YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan"

Transkript

1 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

2 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide sa lam, vergi teflvi inde seçici olmal y z YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Mart / March 2010 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) The Guest of Honor of YASED s 29th Ordinary General Assembly was Ali Babacan We must be strong in economy and selective in tax incentives YASED Yat r mc Beklenti Endeksi 2010 y l n n ilk Barometre Anketi sonuçlar yla birlikte aç kland YASED Investors Expectation Index has been announced along with the results of the first Barometer Survey of Düzenleyici Etki Analizi, istikrarl ekonomik ortam yarat lmas bak m ndan önemlidir Regulatory Impact Analysis is important for creating a stable and competitive environment Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 18 Japonya Baflkonsolosu Katsuyoshi Hayashi: Türkiye ekonomisinin büyümesi ilgi çekiyor Consul General of Japan Katsuyoshi Hayashi: The rising economy of Turkey has attracted attention 28 YASED in 2010 y l ilk Üye Toplant s 20 Ocak ta yap ld YASED s first Member Meeting of 2010 held on January 20th 60 stanbul Modern Foto raf Sergisi Türkiye, Yunanistan ve Rusya dan foto rafç lar bir araya getiriyor Istanbul Modern Photography Exhibition brings together photographers from Turkey, Greece and Russia

3 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General 2010 y l n n ilk Insight YASED say s nda önceki say lar m zda oldu u gibi gerçeklefltirdi imiz faaliyetlerle birlikte ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Bu say m z n Yönetim den bölümümünde YASED Yönetim Kurulu Baflkan Piraye Antika, Türkiye Ekonomisi ve Yat r m Ortam Üzerine Düflünceler konulu yaz s ile görüfllerini bizlerle paylaflt. Genifl Aç bölümümüzde YASED in 29. Genel Kurulu na yer verdik. Üyelerin yo un kat l m gösterdi i ve Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n Onur Konu- u olarak kat ld Genel Kurul da, YASED Üyeleri Say n Babacan n son dönem de erlendirmelerini dinleme ve sorular n kendileri ile paylaflma f rsat buldular. Yol Haritas bölümümüzde Türkiye de 2010 y l n n Japon y l ilan edilmesi sebebiyle Japonya Baflkonsolosu Katsuyoshi Hayashi, Japonya ve Türkiye aras ndaki iyi iliflkilerdenden ve benzerliklerden bahsederek, Japon ve Türk yat r mc lar aç s ndan tespitlerini bizlerle paylaflt. YASED faaliyetlerine yer verdi imiz Büyüteç bölümümüzde ilk olarak YASED in üniversite ö rencilerine yönelik düzenledi i gelenekselleflen Bilimsel nceleme Yar flmas ödül töreni haberimizi okuyabilirsiniz. Bu bölümün bir di er haberi; son dönem faaliyetlerimiz hakk nda üyelerimizi daha detayl bilgilendirmek ve önümüzdeki dönem çal flma gündemi hakk nda görüfl al flveriflinde bulunmak üzere gerçeklefltirdi imiz y l n ikinci Üye Toplant s oldu. Dergimizin Çal flma Gruplar bölümünde YASED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Adnan Nas n baflkanl n yürüttü ü Vergi ve Teflvikler Çal flma Grubu nun faaliyetlerine, yap s na ve gündem maddelerine yer verdik. Ayn zamanda Nas, vergi ve teflviklerin ülke ekonomisindeki yeri, çal flma gruplar n n önemi ve önümüzdeki dönemdeki planlar na dair yorumlar n da bizlerle paylaflt. Okuyucular m z n daha önceki say lar m zdan hat rlayaca Art Kutup bölümümüzde, devlet ve özel sektör aras nda en etkin iletiflim arac olarak tan mlanan Düzenleyici Etki Analizi (DEA) konusunda, LaGro & Partners n Yönetici Orta Dr. Esra LaGro ile gerçeklefltirdi imiz söyleflimizi be eniyle okuyaca n za inan yoruz. Bu say m zda da Kronometre bölümümüzde Üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz. Ayn zamanda bu bölümde geçti imiz y l büyük ses getiren ve bu y l da ikincisini düzenledi imiz sosyal sorumluluk projemiz Koza ya da yer verdik. Bu vesile ile projemize destek veren üyelerimize birkez daha teflekkür ediyor, tüm üyelerimizi bu anlaml projeye kat lmaya davet ediyorum. Bu say m zda ayr ca y lda 2 kere gerçeklefltirdi imiz üyelerimizin geçmifl 6 ay de erlendirmeleri ve gelecek 6 ay öngörülerini içeren Barometre Anketi mizin sonuçlar n ve bu y l ilk defa yay nlamaya bafllad m z YASED Yat r mc Beklenti Endeksi ni görebilirsiniz. Rapor bölümümüzde yer alan Uluslararas Do rudan Yat r mlar 2009 De erlendirme Raporu nu da ilgiyle okuyaca n z tahmin ediyoruz. Sosyal Günce bölümünde ilk olarak stanbul Modern Sanat Müzesi nde 26 Ocak 16 May s tarihleri aras nda sergilenen çimizdeki Zaman sergisi haberimiz yer almakta. Bir di er haberimiz de Topkap Saray nda 12 Mart tarihinde sanatseverlerin be enisine sunulan Moskova Kremlin Saray Hazineleri Topkap Saray nda isimli sergi. Genel Kurul un ard ndan bafllayan bu yeni dönemde canlanan ve yenilenen YASED faaliyetlerinde görüflmek dile iyle Bu say m z n Genifl Aç bölümünde YASED in 29. Genel Kurulu na yer verdik. Üyelerin yo un kat l m gösterdi i ve Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n Onur Konu u olarak kat ld Genel Kurul da, YASED Üyeleri Say n Babacan n son dönem de erlendirmelerini dinleme ve sorular n kendileri ile paylaflma f rsat buldular. The Wide Angle section of this issue gives a detailed account of YASED s 29th General Assembly Meeting. YASED members, who participated enthusiastically in the General Assembly Meeting caught the opportunity to listen to the evaluations of the Meeting Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, who was the Guest of Honor, on recent developments and share their problems with him face-to-face. In this first Insight YASED issue of 2010, we have given place, as in previous issues, to the activities we have carried out as YASED, and the recent developments in the economy and business world. In the From the Board section of this issue, YASED Chairman Piraye Antika has shared her views with us with her article titled, Considerations on Turkey s Economy and Investment Environment. The Wide Angle section of this issue gives a detailed account of YASED s 29th General Assembly Meeting. YASED members, who participated enthusiastically in the General Assembly Meeting caught the opportunity to listen to the evaluations of the Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, who was the Guest of Honor, on recent developments and share their problems with him face-to-face. On the occasion of 2010 having been declared as Japan year in Turkey, Consul General of Japan in Istanbul, Katsuyoshi Hayashi calls our attention to the friendly relationships and similarities between Japan and Turkey and shares his views concerning Japanese and Turkish investors with our readers in the Road Map section of this issue. In the Magnifier section, where we regularly cover YASED s activities, you can read about the Award Ceremony of the Academic Research Competition organized by YASED, and which has now become a traditional occasion. Another report that appears on this section is about the second Member Meeting of the year, held with the objective to inform members in detail about the activities carried out in the previous term and exchange views with them on the working agenda of the coming term. The Working Groups section focuses in this issue on the activities, structure and agenda items of the Taxes and Incentives Working Group chaired by YASED Vice-Chairman Adnan Nas. Nas in this context, shares his opinions with us on the consequence of taxes and incentives in the country s economy, the significance of working groups and the plans of his Working Group for the coming terms. In the Positive Pole section, which our readers will recall from our previous issues, you will find an interview made with the Managing Partner of LaGro & Partners, Dr. Esra LaGro on Regulatory Impact Analysis (RIA) with is defined as the most effective communication instrument to be established between the state and the private sector. In the Chronometer section of this issue you will find, as before, news about the social responsibility projects our member companies want to share with our readers. We have also given place to our social responsibility project Koza, which has created significant impacts last year on all parties concerned. I take this opportunity to thank all those who have given support to the project and invite all our members to take part in this year s Koza, since the project will be repeated in In this issue you will also find the results of our Barometer Survey conducted twice every year to reflect the evaluations of our members for last 6 months and their expectations for the coming 6 months; and also the YASED Investors Expectation Index published for the first time this year. We hope you will read the Evaluation of International Direct Investments 2009 article in our Report section, with interest. The Social Diary section of this issue covers two exhibition news. One is about the Time Within Us exhibition which is on display at Istanbul Museum of Modern Art between 26 January -16 May and the other is the exhibition titled is Kremlin Palace Treasures are in the Topkap Palace, which opens its doors to artlovers on 12 March at the Topkap Palace. Until we again at YASED activities, now revived and refreshed in this new period that has opened after the General Assembly Meeting

4 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 YÖNET M DEN FROM THE BOARD Piraye Antika YASED Baflkan YASED Chairman Türkiye Ekonomisi ve Yatırım Ortamı üzerine düşünceler De erli Insight YASED Okuyucular, Küresel mali krizin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hissettirmeye devam etti i 2009 y l n geride b rakt k. Ülkemiz ekonomisi, küresel çapta yaflanan olumsuz ekonomik geliflmelerin etkisinde kald. ç piyasada ve d fl pazarlarda azalan talebin yol açt durgunluk, yat r m ortam n olumsuz yönde etkiledi ve iflsizlik oran n n ciddi flekilde yükselmesine sebep oldu. Durgunlukla birlikte azalan vergi gelirleri, kamu aç n n bir önceki y la göre devasa oranda artmas na yol açt. Küresel krizin bafllang c na kadar yüksek büyüme performans yakalayan Türkiye ekonomisi, 2009 y l nda küçüldü. Bozulan ekonomik dengeler, tüketicilerde ve ifl dünyas ndaki güven kayb ve artan belirsizlikler, yat r m ortam n da olumsuz yönde etkiledi. Küresel mali kriz ve ekonomik daralma, geliflmekte olan ekonomilere akan finansman kaynaklar n da azaltt. Do rudan yabanc yat r mlar, geçti imiz y l dünya genelinde 2008 y l na göre % 39 oran nda azald y l nda 1.7 trilyon dolar olan global do rudan yabanc sermaye ak mlar, 2009 y l nda 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bu düflüflten yayg n bir flekilde tüm ülkeler etkilendi. Geliflmekte olan ülkelerin 2009 da çekti i yat r mlarda ise, önceki y la göre düflüfl oran % 35 seviyesinde oldu. Son y llarda do rudan yabanc sermaye girifllerini büyük oranda art rmay baflaran Türkiye, dünyadaki geliflmelere paralel, 2009 y l nda ancak 8 milyar dolar seviyelerinde yat r m çekebildi y l nda ise Türkiye ye 18 milyar dolar düzeyinde yabanc yat r m girifli olmufltu da ülkemize giren yabanc yat r mlardaki y ll k düflüfl oran % 56 ile dünya geneli ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n çok üzerine ç kt. Geliflmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak konumlanmas ve bu konumun sürdürülebilmesi için rekabet koflullar çok daha zorlu bir hale geldi. Dünya ekonomisinin 2010 y l nda toparlan p toparlanamayaca konusundaki belirsizlikler sürüyor. Son aylarda gözlenen göreceli Son y llarda do rudan yabanc sermaye girifllerini büyük oranda art rmay baflaran Türkiye, dünyadaki geliflmelere paralel, 2009 y l nda ancak 8 milyar dolar seviyelerinde yat r m çekebildi y l nda ise Türkiye ye 18 milyar dolar düzeyinde yabanc yat r m girifli olmufltu da ülkemize giren yabanc yat r mlardaki y ll k düflüfl oran % 56 ile dünya geneli ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n çok üzerine ç kt. Turkey, although having accomplished to increase its FDI inflows to a large extent in recent years, could attract only approximately USD 8 billion FDI in You will remember that the inward FDI flows to Turkey had realized around USD 18 billion in The 56% drop in FDI inflows to our country in 2009 on the previous year remained well above the overall world and developing countries averages. Observations on Turkey s Economy and Investment Environment Dear Insight YASED Readers, We have left behind 2009, as a year throughout which the global financial crisis continued to affect the world economy unfavorably. Our country s economy was influenced by the adverse economic developments experienced on the global scale. The recession caused by the decreased demand both in the domestic and overseas markets, affected the investment environment adversely, and led to a significant rise in the unemployment rate. Decreases in tax revenues as a result of the recession, led to an enormous increase in the public deficit compared to Turkey s economy, which had achieved a high growth performance until the dawn of the global financial crisis, contracted in The disrupted economic equilibrium, loss of confidence in consumers and in the business world, and the rising uncertainties also negatively affected the investment environment. The global financial crisis and the economic contraction curtailed the capital inflows to developing economies as well. Last year, global FDI flows decreased by 39% compared to Global FDI flows dropped from USD 1.7 trillion in 2008 to USD 1 trillion levels in All countries were widely affected by this fall. As for the FDI inflows to developing countries, in 2009, the fall was at the level of 35% compared to the prior year. Although Turkey has managed to increase FDI inflows to a large extent in recent years, in parallel with the global developments, it was able attract approximately USD 8 billion investments in However, in 2008, the inward FDI flows to Turkey were around USD 18 billion. With an 56% annual decline, FDI inflows to Turkey in 2009 fell by a rate well above the global and developing countries averages. The competition conditions for Turkey to become a center of attraction among other developing countries and to maintaining such a position, has thus become much more challenging. Uncertainties as to whether or not the world economy will recover in 2010 remain. Despite the relative recovery observed in recent months, concerns about the financing and elimination of public deficits caused by

5 10 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 11 iyileflmeye ra men, birçok ülkede krizin yaratt kamu aç klar n n finanse edilmesi ve kapat lmas na yönelik endiflelerin artmaya bafllad görülüyor. Baz ekonomistlere göre, kamu maliyesine iliflkin bu kayg lar n ve krizin yaratt tahribat n büyüklü ünün de etkisiyle, küresel krizde ikinci bir dip oluflmas riski hala bulunuyor. Bu flartlar alt nda, maalesef 2010 y l nda yat r m ortam na iliflkin belirgin bir iyileflme beklenmiyor. Yap sal olarak iç tasarruf aç bulunan ve büyüme için d fl kayna a gereksinim duyan Türkiye nin genç nüfusuna istihdam yaratabilmesi ve ekonomik kalk nmay sürdürülebilir k lmas için, sermayenin daha da k tlaflt bu konjonktürde do rudan yabanc yat r mlar çekebilmesi, her zamankinden daha büyük önem tafl yor. Dolay s yla yeni dünya düzeninde etkin bir flekilde rekabet edebilmek için, d fl sermaye ve d fl finansman ak fl n sürekli k lacak tedbirler al nmas ve sektörel stratejiler oluflturulmas gere i öne ç k yor. Türkiye nin rekabet avantajlar n do ru saptay p, mal ve hizmetleri küresel bazda rekabet edebilir maliyetlerle üretebilmesi gerekiyor. Bugünlerde akademik çevreler de iflen dünya düzeninde, küresel eksenin bat dan do uya, yani geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere do ru kayd n konufluyor. Genç nüfusu ve tasarruf fazlas olan geliflen ülkelerin daha h zl büyüyüp küresel talebi art rarak geliflmifl ülkelerin yol açt tüketim aç n yak n bir gelecekte kapat p kapatamayacaklar tart flmas sürüyor. Hiç flüphesiz geliflmekte olan ülkeler küresel do rudan d fl yat r m pastas ndaki paylar n ciddi oranda art racaklar, gerek s f rdan yat r mlar gerekse sat n almalar artacak. ç talebini art rabilen ve ekonomik ve siyasi istikrar n koruyabilen ülkeler bu yeni d fl yat r m ak mlar n da çekecek. Türkiye, büyük ve genç bir nüfusa sahip olmas na karfl n, iç tasarruf aç yla di er geliflen ülkelerden ayr fl yor. Tüm bu geliflmeleri bir arada de erlendirdi imizde, Türkiye nin dünya ekonomisindeki rekabet gücünü art racak politikalara, hangi alanlarda uzmanlafl p rekabet avantaj elde edece ine dair bir stratejiye, yeni dünya düzeninde lokomotif olmas beklenen geliflen ülkeler aras nda yer almas n sa layacak uzun vadeli bir vizyona ve kay tl tasarruflar n art r lmas na yönelik yap sal reformlara ihtiyac oldu u sonucu ortaya ç k yor. the crisis are starting to grow in many countries. According to some economists, there is still risk of a second dip in the global crisis, due to the concerns on public finance and the magnitude of the damage caused by the crisis. Under these conditions, a substantial recovery is regrettably not anticipated for the investment environment in For Turkey, which does not have adequate domestic savings and is reliant on external financing for growth, it is now more crucial than ever, to attract FDI in an environment, where capital is scarcer than before, in order to generate jobs for its young population and maintain a sustainable economic development. Therefore, it reveals that, in order to compete effectively in the new world order, appropriate measures need to be taken and sector-specific strategies need to be developed to secure continuous inflow of foreign capital and external financing. Turkey should properly determine its competitive advantages and produce goods and services at globally competitive costs. Academic circles nowadays assert that the centre of gravity in the world economy is shifting from west to east, from developed to developing countries, within the changing world order. The debate as to whether or not developing countries with young population and savings surpluses could grow faster, increase global demand and thus close the consumption gap caused by developed countries in the near future is still ongoing. Developing countries will undoubtedly increase their shares in the global FDI pie significantly, and both greenfield investments and acquisitions will expand. Countries that are able to increase their domestic demand and maintain their economic and political stability will attract new FDI. Although Turkey has a large and young population, it differs from other developing countries because of its domestic savings gap. When we take into consideration all of these developments together, it becomes apparent that Turkey requires policies to strengthen its competitive power in the global economy, a strategy to determine the areas in which it would specialize and acquire competitive advantage, a long-term vision to ensure that it takes place among the developing countries that are regarded as the prospective engines of the new world order, and structural reforms aimed at increasing registered savings. When we establish our strategy and plans for future, we must properly analyze the trends in the world economy and their Gelece e yönelik strateji ve planlar m z olufltururken, dünya ekonomisindeki trendleri ve bunlar n ülkemiz üzerindeki olas etkilerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Türkiye nin mal ve hizmet ticaretinde büyük ölçüde Avrupa ya ba ml l bulunuyor. Ancak baz Avrupa ülkelerinde yaflanan son geliflmeler, yüksek borçluluk, düflük verimlilik, esnek olmayan para ve kur politikalar ve farkl maliye politikalar nedeniyle, Avrupa bölgesinin yak n gelecekte ciddi ekonomik zorluklarla karfl laflabilece ini gösteriyor. Buna ek olarak, yafllanan nüfusu nedeniyle, en büyük ihracat pazar m z olan Avrupa n n d fl mallara olan talebi önemli ölçüde azalabilir. Öte yandan, h zla geliflen Çin, Hindistan ve Asya ülkelerinin etkisiyle, gerçekten dünyan n ekonomik ekseni bat dan do uya do ru kay yor. Dolay s yla Türkiye nin mal ve hizmet ticaretinde bu ülkelerin pay n art rmaya ve Avrupa ya ba ml l n dengelemeye yönelik stratejik bir vizyona da ihtiyac var. Bu çerçevede, Türkiye nin bölgesel iliflkilerini de iflen dengeler paralelinde yeniden konumland rma çabalar büyük önem tafl yor. Büyük ölçüde imalat sanayi odakl olan mevcut teflvik sisteminin de, oluflturulacak stratejik plan çerçevesinde, rekabet gücünün yarat laca tüm sektörlere ve özellikle de turizm, sa l k ve biliflim gibi hizmet sektörlerine de odaklanmas gerekiyor. Türkiye, önceki krizlerden ald dersler ve özellikle bankac l k sisteminde hayata geçirdi i yap sal reformlar sayesinde, küresel krizin ülkemizin mali sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini, birçok ülkeye göre daha s n rl tutmay baflard. Bu sonuç flüphesiz hepimiz aç s ndan sevindirici. Ancak bu dönemde ülkemize giren kay tl sermaye girifllerinde ve yurt d fl ndan al nan kredilerdeki düflüfl, buna mukabil tek seferlik olarak nitelendirilebilecek varl k bar fl ve net hata/noksan kaynakl girifllerdeki art fl, fleffafl n art r lmas ve kay tl sermaye girifllerinin özendirilmesine yönelik yap sal reformlara öncelik verilmesi gere ine iflaret ediyor. Öte yandan reel sektörde krizin etkileri daha a r hissedildi. Bu durum, reel sektörün de yeni dünya düzeninde rekabet avantaj yaratabilmeyi sa layacak yap sal reformlar hayata geçirmesinin önemini ortaya koyuyor. Yat r m ortam n daha da iyilefltirecek düzenlemelerin, bu reformlara paralel olarak h z kesmeden devam etmesi, Türkiye ekonomisinin yeniden yüksek büyüme trendini yakalamas için büyük önem tafl yor. Ülkemizde do rudan yat r mlar n teflvik edilmesi amac yla potential impact on our country. Turkey is greatly dependent on Europe, for trading its goods and services. However, recent developments in some European countries indicate that the European zone might face considerable economic challenges in the near future, due to high indebtedness, low productivity, inflexible monetary and foreign exchange policies and diverse fiscal policies. Furthermore, the demand for import goods by Europe - our No. 1 export market - might weaken considerably, because of its aging population. On the other hand, the world s economic axis is indeed shifting from west to east, due to the rapidly developing China, India and other Asian countries. Turkey therefore needs a strategic vision that would focus on increasing the share of these countries in Turkey s goods and services trade, and counter-balance the country s dependence on Europe. In this context, Turkey s efforts to re-align its regional relationships in parallel with the changing balances, is of great significance. Our existing incentive system, which is focused essentially on the manufacturing industry, should also concentrate on all sectors, in which, competitive advantage will be created within the scope of the strategic plan to be developed, and particularly on service sectors such as tourism, health-care and information and communication technologies. Thanks to the lessons it had learned from previous crises and particularly due the structural reforms it had implemented in the banking system, Turkey succeeded in restraining the adverse impacts of the crisis on the country s financial system, much better than many countries could. This accomplishment is certainly quite pleasing for us all. However, the drops in registered capital inflows to our country and in the loans provided from abroad during this period on one side, and the increase in inflows originating from cash repatriation and net errors/omissions, which can be regarded as non-recurring revenues on the other, indicate the necessity to give priority to the reforms for increasing transparency and to promote registered capital inflows. On the other hand, the effects of the crisis have been felt more deeply by the real sector. This demonstrates the importance of the real sector to implement the structural reforms aimed at generating competitive advantages in the new world order. The continuity of the legislative and regulatory changes without losing momentum, which aims to further improve the investment environment in line with these reforms, is extremely important for Turkey s economy to achieve a high-growth trend once again.

6 12 yönetim den/from the board bugüne kadar önemli geliflmeler kaydedildi. Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu ve benzeri platfomlar sayesinde çeflitli alanlarda kolayl klar ve ilerlemeler sa land ; yat r mc lar n sorunlar n n çözümü için önemli ad mlar at ld. Ancak dünya ekonomisinde bu derece önemli de ifliklikler yaflan rken, maalesef ülkemizde son zamanlarda yat r m ortam n giderek olumsuz etkileyen geliflmelere flahit oluyoruz. Hukukun üstünlü ü ile ilgili artan kayg lar, yasal mevzuat ve özellikle de vergi uygulamalar ile ilgili belirsizlikler, siyasi istikrar zedeleyecek nitelikteki çat flma ortam ve kurumlar aras gerginlikler, gerek ülkemizin yeni yat r mlar çekmesi, gerekse mevcut yat r mlar korumas aç s ndan son derece olumsuz etkilere yol aç yor. fl dünyas nda ve yabanc yat r mc larda giderek siyasi sorunlar n ekonomik önceliklerin önüne geçmeye bafllad alg lamas olufluyor. Ülkemizin, yat r m ortam yla ilgili mevcut sorunlar acilen çözümlemeye ve öngörülebilirli i art rmaya ihtiyac var. Somut olarak, kamu sektörü ve özel sektör aras ndaki iflbirli inin daha da gelifltirilmesi, kurumlar aras diyalo un ve eflgüdümün art r lmas, mevzuatta yer alan belirsizliklerin, Avrupa Birli i müktesebat na uyum süreci çerçevesinde giderilmesi ve hukukun üstünlü ünün güçlendirilmesi, yat r mc lar n güveninin art r lmas için öne ç k yor. Türkiye nin sürdürülebilir bir büyüme performans yakalayabilmesi ve genç nüfusuna istihdam yaratabilmesi için ekonomik önceliklere ve h zla de iflen dünya düzeninde stratejik konulara odaklanmas gerekiyor. Ortak hedefimiz, ülkemizi uluslararas standartlarda kabul gören ve rakiplerimize k yasla tercih edilen bir e itim, üretim ve hizmet üssü haline getirmek olmal d r. Bu hedef do rultusunda YASED in öncelikleri aras nda, kay t d fl ekonomi ile mücadele, fikri mülkiyet haklar n n korunmas ve AR-GE kapasitesinin gelifltirilmesine yönelik yüksek katma de erli yat r mlar n çekilebilmesi gibi konular yer al yor. YASED olarak, Türkiye de yat r m ortam n n iyilefltirilmesi ve ülkemize daha fazla yat r m çekilebilmesi için yap lan çal flmalarda, bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da önemli katk larda bulunacak ve ilgili kamu organlar ile iflbirli i içerisinde hareket edece iz. In order to promote FDI inflows to Turkey, significant progress has been achieved to date. Simplicity and improvements have been achieved in many areas, thanks to the platforms such as the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment; and important steps have been taken to resolve investors problems. However, while so vital changes are taking place in the world economy, we regrettably are witnessing some developments in our country, which increasingly impair the investment environment. Rising concerns about the rule of law, uncertainties in the legal framework and particularly in the taxation implementations, the conflict atmosphere and tensions between institutions with the potential to damage the country s political stability, lead to significantly negative impacts, in terms of Turkey s prospects to attract new FDI and retain the existing investments. In the business world and among foreign investors, there has been an increasing perception that political problems are starting to override economic priorities. Our country urgently needs to solve the existing problems relating to its investment environment and to increase predictability. In practical terms, further development of public-private sector cooperation, improvement of dialogue and coordination between institutions, elimination of the uncertainties in legislation, within the scope of Turkey s adaptation to the EU Acquis, and reinforcement of the rule of law, are the key factors for enhancing investor confidence. Turkey needs to focus on economic priorities and the strategic issues of the rapidly changing world, in order to achieve a sustainable growth performance and generate employment opportunities for its young population. Our common aim should be; to build our country as an internationally acknowledged education, production and service base, which is preferred over our competitors. In line with this objective; the issues such as the prevention of the unregistered economy, protection of intellectual property rights, and attraction of high value added investments focusing on the development of R&D capacity are among YASED s priorities. As has been the case until now, we as YASED will continue to make significant contributions to the efforts made for the improvement of the investment environment and for increasing the FDI inflows to our country, and act in cooperation with the related public institutions in the future.

7 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th Ordinary General Assembly was Ali Babacan YASED, 29. Ola an Genel Kurulu nu 24 fiubat Çarflamba günü stanbul da Yap Kredi Plaza Konferans Salonu nda gerçeklefltirdi. Genel Kurul un Onur Konu u Kriz Y l nda Türkiye Ekonomisi ve Uluslararas Yat r mlar konulu bir konuflma yapan Baflbakan Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan oldu. YASED held its 29th Ordinary General Assembly on Wednesday February 24th, in the Conference Hall of Yap Kredi Plaza, Istanbul. The Guest of Honor of the General Assembly, held at Yap Kredi Plaza, was the Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, who made a speech titled, Turkey s Economy and International Investment in a Year of Crisis

8 16 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 17 Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan YASED Yönetim Kurulu Baflkan Piraye Antika, Dünya ekonomisi zor bir dönem geçiriyor. Küresel mali kriz ve ekonomik daralma, geliflen ekonomilere akan finansman kaynaklar n azaltm fl durumda. Bu ülkeler aras nda Türkiye'nin bir cazibe merkezi olarak konumlanmas ve bu konumun sürdürülebilir k l nmas oluflan yeni rekabet koflullar nedeniyle yak n geçmifle oranla çok daha zorlaflt dedi. Yat r mlar için siyasi ve ekonomik istikrar flart Ülkemizde do rudan yat r mlar alan nda 2003 y l ndan bu yana önemli geliflmeler kaydedildi ini söyleyen Antika, sözlerine flöyle devam etti: Y ll k yat r m giriflleri, geçti imiz iki y l içerisinde küresel trendlere de ba l olarak yavafllasa da, son 10 y lda ortalama y ll k 1 milyar dolar seviyelerinden önce 10 ve sonra 20 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Yat r m Ortam n yilefltirme Koordinasyon Kurulu ve benzeri platfomlar sayesinde çeflitli alanlarda kolayl klar ve ilerlemeler sa land ; yat r mc lar n sorunlar n n çözümü için önemli ad mlar at ld. In the opening address of the General Assembly, YASED Chairman Piraye Antika said, The world s economy is going through hard times. The global financial crisis and economic contraction has drained the finance resources available for developing economies. It is now much more difficult for Turkey than before to step among these countries and sustain its position, because of the new competition conditions. Political and economic stability is essential for investments Antika pointed out to the significant developments experienced in Turkey regarding direct investments since 2003, and added, Even though direct investment inflows have slowed down during the last two years, owing to global trends, we know that it had climbed from an average annual figure of USD 1 billion, first to USD 10 billion and then to USD 20 billion levels during the last 10 years. Facilitations have been provided and developments have been accomplished thanks to platforms such as the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment significant steps have been taken with the purpose to solve investors problems. Türkiye tasarruf aç olan bir ülke diyen Antika, d fl sermaye ve d fl finansman ak fl n sürekli k lacak ve avantajlar m z pekifltirecek tedbirlerin al nmas gerekti inin alt n çizdi. Rekabet avantajlar m z öne ç kartacak, sadece imalat sanayi odakl teflvikin d fl nda turizm, sa l k, biliflim gibi hizmet sektörlerine de a rl k verilmesi gerekti ine dikkat çekti. Antika Geliflmekte olan ülkeler küresel do rudan d fl yat r m pastas ndaki paylar n ciddi oranda art racaklar. Bu ülkelerde gerek s f rdan yat r mlar gerekse sat n almalar artacak. ç talebini art rabilen ve ekonomik ve politik istikrar n koruyabilen ülkeler yeni d fl yat r m ak mlar n da çekecek. dedi. fieffafl k art r lmal Antika, Türkiye nin yeni dünya düzeninde lokomotif olmas beklenen geliflen ülkeler aras nda yer almas n sa layacak vizyona ihtiyaç duydu unu belirtti. Dünya genelinde olumsuz etkilere neden olan krizin Türkiye de yap sal reformlar sayesinde s n rl kald n belirten Antika, buna ra men Türkiye ye kay tl sermaye ve kredi al mlar ndaki düflüfllerde kendini belli Turkey is a country suffering from savings gap, said Antika, and underlined the necessity to take measures that would secure continuous foreign capital and external finance inflows and bolster the country s strengths. Antika also pointed out that in addition to the incentives focused on the manufacturing industry, service sectors such as tourism, healthcare, ICT that would sharpen the country s competitive advantages should also be given weight to. Antika said, Developing countries will enlarge the pieces they are taking from the global FDI cake. Both greenfield investments and acquisitions will increase in these countries. Countries which will succeed in increasing their domestic demands and maintaining their economic and political stability will attract new FDI. Transparency should improve Chairman Antika mentioned that Turkey required a vision that would facilitate it to take place among developing countries, which are regarded as the prospective engines of the new world order. Antika pointed out that although the impacts on Turkey of the crisis, which in general has caused adverse effects on the world, were confined, thanks to the structural reforms; it still manifested itself in decreases in registered capital and loan drawals. Antika stressed that etti ini dile getirdi. Bu nedenle Türkiye nin uluslararas platformda rekabet edebilmesi için fleffafl n art r lmas, iç tasarrufun özendirilmesine yönelik yap sal reformlar n h z kesmeden devam etmesi gerekti inin alt n çizdi. Uluslararas yat r mlar n sürdürülebilirli i aç s ndan yetkili merciler ile yap lan görüflmelere de de inen Antika lgili mecralar ile vergi idaresince uygulanan kod sistemi ve yabanc lar n çal flma izinlerini kolaylaflt ran yasal düzenlemeler bizi çok memnun etti dedi. Antika özellikle yat r m ortam - n n iyilefltirilmesine yönelik bu tarz uygulamalar n gelecekte de YASED in önem verdi i kay t d fl ekonomi ile mücadele, fikri mülkiyet haklar n n korunmas ve ArGe kapasitesinin gelifltirilmesi gibi alanlarda görmeyi beklediklerini dile getirdi. the structural reforms aimed at improving transparency and encouraging domestic savings should therefore continue, in order to enable Turkey to compete on the international platform. Antika also referred to the contacts made with the authorities about the sustainability of international investments and said, The legislative amendments, which have improved Code implementations and facilitated work permit issuance for expatriates have pleased us. Antika added that YASED is anticipating to witness similar approaches towards the improvement of the investment environment on other areas YASED gives particular importance to, namely the prevention of against unregistered economy, protection of intellectual property rights and development of the R&D capacity. Turkey is among the foremost countries, which will get rid of the impacts of crisis in a short time Minister of State Ali Babacan, who took the floor after Piraye Antika,

9 18 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 19 Türkiye krizin etkilerini en h zl flekilde silkeleyecek ülkelerin bafl nda geliyor Piraye Antika dan sonra söz alan Devlet Bakan Ali Babacan Kriz Y l nda Türkiye Ekonomisi ve Uluslararas Yat r mlar konusunda kapsaml bir konuflma yapt. YASED in daha iyi bir yat r m ortam oluflturmak ve Türkiye yi yat r mlar için daha cazip hale getiren çal flmalar yapt n söyleyen Babacan, Yat r m, bir ülkenin ekonomisi için oldukça büyük bir öneme sahip. YASED de pek çok platformda yer alarak yat r m ortam n iyilefltiren çal flmalar yap yor dedi. Yabanc kavram n ortadan kald rmak istediklerini, Türkiye yi yat r mlar için elveriflli bir ortam haline getirmek için çok say - da önlem ald klar n belirten Babacan, 2003 y l ndan itibaren ald klar tedbirleri kat l mc larla paylaflt y l ndan bu yana 80 milyar dolar n üzerinde do rudan sermaye girifli oldu unu belirten Babacan, Türkiye nin, küresel ekonomik krize ra men 2009 y l nda 8 milyar dolara yak n bir yat r m çekti ini söyledi. Babacan sözlerini söyle sürdürdü: Yat r mlar n bir ülgave a comprehensive speech on Turkey s Economy and International Investment in a Year of Crisis. Minister Babacan mentioned that YASED has been giving efforts for building a better investment environment and trying to make Turkey more attractive for investments, and said; Investments play are highly significant role in a country s economy. And YASED in this context takes part on several platforms and gives efforts that improve the investment environment. Minister Babacan mentioned that the Government wanted to eliminate the foreign notion from minds and has taken numerous measures to improve Turkey s investment environment. Babacan gave an account of the measures the Government has taken since Minister Babacan told the participants that the cumulative amount of FDI inflows to Turkey since 2003 has exceeded USD 80 billion, and that the FDI inflows in 2009 had been around USD 8 billion in spite of the global economic crisis. Babacan added; Given the fact that investments are the economic driving force of a country, the significance of this accomplishment is self evident. We are continuing our reforms and efforts relentlessly to bolster this kenin ekonomik dinamosu oldu unu düflünülürse bunun ne kadar önemli bir baflar oldu u ortadad r. Bu baflar y pekifltirmek için reform ve çal flmalar m za aral ks z devam ediyoruz. Biz Sermayenin rengi ve milleti olmaz dedik. Bu yaklafl m m - z da sürdürece iz. Hükümet olarak birçok reform gerçeklefltirdiklerinin alt n çizen Babacan, Reformlar m z Türkiye nin uluslararas alanda h z kaybetmeden ilerlemesini sa layacak. OECD, IMF ve Dünya Bankas gibi kurulufllar n raporlar bu öngörümüzü destekliyor. Sözü geçen uluslararas kurulufllar n araflt rmalar - na göre Türkiye krizin etkilerini en h zl flekilde silkeleyecek ülkelerin bafl nda geliyor dedi. Devletin rolü düzenleme ve denetleme olmal Babacan son olarak devlet ve özel sektör dengesine de indi: Bize göre özel sektör belli kurallar çerçevesinde rekabetçi unsurlar ndan vazgeçmemeli. Bu dinamik Türkiye ekonomisi için çok önemli bir husustur. Biz devlet olarak afl r müdahale etmeden, düzenleyici ve denetleyici bir konum benimsiyoruz. Babacan konuflmas n n ard ndan YASED üyelerinin sorular n yan tlad. Genel Kurul a kat lan YASED üyeleri Bakan a sektörel ve yatay pek çok konuda sorunlar n do rudan aktarma, sorular n n sorma ve güncel de erlendirmeleri birinci a zdan alma f rsat buldular. Baflkan Piraye Antika n n 2009 y l faaliyetlerine iliflkin sunumunun ard ndan, YASED Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlar okundu ve ibras gerçeklefltirildi y l bütçesi de görüflülüp karara ba land. YASED Genel Kurulu nda bu y l seçim gerçeklefltirilmezken, mevcut Yönetim Kurulu bir y l daha görevinin bafl nda olacak. Ayr ca Genel Kurul da aç kland üzere, YASED Yönetim Kurulu 1 Mart Pazartesi günü Bakan Babacan baflkanl nda Uluslararas Do rudan Yat r mlar konulu özel bir Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplant s yapt. accomplishment. We have declared that capital has no color or nationality and we will keep up this approach. Ali Babacan underlined that the Government has accomplished many reforms, and said Our reforms will guarantee Turkey s forward quest on the international arena without losing any speed. The reports of organizations such as OECD, IMF and the World Bank confirm these forecasts. According to researches made by these international organizations, Turkey is among the foremost countries, which will get rid of the impacts of crisis in a short time. The role of the state should only be regulatory and auditory In the last part of his speech, Minister Babacan referred to the equilibrium between the state and the private sector; The private sector, in our opinion, should not relinquish its competitive elements within certain rules. This is a very important issue for Turkey s dynamic economy. We, as the state, choose to adopt a regulatory and auditory position and not make unnecessary interventions. After completing his speech, Minister Babacan answered the questions of YASED members. YASED members who participated in the General Assembly had the opportunity to convey several sectoral and common horizontal problems directly to the Minister, ask him questions and listen to a first-hand account of the latest evaluations. Following these speeches, Piraye Antika made a presentation on the 2009 activities of the Association. The Annual Report of the Board and the report of the Board of Auditors were read and both Boards were acquitted. The 2010 budget was then put to debate and approved. YASED s Charter did not stipulate elections this year, and the Board in office will therefore continue to serve for one year more. It was also announced at the meeting that YASED Board would hold a special Economic Coordination Council (EEC) meeting on International Direct Investments, to be chaired by Minister Ali Babacan on Monday March 1st. This EEC meeting was held on 1 March 2010 as scheduled.

10 20 yol haritas /road map road map/yol haritas 21 Türkiye ekonomisinin büyümesi ilgi çekiyor Çok uzun y llara dayanan Türkiye-Japonya iliflkileri, 2003 y l n n Japonya da Türk y l, 2010 y l n n ise Türkiye de Japon y l olarak ilan edilmesiyle artarak devam ediyor. Japonya Baflkonsolosu Katsuyoshi Hayashi, Türk ve Japon ifladamlar n n karfl l kl ülke ziyaretlerinde bulunarak ifl iliflkilerini art rabileceklerini söylüyor. Türkiye-Japonya aras ndaki iliflkiler 1890 l y llara uzan yor. 2. Abdülhamit döneminde Japonya ya yap lan ziyaret ve sonras nda Ertu rul gemisinin batmas en yak n geçmiflimizde ise 1999 y l nda yaflad m z depremde göstermifl oldu unuz dostluk bizler için çok önemli. ki halk bu kadar yak nlaflt ran bu duygu birli inin özünde neler var? Japonya Türkiye iliflkileri için çok önemli olan Ertu rul gemisi olay ndan önce Japonlar için derin anlam olan baflka bir olaydan söz etmek istiyorum te, ran Irak savafl s ras nda Tahran da bulunan Japonlar n say s 200 civar nda idi. O s ralarda Irak, Tahran a yapaca füze sald r s n duyurdu. Tahran dan ayr lmak isteyen yabanc lar n belli bir gün, belli bir saate kadar oradan ayr lmalar gerekti ini, o süre dolunca bir anlaflman n kalmayaca n duyurdular. Tahran da yaflayan birçok yabanc, Türkler ve Japonlar da dahil olmak üzere, uçak flirketlerine kofltu, bilet almak, rezervasyon yapt rmak, bir uçufl bulmak için. Fakat tabii ki, öyle bir acil durumda her uçak The rising economy of Turkey has attracted attention Turkey Japan relationships, going back many years, continue with increasing effect with 2003 being declared Turkish Year in Japan, and 2010, Japan Year in Turkey. Japanese Consul General Katsuyoshi Hayashi says that Turkish and Japanese businessmen can visit each other s countries to increase business relationships. The relationship between Japan and Turkey dates back to 1890s. The visit of the Ottoman frigate Ertu rul to Japan during the reign of Abdülhamit II, and her tragic loss during its return voyage followed by the friendly hand Japan had given to our people after the earthquake we suffered in 1999, mean a lot to us. What do you think there is in the core of the emotional alliance that holds the people of these two countries so close together? Before talking about the Ertu rul ship incident which was very significant for Japan and Turkey relations, I want to mention another incident that means a lot to the Japanese. In 1985, during the Iran Irak war, the number of Japanese citizens living in Teheran were about 200. At that time, Irak announced the missile attack to Teheran. So they warned all the foreigners who want to evacuate from Teheran to go out by a certain day and certain time. After the deadline, we have no agreement, that s the announcement of Irak. So, many foreign citizens living in Teheran, including Turkish people, Japanese, rushed to the airlines to get tickets, to get seats, to book a flight. But of course, in that sort of emergency situation, each airline company gives priority to its own

11 22 yol haritas /road map road map/yol haritas 23 flirketi kendi ülkesinin vatandafllar na öncelik tan r. Maalesef o s rada Japon Hava Yollar n n Tahran a uçuflu yoktu. Dolay s yla birçok Japon, biletleri oldu u halde yer bulamad lar. 200 den fazla Japon, ço u kad n ve çocuk, Tahran da s k fl p kalm flt. Ve süre doluyordu. Ne yapabilirdik? O zaman n Japon Büyükelçisi, Tahran daki Türk Büyükelçisi ile konufltu ve Türk Hava Yollar n n Tahran a özel bir sefer düzenleyerek 200 Japon u oradan ç karmas n n mümkün olup olamayaca - n sordu. Tabii ki Türk Büyükelçisi an nda cevap veremedi, savafl s ras nda bu büyük bir mesele idi. Türk Hava Yollar n yollamak pilotun ve mürettebat n yaflamlar n tehlike atmak demekti. Türk Büyükelçisi, Türk Hükümeti ile iletiflim kurdu. Baflbakan Turgut Özal d ve o da bu konuyu düflündü. Sonunda ricam z kabul etti. Türk hükümeti, Japonlar almak için özel bir uçak gönderdi. Sürenin dolmas na iki saat kala Türk Hava Yollar uça, 220 Japonla, Tahran havaalan ndan havaland. Bu da, Ertu rul gemisi gibi, Japonlar için büyük anlam tafl yan bir olay. Evet, Türk halk ile Japon halk aras nda özel birfley var. Ve bu Türkiye için de, Japonya için de güzel ve iyi bir de er. Bizim çok iyi bir temelimiz, iyi duygular m z var. Bu iyi duygular temelinde Japonya ve Türkiye aras nda daha aktif iliflkiler kurabiliriz. Aram zda ciddi politik sorunlar, ciddi ekonomik sorunlar yok. Ticaret hacmi rakamlar na bakt m zda, art yor ama dramatik bir biçimde de il. Azar azar... Bu özel iliflki temelinde iliflkilerimizi güçlendirmek istiyoruz y l Japonya da Türk y l, 2010 y l ise Türkiye de Japon y - l olarak ilan edildi. Yap lan bu etkinlikler her iki ülkeye neler kat yor ya da neler kataca n düflünüyorsunuz? Her fley! 2003 y l nda Tokyo daki Türk Büyükelçili i, Japon vatandafllar na Türkiye yi tan tmak için aktif çal flmalar yapt. O y l biz Türkiye hakk nda çok fley ö rendik. Türk hükümeti Topkap Saray ndan özel bir sergi getirdi. Pek çok Japon Topkap hazinelerini görmeye gitti ten sonra Japon turistlerin say s üç kat na ç kt. Ve Japon halk n n Türkiye ye ilgisi artt ve o zamandan bu yana Türkiye hakk nda birçok TV program yay nland. Türkiye flimdi Japon halk için en popüler turizm hedeflerincitizens. Unfortunately, Japan airlines had no flight to Teheran at that time. So many Japanese, even if they had a ticket, couldn t get a seat. More than 200 Japanese, many of them women and children, were stuck in Teheran. And the deadline was coming closer. So, what shall we do... So, the Japanese Ambassador of that time consulted with the Turkish Ambassador in Teheran, and asked whether there is a possibility to fly a Turkish Airlines special flight to Teheran to evacuate 200 Japanese. Of course, the Turkish Ambassador was not able to respond on the spot, it is a huge issue in the time of war, and sending the Turkish Airlines means he has to risk the lives of the pilot and the crew. So, the Turkish Ambassador contacted the Turkish Government. The Prime Minister was Turgut Özal, who thought it over. Finally, he accepted our request. The Turkish government sent a special flight to evacuate the Japanese. And two hours before the deadline, Turkish Airlines took off from the airport at Teheran with 220 Japanese. So this is another incident, like the Ertu rul Ship, that means a lot to the Japanese. Yes, there is something special between Japanese people and Turkish people. And this is great, it is a great asset for Turkey, and for Japan as well. We have a very good foundation, good feelings. On the basis of these good feelings, we could build more active relations between Japan and Turkey. We have no serious political issue, no serious economic issues. When we look at the figures for trade volume, it is increasing, but not dramatically. Little by little... We want to make our relationship more stronger on the basis of this special relationship was proclaimed as year of Turkey in Japan. den biri. Ve bu pazar hala büyüyor. Bu çok iyi bir iflaret. Japonya daki 2003 Türkiye y l, bugünkü Japonya Türkiye iliflkilerine büyük katk da bulundu. fiimdi, Türkiye deki 2010 Japon y l, bizim size iademiz. Karfl l k veriyoruz ve bu her iki hükümet taraf ndan da destekleniyor. Türk hükümetinin koordinasyonu alt nda Japon devlet sektörü ile Japon özel sektörü bu y l aktif bir y l yapmak için birlikte çal fl yorlar. Japon ve Türk halk n n benzer özellikleri var m? Türkiye de bulundu unuzdan bu yana neler gözlemlediniz? Hem Türk hem de Japon toplumlar geleneklere sayg l d r. Biz gelene e önem veririz. Biz yafll insanlara çok sayg duyar z. Bu da Türk ve Japon toplumlar nda çok benzer bir de er. Tabii ki farkl yönler var: Örne in Japon toplumu bir tar m toplumudur. Türk toplumu ise yüzy llar boyunca oradan oraya göç etti. Bu tip bir yaflam tarz düflünüfl flekillerimizi etkiledi. Mesle iniz gere i Türkiye nin sadece ekonomik de il, kültürel yanlar ile de tan flma f rsat bulmuflsunuzdur. Bu aç dan Türkiye size ne ifade ediyor? Türkiye de, çeflitlili i olan bir toplumda yaflamay ö rendim. Japonya bir ada toplumudur. Japon toplumunun homojen olmas gerekir. Denizle çevrilidir ve denizin korumas na al fl kt r. Buras bir k ta, birçok insan gelip gidiyor. Burada, stanbul da çok çeflitli bir tarz, çok yönlü bir toplum, diyalog ve karfl l kl cömertlik ö rendim. Böyle bir tutum, bir arada, bar fl içinde yaflamak için çok önemli. nsanlar n bir arada bar fl içinde yaflamaya nas l ihtiyaç duyduklar n ö rendim. Japon uluslararas firmalar Türkiye ye nas l bak yor? Yat r m aç - s ndan Türkiye nin avantajlar ve dezavantajlar var m? Türkiye nin pek çok avantaj var. Örne in, önce Türkiye nin ekonomisine bir bak n. Türkiye büyüyen bir ekonomi ve dünya ekonomisinde önemli bir yer kapl yor. Hiç flüphe yok ki, Türkiye nin ekonomisi büyüyor. Bu çok çekici bir nokta. kincisi, Türkiye önemli bir pazar. Ayr ca, Türkiye nin çevresindeki ülkeler de dev bir pazar. stanbul dan çevredeki ülkelere ulaflmak çok kolay. Yani, co rafi konum ikinci önemli nokta. Üçüncüsü, bu da Japonya ile Türkiye aras ndaki benzerliklerden biri, siz çok çal fl yorsunuz. Biz de öyle. Yani, bol ve mü- Correspondingly, 2010 was proclaimed as Japan year in Turkey. What in your opinion do these activities contribute or will contribute to the two countries? Everything! In 2003, the Turkish embassy in Tokyo was very active to introduce Turkey to Japanese citizens. In that year, we learned a lot about Turkey. The Turkish government brought a special exhibition from Topkap Palace. Many Japanese went to see the Topkap treasures. After 2003, the number of Japanese tourists became 3 times more than before. And the Japanese people s interest in Turkey dramatically increased. And since then many tv programs have been broadcast about Turkey... Turkey is now one of the most popular tourist destinations for Japanese people. Still, this market is growing. This is a very good sign. Turkey s Year in Japan, 2003, made a huge contribution to the current Japan Turkey relations. Now, Japan year 2010 in Turkey, is our return to you. We reciprocate, and this has been endorsed by both governments. And under the coordination of the Turkish government, Japanese government sector and Japanese private sector are working together to make this year an active one. Do the people of Japan and Turkey have any similar characteristics? What have you observed in Turkey since you first came to Turkey? Both Turkish and Japanese people respect tradition. We place importance on tradition. We respect older people a lot. This is a very similar value in Turkish and Japanese societies. Of course, there are different aspects, for instance, the Japanese society is an agricultural society. The Turkish society moved from one place to another for centuries. The different lifestyles influenced our ways of thinking.. You probably have caught the opportunity to familiarize yourself not only with the economic, but also with the cultural aspects of Turkey, because of your job. What does Turkey mean to you in this regard? From Turkey, I learned how to live in a diverse society. Japan is an island society. Japanese society is required to be homogenious. Surrounded by the sea, and used to be protected by the sea. Here, it is a continent, and many people come and go. Here in Istanbul, I learned a very diverse style, a multi faceted society, the dialogue and mutual generosity. That sort of attitude is very important for

12 24 yol haritas /road map road map/yol haritas 25 kemmel ifl gücü var. Bu da baflka bir nokta. Bu nedenlerle giderek daha çok say da Japon ifl adam ve flirketi Türkiye ekonomisine ilgi duyuyor. Tabii baz dezavantajlar da var. Bu benim kiflisel görüflüm. Örne in, altyap masraflar. Özellikle stanbul da kiralar çok yüksek. Ve tabii, baz tüketim vergileri çok yüksek. Baz kimseler burada mevzuat n çok çabuk de iflti ini söylüyorlar. Ayr ca, gümrük ifllemleri çok karmafl k. Bir fley daha, mevzuat n uygulan fl düzenli de il, bazen kifliye göre de ifliyor. Baz yerlerde her fley çok düzgün gidiyor, baflka bir yerde tak l p kal yor. Öngörülemiyor. Öngörülemezlik ifl dünyas nda olumsuz bir ö edir. Japon yat r mc lar n Türk hükümetinden beklentileri nelerdir? Türk hükümeti çok iyi bir ifl yap yor. Örne in, yat r m ajans, yat r m konusunda bilgilendirme, potansiyel yat r mc lar için tek durakl k bir ofis olmaya çal fl yorlar. Bu çok iyi. Vergi sorunlar konusunda da ellerinden geleni yapt klar n düflünüyorum. Ama pek çok flirket özellikle mühendisler için çal flma izni almakta zorluk çekiyorlar. Ancak ilgili kiflilerin bu sorunu yak n gelecekte çözmek için s k çal flt klar n san yorum. Umar m yak n gelecekte hayatlar m z kolaylaflt rmay baflar rlar. Japonya daki ifl ve yat r m ortam ile ilgili en son geliflmeler nelerdir? Japon pazarlar ndaki en son de ifliklik, Japonya n n yafllanan bir toplum oldu udur. Yafllanan toplum demek çok say da yafll insan ve daha az say da genç insan demektir. Bu da, Japon pazar n n küçüldü ünü gösteriyor. Nüfus azal yor, Türkiye de nüfus ço al yor yani pazar de ifliyor. fiimdi flirketler deniz afl r ülkelere bakmak zorunda. Yerli pazara bakt klar sürece hayatta kalamazlar. Bu, Japon ifl ortam nda büyük bir de- ifliklik. Birçok flirket yabanc ülkelerde ifl yapma olanaklar n araflt r yorlar. Konsoloslukta Japonyal yat r mc lar nas l yönlendiriyorsunuz? Onlara ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Konsoloslu un d fl nda Japon D fl Ticaret Organizasyonumuz (JETRO) var. JETRO Türk ifladamlar na Japonya hakk nda bil- living in peace, together. I learned how people need to live together in peace. How do Japanese companies look towards Turkey? What advantages and disadvantages does Turkey offer for investors? Turkey has many advantages. For instance, first, look at Turkey s economy. Turkey is a growing economy, and occupying a very important place in world economy. No doubt, Turkey s economy is growing. This is a very attractive point. Secondly, Turkey is an important market. In addition to that, Turkey s surrounding countries are also a huge market. And it is very easy to reach the surrounding countries from Istanbul. So, geographical location is the second important issue. Third, yes, this is also one of the similarities between Japan and Turkey, you work very hard. So do we. So, there is plenty of excellent labor force. So that is another point. That s why a growing number of Japanese businessmen and companies pay more attention to Turkey s economy. Of course, there are some drawbacks. This is my personal impression. For instance, infrastructure costs. Particularly in Istanbul, rent is very high. And of course, some taxes, consumption taxes are very high. People say that laws and regulations change very quickly here. Furthermore, customs procedures are quite complicated. And another thing, the application of laws and regulations is not regular, sometimes it depends on people. In some places, everything goes very smoothly, but in some places, it is stuck. It is very unpredictable. Unpredictability is a negative element in business. What do Japanese investors expect from the Turkish Government? The Turkish Government is doing a very good job. For instance, the agency of investment, investment infoseek, you know, they try to be a one stop shop for potential investors. That is very good. I think tax problems, they are doing their best. But as you know, many companies are suffering from getting work permits especially for engineers. But I think the people concerned are working hard to solve this issue in the very near future. I hope that they will succeed to make our lives much more easier in the near future. What are the most recent changes in the business and investment environment in Japan? The most recent change in Japanese markets is that Japan is an aging society. Aging society means that there are many aged gi veriyor ve Japon ifladamlar na da Türk ekonomisi hakk nda bilgi sa l yor. Yapt klar bir fley bu. Bir di eri de, Londra, Frankfurt ve Düsseldorf ta Türkiye ekonomisi üzerine seminer düzenliyorlar. Çünkü Londra ve Düsseldorf ta bürolar olan birçok Japon flirketi var. JETRO oralarda yaflayan Japon ifladamlar n Türkiye hakk nda e itmeye çal fl yor. Türkiye de ifliyor, Türkiye büyüyor. Çok say da Japon un yaflad Avrupa flehirlerinde Türkiye hakk nda bilgi veriyorlar. Bu Türkiye ye yard mc oluyor. Bazen Japon ve Türk flirketleri aras nda çöpçatanl k yap yorlar. Biz insanlar JETRO ya yönlendiriyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var m? Görmek inanmakt r. Ben daha çok Japon ifladam n n Türkiye ye gelip gerçekleri görmesini istiyorum. Ve tersini de. Daha fazla Türk ifladam n n Japonya ya gidip kendi gözleriyle görmelerini istiyorum. Bu çok önemli. Geçenlerde gazetede, bir Türk flirketinin bir Kuzey Afrika ülkesinde, Afrika'ya satmak üzere Japon motosikletleri üretece- ini okudum. Bu çok ilginç. Japonya, Türkiye, Kuzey Afrika ve pazar da Afrika. Bu tür ifl birli i gelece imiz olabilir. nflaat alan nda Japon müteahhitler ve Türk müteahhitler, san r m Kampala daki havaalan inflaat nda ifl birli i yap yorlar. Ayr ca Dubai de bir ortak projemiz var; Dubai metrosu. San r m Japonya ve Türkiye nin birlikte çal flabilece i alanlar var. Çünkü, ne de olsa küreselleflme var people, and there are less younger people. So that means, the Japanese market is shrinking. The population is going down. In Turkey, the population is going up. That means, the market is changing. So, now the companies have to look overseas. As long as they look at the domestic market, they cannot survive. This is a huge change in the Japanese business environment. Many companies are exploring the possibilities of making good business in foreign countries. How do you guide Japanese investors at the consulate? What sort of services do you offer them? We have a sort of trade office, Japanese trade office, outside the consulate. Japan External Trade Organization: JETRO. JETRO gives information on Japan to Turkish businessmen, and they provide information on Turkey s economy to Japanese businessmen. This is one thing they are doing. The second thing is, in London, Frankfurt and Dusseldorf, they are making a seminar on Turkey s economy. Because in London and Düsseldorf, there are many Japanese companies that have offices. JETRO is trying to educate Japanese businessmen living there about Turkey. Turkey is changing, Turkey is growing. They are giving the information on Turkey in European cities where a lot of Japanese live. This helps Turkey. Sometimes, they help matchmaking, you know, between Japanese companies and Turkish companies. We direct people to JETRO. Is there anything else you would like to say? Seeing is believing. I want more Japanese businessmen to come to Turkey and see the reality. And vise versa. I want more Turkish businessmen to go to Japan and to see through their own eyes. That is very important. Recently, I read in the newspaper that one Turkish company will start to produce Japanese motor cycles in one of the North African countries, to sell to African countries. This is very interesting. Japan, Turkey, North Africa, and the market is Africa. This kind of collaboration may be the future. In the construction area, Japanese contractors and Turkish contractors are cooperating, in building the airport in Kampala, I think. And also, we have a joint project in Dubai, the Dubai metro. I think there are areas where Japan and Turkey could work together. Because, look, it is globalization

13 26 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 27 YASED in üniversite ö rencilerinin ekonomik ve sosyal araflt rma yapmalar n teflvik etmek amac yla organize etti i ve bu y l 10. su düzenlenen bilimsel inceleme yar flmas, Türkiye de Uluslararas Do rudan Yat r mlar n Yerel Sanayi ve KOB ler Üzerindeki Etkileri bafll nda gerçeklefltirildi. The title of the academic research competition organized by YASED for encouraging university students to head for economic and social researches, this year for the 10th time was; The Impacts of International Direct Investment on the Domestic Industry and SMEs in Turkey. YASED, gençlerin akademik incelemelerini destekliyor YASED supports youngsters academic researches YASED in 10. Bilimsel nceleme Yar flmas, birçok üniversite ö rencisini inovatif bir potada topluyor. Yar flma, kurumsallaflman n, KOB lerin sürdürülebilir performans n sa lanmas ndaki rolü, özellefltirmelerin gerçeklefltirilmesindeki etkisi, yerel sanayi ve uluslararas pazarlara eriflimine/bütünleflmesine katk s, yerel sanayinin ArGe ve yenilik alanlar ndaki geliflimine etkisi gibi konular kaps yor. Ayr ca, KOB lerin fikri ve s nai mülkiyet haklar n n geliflimindeki rolü, Türkiye için öneriler gibi alt bafll klar da kapsayan yar flmada dereceye girenlere ödülleri, 11 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen törenle verildi. Türkiye nin tüm üniversitelerden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ö rencilerinin makaleleriyle kat ld yar flmada, 11 kiflilik jürinin yapt de erlendirme sonucunda birincili e de er eser bulunamazken; ikincilik ödülünü stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i ve flletme Mühendisli i Bölümü ö rencisi fierafettin Özsoy, Küresel De er Zincirleri ve fl Ba lant lar Ifl nda Türkiye de Uluslararas Do rudan Yat r mlar n Yerel Sanayi ve KOB ler Üzerindeki Etkileri çal flmas yla, üçüncülü ü ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ktisat Bölümü ö rencisi Mustafa Malkoç Yaflar Uluslararas Do rudan Yat r mlar n KOB ler Üzerindeki Etkileri: stanbul Örne i çal flmas yla kazand. Yar flmada dereceye girenlere, 3 bin ve 1500 TL lik çeklerinin yan s ra plaket de verildi. YASED s 10th Academic Research Competition gathered quite a lot of university students in an innovative crucible. The competition involved a chain of issues such as the role of institutionalization in maintaining sustainable performance in SMEs, the impacts of institutionalization on success in privatization, its contribution to the domestic industry and SMEs for gaining access to/integrating with international markets, and its impacts on the development of the domestic industry and SMEs on areas of innovation and R&D. The subheadings of the competition covered the effects of institutionalization on the development of intellectual and industrial property rights as well as suggestions for Turkey. The winners received their awards at a ceremony held on 11 January 2010 in Istanbul. YASED s 11-member jury, after making a diligent analysis of the papers sent by under-graduate, graduate and doctorate students from all universities in Turkey, did not find any work worthy of the 1st prize. Eventually, the paper titled The Impacts of International Investment on Domestic Industry and SMEs in the light of Global Value Chains and Business Connections written by fierafettin Özsoy from Istanbul Technical University, Faculty of Chemistry and Engineering was deemed worthy of the 2nd prize, and the paper prepared by Mustafa Malkoç from Zonguldak Karaelmas University, titled The Impacts of International Investment on SMEs: The Istanbul Model received the 3rd prize. The winners

14 28 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 29 rudan yat r mlar n yerel sanayi ve KOB ler aç s ndan büyüme, performans gibi kriterleri yukar çekti ini, uluslararas pazarlarla bütünleflme yolunu açt n dile getiren Erdem Koçak, Yerel sanayimiz ve KOB ler aç s ndan bakt n zda uluslararas do rudan yat r mlar ArGe, yenilikçi yaklafl mlar gibi hayati konularda önemli ilerleme f rsatlar yarat yor. Bu sayede flirketlerimiz ve özellikle yerel sanayi, dünya ile bütünleflme aç s ndan büyük f rsatlar yakalayabilir. Ülkemizde bu konudaki duyarl l k ve bilinç her geçen gün art yor. Gençlerimizin bu konu üzerinden açt m z yar flmaya gösterdikleri ilgi ve yapt klar çal flmalar bizleri umutland rd diye konufltu. Ödül töreninin ard ndan gerçeklefltirilen kokteylde, davetlilere ö rencilerin makalelerinin yer ald kitaptan hediye edildi. Koçak pointed out that international direct investments upgrade the criteria such as growth and performance which involve the domestic industry and SMEs, and pave way for domestic industry and SMEs to integrate with international markets. Koçak added; When looked from the perspective of our domestic industry and SMEs, international direct investments generate considerable development opportunities with regard to crucial issues such as R&D and innovative ventures. Accordingly, our companies and particularly our domestic industry may seize great opportunities for integrating with the world. sensitivity and awareness on the issue is increasing every day in our country. The attention our youngsters have shown in this competition we have organized in connection with this issue, and the researches they have accomplished have given us hope. During the cocktail reception held after the presentation of the awards, the guests were presented with the book comprising the articles written by the prize-winning students. YASED 2009 Bilimsel İnceleme Yarışması Jürisi ArGe, yenilikçi yaklafl mlarda f rsatlar yarat yor stanbul Dedeman Otel de gerçekleflen ödül töreni ve kokteyle, YASED Yönetim Kurulu Üyesi stihdam ve E itim Çal flma Grubu Eflbaflkanlar Erdem Koçak ve Lütfi Yenel, YA- SED stihdam ve E itim Çal flma Grubu nun di er üyeleri, yar flman n jüri üyeleri, ödül alan ö renciler, davetliler ve bas n mensuplar kat ld. Ödül töreninde bir konuflma yapan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak, ülkenin dört bir yan ndaki üniversitelerden gençlerin Türkiye nin önemli ekonomik sorunlar na iliflkin konularda fikirlerini paylaflmalar n n önemine dikkat çekerken, YASED olarak bu konuda verdikleri destekten dolay büyük mutluluk duyduklar n ifade etti. Uluslararas do - received commemorative plaques besides their award checks amounting of TRL 3,000 and 1,500 respectively. New opportunities for R&D and innovative ventures YASED Board Members and Co-chairmen of YASED s Employment and Education Working Group Erdem Koçak and Lütfi Yenel, jury members, prize-winning students, various guests and press members participated at the award ceremony and the following cocktail reception held at Hotel Dedeman Istanbul for this occasion. In the speech he made at the award ceremony, YASED Board Member Erdem Koçak underlined the significance of opinionsharing by youngsters from universities all around Turkey, on Turkey s major economic issues, and expressed that they, as YASED, were most pleased for having given support for this cause. Piraye Antika YASED Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Güler Aras Y ld z Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Osman Arolat Dünya Gazetesi Bafl Yazar Doç. Dr. Yavuz Cabbar Sanayi Ve Ticaret Bakanl Müsteflar Yard mc s Prof. Dr. Canan Çilingir Orta Do u Teknik Üniversitesi Ö retim Üyesi Hilmi Develi TOSYÖV Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s YASED s 2009 Academic Research Competition Jury Piraye Antika Chairman, YASED Prof. Dr. Güler Aras Academician, Y ld z Teknik University Osman Arolat Editor in Chief, Dünya Newspaper Doç. Dr. Yavuz Cabbar Deputy Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce Prof. Dr. Canan Çilingir Academician, Middle East Technical University Hilmi Develi TOSYÖV, Vice Chairman Mustafa Kaplan Okan Kara Mehmet fiirin Hasan Tilki Güngör Uras Mustafa Kaplan Okan Kara Mehmet fiirin Hasan Tilki Güngör Uras KOSGEB Baflkan Vekili TÜB TAK Ulusal Koordinatörü Maliye Bakanl Müsteflar Yard mc s Kobi Efor Haber Koordinatörü Milliyet Gazetesi Yazar Deputy Chairman, KOSGEB National Coordinator, TÜB TAK Deputy Undersecretary, Ministry of Finance News Coordi. KobiEfor Magazine Journalist, Milliyet Newspaper

15 30 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 31 YASED in 2010 y l ilk Üye Toplant s 20 Ocak ta yap ld YASED s first Member Meeting of 2010 held on January 20th YASED, son dönem faaliyetler hakk nda üye flirketleri daha detayl bilgilendirmek ve önümüzdeki dönem çal flma gündemi hakk nda görüfl al flveriflinde bulunmak üzere 2010 y l ilk Üye Toplant s n stanbul Conrad Otel de 20 Ocak tarihinde düzenledi. Toplant da bir sunum yapan Baflkan Piraye Antika, ekonomik kriz, üye flirketlerin gündemlerindeki sorunlar ve dolay s ile YASED gündemi ve Ankara ile temaslar hakk nda bilgi verdi. YASED held its first Member Meeting of 2010 aimed at informing member companies in detail about the recent activities and to exchanging views with them on the working agenda for the coming term, on January 20th at Conrad Istanbul Hotel. Chairman Piraye Antika made a presentation at the meeting and informed members on the economic crisis, the problems on member companies agendas - and accordingly YASED s agenda - and relationships with Ankara. YASED, son dönem faaliyetler hakk nda üye flirketleri daha detayl bilgilendirmek ve önümüzdeki dönem çal flma gündemi hakk nda görüfl al flveriflinde bulunmak üzere 2010 y l ilk Üye Toplant s n stanbul Conrad Otel de 20 Ocak tarihinde düzenledi. Toplant da bir sunum yapan Baflkan Piraye Antika, ekonomik kriz, üye flirketlerin gündemlerindeki sorunlar ve dolay s ile YASED gündemi ve Ankara ile temaslar hakk nda bilgi verdi. Antika, YASED in Ankara ile iyi iliflkilerine vurgu yaparak, hükümet ve bürokrasi taraf nda YASED görüfllerinin her zaman önemsendi ini ve dikkate al nd n ifade etti. Antika toplant s ras nda YASED Çal flma Gruplar n n faaliyetleri hakk nda daha detayl bilgi vermek üzere, baz Çal flma Grubu Baflkanlar na da söz verdi. Ekonomide s n rl bir iyileflmenin olaca öngörülüyor Global ekonomide kriz nedeniyle hâlâ risklerin oldu unu söyleyen Antika, Krize sebep olan faktörler devam ediyor. Bu yüzden global ekonomide krizden ç k fl sinyalleri görülmeye bafllanmas na ra men riskler devam ediyor. Türkiye ye yönelik uluslararas yat r m beklentilerinde, 2010 y l nda, 2009 y l na göre s n rl bir iyileflme olacak. Ancak seviyenin kriz öncesi dönemden daha düflük kalaca n öngörüyoruz. Bu zorlu ekonomik ve yat r m koflullar nda YASED in öncelikleri Türkiye nin öncelikleriyle örtüflüyor dedi. Ankara ile birebir temaslara önem verdik Antika yapt konuflmada, üyelerin yönlendirmeleri ve katk lar ile belirlenen, YASED in öncelikli konular n n, Ankara gündeminde tutulmas için çal flmalar yap ld n vurgulad. Hükümet ve bürokratlarla iliflkilerin güçlü tutulmas ve görüfllerin üst düzeyde de paylafl lmas yönünde faaliyetlerde bulunduklar n belirten Antika, Yönetim Kurulu olarak ilgili bakanl klara bir dizi ziyaretler gerçeklefltirdiklerini ifade etti. Ankara Resepsiyonu nda, YASED Yönetim Kurulu nun Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Resepsiyona kat lan Bakanlar ile özel bir toplant gerçeklefltirdiklerini anlatan Antika, toplant da, hukuk güvenli i ve öngörülebilirlik üst bafll klar nda, mevzuat ve uygulamalarda karfl lafl lan sorunlar n de erlendirildi ini söyledi. Antika, Bu toplant n n önemli bir sonucu YASED held its first Member Meeting of 2010 aimed at informing member companies in detail about the recent activities and to exchanging views with them on the working agenda for the coming term, on January 20th at Conrad Istanbul Hotel. Chairman Piraye Antika made a presentation at the meeting and informed members on the economic crisis, the problems on member companies agendas - and accordingly YASED s agenda - and relationships with Ankara. Antika highlighted YASED s constructive relationships with Ankara, and affirmed that YASED s opinions are always being paid attention to, and taken into consideration by the government and the bureaucratic circles. Chairman Antika from time to time gave the floor to the chairmen of various working groups during her presentation, for them to recount the activities of YASED s working groups in more detail. The economic recovery is expected to be limited Antika pointed out that the global economy still retained some risks on account of the crisis, and said; The factors that have caused the crisis are enduring. So, although signals indicating that the global crisis is drawing towards an end are perceptible, there are still risks involved. International investment inflows to Turkey are expected to undergo a limited recovery in 2010 with respect to But we predict that the level will remain lower than it was before the crisis. YASED s priorities coincide with Turkey s in this demanding economic and investment environment. We have focused mainly on one-to-one contacts with Ankara In her speech, Chairman Antika underlined the efforts exerted to keep YASED s priority issues, which were designated in line with members guidance and members contributions, on Ankara s agenda. Antika mentioned that they have worked to keep the relationships with the government and bureaucrats strong and to have YASED s views shared at top level, and have made a number of visits to Ankara as YASED Board in this connection. Antika recounted the private meeting YASED Board had with Prime Minister Recep Tayyip Erdo an and the related Ministers at YASED s last Ankara Reception, and told that the problems faced in connection with the laws and regulations and the implementations thereof were reviewed in this meeting under two

16 32 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 33 Piraye Antika Adnan Nas Dilek Yard m Erdem Koçak Tulû Gümüfltekin Barhan Özce olarak, YASED öncelikli gündemini görüflmek üzere, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Ali Babacan n baflkanl nda bir toplant için haz rl klar n yap ld bilgisini verdi. Yabanc sermayeli flirketlerin gayrimenkul edinimi, vergi mevzuat ve uygulamalar, fikri mülkiyet haklar n korunmas ve çal flma izinleri konular bu toplant da öncelikli olarak görüflece imiz konular aras nda yer al yor. dedi. Üyelerin çal flma gruplar na aktif olarak kat lmas bekleniyor Üyelerle daha sa l kl iletiflimin kurulmas ve üyelerin sorunlar hakk nda daha do ru bilgilenmenin sa lanmas yönünde çal flma gruplar n n önemli bir rol oynad klar ndan bahseden Antika, üyelerle daha h zl bilgi ak fl n n sa lanmas için çal flma yapt klar n n alt n çizdi. Üyeler aras nda h zl bilgi ak fl n sa lamak için interaktif bir iletiflimin kurulmas yönünde, web sitesinde üyeler için özel bir alan oluflturulmas haz rl klar n n da sürdü ü bilgisini verdi. Toplant da, Çal flma Gruplar n n iflleyifli hakk nda daha fazla bilgi vermek için dört Çal flma Grubu Baflkan na söz verildi. Verkey subject titles, namely legal assurance and predictability. Antika added that arrangements are being made - as a significant result of this meeting - for a meeting to be chaired by the Minister of State and Deputy Prime Minister Ali Babacan, where YASED s priority agenda will be debated. Antika added, Acquisition of real estate by foreign capital companies, tax legislation and its implementation, protection of intellectual property rights, and work permits are among the priority issues we plan to talk about at that platform. Members are expected to actively participate in the working groups. Chairman Antika stated that YASED s working groups have played a major role in establishing a healthier communication with members, and in supplying more reliable information on members problems, and underlined that they currently are working to speed up the information flow between the members. Antika disclosed that preparations for setting up a special domain on YASED s website, for establishing an interactive communication system that will ensure rapid information-sharing among members, are underway. gi ve Teflvikler Çal flma Grubu Baflkan Adnan Nas, grubun önceli inin vergi uygulamalar ndaki öngörülebilirli in art r lmas na yönelik çal flmalar oldu unu belirtti. Güncel gündem maddeleri olan kod uygulamalar, vergi denetimleri ve transfer fiyatlamas oldu unu, yeni teflvik sisteminin vergi taraf na iliflki detaylar n ise halen beklendi ini aktard. Avrupa Birli i Çal flma Grubu Baflkan Tulu Gümüfltekin, 2010 y l n n Türkiye-AB iliflkileri aç s ndan önemine dikkat çekti. Geçti imiz y l kurulan Çal flma Grubu nun ilk önemli katk s n n lerleme Raporu öncesinde ilgili çal flma gruplar n n görüfllerini konsolide ederek oluflturulan görüfller oldu unu belirtti. Önümüzdeki dönem planlanan temaslar ve yuvarlak masa toplant lar hakk nda bilgi veren Gümüfltekin, üyelerin daha fazla kat l m n n öneminin alt n çizdi. ArGe Çal flma Grubu Baflkan Barhan Özce, Türkiye nin % 2 ArGe yo unlu u hedefini uluslararas flirketlerin yat r mlar olmadan baflarmas n n mümkün olmad na vurgu yaparak, Grubun çal flmalar n yürüttü ü raporun hem hükümetin yetkili birimlerinin daha fazla yat r m çekmek için yapmas gerekenleri, hem üye flirketlerin ana ofislerini ArGe yat r m na ikna edebilecekleri verileri içerece i bilgisini verdi ve üyeleri Çal flma Grubu na davet etti. stihdam ve E itim Çal flma Grubu Baflkan Er- Chairmen of four working groups were given floor during the meeting, with the purpose to give further information as to the activities of the working groups. The Chairman of the Taxes and Incentives Working Group, Adnan Nas stated that the priorities of his group were the works carried on for increasing the predictability level of tax implementations. Nas recounted that their current agenda items were the code implementations (i.e. lists of negative taxpayers), tax audits, and transfer pricing, and pointed out that the details of the tax aspect of the new incentive system are still pending. The Chairman of the European Union Working Group, Tulu Gümüfltekin drew members attention to the importance of 2010 with regard to the Turkey-EU relations. Gümüfltekin pointed out that the first significant contribution of the working group, which was established only last year, has been the views established by consolidating the views of YASED s individual working groups before the Progress Report. Gümüfltekin informed the members on the contacts and the round table meetings planned for the coming term, and underlined the consequence of members further participation in working groups activities. The Chairman of the R&D Working Group, Barhan Özce stressed the unlikelihood for Turkey to accomplish the designated

17 34 büyüteç/magnifier dem Koçak, yabanc lar n çal flma izinleri hakk nda ilgili Bakanl - n yürüttü ü çal flmalara sa lanan katk lar hakk nda bilgi verdi. Koçak ayr ca geçti imiz y l GAP Bölgesi nde bafllat lan ve bu y l kapsam en az geliflmifl 4. bölgedeki üniversitelere geniflletilerek ikincisi bafllat lan Koza Projesi kapsam nda seçilecek ö rencilere staj imkan sa lamalar için üyelere ça r da bulundu. Üyeler öngörülebilirlik ve tutarl l k talep ediyor Sunumun devam nda, Üye Toplant s öncesinde gönderilen anket sonuçlar nda öngörülebilirlik ve fleffafl k, ekonomik ve siyasi istikrar ve kay td fl ekonomi ve haks z rekabet in öncelikli konular olarak ortaya ç kt paylafl ld. Bu konular en sa l kl flekilde de erlendirebilmek için çal flma gruplar n n en do ru platform oldu u hat rlat ld. Ayr ca, Barometre Anketi sonuçlar n n temel al nd bir endeks çal flmas n n bafllat ld bilgisi de verildi. Toplant n n sonunda üyelerin görüfllerini almak üzere ayr lan soru-cevap bölümünde; özellikle enerji altyap yat r mlar konusunun takip edilmesi gerekti i ve bu ba lamda Kamu-Özel Sektör flbirli i (PPP) konusuna a rl k verilece i ifade edildi. Öngörülmeyen mevzuat de iflikliklerine karfl global yöneticilere bu durumun aç klanmas nda büyük zorluk çekildi i, bu sebeple YASED in üst düzey görüflmelerinde tutarl l k unsurunun alt n n çizilmesi talep edildi. 2 per cent R&D density target, without the investments of international corporations, and heralded that the report his Working Group is currently working on will contain information both for the authorized bodies of the government about the things to be done for increasing investment inflows, and data for member companies which they would be able use to convince their headquarters for investing in R&D operations in Turkey. Özce invited the members to participate in the Working Group. The Chairman of the Employment and Education Working Group, Erdem Koçak informed the members on the contributions made by the Group to the works carried out by the related ministry on expatriates work permits. Koçak also declared that the Koza Project, initiated last year in the Southeastern Anatolia Region, was to be repeated this year, but extended so as to cover the universities in Region 4, i.e. the least developed region of Turkey, and called members to provide internship positions for the students, who will be designated according to the provisions of the Project. The members are asking for predictability and coherence In the second part of the presentation, the results of the survey sent to the members before the Member Meeting were shared with the participants of the meeting. It was perceived that predictability and transparency, economic and political stability and unregistered economy and unfair competition have developed as the priority issues of YASED members. It was reiterated once more that working groups are the most correct platforms for evaluating these issues in a most rational manner. It was also announced that a new index study, based on the results of the Barometer Survey was given start to. It was put forth during the Q&A session held at the end of the meeting for taking members views that it was necessary to monitor energy investments in particular, and Public-Private Partnerships (PPP) would be concentrated on in this connection. Members voiced the great difficulties faced with when unpredicted amendments in the legislation have to be explained to global executives, and requested YASED to underline the significance of the coherence factor during its top level contacts.

18 36 çal flma gruplar /working groups working groups/çal flma gruplar 37 Ekonomide sa lam, vergi teflvi inde seçici olmal y z We must be strong in economy and selective in tax incentives YASED Vergi ve Teflvikler Çal flma Grubu, uluslararas flirket temsilcilerinin en çok kat l m gösterdi i ve gündemdeki konular n s kça tart fl ld bir yap y oluflturuyor. Vergi ve teflviklerin yat r m kararlar n önemli bir ölçüde etkiledi ini söyleyen YASED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve Vergi ve Teflvikler Çal flma Grubu Baflkan Adnan Nas, üyeleriyle birlikte yat r m ortam n daha cazip hale getirecek çal flmalar yapt klar n belirtiyor. Nas tan, vergi ve teflviklerin ülke ekonomisindeki yeri, çal flma gruplar n n önemi ve önümüzdeki dönemdeki planlar na dair yorumlar n ald k. Vergi ve teflvikler konusu YASED in öncelikli konular aras nda yer al yor. Konuyu yat r m ortam aç s ndan önemli k lan temel sebeplerden bahseder misiniz? Herhangi bir ülkeye yat r m yapmak istiyorsan z, o ülkede ifl yaparken ne kadar vergi ödeyece inizi bilmek ister ve yat r m n z ona göre flekillendirirsiniz. Türkiye nin yat r m ortam anlam nda, bat l ülkelere göre dezavantajlar bulunuyor. maj ve yat r mc güveni aç s ndan eksikliklerimiz var. Bunun bir baflka ifadesi yat r m ortam n n cazibesinin yeterli düzeyde olmamas. Geliflmemifl ülkelerde bu durum ola an. Ama Türkiye, geliflmekte olan ülkelerin ön saf nda ve yükselen pazarlardan biri oldu u için yat r m ortam n iyilefltirme çal flmalar n h zland rmal. Yat r m cazibesini art rman n tek yolu vergiden geçmiyor. Yat r mc lara hukuk güvencesi de sa laman z gerekiyor. Zaten vergi de hukuk düzeninin bir parças. Mevzuat n z çok s k de iflti i zaman yat - r mc ya güveni veremiyorsunuz. stikrarl olmaman n yan s ra mevzuat n geriye dönük uygulanmas da yat r mc lar için bir risk faktörü oluflturuyor. Maalesef geçmiflte Türkiye de buna benzer, yat r mc güvenini bozan olaylar yafland. Bu yüzden, Türkiye uzun süre d flar dan kaynak çekmekte zorland. YASED Taxes and Incentives Working Group constitutes a structure, where the participating representatives of international companies outnumber all other working groups and where the agenda items are frequently put to debate. YASED Vice-Chairman and Chairman of the Taxes and Incentives Working Group Adnan Nas states that taxes and incentives affect investment decisions considerably and adds that his Group is carrying out works aiming at making the investment environment more attractive. We asked Nas for his opinion on the place of taxes and incentives in the country s economy, the significance of the Taxes and Incentives Working Group, and the Group s plans for the coming term. Taxes and incentives are among the priority issues of YASED. Could you tell us about the fundamental reasons that make taxes and incentives significant regarding the investment environment? If you plan to make an investment in any country, you would like to know how much tax you would pay and configure your investment accordingly. Turkey has some disadvantages when compared with western countries with regard to its investment environment. We do not have a bright image and we lack investor confidence. In other words, our investment environment is not adequately attractive. This is not an unusual situation for underdeveloped countries; but Turkey is one of the leading developing economies of the world and is also one of the emerging markets; and should therefore expedite its efforts oriented towards improvement of its investment environment. Adjusting taxes is not the only way to increase the attractiveness of investments. You have to provide investors law security too. As a matter of fact, tax is a part of law order. You cannot give confidence to investors if your laws and regulation change very frequently. Besides stability deficiency, retroactive implementations of the legislation constitute additional risks for investors.

19 38 çal flma gruplar /working groups working groups/çal flma gruplar 39 Türkiye deki en önemli teflvik uzun y llar boyunca yat r m indirimi oldu. Yine geçen y l ç kan ArGe Kanunu da bir vergi teflvi iydi. Teflvik rejimi, Türkiye de çok s k de iflen, amac na ulafl p ulaflmad s kça tart fl lan bir konu. Bu yüzden YASED, bu konuyu sürekli gündeminde tutuyor. Vergi ve teflvikleri birlikte ele alman z n sebebi nedir? Vergi gibi teflvikler de yat r mlar ülkemize çekmede önemli bir ifllev üstleniyor. Ayr ca teflviklerin büyük bir bölümü de vergiyle ilgili. Sözgelifli Türkiye deki en önemli teflvik uzun y llar boyunca yat r m indirimi oldu. Yine geçen y l ç kan ArGe Kanunu da bir vergi teflvi iydi. Teflvik rejimi, Türkiye de çok s k de iflen, amac - na ulafl p ulaflmad s kça tart fl lan bir konu. Bu yüzden YASED, bu konuyu sürekli gündeminde tutuyor. S k s k baflta Maliye Bakanl ve Gelir daresi olmak üzere kamu idarelerine görüfllerimizi iletiyor, gerekti inde kamuoyuna da aç klama yap yoruz. The principal incentive element in Turkey has been tax allowance for many years. Again, the R&D Law enacted last year was in point of fact, a tax incentive. The incentive regime is a subject, which changes frequently in Turkey and which is frequently discussed whether it justifies its objective or not. YASED therefore keeps this issue always on its agenda. Unfortunately such events that damage investor confidence have been experienced in Turkey in the past. Turkey has consequently faced hardships in attracting resources from abroad for a long period of time. Why do you take up taxes and incentives as a whole? Incentives, like taxes play an important role in attracting investments to our country. Furthermore, most of the incentives are tax-related. For instance, the principal incentive element in Turkey has been tax allowance for many years. Again, the R&D Law enacted last year was in point of fact, a tax incentive. The Saydaml m z art rmal y z Sizce, yat r mlar çekme aç s ndan Türkiye nin ne gibi eksiklikleri var? Türkiye de kurumsallaflman n yayg nlaflmas gerekiyor. Sadece kamuda de il özel sektörde de kurumsallaflmak gerekiyor. Raporlama altyap s yeterli de il. Yabanc larla ayn dilden konuflma konusunda baz s k nt lar yafl yoruz. Ayn standartlarda veri setleri ve mali tablolar oluflturmak gerekiyor. Bunun eksikli- i yabanc larla ifl yapmam z engelliyor. Bunun yan s ra ülke olarak saydaml k düzeyini yükseltmeliyiz. Raporlama, bürokrasi, yolsuzluklar gibi faktörler de saydaml azalt yor. Saydaml - n düflüklü ü ülkede sanki gizli bir kurumlar vergisi varm fl gibi bir etki yarat yor. Türkiye, son y llarda yapt baz reformlarla saydaml k düzeyini art rmaya bafllad. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Öte yandan fazla istihdam sa layan ya da teknoloji getiren alanlardan daha az vergi alarak, o alanlara yat r m yap lmas n sa layabiliriz. Türkiye de, 2004 te AB ile görüflmeler sonras nda yat r m ortam canlanmaya bafllad. Türkiye y lda milyar dolar do rudan yat r m çekebilecek bir ülke. Eskiden bu rakam 1 milyar dolar idi de 22 milyar dolar a kadar ç kt. Ancak 2009 da kriz nedeniyle 8 milyar dolara düfltü. Krizden sonra bu rakam artt raca m zdan emin olmal y z. Ortak ak l ortak yol Çal flma grubunuz konular ne flekilde ele al yor? Grubumuzun çok fazla üyesi var. YASED in üyelerinin tümünü temsil eden bir üye yelpazemiz bulunuyor. En fazla kat l m oran olan çal flma gruplar ndan bir tanesiyiz. Çünkü vergi ve teflvikler flirketler için çok önemli sonuçlar do uran bir konu. Do rudan finansal durumlar n etkiliyor. Üyelerimiz, toplant - larda veya yaz yla birçok konuyu gündeme getirebiliyorlar. Bu konular, çal flma grubumuzdaki flirket temsilcileriyle birlikte tart fl yoruz. Ortak ak l kullan p, ortak bir yol bulmaya çal fl - yoruz. Sonra da ald m z karar YASED in Yönetim Kurulu nda da onaylat p YASED in görüflü haline getiriyoruz. Ayr ca, yeni ç kan bir mevzuatla ilgili üyelerimizin fikirlerini de al yoruz. Bazen kanun ya da tebli, yönetmelik gibi mevzuat taslaklar incentive regime is a subject, which changes frequently in Turkey and which is frequently discussed whether it justifies its objective or not. YASED therefore keeps this issue always on its agenda. We convey our views frequently to public authorities, principally the Ministry of Finance and the Revenue Office, and make public announcements when necessary. We must increase our transparency What in your opinion is Turkey short of for attracting investments? Institutionalization should become widespread all over Turkey. Institutionalization is necessary not only for the public, but the private sector too. Reporting infrastructure is inadequate. We are experiencing some difficulties in speaking the same language with foreigners. Data sets and financial sheets should be prepared according to the same standards. This weakness prevents us from doing business with foreigners. We also have to increase our transparency level on the country scale. Factors like reporting, bureaucracy and corruption decrease transparency too. Low transparency generates an effect on investors as if there is a concealed corporate tax in the country. Turkey has started increasing its transparency level thanks to some reforms made in recent years. But we have still a long way to go. On the other hand, we can channel investments to areas which open greater employment opportunities or which bring in more technology, by taking less tax from these areas. Turkey s investment environment started to enliven in 2004 after the talks made with the EU. Turkey is a country with a potential to attract USD billion direct investment annually. This figure was USD 1 billion in the past. In 2007, it climbed up to USD 22 billion. It dropped however to USD 8 billion in 2009, because of the crisis. We have to confide in ourselves that we will increase this figure after the crisis. Common wisdom, common road How does your working group take up an issue? Our Group is abundant with members. Our member portfolio represents all YASED member companies. We are one of the groups enjoying the highest participation rates, since taxes and incentives is an issue which produces significant results for companies. It directly affects their financial plans. Our members can bring up various issues to the Group s agenda either during meetings or by letters. We discuss these issues with the company

20 40 çal flma gruplar /working groups working groups/çal flma gruplar 41 YASED e geliyor ve görüflümüz isteniyor. O konularda görüfl bildirmek için de çal flma grubumuzu topluyoruz. Görüflün tasla n ortaya ç kar yor, sonra da Yönetim Kurulu na sunuyoruz. Bu aç dan da çal flma grubumuzun s k s k toplanmas gerekiyor. Bu toplant larda de iflen mevzuatlarla ilgili üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Gündemdeki konular, sadece çal flma grubunda ele almakla kalm yoruz. Ayn zamanda üyelerimizi seminerle bilgilendiriyoruz. Bütün bu ifllerin haz rl klar n da çal flma grubunda yap yoruz. Çal flma grubunuzun profilinden bahsedebilir misiniz? Çal flma grubumuzda YASED in üye flirketlerinin temsilcileri var. Sektörlerin tüm üyeleri grubumuza kat labiliyor. Grupta, bankac l ktan, otomotive, kimyaya, g daya kadar birçok sektör temsil ediliyor. Profil olarak da genellikle genel müdür yard mc lar, finans ya da mali ifller müdürleri, vergi müdürleri ya da onlar n yard mc lar grubumuzda yer al yor; özel durumlarda yönetim kurulu düzeyinde kat l m da oluyor. Çal flma grubunuzda ne gibi konular gündeme geliyor? Transfer fiyatlamas gündemimizdeki konulardan birini oluflturuyor. Mesela bu Türkiye de olmayan bir konuydu. OECD ilkeleriyle uyum için getirildi. Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlü- e girdi ama hâlâ uygulamada pek çok sorun var. O konularda özel sektörle, maliye bakanl ve devletin di er kurulufllar aras ndaki irtibat nas l sa layaca m za dair bilgileri paylafl - yoruz. Vergi incelemeleri bizim için çok önemli bir konu. Çünkü üyelerimizin bu konuda zaman zaman flikâyetleri oluyor. Bunlar inceleyip hakl buldu umuz konular bakanl a iletiyoruz. Örne in, son dönemde kod uygulamas n n amac ndan sapt ve bizim üyelerimizi de zaman zaman rahats z etti ini gündemimize getirdik. Bu konudaki görüfllerimizi hükümete ilettik ve onlar da bunu dikkate alarak uygulamay daha do ru bir yöne çevirme yolunda bir çal flma içine girdiler. Bu gibi konularda YASED in çok önemli katk lar oluyor. Ayr ca, sektörlere getirilen bir yük oldu u zaman onu da inceliyoruz. Herkesin yararlanabilece i tarzda çal flmalar yap yoruz., hizmet ihracat ndan KDV ye, vergi iadelerine, serbest bölgelere kadar bir çok vergi ile ilgili konu Çal flma Grubumuzun gündemini oluflturuyor. representatives in our Group. We use common wisdom and try to find a common road. And, once we take a decision we have it approved by YASED Board and bring it out as YASED s view. We also take our members opinions on new legislations. In some cases drafts of legislation such as laws, communiqués or regulations come to YASED, and our opinion is asked for. We convene our working group in order to express a view on such issues. We first draw up a draft view and present it to the Board. Our working group has therefore to meet frequently. We update our members about the amendments made in the legislation. Agenda items are not taken up only by the working group. We also inform our members about such issues with seminars. The preparations for all these activities are made in the working group. Could you describe us the profile of your working group? We have YASED member companies representatives in our working group. Members from all sectors can join our Group. Members from banking to automotive, chemistry and food are being represented in the Group. As for the Group s profile, we generally have assistant general managers, finance managers or financial directors, tax managers or the assistants of these in our Group. In special cases we may also have participations from the Board level. What sort of issues come to your working groups agenda? Transfer pricing is one of the issues on our agenda. This for instance is an issue that previously did not exist in Turkey. It was introduced in order to conform to OECD principles. The Corporate Income Tax Law has taken effect, but there are still many problems associated with its implementation. On such issues, we are sharing the information on how we can establish contact between the private sector and the Ministry of Finance and other related public establishments. Tax auditing is an extremely important issue for us, since we receive complaints from our members from time to time. We examine these complaints and notify the Ministry in case the claim is justified. For example, we brought to our agenda the fact that the code practice has deviated from its objective and has been disturbing out members from time to time. We conveyed our views on the issue to the Government and they took it into consideration and gave efforts to put the practice on a right track. YASED, in such cases makes valuable contributions. Furthermore, in case a new burden is encumbered on a sector, we again examine it. Everybody can benefit from our works. A number of issues, from service exports Yapt n z çal flmalardan nas l geri dönüfller al yorsunuz? Eskiye oranla, son y llarda hükümetin özel sektörle diyalog konusunda daha aç k ve verimli iliflkiyi destekleyen bir tavr var. Zaman zaman elefltirdi imiz uygulamalar oluyor. Onlara, iyi niyetle giderek, durumu anlatmaya çal fl yoruz. Hükümet, YA- SED in objektif ve saydam bir sivil toplum kuruluflu oldu unu biliyor ve söylediklerini dinliyor. Ayr ca Türkiye nin d fl yat r ma ihtiyac oldu unu biliyorlar. Bu da olumlu bir fley. Bu yüzden önerilerimizi dinliyor, kendi politikalar na uydu u sürece de önerileri uygulamaya çal fl yorlar. Kay td fl ekonomi ülkemize çok zarar veriyor Üyeleriniz çal flma grubuna nas l katk sa l yor? Üyelerimiz, tart flmalara kat larak bize çok önemli bir katk sa l yorlar. kincisi ise sorunlar oldu unda, bu sorular gerekçelendirerek yaz yorlar. Bir konu gündeme geldi inde üyelerimize fiu tarihe kadar görüfllerinizi bildirin diyoruz. O görüflleri hep birlikte de erlendirip, YASED in görüflünü haz rl yoruz. Çok önemli bir grup oldu umuzu düflünüyorum. Hata yapma gibi bir lüksümüz yok çünkü hükümete görüfl veriyoruz. Üyelerimizle de iyi bir diyalo umuz var. Onlar, YASED in tarafs zl na ve imaj na güveniyorlar. Bu yüzden toplant lar m zda çok verimli bir ortam oldu unu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde hangi konular gündeminizde olacak? Elektronik defter ve vergi uygulamas n yayg nlaflt rmak için çal flmalar yapmay planl yoruz. Türkiye de ciltler dolusu muhasebe defterleri var. Bütün bunlar n elektronik ortama tafl nmas gerekiyor. En az ndan kurumlaflm fl sektörlerde bu uygulamaya geçebiliriz. Bu tür k rtasiye ifllerini azaltmak, vergi denetimini daha etkin hale getirmek, bilgisayar ve veri taban n daha çok kullanarak denetimi daha h zl hale getirmek gerekiyor. Böylece vergi kaç ranlar cayd rabiliriz. Kay td fl ekonomi ülkemize çok zarar veriyor. Kay td fl l azaltmak için hükümete sürekli öneriler sunuyoruz. Baflka konularda da fikirlerimizi sunmaya devam edece iz. YASED in di er çal flma gruplar yla da ortak çal flmalar yap yoruz. Çünkü hepsinin vergiyle ya da mevzuat ile ilgili bir taraf var. to VAT, to tax returns make up our working group agenda. What sort of feedbacks do you receive from your works? As compared with the past, the Government displays an approach, which encourages a more open and effective dialogue with the private sector in recent years. From time to time we feel obliged to criticize some implementations. We approach them with good will and try to explain the problem. The Government is aware that YASED is an unbiased and transparent NGO and listen to what it says. They also know that Turkey necessitates foreign investments. This is something positive. They listen to our suggestions and try to implement these to the extent these conform to their own policies. Unregistered economy gives great damage to our country How do your members contribute to the working group? Our members make valuable contributions to us by taking part in the discussions. They also write to us when they have problems, with their justifications. When an issue comes to the agenda, we say, Please submit your views until such and such date. We then evaluate these incoming views all together, and establish YASED s view. We cannot tolerate mistakes, since we submit a view to the Government. We have good relationships with our members too. They confide in YASED s impartiality and image. I can therefore easily say that we have a very productive atmosphere in our meetings. Which issues will be on your agenda in the next term? We are planning to launch works for extending electronic book keeping and tax implementations. In Turkey we keep binders and binders of accounting books. All these have to be carried to electronic medium. We can at least switch to this practice in institutionalized sectors. We need to decrease such paperwork, effectuate tax audits and expedite audits by making use of computers and data bases more extensively. We can thus deter tax evaders. Unregistered economy is giving great damage to our economy. We are continuously bringing forward proposals to the Government for decreasing unregistry. We will continue to bring forward proposals on other issues as well. We are carrying out joint works with the other working groups of YASED, since all have something which involves taxes or the tax legislation.

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Barometre 2014-II. Barometer

Barometre 2014-II. Barometer Barometre 2014-II Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target Barometre -I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37

%57 50. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Türkiye'de ekonomik büyüme. Economic growth in Turkey will %45 %37 Barometre -II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme

%64 %24. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target. Türkiye'de ekonomik büyüme Barometre 12-I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 212-II Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months

Size göre önümüzdeki 6 ayda. Do you think that in the coming 6 months Barometre 213-I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçekleştirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakışları ve beklentilerini

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt 3, Sayı 2. Danışma Kurulu

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt 3, Sayı 2. Danışma Kurulu Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt 3, Sayı 2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Editörler Kurulu Sayfa düzeni Fotoğraf-Kapak Tasarım : Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU : Doç.Dr. Oktay YILDIZ : Doç.Dr.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı