SOHO DA YAfiAMAK VAR!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOHO DA YAfiAMAK VAR!"

Transkript

1

2 SOHO DA YAfiAMAK VAR!

3 stanbul un göbe inin göbe inde, Soho da yafl yorum. nanmas güç ama Soho da al flverifl merkezi, spa, fitness center yok. Asl nda bu özellik insan n yaflant s na inan lmaz bir privacy kat yormufl, ben de yaflamaya bafllay nca anlad m. Kalabal k sizin yaflad n z yere gelmiyor, siz istedi inizde kalabal a gidiyorsunuz. Peki, can m al flverifl merkezine, spa ya, fitness center a gitmek istedi inde ne yap yorum bilin bakal m. S k durun söylüyorum. Otoparka iner gibi yürüyüfl tüneline iniyorum. Evet yanl fl duymad n z yürüyüfl tüneli! Zorlu Center a, metro istasyonuna ve metrobüs dura na 1-2 dakikada gidebilece im bir tünel bu. Benim Soho nun tam önünden geçiyor. Can m isterse Zorlu Center Alıflverifl Merkezine, can m isterse metro ile Kanyon a ya da Taksim e gidiyorum. Öyle harika bir durum ki, d flar s s cakm fl, so ukmufl, ya murluymufl, falanm fl filanm fl görmüyorum bile, tünelden yürüyorum, 200 metre sonra alıflverifl merkezindeyim. Soho nun daha neyini anlatay m ki, koridorlarda tam sessizli i sa layan hal lar n m, giriflinin ihtiflam n m, rezidans servislerinin mükemmelli ini mi, yaln zca 77 dairesi olmas n n getirdi i ayr cal kl yaflant s n m yi ki Soho lu olmuflum. Teflekkürler Soyak. Not: Soho da yaflamaya bafllay nca eminim sizler de benim gibi düflünecek, sizler de Soho yu benim gibi anlatacaks n z. Soho da görüflmek üzere. Hoflça kal n.

4 GENEL ÖZELL KLER 4 farkl iç tasar m uygulamas Ankastre beyaz eflya donan m (f r n, ocak, davlumbaz, buzdolab, bulafl k makinesi, mikrodalga f r n, kurutmal çamafl r makinesi) Merkezi s tma, so utma ve s cak su sistemi Fiber optik altyap Ak ll ev teknolojisi Binan n tüm elektrik ihtiyac n karfl layabilecek güçte jeneratör Daire büyüklü üne göre plakaya tahsisli otopark ve depo alan Otoparka ve asansörlere kartl girifl sistemi Misafir otopark Otopark katlar nda floförler için bekleme odalar Katlarda özel havaland rmal çöp odas ve çöp/servis asansörü Bina içi ve çevresini 7 gün 24 saat izleyen kapal devre kamera sistemi Soyak Soho güneydo u cephesinden stanbul görünümü. Ve Soyak Soho ya güneydo udan bak fl.

5 REZ DANS H ZMETLER Sekreterlik/Resepsiyon hizmeti Güvenlik ve gözetim hizmeti Misafir kabulü ve yönlendirme Teknik servis ve bak m hizmeti Ortak alanlar n temizlik ve bak m Uyand rma servisi Bellboy laçlama hizmeti Bitki ve bahçe bak m Çöp toplama Yönetici/ dari personel hizmeti Temizlik ve house keeping* Gün boyu al flverifl servisi* Kuru temizleme ve ütü* Terzi* Araç y kama* Araca yak t doldurma* Lostra* Taksi* Yemek servisi* Çocuk bak m * Özel floför* Gayrimenkul dan flmanl * Eflya tafl ma ve nakliye* Kurye* Boya yap m * * Sadece (*) iflareti olan hizmetler ücretlidir. Di er hizmetler aidata dahildir.

6 Güneydo u dan Soyak Soho ya bak fl

7

8 3525 m 2 arsa alan m 2 kapal alan 7 kat 77 konut 4040 m 2 ofis alan 1635 m 2 peyzajl bahçe 226 araçl k otopark 662 m 2 depo alan

9

10 S O H O S T Y L E 65 S O H O S T Y L E 114 S O H O S T Y L E 123 S O H O S T Y L E 128 S O H O S T Y L E 138 S O H O S T Y L E 215 S O H O S T Y L E 227 S O H O S T Y L E 252

11

12 S O H O S T Y L E 65 Brüt m 2 Aç k mutfakl m 2 özel depo 1 araçl k otopark

13

14 S O H O S T Y L E 65 AK

15 S O H O S T Y L E 65 P L A N SALON ve MUTFAK m 2 ODA 13.9 m 2 BANYO 5.33 m 2 Brüt: m 2 Depo: 3.5 m 2

16 S O H O S T Y L E 114 Brüt / m 2 Aç k mutfakl 1+1 Çat dubleks 3.5 m 2 özel depo 2 araçl k otopark

17

18 S O H O S T Y L E 114 KREM

19

20 S O H O S T Y L E 114 KREM

21 S O H O S T Y L E 114 P L A N TERAS 4.68 m 2 BANYO 5.49 m 2 SALON ve MUTFAK m 2 ODA m 2 WC 3 m 2 ALT KAT ÜST KAT Brüt: m 2 Depo: 3.5 m 2

22 S O H O S T Y L E 123 Brüt m 2 Yar aç k mutfakl m 2 özel depo 2 araçl k otopark

23

24 S O H O S T Y L E 123 KREM

25

26 S O H O S T Y L E 123 KREM

27 S O H O S T Y L E 123 P L A N ODA m 2 BANYO 6 m 2 ODA m 2 BANYO 5.35 m 2 MUTFAK 9.20 m 2 SALON 35 m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

28 S O H O S T Y L E 128 Brüt m 2 Yar aç k mutfakl m 2 özel depo 2 araçl k otopark

29

30 S O H O S T Y L E 128 FÜME

31

32 S O H O S T Y L E 128 FÜME

33 S O H O S T Y L E 128 P L A N MUTFAK 8.74 m 2 BANYO 4.90 m 2 BANYO 4.50 m 2 ODA m 2 ODA m 2 SALON m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

34 S O H O S T Y L E 138 Brüt m Kapal mutfak 4.5 m 2 özel depo 2 araçl k otopark

35

36 S O H O S T Y L E 138 KAHVE

37

38 S O H O S T Y L E 138 KAHVE

39 MUTFAK m 2 S O H O S T Y L E 138 P L A N BANYO 4.14 m 2 BANYO 4.36 m 2 ODA m 2 SALON m 2 ODA m 2 Brüt: m 2 Depo: 4.5 m 2

40 S O H O S T Y L E 215 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

41

42 S O H O S T Y L E 215 KREM

43

44 S O H O S T Y L E 215 KREM

45

46 S O H O S T Y L E 215 KREM

47 S O H O S T Y L E 215 P L A N ODA m 2 BANYO 6.12 m 2 WC MUTFAK 4.77 m m 2 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 BANYO 4.70 m 2 BANYO 4.63 m 2 SALON m 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 KOR DOR 6.09 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

48 S O H O S T Y L E 227 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

49

50 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

51

52 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

53

54 S O H O S T Y L E 227 KAHVE

55 S O H O S T Y L E 227 P L A N BANYO 4.62 m 2 HOL m 2 ODA HOL ODA m m m 2 SALON m 2 MUTFAK m 2 ODA 14.3 m 2 BANYO BANYO 4.77 m m 2 TERAS 4.68 m 2 TERAS 4.68 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

56 S O H O S T Y L E 252 Brüt m Çat dubleks Kapal mutfak 5 m 2 özel depo 3 araçl k otopark

57

58 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

59

60 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

61

62 S O H O S T Y L E 252 KAHVE

63 S O H O S T Y L E 252 P L A N G R fi HOLÜ m 2 KOR DOR 4.92 m 2 MUTFAK m 2 WC 3.12 m 2 BANYO 3.65 m 2 TERAS 4.52 m 2 ODA m 2 SALON ODA m m 2 ODA m 2 BANYO 4.84 m 2 BANYO 4.52 m 2 TERAS 4.68 m 2 Brüt: m 2 Depo: 5 m 2 ALT KAT ÜST KAT

64 S O H O S T Y L E Soyak Soho da iç tasar m için dört ayr uygulama bulunmaktad r.

65

66 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R B NA Bina giriflinde güvenlik kontrol sistemi bulunacakt r. Kartl geçifl sistemi yap lacakt r. Bina çevresine yap sal ve bitkisel peyzaj yap lacakt r. Vaziyet plan nda yeflil alan olarak gösterilen yerlerde otomatik kontrollü sulama sistemi kurulacakt r. Parsel çevresi duvarlarla ve/veya demir korkuluk/çitlerle çevrilecektir. ki adet jeneratör bulunacak ve jeneratörler binan n tamam n besleyecek kapasitede olacakt r. Bina çevresi, bina içi ve kapal otoparklar kapal devre kamera sistemi (CCTCV) ile güvenlik biriminden 7 gün 24 saat izlenecek ve kay t yap lacakt r. Su kesilmeleri ve bas nç yetersizli ine karfl, flebeke suyunun depolanaca paslanmaz çelik su depolar bulunacak ve hidrofor sistemi kurulacakt r. Ba ms z bölümlerin s tma ve so utma sisteminin enerji tüketimi merkezi olarak ölçümlenecek ve paylaflt r lacakt r. Ortak giderlerin ayr ayr izlenebilmesi amac yla enerji ölçme ve izleme sistemi kurulacakt r. Ortak alanlar için IP tabanl bina iletiflim ve yönetim sistemleri planlanacakt r. Türk Telekom ile yap lan protokol do rultusunda Türk Telekom taraf ndan daire içlerine kadar fiber optik kablo çekilecektir. Türk Telekom hizmetlerine abone olunmas halinde IPTV, IP telefon, analog telefon ve yüksek h zl genifl bant internet eriflim hizmeti al nabilecektir. Befl adet TSE standartlar nda asansör montaj yap lacakt r. Asansörlerden ikisi konut sahiplerinin kullan m na ait olacakt r. Asansör kat kap lar otomatik ve 90 dakika süre ile yang na karfl dayan kl satine tafllanm fl paslanmaz çelik kaplanacakt r. Yang n alg lama ve ihbar sistemi yap lacakt r. Mimari kat planlar nda gösterilen yerlere yang n dolab ve itfaiye su alma a z montaj yap lacak, projesine uygun olarak (sprinkler) yang n söndürme sistemi kurulacakt r. Merdiven kovalar acil durumlarda bas nçland r lacakt r. Acil anons sistemi yap lacakt r. Acil ayd nlatma ve yönlendirme armatürü montajlar yap lacakt r. Konut katlar nda çöp odas tahsis edilecek ve egzost sistemi kurulacakt r. Mimari kat planlar nda gösterilen flaftlarda her daire için s cak su ve so uk su sayac konulacakt r. Merdiven ve kat hollerinde hareket sensörüyle çal flan ayd nlatma armatürleri kullan lacakt r. Daire kap lar yan na fl kl zil butonu ve posta kutusu konulacakt r. ki ba ms z bölüm aras ndaki döfleme ve duvarlarda s yal t m yap lacakt r. Pis su toplamas sessiz borular ve ekleme parçalar ile yap lacakt r. IEEC (Uluslararas Elektrik Elektronik Standard ) hükümlerine uygun topraklama ve y ld r mdan korunma tesisat yap lacakt r. Bina d fl cephesi ve merdivenler Cephe kaplamada do al tafl (traverten) ve k smi emprenye ahflap kaplama kullan lacak ve panjur yap lacakt r. Do ramalar mat siyah renkte, ses ve s yal t ml alüminyum çift caml d r. Çat da metal (bak r) kenetli sistem uygulanacakt r. Is yal t m n sa lamak amac yla d flar dan mantolama yap lacakt r. Bina merdivenlerinin (servis ve yang n merdivenleri) döflemeleri do al tafl kaplama ve/veya seramik kaplama yap lacakt r. Merdiven korkuluklar nda paslanmaz çelik kullan lacakt r. Lobi Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, do al tafl kaplama ve lata uygulanacakt r. Döflemede do al tafl kaplama ve hal kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan uygulamas ile birlikte, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Kat holleri Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya kullan lacak veya do al tafl kaplama uygulanacakt r. Döflemede do al tafl kaplama ve üstünde hal kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan uygulamas ile birlikte alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Do al tafl kaplama veya alüminyum süpürgelik kullan lacakt r.

67 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R KONUTLAR Ba ms z bölümlerin s tmas ve so utmas, de iflken debili, hava üflemeli merkezi sistemle gerçeklefltirilecektir. Ba ms z bölümler için s cak su, merkezi sistemden temin edilecek ve ölçümlenecektir. Her dairede minimum 2 adet analog telefon hatt, 4 adet ethernet hatt (IPTV, IP telefon, yüksek h zl genifl bant internet eriflimi) alt yap s kurulacakt r. Daire iç kap lar ahflap kaplama ve/veya lake boyal ve/veya cam olacakt r. Daire girifl kap lar ahflap kaplamal olacakt r. Dekorasyon projelerine uygun olarak daire içlerinde dolaplar yap lacak, numaral çat dublekslerinin üst katlar nda çat aras dolaplar yap lacakt r. Is yal t m ve darbe sesine karfl flap alt yal t m fliltesi kullan lacakt r. Yang n alg lama ve ihbar sistemi yap lacakt r. Girifl-hol, mutfak, salon ve yatak odalar na dedektörler konulacakt r. Ebeveyn yatak odalar nda ve banyolarda panik butonu tesis edilecektir. Salon ve yatak odalar nda alç pan perdelik detay uygulanacakt r. HEAD-END TV sistemi yap lacakt r. Salonlarda ve odalarda Digiturk, D-Smart alt yap s kurulacak ve 60 adet kanal, uydu al c s z izlenebilecektir. Yeterli say da çocuk korumal toprakl priz tesis edilecektir. Ak ll ev teknolojisi içerisinde ayd nlatmalar (girifl holü, koridor, mutfak, salon ve yatak odalar ), daire panjurlar, s tma-so utma sistemi ve panik butonlar otomasyon sistemine entegre edilecektir. Salon ve tüm yatak odalar na telefon prizi, TV-SAT prizi ve data prizi (Türk Telekom IPTV) konulacakt r. Renkli, görüntülü interkom ünitesi ve otomasyon paneli montaj yap lacakt r. Konutlar lobiden aranacak, ayn anda kamera ile lobi-konut görüfl ba lant s sa lanacakt r. Daire panjurlar elektrik anahtarlar ndan kumanda edilecektir. Dubleks dairelerin daire iç merdivenleri dekorasyon projelerinde belirtilen malzeme ve detaylarda, uygulama projesine göre yap lacakt r. Dubleks dairelerin çat teraslar emprenye ahflap döfleme ile kaplanacakt r. 3, 4, 5, 6, 7 numaral dairelere bakan çat teras, ç k lamayan teras olup, peyzaj düzenlemesi yap lacak ve bak m site yönetimi taraf ndan gerçeklefltirilecektir. Girifl holü ve koridor Duvarlar alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama yap lacakt r. Döflemede do al tafl veya lamine parke kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Salon Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemelerde lamine parke kullan lacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Mutfak Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemelerde daire tiplerine göre lamine parke veya do al tafl uygulanacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Mutfak dolaplar projesine göre yap lacak detaylarda ve malzemelerde üretilecektir. Tezgah, seçilmifl mutfak dolap sistemine uyumlu olacak flekilde akrilikten yap lacakt r. Tek büyük tekneli, 1. s n f paslanmaz çelik eviye ve 1. s n f eviye bataryas montaj yap lacakt r. Ankastre f r n, mikrodalga f r n, ocak, bulafl k makinesi, buzdolab ve davlumbaz montaj yap lacakt r. Ba ms z bölüm mutfaklar nda elektrikli tip ocak kullan lacakt r. WC Banyo Duvarlarda do al tafl kaplama ve/veya renkli haz r s va kullan lacakt r. Döflemelerde do al tafl kaplama uygulanacakt r. Tavan suya dayan kl alç pan asma tavan olup, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. Banyoda kullan lacak özel üretim banyo dolap kapaklar MDF üzeri lake, renkli cam veya ahflap kaplama olacakt r. Buna uygun ankastre kurutmal çamafl r makinesi seçilecektir.

68 Y A P I S A L Ö Z E L L K L E R Lavabo ünitesi banyo dolaplar üzerinde yer alacak ve aynal bir dolap duvara monte edilecektir. Dolap ünitesine uygun akrilik tezgah montaj yap lacakt r. Projesine göre 1. s n f lavabo bataryas, el duflu üst tak m ile birlikte komple tak m banyo bataryas montaj yap lacakt r. Projesine göre 1. s n f vitrifiye montaj yap lacakt r. Banyo dufl kabini sistemleri dekorasyon projesine göre yap lacakt r 1. s n f gömme rezervuarl asma klozet montaj yap lacakt r. Banyolara elektrikli havlupan tipi radyatör montaj yap lacakt r. 1 adet tuvalet ka tl, bornoz ask s, misafir tuvaletlerine kromaj havluluk montaj yap lacakt r. Havaland rmay sa lamak amac yla egzost aspiratörleri montaj yap lacakt r. Dolap üstünde, içinde ve tavanda ayd nlatma armatürleri kullan lacakt r. Yatak odalar Duvarlarda alç s va üzeri plastik boya, renkli haz r s va, ayna ve/veya do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döflemeler lamine parke olacakt r. Tavanda alç pan asma tavan, alç s va ve plastik boya kullan lacakt r. KULLANILACAK MARKALAR Vitrifiye ürünler: Boffi, Agape, Glasslivin, GSG Ceramic ve/veya muadil markal ürünlerle özel üretim akrilik ürünler kullan lacakt r. Banyo armatürleri: Boffi, Dornbracht, Grohe, Glasslivin ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. Mutfak: Boffi, Bulthaup ve/veya muadil markal mutfak sistemlerinden seçilecek bir seri uygulanacakt r. Ankastre ürünler: Gaggenau, Miele, Siemens ve/veya muadil markal ankastre ürünler kullan lacakt r. Ayd nlatma armatürleri: Delta Light, Kreon, Xal, Philips ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. Kap lar: Rimadesio, Lualdi Porte ve/veya Oikos kap sistemlerinden seçilecek bir ürün kullan lacakt r. Anahtar ve prizler: Bticino, Vimar, Berker ve/veya muadil markal ürünler kullan lacakt r. OTOPARK Kapal otopark girifllerinde proximity kart okuyuculu ve/veya OGS li bariyer sistemleri yer alacakt r. Otoparklarda her daireye, daire büyüklü üne göre tahsis edilmifl otopark yeri ve kapal depo alanlar olacakt r. Elektrikli araçlar için konut otopark nda 1 adet elektrikli flarj ünitesi planlanacakt r. Otopark rampas buzlanmaya karfl yerden s tmal olacakt r. Duvar brüt beton, k smi olarak bina girifllerinde yer yer do al tafl kaplama kullan lacakt r. Döfleme helikopterlenmifl flap ve k smi olarak otoparktan binaya girifllerde do al tafl kaplama olacakt r. Tavan brüt beton ve/veya alç pan asmatavan, alç s va ve plastik boya yap lacakt r. Otoparklarda yönlendirme levha ve tabelalar, otopark çizgileri, kolon köfle koruyucu metal profiller, araç stoperleri yap lacakt r. Yang n söndürme sistemi (sprinkler) ve yang n dolab kurulacakt r. Havaland rma ve yang n an nda duman egzostu yapabilmesi için havaland rma sistemi yap lacakt r. Karbonmonoksit gaz alg lama sistemi kurulacakt r. GENEL DEPO, TEKN K ALANLAR, SI INAK, ELEKTR K VE ÇÖP TOPLAMA ODALARI Duvarlar alç s va üzeri plastik boya ve/veya 1. s n f fayans kaplama olacakt r. Döflemelerde 1. s n f yerli seramik kullan lacakt r. Süpürgelikler seramik olacakt r. Tavanlarda alç s va üzeri plastik boya kullan lacakt r.

69 MASLAK S O Y A K S O H O Y A U L A fi I M fi fil MEC D YEKÖY D-100 Ba lantı Yolu Büyükdere Caddesi ASTORIA AVM MAYA CENTER O-1 Karayolu O-1 Karayolu PTT Villa Caddesi Villa Caddesi H. N MET ÖZDEN CAM GAYRETTEPE Müselles Sokak TAT TOWERS Büyükdere Caddesi Büyükdere Caddesi Kasap Sokak Barbaros Bulvarı Kavfla ı Tünel Tünel Tünel Müselles Sokak Büyükdere Caddesi Büyükdere Caddesi Tünel Barbaros Bulvarı Kavfla ı Barbaros Bulvarı Kavfla ı Tünel Akmerkez Levazım Yolu ZORLU CENTER ET LER-ULUS Yıldız Posta Caddesi fiiflli-mecidiyeköy yönünden gelifl: Zincirlikuyu ya do ru giderken, solda Astoria y geçtikten sonra sa da Maya Center ile H. Nimet Özden Camii aras ndan sa a dönülür. lk solda yer alan Kasap soka a keskin bir dönüflle girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. DEDEMAN OTEL POINT OTEL Barbaros Bulvarı Barbaros Bulvarı Kavfla ı Maslak yönünden gelifl: Büyükdere caddesinden Befliktafl yönüne do ru ilerlerken, Balmumcu kavfla ndan sa a Y ld z Posta caddesine dönülür. Sa da Point Otel, solda Dedeman Otel i geçtikten sonra solda yer alan PTT nin karfl hizas ndan sa a, fl klardan Villa Caddesi ne dönülür. Köprü alt ndan geçtikten sonra sa a yukar do ru ayr lan Kasap soka a girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. Ulus yönünden gelifl: Befliktafl-Bo aziçi Köprüsü tabelas takip edilir. Büyükdere caddesinin alt ndan geçtikten sonra Befliktafl-Bo aziçi Köprüsü tabelas n n gösterdi i yönden sa a do ru ayr l p, Soyak Soho ya ulafl l r. Befliktafl yönünden gelifl: Levent yönüne do ru giderken Balmumcu kavfla ndan sola Y ld z Posta caddesine dönülür. Sa da Point Otel i, solda Dedeman Otel i geçtikten sonra solda yer alan PTT nin karfl s ndan, fl klardan Villa Caddesi ne dönülür. Köprü alt ndan geçtikten sonra sa a yukar do ru ayr lan Kasap soka a girilir. Yol sizi Soyak Soho ya ulaflt r r. Tünel: Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, Gayrettepe Metro istasyonu ve Zorlu Center birbirine ba layan yer alt yaya tünelinin bir girifli Soyak Soho nun önünde yer almaktad r. PLAZA OTEL Barbaros Bulvarı BEfi KTAfi Barbaros Bulvarı Kavfla ı Bal m u m cu JANDARMA BÖLGE KOMUTANLI I BO AZ Ç KÖPRÜSÜ ANADOLU YAKASI YÖNÜ

70

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Yap Genel Özellikleri Tuval park, 3750 m2 alan üzerine projelendirilmi tir. Tek blok 12 kat 24 daireden olu maktad r. Her daire 190 m2 olup 3+1'dir. Kullan lacak

Detaylı

Manzara... Ada... Deniz...

Manzara... Ada... Deniz... ... k a b n a d a r e P a l Karta Ada... Deniz... Manzara... Dalga formunu anımsatan modern mimarisi, sahip olduğu ayrıcalıkları, yaşamınıza katacağı pek çok artısı ve seyrine doyum olmaz ada deniz manzarasıyla

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Platform Merter projesinin Rezidans (B Blok ve Teras Evler) mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Skyland İstanbul Projesinin Rezidans Kule Blok (1.-38.Kat) Mahal Listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL:

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL: Bu döküman sadece İstanbul Lounge-2 projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM Ofton İnşaat, 2003 yılında İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek in bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Konsept İnşaat Projeleri şirketidir. Her iki eş başkan da 1980 senesinden

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi Sadece İstanbul... The İstanbul Veliefendi de yaşarken gözünüz İstanbul dan başkasını görmeyecek. Burada sadece İstanbul ve siz varsınız. Dışarı çıktığınızda Bakırköy Sahili ni göreceksiniz. Topkapı Surlarını

Detaylı

oturuyorsun haritayı

oturuyorsun haritayı hayat BÖYLE Nerede oturuyorsun dediklerinde haritayı İstanbul çok büyüdü, çok kalabalıklaştı. Şehrin sınırları bir uçta Gebze ye, diğer tarafta Karadeniz e dayandı. Tercihim, sınırlara değil, merkeze yakın

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam

Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam Beklentilerinizi yükseltin. Çünkü biz Fuaye Turkuaz da yaşam merkezi standartlarını çok yükseltiyoruz. Hem deniz, hem orman manzaralı bir yaşam merkezine imza atıyoruz. Her dairede yer alan kat bahçeleriyle,

Detaylı

Küçükçekmece deki. Cennet...

Küçükçekmece deki. Cennet... Küçükçekmece deki Cennet... Kat kat ayrıcalık Manzaraya açılan teraslı daireleri ile hem balkon, hem de terasa sahip çok özel konut seçeneklerinden oluşan Cennet Koru; 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 den oluşan

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

1.2. ALTYAPI 1.2.1. ELEKTRİK ALTYAPISI Sitenin elektrik ihtiyacı Tedaş - EnerjiSa standartlarına göre yapılacak trafo merkezinden karşılanacaktır.

1.2. ALTYAPI 1.2.1. ELEKTRİK ALTYAPISI Sitenin elektrik ihtiyacı Tedaş - EnerjiSa standartlarına göre yapılacak trafo merkezinden karşılanacaktır. İNCEK LOFT PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME & MAHAL LİSTESİ 1. SİTE GENELİ 1.1. ORTAK ALANLAR 1.1.1. ARAÇ ve YAYA YOLLARI ile AÇIK ve KAPALI OTOPARKLAR Araç yolları, yaya yolları ve açık otoparkların döşemelerinde

Detaylı

ICONOVA MAHAL LİSTESİ. Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı betonarme sistem kabul edilmiştir.

ICONOVA MAHAL LİSTESİ. Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle taşındığı betonarme sistem kabul edilmiştir. Teknik Şartname ICONOVA MAHAL LİSTESİ Bu dökümanda ICONOVA Projesinin Mahal Listesi tanımlanmaktadır. 1.1. İNŞAAT 1.1. YAPI 1.1.1 TAŞIYICI SİSTEM Taşıyıcı sistem olarak deprem yüklerinin tamamının boşluksuz

Detaylı

İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği...

İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği... İçindeki her şeyin içinde yaşayanlarca belirlendiği... İçeriye girenin bir daha çıkmak istemediği... Popüler bir + bir hayata... Yani Stüdyo 24 e hoşgeldiniz. YAŞAMA METRE- KARELER EKLEYEN BiR HAYAL

Detaylı

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ SİTE GENEL 1. Sitenin ihtiyacı olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyapı iģleri yapılacak ve besleme hatları çekilecek. Blok giriģleri, blok sahanlıkları, asansörler, çevre aydınlatmaları,

Detaylı

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte İstanbul Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış, adına şiirler, romanlar yazılmış, Doğu ile Batı yı buluşturan

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

EV Ç TEM ZL K 1162 ARAÇ K RALAMA 3 TERZ H ZMET 78 OTEL REZERVASYON 1 RANDEVU REZERVASYON 69 YOL YARDIMI 2

EV Ç TEM ZL K 1162 ARAÇ K RALAMA 3 TERZ H ZMET 78 OTEL REZERVASYON 1 RANDEVU REZERVASYON 69 YOL YARDIMI 2 A. TAMAMLANAN FAAL YETLER 1. Dönem içerisinde planlanan faaliyetler büyük bir oranla tamamlanm t r. 2. Daire sakinlerimizin ihtiyac do rultusunda motosiklet ve bisiklet park alanlar olu turulmu tur. 3.

Detaylı

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE...

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... Sabiha Gökçen Havaalanı nın ve Viaport Alışveriş Merkezi nin yanı başında 233 apartman dairesi ve 12 villa dairesiyle Park Life Kurtköy de, konfora dair ne varsa

Detaylı

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Bir yerde mutluluktan bahsediliyorsa, orada muhakkak bir bahçe vardır Hayalleriniz bu bahçede yeşerecek! Toplam 342 dairenin yer aldığı yaşam merkezimizin %80

Detaylı