Siyah Amerikalılar Siyah Amerikalılar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siyah Amerikalılar Siyah Amerikalılar"

Transkript

1 Siyah Amerikalılar Siyah Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri'inde yaşayan, ataları Afrika kökenli kişileri belirten terim. Siyah Amerikalıların büyük çoğunluğu, Kuzey Amerika'ya zorla getirilmiş kölelerin soyundan gelmektedirler. Siyah Amerikalı nüfus aynı zamanda, Siyah Afrika, Batı Hint Adaları ve Latin Amerika'dan yakın dönemdeki göçlerle artmıştır. ABD'deki siyah nüfus, 1790'larda yaklaşık 'ken, 1990'da 30 milyona yaklaşmıştır. Toplam nüfusa oranlandığındaysa, 1790'da siyah nüfus toplam nüfusun % 19,3'üyken, 1930'da % 7,9'una düşmüş, artış, 1930'dan sonra gerçekleşmiştir. Siyah Amerikalı nüfusunun tam olarak ne kadarının Afrikalı ataların soyundan geldiği bilinmemektedir. Bunun nedeni, son 300 yılda ABD'de, Afrika soyundan gelenler ile beyaz Avrupalılar ve Kızılderililer arasında, büyük bir ırk karışması yaşanmış olmasıdır. Siyah Amerikalılar arasındaki fiziksel farklılıklar, ABD'deki öbür ırk grupları içinde gözlenen farklılıklar kadar sivridir. Ten renginin tonları koyu kahverengiden fildişine kadar değişir. Beden biçimi açısından da siyah Amerikalılar kısa ve şişmandan, uzun ve zayıfa kadar farklılık gösterirler. Burun biçimi, gaga burundan, enli ve düz buruna, saç rengi açık kestaneden koyu kahverengiye, saç yapısı kıvırcıktan, yumuşak ve düze kadar değişir. Tarihsel olarak, ABD'de bağlı olunan ırkın belirlenmesi açısından baskın görüş, siyah Afrikalıların soyundan gelenlerin siyah sayılması yönündedir. ABD'nin bazı kesimlerinde, özellikle Ayrılık Savaşı'ndan önce Güney'de, bağlı olunan ırk grubunun belirlenmesini tanımlayan yasalar çıkarılmıştır. Irk kavramı, ABD'de siyah azınlığa uygulandığı biçimiyle biyolojikten öte, toplumsal ve siyasal bir kavramdır. Not: Köle alıcılarına mezatla satılan siyah aileler, genellikle parçalanırdı. Köleciliğin Amerika'da gelişmesinin nedeni, Güney'in toprağın işlenmesine dayalı tarım sistemi dolayısıyla ucuz işgücüne duyulan talepti (Chicago Historical Society). KÖLELİK DÖNEMİNDE SİYAHLAR : Yeni Dünya'ya ilk Afrikalılar, İspanyol ve Portekizli sömürgecilerle birlikte geldiler. 1600'de Orta Amerika'da, Güney Amerika'da ve Antil adaları bölgesinde özgür ve köle yaklaşık Afrikalı vardı. 1619'da, günümüzde ABD'yi oluşturan bölgeye Afrikalılar, HollandalI bir gemi kaptanının Jamestown'da sattığı kölelerle ayak bastılar. Sonra, toprağın bol, işgücününse çok az olduğu ülkeye, işçi eksikliğini doldurmak için gün geçtikçe daha çok siyah köle getirildi. XVII. yy'ın sonunda, ortalama Afrikalı Yeni Dünya'ya yerleşmişti arasında bu sayı 'a ulaştı: 1810'dan sonraysa, siyah köle getirildi. Bunların bazıları doğrudan doğruya Kuzey Amerika'daki İngiliz kolonilerine götürüldüler. Öbürleri, önce Batı Hint Adaları'nda köle olarak çalıştırıldılar; sonra yeniden satılıp, yarı kıtaya götürüldüler. ABD'de kölecilik: İlk getirilen Afrikalılara, Avrupa kökenli hizmetkârlarla aynı biçimde davranılıyordu. Ama bu eşitlik uzun sürmedi. XVII. yy'ın ilk yarısında siyah ve beyaz hizmetkârlara çok farklı davramlmaya başlandı. 1662'de Virginia yasalarında Afrikalıların ömür boyu hizmetkâr kalacakları yolunda bir madde, yer aldı. 1667'deyse "vaftizci tarikatından olmanın, kişinin köle ya da özgür olma durumunu değiştirmeyeceği" belirtildi. 1740'ta, Kuzey Amerika'daki kolonilerde kölecilik sistemi iyice gelişti. Virginia'da o yıl çıkarılan bir yasada, kölelerin "bütün amaçlar... için... sahiplerinin malı oldukları" açıklandı. Afrikalı ataların soyundan gelenlerin, Kuzey Amerika'daki öbür insanların kişisel malı oldukları ilkesi, ilk Afrikalının Kuzey Amerika'ya ulaşmasından sonra geçen üç buçuk yüzyılın üçte ikisi boyunca geçerli oldu. Etkileri, İngiliz kolonilerinin bağımsızlığa kavuşmalarına ve köleciliğe karşı ulusal ülküler geliştirilmesine karşın, artarak sürdü. Çeşitli ideolojik muhalefete karşın, ABD'de kölelik sistemi 1865'e kadar yürürlükte kaldı; üstelik, o tarihten sonra da, siyahlar karşıtı akımın etkisi sürdü. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan önce bütün kolonilerde, kölecilik geçerliydi. Bağımsızlığın ülküleri ve köleciliğin getirdiği kazançların sınırlı olması, Kuzey eyaletlerinde XVIII. yy'ın son çeyreğinde köleciliğin kaldırılmasına yol açtı. Oysa Güney eyaletlerinde, tütün üreticileri ve pamuk çiftçilerinin ucuz işçi çalıştırma gereksinmeleri nedeniyle, kölecilik sistemi gün geçtik çe güçlendi. 1850'de, Kuzey Amerika'daki siyah nüfusun % 92'si Güney'de toplanmıştı ve bunların yaklaşık % 95'i köleydi. Tarlalarda yaşam güçtü ve siyahların kültür geleneklerini sürdürmelerine izin verilmiyordu. Köle pazarlarında, erkekler karılarından, çocuklar annelerinden ayrılıyordu. Ailesel ve kabilesel bağlar kopmuştu. Kölelerin yüzde 50'si, köle sahibinin yüzde 10'unun malıydı. Tarım alanlarındaki bu yoğunlaşmanın, pek çok siyahın yaşamı için önemli sonuçları vardı. Çiftlik sisteminde, genel davranış biçiminin sonucu olarak, siyah işçilerin çalışmasını denetlemekle görevli "gözcü"ler, acımasız davranıyor, siyahlara "hayvan" gözüyle bakıyorlardı. Ceza, kölenin sahibinin ya da sahibinin vekilinin insafına kalmıştı. Köleler, köle sahibi tarafından bağışlanmadıkça mülk edinemiyorlardı; bir başkasının dişi kölelerinden birinin ırzına geçmek, başkasının mülkiyet hakkının çiğnenmesi dışında cezai sonuç doğurmuyordu. Köleler, mahkemede beyazlara karşı tanıklık yapamıyorlardı. Konut, giyecek

2 ve yiyecekleri en düşük nitelikliydi ve ancak kölelerden istenen işi yapmalarına yetecek kadar veriliyordu. Bu kuralları uygulamayan köle sahiplerine de katı cezalar verilmekteydi. Güney'in büyük kesiminde, bir siyaha okuma-yazma öğretmek yasaktı. Not: Mat Turner, 1831'de bir grup köle arkadaşını köleliğe karşı ayaklanmaya kışkırttı. Virginia'daki bu ayaklanma, Turner'ın ve arkadaşlarından on altısının asılmasıyla sona erdi. O tarihten sonra Güneyli yasa koyucular, kölelerin denetimini elde tutmak için, yasaları sertleştirdiler. Siyahların muhalefeti: Bütün Güney eyaletlerinde köleleri denetim altında tutmayı ve herhangi bir muhalefeti önlemeyi amaç alan yasalar vardı. Bununla birlikte, 1800'deki Prosser ve Bowler ayaklanması, 1822'de Denmark Vesey'in öncülük ettiği ayaklanma, 1831'de Nat Turner ayaklanması, vb. birçok küçük başkaldırı oldu. Ama, yasaların siyahlara karşı yaptırımları daha da artırmasından başka işe yaramadı. Siyahların silah taşımaları ve yanlarında beyaz biri bulunmadıkça biraraya toplanmaları yasaklandı. Güney'de ya da Kuzey'de yaşayan özgür siyahlarsa, Güneyli siyah kölelerin karşılaştıklarından biraz farklı tepkilerle ve hareketlerle karşılaşıyorlardı. Oy verme ve eğitim gibi toplumsal-ekonomik etkinlikler başlamıştı. 1857'de ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülen Dred Scott-Sandford davası, eyaletlerde siyahlara yapılan davranışları anayasal güvence altına aldı. Dava sonucunda varılan karar şöyle özetlenebilir: "Özgür de olsalar, siyah Amerikalılar, Bağımsızlık Bildirisi'nde tanımlanan yurttaş sözcüğünün kapsamına alınmayacak, bu bildiriyle sağlanan hiçbir hakkı isteyemeyecek bu bildirinin sağladığı yurttaş ayrıcalıklarından yararlanama yacaklardır". Siyahlar, kölelik durumuna çeşitli yollarla karşı çıktılar. Prosser, Vesey ve Turner gibi kölelik sistemine açıkça karşı çıkanların yanı sıra, binlerce siyah köle kaçıp, ABD'nin kuzey kesimine ya da Kanada'ya yerleşti. Bazıları, güç koşullar altında bireyselliklerini korumaya ve içlerinde Afrikalı atalarından izler bulmaya çalıştılar. Geri kalanlarsa, beyaz Amerika'nın onlara benimsettiği rolü kabul ettiler. Bazı alanlarda, bu durum, beyazların siyahlardan üstün olduklarına tanıklık eden "Tom Amca"ya da "Sambo" kişilikleri gibi siyahların doğmasıyla sonuçlandı. Yasal statünün yokluğuna ve yerel köle ticaretinin olumsuz etkilerine karşın, siyah aile, yetişkinler ve çocuklar arası ilişkileri düzenlemedeki geleneksel işlevine yeniden kavuştu. Afrikalı dinsel uygulamalardan etkilenen ve kölelerin, kendilerini köle sahibinin gözlerindekinden farklı biçimde algılamalarını sağlayan dinsel etkinlikler yaygınlaştı. Siyahlar, Güney dışında, Protestanlık içindeki mezhepleri ve birçok vaftizci kiliseleri içeren ayrı kiliseler kurdular. Bu arada, Philadelphia'da, Richard Ailen, Özgür Afrika Toplumu adı da verilen Afrika Metodist Piskopos Kilisesi'ni kurdu. Not: Siyah toplumbilimci ve yazar W.E.B. Du Bois, Siyah Halkın Ruhu (1903) adlı yapıtında Booker T. Washington'un uzlaşma stratejisine karşı Çıkmıştır. Ayrılık Savaşı: Ulusal siyasette, kölelik konusu, ulusun oluşma günlerinden başlayarak yer aldı. 1820'de, Missouri Uzlaşması, Kongre tarafından belirlenen bir ölçüyle, Missouri eyaletinin kuzeyinde kalan topraklarda köleciliği yasakladı. 1850'lerde, kölecilik konusu, ülkeyi bölgesel sınırlara böldü; bununla birlikte, pek çok bölgede, hem kölecilik, hem de kölecilik karşıtlığı, siyahlara karşı olma duygusunu da içermekteydi. Köleliğin kaldırılması yandaşları dışındaki Kuzeyliler, kölelik kurumunun ardından, özgür işgücünün ortaya çıkmasından çok, düne kadar köle olan siyahların, insan haklarından yararlanmalarının getireceği toplumsal sonuçları düşünüyorlardı. Lincoln'ün seçilmesiyle farkına varılan tehlikeler yüzünden Güney ayrıldığında, Kuzey, iç savaşı hızlandıranın kölecilik değil, ayrılma olduğunu açıkladı. Başkan Lincoln, Güney eyaletlerinde köleciliğe federal koruma verilmesini öngören bir anayasa değişikliğini destekledi: Kaçan köleler, savaşın ilk döneminde, federal birlikler tarafından sahiplerine geri götürüldü. Daha sonra, savaşın insanlarda yarattığı etkinin sonucu olarak, köleliğin kaldırılması yandaşlarını destekleyenlerin sayısı arttı. Başkan Lincoln de tutumunu değiştirip, 1862'de yayınladığı "Azat Bildirisi"yle, 1 Ocak 1863'te, hâlâ Birliğe karşı ayaklanmanın sürdüğü yerlerde yaşayan kölelerin özgür sayılacaklarını açıkladı. Bununla birlikte, Birlik içinde ve Birlik denetimi altındaki Konfederasyon topraklarında yaşayan köleler, bu bildirinin dışında tutulmuşlardı. Başlangıç bölümünde bildiri, ana tema olarak ordu propagandası yapıyordu: Köleler, yalnızca, onları özgür bırakacak gerçek bir otoritenin bulunmadığı bölgelerde özgür olarak tanımlanıyordu. Federal otoritenin denetimi altındaki bölgelerde buna hiçbir tepki görülmedi ve Azat Bildirisi, kölelik konusunda bir dönüm noktası olmadı. Savaş Güney'in çeşitli kesimlerinde yayıldıkça, siyahların yaptığı gösteriler, Güneylilerin, "mutlu köle nüfus" konusundaki gözlemlerinin yanlışlığını ortaya koydu. Köleler, Kuzeyli askerî birliklerin yaklaştıkları çizgiye, lojistik sorunlar yaratacak kadar kalabalık sayılarda yığıldılar. 1862'den başlayarak siyahları Birlik ordusu içinde kullanma hazırlıkları yapıldı. "Renkli Alayları" adı verilen birimler altında toplanan siyahın 'i Konfederasyon bölgesinden geliyordu. Konfederasyon, başlangıçta, siyahları asker olarak tanımayı reddetti. Öteki birliklerin tersine, güç durumda kalan siyah askerlere

3 teslim olma hakkı tanınmadı ve pek çok siyah asker, teslim olmaktansa savaşarak öldü. Siyahlar, Ayrılık Savaşı sırasında 200'den çok çarpışmaya katılmışlardır ve savaşın çeşitli nedenleriyle ölen siyah sayısı 'dir. Siyah askerlere daha düşük ücret ödenmesi, vb. ırk ayrımcı tutumlara karşın, siyahlar arasında askerden kaçma olaylarının sayısı, toplam Birlik ordusu içindekinin % 50'sinden az olmuştur. YENİDEN YAPILANMA VE SONRASI : Yeniden yapılanma ( ) dönemi boyunca, Birlik siyaseti, 1865'te Anayasa'nın 13. maddesiyle öngörülen köleliğin bütünüyle kaldırılmasına yöneldi. Aynı zamanda hükümet siyaseti de 14. (1868) ve 15. (1870) Tashih kararnamelerinin dile getirdiği siyahlara eşit haklar istemine yakınlaştı. Bununla birlikte, siyahlara eşit haklar tanınması düşüncesi, Güney'de olduğu kadar, Kuzey'dede geniş bir muhalefetle karşılaştı. Siyahlann katılımı: Yeniden yapılanma sırasında siyahlar, toplum yaşamının her alanında etkin görevler üstlendiler. Oy kullandılar ve Güney'de yeni eyalet anayasalarının yapılmasında etkili rol oynadılar. Yerel düzeyde ve eyalet düzeyinde siyasal görevler aldılar: 14 siyah ABD Temsilciler Meclisi'ne, 2 siyah da Senato'ya üye seçildi. Ayrıca siyahlar, daha önce hiçbirinin katılamadığı halk eğitim sisteminin kurulmasında baskı yaptılar ve çalıştılar. Federal Ajans'ın ve kuzey kiliseleri topluluğu Freedmen Bürosu'nun yardımıyla özel okullar ve kolejler kurdular. Federal birlikler tarafından destek verilen yasalarla, kamuya açık yerlere girmelerine olanak tanındı. Eski köleler, el konan toprakların ya da federal hükümetin topraklarının aile çiftlikleri olarak bölüneceğini ve kendilerine dağıtılacağını umuyorlardı. Bu umutlar gerçekleşmediyse de, küçük bir topluluk toprak edinebildi; geri kalan siyahlarsa, eski köle sahiplerine ekonomik açıdan bağımlı kaldılar. Beyazların muhalefeti: Siyahların haklarına en büyük saldırı, yeniden yapılanma dönemindeki federal siyasetleri baskıcı ve öç almaya yönelik bulan Güneyli beyazlardan geldi. Şikâyetlerinin en büyüğü, eyalet hükümetlerinin siyahların denetimine girmiş olmasıydı (oysa bu doğru değildi). Pek çoğu, siyahları siyaset sahnesinden uzaklaştırmak ve savaş öncesi duruma elden geldiğince yakın koşullar oluşturmak istiyordu. Federal hükümet, bu isteklerini gerçekleştirecek yasal düzenlemeleri yaptıkça, yasal ve yasal olmayan kuruluşlar, amaçlarına ulaşmak için etkinliğe geçtiler. 1860'ların sonlarında kurulan Ku Klux Klan, vb. örgütlerin yasa dışı eylemleri, Kuzey'de siyah vatandaşların haklarının korunmasına yönelik ilginin gün geçtikçe azalmasıyla birleşince, Demokrat Parti'nin eyalet hükümetlerinde denetimi ele geçirmesiyle sonuçlandı. 1877'de son federal birliklerin de Güney'den çekilmesi ve "yeniden yapılanma"nın resmen sona ermesiyle, Güneyli eyaletlerde beyazların kuralları bütünüyle eski biçiminde uygulanmaya başlandı ve siyah vatandaşların hakları bir kez daha tehlikeye girdi. Güney'in ırk sistemi: "Yeniden yapılanma"nın bitmesiyle birlikte, siyah vatandaşlar açısından son derece güç bir dönem başladı. Vatandaşlık haklarının korunması için siyahlar, bu hakların varlığına kesin biçimde karşı çıkan kişilerin denetimindeki eyalet hükümetlerine bel bağlamaya zorlandılar. Federal hükümet, gittikçe siyahların haklarıyla ilgili konulardan uzaklaşıp, Güneyli beyazların durumunu yönetim ve yargı alanlarında desteklemeye yöneldi. Güney'de, savaşın hemen ardından, yasa dışı şiddetle birlikte başlayan siyahların haklarından yoksun bırakılmaları, XX. yy'ın ilk yıllarında aşağı yukarı bütünüyle amacına ulaştı. Pek çok Güney eyaletinde oy vergisi, okur-yazarlık testleri ve "Büyükbaba Koşulu"adı verilen koşul,siyahların oy vermelerini yasaklarken, beyazların oy kullanma hakkının sürekliliğini sağlamayı amaç alan kurallar kondu. Bu çalışmalar sonucunda, Alabama'da 1900'de olan siyah seçmen sayısı, 1901 'de anayasada yapılan değişikliklerin sonucu olarak 3 000'e düştü. Louisiana'da da, benzer bir hareketle, 1869'da olan siyah seçmen sayısı, 1904'te 1 342'ye düştü. Güney'de, siyahların oy verme haklarındaki kökten düşüş, gündelik yaşamın çeşitli alanlarında siyahların beyazlardan kurumsallaşmış ayrılığını kolaylaştırdı. Siyahlar jürilere alınmadılar; otellerde, lokantalarda, eğlence yerlerinde siyahlara servis yapılmadı. Toplu taşıma araçlarında ve kamuya açık yerlerde, kendilerine ayrılmış bölümlerde oturmaya zorlandılar ve her ırk için ayrı eğitim sistemi geliştirildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, Jim Crow Yasası'yla Güney'in her yanında siyahlar ile beyazların ayrı tutulması yasallaştı. Jim Crow Yasası, ABD'nin öbür kesimlerinde de ya yasalarla ya da yerel uygulamanın içinde ortaya çıktı. Bu yasanın Anayasa'ya uygunluğu 1896'da, Plessy-Ferguson davasıyla onaylandı. ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki bu davada, bir Louisiana yasasının getirdiği tren vagonlarında ırka göre ayrım yapılması onaylandı. Siyahlar ile beyazlar arasındaki eşitsizlik, özellikle eğitim alanında açığa çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarına kadar, Güney'deki belli devlet okulları 12 yıllık halk eğitiminden siyahların yararlanmalarını engelliyordu. "Yeniden yapılanma" dönemi sonrasındaki siyahların güçsüzlüğüne, arasındaki linç olayı da tanıklık eder. Bununla birlikte, Güneyli beyazların siyahlan siyasal haklarından yoksun bırakma ve toplumsal eşitlikten yararlandırmama çabalarına karşın, "yeniden yapılanma" sonrasında, siyahların ekonomik durumlarını geliştirme ve siyasal haklarından yararlanma doğrultusunda etkinlikler ve çabalar bir ölçüde başarılı oldu: 1870'te, 10 yaşın üstündeki siyah nüfusun yüzde 80'i okuma yazma bilmezken, bu oran 1900'de % 50 azalmıştı. Toprak sahipliği de, hâlâ düşük olmasına karşın, önemli miktarda artmıştı: 1901'de, Güney'deki siyahların % 25'i kendi toprağının sahibiydi arasında, toplam 13 dönemde, yedi siyah ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Bu arada siyahların haklarını geliştirmeye yönelik çeşitli örgütler kuruldu. Bunların en çok tanınanı 1909'da kurulan Renkli İnsanların Gelişmesi İçin ulusal Dernek'tir. Kurucularından, William E. B. Du Bois, siyahların haklarının tam olarak ve acilen verilmesi için savaşanların başında gelir. Bu dönemde, siyahlar için tam ırk eşitliği sağlanmasına yönelik çabalara karşın, tarihçiler "yeniden yapılanma" sonrası dönem ırkçılığında, Siyahların uzlaşmacılığına dikkat çekmişlerdir. Bazı Siyahlar tarafından benimsenen uzlaşmacı tavırlar siyahların

4 toplumsal haklan için çalışmadan önce, sabırlı olmalarını ve ekonomik eşitlik kazanmak için çok çalışmalarını öneren siyah eğitimci Booker T. Washington'un görüşlerinde simgeleşir. Görüşleri pek çok muhafazakâr beyazın görülerine uygundur; ancak aralarında Du Bois'nın da bulunduğu birçok siyah önder tarafından karşı çıkılmıştır. Not: Marcus Carvey, siyah kültürünün geliştirilmesini savunarak, arasında siyah Amerikalıları Afrika'da bağımsız bir ulus kurulması doğrultusunda yüreklendirmiştir. GEÇİŞ DÖNEMİ: Birinci Dünya Savaşı, siyah Amerikalıların tarihinde bir dönüm noktası oldu. Siyahların Güney'den yavaş yavaş Kuzey'e göç etmeleri den sonra Avrupa dan ABD'ye göçün azalması ve Kuzey kentlerinde işçiye olan talebin artması sonucu, savaş sanayisine de bağlı olarak arttı. Siyahların, kentlerde kalabalık topluluklar halinde biraraya gelmeleri, Amerikalı beyazlar gibi ırkçı tutumlar sergileyen Avrupalı beyazlarla kaynaşmaları ve"dünyayı demokrasinin yeşerebileceği duruma getirin" yolunda savaş propagandaları, siyahların umutlarını, düşlerini ve özlemlerini artırdı. Bununla birlikte, ırk ayrımcı düşünceler, linç olayları siyah ayaklanmaları ve siyahlara uygulanan kıyımlar, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu iyimser ortama kadar, Kuzey'de yoğun biçimde sergilendi. Bu eylemler, siyahların siyaset alanındaki çabalarını olumsuz etkilediyse de, siyahlar değişen tutumlar sayesinde, kimliklerini dile getirmenin başka yollarını buldular yıllarında, siyah Amerikan edebiyatı, müzik ve sanatında önemli ürünler verildi ve ırk bilinci yükseldi. Evrensel Zenci Geliştirme Derneği'nin kurucusu ve siyah ulusçuluğun önde gelen isimlerinden siyah önder Marcus Garvey, yapıtlarında "siyah ırk bilinci"ni başarıyla yansıttı yıllarındaki büyük ekonomik bunalımdan, siyahlar beyazlara oranla daha az etkilendiler; çünkü siyah toplumun ekonomisi zaten bunalım içindeydi. Bununla birlikte, ekonomik ölçüye göre, en alt uçtaki topluluk en çok zarar gören topluluk olduğu için, ekonomik koşulların kötüleşmesi siyahlara da zarar verdi. "Yeni Çözüm" siyasetiyle gerçekleştirilen reformlar, özellikle ekonomik sonuçlarla bağlantılıydı; siyahların azınlık ırk grubu konumlarından kaynaklanan sorunlarına çözüm getirmiyordu. Bununla birlikte, "Yeni Çözüm" çalışmaları kapsamında yoksullara yardım edilmesi sonucunda, "yeniden yapılanma" döneminden beri, siyahlar hükümetten ilk kez yardım aldılar. Franklin D. Roosevelt'in ırkçılığa karşı duyarlı olması, Cumhuriyetçi Parti'ye karşı artan soğuklukla birleşince, siyahlar Demokrat Parti'ye oy vermeye başladılar; ama bu yönelim, siyahlar açısından genellikle kötü sonuçlar doğurdu;çünkü Demokratların denetimi altındaki yargı mekanizmasının önemli noktalarına, ırk ayrımcı görüşlerini açıkça dile getiren kişiler getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazi ırkçılığına karşı savaşın ABD'deki ırkçılığı da zayıflatacağına inanan siyahlar, bütün içtenlikleriyle savaşa katıldılar. Orduya katılan siyahın yaklaşık yarım milyonu deniz aşırı birliklerde görev aldı. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, siyahlar genellikle geri hizmetlerde kullanıldı ve pek çoğu temel silahları kullanmayı bile öğrenemedi. Savaş sanayilerinde çalışan azınlık gruplarından işçilerin mesleki eğitimlerini geliştirmeleri için Başkan Roosevelt, "Ulusal Uygun İş Eğitimi Komitesi"ni kurduysa da, Kuzey ile Güney'in birçok bölümünde, Jim Crow Yasası uygulamalarının etkinliği sürdü. TOPLUMSAL HAKLAR HAREKETİ: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ABD'deki ırklar arası ilişkilerin değişmesini pek çok şey etkiledi. Savaş sırasındaki Nazi karşıtı propagandalar sayesinde birçok Amerikalı, kendi ülkelerindeki ilkeler ile ırkçılık gerçeği arasındaki çelişkiyi fark etti. Kuzey'deki ve Günev'deki kentlerde siyah nüfusun artması, siyasal etki yaratma konusunda siyahların potansiyellerini yükseltti. Aynı zamanda, bölgesel sorunlardan önce gelen ırka bağlı ulusal sorunları yansıttı. Bideşmiş Milletler Merkezi'nin ABD'de kurulmasıyla, soğuk savaş döneminde, SSCB'ye karşı ABD'nin önderlik etmesi düşünülen bir dünyada ırklar arası eşitsizlik daha görünür duruma geldi. Irkçılığa karşı beyazlardan oluşan küçük bir topluluğun gün geçtikçe büyümesi, siyahlara destek sağladı. Bununla birlikte ırklararası ilişkilerin değişmesinde en etkili çıkışı, siyahlar kendileri yaptılar. Irkçılığa karşı yasal hareket: Siyahların ırkçılığa ilk büyük saldırısı mahkemeler aracılığıyla oldu. Yüksek öğrenimle ilgili bir dizi davada. Yüksek Mahkeme, siyahlara ayrılan olanakların açıkça yeterli olmadığı durumlarda, eskiden yalnızca beyazlara açık öğrenim kurumlarına siyahların da alınmasını kabul etti. Yasal olarak en temel değişiklik 1954'te oldu. Kansas Eğitim Meclisi'nin bir davasında, Yüksek Mahkeme fırsatların ayrılmasının, doğası gereği eşitsiz olduğuna karar verdi. Bu karara karşın, Güney'de okulların karma duruma gelmesi, on yıldan uzun sürdü. Kuzey'de, siyahlar ile beyazların birbirlerinden ayrı yaşamalarının okullara uzanması ve "beyaz" okullara siyahların girişinin sınırlanmasıyla, devlet okullarında ırk ayrımı 1954'ten sonra arttı. Ayrımcılığa karşı verilen savaşta ikinci büyük çıkış, 1955'te Montgomery'de otobüs boykotunda gerçekleşti. Boykot, Rosa Parks adlı siyah bir kadının, bir beyaza otobüste yer vermeyi reddetmesiyle başladı. Kadının tutuklanması, siyahların Montgomery'de bir dizi miting düzenlemelerine ve ırk ayrımcılığın uygulandığı otobüsleri boykot etmelerine yol açtı: Bir yıldan uzun süren boykot, % 100 etkili oldu. Martin Luther Kingjr. adlı vaftizci tarikatından bir papazın toplumsal haklar hareketinde şiddete başvurmaksızın izlediği stratejisini açıklayarak ülke çapında ün kazanmasından sonra, mahkemeler otobüslerde ırk ayrımı yapılmasını, anayasaya aykırı buldular. Şiddet karşıtı hareket: Boykot sırasında doğan şiddet karşıtı hareket, ülkenin her yanındaki siyahlar ve beyaz destekçileri tarafından yayıldı. Oturma eylemleri ve özgürlük yürüyüşleri yapıldı; halka açık yerlerde ırk ayrımına son verilmesi istendi; her türden protesto gösterileri yapıldı. Bu eylemlerin başlıcaları, Washington'da 28 Ağustos 1963'te yapılan, 'den çok siyah ve beyazın sürmekte olan ırk ayrımcılığını, protesto ettiği

5 yürüyüş ile Birmingham'da (Nisan 1963) ve Selma'da (Mart 1965) yapılan geniş katılımlı gösteriler oldu. Bu toplumsal hak eylemleri NAACPve CORE (Irksal Eşitlik Kongresi, kuruluşu 1942) gibi uzun süre önce kurulmuş örgütler, yeni oluşan Kuzey Hıristiyan Öncülük Konferansı ve SNCC (Şiddet Karşıtı Öğrenci Koordinasyon Komitesi) gibi ülke çapında örgütler ile "Dallas Eyaleti Seçmenler Birliği", "Princeton İnsan Haklan Birliği" gibi yerel örgütler tarafından yönlendirildi. Irk ayrımcıların bu eylemlere yanıtı, soruna yol açan dış kışkırtıcıları suçlamak oldu. Birçok yasa görevlisi, eylemleri engellemek için katı önlemler aldılar ve eylemcilerin barışçı yollarla protesto haklarını korumayı reddettiler. Siyah ve beyaz eylemcilere karşı şiddet uygulaması yaygınlaştı. Üç toplumsal hak savunucusu Philadelphia'da 1964'te acımasızca öldürüldü. Birmingham'da 16. caddedeki Vaftizci kilisesinin bombalanması olayında dört siyah çocuk öldü. Güney eyaletlerinin her yanında düzinelerle siyah kilisesi yakıldı ya da bombalandı. Selma'da, 1965'teki eylemlerde iki beyaz ve bir siyah öldürüldü. Toplumsal haklar hareketinin tanınmış önderi Martin Luther King Jr., 1968'de bir suikastte öldü. Irk ayrımcıların bu kıyıcı tepkisine federal yanıt, birkaç yeni yasanın kabul edilmesi oldu; bunların en önemlileri 1964 ve 1965'te çıkarıldı: Toplumsal Haklar Yasası (1964), Jim Crow Yasası'ndan geride kalan yapıyı bozdu: Medeni Haklar Yasası (1964), siyahların okullara kayıt ve oy verme haklarına karşı çıkan yerel hükümetlerin ve tek tek bireylerin eylemlerine son vermek için çıkarıldı. Kentlerde kargaşa ve militan protesto: 1960 yıllarının ortasında ve sonunda, siyah önderler, siyasal başarının sınırlarını, ekonomik değişime katılamamayı ve yurt içindeki ırksal sorunlar ile ABD'nin yurt dışında uyguladığı siyasetin ilişkisini gün geçtikçe daha çok sorgulamaya başladılar. Şiddet karşıtı denge eylemlerinin gettolardaki siyah halkın yaşamında önemli değişiklikler yapamamasının bazı siyahlar tarafından kavranmasıyla da, muhalefet hareketi şiddetlendi. 1965'te Los Angeles'in Watt kesiminde, bütün bu sayılanlarla bağlantılı bir siyahlar ayaklanması başlatıldı. Saldırılarda, temel olarak, beyazların mülkleri ve gettolardaki beyaz otorite yapıları hedef alındı. 1968'de Martin Luther King Jr.'ın öldürülmesiyle yeni bir ayaklanma dalgası ülkeye yayıldı: Başkan Lyndon Johnson tarafından kurulan Halk Ayaklanmaları Ulusal Danışma Komisyonu'nun yayınladığı bir raporda, arasında 150'den çok ayaklanma ya da büyük karışıklık patlak verdiği açıklanmıştır; yalnızca 1967'de, 83 kişi öldürülmüş (çoğu siyah), kişi yaralanarak, 100 milyon doları aşkın değerdeki mal hasar görmüştür. 1960'ların sonunda gelişen siyah bilinçlenme hareketi ve saldırgan toplumsal haklar eylemleri, beyazların geri adım atmasıyla sonuçlandı. Siyah gurur: Ayaklanmalar, beyazların geri adım atması ve siyah toplumdaki yeni gelişmeler, 1960'ların sonunda toplumsal haklar hareketinin bir aşamasının sona ermesine yol açtı. 1970'lerde ve 1980'lerin başında siyahların hareketinin başlıca özelliği, siyah olma bilincinin ve siyah onurunun gelişmesi oldu. Bu değerler, yeni bir canlanma sağladı ve gün geçtikçe daha çok siyah, ABD'de ırk sorunlarıyla baş etmenin anahtarının, birey ve topluluk olarak kendileriyle ilgili duygularında olduğunu fark ettiler. Siyah gurur kavramı başlangıçta, siyah güzeldir ve siyah güç gibi sloganlarla dile getirildi. Siyah güç sloganı (1966), o dönemde Şiddet Karşıtı Öğrenci Koordinasyon Komitesi'nin başkanı olan Stokely Carmichael tarafından ortaya atıldı ve 1960'ların ikinci yarısında, daha çok toplumsal hak isteyen radikal eylemcilerin canlanma çığlığı oldu. Bu slogana dayalı Siyah Panterler Afrika-Amerika Birliği Örgütü, Siyah Müslümanlar hareketi, vb. örgütler gelişti. Siyah ırk kavramının önde gelen sözcüleri arasında Malcolm X, imamu Amiri Baraka (eski adı LeRoi Jones), Ron Karenga ve Huey Newton sayılabilir. Siyah siyasal hareket: 1960 yıllarından başlayarak adalet, eşit fırsat ve siyasal katılım elde etmek amacıyla bir çok siyah, siyasal hareketlere yöneldi. Bu sürece verilen adıyla, "ikinci yeniden yapılanma" dönemi boyunca, özellikle Güney'de kayıtlı siyah seçmen sayısında düzenli bir artış oldu; bunu, seçilmiş siyah devlet görevlilerinin artışı izledi. 1965'teki "oy hakkı eylemi"nden önce bile, 1960'ta Demokrat John Kennedy'nin başkan seçilmesinde olduğu gibi, bazı kuzey eyaletlerinde siyah seçmenlerin oyları etkiliydi başkanlık seçiminde Demokrat aday Jimmy Carter'a siyahların büyük desteği, bazı Kuzey ve Güney eyaletlerinde, beyaz seçmenlerinin eleştirilerine yol açtı. 1960'lardaki toplumsal hak eylemcilerinden Jesse Jackson, 1984'te Demokrat Parti başkanlık adayı seçimleri için düzenlediği kampanyanın ilk aşamasında 3 milyondan çok oy (ortalama % 75 siyah oy) aldıysa da, seçimi kazanmak için gereken delege sayısını tamamlayamadı. 1988'de ikinci kez adaylığını koyduğunda da, ilk aşamada 6,6 milyon oy ve delegelerin % 30'unun oyunu kazanarak başkanlık için ilk "ciddi" siyah aday oldu. Jackson'un oyları % 92 siyah ve % 12 beyaz seçmenin oylarından oluşuyordu. Geniş kitleleri ilgilendiren konulara parmak basan Jackson, özellikle genç seçmenleri çekti ve ulusal siyaset sahnesinde seçkin bir yer edindi yıllarından bu yana seçimle gelen devlet görevlileri arasında, siyahların sayısında artış görülmektedir. 1988'de okul yönetimi kurullarından Kongre'ye kadar her düzeyde seçimle işbaşına gelen siyah devlet görevlisi sayısı 6 680'dir. Thurgood Marshall, 1967'de Yüksek Mahkeme'ye üye seçilen ilk siyah olmuştur. Aynı yıl, Massachusetts'den Edward W. Brooke, "yeniden yapılanma" döneminden beri ABD Senatosu'na seçilen ilk siyah üyedir. Kongre üyeleri arasında da 12 eyaletten 12 siyah vardı. 1960'ların ortalarından 80'le-re Los Angeles'te Tom Bradley, Newark'ta Kenneth Gibson ve Sharpe James, Gary'de Richard Hatcher, Atlanta'da Maynard Jackson, New Orleans'da Ernest Mo-rial, Cleveland'da (Ohio) Carl Stokes, Washington'da Walter Washington,

6 Detroit'te Coleman Young, Chicago'da Harold Washington, Philadelphia'da Wilson Goode belediye başkanlığı yapmışlardır. GÜNÜMÜZDE SİYAH AMERİKALILARIN KÜLTÜRÜ: Günümüzde ABD'deki siyahlar, temelde kentlidirler. XX. yy boyunca, Güney'deki köylerden, Kuzey ve Batı'daki kentlere taşınmaları, ABD tarihindeki en büyük insan göçlerinden birini oluşturmuştur. Nüfusun bu kadar büyük oranlarda taşınması hem eskiden, hem de yeni göç eden siyahlar bağlamında fabrikalara ve toplumsal yapıya büyük bir yük bindirmiştir. Bunlara, düşük üç ret, yüksek işsizlik oranı, eğitimsizlik ve ırk ayrımcılığından kaynaklanan sorunlar da eklenir. XX. yy'ın, ABD'deki siyahlar açısından sürekli bir bunalım durumu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, siyah toplum, siyah Amerikalıların gün geçtikçe daha çok kıvanç duydukları bir dizi farklı kültür özelliği üretmiştir. Bu özelliklerin birçoğu Afrika kökenli kültür geleneklerini yansıtır, ama geri kalanlar ABD'deki siyah Amerikalıların özgünlüğünün kanıtıdır. Siyah Amerikalıların kültürünün özgün yanlan, özellikle müzik, sanat ve edebiyat alanlarında görülür. Aynı biçimde, konuşmalara, aile düzenine ve giyime, yaşama biçiminin öbür alanlarına da yansır. Afrikalı atalar, köleliğin düşmanca ortamında yaşamak ve Jim Crow Yasası, siyah Amerikalıların yaşamının kültür örneklerinin biçimlenmesinde önemli etkiler yaratmıştır. Müzik ve sanat: Müzik alanındaki siyah Amerikalı gelenekleri, Afrikalı kökler ile Amerikan deneyiminin karışımını yansıtır. Blues ve ilahilerin, kısa bir cümle ya da sözcüğün koronun söylediği ilahiyle almaştığı, Afrika kökenli geleneksel çağrı-yanıt şarkısına bir dönüş olduğu söylenebilir. Aynı zamanda, siyahların kişisel deneyimlerini ve ABD ortamına kendilerinden gerçekleştirmeleri beklenen uyumu da yansıtırlar. James Weldon Johnson'un yazıları ve Fisk Üniversitesi Jübile Şarkıcılarının ABD ve Avrupa turları, siyah dinsel halk müziğini siyah olmayan topluluğa tanıtmış, Bessie Smith ve W. C. Handy, bu müziğin gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Louis Armstrong ve Duke Ellington'un popülerliklerini hiç yitirmemiş olmaları da, cazın uyandırdığı ilginin açık göstergesidir. Cazın öteki müzik türleri üstündeki etkisi hemen fark edilebilir. 1984'te Michael Jackson, pop müzik alanını, daha önce kimsenin yapamadığı kadar ele geçirmiş ve sekiz Grammy Ödülü kazanmıştır. Bir dizi konser müzisyeni arasındaysa, özellikle Paul Robeson, Marian Anderson ve Leontyne Price'ı anmak gerekir. Siyah Amerikan edebiyatı ve sanatının gelişmesi, siyah müziğinin-kinden daha yavaş olmuştur. Siyahları ilgilendiren konulara eğilen ilk dönem sanatçıları ve yazarları, üslup açısından beyazların çalışmalarından ayırt edilemeyen yapıtlar vermişlerdir. 1920'lerde sanat canlılığı kent merkezlerine geçmiş, bu merkezlerin en ünlüsü New York olmuştur. "Harlem Rönesansı" önemli kişiler üretmiştir. Bunların başlıcaları arasında Langston Hughes, Countee Cullen ve James Weldon Johnson gibi şairler, Claude McKay ve Jean Toomer gibi yazarlar, Aaron Douglas ( ) ve Laura Wheeler ( ) gibi ressamlar ile heykelci Meta Warrick ( ) sayılabilir. Müzik alanında da Paul Robeson, Ethel Waters, Harry T. Burleigh ( ) ve Nathaniel Dett ( ) önde gelen kişilerdir. Harlem Rönesansı'nın yapıtları ve Richard Wright gibi yazarlar, siyahlar arasında ırk bilincinin gelişmesinde ve ırk ayrımcılığına karşı çıkmalarında etkili olmuşlardır. Bu temalar özellikle, James Baldwin, Amiri Baraka, Gwendolyn Brooks, Ralph Ellison, Douglas Turner Ward ve John A. Williams'ın yapıtlarında ağırlıktadır. Not: Temsilciler Meclisi'nirı ilk siyah kadın üyesi Shirley Chisholm, 1972 deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olmuş, ama seçilememiştir. lesse Jackson, başkanlık adaylığı yarışında ikinci olduktan sonra, 1988'de Atlanta'da yapılan Demokratik Ulusal Toplantı'da alkışları yanıtlarken. 1984'te de aday olan Jackson, 1988'de oy desteğini ikiye katlamıştır. Eğitim: İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde, yükseköğrenim görmek isteyen siyahların birçoğu, Güney'deki siyahlarla özel okullarda okumuşlardır.bunların başlıcaları arasında Fisk Üniversitesi, Atlanta Üniversitesi,Talladega Koleji, Marehouse Koleji, Spelman Koleji sayılabilir. 1940'larda halkın vergileriyle desteklenen siyahlar için yükseköğretim kurumlarında, bazı iyileştirmeler yapılmış ve ilk kez siyah öğrenciler, daha önce yalnızca beyazların okudukları okullarda görülmeye başlanmıştır. 1970'lerde "beyaz" okullara giren siyahların yüzdesi düzenli olarak artmış; ama 1980 lerde yeniden gerilemiştir. Günümüzde, siyah çocukların büyük çoğunluğu yasal olarak karma okullara girebilmektedir. Bununla birlikte bu kurumların çoğu, azınlık topluluklarından öğrencilere ayrılmış görünmektedir. Bir başka açıdan da, karma okullara giden siyahların birçoğu, bir tür ırkların ayrılması niteliğinde kasıtlı ya da kasıtsız gruplaşmalar yüzünden, beyaz öğrencilerle pek ilişki kurmamaktadır. Basın ve spor: Kentleşmeden ciddi biçimde etkilenen kurumlardan biri de siyah basındır. Büyük siyah gazeteler, dergiler ve radyo istasyonları, kentlerdeki siyah nüfus çoğalmasının, onları bir gereklilik ve gelir kapısı haline getirmesi sonucu doğmuştur. En eski ve saygın siyah gazeteler arasında Baltimore Afro-American (kuruluşu 1892), Chicago Daily Defender (1905), New York Amsterdam News (1909) ve Atlanta Daily Worlds 928) sayılabilir. Son yirmi otuz yıldır, çoğunluğunu dergilerin oluşturduğu pek çok siyah yayın çıkmıştır. Bunların en başarılıları, her ikisi de Chicago'da Johnson yayıncılık tarafından yayımlanan Jet ve Ebony'dir. Son yıllarda, siyahların beyazlarla eşitlik temelinde başarılı oldukları bir alan da spordur. 1940'lardan önce boks

7 ve atletizm dışında, ırkların ayrılmadığı spor yarışmaları pek görülmezken, Jackie Robinson'un 1947'de Brooklyn Dodgers beyzbol takımına alınmasıyla değişme süreci başlamıştır. Günümüzde siyahlar gerek, okul, gerek profesyonel basketbol, beyzbol ve futbol takımları ile boks ve atletizmde ön plana çıkmışlardır. Gelmiş geçmiş önemli siyah sporcular arasında, boksta Joe Louis ve Muhammed Ali,atletizmde Jesse Owens ve Carl Lewis, futbolda Jim Brown ve O.J. Simpson, basketbolda Wilt Chamberlain, Bill Russell ve Kareem Abdul-Jabbar, beyzbolda Willie Mays, Heney Aaron, Frank Robinson ve Reggie Jackson unutulmaz adlardır. Büyük profesyonel takımlarda koçluk ve menecerlik gibi görevlerin siyahlara açılması daha çok zaman almıştır. John Thompson, 1984'te NCAA basketbol final karşılaşmasında Georgetown Üniversitesi'nin, Seul'deki 1988 Olimpiyatları'nda da ABD basketbol takımının koçluğunu yapmış, 1989'da 1. beyzbol ligi oyuncusu Bill White, Ulusal Lig başkanlığına (ABD spor liglerindeki ilk siyah başkan) seçilmiştir. Öbür alanlar ve son gelişmeler: Fırsatların önünü kesen tarihsel adaletsizlik ve eşitsizliğe karşın, siyah Amerikalılar pek çok başka alanda da önemli başarılar kazanmışlardır. Charles Drew'in kanbilim alanındaki çalışmaları Kızıl Haç Kan Bankası'nın kurulmasını sağlamıştır; 1950'de Ralph Bunche, ABD ikinci sekreterliğine getirilmiştir. Uzaydaki ilk siyah Amerikalı Hava Kuvvetlerinden Yarbay Guion S. Bluford, 1983'teki uçuşta yer almıştır. 1990'ların bu ilk yıllarında da, siyahların ortalama geliri, hâlâ beyazlarınkinin altındadır. Ekonomik alanda siyahların elde ettikleri gelişmelere karşın, çok sayıda siyah yoksulluk içinde yaşamayı sürdürmektedir. Pek çok siyah, Ronald Reagan döneminde alınmış kararların (yoksullara yardım fonlarının programdan çıkarılması ve büyük sermayeye desteğin artırılması), toplumlarına ciddi biçimde zarar verdiği görüşünü paylaşmaktadır. Yönetim alanında, George Bush döneminde alınan kararlar da pek farklı değildir. Siyah Rodney King'e karşı fiziksel güç kullanan Los Angelesli bir polise Kaliforniya mahkemesinin ceza vermemesi üstüne 30 Nisan 1992'de Los Angeles'ta patlak veren ve hızla öbür kentlere yayılan şiddet olayları, siyah toplumun patlamaya hazır bir bomba durumunda olduğunun bir göstergesidir. Kaynak Linki: Siyah Amerikalılar - Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilgisiz Adam

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

2008 AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE GENEL BİR BAKIŞ 2008 AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE GENEL BİR BAKIŞ

2008 AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE GENEL BİR BAKIŞ 2008 AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE GENEL BİR BAKIŞ Neslihan Kaptanoğlu TEPAV Dış Politika Etütleri Programı 2008 AMERİKAN BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE GENEL BİR BAKIŞ Amerika Birleşik Devletleri, 4 Kasım 2008 de 55. Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimlerini

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 1 Ekim 2013 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini içeren tasarıyı kabul etti. Tasarının meclisten geçmesinin

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Chapter 4 (devam) Uluslararası İşgücü Hareketi

Chapter 4 (devam) Uluslararası İşgücü Hareketi Chapter 4 (devam) Uluslararası İşgücü Hareketi Uluslararası İşgücü Hareketi İşgücü neden göç eder ve işgücü göçü ne etki doğurur? İşçiler ücretler nerede en yüksekse oraya göç ederler. Sektörler yerine

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

OY VERME İŞLEMİ İZLEME FORMU

OY VERME İŞLEMİ İZLEME FORMU OY VERME İŞLEMİ İZLEME FORMU Ekip numarası: Form numarası: Oy Verme Yeri (OVY) tanımlanması Seçim Yeri İl: İlçe: Mahalle: Okul: Sandık No. Oy verme yerinin özellikleri a. Kırsal ( ) Kentsel ( ) b. Normal

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Maç Bilgisi 2 2. Ernst Happel Stadyumu 3-6 3. Yasaklı Maddeler ve Davranışlar 7-8 4. Viyana 9 1. MAÇ BİLGİSİ

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım 2012. ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012

SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım 2012. ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012 SEÇİM GÖZLEMCİLİĞİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 6 Kasım 2012 ARA GÖZLEM RAPORU 8 31 Ekim 2012 I. ÖZET Başkan, Başkan Yardımcısı, Senato da 33 koltuk ve Temsilciler Meclisi nde 435 koltuğun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri Spor Fiziksel Zihinsel hareket sosyolojik bir olay Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) esenlik

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı