YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan"

Transkript

1 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

2 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide sa lam, vergi teflvi inde seçici olmal y z YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Mart / March 2010 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) The Guest of Honor of YASED s 29th Ordinary General Assembly was Ali Babacan We must be strong in economy and selective in tax incentives YASED Yat r mc Beklenti Endeksi 2010 y l n n ilk Barometre Anketi sonuçlar yla birlikte aç kland YASED Investors Expectation Index has been announced along with the results of the first Barometer Survey of Düzenleyici Etki Analizi, istikrarl ekonomik ortam yarat lmas bak m ndan önemlidir Regulatory Impact Analysis is important for creating a stable and competitive environment Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 18 Japonya Baflkonsolosu Katsuyoshi Hayashi: Türkiye ekonomisinin büyümesi ilgi çekiyor Consul General of Japan Katsuyoshi Hayashi: The rising economy of Turkey has attracted attention 28 YASED in 2010 y l ilk Üye Toplant s 20 Ocak ta yap ld YASED s first Member Meeting of 2010 held on January 20th 60 stanbul Modern Foto raf Sergisi Türkiye, Yunanistan ve Rusya dan foto rafç lar bir araya getiriyor Istanbul Modern Photography Exhibition brings together photographers from Turkey, Greece and Russia

3 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General 2010 y l n n ilk Insight YASED say s nda önceki say lar m zda oldu u gibi gerçeklefltirdi imiz faaliyetlerle birlikte ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Bu say m z n Yönetim den bölümümünde YASED Yönetim Kurulu Baflkan Piraye Antika, Türkiye Ekonomisi ve Yat r m Ortam Üzerine Düflünceler konulu yaz s ile görüfllerini bizlerle paylaflt. Genifl Aç bölümümüzde YASED in 29. Genel Kurulu na yer verdik. Üyelerin yo un kat l m gösterdi i ve Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n Onur Konu- u olarak kat ld Genel Kurul da, YASED Üyeleri Say n Babacan n son dönem de erlendirmelerini dinleme ve sorular n kendileri ile paylaflma f rsat buldular. Yol Haritas bölümümüzde Türkiye de 2010 y l n n Japon y l ilan edilmesi sebebiyle Japonya Baflkonsolosu Katsuyoshi Hayashi, Japonya ve Türkiye aras ndaki iyi iliflkilerdenden ve benzerliklerden bahsederek, Japon ve Türk yat r mc lar aç s ndan tespitlerini bizlerle paylaflt. YASED faaliyetlerine yer verdi imiz Büyüteç bölümümüzde ilk olarak YASED in üniversite ö rencilerine yönelik düzenledi i gelenekselleflen Bilimsel nceleme Yar flmas ödül töreni haberimizi okuyabilirsiniz. Bu bölümün bir di er haberi; son dönem faaliyetlerimiz hakk nda üyelerimizi daha detayl bilgilendirmek ve önümüzdeki dönem çal flma gündemi hakk nda görüfl al flveriflinde bulunmak üzere gerçeklefltirdi imiz y l n ikinci Üye Toplant s oldu. Dergimizin Çal flma Gruplar bölümünde YASED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Adnan Nas n baflkanl n yürüttü ü Vergi ve Teflvikler Çal flma Grubu nun faaliyetlerine, yap s na ve gündem maddelerine yer verdik. Ayn zamanda Nas, vergi ve teflviklerin ülke ekonomisindeki yeri, çal flma gruplar n n önemi ve önümüzdeki dönemdeki planlar na dair yorumlar n da bizlerle paylaflt. Okuyucular m z n daha önceki say lar m zdan hat rlayaca Art Kutup bölümümüzde, devlet ve özel sektör aras nda en etkin iletiflim arac olarak tan mlanan Düzenleyici Etki Analizi (DEA) konusunda, LaGro & Partners n Yönetici Orta Dr. Esra LaGro ile gerçeklefltirdi imiz söyleflimizi be eniyle okuyaca n za inan yoruz. Bu say m zda da Kronometre bölümümüzde Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz. Ayn zamanda bu bölümde geçti imiz y l büyük ses getiren ve bu y l da ikincisini düzenledi imiz sosyal sorumluluk projemiz Koza ya da yer verdik. Bu vesile ile projemize destek veren üyelerimize birkez daha teflekkür ediyor, tüm üyelerimizi bu anlaml projeye kat lmaya davet ediyorum. Bu say m zda ayr ca y lda 2 kere gerçeklefltirdi imiz üyelerimizin geçmifl 6 ay de erlendirmeleri ve gelecek 6 ay öngörülerini içeren Barometre Anketi mizin sonuçlar n ve bu y l ilk defa yay nlamaya bafllad m z YASED Yat r mc Beklenti Endeksi ni görebilirsiniz. Rapor bölümümüzde yer alan Uluslararas Do rudan Yat r mlar 2009 De erlendirme Raporu nu da ilgiyle okuyaca n z tahmin ediyoruz. Sosyal Günce bölümünde ilk olarak stanbul Modern Sanat Müzesi nde 26 Ocak 16 May s tarihleri aras nda sergilenen çimizdeki Zaman sergisi haberimiz yer almakta. Bir di er haberimiz de Topkap Saray nda 12 Mart tarihinde sanatseverlerin be enisine sunulan Moskova Kremlin Saray Hazineleri Topkap Saray nda isimli sergi. Genel Kurul un ard ndan bafllayan bu yeni dönemde canlanan ve yenilenen YASED faaliyetlerinde görüflmek dile iyle Bu say m z n Genifl Aç bölümünde YASED in 29. Genel Kurulu na yer verdik. Üyelerin yo un kat l m gösterdi i ve Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n Onur Konu u olarak kat ld Genel Kurul da, YASED Üyeleri Say n Babacan n son dönem de erlendirmelerini dinleme ve sorular n kendileri ile paylaflma f rsat buldular. The Wide Angle section of this issue gives a detailed account of YASED s 29th General Assembly Meeting. YASED members, who participated enthusiastically in the General Assembly Meeting caught the opportunity to listen to the evaluations of the Meeting Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, who was the Guest of Honor, on recent developments and share their problems with him face-to-face. In this first Insight YASED issue of 2010, we have given place, as in previous issues, to the activities we have carried out as YASED, and the recent developments in the economy and business world. In the From the Board section of this issue, YASED Chairman Piraye Antika has shared her views with us with her article titled, Considerations on Turkey s Economy and Investment Environment. The Wide Angle section of this issue gives a detailed account of YASED s 29th General Assembly Meeting. YASED members, who participated enthusiastically in the General Assembly Meeting caught the opportunity to listen to the evaluations of the Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, who was the Guest of Honor, on recent developments and share their problems with him face-to-face. On the occasion of 2010 having been declared as Japan year in Turkey, Consul General of Japan in Istanbul, Katsuyoshi Hayashi calls our attention to the friendly relationships and similarities between Japan and Turkey and shares his views concerning Japanese and Turkish investors with our readers in the Road Map section of this issue. In the Magnifier section, where we regularly cover YASED s activities, you can read about the Award Ceremony of the Academic Research Competition organized by YASED, and which has now become a traditional occasion. Another report that appears on this section is about the second Member Meeting of the year, held with the objective to inform members in detail about the activities carried out in the previous term and exchange views with them on the working agenda of the coming term. The Working Groups section focuses in this issue on the activities, structure and agenda items of the Taxes and Incentives Working Group chaired by YASED Vice-Chairman Adnan Nas. Nas in this context, shares his opinions with us on the consequence of taxes and incentives in the country s economy, the significance of working groups and the plans of his Working Group for the coming terms. In the Positive Pole section, which our readers will recall from our previous issues, you will find an interview made with the Managing Partner of LaGro & Partners, Dr. Esra LaGro on Regulatory Impact Analysis (RIA) with is defined as the most effective communication instrument to be established between the state and the private sector. In the Chronometer section of this issue you will find, as before, news about the social responsibility projects our member companies want to share with our readers. We have also given place to our social responsibility project Koza, which has created significant impacts last year on all parties concerned. I take this opportunity to thank all those who have given support to the project and invite all our members to take part in this year s Koza, since the project will be repeated in In this issue you will also find the results of our Barometer Survey conducted twice every year to reflect the evaluations of our members for last 6 months and their expectations for the coming 6 months; and also the YASED Investors Expectation Index published for the first time this year. We hope you will read the Evaluation of International Direct Investments 2009 article in our Report section, with interest. The Social Diary section of this issue covers two exhibition news. One is about the Time Within Us exhibition which is on display at Istanbul Museum of Modern Art between 26 January -16 May and the other is the exhibition titled is Kremlin Palace Treasures are in the Topkap Palace, which opens its doors to artlovers on 12 March at the Topkap Palace. Until we again at YASED activities, now revived and refreshed in this new period that has opened after the General Assembly Meeting

4 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 YÖNET M DEN FROM THE BOARD Piraye Antika YASED Baflkan YASED Chairman Türkiye Ekonomisi ve Yatırım Ortamı üzerine düşünceler De erli Insight YASED Okuyucular, Küresel mali krizin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hissettirmeye devam etti i 2009 y l n geride b rakt k. Ülkemiz ekonomisi, küresel çapta yaflanan olumsuz ekonomik geliflmelerin etkisinde kald. ç piyasada ve d fl pazarlarda azalan talebin yol açt durgunluk, yat r m ortam n olumsuz yönde etkiledi ve iflsizlik oran n n ciddi flekilde yükselmesine sebep oldu. Durgunlukla birlikte azalan vergi gelirleri, kamu aç n n bir önceki y la göre devasa oranda artmas na yol açt. Küresel krizin bafllang c na kadar yüksek büyüme performans yakalayan Türkiye ekonomisi, 2009 y l nda küçüldü. Bozulan ekonomik dengeler, tüketicilerde ve ifl dünyas ndaki güven kayb ve artan belirsizlikler, yat r m ortam n da olumsuz yönde etkiledi. Küresel mali kriz ve ekonomik daralma, geliflmekte olan ekonomilere akan finansman kaynaklar n da azaltt. Do rudan yabanc yat r mlar, geçti imiz y l dünya genelinde 2008 y l na göre % 39 oran nda azald y l nda 1.7 trilyon dolar olan global do rudan yabanc sermaye ak mlar, 2009 y l nda 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bu düflüflten yayg n bir flekilde tüm ülkeler etkilendi. Geliflmekte olan ülkelerin 2009 da çekti i yat r mlarda ise, önceki y la göre düflüfl oran % 35 seviyesinde oldu. Son y llarda do rudan yabanc sermaye girifllerini büyük oranda art rmay baflaran Türkiye, dünyadaki geliflmelere paralel, 2009 y l nda ancak 8 milyar dolar seviyelerinde yat r m çekebildi y l nda ise Türkiye ye 18 milyar dolar düzeyinde yabanc yat r m girifli olmufltu da ülkemize giren yabanc yat r mlardaki y ll k düflüfl oran % 56 ile dünya geneli ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n çok üzerine ç kt. Geliflmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak konumlanmas ve bu konumun sürdürülebilmesi için rekabet koflullar çok daha zorlu bir hale geldi. Dünya ekonomisinin 2010 y l nda toparlan p toparlanamayaca konusundaki belirsizlikler sürüyor. Son aylarda gözlenen göreceli Son y llarda do rudan yabanc sermaye girifllerini büyük oranda art rmay baflaran Türkiye, dünyadaki geliflmelere paralel, 2009 y l nda ancak 8 milyar dolar seviyelerinde yat r m çekebildi y l nda ise Türkiye ye 18 milyar dolar düzeyinde yabanc yat r m girifli olmufltu da ülkemize giren yabanc yat r mlardaki y ll k düflüfl oran % 56 ile dünya geneli ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n çok üzerine ç kt. Turkey, although having accomplished to increase its FDI inflows to a large extent in recent years, could attract only approximately USD 8 billion FDI in You will remember that the inward FDI flows to Turkey had realized around USD 18 billion in The 56% drop in FDI inflows to our country in 2009 on the previous year remained well above the overall world and developing countries averages. Observations on Turkey s Economy and Investment Environment Dear Insight YASED Readers, We have left behind 2009, as a year throughout which the global financial crisis continued to affect the world economy unfavorably. Our country s economy was influenced by the adverse economic developments experienced on the global scale. The recession caused by the decreased demand both in the domestic and overseas markets, affected the investment environment adversely, and led to a significant rise in the unemployment rate. Decreases in tax revenues as a result of the recession, led to an enormous increase in the public deficit compared to Turkey s economy, which had achieved a high growth performance until the dawn of the global financial crisis, contracted in The disrupted economic equilibrium, loss of confidence in consumers and in the business world, and the rising uncertainties also negatively affected the investment environment. The global financial crisis and the economic contraction curtailed the capital inflows to developing economies as well. Last year, global FDI flows decreased by 39% compared to Global FDI flows dropped from USD 1.7 trillion in 2008 to USD 1 trillion levels in All countries were widely affected by this fall. As for the FDI inflows to developing countries, in 2009, the fall was at the level of 35% compared to the prior year. Although Turkey has managed to increase FDI inflows to a large extent in recent years, in parallel with the global developments, it was able attract approximately USD 8 billion investments in However, in 2008, the inward FDI flows to Turkey were around USD 18 billion. With an 56% annual decline, FDI inflows to Turkey in 2009 fell by a rate well above the global and developing countries averages. The competition conditions for Turkey to become a center of attraction among other developing countries and to maintaining such a position, has thus become much more challenging. Uncertainties as to whether or not the world economy will recover in 2010 remain. Despite the relative recovery observed in recent months, concerns about the financing and elimination of public deficits caused by

5 10 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 11 iyileflmeye ra men, birçok ülkede krizin yaratt kamu aç klar n n finanse edilmesi ve kapat lmas na yönelik endiflelerin artmaya bafllad görülüyor. Baz ekonomistlere göre, kamu maliyesine iliflkin bu kayg lar n ve krizin yaratt tahribat n büyüklü ünün de etkisiyle, küresel krizde ikinci bir dip oluflmas riski hala bulunuyor. Bu flartlar alt nda, maalesef 2010 y l nda yat r m ortam na iliflkin belirgin bir iyileflme beklenmiyor. Yap sal olarak iç tasarruf aç bulunan ve büyüme için d fl kayna a gereksinim duyan Türkiye nin genç nüfusuna istihdam yaratabilmesi ve ekonomik kalk nmay sürdürülebilir k lmas için, sermayenin daha da k tlaflt bu konjonktürde do rudan yabanc yat r mlar çekebilmesi, her zamankinden daha büyük önem tafl yor. Dolay s yla yeni dünya düzeninde etkin bir flekilde rekabet edebilmek için, d fl sermaye ve d fl finansman ak fl n sürekli k lacak tedbirler al nmas ve sektörel stratejiler oluflturulmas gere i öne ç k yor. Türkiye nin rekabet avantajlar n do ru saptay p, mal ve hizmetleri küresel bazda rekabet edebilir maliyetlerle üretebilmesi gerekiyor. Bugünlerde akademik çevreler de iflen dünya düzeninde, küresel eksenin bat dan do uya, yani geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere do ru kayd n konufluyor. Genç nüfusu ve tasarruf fazlas olan geliflen ülkelerin daha h zl büyüyüp küresel talebi art rarak geliflmifl ülkelerin yol açt tüketim aç n yak n bir gelecekte kapat p kapatamayacaklar tart flmas sürüyor. Hiç flüphesiz geliflmekte olan ülkeler küresel do rudan d fl yat r m pastas ndaki paylar n ciddi oranda art racaklar, gerek s f rdan yat r mlar gerekse sat n almalar artacak. ç talebini art rabilen ve ekonomik ve siyasi istikrar n koruyabilen ülkeler bu yeni d fl yat r m ak mlar n da çekecek. Türkiye, büyük ve genç bir nüfusa sahip olmas na karfl n, iç tasarruf aç yla di er geliflen ülkelerden ayr fl yor. Tüm bu geliflmeleri bir arada de erlendirdi imizde, Türkiye nin dünya ekonomisindeki rekabet gücünü art racak politikalara, hangi alanlarda uzmanlafl p rekabet avantaj elde edece ine dair bir stratejiye, yeni dünya düzeninde lokomotif olmas beklenen geliflen ülkeler aras nda yer almas n sa layacak uzun vadeli bir vizyona ve kay tl tasarruflar n art r lmas na yönelik yap sal reformlara ihtiyac oldu u sonucu ortaya ç k yor. the crisis are starting to grow in many countries. According to some economists, there is still risk of a second dip in the global crisis, due to the concerns on public finance and the magnitude of the damage caused by the crisis. Under these conditions, a substantial recovery is regrettably not anticipated for the investment environment in For Turkey, which does not have adequate domestic savings and is reliant on external financing for growth, it is now more crucial than ever, to attract FDI in an environment, where capital is scarcer than before, in order to generate jobs for its young population and maintain a sustainable economic development. Therefore, it reveals that, in order to compete effectively in the new world order, appropriate measures need to be taken and sector-specific strategies need to be developed to secure continuous inflow of foreign capital and external financing. Turkey should properly determine its competitive advantages and produce goods and services at globally competitive costs. Academic circles nowadays assert that the centre of gravity in the world economy is shifting from west to east, from developed to developing countries, within the changing world order. The debate as to whether or not developing countries with young population and savings surpluses could grow faster, increase global demand and thus close the consumption gap caused by developed countries in the near future is still ongoing. Developing countries will undoubtedly increase their shares in the global FDI pie significantly, and both greenfield investments and acquisitions will expand. Countries that are able to increase their domestic demand and maintain their economic and political stability will attract new FDI. Although Turkey has a large and young population, it differs from other developing countries because of its domestic savings gap. When we take into consideration all of these developments together, it becomes apparent that Turkey requires policies to strengthen its competitive power in the global economy, a strategy to determine the areas in which it would specialize and acquire competitive advantage, a long-term vision to ensure that it takes place among the developing countries that are regarded as the prospective engines of the new world order, and structural reforms aimed at increasing registered savings. When we establish our strategy and plans for future, we must properly analyze the trends in the world economy and their Gelece e yönelik strateji ve planlar m z olufltururken, dünya ekonomisindeki trendleri ve bunlar n ülkemiz üzerindeki olas etkilerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Türkiye nin mal ve hizmet ticaretinde büyük ölçüde Avrupa ya ba ml l bulunuyor. Ancak baz Avrupa ülkelerinde yaflanan son geliflmeler, yüksek borçluluk, düflük verimlilik, esnek olmayan para ve kur politikalar ve farkl maliye politikalar nedeniyle, Avrupa bölgesinin yak n gelecekte ciddi ekonomik zorluklarla karfl laflabilece ini gösteriyor. Buna ek olarak, yafllanan nüfusu nedeniyle, en büyük ihracat pazar m z olan Avrupa n n d fl mallara olan talebi önemli ölçüde azalabilir. Öte yandan, h zla geliflen Çin, Hindistan ve Asya ülkelerinin etkisiyle, gerçekten dünyan n ekonomik ekseni bat dan do uya do ru kay yor. Dolay s yla Türkiye nin mal ve hizmet ticaretinde bu ülkelerin pay n art rmaya ve Avrupa ya ba ml l n dengelemeye yönelik stratejik bir vizyona da ihtiyac var. Bu çerçevede, Türkiye nin bölgesel iliflkilerini de iflen dengeler paralelinde yeniden konumland rma çabalar büyük önem tafl yor. Büyük ölçüde imalat sanayi odakl olan mevcut teflvik sisteminin de, oluflturulacak stratejik plan çerçevesinde, rekabet gücünün yarat laca tüm sektörlere ve özellikle de turizm, sa l k ve biliflim gibi hizmet sektörlerine de odaklanmas gerekiyor. Türkiye, önceki krizlerden ald dersler ve özellikle bankac l k sisteminde hayata geçirdi i yap sal reformlar sayesinde, küresel krizin ülkemizin mali sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini, birçok ülkeye göre daha s n rl tutmay baflard. Bu sonuç flüphesiz hepimiz aç s ndan sevindirici. Ancak bu dönemde ülkemize giren kay tl sermaye girifllerinde ve yurt d fl ndan al nan kredilerdeki düflüfl, buna mukabil tek seferlik olarak nitelendirilebilecek varl k bar fl ve net hata/noksan kaynakl girifllerdeki art fl, fleffafl n art r lmas ve kay tl sermaye girifllerinin özendirilmesine yönelik yap sal reformlara öncelik verilmesi gere ine iflaret ediyor. Öte yandan reel sektörde krizin etkileri daha a r hissedildi. Bu durum, reel sektörün de yeni dünya düzeninde rekabet avantaj yaratabilmeyi sa layacak yap sal reformlar hayata geçirmesinin önemini ortaya koyuyor. Yat r m ortam n daha da iyilefltirecek düzenlemelerin, bu reformlara paralel olarak h z kesmeden devam etmesi, Türkiye ekonomisinin yeniden yüksek büyüme trendini yakalamas için büyük önem tafl yor. Ülkemizde do rudan yat r mlar n teflvik edilmesi amac yla potential impact on our country. Turkey is greatly dependent on Europe, for trading its goods and services. However, recent developments in some European countries indicate that the European zone might face considerable economic challenges in the near future, due to high indebtedness, low productivity, inflexible monetary and foreign exchange policies and diverse fiscal policies. Furthermore, the demand for import goods by Europe - our No. 1 export market - might weaken considerably, because of its aging population. On the other hand, the world s economic axis is indeed shifting from west to east, due to the rapidly developing China, India and other Asian countries. Turkey therefore needs a strategic vision that would focus on increasing the share of these countries in Turkey s goods and services trade, and counter-balance the country s dependence on Europe. In this context, Turkey s efforts to re-align its regional relationships in parallel with the changing balances, is of great significance. Our existing incentive system, which is focused essentially on the manufacturing industry, should also concentrate on all sectors, in which, competitive advantage will be created within the scope of the strategic plan to be developed, and particularly on service sectors such as tourism, health-care and information and communication technologies. Thanks to the lessons it had learned from previous crises and particularly due the structural reforms it had implemented in the banking system, Turkey succeeded in restraining the adverse impacts of the crisis on the country s financial system, much better than many countries could. This accomplishment is certainly quite pleasing for us all. However, the drops in registered capital inflows to our country and in the loans provided from abroad during this period on one side, and the increase in inflows originating from cash repatriation and net errors/omissions, which can be regarded as non-recurring revenues on the other, indicate the necessity to give priority to the reforms for increasing transparency and to promote registered capital inflows. On the other hand, the effects of the crisis have been felt more deeply by the real sector. This demonstrates the importance of the real sector to implement the structural reforms aimed at generating competitive advantages in the new world order. The continuity of the legislative and regulatory changes without losing momentum, which aims to further improve the investment environment in line with these reforms, is extremely important for Turkey s economy to achieve a high-growth trend once again.

6 12 yönetim den/from the board bugüne kadar önemli geliflmeler kaydedildi. Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu ve benzeri platfomlar sayesinde çeflitli alanlarda kolayl klar ve ilerlemeler sa land ; yat r mc lar n sorunlar n n çözümü için önemli ad mlar at ld. Ancak dünya ekonomisinde bu derece önemli de ifliklikler yaflan rken, maalesef ülkemizde son zamanlarda yat r m ortam n giderek olumsuz etkileyen geliflmelere flahit oluyoruz. Hukukun üstünlü ü ile ilgili artan kayg lar, yasal mevzuat ve özellikle de vergi uygulamalar ile ilgili belirsizlikler, siyasi istikrar zedeleyecek nitelikteki çat flma ortam ve kurumlar aras gerginlikler, gerek ülkemizin yeni yat r mlar çekmesi, gerekse mevcut yat r mlar korumas aç s ndan son derece olumsuz etkilere yol aç yor. fl dünyas nda ve yabanc yat r mc larda giderek siyasi sorunlar n ekonomik önceliklerin önüne geçmeye bafllad alg lamas olufluyor. Ülkemizin, yat r m ortam yla ilgili mevcut sorunlar acilen çözümlemeye ve öngörülebilirli i art rmaya ihtiyac var. Somut olarak, kamu sektörü ve özel sektör aras ndaki iflbirli inin daha da gelifltirilmesi, kurumlar aras diyalo un ve eflgüdümün art r lmas, mevzuatta yer alan belirsizliklerin, Avrupa Birli i müktesebat na uyum süreci çerçevesinde giderilmesi ve hukukun üstünlü ünün güçlendirilmesi, yat r mc lar n güveninin art r lmas için öne ç k yor. Türkiye nin sürdürülebilir bir büyüme performans yakalayabilmesi ve genç nüfusuna istihdam yaratabilmesi için ekonomik önceliklere ve h zla de iflen dünya düzeninde stratejik konulara odaklanmas gerekiyor. Ortak hedefimiz, ülkemizi uluslararas standartlarda kabul gören ve rakiplerimize k yasla tercih edilen bir e itim, üretim ve hizmet üssü haline getirmek olmal d r. Bu hedef do rultusunda YASED in öncelikleri aras nda, kay t d fl ekonomi ile mücadele, fikri mülkiyet haklar n n korunmas ve AR-GE kapasitesinin gelifltirilmesine yönelik yüksek katma de erli yat r mlar n çekilebilmesi gibi konular yer al yor. YASED olarak, Türkiye de yat r m ortam n n iyilefltirilmesi ve ülkemize daha fazla yat r m çekilebilmesi için yap lan çal flmalarda, bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da önemli katk larda bulunacak ve ilgili kamu organlar ile iflbirli i içerisinde hareket edece iz. In order to promote FDI inflows to Turkey, significant progress has been achieved to date. Simplicity and improvements have been achieved in many areas, thanks to the platforms such as the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment; and important steps have been taken to resolve investors problems. However, while so vital changes are taking place in the world economy, we regrettably are witnessing some developments in our country, which increasingly impair the investment environment. Rising concerns about the rule of law, uncertainties in the legal framework and particularly in the taxation implementations, the conflict atmosphere and tensions between institutions with the potential to damage the country s political stability, lead to significantly negative impacts, in terms of Turkey s prospects to attract new FDI and retain the existing investments. In the business world and among foreign investors, there has been an increasing perception that political problems are starting to override economic priorities. Our country urgently needs to solve the existing problems relating to its investment environment and to increase predictability. In practical terms, further development of public-private sector cooperation, improvement of dialogue and coordination between institutions, elimination of the uncertainties in legislation, within the scope of Turkey s adaptation to the EU Acquis, and reinforcement of the rule of law, are the key factors for enhancing investor confidence. Turkey needs to focus on economic priorities and the strategic issues of the rapidly changing world, in order to achieve a sustainable growth performance and generate employment opportunities for its young population. Our common aim should be; to build our country as an internationally acknowledged education, production and service base, which is preferred over our competitors. In line with this objective; the issues such as the prevention of the unregistered economy, protection of intellectual property rights, and attraction of high value added investments focusing on the development of R&D capacity are among YASED s priorities. As has been the case until now, we as YASED will continue to make significant contributions to the efforts made for the improvement of the investment environment and for increasing the FDI inflows to our country, and act in cooperation with the related public institutions in the future.

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı