YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS"

Transkript

1 YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS I.MUTAF 1, F.KUTAY 1, S.HEPGÜLER 2, N.TURGAN 1, S.HABİF 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir 1 Biokimya Anabilim Dalı 2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Hidroksiprolin (HP) kollagenin amino asit içeriğinin %13-14'ünü oluşturmakta, küçük bir miktarı da elastinde bulunmaktadır. Vücut kollageninin çoğu kemik, kas ve deride yer almaktadır. Kemik kollageni üriner HP'in esas kaynağı olup ve üriner HP ekskresyonu, kollagen katabolizmasını gösteren bir test olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlıklı kişilerde yaş ve cinsiyete göre üriner HP düzeylerini saptamaktı. HP/kreatinin oranını ölçmek için sabah alınan ikinci açlık idrarı kullanıldı. 22 yaştan küçük kişiler, yetişkinlerden anlamlı olarak daha yüksek HP atılımı gösterdi. 18 yaşın altındaki kişilerde, idrar hidroksiprolin/kreatinin oranı iken, 59 yaşın üzerindekilerde mg/g olarak saptandı (p< ). En düşük HP değerleri 59 yaşın üzerinde görülmekle beraber, yetişkin yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanamadı. Cinsiyetler arasında da anlamlı farklılıklar yoktu. Anahtar Sözcükler: Yaş, cinsiyet, üriner hidroksiprolin Hydroxyproline (HP) comprises 13 to 14 percent of the amino acid content of collagen and a small amount is also present in elastin. Most of body's collagen is found in bone, muscle and skin. Bone collagen is the major source of HP in urine and urinary HP excretion is used as a test to indicate collagen catabolism. The aim of this study was to establish the age and sex related variations in urinary HP levels in healthy subjects. Second morning voided urine was used to determine the HP/creatinine ratio. Young subjects under 22 years of age showed significantly higher HP excretion than the older adults. In subjects under 18 years of age, urinary HP/creatinine ratio was mg/g, while in adults over 59 years this ratio was mg/g (mean SD, p< ).the lowest HP values were determined in subjects over 59 years of age although no significant differences could be determined among the age groups of adults. There were no significant sex related changes. Key Words: Age, sex, urinary hydroxyproline

2 2 (1): 1-3, ESWL DE SİSTEMİK ATEŞ YÜKSELMESİ FEVER AS A COMPLICATION OF ESWL C.BÜYÜKSU, M.SADE, C.GÜLER, A.YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, inciraltı, zmir 1 Üroloji Anabilim Dalı 2 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ESWL, böbrek taşı tedavisinde etkin ve çok yaygın bir yöntemdir. Günümüze kadar birçok erken ve geç komplikasyonları bildirilmiştir. Sistem/k ateş yükselmesi (pyelonefrit, bakteriyemi) de bu komplikasyonlardan biridir. Ara ştırmamızda kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle ESWL tedavisine alınan ve taşları fragmante olan hastalar gözden geçirildi. Bunlardan, üreteral obstrüksıyon gelişen ve bakteriürisi olanlarda sistemik ateşin çok yükseldiği görüldü. Bu nedenle ESWL seans/arı sırasında sis temik ateşi yükselen hastalar öncelikle üreteral obstrüksıyon ve bakteriüri yönünden değerlendirilmelidir. Anahtar Sözcükler: ESWL, yüksek ateş ESWL is a very effective and widespread method of treatment of urinary stones. Various early and late compiications of ESWL have been reported to data. Ele vation of body temperature (pyelonephritis, bacteriamia) is one of these compiications. In this report urinary stone patients whose stones were fragmanted by ESWL are reviewed. Patients who had bacleriuria and who deve/oped üreteral obstruction body temperature had risen considerably. For this reason patients who deve/op high temperature after ESWL treatment should be investigated for üreteral obstruction and bacteriuria. Key Words: ESWL, high temperature 2 (1): 5-6, 1996.

3 YAŞ VE CİNSİYETE BAĞIMLI PLAZMA LİPİD PEROKSİD DEĞİŞİKLİKLERİ AGE AND SEX-RELATED ALTERATIONS IN PLASMA LIPID PEROXIDES I.MUTAF, S.HABIF, N.TURGAN, İ.GÜNER, O.BAYINDIR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bornova, İzmir Oksijen serbest radikallerinin doku hasan oluşturmasında önemli rol oynayan lipid peroksidasyonunun, atorosklerozu da içeren birçok hastalık ve yaşlanma süreci ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada da sigara içmeyen 49 sağlıklı yetişkinde plazma lipid peroksid (LPO) düzeyleri Satoh ve Yagi den modifiye edilen yöntemle ölçülerek, sonuçlar yaş ve cinsiyete göre değenlendirilmiştir. Plazma LPO düzeyleri yaş dikkate alınmadığında, erkek ve kadınlar arasında anlamlı farklılık göstermemiş, ancak yaş grubunda erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (1.88 ± 0.23 ve 1.57 ± 0.18 MDA nmol/ml, ort. ± S. p<0.01). Plazma LPO düzeyleri erkeklerde 40 yaştan sonra, kadınlarda 60 yaştan sonra anlamlı olarak yükselmektedir. Plazma LPO ile yaş arasında hem erkeklerde (r=0.897), hem de kadınlarda (r=0.674) pozitif korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgular, yaşlanmada etkili faktörlerden birinin oksidan stres olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Sözcükler: Lipid peroksidi, yaşlanma, cinsiyet Lipid peroxidation plays an important role in oxygen free radical induced tissue damage and is impiicated in many disorders including atherosclerosis and in the aging process. in 49 healthy, non-smokers plasma lipid peroxides (LPO) were determined by a method modified from Satoh and Yagi and the results were evaluated on the basis of age and gender. Plasma LPO did not subjects of the years group, LPO concentrations were significantly higher than females (1.88 ± 0.23 vs 1.57± 0.18 nmol/ml, p<0.01, mean ± SD). Plasma LPO increased significantly after 40 years of age in men and after 60 years in women. Positive correlations between age and piasma LPO were observed both in male (r =0.897) and female subjects (r =0.674). These results indicate that oxidant stress may be one of the factors which contni butu to the aging process. Key Words: Lipid peroxdes, aging, sex 2 (1): 7-10, 1996.

4 PELVİK ENFEKSİYONUN PERİHEPATİK ADEZYON İLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIHEPATIC ADHESION AND PELVIC INFECTION F.M.KOYUNCU 1, A.S.ÖNOĞLU 2, S.SADIK 2, N.ÇETİNTAŞ 1, G.DERİN 2, T.ISPARTA 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Manisa 2 SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, İzmir Bu çalışmada, perihepatik adezyonun pelvik enfeksiyon ile ilişkisi ve adezyolizisin yararının gösterilmesi amaçlandı. Laparoskopi uygulanmış olgular, retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya alınan 345 olgudan 7 si preoperatif sağ üst kadran ağrıdan yakınıyordu. Laparoskopide bu 7 olgunun hepsinde perihepatik adezyon saptanmış ve adezyolizis uygu!anmmıştır. Adezyolizis uygulanan olguların hiçbirisinde sağ üst kadran ağrısı kalmamıştır. Anahtar Sözcukler: Fitz Hugh Curtis Sendromu, Perihepatik Adezyon, Pelvik Enfeksiyon The aim of ihis study is to investigate the relationship between perihepatic adhesion and pelvic infection and also the benefits of adhesiolyzs. The patients who underwent laparoscopy, were studied retrospectively. 345 cases were taken into the study. In 7 patients which complaint of upper right region abdominal pain preoperatively, perihepatic adhesions were seen and then adhesiolyzis were performed on during laparoscopy. There were no abdominal pain encountered among the patients who were performed on adhesiolyzis. Key Words: Fitz Hugh Curtis Syndrome, Perihepatic Adhesion, Pelvic Infection 2 (1): 11-12, 1996.

5 KANAMALI HASTALARDA PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE SUKRALFAT, RANİTİDİN VE SUKRALFAT İLE BİRLİKTE RANİTİDİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KARŞILAŞTIRILMASI EFFICACY AND COMPARISON OF SUCRALFATE, RANITIDINE AND SUCRALFATE PLUS RANITIDINE COMBINATION IN THE TREATMENT OF PEPTIC ULCER PATIENTS WITH BLEEDING D.ÖZKAN, G.SOP, Ü.YOKET, R.ATAGÜN, A.YÜKSEL SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği Bu çalışma peptik ülser tedavisinde etkinliği kanıtlanmış H2 reseptör antagonistlerinden Ranitidin in, sitoprotektif ajanlardan Sukralfat ın ve her iki ilacın kombine olarak kullanıldığında etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Endoskopik olarak aktif ülseri kanıtlanmış 40 olgu çalışmaya alınmıştır. 13 olguya günde 4 g sukralfat 15 olguya günde 300 mg ranitidin ve 12 olguya günde 4 g sukralfat mg ranitidin verilmiştir. Toplam 4 haftalık tedavi sonrası endoskopik kontrolleri yapılmıştır. Sukralfat grubunda peptik ülserin iyileşme oranı %77 iken p<0.005), ranifidin grubunda %40 (p<0.7), sukralfat + rarıitidin grubunda %100 (p<0.0001) bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Peptik ülser, Ranitidin, Sukraltat The aim of this study ıs 10 compare the effects of Ranitidine as a H2 receptor blocker. Sucralfate as a cytoprotective agent and their combination. 40 cases with endoscopically proven active ulcer are evaluated. 13 cases recevied 4 g sucralfate per day, 15 cases received 300 mg ranitidine per day and 12 cases received 4 g sucralfate plus 300 mg ranitidine per day. After 4 week treatment endoscopic control was made while the rate of improvement was 77% in sucraifate group and 40% in ranitidine group we found 100% improvement in sucralfate plus ranitidine group. Key Words: Peptic ulcer, Ranitidine, Sucralfate 2 (1): 13-15, 1996.

6 BİR GRUP AYAKTAN TEDAVİ GÖRE DİSTİMİ VE DEPRESİF EPİSOD TANILI HASTADA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ANTİ DEPRESİF İLAÇ SEÇMİ SOCİODEMOGRAPHIC CHARACTERİSTICS AND ANTIDEPRESSANT DRUG CHOİCE İN A GROUP OF DYSTHYMİC AND DEPRESSİVE EPİSODE PATIENTS M.HANCIOĞLU, A.ALGÜR, Y.OKYAY SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Ekim 94 ile Mart 95 tarihleri arasında 6 aylık dönemde psikiyatri polikliniğine başvuran distimi tanısı alan vakalar ve bipolar affektif bozukluk tanısı dışındaki depresif episod tanılı hastalar (toplam 378) değerlendirmiş ve iki grubun sosyodemografik özellikleri karşılaştırılmış ve uygulanan anti depresif ilaç tedavileri incelenmiştir. Her iki grup arasında sosyodemografik özellikler yönünden önemli farklar olmadığı görülmüştür. Her iki grup hastada yeni antidepresiflerin (SSRI ve Moclebemid in) trisikliklere göre daha fazla oranda verildiği saptanmıştır. Depresif episodlu hastaların %43 ünün SSRI, %26 sının moclobomid aldığı, trisikliklerin %23 oranında verildiği görülmüştür. Distimi hastalarında ilk sırada SSRI verildiği ikinci sırada trisikliklerin tercih edildiği (%41), moclobemid in %9.4 oranında verildiği bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Distimi, Major Depresyon, Antidepresif ilaç seçmi In a 6 month period, since October 94 till March 95 all the patients (total 378) who were diagnosed as major depression and dysthymia excluding bipolar affective disorder patients were evaluated for their sociodemographic variables and antidepressant drug treatments. There was no significant difference between two groups when sociodemographic variables were considered. SSRI and moclobemide were more commonly used in both group of patients. In major depression patients 43% SSRI, 26% trcyclic antidepressants were used. İn dysthymia patients 42% SSRİ, 41% tricylics and 9.4% moclobemide were used. Key Words: Dysthymia, Major Depression, Antidepressant choice 2 (1): 17-20, 1996.

7 PLAZMA VE SERUM SERBEST YAĞ ASİDLERiNIN ÖLÇÜMLERiNDE TİTRİMETRİK VE KOLORİMETRİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TITRIMETRIC AND COLORIMETRIC DETERMINATIONS OF PLASMA AND SERUM FREE FATTY ACIDS H.AK, N.TURGAN, S.HABIF, O.BAYINDIR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Serbest yağ asidleri çok önemil bir enerji kaynağı olup toto! plazma lipidinin küçük bir fraksiyonunu oluştururlar. Adipoz doku kaynaklı olan bu fraksiyon plazmada albumine bağlı olarak taşınır ve ekstrahepatik dokularda kullanılır. Diabetiklerde ve özellikle aterosklerotik komplikasyonları olanlarda metabolik kontrolun iyi bir göstergesi olan serbest yağ asidi ölçümleri son yıllarda önem kazanmıştır. Bu ölçümlerde kullanılan çeşitli yöntemler arasında rutin analizler için en uygun yöntemi belirlemek amacıyla 15 olguda titrimetrik yöntem ile plazmada, kolorimetrik yöntem ile serumda serbest yağ asidlerinin düzeyi ölçülmüştür. İki yöntemde elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında yöntemler arasında oldukça yüksek ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=0.803, p<0.001). Titrimetrik yöntemin zaman alıcı ve zahmetli olmasına karşılık kolorimetrik yöntemle daha kısa zamanda sonuç alınabilmesi, titrimetrik yöntemin zincir uzunluklarından bağımsız olarak plazmadan ekstrakte edilen tüm serbest yağ asidlerini ölçerken kolorimetrik yöntemin C10-C18 zincirli yağ asitlerini daha hasas bir şekilde ölçmesi kolorimetrik yöntemi titrimetrik yönteme göre daha üstün kılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Serbest yağ asidleri, titrütetri, kolorimetri Free fatty acids supply much of the body s energy needs and constitute a small fraction of total plasma lipids. Adipose tissue is the source of this fraction which is transported in plasma by albumin and utilised in extrahepatic tissues. Determination of plasma feti acido as an indicator of metabolic control in diabetics and especially in those with atherosclerotic compilcations is of increasing importance, recentiy. Among the many different methods available for free fatty acid analysis, the present study was undertaken to determine the most suitable method for routine analyses. Free fatty acid concentrations were measured in 15 cases by means of titrimetric and colorimetric methods, in plasma and serum, respectively. Comparison of

8 the results obtained by the two different techniques revealed a hıgh and significant correlation among the values (r=0.803, p<0.001). While the heptane extraction titrimetric method was tedious, time consuming and measured all free acids extracted from plasma, regardless of chain length, the colorimetric method was simple, rapid, accurate and measured predominantly the free fatty acids with chain lengths C10-C18 with little contribution from those of shorter chain lengths. Key Words: Free fatty acids, titrimetry, colorimetry 2 (1): 21-24, MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİNİN POLİMORFİK DÜŞÜK DERECELİ ADENOKARSİNOMU: (OLGU SUNUMU) POLYMORPHIUS LOW-GRADE ADENOCARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLAND: (CASE REPORT) E.VARDAR 1, G.GÜLTEKİN 2, H.POSTACI 1, A.R.KANDILOĞLU 1, L.OLGUN 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1 Patoloji Bölümü, 2 KBB Kliniği GİRİŞ Özellikle minör tükürük bezi yerleşimli polimortik düşük dereceli adenokarsinom sınıflamaya yeni girmesi, adenoid kistik karsinom ve tükürük bezinin diğer adenokarsinomları ile karışabilmesi nedeniyle kaynak bilgiler eşliğinde gözden geçirilerek sunuldu. Farklı klinik gidiş nedeni ile bu olguların doğru tanısı önem taşımaktadır. Anahtar Sözcükler: Tükürük bezi, polimorfik düşük dereceli adenokarsinom A case of polymorphous low-grade adenocarcinoma localized in the palate of a 45-year-old woman who applied with an ulcerated slowly-growing mass was presented a number of problems encountered in the differential

9 diagnosis of this tumor especially with adenoid cystic carcinoma were discussed, giyen a new entity in the classification of the salivary gland tumors. Correct diagnosis is of great significance because of distinct clinical course. Key Words: Salivary gland, polymorphous low-grade adenocarcinoma 2 (1): 25-27, SİNDİRİM SİSTEMİNİN PRİMER-MULTİPL TÜMÖRÜ: MİDEDE KARSİNOİD TÜMÖR VE ÖZOFAGUSDA EPİDERMOİD KARSİNOM: (OLGU SUNUMU) PRIMARY-MULTIPLE TUMORS OF DIGESTIVE SYSTEM: CARCINOID TUMOR AND ESOPHAGEAL SOUAMOUS CELL CARCINOMA: (CASE REPORT) E.VARDAR 1, H.POSTACI 1, F.KACAR 1, B.ZENGEL 2, A.G.DENEÇLI 2 SSK Izmir Eğitim Hastanesi 1 Patoloji Bölümü, 2 I.Genel Cerrahi Kliniği Yutma güçlüğü ile başvuran erkek olguda yapılan operasyon sonrasında özofagusta epidermoid karsinom ve paraözofageal lenf düğümünde metastaz ile mide küçük kurvaturunda karsinoid tümör ve küçük kurvatur bölgesi lenf düğümünde metastaz saptandı. Bu olgu nedeniyle gastrointestinal sistemde primer multipl tümörler ile ilgili kaynaklar gözden geçirilerek sunuldu. Anahtar Sözcükler: Karsinoid tümör, primer rnultipl türnörler A case of esophagial squamous celi carcinoma metastasızing to paraesophageal lymph node was found to be accompanied by gastric carcinoid tumor with lymph node metastasis in lesser curvature. Related literature

10 dealing with synchronous primary tumors of gastrointestinal system were discussed. Key Words: Carcinoid tumor, primary muhiple tumors 2 (1): 29-32, 1996 İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETİ VE MİTRAL VALV PROLAPSUSU OLAN SİTUS İNVERSUS TOTALİS OLGUSU: (OLGU SUNUMU) A CASE OF SİTUS INVERSUS TOTALIS WITH INSULIN OEPENDENT DIABETES MITRAL VALV PROLAPSUS R.VARDAR 1, B.GÜRGEN 1, E.VARDAR 2, S.İNCİ 1, Z.ADIBELLI 3 SSK Izmir Eğitim Hastanesi 1 Dahiliye Kliniği, 2 Patoloji Bölümü, 3 Radyoloji Bölümü Situs inversus totalis olan olguda insüline bağımlı diabetes mellitus ve mitral valv prolapsusu birlikteliği nedeniyle situs inversus totalisle ilgili kaynaklar gözden geçirildi. Bu üç durumun birlikteliğine rastlanmaması nedeniyle ilginç bulunan olgu sunuldu. Anahtar Sözcükler: Situs inversus totalis, diabetes mellitus, mitral valv prolapsusu A case of situs inversus totafis with insulin dependent diabetes mellitus and mitral valv prolapsus is presented and related literature has been scanned. It was surprising that these three disease entities have never reported to be seen together. Key Words: Situs inversus totalis, diabetes mellitus, mitral valv prolapsus

11 2(1): 33-35, PANKREASIN MİKROKİSTİK ADENOMASI (SERÖZ KİST ADENOMA) (BİR OLGU SUNUMU) THE SEROUS CYSTADENOMA OF PANCREAS (A CASE REPORT) Z.H.ADIBELLİ, G.ÜNAL, F.USLU, H.FENERCI, A.GÜNENÇ, Y.ABALI SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Radyodiagnostik Bölümü Pankreatik tümörlerin %5 inden az bir kısmını pankreasın kistik tümörleri oluşturmaktadır. Bunlardan benign kabul edilen seröz kistadenomalar son derece nadirdir. Karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran 60 yaşında kadın hastada gri skala ultrasonografi (US) ile pankreas kuyruk lokalizasyonunda 117x104 mm çaplarında, mikst ekojenik yapıda kitle tespit edildi. Renkli doppier ultrason (RDU) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile de incelenen olgunun kesin patolojik tanısı pankreasın seröz kistadenom nadir görülen bu olgunun US, RDU ve BT bulguları sunuldu ve literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı. Anahtar Sözcükler: Pankreas, Kistik, Ultrasonografi Cystic neoplasms of the panoreas are uncommon, accounting for fewer than 5% of all pancreatic tumors. Serous cystadenoma considered benig is very rafa gray ultrasonography was performed in 60 year old woman who presented wıh ahdominal pain and sonographicaliy echogenic large mess (117x104 mm), with lobulated margine was found. Color doppler uitrasound and computed tomography were also performed. The final pathologic diagnosis was serous cystadenoma. We presented and discussed the grayscale ultrasonography, collor doppler ultrasonography and computed tornography findings of this rare case with the knowledge of the literature. Key Words: Pancreas, Cystic, Ultrasonography 2(1): 37-39, 1996.

12 PARKİNSON HASTALIĞINDA LÖKOSİT GLUTAMAT DEHİDROGENAZ (GLDH) DÜZEYLERİ THE LEVEL OF LEUCOCYTES GLUTAMAT DEHIDROGENAZ (GLDH) IN PARKINSON S DISEASE F.KALKAN 1, B.KARACA 1, R.BİLGİN 2, G.BOZKAYA 1, A.NOKA 1 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi Biyokimya Kliniği 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği GLDH, molekül ağırlığı bin dalton arasında değişen, aynı potipeptit zincirlerinin yani protomerlerinin polimerizasyonu ile oluşan, hekzamer yapıda bir enzimdir. Aktif yapının molekül ağırlığı yaklaşık daltondur. GLDH, gulutamat metabolizmasında primer rol oynamakta ve glutamattan 2 okzoglutarat oluşunu katalize etmektedir. Koenzim olarak özellikle NAD veya NADP kullanırlar. Glutamatın beyindeki noronlar üzerinde nörotoksik etkisinin olmasından yola çıkılarak, nörodejeneratif bozukluğa sahip hastalarda etiolojik nedenin saptanması için değişik araştırmalar yapılmıştır. Çalışmamızda, Parkinson hastalığındaki substansia nigra da nöron kaybının, GLDH eksikliği ile ilişkili olabileceğini periferal kandan elde edilen lokositlerde araştırıldı. 20 Parkinson hastasının 2 sinde total enzim aktivitesinde kısm bir azalma elde ettik. Bu iki hastanın GLDH aktivite değerlerinin ortalaması, kontrol değerlerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında anlamlı düşük olduğu (p<0.001) görüldü. Ancak normal kontrol, nörolojik kontrol ve hasta grubu arasındaki istatistiksel incelemede anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçla Parkinson hastalığının etiolojsinde GLDH enzim eksikliğinin rol oynadığını söylemek güçtür. Anahtar Sözcükler: Parkinson hastalığı, GLDH, lökosit enzimleri GLDH is a hexamer enzyme whict-ı is made by polimerization of potypeptid chains weighting about daltons. The molecular weight of the active form is about daltons. GLDH has a primary role in glutamat metabolism. it cataiyses the 2 oxoglutarat formation from glutamate. NAL or NADP is used as coenzyme in this reacton. As glutamate has a neurotoxic effect on the neurons in brain, various researchs have been made in order to find out the etiologic reason in patients with neurodejenerative disfunctions.

13 We estimated that there is a relation between the decreased levels of GLDH values in peripheric blood leucocytes with the Parkinson s disease associated with substancia nigral neuron loss. The refore, we searched the leveis of GLDH in leucocytes in this group of disease. We found a partial deficiency in 2 of the 20 patients with Parkinson s didease. The mean of GLDH activity values of these 2 patients was meaningfu!l (p<0.001) when compared with the mean of control values. But there was not a mear relation in the statistical investigation of the normal controls, neurological controls, and the patient groups. it is difficult to say with these resuits that GLDH deficiency has a role in the etiology of Parkinson s disease. Key Words: Parkinson s disease, GLDH, The enzyms in leucocytes 2(2): 41-44, 1996 VİTİL TİROİD OTOANTİKORLARI THYROID AUTOANTIBODIES IN VITILIGO İ.ÜNAL 1, F.ÖZDEMİR 1, G.ÖZTÜRK 1, E.TERZİOĞLU 2, S.ALPER 2, S.EHBOZ 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir 1 Dermatoloji Anabilim Dalı 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Immunoloji Bilim Dalı Vitiligonun bazı organ spesifik otoimmün hastalıklarla birlikteliği bilinmektedir. Aynı zamanda vitiligo hastalarında organ spesifik antikorların insidansında artış olduğu da bildirilmiştir. Bu çalışmada 87 vitiligo hastasında antithyroglobulin (Anti T) ve antimicrosomal (Anti M) otoantikorlar araştırılmıştır. 87 olgunun 18 inde Anti-T ve Anti-M pozitifliği saptanmış (%20.6), bu oran 25 kişilik kontrol grubunda 1 adet olarak bulunmuştur (%4). bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmamız vitiligonun otoimmün bir hastalık olduğu görüşünü desteklemektedir. Anahtar Sözcükler: Vitiligo, tiroid otoantikorları

14 The assocation of vitiligo with a number of organ-specific autoimmune disordes is well known. Also an increased incidence of organ-specific antibodies was reported in patients with vitiligo. In this study antithyroglobululin (Anti T) and antimicrosomal (Anti M) antibodles were investigated in 87 patients with vitiligo. In 18 patients (%20.6) Anti T and Anti M titres were positive white there were only 1 positive in the 25 control patients (%1). The results were found to be significant with respect to the control group. These results support the autoimmune origin of vitiligo. Key Words: Vitiligo, thyroid autoantibodies 2(2): 45-47, 1996 LOMBER DİSK HERNİASYONU VE SPİNAL KANAL STENOZUNDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MYELOGRAFİNİN TANI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISION OF COMPUTED TOMOGRAPHY AND MYELOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF LUMBAR DISC HERNIATION AND SPINAL CANAL STENOSIS Z.H.ADIBELLİ 1, G.ÜNAL 1, O.KOÇANOĞULLARI 2, Ü.KOÇAK 1, H.FENERCİ 1, Y.ABALI 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Bozyaka, Izmir 1 Radyoloji Kliniği, 2 Nöroşirurji Kliniği Cerrahi olarak disk herniasyonu ve/veya kanal stenozu tanısı konulan 250 olgu operasyon öncesi myelografi ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Toplam 250 olgu ve 295 disk aralığı incelendi. Operasyonla 256 düzeyde herniasyon saptandı. Herniasyon saptananlar üç gruba ayrıldı: Grup 1: yalnız myelografi yapılan olgular (n=175), Grup 2: yalnız BT yapılan olgular (n=216), ve Grup 3: hem BT hem myelografi yapılan olgular (n=96) dan oluşmaktadır. Myelografnin sensitivitesi %73.5, spesifisitesi %58.6 olarak bulunurken BT sensitivitesi %90.2, spesifisitesi %54.5 olarak

15 bulundu. BT nin pozitif prediktif değeri myelografiden daha yüksek olarak saptandı. BT ve myelografi birlikte uygulandığında ise sensitivite ve spesifisite sırasıya %97.7 ve %58.0 olmuştur. Anahtar Sözcükler: Spinal, intervertebral disk yer değiştirmesi, Myelografi, Bilgisayarlı Tomografi Patients with operatively proven lumber disc herniation and/or stenosis were preoperatively evaluated with myelography and/or computed tomography (CT). A total of 250 patients and 295 levels were examined. Operatively 256 levels were found to have herniation. The patients with herniation were subdivided into three groups: Group 1 consisted of patients who underwent myelography (n = 175); Group 2 consisted of patients who underwent CT (n=216); Group 3 those who undeıwent both CT and myelography (n=96). Sensitivity of myelography was 73.5%, its specificity was 58.6%. Sensitivty of CT was 90.2%, its specficity was 54.4%. The positive predictive value of CT was higher than myelography. The sensitivity and speciflcity of both CT and myelography were 97.7% and 58.0% respectively. This study suggests that CT should be the primary examination method of ima ging for lumbar disc hernation. When the level of the lesion is clinically unclear, myelography should be pre ferred. If both studies are performed, the percentage of correctly diaynosed cases in increased. Key Words: Spine; Intervertebral disc displacement; Myelography; Computed Tomography 2(2): 49-52, 1996 OLİGOSPERMİK ERKEKLERİN TEDAVİSİNDE KLOMİFEN SİTRATIN ETKİSİ THE EFFECT OF CLOMIPHENE CITRATE IN THE TREATMENT OF OLIGOSPERMIC MEN B.SEMERCİ, M.DÜNDAR, E.APAYDIN, Ö.İLBEY, N.ÇIKILI, Ö.ERHAN Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Izmir

16 Klomifen sitratla tedavinin etkinliğini değerlendirmek için yaşları 23 ile 41 arasında değişen 92 idiopatik oligospermik erkek hasta çalışmaya alındı. Sperm konsantrasyonu milyon/mi arasında olan hastalara 3 ile 6 ay mg/gün klomifen sitrat tedavsi verildi. Serum gonadotropin, testosteron ve prolaktin seviyeleri normaldi. Bu hastalarda patolojik anormallik (hipospad tedavi edilmemiş varikosel, üretra darlığı, duktus ejakulatorius kisti) ve üriner enfeksiyon yoktu. Bu hastaların eşlerinde infertilite problemi yoktu. Sperm dansite değerleri tedavi öncesi ve sonrası sırasıyla ± milyon/ml ve ± milyon/ml olarak saptandı (p <0.0001). Motilite % ± 13.56den % ± ye arttı (p <0.0015). Tedavi süresince herhangi bir yan etki görülmedi. Sonuçlar istatiksel olarak anlamlı buundu. Klomifen sitratın 3-6 ay süreyle mg/gün dozda idiopatik oligospermi tedavisinde etkili olduğu sonuncuna vardık. Anahtar Sözcükler: Klomifen sitrat, oligospermi, tedavi 92 idiopathic oligospermicmen, ranging in age from 23 to 41 years of age, were enrolled in the study in order to evaluate the eftect of treatment with clomiphene citrate. These patients with sperm concentrations between million sperm per mililiter were treated with ciomiphene citrate (25-50 mg/day) for 3 to 6 months. Serum gonadotropins, testosterone and prolactine were normal. These patients were without pathologic abnormality (hypospadias, untreated varicocele, urethra stenosis, ductus ejaculatorius cyst) and urinaıy infection. Female partners of these patients were without in fertility problem. Sperm density values determined before and after treatment were ± million/ml and ± million/ml respectively (p <0.0001). Motility increased from %24.37 ± to %29.33 ± (p <0.0015). None side effects were obseıved during the treatment period. The results were statisticaliy meaningful. We concluded (hat a dose of mg/day of clomiphene citrate treatment for 3-6 months is effective in treating idiopathic oligospermia. Key Words: Clomiphene citrate, oligospermia, therapy 2(2): 53-56, 1996 ŞAŞILIK AMELİYATINDAN SONRA AKSİYEL UZUNLUĞUN İZLENMESİ AXIAL LENGTHS MEASUREMENTS AFTER STRABISMIC SURGERY

17 Y.BOZTOK, E.TOPALOĞLU SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği Şaşılık ameliyatı geçiren 17 hastanın 19 gözünde 3 ay süre ile aksiyel uzunluk ölçümleri yapıldı. Ameliyatsız 13 gözde aynı ölçümler tekrarlandı. Sonuçlar Kruskal Wallis varyans analizi ile değerlendirildiğinde, aksiyel uzunluktaki değişiklikler anlamlı bulunmadı (KW = ) Anahtar Sözcükler: Aksiyel uzunluk, şaşılık ameliyatı On nineteen eyes of seventeen patients who have undergone strabismic surgery, axiai lengths measurements of the eyes have been performed. On thirteen unoperated eyes, the same measurements have been repeated. According to Kruskal Wallis variance analysis, axial lengths ohanges have not been found statistically significant (KW = ). Key Words: Axial lengths, strabismus surgery 2(2): 57-58, 1996 ROMATOİD ARTRİTİSLİ HASTALARDA GÖZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ OCULAR FINDINGS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Y.BOZTOK 1, K.ANDAÇ 1, A.YAĞCI 2, C.AKKIN 3 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Göz Kliniği 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD

18 Bu çalışma da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı nda takip ve tedavi edilen 43 romatoid artritis hastasının göz bulguları değerlendirildi. Anahtar Sözcükler: Göz bulguları, romatoid aririt In this study, ocular findings of patients with rheumatoid arthritis who are followed and treated at Ege University Medicine Faculty Internal Medicine and Phisical Therapy and Rehabilitation Clinics have been determined. Key Words: Findings, rheumatoid arthritis 2(2): 59-61, 1996 SKLERODERMA HASTALIĞINA EŞLİK EDEN GÖZ BULGULARI OCULAR FINDINGS ASSOCIATED WITH SCLERODERMA Y.BOZTOK, E.TOPALOÖLU SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği 15 sklerodermalı hastanın gözü ön, arka, segment bulguları ve gözyaşı yönünden incelemeye alındı. Bulgular sistemik yönden normal 40 şahsın gözü ile karşılaştınldı. Bulunan değerlerde istatistiki analiz uygulanarak karşılıklı ilişki araştırıldı. Skleroderma hastalarda göz kapaklannda sıklık, fornikslerde sığlaşma, blefarofimozis, kapaklarda telenjiektazi, keratokonjonktivitis sikka ve Bitot s lekesi gibi bulgular saptandı. Anahtar Sözcükler: Göz bulguları, skleroderma

19 Antehor and posterior segment and tears function hava been examined on eyes of 15 patients who were sutfered trom scleroderma. Findings have been compared with those of eyes on 40 systematically normal individuals Statistical correlation has been sought on these findings. Firmness of eyelids, shallow fomix, blepharophimosis, telangiectasia on eyelids, keratoconjuntivitis sicca bitot s spots have been found. Key Words: Ocular findings. scleroderma 2(2): 63-66, 1996 PULMONER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA KALSİYUM VE VİTAMİN D METABOLİZMASI CALCIUM AND VITAMIN D METABOLISM IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS G.BOZKAYA 1, M.AKPINAR 1, B.KARACA 1, F.KALKAN 1, A.N.LALE 1, N.K.KOÇ 1, M.BÜYÜKŞİRIN 2, A.TIRAŞ 2 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Biyokimya Kliniği 2 Izmir Göğüs Hastalıkarı Hastanesi Tüberkülozda kalsiyum ve Vitamin D metabolizmasını araştırmak amacıyla aktif pulmoner tüberkülozlu 50 hasta ile benzer yaş ve cinsiyet özelliğine sahip 20 sağlıklı birey incelendi. Her iki grupta da kalsiyum, fosfor, parathormon, 25(OH)D, alkalen fosfataz ve albumin değerleri araştınldı. Çalışmada, tüberkülozlu hastalarla kontrol grubu arasında serum düzeltilmiş kalsiyum, PTH, fosfor, alkalen fosfataz değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı. 25(OH)D düzeyleri hasta grubunda, kontrol grubuna göre daha düşüktü (p<0.05). Tüberküloz hastalarında kalsiyum metabolizmasının farklı şekillerde olduğu, hastaların hiperkalsemik veya normokalsemik olabildiği gözlenmiştir. Elde edilen farklı sonuçların nedenleri değişik şekillerde yorumlanmıştır. Tüberküloz hastalarının diyetleri, kullandıkları ilaçlar, yaşadıkları iklim, güneşe maruz kalma dereceleri, aktiviteleri, çalışma şartları ayn ayrı incelenmiş ve tüm bu etkenlerin tüberküloz hastalarındaki D vitamini ve kalsiyum metabolizmasına etkili olabileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca ekstrarenal kalsitriol üretiminin tüberküloz hastalarında arttığı gösterilmiş, kalsitriolün,

20 kalsiyum metabolizmasındaki değişikliklerden sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Bazı çalışmalarda hiperkalsemi bulunmasına rağmen, hasta grubumuzda hiperkalsemi bulunmarnasının nedenini hastalığın başlangıç safhasında olmasına bağlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. 25(OH)D düzeylerinin düşüklüğü ise, ekstrarenal kalstriol üretiminin varlığını düşündürmektedir. Anahtar Sözcükler: Pulmoner tüberküloz, PTH, 25(OH)D, kalsiyum, fosfor To investigate vitamin D and calcium metabolism in tuberculosis, we studied 50 active pulmonary tuberculosis patients and 20 healthy matched controls. We examined serum calcium, phosphorus, para thyrod hormone, 25(OH)D, alkaline phosphatase and albumin levels. There wasn t a significant difference in the corrected calcium, PTH, phosphorus and alkaline phosphatase leveis between the patent and cont rol groups. 25/(OH)D levels were lower in the patient group (p<0.05). Calciumm metabolism was found to be different in tubercuosis patients. Patients might be normocalcemic or hypercalcemıc. The reasons of dyscrepancy in obtained results were interpreted in different ways. The diets, drugs, cuma, exposure 10 sun, activities and working conditions of patients were deeply examined and ali these effects were thought to be responsible in the differances in ca and vitamin D metabolism. Besides, it was shown that, extrarenal production of calcitriol was increased in tuberculosis patients and this may create a differance in calcium metabolism. Although hypercalcemia was found in some studies, we didn t find hypercalcemia because our patients were in the early stage of the disease. The decreased levels of 25(OH)D suggest an extrarena 1,25(OH)2D3 production. Key Words: Pulmonary tuberculosis, PTH, 25(OH)D, Calcium, phosphorus 2(2): 67-70, 1996 VASKÜLER TONUS VE İLGİLİ HASTALIKLARDA ENDOTELİN ROLÜ THE ROLE OF ENDOTHELIUM ON VASCULAR TONE AND RELATED DISEASES G.SAYDAM 1, C.KARAKUZU 2, C.SEZGİN 1, F.BÜYÜKKEÇECİ 3

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek

Detaylı

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI İlkim TEKİNARSLAN, Yüksek Lisans Tezi, 49 sayfa Danışman : Doç.Dr.Erdoğan UNUR Anti FGF-9un in vitro Embriyonik Gelişim Üzerine Etkileri Gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II) ANATOMİ ANABİLİM DALI

2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II) ANATOMİ ANABİLİM DALI ANATOMİ ANABİLİM DALI Hatice Susar, Yüksek Lisans Tezi, 41 sayfa Danışman: Prof. Dr. Kenan AYCAN İdrar Kaçıran Kadınlarda Prolapsus Evresinin Pelvis Çaplarıyla İlişkisi İdrar kaçırma sosyal ve hijyenik

Detaylı

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it

[P-131] [P-131] The association of oxidized LDL receptor-1 (Olr-1) gene 3 UTR C>T polymorphism with the coronary artery disease and the severity of it [P-] Okside LDL reseptör- (Olr-) geni Utr C>T polimorfizminin koroner arter hastalığı ve hastalığın ciddiyet derecesiyle ilişkisi Ezgi Mert Yaşa, Oben Döven, İ.Türkay Özcan, Ahmet Çamsarı Mersin Üniversitesi

Detaylı

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli

[P-048] [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma. Left atrial myxoma related to peripheral, and cerebral emboli Kardiyak görüntüleme Cardiac imaging [P-048] Periferik ve serebral emboli ile ilişkili sol atriyal miksoma Mehmet Bülent Vatan, Mehmet Akif Çakar, Selçuk Atakay, Perihan Varım, Ercan Aydın, Saadet Demirtaş,

Detaylı

2005 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (I)

2005 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (I) BEDEN EĞT. SPOR BİL.ANABİLİM DALI Hasan AKSOYAK, Yüksek Lisans Tezi, 42 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Cem SÜER Farklı Branşlardaki Sporcularda Sakkadik Göz Hareketi Parametrelerinin Karşılaştırılması Özellikle

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Tip diabetes mellitus hastalarında atriyal elektromekanik gecikme, diastolik fonksiyonlar ve sol atriyal mekanik fonksiyonların değerlendirilmesi

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS Ekokardiyografi [P-00] Dar QRS kompleksi olan konjestif kalp yetersizlikli hastalarda doku Doppler ekokardiyografi ile sistolik ve diyastolik dissenkroni tayini

Detaylı

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237

Türk. Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi. 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Aralık 2012 Cilt:3 Sayı:2 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129 2015perinatal Kabul:Poster Toplam: 129 [PP-001] Influence of Maternal BMI on Sonographic Fetal Weight Estimation Prior to Scheduled Delivery Hüseyin Aksoy 1, Ülkü Aksoy 2, Özge Idem Karadağ 3, Burak Yücel

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Tuğba HACIOSMANOĞLU,Yüksek Lisans Tezi, 2005 Yılı,43 Sayfa Danışman:Doç.Dz.Tbp.Kd.Bnb.Seyfettin ILGAN POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET) UYGULAMALARINDA PERSONELİN MARUZ KALDIĞI RADYASYON

Detaylı

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher

TEZ ÖZETLERİ. Key words: Diabetes mellitus, risk reduction, health education, web, cost effectiveness, teacher SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLEN WEB TABANLI VE BİREYSEL EĞİTİMİN TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ THE COST EFFECTIVENESS OF WEB-BASED AND INDIVIDUAL EDUCATION GIVEN TO PRIMARY SCHOOL

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004)

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÖZETLERİ (1999-2004) III SUMMARIES OF MASTER THESISES AND PHILOSOPHY

Detaylı

P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ

P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ BİLDİRİ KİTAPCIĞI 1 P1- AKUT KORONER SENDROMLARDA ENFLAMATUAR ETİYOLOJİ Sedat Koçak*, Ali Dur**, Cesareddin Dikmetaş*, Feridun Koyuncu*** Esma Erdemir*, A. Sadık Girişgin*, Başar Cander*, Mehmet Gül* *Konya

Detaylı

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS

SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS 37 SÖZLÜ BİLDİRİLER ORAL PRESENTATIONS S 0 Sepsis, TLR-, TLR-4 Gene Polymorphisms and mrna Expression Selcen Karakaş, Serpil Taheri, Kürşat Gündoğan 3, Ramazan Coşkun

Detaylı

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON TÜRK DERG S. Offical Journal of the Turkish Society of Nephrology TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 15, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2006 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 23. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS

Detaylı

İNGİLİZCE. 1. 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İNGİLİZCE. 1. 5. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 1. 5. soruları aşağıdaki parçaya göre Decades of biomedical research in developed nations have resulted in many effective interventions that affect cancer incidence and mortality. Examples include hepatitis

Detaylı

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu

[P-081] [P-081] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology [P-08] Sağ koroner arter ile sağ atriyum arasındaki fistülün ADO-II cihazı ile oklüzyonu Feyza Ayşenur Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Şevket Ballı, İbrahim Ece Ankara

Detaylı

Düzenleyen ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52

Düzenleyen ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52 1 Düzenleyen ANKARA DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52 Sempozyum Başkanı Prof.Dr. Cemal ÇEVİK Sempozyum Düzenleme Kurulu Dr. Ayfer KUZULUGİL

Detaylı

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi Perinatoloji Dergisi Cilt:6, Sayı :i i/eylül Aralık J O'JS 49 Preeklamptik ve Normal Gebelerde Fetal Umbilikal Arter ve Orta Serebral Arter Doppler Bulgularının Kötü Perinatal Sonucu Belirlemedeki Önemi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu

Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu PP-001 Gömülü Mandibular İkinci Keser Diş ve Kistik Bir Lezyon Komşuluğunda Nadir Görülen Odontoma, Bir Olgu Sunumu Sencer Secer, Necdet Dogan, Tamer Zerener, Hasan Ayberk Altug, Metin Sencımen Gülhane

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 17 Mart/ March 2014

Cilt/Vol 5 Sayı/Number 17 Mart/ March 2014 Cilt/Vol 5 Sayı/Number 17 Mart/ March 2014 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı