IDEALARC AC Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IDEALARC AC-1200. Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı"

Transkript

1 IM283-C Mart, 2005 Otomatik AC Kaynağı İçin Tek Fazlı Değişken Gerilimli Güç Kaynağı 10291C, 10292C, and Kod Numaralarına sahip makinelerle kullanmak içindir. Güvenliğiniz Size Bağlıdır Lincoln ark kaynağı ve kesme ekipmanları güvenliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve üretilmiştir. Bununla birlikte, doğru kurulumla... ve dikkatli kullanımınızla tüm güvenliğiniz arttırılabilir. BU EL KİTABINI VE İÇERDİĞİ TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ OKUMADAN BU EKİPMANI KURMAYINIZ, ÇALIŞTIRMAYINIZ VEYA TAMİR ETMEYİNİZ. Ve en önemlisi, her işlemde dikkatli olunuz. KULLANICI EL KİTABI Telif Hakkı 2005 Lincoln Global Inc. Kaynak ve Kesme Ürünlerinde Dünya Lideri İştirakleri ve Distribütörleri arac ıı l ğıyla Tüm Dünyada Satı ş ve Servis Hizmeti Cleveland, Ohio ABD TEL: FAKS: WEB SİTESİ:

2 i GÜVENLİK UYARI KALİFORNİYA 65 ÖNERGESİ UYARILARI Kaliforniya Eyaleti taraf ından, dizel motor egzozunun ve onun bazı bileşenlerinin kansere, doğum kusurlar ına ve diğer üreme Kaliforniya Eyaleti, bu üründen ç ıkan motor egzozunun kansere, doğum kusurlar ına ve diğer üreme bozukluklar ına bozukluklar ına yol açtığı kabul edilmektedir. yol açtığı bilinen kimyasallar ihtiva ettiğini kabul etmektedir. Yukar ıdaki Aç ıklama Dizel Motorlar İçindir Yukar ıdaki Aç ıklama Benzinli Motorlar İçindir ARK KAYNAĞI TEHLİKELİ OLABİLİR. KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI MUHTEMEL CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜM TEHLİKESİNDEN KORUYUNUZ. ÇOCUKLARI UZAK TUTUNUZ. VÜCUDUNA KALP PİLİ TAKILI KİŞİLER, KAYNAK MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE DOKTORLARINA DANIŞMALIDIRLAR. Aşağıdaki güvenlik tedbirlerini okuyunuz ve anlay ın ız. Ayr ınt ıı l güvenlik bilgisi için, American Welding Society (Amerikan Kaynak Birliği), P.O. Box , Miami, Florida veya CSA Standard W 'den Safety in Welding ve Cutting (Kaynak ve Kesme Güvenliği) - ANSI Standard Z49.1 in bir kopyas ını sat ın alman ız önemle tavsiye edilir. Arc Welding Safety (Ark Kaynağı Güvenliği) kitapçığın ın E205 ücretsiz bir kopyası Lincoln Electric Company, St.Clair Avenue, Cleveland, Ohio 'dan temin edilebilir. TÜM KURULUM, ÇALIŞTIRMA, BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİNİN SADECE VASIFLI KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ. MOTORLU ekipmanlar için. 1.a. Bak ım işlemi motorun çalışmas ını gerektirmedikçe sorun giderme ve bak ım işleminden önce motoru kapat ın ız. 1.b. Motoru aç ık, iyi havaland ırmal ı alanlarda çalışt ır ın ız veya motorun egzoz duman ını dışar ı at ın ız. 1.c. Motor çalıı ş rken veya bir kaynak arkı aç ık alevi yak ın ında yak ıt eklemeyiniz. Dökülen yak ıı t n s ıcak motor parçaları ile temas ederek buharlaşmas ını ve ateşlemeye yol açmas ını önlemek için yak ıt eklemeden önce motoru stop ediniz ve soğumas ını bekleyiniz. Depoyu doldururken yak ıı t etrafa dökmeyiniz. Depoyu doldururken yak ıı t etrafa dökmeyiniz. 1.d. Tüm güvenlik koruyucular ın ı, kapaklar ını ve ayg ıtlar ını yerlerinde ve iyi durumda muhafaza ediniz. Ekipmanı çalışt ır ırken, kullan ırken veya onar ırken ellerinizi, saçlar ın ız ı, giysilerinizi ve tak ımlar ın ızı V kayışlar ından, dişlilerden, fanlardan ve diğer tüm hareketli parçalardan uzak tutunuz. 1.e. Baz ı durumlarda gerekli bak ımlar ı gerçekleştirmek için güvenlik koruyucular ın ı ç ıkarmak gerekebilir. Koruyucular ı sadece gerektiğinde ç ıkar ın ız ve bunlar ın sökülmesini gerektiren bak ım tamamlandığında yeniden yerine tak ın ız. Hareketli parçalar ın yak ın ında çalışırken daima büyük dikkat gösteriniz. 1.f. Ellerinizi motor fan ın ın yak ın ına koymay ın ız. Motor çalıı ş rken k ısma valfı kontrol kolları üzerine bast ırarak regülatörü veya avara kasnağını baypas etmeye çalışmay ın ız. 1.g. Bak ım s ıras ında motoru veya kaynak jeneratörünü döndürürken benzinli motorlar ın yanlışl ıkla çalışmas ını önlemek için, buji kablolar ın ı, distribütör kapağın ı veya manyeto kablosunu uygun şekilde ay ıı r n. Mart 95 1.h. Buhardan yanmamak için, motor s ıcakken radyatör bas ınç kapağın ı açmay ın ız. ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR tehlikeli olabilir 2.a. Her türlü iletkenden geçen elektrik ak ım ı, s ın ırland ır ılmış Elektrikli ve Manyetik Alanlara (EMF) yol açar. Kaynak ak ım ı, kaynak kabloları ve kaynak makineleri etraf ında EMF alanları oluşturur. 2.b. EMF alanları bazı kalp pillerini etkileyebilir bu sebeple kalp pili tak ıı l olan kaynakç ılar kaynak işleminden önce hekimlerine danışmal ıd ırlar. 2.c. Kaynak s ıras ında EMF alanlar ına maruz kal ınması şu anda bilinmeyen başka sağl ık problemlerine neden olabilir. 2.d. Tüm kaynakç ılar, kaynak ak ım ından gelen EMF alanlar ına maruz kalmayı en aza indirmek için aşağıdaki işlemleri uygulamal ıd ır: 2.d.1. Elektrod ve sase kablolar ını birleştiriniz Mümkünse bunları bant ile tutturunuz. 2.d.2. Elektrod ara kablosunu asla vücudunuzun etraf ına dolamay ın ız. 2.d.3. Elektrod ve şase kablolar ı aras ında durmay ın ız. Elektrod kablosu sağ taraf ın ızda ise, şase kablosu da mutlaka sağ taraf ın ızda bulunmal ıd ır. 2.d.4. Şase kablosunu, kaynak yap ılacak alana mümkün olduğunca yak ın olacak şekilde çalışılacak alana bağlay ın ız. 2.d.5. Kaynak güç kaynağın ın yan ında çalışmay ın ız. i

3 ii SAFETY ii ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. 3.a. Elektrod ve üzerinde çalıı ş lan parça (veya şasi) devreleri, kaynak makinesi aç ık iken elektriksel olarak s ıcak t ır. Bu aktif parçalara ç ıplak elle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz. Ellerinizi korumak için kuru, deliksiz eldivenler giyiniz. 3.b. Kuru yal ıı t m kullanarak kendinizi üzerinde çalışılan parça ve zeminden yal ıı t n ız. Yal ıı t m ın, üzerinde çalışılan parça ve zeminle fiziksel temasta olduğunuz bütün alanı kaplayacak kadar geniş olduğundan emin olunuz. Olağan güvenlik önlemlerine ek olarak, kaynağın elektriksel bakımdan tehlikeli olan şartlarda yapılmasının gerektiği durumlarda (ıslak yerlerde çalışırken veya üzerinizde ıslak giysiler varken; metal zeminler, ızgaralar veya yapı iskeleleri üzerinde çalışırken; oturma, diz çökme veya yatma gibi rahat olmayan pozisyonlarda çalışırken, üzeride çalışılan parça veya zeminle temasın kaçınılmaz olduğu veya kazara temas ihtimalinin çok yüksek olduğu durumlarda) aşağıdaki donanımları kullanınız: Yarı otomatik DC Sabit Voltajlı Kaynak Makinesi (Gazaltı Kaynağı). DC Manüel Kaynak Makinesi (Örtülü elektrot kaynağı). Düşük Voltaj Kontrollü AC Kaynak Makinesi. 3.c. Yarı otomatik veya otomatik kaynakta, kaynak teli, kaynak makaras ı, torç boynu, nozul veya yarı otomatik kaynak tabancası da elektriksel olarak aktif tir. 3.d. Şase kablosunun, kaynak yap ılan metalle iyi bir elektrik bağlant ıı s kurduğundan mutlaka emin olunuz. Bağlant ıı n n, kaynak yap ılan alana mümkün olduğu kadar yak ın olması gerekir. 3.e. Çalışma zemini veya kaynak yap ılacak metalin topraklama bağlant ııı s n dikkatli bir şekilde yap ıı n z. 3.f. Torcu, elektrot pensesini, şase pensesini, kaynak kablosunu ve kaynak makinesini iyi ve güvenli bir şekilde çalıı ş r durumda tutunuz. Hasarl ı yal ıt ımlar ı değiştiriniz. 3.g. Elektrotu soğutmak için asla suya sokmay ın ız. 3.h. İki ayrı kaynak makinesine bağlı elektrot penselerinin elektrik bak ım ından aktif olarak adland ır ılan parçalar ına asla aynı zamanda temas etmeyiniz, çünkü ikisi aras ındaki voltaj, her iki kaynak makinesinin aç ık devre voltaj ın ın toplamı kadar olabilir. 3.i. Zemin seviyesinin üzerinde çalıı ş rken, elektrik çarpması durumunda düşmenizi önlemesi için bir emniyet kemeri tak ın ız. 3.j. Ayr ıca 6.c. ve 8. Maddelere bak ın ız. ARK IŞINLARI yakıcı olabilir. 4.a. Kaynak yaparken veya seyrederken gözlerinizi k ıı v lc ımlardan ve ark ıı ş nlar ından korumak için uygun filtreli ve bir koruyucu maske kullan ın ız. Baş maskesi ve filtreli camlar, ANSI Z87I standartlar ına uygun olmal ıd ır. I standartlar ı. 4.b. Sizin ve yard ımc ılar ın ız ın cildini ark ışınlar ına karşı korumak için aleve dayan ıklı olan ve sağlam malzemeden yap ılmış uygun giysiler giyin. 4.c. Yak ın ın ızdaki diğer personeli uygun alev almaz siperler kullanarak koruyun ve/veya onları ark ve ark ışınlar ından, s ıcak serpinti ve metallerden kendilerini korumaları konusunda uyar ın ız. 5.a. Kaynak işlemi s ıras ında sağlığa zararlı dumanlar ve gazlar oluşabilir. Bu duman ve gazları solumaktan kaç ın ın ız. Kaynak yaparken başın ızı duman ın dışında tutunuz. Duman ve gazları soluma alan ından uzak tutmak için arkta yeterli havaland ırma sağlay ın ız ve/veya duman emme makineleri kullan ın ız. Yüksek derecede zehirli dumanlar yayan ve özel havalandırma gerektiren paslanmaz çelik kaynağı veya sert dolgu kaynağı (kap üzerindeki talimatlara veya MSDS'ye bakınız) veya kurşun veya kadmiyum levhalı çelik ve başka metaller veya kaplamalar üzerinde kaynak yaparken, çalışılan bölgede yerel egzoz veya mekanik havalandırma kullanarak bu dumanlara mümkün olduğu kadar az düzeyde maruz kalın, maruz kalma seviyesini TLV'nin (Eşik Limit Değerlerin) altında tutun. Kapalı alanlarda veya bazı durumlarda açık havada bile havalandırma cihazı gerekli olabilir. Galvaniz kaplı çelik üzerinde çalışılırken de ilave tedbirler gerekli olabilir. 5.c. Ark kaynağında kullan ılan koruyucu gazlar, solunan havan ın yerini alarak olumsuz sağl ık koşullar ına veya ölüme sebep olabilir. Özellikle kapalı alanlarda, yeterli havaland ırma yaparak solunan havan ın güvenli olmas ını sağlay ın. 5.d. Ürün güvenlik bilgi formu da dahil olmak üzere bu ekipman ve bu ekipmanda kullan ılacak olan sarf malzemeleri hakk ındaki imalatçı firma taraf ından haz ırlanan talimatları okuyun ve anlay ın, işvereninizin koyduğu güvenlik kurallar ına uyun. Ürün güvenlik bilgi formları kaynak makinesi distribütörünüzden veya imalatçı firmadan elde edilebilir. 5.e. Ayr ıca madde 1.b.'ye bak ın ız. Mart 95 DUMANLAR VE GAZLAR tehlikeli olabilir. 5.b. Yağ giderme, temizlik veya püskürtme işlemlerinden kaynaklanan klorlu hidrokarbon buharlar ın ın yak ın ındaki yerlerde kaynak yapmay ıı n z. Ark ın ııı s s ve ıı ş nları solvent buharlar ıyla reaksiyona girerek yüksek derecede zehirli bir gaz olan fosgen ve başka tahriş edici ürünler ortaya ç ıkarabilir.

4 iii GÜVENLİK iii KAYNAK SIÇRANTILARI yangına ve patlamaya sebep olabilir. 6.a. Kaynak alan ından yang ın tehlikesi arzeden unsurları ç ıkart ın. Eğer bu mümkün değilse, kaynak k ıı v lc ımlar ıı n n yang ın ç ıkarmas ıı n önlemek için bunlar ın üzerlerini örtün. Kaynak k ıı v lc ımlar ıı n n ve kaynaktan gelen s ıcak maddelerin küçük çatlaklardan ve aç ıkl ıklardan kolayca komşu alanlara geçebileceklerini unutmay ın. Hidrolik hatlar yak ın ında kaynak yapmay ın. Her an elinizin alt ında bir yang ın söndürücü bulundurun. 6.b. Şantiyede s ıı k şt ıı r lmış gazlar kullan ılacağı zaman, tehlikeli durumları önlemek için özel tedbirler kullan ılmal ıd ır. Kullan ılan ekipman için kullanma talimatlar ına ve Kaynak ve Kesmede Güvenlik (ANSI Standardı Z49.1)'e müracaat ediniz. 6.c. Kaynak yap ılmadığı durumlarda, elektrot devresinin hiçbir parças ın ın, üzerinde çalışılan parça veya zemine temas etmediğinden emin olun. Dikkatsizce yap ılan bir temas aşırı ıı s nmaya neden olarak yang ın tehlikesi yaratabilir. 6.d. Tank, f ıı ç veya kaplar ııı s t lmadan, kesilmeden veya kaynak edilmeden önce, bu işlemlerin tank, f ıı ç veya kaplardaki maddelerden dolayı yan ıcı veya zehirli buharlar üretmeleri önlenmelidir. Depo, f ıı ç veya kaplar temizlenmiş olsalar bile, bir patlamaya sebep olabilirler. Bilgi için, Amerikan Kaynak Birliği'nin (American Welding Society) Daha Önce Tehlikeli Maddeler İçermiş Olan Kaplar ın ve Borular ın Kaynak Edilmesine ve Kesilmesine Haz ırl ık İçin Tavsiye Edilen Güvenli Uygulamalar (Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That Have Held Hazardous Substances) AWS F4.1 adlı belgesini okuyunuz (yukar ıdaki adrese bak ın ız). 6.e. İçi boş döküm parçalar ı veya kaplar ı ıs ıtmadan, kesmeden veya kaynak etmeden önce tahliye deliklerini açarak boşalt ın. Çünkü bu gibi malzemeler patlayabilirler. 6.f. Kaynak ark ından k ıv ılc ım ve serpintiler oluşur. Deri eldiven, kal ın gömlek, dar paçalı pantolon, yüksek ayakkabı ve saç ın ız ın üzerine bir başl ık gibi yağs ız koruyucu giysiler giyin. Pozisyon dıı ş nda veya kapalı bir yerde kaynak yaparken kulak t ıkacı kullan ın. Kaynak alan ındayken mutlaka yan koruyucuları olan güvenlik gözlükleri tak ın. 6.g. Şase kablosunu üzerinde çalıı şlan parçaya mümkün olduğu kadar yak ın bağlay ın. Şase kablolar ın ın bina iskeletine veya kaynak alan ından uzakta başka yerlere bağlı olmas ı, kaynak ak ım ın ın kald ırma zincirleri, vinç kabloları veya başka alternatif devrelerin içinden geçmesi ihtimalini artt ıı r r. Bu durum yang ın tehlikesi oluşturabilir veya kald ırma zincirlerinin veya kablolar ın aşırı ıs ınarak kopmas ına neden olabilir. 6.h. Ayr ıca madde 1.c.'ye bak ın ız. TÜP hasar gördüğünde patlayabilir. 7.a. Kullan ılan prosese uygun siperlik gazı içeren bas ınçl ı gaz tüpleri ve seçilen gaz ve bas ınca göre tasarlanm ış, uygun regülatörler kullan ın ız. Tüm hortumlar, donan ımlar ve benzeri aksamlar yap ılan kaynak işlemine uygun olmal ı ve iyi durumda tutulmal ıd ır. 7.b. Tüpleri her zaman dik durumda ve taşıy ıı c bir tak ıma veya sabit bir desteğe iyice zincirlenmiş olarak tutun. 7.c. Tüplerin yerleri: Tüpler, darbe alabilecekleri veya fiziksel hasara maruz kalabilecekleri alanlardan uzak tutulmal ıd ırlar. Tüpler, kaynak ark ından veya kesme işlemlerinden ve başka ıı s, k ıı v lc ım veya alev kaynaklar ından güvenli bir mesafede bulunmal ıd ır. 7.d. Elektrod, elektrot tutucu pense veya başka elektrik bak ım ından aktif parçalar ın tüpe temas etmesine asla imkan vermeyin. 7.e. Tüp vanas ın ı açarken başın ız ı ve yüzünüzü tüp vanası ç ııı k ş ndan uzak tutun. 7.f. Tüp kullan ımda iken veya kullan ım amac ıyla bağlandığı zamanlar dıı şnda, vana koruma başl ıkları mutlaka yerlerine tak ılmış ve elle s ıkışt ır ılmış halde olmal ıd ır. 7.g. Bas ınçlı gaz tüpleri üzerindeki talimatlar ı, ilgili ekipmanlar ve Bas ınçlı Gazlar Birliği 1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202'den elde edilebilen CGA yay ını P-1 Tüplerdeki Bas ınçlı Gazlar ın Güvenle Kullan ılması İçin Tedbirler i okuyunuz ve bunlara uyunuz. ELEKTRİK gücüyle çalışan donanımlar için. 8.a. Makine üzerinde çalışmaya başlamadan önce sigorta kutusundaki bağlant ı kesme düğmesini kullanarak elektriği kesin. 8.b. Makineyi kurarken, genel elektrik kullan ım kurallar ına, bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve imalatçı firman ın talimatlar ına uyun. 8.c. Makineyi topraklarken, genel elektrik kullan ım kurallar ına ve imalatçı firman ın talimatlar ına uyun. Mart 95

5 iv GÜVENLİK iv PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ Pour votre propre protection lire et observer toutes les instructions et les précautions de sûreté specifiques qui parraissent dans ce manuel aussi bien que les précautions de sûreté générales suivantes: Sûreté Pour Soudage A L Arc 1. Protegez-vous contre la secousse électrique: a. Les circuits à l électrode et à la piéce sont sous tension quand la machine à souder est en marche. Eviter toujours tout contact entre les parties sous tension et la peau nue ou les vétements mouillés. Porter des gants secs et sans trous pour isoler les mains. b. Faire trés attention de bien s isoler de la masse quand on soude dans des endroits humides, ou sur un plancher metallique ou des grilles metalliques, principalement dans les positions assis ou couché pour lesquelles une grande partie du corps peut être en contact avec la masse. c. Maintenir le porte-électrode, la pince de masse, le câble de soudage et la machine à souder en bon et sûr état defonctionnement. d.ne jamais plonger le porte-électrode dans l eau pour le refroidir. e. Ne jamais toucher simultanément les parties sous tension des porte-électrodes connectés à deux machines à souder parce que la tension entre les deux pinces peut être le total de la tension à vide des deux machines. f. Si on utilise la machine à souder comme une source de courant pour soudage semi-automatique, ces precautions pour le porte-électrode s applicuent aussi au pistolet de soudage. 2. Dans le cas de travail au dessus du niveau du sol, se protéger contre les chutes dans le cas ou on recoit un choc. Ne jamais enrouler le câble-électrode autour de n importe quelle partie du corps. 3. Un coup d arc peut être plus sévère qu un coup de soliel, donc: a. Utiliser un bon masque avec un verre filtrant approprié ainsi qu un verre blanc afin de se protéger les yeux du rayonnement de l arc et des projections quand on soude ou quand on regarde l arc. b. Porter des vêtements convenables afin de protéger la peau de soudeur et des aides contre le rayonnement de l arc. c. Protéger l autre personnel travaillant à proximité au soudage à l aide d écrans appropriés et non-inflammables. 4. Des gouttes de laitier en fusion sont émises de l arc de soudage. Se protéger avec des vêtements de protection libres de l huile, tels que les gants en cuir, chemise épaisse, pantalons sans revers, et chaussures montantes. 5. Toujours porter des lunettes de sécurité dans la zone de soudage. Utiliser des lunettes avec écrans lateraux dans les zones où l on pique le laitier. 6. Eloigner les matériaux inflammables ou les recouvrir afin de prévenir tout risque d incendie dû aux étincelles. 7. Quand on ne soude pas, poser la pince à une endroit isolé de la masse. Un court-circuit accidental peut provoquer un échauffement et un risque d incendie. 8. S assurer que la masse est connectée le plus prés possible de la zone de travail qu il est pratique de le faire. Si on place la masse sur la charpente de la construction ou d autres endroits éloignés de la zone de travail, on augmente le risque de voir passer le courant de soudage par les chaines de levage, câbles de grue, ou autres circuits. Cela peut provoquer des risques d incendie ou d echauffement des chaines et des câbles jusqu à ce qu ils se rompent. 9. Assurer une ventilation suffisante dans la zone de soudage. Ceci est particuliérement important pour le soudage de tôles galvanisées plombées, ou cadmiées ou tout autre métal qui produit des fumeés toxiques. 10. Ne pas souder en présence de vapeurs de chlore provenant d opérations de dégraissage, nettoyage ou pistolage. La chaleur ou les rayons de l arc peuvent réagir avec les vapeurs du solvant pour produire du phosgéne (gas fortement toxique) ou autres produits irritants. 11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sûreté, voir le code Code for safety in welding and cutting CSA Standard W PRÉCAUTIONS DE SÛRETÉ POUR LES MACHINES À SOUDER À TRANSFORMATEUR ET À REDRESSEUR 1. Relier à la terre le chassis du poste conformement au code de l électricité et aux recommendations du fabricant. Le dispositif de montage ou la piece à souder doit être branché à une bonne mise à la terre. 2. Autant que possible, I installation et l entretien du poste seront effectués par un électricien qualifié. 3. Avant de faires des travaux à l interieur de poste, la debrancher à l interrupteur à la boite de fusibles. 4. Garder tous les couvercles et dispositifs de sûreté à leur place. Mar. 93

6 Teşekkür Ederiz Lincoln Electric taraf ından üretilen KAL İTELİ bir ürünü seçtiğiniz için Teşekkür Ederiz. Lincoln Electric Company Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak bu ürününü size sunarken onur duyuyoruz ve Lütfen Hemen Karton Kutunun ve Ekipmanın Hasarlı Olup Olmadığını Kontrol Ediniz Bu ekipman gönderildiğinde, mülkiyeti taşııı y c dan teslim al ındıı ğ andan itibaren sat ın alan kişiye geçer. Sonuç olarak, mal teslim edildiğinde nakliye s ıras ında oluşan hasarlar için hak talebi taşııı y c firmaya karşısat ın alan taraf ından yap ıı l r. İlerde referans olarak kullanmak üzere lütfen ekipman ın ız ın kimlik bilgisini aşağıya kaydediniz. Bu bilgi makinan ın ız ın makina tan ım plakas ında bulunabilir. Ürün Model Numaras ı Kod Numaras ı veya Tarih Kodu Seri Numaras ı Sat ın Al ındığı Tarih Sat ın Al ındığı Yer Bu ekipman için yedek parça veya bilgi istediğiniz zaman mutlaka yukar ıya kaydetmiş olduğunuz bilgileri veriniz. Kod numarası, özellikle doğru yedek parçan ın belirlenmesinde önemlidir. Makineyi kullanmaya başlamadan önce bu Kullan ıcı El Kitab ını tamamen okuyun. Bu el kitab ını saklay ın ız ve kolay ulaşılacak bir yerde tutunuz. Korunmanız için sağladığımız güvenlik talimatlarına özel dikkat gösteriniz. Her biri için geçerli olan ciddiyet seviyesi aşağıda açıklanmıştır: UYARI On-Line Ürün Kaydı - Makinenizi faks veya İnternet yoluyla Lincoln Electric'e kaydettiriniz. sizin bu ürünü kullan ırken memnun kalman ızı diliyoruz. Bir sorun ile karşılaştığın ızda bu klavuzun arka kapağındaki adres ve telefon numaralar ından bize ulaşabilirsiniz. Faks çekmek için: Bu makine ile birlikte sunulan doküman paketindeki garanti beyannamesinin arka yüzündeki formu doldurunuz ve formun üzerindeki bilgiler doğrultusunda fakslayınız. Çevrimiçi Kay ıt İçin: WEB SİTEMİZİ adresinden ziyaret ediniz. H ızlıbağlant ılar (Quick Links) seçeneğ ini ve sonra Ürü n Kayd ı (Product Registration) seçeneğini seçiniz. Lütfen formu doldurun ve kayıt bilgilerinizi gönderin. Bu ifade, ciddi kişisel yaralanma veya hayat kaybını önlemek için bilgilere tam olarak uyulmasının zorunlu olduğu durumlarda. kullanılır. v DİKKAT Bu ifade, küçük kişisel yaralanma veya ekipmanın zarar görmesini önlemek için bilgilere uyulmasının zorunlu olduğu. durumlarda kullanılır.

7 vi İÇİNDEKİLER vi Kurulum... Bölüm A Çalış ma Ortamı...A-1 Şebeke Giriş Bağlantısı...A-1 Ç ıı k ş Bağ lant ıları... A-1 a. Tel Besleme Ünitesi Bağ lant ıları...a-1 Değ erler:...a-1 AC-1200' ün LAF veya LT34' e bağlanmas ı (NL Seçeneğ i ile)...a-2 ''AC-1200' ün NA-4' e ' Ak ım Kontrolü' Anahtar ı ile bağ lanması...a-2 AC-1200' ün NA-4' e ak ım kontrolü reostas ı ile veya LT-6' ya bağ lanması...a-2 b. Ç ıı k ş Bağ lantı Saplamaları...A-3 c. Yard ımcı Güç... A-3 Çalış ma Çevrimi... A-3 Sayfa Çalıştırma... Bölüm B Güvenlik Tedbirleri...B-1 Makinenin ayarlanması veya Uzaktan Kumanda...B-1 Ç ıı k ş Ak ım ıı n n ayarlanması...b-1 Bakım...Bölüm D Güvenlik Tedbirleri... D-1 Sorun Giderme... Bölüm E Güvenlik Tedbirleri...E-1 Sorun Giderme K ılavuzunun Kullan ımı...e-1 Sorun Giderme K ı lavuzu...e-2,e-3 Kablo Şemaları...Bölüm F

8 A-1 ORTAM Kaynak makinesini muhafazanın arkasındaki ızgaralardan serbest hava giriş ve çıkış dolaşımının olduğu kuru bir ortama kurunuz. Makinenin içine giren duman ve kiri minimum seviyeye indirerek hava kanallarını tıkayabilecek ve aşırı ısınmaya neden olabilecek kir birikimini azaltan bir ortam olmalıdır. ŞEBEKE GİRİŞ KABLOSU BAĞLANTILARI ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. Şebeke giriş bağlantılarının bu kılavuzdaki teknik özelliklere göre yapılamaması müşterinin kötü kullanımı olarak kabul edilir ve garantiyi geçersiz kılar Genel elektrik kullanım kurallarına, bütün yerel kanun ve yönetmeliklere ve makine içindeki bağlantı şemasına uygun olarak makinenin tüm şebeke giriş bağlantılarını uzman bir elektrikçinin yapmasını sağlayın. Şebeke giriş voltajının, fazının ve frekansının makine tanım plakasında yazıldığı gibi olduğundan emin olunuz. Birçok kurulumda AC-1200'ü tek fazlı güç çıkışına veya üç fazlı bir hattın bir fazına bağlayın. Dengesiz hat koşulları AC-1200'ü hat üzerindeki diğer makine ile doğru şekilde dengeleyerek engellenebilir. AC-AC eş zamanlı ark kaynağı için iki veya dört Scott bağlantılı AC-1200 makineleri kurarken, üç fazlı giriş gücü kullanılmalıdır. Genel %90 faz açısından daha az veya daha çok çıkış faz açısı sağlamak için bağlantıların terminalleri şebeke bağlantı paneline dahil edilmiştir. AC-1200 giriş kontaktörüne sahip değildir. Bu nedenle, şebeke giriş devresi planlanırken harici starter veya çatal KURULUM A-1 AC-1200'ün sağ yan panelini çıkarın ve giriş gücü hatlarını delikten muhafazanın arkasına getirin. Giriş kablolarının önerilen boyutları ve aşırı akım koruması için aşağıdaki tabloya bakın. Kaynak makinesinin iskeleti topraklanmalıdır. Bu amaçla, kaynak makinesinin tabanında panelin altında sembolü ile işaretlenmiş olan bir saplama bulunmaktadır. Uygun Electrical Code for details on proper grounding topraklama yöntemleri ile ilgili detaylar için genel elektrik kanunlarına bakınız. KAYNAK AKIMI ÇIKIŞ BAĞLANTILARI a. Tel Besleme Ünitesi Bağlantısı Kaynak makinesine giden giriş güç beslemesini kesiniz. Bağlantı sıra klemenslerini açığa çıkarmak için vidayı sökün ve kumanda panelinin önündeki menteşeli kapağı kaldırın. Tel besleme ünitesi giriş kontrol kablosunun kablolarını bağlantı sıra klemenslerine tamamen ilgili bağlantı şemasında belirtildiği gibi bağlayın. AC-1200 ile NA-4 bağlantı şemaları NA-4 Kullanım Kılavuzu IM-278' de bulunmaktadır. Kontrol kablolarını birlikte verilen kelepçeleri kullanarak bağlantı sıra klemensinin sağ tarafındaki panele takın. AC-1200' ü ' Akım Kontrolü ' (7532 kodu altındakiler) tipinde iki durumlu anahtar ile daha eski bir NA-4' e bağlıyorsanız, bir K-775 ' Uzaktan Kumanda' satın alınmalı ve 5. sayfadaki S bağlantı şemasına göre takılmalıdır. ' Uzaktan Kumanda' kablosu AC-1200 bağlantı sıra klemensine bağlanmadan önce dört iletken kabloyu standart 25' kabloya düzgün bir şekilde ekleyerek herhangi bir boya uzatılabilir. DEĞERLER: IP21 MUHAFAZA, İZOLASYON 155(F) anahtar içerir. Tavsiye Edilen Giriş Kablosu, Topraklama Bağlantı Kablosu ve Sigorta Boyutlarında Genel Elektrik Kanunu esas alınmıştır - 40 ªC (104 ªF) Ortam Sıcaklığında % 100 Çalışma Çevrimi Giriş Gerilimi/ 1 Faz Hertz UYARI Bakır Kablo Ölçüsü - Kablo Borusu İçinde 75 ªC Giriş Amperi Güç Girişi Kabloları Topraklama Bağlantı Kablosu Scott Bağl. Bu ekipmanın kurulumunu ve bakımını sertifikalı bir elektrikçiye yaptırın. Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce, sigorta kutusundaki giriş gücünü kapatın. Üzerinde elektrik akımı bulunan canlı parçalara dokunmayınız. 1 Faz T & B Term. Scott Bağl. T & B Term. AC-1200' ü bir LAF-4' e veya LT-34 traktörünün AC kontrollerine bağlarken, AC-1200 gerekli olan ' NL' isteğe bağlı devresi takılı olarak sipariş edilmelidir. '' Bu kit K-775 ' Uzaktan Kumanda' sını içerir. Sayfa 5' teki S şemasına göre bağlayın. AC-1200' ü başka bir tel besleme ünitesine bağlamak için, belirli ekipmanlar için komple tanım plakası bilgilerini sağlayan talimatlar için fabrikaya başvurun. Bağlantı sıra klemenslerine bağlantı tamamlandığında, kapağı kapatın ve vidayı takın. 1 Faz T & B Term. Scott Bağl. T & B Term. Süper Yalıtımlı Sigorta Ölçüsü, Amp 1 Faz Scott Bağl. 460/ #4/ MCM # # /50/ #4/ MCM # # /50/ MCM MCM # # Yukarıda tavsiye edilen Thomas & Betts kablo bağlantılarının (veya dengi) uygulanabilir U.L. güvenlik standartlarına uyması gereklidir. A #30 altıgen (Allen) anahtar kolu, bağlantı kablolarının kurulumu için gereklidir.

9 A-2 AC-1200'ün LAF-4 veya LT-34'e S bağlanması (NL Seçeneği ile) KURULUM A-2 AC-1200'ün NA-4'e 'Akım Kontrolü' S Anahtarı ile bağlanması AC-1200'ün NA-4'e akım kontrolü reostası ile bağlanması or LT-6. S H DEALARC AC-1200

10 A-3 KURULUM A-3 b. Çıkış Bağlantı Saplamaları Şase kablolarını, Ac-1200' ün önündeki Şase saplamasına bağlayın. Elektrod kablolarını, istenen çıkış için Min, Med veya Max saplamaya bağlayın. Her saplama için gerçek akım aralığı, saplamanın üzerindeki isim plakasında belirtilir. Tavsiye edilen kablo ölçüleri aşağıdaki gibidir. '''' Hem ' Şase' hem de ' Max' saplamaların, tavsiye edilen kabloların bağlantısını kolaylaştıracak iki adet terminali bulunur. Somunları bir anahtar ile sıkıştırın. 150'ye kadar toplam şase ve elektrod kablo uzunlukları için gereken kabloları aşağıdaki tablodan seçebilirsiniz: Bakır Kaynak Kablosu için İzin Verilen Maksimum Akım Çalışma Çevrimi Bir 4/0 İki 4/0 Üç 4/0 Dört 4/0 100% %* * 10 dakikalık çevrime bağlı olarak. Aşağıda tavsiye edilen aksesuar kitinin içindeki kabloların, U.L. güvenlik standartları gereğince terminalleri bulunur. '150' toplam elektrod ve şase kablosu uzunluğu. c. Yardımcı Güç AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerinde #31 ve #32'den,115volt AC gücünün 1000 volt-amperi kullanılabilir. ÇALIŞMA ÇEVRİMİ AC-1200, 1200 amper ve 44 voltta %100 çalışma çevrimine sahiptir.

11 B-1 ÇALIŞTIRMA B-1 GÜVENLİK TEDBİRLERİ Makineyi çalıştırmadan önce, bu kısmın tamamını okuyun ve anlayın. UYARI ELEKTRİK ÇARPMASI öldürücü olabilir. Elektrik bakımından aktif olan parçalara ve elektroda elinizle veya ıslak giysilerle temas etmeyiniz. Kendinizi çalışılan parçadan ve zeminden yalıtın. Daima kuru, izole edici eldivenler giyin. DUMANLAR VE GAZLAR tehlikeli olabilir. Başınızı dumanın dışında tutun. Dumanları soluma alanından çıkarmak için havalandırma veya duman emme makineleri kullanın. KAYNAKTAN ÇIKAN KIVILCIMLAR yangına veya patlamaya sebep olabilir Yanıcı maddeleri uzak tutun. Yanıcı madde içeren muhafaza kapları üzerinde kaynak yapmayın. MAKİNA YA DA UZAKTAN KUMANDA AYARI Çıkış, AC-1200, tel besleyici veya diğer uzak konumlardan kontrol edilebilir. ' Tel besleyiciden ya da diğer uzak konumlardan akımı ayarlamak için, AC-1200' ün önündeki iki durumlu anahtarı, Uzaktan Çıkış Kontrolü"ne getirin. '' AC- 1200' den çıkış akımını ayarlamak için, bu düğmeyi ' AC-1200' de Çıkış Kontrolü' ne getirin. ÇIKIŞ AKIMINI AYARLAMAK İÇİN Şebeke giriş bağlantısındaki bağlantı kesme düğmesini ya da devre kesiciyi kullanarak AC-1200' ü başlatın. Panelin ön tarafındaki kırmızı pilot lambası, kaynak makinesinin açık olduğunu belirtir. AC-1200' ün üzerindeki Çıkış Kontrolü reostasını ( Panel Kontrolü' ndeki devirmeli anahtar ayarı) veya tel besleyiciyi ya da diğer uzak reostayı ( Uzakta Çıkış Kontrolü'ndeki devirmeli anahtar ayarı) kullanarak, çıkış saplama bağlantıları tarafından ayarlanan aralık dahilinde, çıkış akımın minimum ila maksimum arasında ayarlayın. MANÜEL EKEKTRODLARLA KAYNAK YAPMA Kaynak makinesini kapatın, tel besleyici bağlantısını kesin ve AC-1200 bağlantı sıra klemensi üzerindeki #2 ve #4 arasına köprü bağlantısı kurun. '' Böylece, makine her kapatıldığında çıkış saplamalarını elektriksel olarak aktif hale getiren çıkış kontaktörlerini kapatır. Çıkış akımını yukarıda anlatıldığı gibi ayarlayın. Dikkat: '' Tel besleyici elektrod kabloları, çıkış saplamalarına bağlı bırakıldıysa, tel besleyici memesi ve elektrod elektriksel olarak "aktif" olur. ARK IŞINLARI yakıcı olabilir. Göz, kulak ve gövde koruyucu kullanın. Bu kullanım kılavuzunda detaylı olarak verilen ilave Güvenlik Hususlarına uyun.

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

EDGE Pro. Şekil kesme kumandası. İşletim Kılavuzu. 80636N Revizyon 0

EDGE Pro. Şekil kesme kumandası. İşletim Kılavuzu. 80636N Revizyon 0 EDGE Pro Şekil kesme kumandası İşletim Kılavuzu 80636N Revizyon 0 EDGE Pro Şekil kesme kumandası İşletim Kılavuzu Türkçe / Turkish Revizyon 0 Eylül, 009 Hypertherm, Inc. Hanover, NH USA www.hypertherm.com

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU CD 350 M CD 500 MW CHOPPER MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11

KULLANIM KILAVUZU. Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11 KULLANIM KILAVUZU Inverter MIG/MAG Ark Kaynak Makinası NB-350/500/630 2008.11 I İÇİNDEKİLER 1 EMNİYET;... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1.1 İKAZ İŞARET AÇIKLAMALARI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Inverter DC/AC Pulsed TIG /MMA Ark Kaynak Makinası WSME-315I 2008.8

KULLANIM KILAVUZU. Inverter DC/AC Pulsed TIG /MMA Ark Kaynak Makinası WSME-315I 2008.8 KULLANIM KILAVUZU Inverter DC/AC Pulsed TIG /MMA Ark Kaynak Makinası WSME-315I 2008.8. İÇİNDEKİLER 1 EMNİYET -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Operatör Kullanma Kılavuzu 80816N Revizyon 2 Türkçe Turkish Yeni Hypertherm sisteminizi kaydettirin Daha kolay teknik destek ve garanti desteği için ürününüzü www.hypertherm.com/registration

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MZC-1000BF TOZALTI KAYNAK TRAKTÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MZC-1000BF TOZALTI KAYNAK TRAKTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MZC-000BF TOZALTI KAYNAK TRAKTÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Phoenix Software V9.72.0

Phoenix Software V9.72.0 Phoenix Software V9.72.0 Operatör Kullanma Kılavuzu Hypertherm Dokunmatik Ekran Model Kesme Kontrolleri için 80640N - Revizyon 6 Hypertherm, Inc. Etna Road, PO Box 5010 Hanover, NH 03755 ABD Telefon: 603-643-3441

Detaylı

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp)

ABB Makine Sürücüleri. Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) ABB Makine Sürücüleri Kullanım kılavuzu ACS150 sürücüleri (0,37 4 kw, 0,5 5 hp) 2 İlgili kılavuzlar listesi Sürücü kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACS310 User s Manual 1), 2) 3AFE68576032 3AUA0000093962

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314 Kullanim Kilavuzu Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası VEGACAP 67 - Kontaksız şalter Document ID: 334 2 İçindekiler İçindekiler Bu belge hakkında. Fonksiyon... 4.2 Hedef grup...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MZ9-1000BB ASKILI TİP TOZALTI KAYNAK SİSTEMİ

KULLANMA KILAVUZU MZ9-1000BB ASKILI TİP TOZALTI KAYNAK SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU MZ9-000BB ASKILI TİP TOZALTI KAYNAK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Kullanım Kitapçığı 2553107569-A_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

(3 fazlı asenkron motorlar için) Kullanım Kılavuzu. 3 faz 240V sınıfı 0,4 ila 15kW 1 faz 240V sınıfı 0,2 ila 2,2kW 3 faz 500V sınıfı 0,4 ila 15kW

(3 fazlı asenkron motorlar için) Kullanım Kılavuzu. 3 faz 240V sınıfı 0,4 ila 15kW 1 faz 240V sınıfı 0,2 ila 2,2kW 3 faz 500V sınıfı 0,4 ila 15kW Güvenlik önlemleri I Endüstriyel İnverter (3 fazlı asenkron motorlar için) Kullanım Kılavuzu 3 faz 240V sınıfı 0,4 ila 15kW 1 faz 240V sınıfı 0,2 ila 2,2kW 3 faz 500V sınıfı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 16 0178395tr 005 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı