-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-"

Transkript

1 -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce 1961 tarihli Şartı 24/11/1989 tarihinde onaylamıştır). Türkiye, Toplu Şikayet Sistemi Getiren Ek Protokolü imzalamamıştır. Kabul edilen hükümler tablosu Gri = Kabul edilen hükümler Đç hukukta Şart Kendiliğinden iç hukukun bir parçası haline gelme ve temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası anlaşmaların kanunlara kıyasla üstünlüğü (Anayasa Md. 90/5). Raporlar * Türkiye, 1989 ile 2009 yılları arasında Şartın ve Yenilenmiş Şartın uygulamasına ilişkin 15 rapor sunmuştur. Sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal korunma alanındaki 2 numaralı Tematik Grubun (Md. 3, 11, 12, 13, 14, 23 ve 30) kabul edilen maddelerini konu alan, Şarta ilişkin 15. ve Yenilenmiş Şarta ilişkin 1. Rapor 25/3/2009 tarihinde sunulmuştur. Bu konudaki Sonuçlar 2010 yılı Ocak ayında yayınlanmıştır. Sonraki rapor Çalışma Hakları na ilişkin 3 numaralı Tematik Grubun kabul edilen maddelerine ait olacak ve şu konuları ele alacaktır - Adil çalışma koşulları hakkı (Md. 2) - Adil ücret hakkı (Md. 4) - Bilgilendirilme ve danışılma hakkı (Md. 21) - Çalışma şartlarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma hakkı (Md. 22) - Onurlu çalışma hakkı (Md. 26) - Çalışan temsilcilerinin görevlerini yerine getirirken korunma ve kolaylıklardan yararlanma hakkı (Md. 28) - Toplu işten çıkarmaya ilişkin bilgilendirilme ve danışılma hakkı (Md. 29) Bu raporun sunulması için son tarih 31/10/2009 dur. * Bakanlar Komitesi nin 2006 yılında almış olduğu karar uyarınca, hem 1961 tarihli Şartın hem de Yenilenmiş Şartın hükümleri dört tematik gruba ayrılmıştır. Her yıl Devletler bu dört gruptan birinde yer alan hükümlere ilişkin bir rapor sunmakta, böylelikle her dört yılda bir Şartın tüm hükümleri rapor edilmiş olmaktadır.

2 Şartın uygulaması bakımından Türkiye nin durumu Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin Sonuçları ve Kararların katkı sağladığı ilerlemelere örnekler 1 Çocuklar Çocuklar için bakım imkanlarını genişletmeyi hedefleyen mevzuat (5395 sayılı Kanun). Aile içi şiddete karşı mevzuat (1998 tarihli 4320 sayılı Kanun). 31 Temmuz 2002 Tarihli Gemi Adamları Yönetmeliği nin 62. Maddesi uyarınca, artık 18 yaşından küçük gemiadamları her yıl periyodik sağlık yoklaması yaptırmak zorundadır yılında, zorunlu eğitim sekiz yıla çıkarılmıştır yılında yürürlüğe giren yeni Đş Kanunu, 14 yaşından büyük çocukların zorunlu eğitimlerini tamamlamış olmak şartıyla hafif işlerde çalıştırılabileceklerini ifade etmektedir. Đstihdam 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanun uyarınca, çalışma izni olan bir yabancı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile iş yerini ve mesleki faaliyetini değiştirebilir. Sosyal Sigortalar hakkındaki 506 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendinin yürürlükten kaldırılmasının ardından, Türkiye de çalışma izni olan yabancılar, işsizlik dahil olmak üzere uzun süreli tehlikelere karşı kendiliğinden sigortalanmaktadır. Đki veya çok taraflı andlaşmaların varlığı bu uygulama için bir şart olmaktan çıkmıştır. 3 Ocak 2005 tarihinde, iş verenlerin iş ilanı için Đş Kurumuna ödedikleri harçlar kaldırılmıştır. Sosyal korunma Đşsizlik sigortası sisteminin uygulamaya konulması (8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren sosyal güvenlik sisteminin bazı yönlerini değiştiren mevzuat). Ayrımcılık yasağı Çalışırken ayrımcılığı yasaklayan genel kanun (4857 Sayılı Đş Kanunu) (kavramın içeriğinin genişletirlmesi, işe iade ve uğranan zararların tazmini imkanı, vb.). Ayrımcılık yasağı (vatandaşlık) Muhtaçlık aylığından, 17 Ocak 1997 tarihinden beri herkes tabiyetine bakılmaksızın yararlanabilmektedir tarih ve 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun, yabancıları uzun süreli tehlikelere karşı güvencenin kapsamının dışında bırakan 3. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrımcılık yasağı (cinsiyet) Eşler ve ebeveynler arasında eşitliği sağlayan, yeni medeni kanun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrımcılık yasağı (Engellilik) 1997 tarih ve 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, engelli kişiler özel ve yüksek eğitim kurumlarına devam edebilirler.

3 3 Aykırılık teşkil eden hususlar Tematik Grup 1 Đstihdam, eğitim ve fırsat eşitliği Md. 1/2 Çalışma hakkı serbestçe seçilen iş (ayrımcılık yasağı, zorla çalıştırma yasağı, diğer konular) 1.Bazı çalışma alanları yalnızca Türk vatandaşlarına açıktır. 2.Đstihdama ilişkin ayrımcılık tazminatı dört aylık ücret ile sınırlıdır. 3.Ticaret Kanununun maddesi, gemi kaptanlarına disiplini sürdürmek ve geminin iyi işleyişini sağlamak için zor kullanma imkanı tanımaktadır tarih ve 4045 sayılı ve 1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunlarla değiştirilen 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bazı hükümleri, Şartın 31. maddesinde izin verilenin ötesinde istihdam kısıtlamalarına imkan vermektedir. Md. 1/4 ve 9 Çalışma hakkı Meslekî yönlendirme, eğitim ve rehabilitasyon hakkı Eğitim sistemi kapsamında, meslekî eğitim hakkı teminat altına alınmamıştır. Md.18/2 Diğer Âkit Tarafların ülkelerinde kazanç getiren bir uğraşı sürdürme hakkı formaliteleri basitleştirmek ve harçlar ile resimleri azaltmak Çalışma ve ikamet izinleri için ikili bir başvuru sistemi vardır. Md. 18/3 Diğer Âkit Tarafların ülkelerinde kazanç getiren bir uğraşı sürdürme hakkı düzenlemeleri serbestleştirme Ulusal istihdam pazarına erişim ile istihdam hakkını düzenleyen mevzuat çok kısıtlayıcıdır. Tematik Grup 2 Sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal korunma Md. 11/1 Sağlığın korunması hakkı hastalık sebeplerinin ortadan kaldırılması Çocuk ölümü oranları açıkça çok yüksektir; sağlık harcamaları için ayrılan bütçenin açıkça yetersiz olması ile sağlık tesislerinin ve personelinin yetersizliği, halkın sağlık imkanlarından yararlanmasının ülke çapında teminat altında olmadığının bir göstergesidir. 2 Md. 11/2 Sağlığın korunması hakkı Danışma ve eğitim birimleri Sağlık konularında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlerinin yükseltilmesi ile okullarda sağlık eğitimi çalışmaları yetersizdir. Gerek genel olarak nüfusun gerekse çocukların ve ergenlerin, okullarda gerçekleştirilen sağlık taramaları aracılığı ile yeterince bilgilendirildikleri ve muayene edildikleri tespit edilememiştir. Md. 13/1 Sosyal ve tıbbi yardım hakkı ihtiyaç duyulan herkese yeterli yardım Kişilerin kanunla tanınan bir sosyal ve tıbbi yardım alma hakkı bulunmamaktadır. Md.14 1 Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı sosyal refah hizmetlerinin güçlendirilmesi veya kurulması Genel bir sosyal hizmetler sistemi bulunmamaktadır. (Sonuçlar 2009)

4 4 Tematik Grup 3 Çalışma Hakları Md. 4/3 Adil bir ücret hakkı ücret bakımından kadınlar ile erkekler arasında ayrım yapılmaması 1. Bazı iş kollarında, eşit ücret ilkesi uygulanmamaktadır; 2. Her iki eşin de devlet memuru olması halinde, aile ve çocuk yardımları, ilgili eşin cinsiyeti dışında herhangi bir kıstasa bakılmaksızın ya doğrudan kocaya ya da kocanın muvafakatı ile diğer eşe ödenmektedir. (Sonuçlar XVIII-2) Md. 4/5 Adil bir ücret hakkı ücret kesintisinin sınırları Asgari yaşama şartlarından kendilerini mahrum edecek derecede ücret kesintilerine karşı öngörülen koruma tedbirlerinden çalışanların tamamı yararlanmamaktadır. (Sonuçlar XVIII-2) Tematik Grup 4 Çocuklar, aileler, göçmenler Md. 7/3 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı zorunlu eğitim çağında olan gençlerin çalıştırılması yasağı Zorunlu eğitimlerine devam eden çocuklar, yalnızca belirli iş kollarında çalıştırılabilirler. 3 Md. 7/4 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı 16 yaşından küçüklerin çalışma süreleri Đş Kanununun 61. Maddesi, 16 yaşından küçükler için haftalık 45 saat gibi haddinden fazla uzunlukta bir çalıştırma süresi sınırı getirmektedir. Md. 7/5 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı adil ücret Çırakların, çıraklıkları süresince adil bir ücret aldıkları tespit edilememiştir. Md. 7/6 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı mesleki eğitimde geçirilen sürenin çalışma süresinden sayılması Genç çalışanların mesleki eğitimde geçirdikleri sürelerin çalışma sürelerinden sayıldığı tespit edilememiştir. Md. 7/8 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı gece çalışma yasağı 18 yaşından küçük çalışanların gece çalıştırılması yalnızca sanayii işlerinde yasaktır. Md. 7/9 Çocukların ve gençlerin korunma hakkı düzenli sağlık yoklaması Đş Kanunun, genç işçilerin düzenli sağlık yoklamasından geçirilmesini mecbur kılan hükümleri tüm iş kollarını kapsamamaktadır (özellikle tarım sektörü hariç tutulmuştur). Md. 16 Ailenin sosyal, hukuki ve ekonomik korunma hakkı Genel bir aile yardımı sistemi bulunmamaktadır.

5 5 Md. 17 Çocukların sosyal ve ekonomik korunma hakkı 1.Evde bedensel cezalar (dayak) yasaklanmış değildir; 2.Ceza sorumluluğu yaşı açıkça çok düşüktür; 3.Küçükler ve gençler için bazı hapis cezalarının alt sınırları haddinden fazladır. Md. 19/4 ve 10 Göçmen çalışanların ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı istihdamda eşitlik, örgütlenme ve barınma hakkı; bağımsız çalışan göçmenlere de eşit muamele Yabancılar, Âkit Devletlerin vatandaşları da dahil olmak üzere, bir sendikanın kurucu üyesi olamazlar. Mevzuat, göçmen çalışanları eşit muamele ve istihdam konularında yeterince korumamaktadır. Bu, bağımsız çalışanlar için de geçerlidir.. Md. 19/6 Göçmen çalışanların ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı ailelerin yeniden birleşmesi Göçmen çalışanların 18 ile 21 yaşları arasındaki çocukları ailelerin yeniden birleşmesi hakkından yararlanamamaktadır. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, aşağıdaki hükümlere uygunluğu ölçme imkanı bulamamış olup, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini sonraki raporda daha geniş bilgi sunmaya davet etmiştir: Tematik Grup 1 Đstihdam, eğitim ve fırsat eşitliği (Raporun 31 Ekim 2011 den önce sunulması gerekmektedir) Article 1 1 Conclusions XIX-1 Tematik Grup 2 Sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal korunma (Raporun 31 Ekim 2012 den önce sunulması gerekmektedir) Md. 3/ 1, 2, 3 & 4 Sonuçlar 2009 Md. 12/1 Sonuçlar 2009 Md. 13/3 & 4 Sonuçlar 2009 Md. 14/2 Sonuçlar 2009 Md. 23 Sonuçlar 2009 Md. 30 Sonuçlar 2009 Tematik Grup 4 Çocuklar, aileler, göçmenler (Raporun 31 Ekim 2010 dan önce sunulması gerekmektedir) Md. 19/1 Sonuçlar XVIII-1 Md. 19/8 Sonuçlar XVIII Komite, Devletlerdeki durumun Avrupa Sosyal Şartı, 1998 tarihli Ek Protokol ve Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartına uygunluğu konusunda karar vermektedir. 2. Komite, raporlama süreci kapsamında Sonuçlar kabul etmekte ve toplu şikayet süreci bakımından da Kararlar almaktadır. (Komite Kuralları, Md. 2). Not 2 Bakanlar Komitesi tarafından 4 Şubat 1998 tarihinde kabul edilen RecChS(98)4. Not 3 Bakanlar Komitesi tarafından 15 Ocak 1997 tarihinde kabul edilen RecChS(97)2.

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Dağıtım: Genel 23 Şubat 2011 Özgün dil: İngilizce CMW/C/GC/1 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca,

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi Statüsü'ne dair Sözleşmenin 15. maddesi b bendi uyarınca, Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere Silahlı Kuvvetler Mensuplarının sahip oldukları İnsan Hakları konusunda verdiği CM/Rec(2010)4 sayılı Tavsiye Kararı (Bu karar, 24 Şubat 2010 tarihinde Bakan Yardımcılarının

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 3,4 Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, Birleşmiş Milletler yasasının temel insan haklarına, insan itibar ve kıymetine ve erkeklerle

Detaylı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi nin Maddi Hükümleri 17,18 Ayrımcılığın Tanımlanması 1. Madde İşbu sözleşmeye göre, kadınlara karşı ayırım deyimi kadınların, medeni durumlarına

Detaylı

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 Temel Belgeler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Bildirgesi 1,2 7 Kasım 1967 tarihli ve 2263 (XXII) sayılı Genel Kurul kararıyla ilan edilmiştir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler e mensup halkların,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ. 1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 1. - İnsanlık onuru İnsanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Madde 2. - Yaşama hakkı 1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir. 2. Hiç kimse, ölüm

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE EK İHTİYARİ PROTOKOL İÇİNDEKİLER Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III BÖLÜM IV Tanım...

Detaylı

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE FAZLA ÇALIŞMA VE ÜLKE UYGULAMALARI Kenan YILDIRIM GİRİŞ Uluslararası pazarlara sunulan ürün ve hizmet fiyatlarında, ülkelerin ekonomik farklılıkları ile çalışanların iş yaşamlarında

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı

M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı TĐCARĐ GEMĐLERDE UYULMASI GEREKLĐ ASGARĐ NORMLARA ĐLĐŞKĐN 147 SAYILI ILO SÖZLEŞMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMA HAYATI MEVZUATI I- GĐRĐŞ M. Bülent ALPAR KAMU-ĐŞ Uzmanı Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), 13 Ekim

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok GEÇİ C İ İŞ İ L İŞK İ S İ Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Gelişme Yok Şeyda AKTEKİN MESS Müşavir Avukatı T BMM tarafından kabul edilen 26 Haziran 2009 tarih ve 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır 1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır Yürürlüğe giriş: 6 Haziran 1960, Madde 39'a uygun olarak Metin: Birleşmiş Milletler Antlaşma Dizileri, Sayı:

Detaylı