YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS"

Transkript

1 YAŞA BAĞIMLI ÜRİNER HİDROKSİPROLİN DÜZEYLERİ AGE RELATED URINARY HYDROXYPROLINE LEVELS I.MUTAF 1, F.KUTAY 1, S.HEPGÜLER 2, N.TURGAN 1, S.HABİF 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir 1 Biokimya Anabilim Dalı 2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Hidroksiprolin (HP) kollagenin amino asit içeriğinin %13-14'ünü oluşturmakta, küçük bir miktarı da elastinde bulunmaktadır. Vücut kollageninin çoğu kemik, kas ve deride yer almaktadır. Kemik kollageni üriner HP'in esas kaynağı olup ve üriner HP ekskresyonu, kollagen katabolizmasını gösteren bir test olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlıklı kişilerde yaş ve cinsiyete göre üriner HP düzeylerini saptamaktı. HP/kreatinin oranını ölçmek için sabah alınan ikinci açlık idrarı kullanıldı. 22 yaştan küçük kişiler, yetişkinlerden anlamlı olarak daha yüksek HP atılımı gösterdi. 18 yaşın altındaki kişilerde, idrar hidroksiprolin/kreatinin oranı iken, 59 yaşın üzerindekilerde mg/g olarak saptandı (p< ). En düşük HP değerleri 59 yaşın üzerinde görülmekle beraber, yetişkin yaş grupları arasında anlamlı farklılık saptanamadı. Cinsiyetler arasında da anlamlı farklılıklar yoktu. Anahtar Sözcükler: Yaş, cinsiyet, üriner hidroksiprolin Hydroxyproline (HP) comprises 13 to 14 percent of the amino acid content of collagen and a small amount is also present in elastin. Most of body's collagen is found in bone, muscle and skin. Bone collagen is the major source of HP in urine and urinary HP excretion is used as a test to indicate collagen catabolism. The aim of this study was to establish the age and sex related variations in urinary HP levels in healthy subjects. Second morning voided urine was used to determine the HP/creatinine ratio. Young subjects under 22 years of age showed significantly higher HP excretion than the older adults. In subjects under 18 years of age, urinary HP/creatinine ratio was mg/g, while in adults over 59 years this ratio was mg/g (mean SD, p< ).the lowest HP values were determined in subjects over 59 years of age although no significant differences could be determined among the age groups of adults. There were no significant sex related changes. Key Words: Age, sex, urinary hydroxyproline

2 2 (1): 1-3, ESWL DE SİSTEMİK ATEŞ YÜKSELMESİ FEVER AS A COMPLICATION OF ESWL C.BÜYÜKSU, M.SADE, C.GÜLER, A.YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, inciraltı, zmir 1 Üroloji Anabilim Dalı 2 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ESWL, böbrek taşı tedavisinde etkin ve çok yaygın bir yöntemdir. Günümüze kadar birçok erken ve geç komplikasyonları bildirilmiştir. Sistem/k ateş yükselmesi (pyelonefrit, bakteriyemi) de bu komplikasyonlardan biridir. Ara ştırmamızda kliniğimizde böbrek taşı nedeniyle ESWL tedavisine alınan ve taşları fragmante olan hastalar gözden geçirildi. Bunlardan, üreteral obstrüksıyon gelişen ve bakteriürisi olanlarda sistemik ateşin çok yükseldiği görüldü. Bu nedenle ESWL seans/arı sırasında sis temik ateşi yükselen hastalar öncelikle üreteral obstrüksıyon ve bakteriüri yönünden değerlendirilmelidir. Anahtar Sözcükler: ESWL, yüksek ateş ESWL is a very effective and widespread method of treatment of urinary stones. Various early and late compiications of ESWL have been reported to data. Ele vation of body temperature (pyelonephritis, bacteriamia) is one of these compiications. In this report urinary stone patients whose stones were fragmanted by ESWL are reviewed. Patients who had bacleriuria and who deve/oped üreteral obstruction body temperature had risen considerably. For this reason patients who deve/op high temperature after ESWL treatment should be investigated for üreteral obstruction and bacteriuria. Key Words: ESWL, high temperature 2 (1): 5-6, 1996.

3 YAŞ VE CİNSİYETE BAĞIMLI PLAZMA LİPİD PEROKSİD DEĞİŞİKLİKLERİ AGE AND SEX-RELATED ALTERATIONS IN PLASMA LIPID PEROXIDES I.MUTAF, S.HABIF, N.TURGAN, İ.GÜNER, O.BAYINDIR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bornova, İzmir Oksijen serbest radikallerinin doku hasan oluşturmasında önemli rol oynayan lipid peroksidasyonunun, atorosklerozu da içeren birçok hastalık ve yaşlanma süreci ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada da sigara içmeyen 49 sağlıklı yetişkinde plazma lipid peroksid (LPO) düzeyleri Satoh ve Yagi den modifiye edilen yöntemle ölçülerek, sonuçlar yaş ve cinsiyete göre değenlendirilmiştir. Plazma LPO düzeyleri yaş dikkate alınmadığında, erkek ve kadınlar arasında anlamlı farklılık göstermemiş, ancak yaş grubunda erkeklerde kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (1.88 ± 0.23 ve 1.57 ± 0.18 MDA nmol/ml, ort. ± S. p<0.01). Plazma LPO düzeyleri erkeklerde 40 yaştan sonra, kadınlarda 60 yaştan sonra anlamlı olarak yükselmektedir. Plazma LPO ile yaş arasında hem erkeklerde (r=0.897), hem de kadınlarda (r=0.674) pozitif korelasyon gözlenmiştir. Bu bulgular, yaşlanmada etkili faktörlerden birinin oksidan stres olabileceğine işaret etmektedir. Anahtar Sözcükler: Lipid peroksidi, yaşlanma, cinsiyet Lipid peroxidation plays an important role in oxygen free radical induced tissue damage and is impiicated in many disorders including atherosclerosis and in the aging process. in 49 healthy, non-smokers plasma lipid peroxides (LPO) were determined by a method modified from Satoh and Yagi and the results were evaluated on the basis of age and gender. Plasma LPO did not subjects of the years group, LPO concentrations were significantly higher than females (1.88 ± 0.23 vs 1.57± 0.18 nmol/ml, p<0.01, mean ± SD). Plasma LPO increased significantly after 40 years of age in men and after 60 years in women. Positive correlations between age and piasma LPO were observed both in male (r =0.897) and female subjects (r =0.674). These results indicate that oxidant stress may be one of the factors which contni butu to the aging process. Key Words: Lipid peroxdes, aging, sex 2 (1): 7-10, 1996.

4 PELVİK ENFEKSİYONUN PERİHEPATİK ADEZYON İLE İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN PERIHEPATIC ADHESION AND PELVIC INFECTION F.M.KOYUNCU 1, A.S.ÖNOĞLU 2, S.SADIK 2, N.ÇETİNTAŞ 1, G.DERİN 2, T.ISPARTA 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilim Dalı, Manisa 2 SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, İzmir Bu çalışmada, perihepatik adezyonun pelvik enfeksiyon ile ilişkisi ve adezyolizisin yararının gösterilmesi amaçlandı. Laparoskopi uygulanmış olgular, retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya alınan 345 olgudan 7 si preoperatif sağ üst kadran ağrıdan yakınıyordu. Laparoskopide bu 7 olgunun hepsinde perihepatik adezyon saptanmış ve adezyolizis uygu!anmmıştır. Adezyolizis uygulanan olguların hiçbirisinde sağ üst kadran ağrısı kalmamıştır. Anahtar Sözcukler: Fitz Hugh Curtis Sendromu, Perihepatik Adezyon, Pelvik Enfeksiyon The aim of ihis study is to investigate the relationship between perihepatic adhesion and pelvic infection and also the benefits of adhesiolyzs. The patients who underwent laparoscopy, were studied retrospectively. 345 cases were taken into the study. In 7 patients which complaint of upper right region abdominal pain preoperatively, perihepatic adhesions were seen and then adhesiolyzis were performed on during laparoscopy. There were no abdominal pain encountered among the patients who were performed on adhesiolyzis. Key Words: Fitz Hugh Curtis Syndrome, Perihepatic Adhesion, Pelvic Infection 2 (1): 11-12, 1996.

5 KANAMALI HASTALARDA PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE SUKRALFAT, RANİTİDİN VE SUKRALFAT İLE BİRLİKTE RANİTİDİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KARŞILAŞTIRILMASI EFFICACY AND COMPARISON OF SUCRALFATE, RANITIDINE AND SUCRALFATE PLUS RANITIDINE COMBINATION IN THE TREATMENT OF PEPTIC ULCER PATIENTS WITH BLEEDING D.ÖZKAN, G.SOP, Ü.YOKET, R.ATAGÜN, A.YÜKSEL SSK İzmir Eğitim Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği Bu çalışma peptik ülser tedavisinde etkinliği kanıtlanmış H2 reseptör antagonistlerinden Ranitidin in, sitoprotektif ajanlardan Sukralfat ın ve her iki ilacın kombine olarak kullanıldığında etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Endoskopik olarak aktif ülseri kanıtlanmış 40 olgu çalışmaya alınmıştır. 13 olguya günde 4 g sukralfat 15 olguya günde 300 mg ranitidin ve 12 olguya günde 4 g sukralfat mg ranitidin verilmiştir. Toplam 4 haftalık tedavi sonrası endoskopik kontrolleri yapılmıştır. Sukralfat grubunda peptik ülserin iyileşme oranı %77 iken p<0.005), ranifidin grubunda %40 (p<0.7), sukralfat + rarıitidin grubunda %100 (p<0.0001) bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Peptik ülser, Ranitidin, Sukraltat The aim of this study ıs 10 compare the effects of Ranitidine as a H2 receptor blocker. Sucralfate as a cytoprotective agent and their combination. 40 cases with endoscopically proven active ulcer are evaluated. 13 cases recevied 4 g sucralfate per day, 15 cases received 300 mg ranitidine per day and 12 cases received 4 g sucralfate plus 300 mg ranitidine per day. After 4 week treatment endoscopic control was made while the rate of improvement was 77% in sucraifate group and 40% in ranitidine group we found 100% improvement in sucralfate plus ranitidine group. Key Words: Peptic ulcer, Ranitidine, Sucralfate 2 (1): 13-15, 1996.

6 BİR GRUP AYAKTAN TEDAVİ GÖRE DİSTİMİ VE DEPRESİF EPİSOD TANILI HASTADA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ANTİ DEPRESİF İLAÇ SEÇMİ SOCİODEMOGRAPHIC CHARACTERİSTICS AND ANTIDEPRESSANT DRUG CHOİCE İN A GROUP OF DYSTHYMİC AND DEPRESSİVE EPİSODE PATIENTS M.HANCIOĞLU, A.ALGÜR, Y.OKYAY SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Ekim 94 ile Mart 95 tarihleri arasında 6 aylık dönemde psikiyatri polikliniğine başvuran distimi tanısı alan vakalar ve bipolar affektif bozukluk tanısı dışındaki depresif episod tanılı hastalar (toplam 378) değerlendirmiş ve iki grubun sosyodemografik özellikleri karşılaştırılmış ve uygulanan anti depresif ilaç tedavileri incelenmiştir. Her iki grup arasında sosyodemografik özellikler yönünden önemli farklar olmadığı görülmüştür. Her iki grup hastada yeni antidepresiflerin (SSRI ve Moclebemid in) trisikliklere göre daha fazla oranda verildiği saptanmıştır. Depresif episodlu hastaların %43 ünün SSRI, %26 sının moclobomid aldığı, trisikliklerin %23 oranında verildiği görülmüştür. Distimi hastalarında ilk sırada SSRI verildiği ikinci sırada trisikliklerin tercih edildiği (%41), moclobemid in %9.4 oranında verildiği bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Distimi, Major Depresyon, Antidepresif ilaç seçmi In a 6 month period, since October 94 till March 95 all the patients (total 378) who were diagnosed as major depression and dysthymia excluding bipolar affective disorder patients were evaluated for their sociodemographic variables and antidepressant drug treatments. There was no significant difference between two groups when sociodemographic variables were considered. SSRI and moclobemide were more commonly used in both group of patients. In major depression patients 43% SSRI, 26% trcyclic antidepressants were used. İn dysthymia patients 42% SSRİ, 41% tricylics and 9.4% moclobemide were used. Key Words: Dysthymia, Major Depression, Antidepressant choice 2 (1): 17-20, 1996.

7 PLAZMA VE SERUM SERBEST YAĞ ASİDLERiNIN ÖLÇÜMLERiNDE TİTRİMETRİK VE KOLORİMETRİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TITRIMETRIC AND COLORIMETRIC DETERMINATIONS OF PLASMA AND SERUM FREE FATTY ACIDS H.AK, N.TURGAN, S.HABIF, O.BAYINDIR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Serbest yağ asidleri çok önemil bir enerji kaynağı olup toto! plazma lipidinin küçük bir fraksiyonunu oluştururlar. Adipoz doku kaynaklı olan bu fraksiyon plazmada albumine bağlı olarak taşınır ve ekstrahepatik dokularda kullanılır. Diabetiklerde ve özellikle aterosklerotik komplikasyonları olanlarda metabolik kontrolun iyi bir göstergesi olan serbest yağ asidi ölçümleri son yıllarda önem kazanmıştır. Bu ölçümlerde kullanılan çeşitli yöntemler arasında rutin analizler için en uygun yöntemi belirlemek amacıyla 15 olguda titrimetrik yöntem ile plazmada, kolorimetrik yöntem ile serumda serbest yağ asidlerinin düzeyi ölçülmüştür. İki yöntemde elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında yöntemler arasında oldukça yüksek ve anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=0.803, p<0.001). Titrimetrik yöntemin zaman alıcı ve zahmetli olmasına karşılık kolorimetrik yöntemle daha kısa zamanda sonuç alınabilmesi, titrimetrik yöntemin zincir uzunluklarından bağımsız olarak plazmadan ekstrakte edilen tüm serbest yağ asidlerini ölçerken kolorimetrik yöntemin C10-C18 zincirli yağ asitlerini daha hasas bir şekilde ölçmesi kolorimetrik yöntemi titrimetrik yönteme göre daha üstün kılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Serbest yağ asidleri, titrütetri, kolorimetri Free fatty acids supply much of the body s energy needs and constitute a small fraction of total plasma lipids. Adipose tissue is the source of this fraction which is transported in plasma by albumin and utilised in extrahepatic tissues. Determination of plasma feti acido as an indicator of metabolic control in diabetics and especially in those with atherosclerotic compilcations is of increasing importance, recentiy. Among the many different methods available for free fatty acid analysis, the present study was undertaken to determine the most suitable method for routine analyses. Free fatty acid concentrations were measured in 15 cases by means of titrimetric and colorimetric methods, in plasma and serum, respectively. Comparison of

8 the results obtained by the two different techniques revealed a hıgh and significant correlation among the values (r=0.803, p<0.001). While the heptane extraction titrimetric method was tedious, time consuming and measured all free acids extracted from plasma, regardless of chain length, the colorimetric method was simple, rapid, accurate and measured predominantly the free fatty acids with chain lengths C10-C18 with little contribution from those of shorter chain lengths. Key Words: Free fatty acids, titrimetry, colorimetry 2 (1): 21-24, MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİNİN POLİMORFİK DÜŞÜK DERECELİ ADENOKARSİNOMU: (OLGU SUNUMU) POLYMORPHIUS LOW-GRADE ADENOCARCINOMA OF MINOR SALIVARY GLAND: (CASE REPORT) E.VARDAR 1, G.GÜLTEKİN 2, H.POSTACI 1, A.R.KANDILOĞLU 1, L.OLGUN 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1 Patoloji Bölümü, 2 KBB Kliniği GİRİŞ Özellikle minör tükürük bezi yerleşimli polimortik düşük dereceli adenokarsinom sınıflamaya yeni girmesi, adenoid kistik karsinom ve tükürük bezinin diğer adenokarsinomları ile karışabilmesi nedeniyle kaynak bilgiler eşliğinde gözden geçirilerek sunuldu. Farklı klinik gidiş nedeni ile bu olguların doğru tanısı önem taşımaktadır. Anahtar Sözcükler: Tükürük bezi, polimorfik düşük dereceli adenokarsinom A case of polymorphous low-grade adenocarcinoma localized in the palate of a 45-year-old woman who applied with an ulcerated slowly-growing mass was presented a number of problems encountered in the differential

9 diagnosis of this tumor especially with adenoid cystic carcinoma were discussed, giyen a new entity in the classification of the salivary gland tumors. Correct diagnosis is of great significance because of distinct clinical course. Key Words: Salivary gland, polymorphous low-grade adenocarcinoma 2 (1): 25-27, SİNDİRİM SİSTEMİNİN PRİMER-MULTİPL TÜMÖRÜ: MİDEDE KARSİNOİD TÜMÖR VE ÖZOFAGUSDA EPİDERMOİD KARSİNOM: (OLGU SUNUMU) PRIMARY-MULTIPLE TUMORS OF DIGESTIVE SYSTEM: CARCINOID TUMOR AND ESOPHAGEAL SOUAMOUS CELL CARCINOMA: (CASE REPORT) E.VARDAR 1, H.POSTACI 1, F.KACAR 1, B.ZENGEL 2, A.G.DENEÇLI 2 SSK Izmir Eğitim Hastanesi 1 Patoloji Bölümü, 2 I.Genel Cerrahi Kliniği Yutma güçlüğü ile başvuran erkek olguda yapılan operasyon sonrasında özofagusta epidermoid karsinom ve paraözofageal lenf düğümünde metastaz ile mide küçük kurvaturunda karsinoid tümör ve küçük kurvatur bölgesi lenf düğümünde metastaz saptandı. Bu olgu nedeniyle gastrointestinal sistemde primer multipl tümörler ile ilgili kaynaklar gözden geçirilerek sunuldu. Anahtar Sözcükler: Karsinoid tümör, primer rnultipl türnörler A case of esophagial squamous celi carcinoma metastasızing to paraesophageal lymph node was found to be accompanied by gastric carcinoid tumor with lymph node metastasis in lesser curvature. Related literature

10 dealing with synchronous primary tumors of gastrointestinal system were discussed. Key Words: Carcinoid tumor, primary muhiple tumors 2 (1): 29-32, 1996 İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETİ VE MİTRAL VALV PROLAPSUSU OLAN SİTUS İNVERSUS TOTALİS OLGUSU: (OLGU SUNUMU) A CASE OF SİTUS INVERSUS TOTALIS WITH INSULIN OEPENDENT DIABETES MITRAL VALV PROLAPSUS R.VARDAR 1, B.GÜRGEN 1, E.VARDAR 2, S.İNCİ 1, Z.ADIBELLI 3 SSK Izmir Eğitim Hastanesi 1 Dahiliye Kliniği, 2 Patoloji Bölümü, 3 Radyoloji Bölümü Situs inversus totalis olan olguda insüline bağımlı diabetes mellitus ve mitral valv prolapsusu birlikteliği nedeniyle situs inversus totalisle ilgili kaynaklar gözden geçirildi. Bu üç durumun birlikteliğine rastlanmaması nedeniyle ilginç bulunan olgu sunuldu. Anahtar Sözcükler: Situs inversus totalis, diabetes mellitus, mitral valv prolapsusu A case of situs inversus totafis with insulin dependent diabetes mellitus and mitral valv prolapsus is presented and related literature has been scanned. It was surprising that these three disease entities have never reported to be seen together. Key Words: Situs inversus totalis, diabetes mellitus, mitral valv prolapsus

11 2(1): 33-35, PANKREASIN MİKROKİSTİK ADENOMASI (SERÖZ KİST ADENOMA) (BİR OLGU SUNUMU) THE SEROUS CYSTADENOMA OF PANCREAS (A CASE REPORT) Z.H.ADIBELLİ, G.ÜNAL, F.USLU, H.FENERCI, A.GÜNENÇ, Y.ABALI SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Radyodiagnostik Bölümü Pankreatik tümörlerin %5 inden az bir kısmını pankreasın kistik tümörleri oluşturmaktadır. Bunlardan benign kabul edilen seröz kistadenomalar son derece nadirdir. Karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran 60 yaşında kadın hastada gri skala ultrasonografi (US) ile pankreas kuyruk lokalizasyonunda 117x104 mm çaplarında, mikst ekojenik yapıda kitle tespit edildi. Renkli doppier ultrason (RDU) ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile de incelenen olgunun kesin patolojik tanısı pankreasın seröz kistadenom nadir görülen bu olgunun US, RDU ve BT bulguları sunuldu ve literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı. Anahtar Sözcükler: Pankreas, Kistik, Ultrasonografi Cystic neoplasms of the panoreas are uncommon, accounting for fewer than 5% of all pancreatic tumors. Serous cystadenoma considered benig is very rafa gray ultrasonography was performed in 60 year old woman who presented wıh ahdominal pain and sonographicaliy echogenic large mess (117x104 mm), with lobulated margine was found. Color doppler uitrasound and computed tomography were also performed. The final pathologic diagnosis was serous cystadenoma. We presented and discussed the grayscale ultrasonography, collor doppler ultrasonography and computed tornography findings of this rare case with the knowledge of the literature. Key Words: Pancreas, Cystic, Ultrasonography 2(1): 37-39, 1996.

12 PARKİNSON HASTALIĞINDA LÖKOSİT GLUTAMAT DEHİDROGENAZ (GLDH) DÜZEYLERİ THE LEVEL OF LEUCOCYTES GLUTAMAT DEHIDROGENAZ (GLDH) IN PARKINSON S DISEASE F.KALKAN 1, B.KARACA 1, R.BİLGİN 2, G.BOZKAYA 1, A.NOKA 1 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi Biyokimya Kliniği 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği GLDH, molekül ağırlığı bin dalton arasında değişen, aynı potipeptit zincirlerinin yani protomerlerinin polimerizasyonu ile oluşan, hekzamer yapıda bir enzimdir. Aktif yapının molekül ağırlığı yaklaşık daltondur. GLDH, gulutamat metabolizmasında primer rol oynamakta ve glutamattan 2 okzoglutarat oluşunu katalize etmektedir. Koenzim olarak özellikle NAD veya NADP kullanırlar. Glutamatın beyindeki noronlar üzerinde nörotoksik etkisinin olmasından yola çıkılarak, nörodejeneratif bozukluğa sahip hastalarda etiolojik nedenin saptanması için değişik araştırmalar yapılmıştır. Çalışmamızda, Parkinson hastalığındaki substansia nigra da nöron kaybının, GLDH eksikliği ile ilişkili olabileceğini periferal kandan elde edilen lokositlerde araştırıldı. 20 Parkinson hastasının 2 sinde total enzim aktivitesinde kısm bir azalma elde ettik. Bu iki hastanın GLDH aktivite değerlerinin ortalaması, kontrol değerlerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında anlamlı düşük olduğu (p<0.001) görüldü. Ancak normal kontrol, nörolojik kontrol ve hasta grubu arasındaki istatistiksel incelemede anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçla Parkinson hastalığının etiolojsinde GLDH enzim eksikliğinin rol oynadığını söylemek güçtür. Anahtar Sözcükler: Parkinson hastalığı, GLDH, lökosit enzimleri GLDH is a hexamer enzyme whict-ı is made by polimerization of potypeptid chains weighting about daltons. The molecular weight of the active form is about daltons. GLDH has a primary role in glutamat metabolism. it cataiyses the 2 oxoglutarat formation from glutamate. NAL or NADP is used as coenzyme in this reacton. As glutamate has a neurotoxic effect on the neurons in brain, various researchs have been made in order to find out the etiologic reason in patients with neurodejenerative disfunctions.

13 We estimated that there is a relation between the decreased levels of GLDH values in peripheric blood leucocytes with the Parkinson s disease associated with substancia nigral neuron loss. The refore, we searched the leveis of GLDH in leucocytes in this group of disease. We found a partial deficiency in 2 of the 20 patients with Parkinson s didease. The mean of GLDH activity values of these 2 patients was meaningfu!l (p<0.001) when compared with the mean of control values. But there was not a mear relation in the statistical investigation of the normal controls, neurological controls, and the patient groups. it is difficult to say with these resuits that GLDH deficiency has a role in the etiology of Parkinson s disease. Key Words: Parkinson s disease, GLDH, The enzyms in leucocytes 2(2): 41-44, 1996 VİTİL TİROİD OTOANTİKORLARI THYROID AUTOANTIBODIES IN VITILIGO İ.ÜNAL 1, F.ÖZDEMİR 1, G.ÖZTÜRK 1, E.TERZİOĞLU 2, S.ALPER 2, S.EHBOZ 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova, İzmir 1 Dermatoloji Anabilim Dalı 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Immunoloji Bilim Dalı Vitiligonun bazı organ spesifik otoimmün hastalıklarla birlikteliği bilinmektedir. Aynı zamanda vitiligo hastalarında organ spesifik antikorların insidansında artış olduğu da bildirilmiştir. Bu çalışmada 87 vitiligo hastasında antithyroglobulin (Anti T) ve antimicrosomal (Anti M) otoantikorlar araştırılmıştır. 87 olgunun 18 inde Anti-T ve Anti-M pozitifliği saptanmış (%20.6), bu oran 25 kişilik kontrol grubunda 1 adet olarak bulunmuştur (%4). bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmamız vitiligonun otoimmün bir hastalık olduğu görüşünü desteklemektedir. Anahtar Sözcükler: Vitiligo, tiroid otoantikorları

14 The assocation of vitiligo with a number of organ-specific autoimmune disordes is well known. Also an increased incidence of organ-specific antibodies was reported in patients with vitiligo. In this study antithyroglobululin (Anti T) and antimicrosomal (Anti M) antibodles were investigated in 87 patients with vitiligo. In 18 patients (%20.6) Anti T and Anti M titres were positive white there were only 1 positive in the 25 control patients (%1). The results were found to be significant with respect to the control group. These results support the autoimmune origin of vitiligo. Key Words: Vitiligo, thyroid autoantibodies 2(2): 45-47, 1996 LOMBER DİSK HERNİASYONU VE SPİNAL KANAL STENOZUNDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MYELOGRAFİNİN TANI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISION OF COMPUTED TOMOGRAPHY AND MYELOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF LUMBAR DISC HERNIATION AND SPINAL CANAL STENOSIS Z.H.ADIBELLİ 1, G.ÜNAL 1, O.KOÇANOĞULLARI 2, Ü.KOÇAK 1, H.FENERCİ 1, Y.ABALI 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Bozyaka, Izmir 1 Radyoloji Kliniği, 2 Nöroşirurji Kliniği Cerrahi olarak disk herniasyonu ve/veya kanal stenozu tanısı konulan 250 olgu operasyon öncesi myelografi ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Toplam 250 olgu ve 295 disk aralığı incelendi. Operasyonla 256 düzeyde herniasyon saptandı. Herniasyon saptananlar üç gruba ayrıldı: Grup 1: yalnız myelografi yapılan olgular (n=175), Grup 2: yalnız BT yapılan olgular (n=216), ve Grup 3: hem BT hem myelografi yapılan olgular (n=96) dan oluşmaktadır. Myelografnin sensitivitesi %73.5, spesifisitesi %58.6 olarak bulunurken BT sensitivitesi %90.2, spesifisitesi %54.5 olarak

15 bulundu. BT nin pozitif prediktif değeri myelografiden daha yüksek olarak saptandı. BT ve myelografi birlikte uygulandığında ise sensitivite ve spesifisite sırasıya %97.7 ve %58.0 olmuştur. Anahtar Sözcükler: Spinal, intervertebral disk yer değiştirmesi, Myelografi, Bilgisayarlı Tomografi Patients with operatively proven lumber disc herniation and/or stenosis were preoperatively evaluated with myelography and/or computed tomography (CT). A total of 250 patients and 295 levels were examined. Operatively 256 levels were found to have herniation. The patients with herniation were subdivided into three groups: Group 1 consisted of patients who underwent myelography (n = 175); Group 2 consisted of patients who underwent CT (n=216); Group 3 those who undeıwent both CT and myelography (n=96). Sensitivity of myelography was 73.5%, its specificity was 58.6%. Sensitivty of CT was 90.2%, its specficity was 54.4%. The positive predictive value of CT was higher than myelography. The sensitivity and speciflcity of both CT and myelography were 97.7% and 58.0% respectively. This study suggests that CT should be the primary examination method of ima ging for lumbar disc hernation. When the level of the lesion is clinically unclear, myelography should be pre ferred. If both studies are performed, the percentage of correctly diaynosed cases in increased. Key Words: Spine; Intervertebral disc displacement; Myelography; Computed Tomography 2(2): 49-52, 1996 OLİGOSPERMİK ERKEKLERİN TEDAVİSİNDE KLOMİFEN SİTRATIN ETKİSİ THE EFFECT OF CLOMIPHENE CITRATE IN THE TREATMENT OF OLIGOSPERMIC MEN B.SEMERCİ, M.DÜNDAR, E.APAYDIN, Ö.İLBEY, N.ÇIKILI, Ö.ERHAN Ege Üniversitesi Tip Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Izmir

16 Klomifen sitratla tedavinin etkinliğini değerlendirmek için yaşları 23 ile 41 arasında değişen 92 idiopatik oligospermik erkek hasta çalışmaya alındı. Sperm konsantrasyonu milyon/mi arasında olan hastalara 3 ile 6 ay mg/gün klomifen sitrat tedavsi verildi. Serum gonadotropin, testosteron ve prolaktin seviyeleri normaldi. Bu hastalarda patolojik anormallik (hipospad tedavi edilmemiş varikosel, üretra darlığı, duktus ejakulatorius kisti) ve üriner enfeksiyon yoktu. Bu hastaların eşlerinde infertilite problemi yoktu. Sperm dansite değerleri tedavi öncesi ve sonrası sırasıyla ± milyon/ml ve ± milyon/ml olarak saptandı (p <0.0001). Motilite % ± 13.56den % ± ye arttı (p <0.0015). Tedavi süresince herhangi bir yan etki görülmedi. Sonuçlar istatiksel olarak anlamlı buundu. Klomifen sitratın 3-6 ay süreyle mg/gün dozda idiopatik oligospermi tedavisinde etkili olduğu sonuncuna vardık. Anahtar Sözcükler: Klomifen sitrat, oligospermi, tedavi 92 idiopathic oligospermicmen, ranging in age from 23 to 41 years of age, were enrolled in the study in order to evaluate the eftect of treatment with clomiphene citrate. These patients with sperm concentrations between million sperm per mililiter were treated with ciomiphene citrate (25-50 mg/day) for 3 to 6 months. Serum gonadotropins, testosterone and prolactine were normal. These patients were without pathologic abnormality (hypospadias, untreated varicocele, urethra stenosis, ductus ejaculatorius cyst) and urinaıy infection. Female partners of these patients were without in fertility problem. Sperm density values determined before and after treatment were ± million/ml and ± million/ml respectively (p <0.0001). Motility increased from %24.37 ± to %29.33 ± (p <0.0015). None side effects were obseıved during the treatment period. The results were statisticaliy meaningful. We concluded (hat a dose of mg/day of clomiphene citrate treatment for 3-6 months is effective in treating idiopathic oligospermia. Key Words: Clomiphene citrate, oligospermia, therapy 2(2): 53-56, 1996 ŞAŞILIK AMELİYATINDAN SONRA AKSİYEL UZUNLUĞUN İZLENMESİ AXIAL LENGTHS MEASUREMENTS AFTER STRABISMIC SURGERY

17 Y.BOZTOK, E.TOPALOĞLU SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği Şaşılık ameliyatı geçiren 17 hastanın 19 gözünde 3 ay süre ile aksiyel uzunluk ölçümleri yapıldı. Ameliyatsız 13 gözde aynı ölçümler tekrarlandı. Sonuçlar Kruskal Wallis varyans analizi ile değerlendirildiğinde, aksiyel uzunluktaki değişiklikler anlamlı bulunmadı (KW = ) Anahtar Sözcükler: Aksiyel uzunluk, şaşılık ameliyatı On nineteen eyes of seventeen patients who have undergone strabismic surgery, axiai lengths measurements of the eyes have been performed. On thirteen unoperated eyes, the same measurements have been repeated. According to Kruskal Wallis variance analysis, axial lengths ohanges have not been found statistically significant (KW = ). Key Words: Axial lengths, strabismus surgery 2(2): 57-58, 1996 ROMATOİD ARTRİTİSLİ HASTALARDA GÖZ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ OCULAR FINDINGS OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS Y.BOZTOK 1, K.ANDAÇ 1, A.YAĞCI 2, C.AKKIN 3 1 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Göz Kliniği 2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD

18 Bu çalışma da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı nda takip ve tedavi edilen 43 romatoid artritis hastasının göz bulguları değerlendirildi. Anahtar Sözcükler: Göz bulguları, romatoid aririt In this study, ocular findings of patients with rheumatoid arthritis who are followed and treated at Ege University Medicine Faculty Internal Medicine and Phisical Therapy and Rehabilitation Clinics have been determined. Key Words: Findings, rheumatoid arthritis 2(2): 59-61, 1996 SKLERODERMA HASTALIĞINA EŞLİK EDEN GÖZ BULGULARI OCULAR FINDINGS ASSOCIATED WITH SCLERODERMA Y.BOZTOK, E.TOPALOÖLU SSK İzmir Eğitim Hastanesi, Göz Kliniği 15 sklerodermalı hastanın gözü ön, arka, segment bulguları ve gözyaşı yönünden incelemeye alındı. Bulgular sistemik yönden normal 40 şahsın gözü ile karşılaştınldı. Bulunan değerlerde istatistiki analiz uygulanarak karşılıklı ilişki araştırıldı. Skleroderma hastalarda göz kapaklannda sıklık, fornikslerde sığlaşma, blefarofimozis, kapaklarda telenjiektazi, keratokonjonktivitis sikka ve Bitot s lekesi gibi bulgular saptandı. Anahtar Sözcükler: Göz bulguları, skleroderma

19 Antehor and posterior segment and tears function hava been examined on eyes of 15 patients who were sutfered trom scleroderma. Findings have been compared with those of eyes on 40 systematically normal individuals Statistical correlation has been sought on these findings. Firmness of eyelids, shallow fomix, blepharophimosis, telangiectasia on eyelids, keratoconjuntivitis sicca bitot s spots have been found. Key Words: Ocular findings. scleroderma 2(2): 63-66, 1996 PULMONER TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA KALSİYUM VE VİTAMİN D METABOLİZMASI CALCIUM AND VITAMIN D METABOLISM IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS G.BOZKAYA 1, M.AKPINAR 1, B.KARACA 1, F.KALKAN 1, A.N.LALE 1, N.K.KOÇ 1, M.BÜYÜKŞİRIN 2, A.TIRAŞ 2 1 SSK Izmir Eğitim Hastanesi, Biyokimya Kliniği 2 Izmir Göğüs Hastalıkarı Hastanesi Tüberkülozda kalsiyum ve Vitamin D metabolizmasını araştırmak amacıyla aktif pulmoner tüberkülozlu 50 hasta ile benzer yaş ve cinsiyet özelliğine sahip 20 sağlıklı birey incelendi. Her iki grupta da kalsiyum, fosfor, parathormon, 25(OH)D, alkalen fosfataz ve albumin değerleri araştınldı. Çalışmada, tüberkülozlu hastalarla kontrol grubu arasında serum düzeltilmiş kalsiyum, PTH, fosfor, alkalen fosfataz değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı. 25(OH)D düzeyleri hasta grubunda, kontrol grubuna göre daha düşüktü (p<0.05). Tüberküloz hastalarında kalsiyum metabolizmasının farklı şekillerde olduğu, hastaların hiperkalsemik veya normokalsemik olabildiği gözlenmiştir. Elde edilen farklı sonuçların nedenleri değişik şekillerde yorumlanmıştır. Tüberküloz hastalarının diyetleri, kullandıkları ilaçlar, yaşadıkları iklim, güneşe maruz kalma dereceleri, aktiviteleri, çalışma şartları ayn ayrı incelenmiş ve tüm bu etkenlerin tüberküloz hastalarındaki D vitamini ve kalsiyum metabolizmasına etkili olabileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca ekstrarenal kalsitriol üretiminin tüberküloz hastalarında arttığı gösterilmiş, kalsitriolün,

20 kalsiyum metabolizmasındaki değişikliklerden sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Bazı çalışmalarda hiperkalsemi bulunmasına rağmen, hasta grubumuzda hiperkalsemi bulunmarnasının nedenini hastalığın başlangıç safhasında olmasına bağlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. 25(OH)D düzeylerinin düşüklüğü ise, ekstrarenal kalstriol üretiminin varlığını düşündürmektedir. Anahtar Sözcükler: Pulmoner tüberküloz, PTH, 25(OH)D, kalsiyum, fosfor To investigate vitamin D and calcium metabolism in tuberculosis, we studied 50 active pulmonary tuberculosis patients and 20 healthy matched controls. We examined serum calcium, phosphorus, para thyrod hormone, 25(OH)D, alkaline phosphatase and albumin levels. There wasn t a significant difference in the corrected calcium, PTH, phosphorus and alkaline phosphatase leveis between the patent and cont rol groups. 25/(OH)D levels were lower in the patient group (p<0.05). Calciumm metabolism was found to be different in tubercuosis patients. Patients might be normocalcemic or hypercalcemıc. The reasons of dyscrepancy in obtained results were interpreted in different ways. The diets, drugs, cuma, exposure 10 sun, activities and working conditions of patients were deeply examined and ali these effects were thought to be responsible in the differances in ca and vitamin D metabolism. Besides, it was shown that, extrarenal production of calcitriol was increased in tuberculosis patients and this may create a differance in calcium metabolism. Although hypercalcemia was found in some studies, we didn t find hypercalcemia because our patients were in the early stage of the disease. The decreased levels of 25(OH)D suggest an extrarena 1,25(OH)2D3 production. Key Words: Pulmonary tuberculosis, PTH, 25(OH)D, Calcium, phosphorus 2(2): 67-70, 1996 VASKÜLER TONUS VE İLGİLİ HASTALIKLARDA ENDOTELİN ROLÜ THE ROLE OF ENDOTHELIUM ON VASCULAR TONE AND RELATED DISEASES G.SAYDAM 1, C.KARAKUZU 2, C.SEZGİN 1, F.BÜYÜKKEÇECİ 3

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA

Olgu Sunuları. Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA Olgu Sunuları Prof.Dr.Yaşar Özgök GATA Üroloji AD: Öğ.. Üyesi ANKARA FM - Normal görünümlü erkek - Testisler normal hacim ve kıvamda - Vasdeferensler bilateral palpabl - DRM de anormal bulgu saptanmadı

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ NON RADYOGRAFİK AKSİYEL SPONDİLOARTRİT İLE ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARININ KLİNİK, RADYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİ RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ Firuz Gachayev 1, Serhat Meriç 1, Yalın İşcan 1, İsmail Cem Sormaz 1, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles Şenyürek 1, Tarık

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a,

TEŞEKKÜR. Çalışmalarımızda bize hep yardımcı olan Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Biyokimya Bölümünden Biyokimya uzmanı Rüksan Anarat a, TEŞEKKÜR Yan dal uzmanlık eğitimimi Türkiye nin en iyi üniversitelerinden biri olma hedefi taşıyan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde yapma fırsatı sağlayan üniversitemiz kurucusu ve rektörümüz sayın

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi

MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi MS ve Kranyal MR da MS Benzeri lezyonları olan olgularda D vitamini, B 12, Folat düzeyi ve otoantikorların değerlendirilmesi Şule Aydın Türkoğlu 1, Muhammed Nur Öğün 1, Şeyda Karabörk 2, Serpil Yıldız

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması

Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr.

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması

Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması ARAŞTIRMA Doğurganlık Yaş Grubunda β-hcg Testinin Araştırılması T A D Acil Servise Başvuran Doğurganlık Yaş Grubu Kadınlardan İstenilen β-hcg Testinin Pozitifliğinin Araştırılması β-hcg Test Positivity

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi IV. UDAIS 5-7 MAYIS 2016, ISTANBUL Diyabetik Ayakta Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güncel kanıtlar MESUT MUTLUOĞLU GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Sualtı Hekimliği Ve Hiperbarik Tıp Servisi Diyabetik Ayakta

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir

karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir karşıt görüş Atriyal fibrilasyonun doğal seyrini durdurmak için erken dönemde ablasyon gerekir Özgür Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. İzmir AF Zirvesi 2013, K.K.T.C AF için

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı