leknolojsinin IOm aşamalarıd ı r. Kesim öncesi herhangi bir faktörün yerine getirilmemesi, kesim sonrası faktörleri de etkilemektedir. Bu faktörlerden bir veya bir kaçının aksaması ellerin kolaylıkla kokuşmasına, acılaşmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir (8,12,14,17,18,33). Son y ıllarda hem dünyada hem de ülkemizde tavuk eli üretiminde ve IOketiminde önemli artışlar olmuştur (8,29). Buna ra!}men ülkemizdeki kişi

2 Y Y.O. Vet. Fak. Derg ( 1_2): başına tavuk eti tüketimi A.B.D. ve Avrupa Toplulu~u Olkeleıiyle kıyaslandı{ıında oldukça düşük seviyelerdedir. Kişi başına tavuk eli IUketimi en fazla A.B.D.'de olup 30 kg./yıl'd ır. Bu oran Avrupa Toplulu{ıu Alkelerinde ortalama 16 Kglyıl, ülkemizde ise 6 kgly ı l 'dır (15). Ülkemizde tavuk eti Oretimi artmış, ancak kesim, Işleme, depolama ve satış yer1erinin hijyenik koşullarının iyileştirilmesinde istenilen seviyede ilerleme olmamıştır (34). Etler, daha önceden kendilerinin ıaşıdıkları mikroorganizmalara ilaveten i şlenmeleri esnasında hava, su, kesim yerlerinin tabanından sıçramalar, işçilerin elleri, giysileri ve ele temas eden her mrtü araç ve gereçlerden gelen mikroorganlzmalarla da bu l aşırlar (6,12,31,33). Gıdalarda kolifomı grubu mikroorganizmaların ve fekal streptokok ların bulunmas ı direkt veya endlrekl bır fekal bulaşmanın belirtisidir (14,32).. Besin maddeleri, hijyen şartlarına uyulmadı{ıı için, sıklıkla fekal bulaşmaya maruz kalırlar. Hijyen Indeksi mikroorganizma olarak kabul edilen E. colj'nin (1) b821 serotipleri enteroloksin ürelerek besin zeh jrlenmelerine sebebiyet verebilirler ( , 32). Bazı E.coli suşlarının 4 "C'de Qreyerek ısıya da y anıklı toksin Orettigi bild irilmiştir (22). Stafilokokıar, insan l arın burun epitelinde ve epidemı is tabakasınd a yaşa rla r. Insanların derisinde ve ellerinde de bol miktarda bulunurlar. Besin maddelerine bulaşması da hapşırmakla ve besin maddelerinin elle Işlenmesi esnasında deri ve ellerden olmakladır. Koagulaz pozitif stafilokoklar gıdalarda enterotoksin oluşturarak besin zehirlenmelerine sebep olabilmektedirler (21,32). Dünyanın hemen hemen her ülkesinde gıda kaynaklı hastalıkların büyük mun ıugunu stafilokoklara baglı gıda zehirlenme l eri t eşki l etmektedir (5,21). Paketlenmiş plliçlerin yüzey mjkroflorası üzerine yapııan bir araştırmada en az ve en çqk olmak Ozere genel koloni say ısı ; 1.36x x104/cm 2, E.coli; 0.1x10 1 -O.6x1 01lem 2, koagulaz pozitif stafilokok; O.1x x10 1 /cm 2, fekal streptokok; 0.1x x101/cm 2 olarak bulunmuştur (33). Kundakçı ve Yücel (19), tavuk kark.aslarının boyun. g~os ve but bölgelerindeki kolifomı bakteri say ıl arını sırasıyla ; 1.0x10 3 /cm 2, 2x102cm 2 ve 3xl0 2 /cm 2 olarak saptamışlardır. Gökalp ve ark.. (11 ) yaptıkları bir araştırmada, tavuk gövde ellerinde ortalama genel koloni sayısını 4x105 /gr, koriform grubu bakteri sayısını 8.5x10 3 /gr., S. aureus sayısını 8xı04/gr. olarak tesbit etmişlefd i r. Yine aynı çalışmada gooos ve but etıerinde ortalama olarak sırasıy la genel koloni say ı sını ; 3.0xl0 8 /gr, 3.2xl0 9 /g r., kolifomı bakteri say ı s ını; 1.2x104/gL, 1.7xl0 5 /gr. olarak bulmuşlardil Anar ve ark.. (2) tavuk butlarında yapııkıa rı bir araştırmada, koliform grubu bakteri sayısını en az 6x10 1 /gr., en çok 3xl05/gr., ortalama 1.9x10 5 /gr. buldukların ı ve örneklerinin 17.5'inde kolifomı grubu bakteriye rasuamadıklannı bildirmişlerdir. Incelenen örneklerin 32.35'inde E.coli Tip i lesbil elmişlerdir. Aynı çalışmada bulunan toplam stafilokok sayısı en az, en çok ve ortalama olmak Ozere 1.0x10 3 /gr., 3x10 5 /gr., 4.5x1a4/gr, koa.qulaz pozitif stafilokok sa~ısı ise sırasıyla 1.5x10 Z lgr., 1.0x10 5 'gr. ve 1.lxl0 Igr. dır (2). Bu çalışmada, Van'da toketime sunulan piliç but ve göqos ellerindeki genel koloni sayıs ı, koliform grubu bakteriler, E.coli, fekal slreptokok ve Staphylococcus aureus'un tesbit edilmesi amaçlandi. Materyal ve Metot M~ Van'da çeş itl i sat ı Ş yerlerinde tııkelime sunulan 20 adet piliç but ve 20 adet de gö{ıüs eli materyalolarak kullanılmıştır. Molol Genel koloni sayısının belirlenmesinde, Piste Coont Agar (PCA) kullanıldı. Ekimler yapıkhktan sonra petriler 30t1 "C'de 72 saat inkobe edildi (13). Ko l ifomı grubu mikroorganizmaları n sayımı için, Violel Red Bile Agar (VRBA) kulla nıld ı. Ekjm yapılch kta n sonra petriler 31t1 C'de 24 saat inkübe edildi. Inkubasyon sonucunda tipik koyu kırm ı z ı kotoniler kotifomı grubu mikroorganizma olarak degerlendirildi (20). E.coli sayısının belirlenmesinde, VRBA'da üreyen tipik ko:onilerden seçilen 5 koloni alınıp tüplerde bulunan E.C. mediuma inokule edildi. Inokule edilen topler 44.5±2~C'de inkübe edildi. Inkubasyon sonucunda üreme ve gaz oluşumu yönünden deqer1endlrildi (7). E.coli say ı sı, pozitif tüp sayısı ile kotitorm grubu mikroorganizma sayı l arı ndan elde edilen çarpımın tap say ıs ı na böıünmesiy le belirlendi. Fekal streptokok l arın sayımında, Slanetz and Barthley besi yeri k ullanıldı. Ekimler yapıldıktan sonra pelriler 37t1~C'de 48 saat inkubasyona bırakıld ı. Inkubasyon sonucunda tipik kırmızı koioniler sayıldı (23). Toplam Stafilokokların sayımında, Mannitol Salt Agar (MSA) kullanıldı. E kı mıer yapıldıktan sonra 3711 "C'de saat sonucunda oluşan tipik koloniler sayıldı (30). Staphylococ:cus aureus sayısının tesbiti için MSA'dan seçilen etra fı parlak sarı haleli şüphe l i kolonilere koagu!az testi uygulandı ve koagulaz pozitif olanlar S. aureus Olarak kabul edildi (JO). 63

3 V,V O. Vet Fak OBrg. 1996, 1(1-2): Bulgular Araştırmada elde edilen bulgular Tablo 1. ve Tablo Zde gösterilmiştir. Analize alınan but örneklerinin 11 (55) tanesinde koliform grubu mikroorganizmaya, 15 (75) tanesinde E.coli'ye, i (5) tanesinde stafilokoklara, 5 (25) tanesinde koagulaz pozitif stafi!okoklara, 7 (35) tanesinde fekal streptokoklara, Incelenen göqas örneklerinin ise, 4 (20) tanesinde koliform grubu mikrljofganizmaya, 7 (35) tanesinde E. coll'ye, 5 (25) tanesinde stafilokoklara, 7 (35) tanesinde koagulaz pozitif slafilokoklara, 2 ("1010) tanesinde de fekal streptokoklara hiç rasllanmamışlır. Bu çalışma sonucunda, incelenen bui ve go{ıos örneklerindeki ortalama genel kolonl sayısı sırasıyla; IAxIOB'gr, I.Oxl0 7 /gr. koliform grubu mikroorganizma sayısı~ 9.6xl0 2 Igr.'3 l.4xio J /gr" E.coli sayısı: 7.2xl0"~r., 1.3x10 Igr., toplam statilokok sayısı; 1.3x104/gr., 2.9xı04/gr., koagulaz pozitif stafilokok sayısı; 3.Bxı02/gr., 5.0x ıo"'/gr., feka! streplokok sayısı ise; 1. 3xı04/gr., 2xl0 5 /gr. dır. Alınan sonuçlar inceıend~lnde g~os örneklerinin hijyenik kalitelerinin bul örneklerinden daha köto oldu~u göze çarpmaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulgular dicler araştırıcıların elde etlicli bulgularla genelde bir paralellik arzetmektedir (2,11,19,33). Tablo 1. Incelenen bul örneklerinin analiz sonuçları Tablo 2. Incelenen go{ıo S örneklerinin analiz sonuçları " Tablo 3. Incelenen bui örneklerinin sıklık da~ılımı Mikroorganizma Genel Koliform E.coli sa ısı fg r koloni n n n O C.lxl0 -C.9x10-1.0xtO -9.9x x10-9.9x x10-9.9xl x1-9.9xl 6 30 I.Cx10-9.9x toxlq I.CxtO -9.9xl Stafilokok Koagulaz Pozitif Fekal Statilokok Streolokok n n n

4 Y.V.O. Vel fak. Defg. 1996, 7(1-2): Tablo 4. Incelenen gögüs örneklerinin sıklık dağılımı Mikroorganizma Genel Koliform E.coli s~vısı-/a~. kolani " " " O O.lx10 -O.9x x1c)T:9.9x x1-9.9xl x10-9.9xl x x x10-9.9x xl x10-9.9xlOT Saunders (28), piliçlerdeki toplam aerob bakteri sayısının maksimum 1.0xl0 S /gr. olabileceğin i, Jay (16), etıerdeki toplam kolani sayısın ı n 1.0xl0S/gr.-1.0x10 7 /gr. arasında olabileceğini bildirmektedir. Bautista (3), kanatl ı ürünlerindeki genel kolani say ı sının 1. 0x10 6 /gr.' ın üzerinde olmasının kötcr kalite ve depolamanm belirtisi olabileceğini bildirmektedir. Bu çalışmada, incelenen but örneklerinin 35'inin, göğüs örneklerinin de 7S'inin 1.0xı06/gr.'ın üzerinde mikroorganizma içerdigı belirlenmiştir. Saunders (28), koliform mikroorganizmaların tavuklarda maksimum lo/gr. olabil~ini bildirm iştir. Bu araştırmada, inceledi{jimiz but örneklerinin Oft,4S'inde, göğüs örneklerinin de 80'inde bu sınırın üzerinde koliform gn.ıbu mikroorganizmaya ras tıanmıştır. Hem indikatör mikroorganizma olarak kabul edilen (1,14), hem de insanlar için patojen suşları bulunan E. ooli'nin bes ı n maddelerinde bulunmaması gerekir (16,27). E.ecli'nin insanlarda gıda zehirlenmesi meydana getirebilmesi için 106/gr..108/9r. olması gerekir (LS). Ince l ediğimiz örneklerin hiç birisinde bu miktarda E. coli tesbit edilmemiştir. Koagulaz ~Z i tif stafilokoklann tavuk ellerinde en fazla 1.0xl0 /gr. olabileceğ i bildirilmektedir (28). Incelenen but ve 9OO0S örneklerinin s ı rasıyla 50 ve 3S'inin, bu degerin Ozerinde koagulaz pozitif stafilokak içerdikleri saptanm ış t ır. Koagulaz pozitif stafilokokların gıda zehirlenmesi semptomlarını oluşturabilmesi için besin maddesinde 5.0x10S/gr._ 1. 0xı06/g r. olması gerekır (16). Inceledigimiz ömeklerin hiç birisinde bu sayıda mikroorganizmaya rastlanmamıştır. Slreptokoklann besin zehirlenmesi oluşturab ilmesi için, gıdanın 1 gramında bir kaç yaz milyonla bir kaç milyar arasında mikroorganizma olması gerekir (16). Analize aldığımı z örneklerin hiçbirisinde belirtilen sayıda mikroorganizmaya rastlanma mıştı r. Son yıllarda tavuk eti Oretimi ve tüketiminde bir artış görülmesine rağmen kesim, işleme. depolama ve satış yerlerinin hijyenik şartlannda yelerince gelişme olmamıştır. En yoksek bakteriyel Stafilokok Koagulaz Pozitif Fekal Statilokok Strenlokok " 5 25 " " kontaminasyon, taşıma, haşlama, yolma ve soğutma esnasında my ve ayaklardan o lmaktadır (15,17). Bu dönemlerdeki bakteriyel kanıam inasyonu azaltmak için, yolunan toyier ve kesilen ayaklar hemen uzaklaştırılmalı, ha şlama suları ve ekipmanının ve tüy yolucuların temizliğine çok dikkat edilmelidir (17). Kanatl ı eti üretiminin yapıld ıg 1 yerterde etlerin elle tema sı asgariye indirilmelidlr (5). Bu işletme lerde çalışan işçiler hijyen konusunda bilinçlendirilmeli, her yaştaki üretici ve toketiciler dogru Işle me, sanitasyon ve pişirme prosedürleri açıs ınd an eoitilmelidir (17). Ka na tlı ellerinin satışa sunulduğu yerlerde soğ uk zincir iyi korunmalı, gövde ve parça etler temizlenmesi kolay, rekontaminasyona karş ı korunakıl vitrinlerde tüketiciye arzedilmelidir. Uygun olmayan ortamlarda muhafaza ve satışlar kesinlikle önlenmelidir (15). Sonuç olarak; incelenen ömeklerin hijyenik kalitelerinin iyi olmadığı, ancak gıda zehirlenmesine sebep olabilecek dozeylerde de mikroorganizma içermedikleri tesbit edilmiştir. Kaynaklar 1. Alperden,l. (1985): Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kanlrolü, Kükem Derg., 8, 2: Anar, Ş., Çarlı, T., Şen, A., Eyigör, A.(1992): Burscı 'da TOketime Sunulan Piliç Bullanndan Staphylococcus aureus ve Escherichia cali tip i ızolasyonu Üzerine Bir Çalışma. U.Q. Vel. fak. Derg., 2, 11 : Bautısla, DA, Viiiancaurt. J.P., Clanı:e, RA, Renwick. S., Griffiths. MW. (1995): Rapid Assessment ol the Microbiological Quality of Poullry Carcasses Using ATP Biolumincscence. J. Food. Pro!., 58, 5: Blank. G., Powell, C. (1995): Microbiological and Hydraulic Evalualion of Immef$ion Chilling lor Poultry. J. Foo Post., 58,12: Chang T.C., Huang S.H. (1995): Evalualion of Caagulase Activity and Protein A PrOOuction for the Identillcation of Staphylococo.ıs aurcus. J. Food. Pm!., 58, 8: Çetin, E.T., Aktan G. (ıgss) : Hastalık Vek{öfij Olarak EUer, Kiikem Der9., 8, 2: e-a. i 65

5 yy Ü. Vet. Fa"-. Derg (1_2): Difoo Marmal (1984): Oehydrated Cullure Media and Reagents lor Microbiology 10 th. Ed., Delroid Michigan USA. 8.Dinçer. 8. (1985): Et Ürünl"'rinln Teknolojisinde Mikrobiyolojik Kontrol... e SanitasVOn. Kakem Derg., 8, 2: Dinçer, B. (1991): Et Bilimi... e Teknolojisi. Teksır No: 25, Ankara. 10.0oyle, M.P. (1991 ): Escherichia CQli 0157: H7 and its Signifieance in Foods. ı nı' J. Food Microbioı 12: II.GÖkalp, H.Y.. Yelim. H.. Kaya, M. (1987): Ticari KUNlu~larda Dondurularak Muhafaza Edilen Ta... uk Ellerinin Kokuşma Düzeyleri ve Bakteriyalojik Durumları Üzerine Bir Araştırma. EI... e Balık Endüstrisi Oerg.. 8, 51 : GÖktan, D. (1989): Gıdalann Mikrobiyal Ekolojisi. Et Mıkrobiyolojisi, Cilt i Harrigan. W.F., Mc Cance M.E. (1976): LaboratOf)' Methods in Food and Dairy Microbiology, Revised ed. Academic Press. l ondon. 14.Hayes, P.R. (1985): Food Microblology and Hygieno. Elsevier Applied Science Publishers ltd. England. 15.1nal, T. (1992): Besin Hijyeni. Hayvansal G ı dalann SaQllk Kontrolu. FinalOiset. Istanbul. 16.Jay, J.M. (1970): Modern Food Microbiology, Reinhold Book Corporation. london. 17.Kotula, L.K., Pandye, Y. (1995): Bacterial Contamination ol Sroiler Chickens Before Scalding. J. Food. Prol., 58,12: Kundakçl, A. (1981): Kanatlı Ellerin Teknolojisi. i. Kesim... e Temizleme. Gıda, 6 (6): Kundakç ı, A., Yücel, A. (1991): Soğuk Koşullarda Depolanan ve Satışa Sunulan Piliç Ellerinin Mikroflorası ve Kalitesi, Bursa II. Uluslararası G ıda Sempozyumu, O.Marth. E.H. (1978): Standart Methods for the Exarninatioo of Oairy Products. American PUblic Health Associallon. Ine Minor, T.E., Marth, E.H. (1976): Staphy\OOOCCi and Thelr SIgnlfieance in Foods. Else... ier Scientific Publishlng Company. Amstardam. The Netl"lerlands. 22.0Isvik, O., Kapporud. G. (1 982): Enterotoxin Production in Milk at 22 and 4"C by E.coli and Yef3inia enterocolilica. Appl. Environ. Microbiol., 43: xoid Manuel (1982): The Oxold Manuel of Culture Media. Ingredients and Other laboratory Services. 5th ed. Oxoid ltd. Baslngtoke, Hampshire. 24.Ozen. N. (1986): Tavukçuluk, Yetiştirme, Islah, Besleme. Hasta lık lar, Et ve Yumurta Teknolojisi, On Dokuz Mayıs Onl... Yay., Yay No: 11, Samsun. 25.Palumbo, A.S.. Call, J.E., SchullZ, F.J., William8. A.C. (1995): Minimum and Maximum Tempofatura8 for Grawth and Veroloxin Produclion by Hemorriıagic Stralns of Escherichia J. Food. Prot., 58, 4: Poner. N.N. (1$84): Food Science. Avi Publishing Company, Weıtport, Connecticul. 27.Rajkowski, K.T., Marmer, B.S. (1995): Growth of E.ooli 0157: H7 el Flud.uating Incubalion Tempofatures J. Food. Prol., 58, 12: Saunders, G.C. (1983): Microbiologleal Standarts for FoodstlIffs. Food legistatıon Surveys, No: 9, British Food Manufacturing Industries Research Association. 29.Soyutemiz, G.E. (1993): Tavuk Etinin Besin DeQcri ve DiQcr Et Yerine Geçen Maddelerle Karşılaşlırılması, U.O. Veteriner Fak. Derg : O.T.0.K.I.B. (1983): Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı, Yay. No: 65, Merkez Ikmal MOdOrl0QO, Basıme vi, Ankara. 31.0nıütOrk, A. (1985): Senitasyon Indeksleri. KOkem Dcrg.. 8, 2: Yıldınm, Y. (1987): Et Mikrobiyolojisi, Hijyen ve Kimyası, U.Ü. Basımevi. 33.Yurtyeri, A. (1980): Paketlenmi, Piliçlerin YOzey Mikroiloras ı Ozerinde Araş t ırmalar. Vet. Hek. Der. Oerg., 50, 1-2: YDceI, A. (1988): Piyasada Satılan Piliç Ka~aslannın Mikrobiyolojik Kontrolü. U.O. Besımevi. 66

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Editörden. Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Editörden Sevgili e-haber Okuyucuları, Kış ayının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde yeni yılın ilk e-bültenini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kalite Sistem olarak hazırladığımız

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda

İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER ve ÖNEMİ ÖZET İnsan ve hayvan hayatını tehlikeye sokabilen toksik biyojen aminler hem vücudumuzda sentezlenmekte hem de gıdalarla alınmaktadır. Meyve ve sebzelerde doğal olarak

Detaylı

Tek Hücre Proteini 1

Tek Hücre Proteini 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 08 Sayfa: 34-49 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030804.pdf Tek Hücre Proteini 1 Hikmet Katırcıoğlu 2, Nilüfer Aksöz 3 Giriş Dünyadaki "protein

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri

Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 Dünya ve Türkiye de Süt Sektör İstatistikleri 2013 üyesidir içindekiler ÖNSÖZ 9 1. DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 12 1.1. HAYVAN VARLIĞI 12 1.1.1. Büyükbaş

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU

GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2): 21-25 GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU M. Zeki KARAGÜLLE stanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, Çapa, STANBUL ÖZET Ya am su ile ba

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ ÇİFTLİKTEN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİ Besinlerin üretiminden tüketimine kadar uygulanan bütün işlemler, besinin niteliğine göre uygun bir üretim sistemi kurulmadığı taktirde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyel

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi

Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Türkiye de son 25 yılda kırmızı et fiyatlarındaki değişimler ve ithalat kararlarının etkilerinin analizi Erol AYDIN*, Yılmaz ARAL**, Mehmet Ferit CAN***, Yavuz CEVGER****, Engin SAKARYA*****, Sinem İŞBİLİR******

Detaylı

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Durum ve Tahmin MISIR 2013/2014 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin MISIR

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA TEDARİK ZİNCİRİNİN TEMEL FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TEKSTİL-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA OUTSOURCİNG OF BASİC SUPPLY CHAİN ACTİVİTİES: A STUDY ON THE TURKİSH TEXTİLE INDUSTRY

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi

Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi MÜSBED 2012;2(4):149-154 Farklı Kalsiyum Konsantrasyonlarının Enterotoksijenik Bacteroides Fragilis Kökenlerinin Üremesi Üzerine Etkisi Neşe Balkan 1, Nilüfer Özaydın 2, Nurver Toprak Ülger 1 Araştırma

Detaylı