OKULLARDAKİ MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARINDA İKİ TEMEL SORUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULLARDAKİ MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARINDA İKİ TEMEL SORUN"

Transkript

1 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi,E ğitim Fakültesi, Malatya OKULLARDAKİ MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARINDA İKİ TEMEL SORUN ÖĞRENCİLERİN ALAN/BÖLÜMLERE YÖNELİK MESLEKİ BENLİK TASARIMLARI NIN OLUŞUMUNA OKUL ORTAMININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET Mehmet Taki YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Çevre ile etkileşim sonucu oluşan benlik tasarımı bireyin Alan/Bölüm seçimini dolayısıyla belli bir mesleğe yönelimini etkilemektedir. Çevre, bireyin benlik tasarım oluşumunu her zaman olumlu yönde etkilememektedir. Okullarımızda öğrencilerin Alan/Bölüm seçimlerinde onların isabetsiz kararlar almalarına neden olan çeşitli etkenler vardır. Bunların başında ailenin beklentileri, Alan/Bölümlere yönelik okullarda oluşan çeşitli ön yangılar, yanlış inançlar ve tutumlar gelmektedir. Bu bildiride bireylerin mesleki benlik tasarımları nı dolayısıyla ALAN/BÖLÜMLERE yönelmede karar sürecini etkileyen iki temel sorun irdelenmiştir: Birincisi Türk Milli Eğitim Sisteminde ALAN/BÖLÜM seçim sürecinin yönetmeliklere dayalı yönlendirme sorunları; ikincisi ise ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin mesleki benlik tasarımları nın oluşumuna dolayısıyla Alan/Bölümlere yönelmelerini etkileyen ALAN/BÖLÜMLERE yönelik okullarda oluşmuş yerleşik inançlar ve tutumlar incelenmiştir. Sonuç olarak bu bildiride ortaöğretim kurumlarında alan/bölümlere dolayısıyla bir mesleğe yönelme sürecinde, alan/bölümlere yönelik bireyin kararını etkileyen tutum ve inançların önemi vurgulanmaktadır. ABSTACT Self concept which results from the interactıon with the enviroment affects the individuals attitude towards a specific job.the enviroment doesn t (necessarily) affect the individual self concept in a positive way all the time. There are various factors at schools causing the students make a improper decisions about their Domain/Department.Most important ones of these factors are the family s expectatıons,popular biases about the Domains/Departments,wrong beliefs and attitudes towards to Domain/Departments at schools. İn this article two important problems affecting the Secondary School Students preference on their future Domain/Department have been examined thoroughly.the former one is settled beliefs and attitudes towards Domains/Departments at schools which affect the formatıon period of students at Secondary Schools having Vocational self Concept.The second one is orientation problems result from the regulations of Domain/Department choice.

2 2 As a result in this article,the importance of beliefs and the attitudes affecting the individuals decision on Domain/Department choice.in other words ;during the period of having vocational decision. Anahtar Sözcükler: Benlik Tasarımı, Alan/Bölüm, Yönlendirme, Rehberlik GİRİŞ Alan / Bölüm seçimi ile mutluluk arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Davranış bilimleri şu üç seçimin doğru yapılması halinde insanın kendini ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı hissedeceğini, gelişeceğini ve mutlu olabileceğini belirtir: İŞ, EŞ ve DOSTLUK. Bir meslek edinmenin ilk kararının ortaöğretim kurumlarında, 9. sınıf sonrası bir alan/bölüme yönelerek başlandığını düşünürsek, bireyin bu aşamada vereceği kararın isabetliliği onun hem okurken hem de bir mesleğe girdiğinde yaşam doyumunu ve mutluluğunu doğrudan etkileyeceğini söyleyebiliriz. Belirtilen bu üç öğenin karar sürecinde bireyin kendini tanıması çok önemlidir. Öğretim kurumlarında bireyi tanıma, bireyin kendisini tanımasına ve karar sürecinde ona yardımcı olma işi Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleğinin çalışma alanına girmektedir. Bireyin yaşamında büyük bir öneme sahip olan bu kararlar, Rehberlik ve Psikolojik Danışma mesleğinin önemini de artırmaktadır. Hızla gelişen bilim, teknolojiyi teknoloji de toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapıları değiştirmektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sayılan bu değişmeler aynı zamanda insanların ve toplumların yaşayış biçimlerini, beklentilerini de değişikliğe uğratmakta, ulusları birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Tüm bu değişimler meslek çeşitliliğini de arttırmaktadır. Birey, iletişim araçlarının gelişmesiyle tam bir bilgi bombardımanına maruz kalmaktadır. Birey bir yandan hızlı gelişmelere ayak uydurmak zorunda, diğer yandan toplumda kendi özellik ve gelişimine uygun bir yer edinme çabası içindedir. Alan Seçimini Etkileyen Gelişmeler Üç yıl öncesine kadar ÖSYM kılavuz kitapçıklarında yer almayan çeşitli lisans programlarının gelişen uluslar arası politikalar ve ekonomik yapılanmalara ayrıca Türkiye nin Avrupa Birliği sürecine göre yeni lisans programlarının eklendiği görülmektedir: Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslar arası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletme, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık vb. gibi. (1) Bilimsel-Teknolojik ve ekonomik değişim ve gelişmeler sonucu çalışma alanlarındaki kalifiye insan talepleri farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma çalışma ve iş yaşamında derinleşmeyi, uzmanlaşmayı zorunlu kılmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak günümüzde meslek alanları artık daha genelden özele doğru parçalara bölünmekte ve o parçalardan yeni meslekler oluşmaktadır. Ayrıca bu uzmanlaşma zorunluluğu birkaç mesleğin kaynaşmasından yeni iş (meslek) alanlarının oluşmasına da neden olmaktadır. ÖSYM 2002 Kılavuz Kitapçığında yer alan istatistik ve sigortacılık arası bir uzmanlık alanı olan Aktüarya bunlardan birisidir. (2)

3 3 Bu somut gelişmeler ve çeşitlilikler de göstermektedir ki artık öğrencilerin bu konularda daha fazla bilgiye ve kendilerini tanımaya gereksinimleri vardır. Artan bu çeşitlilik ve karmaşa karşısında 9. sınıflarda Alan/Bölüm seçecek öğrencilerin karar süreçleri güçleşmektedir. Benlik Tasarımı Benliği tanımlayacak olursak; (Hançerlioğlu.1997) İnsan, kendisi üstünde kendince edindiği bilgiyi başkalarının kendisini nasıl gördüğü bilgisine katarak benliğini oluşturmasıdır. (3) Benlik Tasarımı ise bireyin kendini algılayış biçimi olarak tanımlanır. Mesleki Gelişim Kuramcılarından Super e göre, mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işidir. Bu da öğrenme ile yakından ilgilidir. Bireyin mesleki gelişimi birey ile çevresi arasındaki sıkı bir etkileşimin ürünü olarak ortaya çıkar. Super e göre bireyin meslek modeli ailenin sosyoekonomik düzeyi, bireyin zihinsel gücü, kişilik özellikleri ve karşılaştığı fırsatlarla belirgin bir biçim alır. On ayrı önermeden oluşan bu kuramda, özetle, bireylerin mesleki gelişimlerinde onların yetenek, ilgi ve benlik tasarımı nın önemli bir yeri bulunduğunu vurgulanmaktadır.(4) Çevre ile etkileşim sonucu oluşan benlik tasarımı bireyin Alan/Bölüm seçimini dolayısıyla belli bir mesleğe yönelimini etkilemektedir. Çevre, bireyin benlik tasarım oluşumunu her zaman olumlu yönde etkilememektedir. Okullarımızda öğrencilerin Alan/Bölüm seçimlerinde onların isabetsiz kararlar almalarına neden olan çeşitli etkenler vardır. Bunların başında ailenin beklentileri, çeşitli Alan/Bölümlere yönelik okullarda oluşan ön yangılar, yanlış inançlar ve tutumlar gelmektedir. Aile özellikle sanat ve spor alanlarını seçmeyi düşünen ve bu konuda özel yeteneği de olan çocuğunun bu alanları seçmesine karşı çıkmaktadır. Anne babalar bir matematik, coğrafya öğretmenliği ile beden eğitimi, resim öğretmenliğini farklı algılamaktadırlar. Okullarımızda sanat ve spor alanlarının kurulamamasının başlıca nedenlerinden biri budur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sınıf Geçme Yönetmeliği uygulanan ortaöğretim kurumlarında 9. sınıftan sonra gidilebilecek alanlar şunlardır: 1. Fen Bilimleri Alanı 2. Sosyal Bilimler Alanı 3. Türkçe Matematik Alanı 4. Yabancı Dil Alanı 5. Sanat Spor Alanı (Spor) 6. Sanat Spor Alanı (Müzik) 7. Sanat Spor Alanı (Resim) Araştırmanın Yöntemi

4 4 Araştırmanın evrenini Anadolu Öğretmen Liseleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak Sinop Anadolu Öğretmen lisesi alınmıştır. Söz konusu lisenin 9. sınıflarına Alanlara Yönelik Tutum Anketi uygulanmıştır. Anket Öğrencilerin alanlara yönelik tutumlarını belirleyecek 7 grup sorudan oluşmaktadır. Araştırma bulguları araştırma mevcut durumun ortaya konulmasına yönelik olduğundan frekans ve yüzdeler olarak belirtilmiştir. Bulgular ve Yorum Anketin uygulandığı 72 öğrencinin herhangi bir alanı seçip seçmedikleri tespit edilmiştir. Buna göre bir alana yönelik karar vermiş öğrenci sayısı 68, iki alan arasında kararsız öğrenci sayısı 15, kararsız öğrenci sayısı 9 dur. Tablo I. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Alanlara Yönelik Karar Dağılım. Alanlara Yönelik Karar Durumu N % Karar Verenler İki Alan arasında Kararsızlar Kararsız 9 10 Toplam İşaretleme Tablo I de görüldüğü gibi iki alan arasında kararsız kalan öğrenciler % 17 dir. Öğrencilerin bir alana yönelmede nelerin ve kimlerin etkili olduğunu seçeneklerden sıralamaları istenmiştir. Sıralamada Alanlar Hakkında Söylenenler i işaretleyenlerin sayısı 65 tir. Tablo II. Öğrencilerin alana yönelmede etken olan kişileri ve nedenleri sıralama dağılımı. Nedenler-Kişiler 1. Sırada 2. Sırada 3. Sırada 4. Sırada 5. Sırada 6. Sırada 7. Sırada Ders Başarım İlgi-Yeteneklerim Alanlar Hakkında Söylenenler Ailem Arkadaşlarım Öğretmenlerim

5 5 Rehber Öğretmen Diğer 7 Tablo II de de görüldüğü gibi Alanlar Hakkında Söylenenler i öğrenciler 3. ve 4. sıra yoğunlukta olmak üzere 65 öğrenci işaretlemiştir. Anlaşılacağı üzere öğrencilerin alanlara yönelirken onların kararlarını alanlar hakkında söylenenler değişik derecelerde etkilemektedir. Başka Bir Alanı seçersem daha başarılı olurum. diye düşündüğünüz oluyor mu? Sorusuna öğrencilerin % 52.7 si EVET yanıtını vermiştir. Başka bir alanı seçersem daha başarılı olurum sorusuna EVET diyen öğrencilerin belirttikleri alanı seçmeme nedenleri Tablo III te verilmiştir: Tablo III. Başka Bir Alanı Seçersem Daha Başarılı Olurum Diyenlerin Nedenlere Göre Dağılımı Nedenler-Kişiler n % Ders Başarılarım İlgi-Yeteneklerim Alanlar Hakkında Söylenenler Ailem Arkadaşlarım Öğretmenlerim Rehber Öğretmen Diğer Toplam Tablo III te de görüldüğü başka bir alanı seçersem daha başarılı olurum diyen öğrencilerin % 29.8 si alanlar hakkında söylenenler i işaretlemişlerdir. Öğrencilerin kendilerinin, arkadaşlarının ve ailelerinin Alanlarla ilgili oluşmuş düşünce, duygu ve yargılar nelerdir? açık uçlu sorusuna verdikleri yanıtlar, okuldaki alanlarla ilgili yaygın inançlar, ön yargılar ve tutumları ortaya koymaktadır. Buna göre, Alan/Bölümlerle ilgili kendinizde oluşmuş düşünce, duygu ve yargılar nelerdir? sorusuna öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar önem sırasına göre şöyledir: Fen Alanı Hakkında

6 6 Çok zor, çok çalışmak gerekir, Çalışma disiplini olanlar gider, Zeki olmak gerekir, Meslek seçeneği çok, Sosyal hayat bitmelidir, Kendini düşünmeyen derse adamış öğrenciler gider. Sosyal Alan Hakkında Başarısız öğrencilerin tercihi, Ezber dersleri çok fazla, Hiçbir alanı yapamayacaklar tercih eder, meslek tercihi çok az. Türkçe-Matematik Alanı Hakkında Orta düzey öğrencilerinin tercihidir, ders saati ve çeşidi çok fazla. Yabancı Dil Alanı Hakkında Sanat ve Spor Alanı Hakkında İş bulma olanağı yok, geleceği parlak değil Alan/Bölümlerle ilgili arkadaşlarınızın düşünce, duygu ve yargıları nelerdir? Sorusuna öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar önem sırasına göre şöyledir: Fen Alanı Hakkında Çok zor, Bütün çalışkanlar fen alanına gidiyor, çok çalışmak gerekir, Zekiler ve seçkinler gider, Zeki olmak gerekir, Mesleklerin önü açık, Kütüphaneden çıkmamayı göze alacaksın, Hiç vaktin olmayacak, Prestijli meslekler bu alanda. Sosyal Alan Hakkında Diğer alanları yapamayacakların tercihi, Mezun olunca iş bulamazsın, Başarısız öğrencilerin tercihi, Ezber yeteneği ister, Meslek tercihi çok az. Türkçe-Matematik Alanı Hakkında Orta düzey öğrencilerinin tercihidir, Ara bir alandır, Fenden korkanlar tercih eder. Yabancı Dil Alanı Hakkında Tek bir yönde çalışırsın rahat edersin. Sadece bir dersle uğraşacaksın. Sanat ve Spor Alanı Hakkında İş bulma olanağı yok, geleceği parlak değil Alan/Bölümlerle ilgili ailenizin düşünce, duygu ve yargıları nelerdir? Sorusuna öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar önem sırasına göre şöyledir: Fen Alanı Hakkında Toplumda saygı gören meslekler var, Çok zor, Fen alanında okumak önemli çevrede daha prestijli olursun, Meslek seçeneği çok fazla, Zeki öğrencilerin alanı, paralı meslekler bu alanda. Sosyal Alan Hakkında İş yok, Mezun olunca iş bulamazsın, Başarısız öğrencilerin tercihi, Ezberciler gider, Senin kafan çalışıyor. Türkçe-Matematik Alanı Hakkında Bütün derslere çalışman gerekecek, Orta düzey öğrencilerinin tercihidir, Yabancı Dil Alanı Hakkında

7 7 Sanat ve Spor Alanı Hakkında Sen şimdi okumak istemiyor musun? Öğrencilerin alan/bölümleri kendilerinin ve kendilerinin ifadeleriyle arkadaşlarının, ailelerinin nasıl algıladıklarını, neler düşündüklerini belirleyen bu yanıtlardan alan/bölümlere yönelik çıkan yaygın inanç, önyargı ve tutumlar şunlardır: Fen Alanı ile İlgili: Fen alanını daha çok ZEKİ öğrencilerin tercih edebileceği, bu alana çok çalışkanlar ve üst düzeyde öğrencilerin gidebileceği, toplumda prestijli mesleklerin bu alanda olduğu ve meslek çeşidinin fazlalığı gibi yargılar yaygındır. Sosyal Alan İle İlgili: Öncelikle başarısız ve çalışmayan öğrencilerin gidebileceği yargısı vardır. Sosyal alan alt düzeyde, başka bir alanı başaramayacakların gitmek zorunda olduğu öğrencilerin gittiği bir alan inancı yerleşmiştir. Alana yönelik mesleklerin istihdam sorunu gibi bir yargı da vardır. Türkçe Matematik alanı İle İlgili: Öncelikle orta düzey öğrencilerin tercih ettiği düşüncesi yaygındır. Ders saati ve çeşidinin fazlalığından çok çalışmak gerektiği yargısı vardır. Sanat Spor Alanları İle İlgili: Daha çok veliler sanat ve spor alanına karşı olumsuz bir tutum içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu alanlara yönelmeyi çocuklarının yetenekleriyle değil de, zihinsel yetersizlikleriyle değerlendirmektedirler. Dolayısıyla bu tutum okul ortamına da yansıdığından bu alan okulların çoğunda açılamamaktadır. Toparlayacak olursak ortaöğretim kurumlarında yaygın olarak dört alan açılmaktadır. Bu alanlar öğrenciler ve veliler tarafından ÜST, ORTA ve ALT olarak üç düzeyde algılanmaktadır. Fen alanı ÜST düzey, Türkçe-Matematik alanı ORTA düzey, Sosyal alan ise ALT düzey öğrencilerin tercih ettikleri alanlardır. Bu yargılardan etkilenebilecek öğrencilerin alanlara yönelik tutumları farklı olacaktır. Tutum, öğrenme sonucunda, herhangi bir nesneye tutarlı şekilde, olumlu ya da olumsuz TEPKİDE BULUNMA EĞİLİMİ. Bir, zihinsel hazır oluş olarak tanımlanmaktadır.(5) Tutum tanımından hareketle öğrenciler okullarda alanları ÜST, ORTA ve ALT olarak algıladıklarında alanlara yönelik tutumları yani zihinsel hazır oluşları da o yönde şekillenecektir. Dolayısıyla tercihlerini bu tutuma göre yapacak olan öğrencilerin isabetsiz karar verme olasılıkları da artacaktır. Bu yanlış yargıların dışında alan/bölüm seçerken anne baba, arkadaş etkisi, kendini (kişilik özellikleri, beklentiler) yeterince tanımadan verilen kararlar, yetenek ile ilgi kavramlarının yeterince ayırt edilememesi öğrencilerin Alan/Bölüm seçimlerini olumsuz etkileyen diğer nedenlerdir. Yukarıda tespit edilen nedenlere bağlı olarak, okullarda alanlara yönelik oluşmuş yaygın inanç, önyargı ve tutumlar nedeniyle kendi yetenek, ilgi, kişilik özellikleri ve beklentisine uygun olmayan Alan/Bölümleri seçen öğrenciler bir süre sonra yeterli başarıyı gösterememektedirler. Bu öğrenciler diğer arkadaşlarından geri kaldıkları için öz güvenlerini yitirmekte, üniversiteyi kazanmaya yönelik umutları

8 8 azalmakta ve mutsuz olmaktadırlar. Ayrıca bu öğrencilerin kendilerinde var olan yetenekler de zaman içinde körelmektedir. Resim yeteneği olan bir öğrencinin yukarıda vurgulanan ön yargı, yanlış inanç, aile etkisi ve kendini tanımamaktan kaynaklı farklı Alan/Bölüme yönelmiş bir öğrencinin durumunu aşağıda anlatılan öykü çok güzel ifade etmektedir: Hayvanlar insanlara bakıp özenerek, kendilerini geliştirebilecekleri bir okul kurmaya karar verirler. Tavşan, kuş, balık, sincap, ördek diğer bütün hayvanlar bir araya gelerek bir hayvanlar kurultayı oluştururlar. Hep birlikte bir öğrenim programı hazırlarlar. Tavşan programa koşmanın konmasını önerir. Kuş, uçmanın, sincap ağaca tırmanmanın, balık yüzmenin konmasında diretir. Böylece öğretim programına hayvanların tümünün önerdikleri dersler konur. Daha sonra her hayvanın tüm derslere katılması zorunlu kılınır. Sonunda tavşan yokuş yukarı tırmanmada en başarılı hayvandır, kimse onu geçemez; ama tavşandan uçması da istenince iş değişir. Tavşan uçmaya çalışırken düşer, ayağı kırılır, zavallı hayvan koşamaz da artık. Benzer bir durum kuşun başına gelir. Kuş uçma dersinde çok iyidir. Havada taklalar atar, türlü gösteriler yapar; ama öğretmenler bununla yetinmez. Kuşun gelişmiş çok yönlü hayvan olması için onun da köstebek gibi toprağı kazması ve yer altında tünel yapmasını isterler. Kuş toprağı kazmaya uğraşırken kanatları ve gagası kırılır ve eğitim böylece sürüp gider. Son sınıfa gelindiğinde ise zekası çok gelişmemiş sıradan bir hayvan olan yılan balığı okulu birincilikle bitirir; çünkü her şeyi biraz olsun yapabilmiştir. Sonunda yetenekleri yok diyerek aşağılanan hayvanlar okulu bırakır ve kendi yetenekleri yönünde yaşamlarına devam ederler. (6) Bireyin yetenek ve ilgilerine uygun bir Alan/Bölüme yönelerek buna uygun öğrenim görmesi, mesleğini bu doğrultuda seçmesi sadece kendini gerçekleştirerek mutlu olmasına değil; aynı zamanda insanlığın ve toplumların kültürel, sosyal, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimlerine ve refah düzeylerine de katkı sağlayacaktır. Sadece bireyi değil tüm insanlığı ve toplumu ilgilendiren bu önemli karar aşaması ülkemizde ilköğretimin 8. sınıflarında öğrencilerin gidebilecekleri ortaöğretim kurumlarını tanıtma; 9. sınıflarda ise Alan/Bölümlere yönlendirme ile sınırlıdır. Oysa Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerine bakıldığında bu durum ilkokulların 1. sınıflarında başlamaktadır. Alman Eğitim Sisteminde Yönlendirme Süreci Almanya nın zorunlu eğitimde yönlendirme faaliyetlerine kısaca bakacak olursak yönlendirme çalışmalarının geniş bir zamana yayılarak yapıldığı görülmektedir yaş arası çocukları kapsayan ilköğretimin amacı onları toplum hayatı için eğitmek, her türlü bedensel, zihinsel ve ruhsal güçlerini arttırmak ve gelişim kademelerine uygun düşen temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. İlkokul 1 ve 2. sınıfta öğrencilerin başarıları, öğrenme çabaları ve gelişmelerine göre belirlenir; ancak not verilmez. Öğrenciler 1. ve 2. sınıfa doğrudan geçerler. 3. ve 4. sınıflarda ise öğrencinin başarısı gözleme dayalı değerlendirmenin yanında, derslerde yapılan çalışmaların sonucuna dayalı değerlendirmelerle belirlenir.

9 9 Alman eğitim sisteminde 4. yılın sonunda, yani yaşlarında çocukların önüne, üç ana tercih yolu açılır. Dördüncü sınıfa kadar öğretmenler, öğrencilerin ders notlarını kayda geçmenin yanında, onların her dersteki başarı ya da başarısızlıkları konusundaki görüşlerini detaylı bir şekilde açıklarlar. Öğrenci okuldan ayrılırken, okul idaresi öğrencinin ailesi ile onun gelecekteki kariyeri hakkında görüşmeler yaparak bazı önerilerde bulunur. Son karar aile, okul ya da okuldaki denetleyici tarafından verilir. Bu kararda öğrencinin genel yetenek, ilgi ve başarı durumu ile Almanca, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerindeki başarısı önemli rol oynar. Ortaöğretimin 1. devresinde 5. ve 6. sınıflar bir Yöneltme Kademesi (Orrentierungsstufe) olarak düzenlenmiştir. Bu kademe eyaletlere göre Deneme Kademesi, Destekleme Kademesi, Gözlem Kademesi olarak da adlandırılır. Yöneltme kademesinin görevi, gözlem, destekleme ve deneme yoluyla, ortaöğretim birinci kademesindeki okul türlerine yönelme işini kolaylaştırmaktadır. İlk okuldan sonra öğrenci hakkında verilen kararın doğru olup olmadığının denendiği bu devrede, öğrencinin ilkokuldan tamamen farklı olan yeni okul dönemine uyum sağlaması ve ilk okulda kazandığı bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanması ve geliştirmesi amaçlanır. Bunun için bu sınıflardaki eğitim çalışmaları başlangıçta ilkokulun bir devamı olarak yürütülür ve yavaş yavaş söz konusu okulun amaçlarına ve çalışma biçimlerine uyarlanır. Yöneltme kademesinin bir diğer özelliği, öğrencilerin yalnızca derslerdeki başarılarının değerlendirilmeyip her bir öğrenci için Gözlem Dosyası tutulmasıdır. Öğrencinin uyum, gelişim ve başarı durumu sınıf öğretmeni ve ders öğretmeni tarafından sürekli gözlenir ve dosyaya işlenir. İşte bu dosyalar öğretmenlere ve öğretmenler kuruluna öğrenciler hakkında çok yönlü bilgi sağlar. Karar veliye yazılı olarak bildirilir; veli okulun bildirdiği karara uymama hakkına sahiptir.(7) Türk Eğitim Sisteminde Yönlendirme Süreci Almanya da öğrencileri zorunlu eğitimde yönlendirme çalışmalarının ilkokulun 1. sınıfından başlayarak geniş bir zamana yayılması, yönlendirme çalışmalarında öğretmenlerin öğrencileri gözlemlemeleri ve özenle tutulan gözlem kayıtlarının yönlendirmelerdeki önemi dikkat çekicidir. Ülkemizde Mesleki Rehberlik, Mesleğe yada Alan / Bölümlere Yönlendirme sürecini incelediğimizde: İlköğretim kurumlarında Mesleki Rehberlik ve Mesleğe Yönlendirme konusunda: İlköğretim okulu son sınıf öğrencilerini mesleki ve teknik eğitime yöneltmek üzere; mesleki ve teknik örgün yaygın eğitim okul ve kurum müdürlüklerince bir program çerçevesinde okul gezileri düzenlenerek atölye ve laboratuarların tanıtılması, seminer, konferans, sempozyum düzenlenerek mesleki ve teknik eğitim, insan gücü ve istihdam ilişkilerinin anlatılması,... afiş, broşür, görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla meslek alanlarının tanıtılması, öğrencilerin mesleki eğilimlerini saptamak üzere anket uygulanması ile yönlendirme çalışmaları yürütülür denilmektedir.(8)

10 10 Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde ise Alanlara Yönlendirme konusunda: Programlarında birden fazla alana yer verilen üç yıllık liselerde 9 uncu sınıfı, geçen öğrenciler; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak İlgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır. Yönelme veya yönlendirme; üç yıllık liselerde 9 uncu sınıfta, okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır denilmektedir.(9) Görüldüğü gibi ülkemizde Mesleki Rehberlik ve mesleğe yönlendirme ilköğretimin sekizinci sınıflarında gündeme gelmektedir. Böylece 8. sınıflarda ortaöğretime 9. sınıflarda Alan/Bölümlere yapılan yönlendirmeler iki yıl gibi dar bir zamanda toplanan bilgilerle yapılmaktadır. Bu da öğrenciyi tanımada yeterli bir süre değildir. 9. sınıflarda yapılan Alan/Bölüm yönlendirme çalışmalarına ise ilköğretimde elde edilen bilgiler ışık tutmamaktadır. İlk öğretimden öğrencilerin devam ettiği bir üst öğretim kurumlarına gönderilen Öğrenci Toplu Dosyaları öğrencileri çeşitli yönleriyle tanıtmaya ve onları yönlendirmeye ışık tutacak ölçüde işlenmiş bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Ülkemizde temel eğitimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması ile öğrencileri ilk öğretimden bir üst orta öğretim kurumlarına yada mesleki eğitim programlarına hazırlama ve 9. sınıflarda Alan/Bölümlere yönlendirmede Öğrenci Toplu Dosyalarının önemini arttırmıştır. Çünkü, temel eğitimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılması öğrencinin yaşantısını uzun bir süre gözlemleme ve bu gözlem sonuçlarını sistematik bir şekilde kayda geçirilmesine böylece öğrenciyi bu süre içerisinde çeşitli yönleriyle tanımaya olanak vermektedir. Zaten yönlendirmenin ana öğesi de öğrenciyi tanıma çalışmasıdır. Bu nedenle bu dosyalardaki bilgiler yönlendirme çalışmalarında öğrenciye bilgi vermekten çok öğrenciyi tanımaya ve onların isabetli kararlar vermelerine yardımcı olacaktır. Oysa ilk öğretim birinci kademede sınıf öğretmenlerinin öğrenciyi çeşitli yönleriyle gözlemleyerek kendilerine tuttukları Öğrenci Gözlem Defteri ve öğrenciler hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı Öğrenci Toplu Dosyaları amacına uygun işlendiğinde öğrencinin gelişim, yetenek, ilgi, uğraş, insan ilişkileri vb. hakkında onları tanıtıcı daha sağlıklı ve objektif bilgiler sağlayacaktır. Bir sonraki yıla ya da öğretim kurumuna aktarılan bu bilgiler öğrenciyi tanıma ve yönlendirme çalışmalarını son bir yıla yada sadece 9. sınıfa sıkıştırmamış olacaktır. Böylece öğrencinin geçmiş yaşantı ve öğrenimlerine ait bilgiler, onların kendilerini tanımaları ve daha isabetli karar almalarına, yetenek, ilgi ve kendi özelliklerine uygun mesleklere yönelik öğretim programlarını seçmelerine yardımcı olacak ve onların kendilerini gerçekleştirerek mutlu olmalarını sağlayacaktır. Kendini gerçekleştirme Maslow un piramidinin son basamağıdır. Bu basamaktaki herkesin tanınmış, ünlü kimseler olması gerekmez. Yaşamını son derece anlamlı gören ve yaşamının her dakikasını

11 doyarcasına yaşayabilen herkes bu aşamayı gerçekleştirmiş olarak algılanır. Bu kişiler hayatın tadını alarak yaşarlar, yaratıcıdırlar, yaşama gülümseyerek bakarlar.(10) 11 SONUÇ Ortaöğretim kurumlarındaki başarısızlıkların nedenlerinden biri de, çeşitli nedenlerle yetenek, ilgi, kişilik özelliği ve diğer yeterliliklerini göz önüne almadan kısaca kendilerini tanımadan, farklı alanlara yönelmeleridir. Yöneldikleri alanlarda zorlanan, başarısız olan öğrencilerde özgüven yitimi ve benliğini olumsuz algılamaya bağlı olarak olumsuz davranış eğilimleri de artmaktadır. Bireylerin kendilerini gerçekleştirerek mutlu olmaları onların kendilerine uygun eğitim programlarını dolayısıyla meslekleri seçmelerine bağlıdır. Bireyin karar sürecinde onun kendisini tanıyarak yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine uygun bir öğretim programına yönelmesine yardım etmek aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur; çünkü toplumların bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişimleri insan kaynağının en iyi şekilde kullanılmasına bağlıdır. Sonuç olarak bu sorumluluk karar sürecinde bireyi tanıma ve ona gereksindiği bilgiyi sağlama çalışmalarını bir döneme sıkıştırarak değil; öğrencinin öğretim süreci içinde toplanan bilgilerin özenle işlenip daha sonraki dönemlere aktarılarak yararlanılmasını sağlamakla yerine getirilebilir.

12 12 KAYNAKLAR: 1. ÖSYM. Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu ÖSYM. Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu Hançerlioğlu. Orhan. Ruhbilim Sözlüğü.Remzi Kitapevi. İstanbul Kepçeoğlu. Muharrem. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Özerler Matbaası. Ankara Sakallı.Nuray. Sosyal Etkiler. İmge Kitapevi. Ankara Arslan, M. Metin. Çiğdem Kılıç. Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Yıl Sayı: Arslan, M. Metin. Çiğdem Kılıç. Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. Yıl Sayı: MEB Tebliğler Dergisi Sayı : MEB Resmi Gazete. Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği Sayı : Cüceloğlu. Doğan. İnsan ve Davranışı. Remzi kitapevi İstanbul.

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ALAN VE MESLEK SEÇİMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ALAN SEÇİMİ ÇALIŞMALARI Sınıflarda Alan Seçimi esaslarının anlatılması Velilere Alan Seçimi esaslarının anlatılması Öğrencilere 9. sınıfta

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER

LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER LİSE1 VE LİSE 2. SINIFLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (yeni genelgeye göre düzenlenmiş şekliyle) *****2005-2006 ÖĞRETİM YILINDA YENİLİKLER Okul-Aile Birliği Yönetmeliği(2004-2005) OAB'nin etkinliği arttı

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

SEVİYE BELİRLEME SINAVI SEVİYE BELİRLEME SINAVI SINAV MARATONUNDA VELİLERE LERE DÜŞEN D GÖREVLER SBS PUANI İLE YERLEŞİ ŞİLECEK OKULLAR FEN LİSELERİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ANADOLU İMAM

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI TURGUTLU LİSESİ (NDOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNIŞM HİZMETLERİ ÇLIŞM PLNI y Yeterlikler Kazanımlar(amaçlar) E 1. Öğrencilerle tanışma, Öğrencilerimize

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ ANKARA EYLÜL 2007 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI TERCİH VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Tercih Danışmanlığı Nedir? Meslek seçimi okullarda ve dershanelerde genellikle sadece akademik başarı ölçütüne ve revaçta olan bölümlere göre yapılıyor. Oysa yetişkin bir

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ

5. MESLEKİ REHBERLİK. Abdullah ATLİ 5. MESLEKİ REHBERLİK Abdullah ATLİ Meslek seçimi neden önemlidir? İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi,

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Rehberlik Servisi e-bülten. Mayıs 2015

Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Rehberlik Servisi e-bülten. Mayıs 2015 Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Rehberlik Servisi e-bülten Mayıs 2015 Okul Rehber Öğretmenleri Basri AKGÜL & Merve K.SONDAŞ Mayıs 2015 ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ E-BÜLTEN MAYIS 2015

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Puan, Notla Değerlendirme MADDE 16 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

1/23/2015. Karne Ne Anlatır. Ocak 2015. Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı

1/23/2015. Karne Ne Anlatır. Ocak 2015. Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı 1/23/2015 Karne Ne Anlatır Ocak 2015 Beylikdüzü A.K.Koleji Rehberlik Servisi Veli Paylaşımı Başarılı Çocuklarımızı kutluyoruz. Kendilerini gerçekleştirme yolculuklarına tanıklık etmekten kıvançlıyız. Sözde

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı)

FEN VE ANADOLU LİSESELERİ Öğretmen sınavı analiz sonuçları (ortak soru sayısı/branş soru sayısı) 1 yılında yapılan sınav ile ilgili ÖSYM den yapılan açıklamaya göre, sınava 1 milyon 895 bin 476 aday başvurdu, bu adaylardan 57 bin 742 si sınava girmedi. Sınavı geçerli sayılan aday 1 milyon 837 bin

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

SINIF REHBERLİK PLANLARI

SINIF REHBERLİK PLANLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF REHBERLİK PLANLARI 7.SINIF REHBERLİK PLANI Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51 - *Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar a) Okulun rehberlik ve psikolojik

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Ailenin önemli işlevlerinden biri de çocuğunu eğitme işlevidir. Her aile bu işlevini karşılamak zorundadır. Bu aynı

Detaylı

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI

ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI ÇANKIRI TİCARET MESLEK LİSESİ EĞİTİMDE KALİTENİN OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMİYLE ARTTIRILMASI VELİ ANKETİ SONUÇLARI Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen AB Projesi kapsamında okulumuz

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı