Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a"

Transkript

1 YYO. Ve!. Fak. Derg. 1996, 7{1-2): Van'da Tüketime Sunulan Piliç But ve Göğ ü s Etlerin in Hij yenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırm a Emrullah SAGUN' Yakup Can SANCAK' Kamil EKIcl 1 Hüsamettin DURMAl 2 ' Yü" üncüy,1 Oniver~ile~i, Veteriner r " külle8i, Besin Hijyeni "" Teknoloii"'i Anabilim Dilli, VIl", TOI1KIYE 2Yüzünci.i Yı l Onivers ~ es i, Sağ l ık Bilimleri EnstitosU, Van, TÜRKIYE Gel i ş tarihi: 24 Haziran 1996 A Study on the Hygienic Quality of Chicken Breast and Thigh Consumed in Van Summary: Twenly ch ickan thighs and breasts consumed in Van were examined in respect of general colony, mi~roorganisms of colilorm group, E coli, total st<ıphylococci, coa~ulas<.: posiliva s\aphyloı::occi and lecal strcploı::oı::ö. In the exilmined samples, the ge n era~ colony number in thi~hs WilS 1.4xl0 Igr. and in breast 1.0xl0 7 Igr., microorga~sms of eeliform group in thighs were 9 6x10 Igr., in breasts l Axl0 IgL, E.coli in thighs were 7. 2xıo2lgr., in bressls 1. 3ırl0 I<JL, lotal staph~o=i in Ihighs was 1 _3~ 1 04'gr. in breasts 2.9Xl0 4 'gr., coagulosc posıive staphylococci in thighs was 3.6xı02lg1., in breats 5.OxlO"tgr., le~al streptococci in Ihighs was 1.3xl0 4 'gr. and in breasts was 2.>;10 Igr. As a result, it was deıermined Ihal the hyglenic qua[ity ol the examined samples was nol satisfactory, nevertheless they did nol conlain microorganisms al alevel cııuslng foad poisoning. Key Words: Chicken Ihigh, chicken breast, hygienic qualily. Özet: Van'da çeşi tl i :ıal ı ş yerl6rinde lükeıime sunulan 20 piliç bul ve 20 piliç göğüs olmak Uzere toplam 40 numune genel koloni, kolilorm grubu mikroorganlzmalar, E.coli, toplam slafilokek, koagulaz poz~iı statilekok ve!ekal streptokaktar yönünden incelendi. Incelenen Örneklerde ortalama olıırak genel koloni say ı!ı ; bullarda 1.4~106,g r., goğuslerde 1.0xl0 7 'gr., ko~rıorm grubu mıkroorgamzmalar ; bullarda 9. 6~10<'ıgl. > g1l90slerde 1.4x10 Igr.. E.coli: buııarda 7.2xlo<'lgı., g1l9üslerde, 1.3x10 tgr., toplam 5t~fi l okok ; bullaıda 1.3xı04/g r., göğüslerde 2. 9xl0~ıgr., koagulaz gozi ı rı st~fi l okok ; buıtarda 3.6xl0 2 'gr.,.göğüs l erde 5. Oxıo~ıgr. :. lekal S\reptokQk: s;;ıy ı sı ise: bullarda 1.3~104tgr, g~uslerde 2.0~10 Igr. oıarak bulundu.sonuç olarak. ıncelenen örneklenn hqyeııık kalitelerinin iyi o l madlqı, ancak gıda zehir1enmesine sebep olabilecek <lozeylerde de mikroorganizma içermedikteri tesp~ edildi. Anahtar Kollmolor: Tavuk budu, tavuk go\)so, hijyonik kahta. Giriş Tavuk, hemen hemen her bölge şartlarında yetişebilen, kısa zamanda 'yüksek canlı ağırlık sağlayab i ıen. el verimi bakım ı ndan ekonomik olan bir hayvandır. Bu özelliğinden dolayı dunya ülkelerinin protein açığının kapatılmasında giderek önem ka2anmaktadır (1S,29). Kırmızı ellerle kıyasland ığ ında tavuk eti daha çok protein, daha az yağ içermektedir, karbonhidrat bakımından da kırm ı zı etlerden daha fakirdir. Bu özelliğ i nden dolayı özel beslenme rejimierinde aranılan bir besin maddesidir (1 1). Kırm ı zı etlerdeki protein oranı yaklaşık 18 olmasına rağmen. kanatlı etıerindek i protein oranı ise yaklaşık 22,S'dir. Tavuk etleri aynı zamanda iyi bir B kompleks vitamin kaynağı olup özellikle riboflavin ve niasin bakımından zengindir (9,1S,29). Bunların yanısıra tavuk eti esansiyel amino asitlerin tamamını uygun oranlarda ve yeterli miktarda kapsamakla birlikte sindirilme oranı da yüksektir (23,26,29), Tavuk eti, tatmin edici bir lezzeti, besleyici öze ll iği ve daha da önemlisi ucuz olması nedeniyle ın sanl a r tarafından sıkça ve bolca tüketllir (11). Bunun için tavuk etinin kaliteli olarak üretilmesi, tüketiciye ljlaşıneaya kadar kalitesinin iyi bir şekilde korun ma s ı gerekir (11,15). Bu etler piyasaya taze (şoksuz) veya donmuş (şaklu) olarak sunulur. Her iki durumda da uygun bir şekilde ambalajlanmas ı ve kalitesinde değişiklik olmadan tüketiciye ulaştırtıması gerekir (11 l. Taze ya da dondurulduktan sonra belli bir sore depolanarak piyasaya arzedilen tavuk etlerinin kalitesi üzerine pek çok faktör etki etmektedir. Bunlar iki ana gruba ayrılarak incelenebilir: 1. Kesim öncesi faktörler; barınakların temizlik şartlarına uygunluğu, hayvanla rın beslendikleri yemin, içtikleri suyun kontaminasyon durumu, kesimhaneye nakledildikleri koşullar ve genel sağlık durumları şeklinde sı ralanabili r. 2. Kesim sonrası faktörler; kesim esnasında uygulanan presesler (tüy yolma, iç organların çıkartılması, parçalama vs.), kesimden sonra gövdelerin sogutulması, ambalajlanması, dondurulması, tüketiciye ulaşıncaya kadar ki muhafaza koşuııarı dahil işleme leknolojsinin IOm aşamalarıd ı r. Kesim öncesi herhangi bir faktörün yerine getirilmemesi, kesim sonrası faktörleri de etkilemektedir. Bu faktörlerden bir veya bir kaçının aksaması ellerin kolaylıkla kokuşmasına, acılaşmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir (8,12,14,17,18,33). Son y ıllarda hem dünyada hem de ülkemizde tavuk eli üretiminde ve IOketiminde önemli artışlar olmuştur (8,29). Buna ra!}men ülkemizdeki kişi

2 Y Y.O. Vet. Fak. Derg ( 1_2): başına tavuk eti tüketimi A.B.D. ve Avrupa Toplulu~u Olkeleıiyle kıyaslandı{ıında oldukça düşük seviyelerdedir. Kişi başına tavuk eli IUketimi en fazla A.B.D.'de olup 30 kg./yıl'd ır. Bu oran Avrupa Toplulu{ıu Alkelerinde ortalama 16 Kglyıl, ülkemizde ise 6 kgly ı l 'dır (15). Ülkemizde tavuk eti Oretimi artmış, ancak kesim, Işleme, depolama ve satış yer1erinin hijyenik koşullarının iyileştirilmesinde istenilen seviyede ilerleme olmamıştır (34). Etler, daha önceden kendilerinin ıaşıdıkları mikroorganizmalara ilaveten i şlenmeleri esnasında hava, su, kesim yerlerinin tabanından sıçramalar, işçilerin elleri, giysileri ve ele temas eden her mrtü araç ve gereçlerden gelen mikroorganlzmalarla da bu l aşırlar (6,12,31,33). Gıdalarda kolifomı grubu mikroorganizmaların ve fekal streptokok ların bulunmas ı direkt veya endlrekl bır fekal bulaşmanın belirtisidir (14,32).. Besin maddeleri, hijyen şartlarına uyulmadı{ıı için, sıklıkla fekal bulaşmaya maruz kalırlar. Hijyen Indeksi mikroorganizma olarak kabul edilen E. colj'nin (1) b821 serotipleri enteroloksin ürelerek besin zeh jrlenmelerine sebebiyet verebilirler ( , 32). Bazı E.coli suşlarının 4 "C'de Qreyerek ısıya da y anıklı toksin Orettigi bild irilmiştir (22). Stafilokokıar, insan l arın burun epitelinde ve epidemı is tabakasınd a yaşa rla r. Insanların derisinde ve ellerinde de bol miktarda bulunurlar. Besin maddelerine bulaşması da hapşırmakla ve besin maddelerinin elle Işlenmesi esnasında deri ve ellerden olmakladır. Koagulaz pozitif stafilokoklar gıdalarda enterotoksin oluşturarak besin zehirlenmelerine sebep olabilmektedirler (21,32). Dünyanın hemen hemen her ülkesinde gıda kaynaklı hastalıkların büyük mun ıugunu stafilokoklara baglı gıda zehirlenme l eri t eşki l etmektedir (5,21). Paketlenmiş plliçlerin yüzey mjkroflorası üzerine yapııan bir araştırmada en az ve en çqk olmak Ozere genel koloni say ısı ; 1.36x x104/cm 2, E.coli; 0.1x10 1 -O.6x1 01lem 2, koagulaz pozitif stafilokok; O.1x x10 1 /cm 2, fekal streptokok; 0.1x x101/cm 2 olarak bulunmuştur (33). Kundakçı ve Yücel (19), tavuk kark.aslarının boyun. g~os ve but bölgelerindeki kolifomı bakteri say ıl arını sırasıyla ; 1.0x10 3 /cm 2, 2x102cm 2 ve 3xl0 2 /cm 2 olarak saptamışlardır. Gökalp ve ark.. (11 ) yaptıkları bir araştırmada, tavuk gövde ellerinde ortalama genel koloni sayısını 4x105 /gr, koriform grubu bakteri sayısını 8.5x10 3 /gr., S. aureus sayısını 8xı04/gr. olarak tesbit etmişlefd i r. Yine aynı çalışmada gooos ve but etıerinde ortalama olarak sırasıy la genel koloni say ı sını ; 3.0xl0 8 /gr, 3.2xl0 9 /g r., kolifomı bakteri say ı s ını; 1.2x104/gL, 1.7xl0 5 /gr. olarak bulmuşlardil Anar ve ark.. (2) tavuk butlarında yapııkıa rı bir araştırmada, koliform grubu bakteri sayısını en az 6x10 1 /gr., en çok 3xl05/gr., ortalama 1.9x10 5 /gr. buldukların ı ve örneklerinin 17.5'inde kolifomı grubu bakteriye rasuamadıklannı bildirmişlerdir. Incelenen örneklerin 32.35'inde E.coli Tip i lesbil elmişlerdir. Aynı çalışmada bulunan toplam stafilokok sayısı en az, en çok ve ortalama olmak Ozere 1.0x10 3 /gr., 3x10 5 /gr., 4.5x1a4/gr, koa.qulaz pozitif stafilokok sa~ısı ise sırasıyla 1.5x10 Z lgr., 1.0x10 5 'gr. ve 1.lxl0 Igr. dır (2). Bu çalışmada, Van'da toketime sunulan piliç but ve göqos ellerindeki genel koloni sayıs ı, koliform grubu bakteriler, E.coli, fekal slreptokok ve Staphylococcus aureus'un tesbit edilmesi amaçlandi. Materyal ve Metot M~ Van'da çeş itl i sat ı Ş yerlerinde tııkelime sunulan 20 adet piliç but ve 20 adet de gö{ıüs eli materyalolarak kullanılmıştır. Molol Genel koloni sayısının belirlenmesinde, Piste Coont Agar (PCA) kullanıldı. Ekimler yapıkhktan sonra petriler 30t1 "C'de 72 saat inkobe edildi (13). Ko l ifomı grubu mikroorganizmaları n sayımı için, Violel Red Bile Agar (VRBA) kulla nıld ı. Ekjm yapılch kta n sonra petriler 31t1 C'de 24 saat inkübe edildi. Inkubasyon sonucunda tipik koyu kırm ı z ı kotoniler kotifomı grubu mikroorganizma olarak degerlendirildi (20). E.coli sayısının belirlenmesinde, VRBA'da üreyen tipik ko:onilerden seçilen 5 koloni alınıp tüplerde bulunan E.C. mediuma inokule edildi. Inokule edilen topler 44.5±2~C'de inkübe edildi. Inkubasyon sonucunda üreme ve gaz oluşumu yönünden deqer1endlrildi (7). E.coli say ı sı, pozitif tüp sayısı ile kotitorm grubu mikroorganizma sayı l arı ndan elde edilen çarpımın tap say ıs ı na böıünmesiy le belirlendi. Fekal streptokok l arın sayımında, Slanetz and Barthley besi yeri k ullanıldı. Ekimler yapıldıktan sonra pelriler 37t1~C'de 48 saat inkubasyona bırakıld ı. Inkubasyon sonucunda tipik kırmızı koioniler sayıldı (23). Toplam Stafilokokların sayımında, Mannitol Salt Agar (MSA) kullanıldı. E kı mıer yapıldıktan sonra 3711 "C'de saat sonucunda oluşan tipik koloniler sayıldı (30). Staphylococ:cus aureus sayısının tesbiti için MSA'dan seçilen etra fı parlak sarı haleli şüphe l i kolonilere koagu!az testi uygulandı ve koagulaz pozitif olanlar S. aureus Olarak kabul edildi (JO). 63

3 V,V O. Vet Fak OBrg. 1996, 1(1-2): Bulgular Araştırmada elde edilen bulgular Tablo 1. ve Tablo Zde gösterilmiştir. Analize alınan but örneklerinin 11 (55) tanesinde koliform grubu mikroorganizmaya, 15 (75) tanesinde E.coli'ye, i (5) tanesinde stafilokoklara, 5 (25) tanesinde koagulaz pozitif stafi!okoklara, 7 (35) tanesinde fekal streptokoklara, Incelenen göqas örneklerinin ise, 4 (20) tanesinde koliform grubu mikrljofganizmaya, 7 (35) tanesinde E. coll'ye, 5 (25) tanesinde stafilokoklara, 7 (35) tanesinde koagulaz pozitif slafilokoklara, 2 ("1010) tanesinde de fekal streptokoklara hiç rasllanmamışlır. Bu çalışma sonucunda, incelenen bui ve go{ıos örneklerindeki ortalama genel kolonl sayısı sırasıyla; IAxIOB'gr, I.Oxl0 7 /gr. koliform grubu mikroorganizma sayısı~ 9.6xl0 2 Igr.'3 l.4xio J /gr" E.coli sayısı: 7.2xl0"~r., 1.3x10 Igr., toplam statilokok sayısı; 1.3x104/gr., 2.9xı04/gr., koagulaz pozitif stafilokok sayısı; 3.Bxı02/gr., 5.0x ıo"'/gr., feka! streplokok sayısı ise; 1. 3xı04/gr., 2xl0 5 /gr. dır. Alınan sonuçlar inceıend~lnde g~os örneklerinin hijyenik kalitelerinin bul örneklerinden daha köto oldu~u göze çarpmaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulgular dicler araştırıcıların elde etlicli bulgularla genelde bir paralellik arzetmektedir (2,11,19,33). Tablo 1. Incelenen bul örneklerinin analiz sonuçları Tablo 2. Incelenen go{ıo S örneklerinin analiz sonuçları " Tablo 3. Incelenen bui örneklerinin sıklık da~ılımı Mikroorganizma Genel Koliform E.coli sa ısı fg r koloni n n n O C.lxl0 -C.9x10-1.0xtO -9.9x x10-9.9x x10-9.9xl x1-9.9xl 6 30 I.Cx10-9.9x toxlq I.CxtO -9.9xl Stafilokok Koagulaz Pozitif Fekal Statilokok Streolokok n n n

4 Y.V.O. Vel fak. Defg. 1996, 7(1-2): Tablo 4. Incelenen gögüs örneklerinin sıklık dağılımı Mikroorganizma Genel Koliform E.coli s~vısı-/a~. kolani " " " O O.lx10 -O.9x x1c)T:9.9x x1-9.9xl x10-9.9xl x x x10-9.9x xl x10-9.9xlOT Saunders (28), piliçlerdeki toplam aerob bakteri sayısının maksimum 1.0xl0 S /gr. olabileceğin i, Jay (16), etıerdeki toplam kolani sayısın ı n 1.0xl0S/gr.-1.0x10 7 /gr. arasında olabileceğini bildirmektedir. Bautista (3), kanatl ı ürünlerindeki genel kolani say ı sının 1. 0x10 6 /gr.' ın üzerinde olmasının kötcr kalite ve depolamanm belirtisi olabileceğini bildirmektedir. Bu çalışmada, incelenen but örneklerinin 35'inin, göğüs örneklerinin de 7S'inin 1.0xı06/gr.'ın üzerinde mikroorganizma içerdigı belirlenmiştir. Saunders (28), koliform mikroorganizmaların tavuklarda maksimum lo/gr. olabil~ini bildirm iştir. Bu araştırmada, inceledi{jimiz but örneklerinin Oft,4S'inde, göğüs örneklerinin de 80'inde bu sınırın üzerinde koliform gn.ıbu mikroorganizmaya ras tıanmıştır. Hem indikatör mikroorganizma olarak kabul edilen (1,14), hem de insanlar için patojen suşları bulunan E. ooli'nin bes ı n maddelerinde bulunmaması gerekir (16,27). E.ecli'nin insanlarda gıda zehirlenmesi meydana getirebilmesi için 106/gr..108/9r. olması gerekir (LS). Ince l ediğimiz örneklerin hiç birisinde bu miktarda E. coli tesbit edilmemiştir. Koagulaz ~Z i tif stafilokoklann tavuk ellerinde en fazla 1.0xl0 /gr. olabileceğ i bildirilmektedir (28). Incelenen but ve 9OO0S örneklerinin s ı rasıyla 50 ve 3S'inin, bu degerin Ozerinde koagulaz pozitif stafilokak içerdikleri saptanm ış t ır. Koagulaz pozitif stafilokokların gıda zehirlenmesi semptomlarını oluşturabilmesi için besin maddesinde 5.0x10S/gr._ 1. 0xı06/g r. olması gerekır (16). Inceledigimiz ömeklerin hiç birisinde bu sayıda mikroorganizmaya rastlanmamıştır. Slreptokoklann besin zehirlenmesi oluşturab ilmesi için, gıdanın 1 gramında bir kaç yaz milyonla bir kaç milyar arasında mikroorganizma olması gerekir (16). Analize aldığımı z örneklerin hiçbirisinde belirtilen sayıda mikroorganizmaya rastlanma mıştı r. Son yıllarda tavuk eti Oretimi ve tüketiminde bir artış görülmesine rağmen kesim, işleme. depolama ve satış yerlerinin hijyenik şartlannda yelerince gelişme olmamıştır. En yoksek bakteriyel Stafilokok Koagulaz Pozitif Fekal Statilokok Strenlokok " 5 25 " " kontaminasyon, taşıma, haşlama, yolma ve soğutma esnasında my ve ayaklardan o lmaktadır (15,17). Bu dönemlerdeki bakteriyel kanıam inasyonu azaltmak için, yolunan toyier ve kesilen ayaklar hemen uzaklaştırılmalı, ha şlama suları ve ekipmanının ve tüy yolucuların temizliğine çok dikkat edilmelidir (17). Kanatl ı eti üretiminin yapıld ıg 1 yerterde etlerin elle tema sı asgariye indirilmelidlr (5). Bu işletme lerde çalışan işçiler hijyen konusunda bilinçlendirilmeli, her yaştaki üretici ve toketiciler dogru Işle me, sanitasyon ve pişirme prosedürleri açıs ınd an eoitilmelidir (17). Ka na tlı ellerinin satışa sunulduğu yerlerde soğ uk zincir iyi korunmalı, gövde ve parça etler temizlenmesi kolay, rekontaminasyona karş ı korunakıl vitrinlerde tüketiciye arzedilmelidir. Uygun olmayan ortamlarda muhafaza ve satışlar kesinlikle önlenmelidir (15). Sonuç olarak; incelenen ömeklerin hijyenik kalitelerinin iyi olmadığı, ancak gıda zehirlenmesine sebep olabilecek dozeylerde de mikroorganizma içermedikleri tesbit edilmiştir. Kaynaklar 1. Alperden,l. (1985): Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kanlrolü, Kükem Derg., 8, 2: Anar, Ş., Çarlı, T., Şen, A., Eyigör, A.(1992): Burscı 'da TOketime Sunulan Piliç Bullanndan Staphylococcus aureus ve Escherichia cali tip i ızolasyonu Üzerine Bir Çalışma. U.Q. Vel. fak. Derg., 2, 11 : Bautısla, DA, Viiiancaurt. J.P., Clanı:e, RA, Renwick. S., Griffiths. MW. (1995): Rapid Assessment ol the Microbiological Quality of Poullry Carcasses Using ATP Biolumincscence. J. Food. Pro!., 58, 5: Blank. G., Powell, C. (1995): Microbiological and Hydraulic Evalualion of Immef$ion Chilling lor Poultry. J. Foo Post., 58,12: Chang T.C., Huang S.H. (1995): Evalualion of Caagulase Activity and Protein A PrOOuction for the Identillcation of Staphylococo.ıs aurcus. J. Food. Pm!., 58, 8: Çetin, E.T., Aktan G. (ıgss) : Hastalık Vek{öfij Olarak EUer, Kiikem Der9., 8, 2: e-a. i 65

5 yy Ü. Vet. Fa"-. Derg (1_2): Difoo Marmal (1984): Oehydrated Cullure Media and Reagents lor Microbiology 10 th. Ed., Delroid Michigan USA. 8.Dinçer. 8. (1985): Et Ürünl"'rinln Teknolojisinde Mikrobiyolojik Kontrol... e SanitasVOn. Kakem Derg., 8, 2: Dinçer, B. (1991): Et Bilimi... e Teknolojisi. Teksır No: 25, Ankara. 10.0oyle, M.P. (1991 ): Escherichia CQli 0157: H7 and its Signifieance in Foods. ı nı' J. Food Microbioı 12: II.GÖkalp, H.Y.. Yelim. H.. Kaya, M. (1987): Ticari KUNlu~larda Dondurularak Muhafaza Edilen Ta... uk Ellerinin Kokuşma Düzeyleri ve Bakteriyalojik Durumları Üzerine Bir Araştırma. EI... e Balık Endüstrisi Oerg.. 8, 51 : GÖktan, D. (1989): Gıdalann Mikrobiyal Ekolojisi. Et Mıkrobiyolojisi, Cilt i Harrigan. W.F., Mc Cance M.E. (1976): LaboratOf)' Methods in Food and Dairy Microbiology, Revised ed. Academic Press. l ondon. 14.Hayes, P.R. (1985): Food Microblology and Hygieno. Elsevier Applied Science Publishers ltd. England. 15.1nal, T. (1992): Besin Hijyeni. Hayvansal G ı dalann SaQllk Kontrolu. FinalOiset. Istanbul. 16.Jay, J.M. (1970): Modern Food Microbiology, Reinhold Book Corporation. london. 17.Kotula, L.K., Pandye, Y. (1995): Bacterial Contamination ol Sroiler Chickens Before Scalding. J. Food. Prol., 58,12: Kundakçl, A. (1981): Kanatlı Ellerin Teknolojisi. i. Kesim... e Temizleme. Gıda, 6 (6): Kundakç ı, A., Yücel, A. (1991): Soğuk Koşullarda Depolanan ve Satışa Sunulan Piliç Ellerinin Mikroflorası ve Kalitesi, Bursa II. Uluslararası G ıda Sempozyumu, O.Marth. E.H. (1978): Standart Methods for the Exarninatioo of Oairy Products. American PUblic Health Associallon. Ine Minor, T.E., Marth, E.H. (1976): Staphy\OOOCCi and Thelr SIgnlfieance in Foods. Else... ier Scientific Publishlng Company. Amstardam. The Netl"lerlands. 22.0Isvik, O., Kapporud. G. (1 982): Enterotoxin Production in Milk at 22 and 4"C by E.coli and Yef3inia enterocolilica. Appl. Environ. Microbiol., 43: xoid Manuel (1982): The Oxold Manuel of Culture Media. Ingredients and Other laboratory Services. 5th ed. Oxoid ltd. Baslngtoke, Hampshire. 24.Ozen. N. (1986): Tavukçuluk, Yetiştirme, Islah, Besleme. Hasta lık lar, Et ve Yumurta Teknolojisi, On Dokuz Mayıs Onl... Yay., Yay No: 11, Samsun. 25.Palumbo, A.S.. Call, J.E., SchullZ, F.J., William8. A.C. (1995): Minimum and Maximum Tempofatura8 for Grawth and Veroloxin Produclion by Hemorriıagic Stralns of Escherichia J. Food. Prot., 58, 4: Poner. N.N. (1$84): Food Science. Avi Publishing Company, Weıtport, Connecticul. 27.Rajkowski, K.T., Marmer, B.S. (1995): Growth of E.ooli 0157: H7 el Flud.uating Incubalion Tempofatures J. Food. Prol., 58, 12: Saunders, G.C. (1983): Microbiologleal Standarts for FoodstlIffs. Food legistatıon Surveys, No: 9, British Food Manufacturing Industries Research Association. 29.Soyutemiz, G.E. (1993): Tavuk Etinin Besin DeQcri ve DiQcr Et Yerine Geçen Maddelerle Karşılaşlırılması, U.O. Veteriner Fak. Derg : O.T.0.K.I.B. (1983): Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri Kitabı, Yay. No: 65, Merkez Ikmal MOdOrl0QO, Basıme vi, Ankara. 31.0nıütOrk, A. (1985): Senitasyon Indeksleri. KOkem Dcrg.. 8, 2: Yıldınm, Y. (1987): Et Mikrobiyolojisi, Hijyen ve Kimyası, U.Ü. Basımevi. 33.Yurtyeri, A. (1980): Paketlenmi, Piliçlerin YOzey Mikroiloras ı Ozerinde Araş t ırmalar. Vet. Hek. Der. Oerg., 50, 1-2: YDceI, A. (1988): Piyasada Satılan Piliç Ka~aslannın Mikrobiyolojik Kontrolü. U.O. Besımevi. 66

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES

DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET A STUDY ON EXISTENCE OF SOME MICROORGANISMS IN ICE-CREAM SAMPLES ARAŞTIRMA Cilt 57, No 3, S : 165-170 Türk Hij Den Biyol Derg 2000 DONDURMA ÖRNEKLERİNDE BAZI MİKROORGANİZMALARIN VARLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nihal YÜCEL 1 Sumru ÇITAK 1 ÖZET Bu çalışma, Ankara da halkın

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1

İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri Bakımından İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 03 Sayı: 06 Sayfa: 6 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702050601.pdf İzmir'de Piyasada Açıkta Satışa Sunulan Bazı Gıdaların Staphylococcus aureus ve Enterotoksinleri

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Efe M, Gümüşsoy SK ANKARA GARNİZONUNDA TÜKETİME SUNULAN TAVUK ETLERİNİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ* Microbiological Analysis of Chicken Meat Served for Consumption in Ankara Garrison

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler Kişisel Bilgiler Ad-Soyad : Süreyya SALTAN EVRENSEL Ünvan : Yrd.Doç.Dr E-posta : ssaltanev@ gmail.com Telefon :02242942342 Göreve Başlama Tarihi :29/12/1986 Uzmanlık Alanları : Laboratuar Teknikleri, Süt

Detaylı

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞ VE STANDARTLARDA MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER P R O F. D R. M Ü K E R R E M K AYA A T A T Ü R K Ü N İ V E R S İ T E S İ Z İ R A A T F A K Ü L T E S İ G I D A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü E R

Detaylı

Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası

Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası 103 J Fac Vet Med 20 (2001) 103-107 Bursa da Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyal Florası Nejlet FİLİZ* Geliş Tarihi: 21.11.2000 Özet: Bu çalışmada Bursa da tüketime sunulan toplam 48 adet karabiber,

Detaylı

Vet. Bil. Derg. (2008), 24, 1; 69-75 ARAÞTIRMA MAKALESÝ KONYA DA ÜRETÝLEN SÜZME (TORBA) YOÐURTLARIN BAZI MÝKROBÝYOLOJÝK VE KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ K. Kaan Tekinþen @ 1 Mustafa Nizamlýoðlu 1 Nazif Bayar 2

Detaylı

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi

Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Kars Piyasasında Tüketime Sunulan Sade Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Aksem AKSOY 1*, Çiğdem SEZER 2, Leyla VATANSEVER 2 1 Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Gıda Teknolojisi

Detaylı

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi

Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi J Fac Vet Med Univ Erciyes 4(1) 29-33, 2007 F. KÖK, D. KESKİN, Araştırma S. BÜYÜKYÖRÜK Makalesi Research Article Çine Köftelerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin İncelenmesi Filiz KÖK 1 Dilek KESKİN 2 Sadık

Detaylı

Bursa İlinde Tüketilen Kaymakların Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması

Bursa İlinde Tüketilen Kaymakların Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 77-86 Bursa İlinde Tüketilen Kaymakların Mikrobiyolojik Özellikleri ve Bazı Patojen Bakterilerin Aranması Tülay ÖZCAN YILSAY * Arzu AKPINAR BAYİZİT** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi

Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Bursa Merkezinde Tüketime Sunulan Etsiz Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Berrak DELİKANLI 1*, Barış SÖNMEZ 2, Yasemin ÖZDEMİR 3 1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1

Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1 MSc. Fatih ÇAKMAK Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı, İzmir Tüketime Sunulan Çeşitli Gıda Gruplarının Bacillus cereus ile Kontaminasyonu, Korelasyonu ve Halk Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON

HİJYEN VE SANİTASYON HİJYEN VE SANİTASYON TEMİZLİK+ HİJYEN= SANİTASYON Bulunduğumuz ortamda hastalık yapan mikroorganizmaların hastalık yapamayacak seviyede bulunma durumuna hijyen denir. Sağlıklı (temiz ve hijyenik) bir ortamın

Detaylı

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz.

Madde 2- Bu Tebliğ krema ve kaymağı kapsar. Bitkisel yağ esaslı köpük kremayı kapsamaz. Krema ve Kaymak Tebliği R.G. Tarihi:27.09.2003 R.G. Sayısı:25242 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, krema ve kaymağın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlaması, işlemesi, muhafazası, depolanması,

Detaylı

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 2.3.2. ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI : Yumurtlama Öncesi Tüy Dökümünün Yumurtacı Tavukların Performansına Etkisi : TUAM -Veteriner Fakültesi Birimi : Metin PETEK*, Faruk BALCI, Hasan BAŞPINAR Yayınlandığı Yer

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri

Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri Urfa Peynirinin Bazı Kalite Nitelikleri Suzan Yalçın 1 Mustafa Ardıç 2 Mustafa Nizamlıoğlu 3 1 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Harran Üniversitesi

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA)

Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Süt ve Süt Ürünlerinde Hijyen ve Kontroller (27-31 Mayıs 2013, Brescia, İTALYA) Dr. İLKNUR GÖNENÇ Gıda Mühendisi 30 EKİM 2013 ANKARA SUNU AKIŞI Eğitim; Amaç Yer Ġçerik Değerlendirme Eğitimle İlgili Bilgiler

Detaylı

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Sancak ve İşleyici YYÜ Vet Fak Derg, 2006, 17 (1-2):81-86 Çiğ Köftelerin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Yakup Can SANCAK* Özgür İŞLEYİCİ 1 YYÜ Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin uyması ve uygulaması gereken kuralları kapsar. TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Piyasada Satışa Sunulan Taze Kanatlı Eti Preparatlarının Son Kullanma Tarihlerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kaliteleri *

Piyasada Satışa Sunulan Taze Kanatlı Eti Preparatlarının Son Kullanma Tarihlerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kaliteleri * 9 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), : 9-24 Piyasada Satışa Sunulan Taze Kanatlı Eti Preparatlarının Son Kullanma Tarihlerindeki Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kaliteleri * Gülin SEZEN Geliş

Detaylı

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ

BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ BAL ÜRETİM SÜRECİNDE KRİTİK KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ, SEKONDER KONTAMİNASYON KAYNAKLARININ ve TEHLİKELERİN TANIMLANMASI, RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORELASYON İLİŞKİLERİNİN ORTAYA KONMASI Hayrettin

Detaylı

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River

Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma. A Study About of Hygienic Quality of Dicle (Tigris) River Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:4, (205-209) Dicle Nehrinin Hijyenik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma M. Emin Erkan*, Aydın Vural* ÖZET Bu araştırma Dicle Nehri nin Diyarbakır bölgesinden geçen bölümündeki

Detaylı

TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ. Tebliğ No: 2006/29. Yayımlandığı R.Gazete: /26221

TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ. Tebliğ No: 2006/29. Yayımlandığı R.Gazete: /26221 TGK-ÇĐĞ KANATLI ETĐ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETĐ KARIŞIMLARI TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2006/29 Yayımlandığı R.Gazete:07.07.2006/26221 1-Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 2-Değişiklik: Yayımlandığı

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi

ARAŞTIRMA. Elazığ da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2009: 23 (2): 89-94 http://www.fusabil.org Gülsüm ÖKSÜZTEPE Bahri PATIR Abdullah DİKİCİ O. İrfan İLHAK Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Detaylı

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi

Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi Damacana Suların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Pompa Temizliğinin Etkisi A.Ş. Demirci T. Gümüş M. Demirci Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada,

Detaylı

Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması

Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Afyonkarahisar da Tüketilen Kaymaklı Lokumların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması Şebnem PAMUK* Zeki Zeki

Detaylı

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI TÜRKİYE 12. GIDA KONGRESİ 05-07 EKİM 2016; EDİRNE HAYVANSAL GIDALARDA LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞININ KONVANSİYONEL VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Ayla EYİ GENCAN *, İlker Turan AKOĞLU, İbrahim

Detaylı

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm

Asidik suyun özellikleri. Alkali suyun özellikleri. ph > 11 ORP < -800mV Cl içermez. ph < 2,7 ORP < 1100mV Cl derişimi: 10-80 ppm Et Endüstrisinde Elektrolize Yükseltgen Su Uygulaması Cem Okan ÖZER, Birol KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ Elektrolize yükseltgen su Kontaminasyon=problem Bakteriler otostopçudur.

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 1 0 1 3 Temel bilimler 15. 2 0 2 2 5-i Dersi. 2 0 2 1 Alan Dışı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 1 0 1 3 Temel bilimler 15. 2 0 2 2 5-i Dersi. 2 0 2 1 Alan Dışı 01 VET 101 Anatomi I 3 4 5 9 Temel bilimler 11 01 VET 103 Histoloji I 2 2 3 5 Temel bilimler 14 01 VET 105 Veteriner Hekimliği Giriş ve Tarihi 1 0 1 3 Temel bilimler 15 01 VET 107 Medikal Biyoloji 1 0

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/ ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kilo verme amacıyla enerjisi

Detaylı

VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN ÇÖKELEKLERİN MİKROBİYOLOJİK, KİMYASAL, FİzİKSEL VE DUYUSAL NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA.

VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN ÇÖKELEKLERİN MİKROBİYOLOJİK, KİMYASAL, FİzİKSEL VE DUYUSAL NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. AI/kara Vf/iv. Vet. Fak. drg. 44: 1.6. 1996 VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN ÇÖKELEKLERİN MİKROBİYOLOJİK, KİMYASAL, FİzİKSEL VE DUYUSAL NİTELİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Sema AGAOGLlf Elvan OCAK" Zermine MENGEL

Detaylı

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014

Sonuçların Gönderildiği Son Tarihi : 10 Ekim 2014 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2014 S0557&S0558 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE

Ek-1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ DİĞER(ÖZEL SEKTÖR İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE Ek1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO 1 2 KURUM KODU. STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI Klinik Muayene Klinik Bilimler nün Hasta muayenesini Radyografik Muayene Röntgen çekimini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U)

HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HİJYEN VE SANİTASYON (LBV104U) DERS

Detaylı

Ağrı Bölgesinde Bulunan Lokantaların Hijyenik Durumu Üzerine Araştırmalar*

Ağrı Bölgesinde Bulunan Lokantaların Hijyenik Durumu Üzerine Araştırmalar* Fidan ve Ağaoğlu YYU Vet Fak Derg. 04, 15 (1-2):107-114 Ağrı Bölgesinde Bulunan Lokantaların Hijyenik Durumu Üzerine Araştırmalar* Ferit FİDAN 1 Sema AĞAOĞLU 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ Yüksek Lisans Kodu Dersin Adı: Kredisi / AKTS Öğretim Üyesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İ Yüksek Lisans : / AKTS Öğretim Üyesi SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2+2 6 Her Anabilim Dalının kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel İstatistik 1+2 4 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/79 Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Proje Yöneticisi

Detaylı

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1

DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ. Ayşe Nilay ÖNGANER 1,* Sevda KIRBAĞ 1 24 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 24-33 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 DİYARBAKIR DA TAZE OLARAK TÜKETİLEN ÇÖKELEK PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ

Detaylı

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water

Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi. Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 41-46 Akvaryum Suyunda Toplam Canlı Koliform Bakterilerin İncelenmesi Investigation of Total Coliform Bacteria in Aquarium Water Bahar ACAR Hikmet

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Gümüşsoy FG, Gönülalan Z KAYSERİ İLİNDE KÖY PAZARLARINDA SATILAN TAZE PEYNİRLERDE ENTEROHEMORAJİK ESCHERICHIA COLI O157:H7 SUŞUNUN ARAŞTIRILMASI* Studies on the Presence of

Detaylı

Tekirdağ da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi

Tekirdağ da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi Tekirdağ da Tüketime Sunulan Yaş Pastaların Mikrobiyolojik Kalitesi T. Gümüş O. Dağlıoğlu A. M. Konyalı Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ Bu araştırmada,

Detaylı

HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile birlikte dilimizde sağlık anlamına karşılamaktad

HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile birlikte dilimizde sağlık anlamına karşılamaktad HİJYEN BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz HİJYEN BELGESİ (ISO 13027) NEDİR? Hijyen; Hijyen kelimesi Yunanca hygies kelimesinden türetilmesi ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ. Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nural KARAGÖZLÜ Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mikrobiyal kaynaklı Kimyasal kaynaklı Alerjik Diğerleri Zayıf hijyenik koşullar Gıda üretiminin büyük

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Akademik Gıda ISSN Print: 13047582, Online: 2148015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 13(4) (2015) 304316 Araştırma Makalesi / Research Paper Tokat Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinin

Detaylı

CİVİL PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİ. Ruhtan BAŞKAYA*, Mustafa ATAŞE VER**, Ömer ÇAKMAK*, Ahmet YILDIZ*

CİVİL PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİ. Ruhtan BAŞKAYA*, Mustafa ATAŞE VER**, Ömer ÇAKMAK*, Ahmet YILDIZ* İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 32 (2), 87-94, 2006 J, Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 32(2), 87-94. 2006 Araştırma Makalesi CİVİL PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK NİTELİKLERİ Ruhtan BAŞKAYA*, Mustafa ATAŞE VER**,

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Gıda maddelerinin kalite kriterleri Beslenmeyle ilgili genel bilgilerin verilmesi Gıda güvenliği Halk Sağlığı Zoonoz enfeksiyonlarla

Detaylı

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması ON DOĞRU MUTFAK UYGULAMASI 1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması 2. Donmuş Etlerin Çözündürülmesi 7. Mutfak Bez ve Süngerlerinin Temizliği 3. Etlerin Pişirilmesi 8. Kesme Tahtasının Temizliği 4.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Türk Lokumuna Uygulanan Farklı Ambalajlama Tekniklerinin Mikrobiyolojik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS MÜFREDATI DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Ön Koşul Açıklama Bölüm AbD. 01. VET 101 Anatomi I 3 4 5 9 313-314 Temel

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 4 MĠKROORGANĠZMALARIN ASEPTĠK TRANSFERĠ VE ÇĠZGĠ EKĠM 1. ASEPTĠK TEKNĠKLER Mikroorganizmalar, teneffüs

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

Prof. Dr. Serhat ÜNAL. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Prof. Dr. Serhat ÜNAL. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Prof. Dr. Serhat ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre sağlık; bedensel ve ruhsal olarak tam iyi

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-09309 Tarih 03/06/06 Ankara Doğu Mutfak Bahçe Salata (Öğle) Steril kilitli poşet 00 g 4 C 04/06/06 Saat 00 04/06/06 Saat 5 ST-09309 Clostridium perfringens kob/g ng/g Listeria monocytogenes

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Enterotoksini Araştırılması

Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Enterotoksini Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg 46(3):122127, 2016 doi:10.5222/tmcd.2016.122 Araştırma Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Enterotoksini Araştırılması İbrahim YILDIRIM*, Rasih FELEK**

Detaylı

AFYONKARAHİSAR PİYASASINDA SATILAN DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR * Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AFYONKARAHİSAR PİYASASINDA SATILAN DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR * Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR PİYASASINDA SATILAN DONDURMALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR * Gökhan

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI

UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI UMUMA AÇIK KULLANIM ALANLARI VE İNSANLARIN TEMAS ETTİĞİ YÜZEYLERDEN BULAŞMA ETKENİ BAKTERİLERİN ARAŞTIRILMASI İsmail Hakkı ARIK Sinan ÇAKMAK Nahit HORASAN Biyolog Biyolog Mik.Şefi Biyolog ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Kanatlılar farklı gıda kaynaklı patojenler içerebilmektedir. Salmonella, campylobacter ve escherichia coli bunlardan bazılarıdır. Bunların varlığını a

Kanatlılar farklı gıda kaynaklı patojenler içerebilmektedir. Salmonella, campylobacter ve escherichia coli bunlardan bazılarıdır. Bunların varlığını a Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Tavukçuluk Derneği Broiler Sektöründe Gıda Güvenliği, Tüketici Beklentileri ve AB ye İhracat Potansiyeli Ankara Hilton Oteli Çankaya Salonu 10 Şubat 2005 Türk Broiler

Detaylı

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ

ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÇİĞ SÜT KALİTE KRİTERLERİ ÖĞR.GÖR.CUMHUR BERBEROĞLU U.ÜNİVERSİTESİ KARACABEY MYO 2010 1 BİR ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE BİLEŞİMİNDE TAŞIDIĞI TÜM ÖZELLİKLER KALİTE OLARAK TANIMLANIR. 2

Detaylı

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ZOOTEKNİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI I. YARIYIL D. KODU DERİN ADI Z/ Teo. Uyg. Top. Kredi VZD 101 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9 VZD 102 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1 eçmeli Dersler(eçmeli

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON İkinci Bölüm GIDA HİJYENİ, TANIMI ve ÖNEMİ Üçüncü Bölüm PERSONEL HİJYENİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON Hijyenin Tanımı ve Önemi... 1 Sanitasyon Tanımı ve Önemi... 1 Kişisel Hijyen... 2 Toplu Beslenme Sistemlerinde (TBS) Hijyenin Önemi... 3 Toplu Beslenme Sistemlerinde

Detaylı

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir?

Gıda zehirlenmeleri neden önemlidir? GIDA KAYNAKLI İNTOKSİKASYON VE ENFEKSİYONLAR Gıda zehirlenmesi nedir? 1 2 İNTOKSİKASYON TİPİ GIDA ZEHİRLENMESİ Bazı bakteriler gıda üzerinde gelişerek toksin üretirler ve toksin içeren gıdanın tüketilmesi

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El Hijyeni Düzeyi *

Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El Hijyeni Düzeyi * Erciyes Üniv Vet Fak Derg 14(1), 13(3) 195 17-24, 200, 2017 2016 J Fac Vet Med Univ Erciyes 13(3) 195 200, 2016 Araştırma F. YILMAZ Makalesi AKSU Research Article Araştırma Makalesi / Research Article

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri

Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Profoks Cihazından Üretilen Gazın Yumurtacı ve Etçi Tavuk İşletmelerinde Kullanılmasının Etkileri Uygulama 1. İşlerler Yumurta Üretim Tesisi, Burdur-Antalya karayolu 5.km Burdur. İşletmenin Özelliği: Yarı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal. İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yrd.Doç.Dr. Serkan Kemal Büyükünal İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ekmek, mikroorganizmaların gelişmesi için uygun yüksek su aktivitesi (0,96-0,98)

Detaylı

ARAŞTIRMA. Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1):

ARAŞTIRMA. Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): 19-24 http://www.fusabil.org Elazığ da Satışa Sunulan Bazı Sütlü Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesi Gülsüm ÖKSÜZTEPE 1 Hüsnü ŞAHAN GÜRAN 2 Gökhan Kürşad İNCİLİ

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 )

TÜRK GIDA KODEKSİ TAZE ET, HAZIRLANMIŞ ET ve HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI TEBLİĞİ. (Tebliğ No:2000/5 ) Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et Ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete : 17.03.2001-24345 Resmi Gazete 10.02.2000 - Sayı: 23960 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (44): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (44): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (): (2) 113-117 ISSN:13-577 KONYA YÖRESİ TAZE EV YAPIMI YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yusuf DURAK

Detaylı

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BESİN KİMYASI Ders No : 005000020 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

Hijyen çalışma gurubu Prof. Dr. E. Marth Graz Üniversitesi Hijyen Enstitüsü Universitaetsplatz 4 A 8010 Graz Graz,

Hijyen çalışma gurubu Prof. Dr. E. Marth Graz Üniversitesi Hijyen Enstitüsü Universitaetsplatz 4 A 8010 Graz Graz, Hijyen çalışma gurubu Prof. Dr. E. Marth Graz Üniversitesi Hijyen Enstitüsü Universitaetsplatz 4 A 8010 Graz Graz, 05.05.1995 Sayın INNUTEC GesmbH Kupferplattenweg 127 A 6373 Jochberg Konu: INNUTEC firması

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Araştırma Makalesi / Research Article 12(2), 93-98, 2015 Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk

Detaylı

I.SINIF ( GÜZ YARIYILI-I.DÖNEM ) DERSLERİ

I.SINIF ( GÜZ YARIYILI-I.DÖNEM ) DERSLERİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAMA AİT DERSLER VE İÇERİKLERİ I.SINIF ( GÜZ YARIYILI-I.DÖNEM ) DERSLERİ 01 VET 101 Anatomi

Detaylı

Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar

Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar Türk Mikrobiyol Cem Derg 41(1):1-8, 11 doi:1./tmcd.11.1 Derleme Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar Pınar KAYNAR Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ÖZET Peynir, yüksek besin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : VEZİRÇİFTLİĞİ MAH. YENİ GÖLCÜK YOLU NO:104 BAŞİSKELE 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 349 42 42 Faks : 0262 349 42 43 E-Posta : info@kocaelisistemgidalab.com

Detaylı