A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism"

Transkript

1 A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism

2

3 ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in the Swedish press Macaristan güldüren adam Marmaris teydi The man who makes Hungary laugh was in Marmaris 2007 sezonundan... From the 2007 season... Ailelerin tercihi SunGarden Families Choice: SunGarden Cycleurope yine Türkiye dedi Cycleurope decides Turkey again Alanya n n bir anahtar da bizde We have Alanya s Key Bak fl Aç s Point of View Hasse HOLMGREN Evimizi Hofl Bulduk We Loved Our Home Kendini Bilmek Knowing Thyself Mehmet BASTIYALI Din ve Turizm Religion and Tourism Söylefli/ Interview Msadek LAHMAR Türkiye de her fley yolunda gidiyor Everything s going well in Turkey Kültür ve Sanat Culture & Art A dan Z ye EXPO Notes on EXPO Yaklafl m/ Approach Gülflah BASTIYALI BST Events CEO Ben stanbul a Âfl k Oldum I feel in Love with stanbul Bast yal Ailesinden The Bast yal Family Bir Bast yal Klasi i A Bast yal Classic Ailemize bir Skal daha Another Skal in the family M erhaba! Güzel Türkiye miz; kültürel çeflitlili inden gelen de erleri, do al ve tarihi zenginlikleri, co rafi konumu gibi önemli ayr cal klara sahip olsa da ne yaz k ki bu özelliklere paralel olarak yeterli geliflimi gösterememesinden ötürü birtak m sanc lar yaflamakta... Büyük bafl n derdi büyük olur atasözümüzde de vurguland gibi, problemlere sahip olmak büyük olman n do al bir sonucudur. Ancak, büyük olmak ayn zamanda büyüklü e yarafl r biçimde davranmay, akl selim/ hissiselim ile hareket etmeyi ve kararl olmay gerektirir. Ülke olarak bütün bunlar baflarabilme gücü ve becerisine sahip oldu umuz bilinciyle içinde bulundu umuz s - k nt l dönemi daha fazla yara almadan geride b rakabilece imiz inanc n tafl maktay z. * * * Dünyan n büyük tur operatörlerinden MyTravel n Thomas Cook ile birleflmesinden dolay temsilcisi oldu- umuz MyTravel Northern Europe un ismi Thomas Cook Northern Europe olarak de ifltirildi. Küreselleflen dünyam zda bu gibi kurumsal yap lar n birleflmesinden oluflan yeni düzende, arz-talep dengesinin önemi bir kat daha artacakt r. Baflka bir ifadeyle tüketicinin, ödedi i paran n karfl l n en iyi flekilde alabilece i sistemi elzem k lacakt r da diyebiliriz. * * * Yeni Turizm ve Kültür Bakan m z Say n Ertu rul Günay a baflar lar dileriz. Yapaca çal flmalar n sektörümüz için hay rl olaca na inanc m z bir kez daha yinelemek isteriz. Sektörümüzün önemli otoritelerinden biri olan Türkiye Seyahat Acentalar Birli i ne bir kez daha baflkan seçilen Say n Baflaran Ulusoy u da tebrik ederiz. * * * Daha önce stanbul da yap lan Travel Turkey Turizm Fuar bu y l, Aral k tarihleri aras nda zmir de düzenlenecek. Merkezi zmir de olan bir firma olarak, kentin bu yöndeki geliflimine destek olmak ad na fuarda yer al yoruz. Ayr ca bugünlerde zmir, dünyan n en önemli fuarlar ndan biri olan EXPO 2015 e ev sahipli i yapmaya haz rlan yor. Bunun için mücadele veren, konuya hassasiyetle e ilen baflta zmir Büyükflehir Belediyesi ve zmir Ticaret Odas olmak üzere bütün kurum ve kurulufllar gösterdikleri gayretten dolay takdir etmekteyiz. Bu yöndeki deste imizin küçük bir göstergesi olarak konuya, yay n m z n Kültür ve Sanat sayfas nda yer verdik. Bu vesileyle kentin turizm ile an laca günlere dönmesini umuyoruz. * * * 2008 in birbirimize mutluluk diledi imiz de il, mutluluk verdi imiz bir y l olmas dile iyle... G reetings! Sevgiyle kal n... May love be with you... Arzu MÜMTAZ BASTIYALI Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of Board Bast yal Haber Bülteni Yönetim Yeri ve Yaz flma Adresi: 1375 Sok. No:25 D:201 Cumhuriyet flhan Alsancak zmir Tel: Faks: e-posta: Internet: Bas m Tarihi: 7 Aral k 2007 Turkey, our beautiful country, has a special place because of its values coming from its cultural diversity, its natural and historical riches, and its geographical location. However, it is a shame that the country has to suffer pains because the amount of development it displays is far from matching its real potential. Having to experience problems is a natural result of being big as the saying goes, Big ones have big problems. However, being big also calls for the appropriate attitude, reasonable behavior and determination. We hold on to the belief that we will leave these hard times behind without receiving more wounds because we believe that we, as a country, have the power and skill to do this. * * * One of the largest tour operators of the world, MyTravel, has merged with Thomas Cook, and MyTravel Northern Europe, which we represent in Turkey, is now called Thomas Cook Northern Europe. In a global world and the new system shaped by merging of such institutions, the balance between supply and demand tends to display a greater importance. In other words, it sounds sensible to say that a system where the consumer demands the best quality in return for the money he has paid will be essential. * * * We wish good luck to Mr. Ertu rul Günay, our new minister of tourism and culture. We would like to repeat our belief that his work will be beneficial for our sector. We would also like to congratulate Mr. Baflaran Ulusoy, who has again been elected president of The Turkish Travel Agencies Union, one of the biggest powers in the sector. * * * Held in stanbul previously, Travel Turkey Tourism Fair will take place in zmir this year between December 13 and 16. As a company centered in zmir, we join the fair to support the city s development in this field. zmir is also preparing to host one of the most important exhibitions of the world EXPO We appreciate all the efforts that have been put to achieve this by the zmir Municipality, the zmir Chamber of Commerce and all the other people and institutions. As a symbol of our support, we have spared our Culture and Art page for the issue. We would like to take this opportunity to express our wishes that the city will be mentioned alongside tourism in the future. * * * Wishing 2008 will be a year in which people offer each other happiness, not only wish it. Bast yal Turizm flletmeleri Afi Yay n mtiyaz Sahibi: Bast yal Turizm fll. Afi ad na Mehmet Bast yal Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: G.Gülça Özmermer Yaz flleri Müdürü ( ngilizce): Mustafa Bast yal Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Ekibi: Arzu Mümtaz Bast yal, Ufku Erel, Y. Bekir Yurdakul Katk da Bulunan: Dr. Bekir Azg n Tasar m ve Bask ya Haz rl k: Grafikir Reklam ve Tan t m Hiz. Tel: Bask : Arkadafl Matbaac l k 1258 sk. No:22 Kahramanlar- ZM R Tel:

4 Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda... Turkey s first Sunwing in the Swedish press... Dünyan n önde gelen tur operatörlerinden MyTravel Northern Europe, yeni ad yla Thomas Cook Northern Europe un, bünyesinde bulunan otel zinciri Sunwing Resort ün son halkas bu y l Antalya Side de aç ld. Ülkemizin ilk Sunwing Resort oteli, Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Mehmet Bast yal n n teflvik ve deste iyle bölgenin güçlü ve deneyimli firmalar ndan Barut Hotels taraf ndan yap ld. Dünyan n farkl bölgelerindeki yirmi befl Sunwing den biri olan otel, a ustos ay nda sveç in çok okunan gazetelerinden Expressen in eki Hallå dergisinde Side destinasyonunun kaleme al nd makaleye de konu oldu. Sonbaharda tatil için bir haftan z varsa, Side, yorgunlu unuzu atman z için sizi bafltan ç kar yor. ifadelerine yer verilen makalede, özellikle çocuklar n bu tatilden ne kadar mutlu olduklar üzerinde duruluyor ve Side de geçirilen bir gün, Sunwing in olanaklar yla harmanlanarak iflleniyor. Macaristan güldüren adam Marmaris teydi... The man who makes Hungary laugh was in Marmaris... Macaristan n ünlü flovmeni Gáspár Gyõzõ yu, A ustos ta, tur operatörümüz Best Reisen ile geldi i Marmaris te a rlad k. Romantik adl müzik grubuyla ad n duyuran ve son bir y ld r Gyözike adl televizyon flovuyla Macaristan n sempatisini kazanan Mr. Gyõzõ, tatilini ailesiyle birlikte Mart Resort otelinde geçirdi. Türkiye deki ilk tatilini tek kelimeyle muhteflem olarak de- erlendiren ünlü flovmen, Marmaris e hayran kald n da sözlerine ekledi. Gáspár Gyõzõ, a famous Hungarian TV show host, spent a week in Marmaris, where he came through our tour operator Best Reisen, between August 21 and 28. Mr. Gyõzõ came to known with his music band Romantik, and for the past one year, he has been attracting the people of the country with his TV show called Gyözike. Mr. Gyõzõ spent his first holiday in Turkey with his family at the Mart Resort Hotel. He described the holiday with one word: Magnificient! Thomas Cook Northern Europe, formerly known as MyTravel Northern Europe, one of the leading tour operators of the world, added another link to its Sunwing Resort hotel chain in Side, Antalya this year. The first Sunwing Resort hotel in Turkey was opened by Barut Hotels, one of the strongest and most experienced firms of the area, with encouragement and support by Mr. Mehmet Bast yal, Head of the Bast yal Board of Directors. One of the twenty-five Sunwings around the world, the hotel was mentioned in an article on Side in the August issue of Hallå, the supplement of Expressen, a popular newspaper in Sweden. The article said, If you have a week for a holiday in fall, Side promises to give you a relief. The article focuses on how happy the holiday makes children especially. It also tells about what a day in Side is like with the facilities of Sunwing sezonundan... From the 2007 season... Astral seyahat acentam z ve tur operatörümüz Thomas Cook Northern Europe un Marmaris te düzenledi i kokteyl ile bölge ve çevresinden y llard r iflbirli i içinde oldu umuz turizmcilerle bir araya gelinerek sezon öncesi moral topland... Astral ve Thomas Cook Northern Europe un destinasyonlar - m zdaki çal flanlar, Marmaris ve Alanya da düzenledi imiz e itim toplant lar nda bir araya geldi. Tur programlar m z, uygulamalar vb. bilgilerin paylafl ld e itimler, ekip olma ruhunun pekiflmesine de vesile oldu... Tur operatörümüz Best Reisen n sat fl temsilcilerinden 33 kifli, bilgilenme gezisi için Türkiye deydi. Side, Alanya ve Marmaris te konaklayan grup, bu bölgelerde çal flt m z otelleri ziyaret edip düzenlenen turlarla ad geçen destinasyonlar m z yak ndan tan ma f rsat buldular... A cocktail party organized in Marmaris by Astral Travel Agency and our tour operator Thomas Cook Northern Europe gathered the tourism investors with whom we have had business relations for years in and around the area and helped boost morale before the season opened... People working in Astral and Thomas Cook Northern Europe destinations came together in the training sessions we organized in Marmaris and Alanya. The sessions provided ground where the participants were able to share their experiences and knowledge on things such as our tour programs and practices sales representatives from our tour operator Best Reisen have been to Turkey on a briefing trip. The group stayed in Side, Alanya and Marmaris, where they had the chance to visit the hotels we work with and get to know the destinations better... 4

5 Ailelerin tercihi Families choice Temsilcili ini yapmakta oldu umuz tur operatörü Thomas Cook Northern Europe, mevcut otel hizmetlerini (Ving Resort, Garden ve Spies SunClub) sezon bafl ndan itibaren SunGarden ad alt nda birlefltirdi. Eski hizmet anlay fl n n gelifltirilmesiyle ortaya ç kan SunGarden da oluflturulan standartlarla çocuklu ailelerin ihtiyaçlar na cevap verecek ayr nt - lara odaklan larak, daha ifllevsel bir otel ortam yarat lmas amaçlan yor. SunGarden ve SunGarden Plus ad alt nda oluflturulan yeni yaklafl m, 6 ülkede - 21 otelde uygulan yor. Kuruluflundan bu yana Garden ve VingResort tutumunu baflar yla uygulam fl olan Side Resort otelimiz de Türkiye deki befl SunGarden dan biri oldu. Konuklar n n memnuniyetini art rmak ad na k fl aylar nda bünyesinde yaratt yenilik ve düzenlemelerle her sezona tazelenerek giren otelimiz, SunGarden anlay fl yla da özellikle çocuklu aileleri, her an ndan keyif alacaklar bambaflka bir tatile davet ediyor. Cycleurope yine Türkiye dedi... decides Turkey again... Dünyan n önde gelen bisiklet firmalar n bünyesinde bar nd ran Cycleurope grubunun her y l düzenledi i bisiklet sergisi, 26 Eylül 10 Ekim tarihleri aras nda, Belek te aç ld. Sergi, geçen y l oldu u gibi, firmam z bünyesindeki Astral seyahat acentas n n katk lar ile skandinavya n n önde gelen tur operatörleri toplulu undan temsilcili ini sürdürdü ümüz Ving in organizasyonuyla gerçekleflti. Sergi, Cycleurope un davetiyle skandinav ülkelerinden gelen 500 ü aflk n yetkili sat c n n kat l m yla Gloria Golf otelinde düzenlendi. Baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50 ülkede y ll k sat fl 1,5 milyon adedi geçen grubun sergisinde, son model bisikletler, çeflitli aksesuarlar ve spor aletleri büyük ilgi çekti. Program kapsam nda düzenlenen seminerlerde bisiklet teknolojisinden güncel bilgiler konunun uzmanlar nca kat l mc lara aktar ld. Cycleurope Sat fl Müdürü Say n Eva Fredriksson, organizasyonu; Bu y l 32.sini düzenledi imiz bu organizasyonu, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülke/ destinasyonda gerçeklefltirdik. Ancak son iki y ld r, bugüne kadar yaflad - m z aksakl klar n hiçbirini yaflam yor olmam z, Astral seyahat acentas n n, Ving ve bizimle yapt iyi iflbirli inin neticesidir. Çok memnunuz, tekrar gelmeyi planl yoruz. fleklinde de erlendirdi. Alanya n n bir anahtar da bizde... Alanya Belediyesi, ilçeye 2006 sezonunda 50 binin üzerinde turist getirmemiz dolay s yla Astral seyahat acentam z, gümüfl anahtar la ödüllendirdi. 22 Kas m da, Alanya Belediye Meclis Salonu nda Baflkan Say n Hasan Sipahio lu - nun ev sahipli inde gerçekleflen törende ödülü, acentam z n Genel Müdür Vekili Say n Hüseyin Cihano lu ald. Alanya Municipality has awarded Bast yal s Astral Travel Agency with a silver key for bringing over 50,000 tourists to the town in the 2006 season. Mr. Hüseyin Cihano lu, Astral s deputy general manager, received the award at the ceremony held in the Alanya Municipality Council Hall on November 22. The ceremony was hosted by Mr. Hasan Sipahio lu, Alanya Mayor. Thomas Cook Northern Europe, a tour operator we represent, combined its existing hotel services, namely Ving Resort, Garden and Spies SunClub, under the name SunGarden as of the beginning of the season. Created through even improved standarts of service, SunGarden focuses on details that meets the needs of families with children and offers a more functional hotel environment. The new approach, called SunGarden and SunGarden Plus, is being applied in 21 hotels in 6 countries. Following Garden and VingResort s approach since its foundation, the Side Resort Hotel has become one of the five SunGarden s in Turkey. Welcoming each season with improvements and arrangements done during winter months in order to increase its customers satisfaction, the Side Resort invites families with children to enjoy a unique holiday experience through the SunGarden concept. Cycleurope, which houses the leading bicycle firms of the world, held its annual bicycle show in Belek between September 26 and October 10. Same as last year, the show was organized by Ving, a leading tour operator in Scandinavia, with support from Astral, Bast yal s travel agency. Over 500 certified dealers from the Scandinavian countries were invited by Cycleurope to the show, held at the Gloria Golf hotel. With an annual sale of 1.5 million bicycles in 50 countries, mainly in Europe, Cycleurope attracted a great deal of attention in the exhibitions of the latest bicycle models, various cycling accessoires and sports equipment. The participants were also briefed on the developments in the bicycle technology through a number of seminars given by the experts during the program. Ms. Eva Fredriksson, Cycleurope sales manager, said of the organization, We have held this organization for 32 years in many different countries, including Turkey. We owe Astral Travel Agency and Ving for their cooperation with us and for the fact that we are not experiencing any of the problems we have experienced in all previous shows. We are very satisfied and we plan to come back. We have Alanya s Key... 5

6 Evimizi Hofl Bulduk We Loved Our Home lk kez 20 y l önce geldi im Türkiye ye bu on beflinci ziyaretim y l ndaki ilk seyahatimizde Çeflme de kalm flt k. Bizim için her fley çok farkl, özel ve ilgi çekiciydi. Tatilimiz boyunca otelde, restoranda, al flveriflte, yolda karfl laflt m z her fley bizim için çok farkl ve ilginç herkes çok samimiydi. Tatillerimiz s ras nda Türkiye nin tarihi güzelliklerinden Efes ve Pamukkale yi de görme olana bulduk. Çeflme den sonra Alanya, Antalya, Kemer, Foça, zmir ve Side de bulunduk ve sonunda incimizi bulduk. Evimiz dedi imiz yer: Side ve Side Resort... I first visited Turkey twenty years ago and this is my fifteenth. We stayed in Çeflme on our first trip in It was a very different, special and exciting experience for us. Everything we saw at the hotel, restaurants, shops and on the street was very interesting and everybody was very friendly during the holiday. We also got to see Ephesus, one of the historical wonders of Turkey, and Pamukkale during our holidays. After Çeflme, we visited Alanya, Antalya, Kemer, Foça, zmir and Side as well. We had finally found our pearl Side and Side Resort, the place we call home. I have memories that have left deep marks. One of these is the Alanya trip I went on with with my wife and her parents, who were in their eighties at the time. We had worries about the holiday while we were going there because they were both physically challanged and had trouble walking. Thanks, however, to the world-famous Turkish hospitality, everything went smoothly and they were met with respect and help wherever we went. Everthing we experienced amazed and pleased us. They wanted to come to Turkey on holiday again the following year and this time we chose Side. Bu süre zarf nda beni derinden etkileyen an lar m oldu. Bunlardan biri 1990 y l nda eflimin 80 yafllar ndaki anne ve babas yla Alanya ya olan seyahatimizdi. Giderken tatilimizin nas l geçece i ile ilgili endiflelerimiz vard. Çünkü her ikisi de engelliydi ve yürümekte güçlük çekiyorlard. Fakat Türk dostlu u her fleyin yolunda gitmesini sa lad. Her yerde sayg ve yard mla karfl land lar. Yaflad klar m z n bu denli olumlu olmas na flafl rd k ve çok memnun kald k. Bir sonraki y l tatile yine Türkiye ye gelmek istediler. Bu sefer Side yi tercih ettik. I had a similar experience about ten years ago when I had a holiday in Foça with my sister and her husband who had had a stroke and difficulty speaking. All of my brother-in-law s requests were met throughout the holiday, and when it was over, he felt as if he had been reborn. We went to Foça again the following year and we were welcomed with the same care and hospitality. I met Mr. Mehmet Bast yal in 1993 and we formed a nice friendship. Since then, meeting with Mehmet Bast yal on our each visit has been a source of excitement and pleasure. Bunun benzeri bir an m da yaklafl k on y l önce felç geçiren ve konuflmakta zorluk çeken kay nbiraderim ve efliyle Foça da geçirdi imiz tatildi. Tatil boyunca kay nbiraderimin tüm istekleri yerine geldi ve bu tatilden sonra sanki yeniden do du. Ertesi y l Foça ya tekrar gittik. Ayn ilgi ve ihtimamla a rland k te Say n Mehmet Bast yal ile tan flt k. Kendisiyle güzel bir arkadafll k kurduk. Sonras nda hemen her geliflimizde Mehmet Bast yal ile görüflmek bizim için heyecan ve memnuniyet kayna oldu.

7 Side eflsiz bir yer... Deniz k y s nda oluflu, tarihi dokusu ve mistik yap s yla bence efli benzeri yok. nsan flaflk nl a düflüren Antik flehrin kal nt ve eserlerini gezerken adeta 2 bin y l önceyi yafl yorsunuz. Sekiz kez bulundu umuz Side ye her geliflimizde Side Resort te kald k. Çünkü buras, içinde her fleyi bar nd ran yeflil bir ada gibi. Havuzlar, f skiyeler, büyük bar, konforlu ve rahat odalar, yeflil alanlar, güzel çiçekler, çimenler, a açlar... çinde tüm güzellikleri bar nd ran bir vaha... Sabah ve akflam birbirinden güzel ve lezzetli Türk yemeklerini sunan büfeler, Türk mutfa n n neden dünyan n önemli mutfaklar aras nda yer ald n anlamam - z sa l yor. De iflik tatlar arayanlar için de harika yemekleriyle talyan restoran La Sera y tavsiye ederim. Oteli vazgeçilmez k - lan bir baflka etken de çal flanlar... Tüm çal - flanlar misafirlerine daha iyi hizmet vermek için çabal yorlar. Hepsi çok e lenceli ve yard msever. Servis harika... Konuklar n e lendirmek için her akflam farkl gösteri ve etkinlikler düzenliyorlar. Ve iflte yine buraday z. Bizi buraya ba layan misafirperverlik ve s cak dostluk nedeniyle... Side eflsiz bir yer... Deniz k y s nda oluflu, tarihi dokusu ve mistik yap s yla bence efli benzeri yok. nsan flaflk nl a düflüren Antik flehrin kal nt ve eserlerini gezerken adeta 2 bin y l önceyi yafl yorsunuz. There is no place like Side... Its location by the sea, its historical texture and mystical structure make it unique. Visiting the ruins of the amazing Ancient City takes you back in time 2,000 years. There is no place like Side... Its location by the sea, its historical texture and mystical structure make it unique. Visiting the ruins of the amazing Ancient City takes you back in time 2,000 years. We have stayed at the Side Resort on each of our eight visits of the town because it is like a gren island wich has everything. Swimming pools, fountains, the big bar, comfortable rooms, green environment, beautiful flowers, grass and trees an oasis that houses all that is beautiful. Buffets that offer delicious Turkish meals in the morning and evening make us understand why the Turkish cousin is among the most important ones in the world. For those looking for different tastes, I can recommend the hotel s Italian restaurant, La Sera. Another thing that makes the hotel irresistable is its staff. All the staff are in a competition to offer the best service possible. All are fun and helpful. The service is super. They have different shows and activities to entertain their guests every night. And we are here again for the hospitality and warmth that binds us here. This is our second home... Hasse HOLMGREN kimdir? sveçli y l nda bafllad gazetecilik hayat n n, 33 y l nda sveç in en çok okunan gazetelerinden Expressen de spor ve gezi sayfalar n haz rlad. Gezi bölümünü haz rlad süre boyunca Türkiye den Çeflme, Alanya, Antalya, Foça, Kemer ve Side destinasyonlar n konu alan yaz lar yazd. Who is Hasse HOLMGREN? Swedish. In the 33 years of his career as a journalist, which he began in 1961, he wrote the sports and travel pages in Expressen, one of the most popular newspapers in Sweden. During the time he wrote the travel pages, he published articles on Çeflme, Alanya, Antalya, Foça, Kemer and Side destinations. Buras bizim ikinci evimiz... Hasse HOLMGREN

8 Din ve Turiz KEND N B LMEK Mehmet BASTIYALI Religion and T Otuz sene kadar önceydi. O y llarda zmir de yay mlanan Express gazetesine bir yaz yazmam istenmiflti. Bugün gibi hat rlar m. Din ve Turizm bafll n verdi im bir yaz yazm flt m onlar için. Çünkü o dönemde benimle yap lan hemen her görüflmede, bir din adam olarak turizm mesle ini icra ediyor olmama dikkat çekiliyor ve insanlar bu iki olguyu nedense birbirine z t görüyordu. Halbuki ben, bu kavramlar n birinin di erini tamamlad na ya da en az ndan katk sa lad na inanmaktay m. Turizmin bar fl ile nas l bir ba içinde oldu u ABD ye yönelen 11 Eylül sald r lar ndan sonra dünyan n gözü önüne serilmifltir. T pk genellikle insanlar n sahip olduklar fleyin k ymetini tam olarak kavrayamad klar gibi turizmci de, turist de o tarihe kadar turizmin bar fl oldu u müddetçe sa l kl bir flekilde gerçekleflebilece ini pek düflünmüyordu. Terörün ne denli turizmin düflman oldu u maalesef 11 Eylül le birlikte herkesçe idrak edilebilmifltir. Ne gariptir ki, dünyada kitleleri bu denli olumsuz etkileyen terörün en ac mas z yaz k ki dini duygular kötü emellerine alet edenlerden, özellikle de Müslüman olduklar n iddia edenlerden gelmektedir. Baflkas n n inanc na sayg l olmay ö reten slam dinine inanc olan biri olarak bunu anlamam imkâns z. stismara ve yanl fl anlamland rmaya fazlas yla aç k olan din kavram, maalesef tarih boyunca ço unlukla yanl fl yorumlara ve uygulamalara maruz kalm flt r. Hemen hepimizin bildi i gibi, üç semavi dinin ortak mesaj, gerçek anlam yla insan olmay baflarabilmemiz ö retisidir. Ancak unutulmamal d r ki, hiçbiri tek bafl na bu gaye için yeterli de ildir. Hz. Musa n n on emri ile Hz. sa n n en önemli ö retisi birbirimizi sevmek ve Hz. Muhammed in temel ö retisi birbirimizin yard mc s olmak özellikleri bir araya getirildi inde ortaya mükemmel bir insan profili ç kmaktad r. Bu insan profilinin hakim oldu u toplumlarda da bar fl içinde bir yaflam ve güven ortam hüküm sürer. flte turizm, icra edilebilmesi için, böyle bir güven ortam na ihtiyaç duyan meslek dallar n n bafl nda yer al r. It was about thirty years ago when I was asked to write an article for the Express, a newspaper published in zmir at the time. I still remember it as if it happened today. I wrote an article titled Religion and Tourism because in most of the interviews that were done with me at the time people would highlight the fact that I was both in theology and tourism, two things people thought did not go together. On the contrary, I believe that these concepts complete, or at least contribute to, each other. The links between tourism and peace have become more visible since the September 11 attack on the USA. Generally speaking, people cannot grasp the importance of something they already have. In the same way, neither tourists nor people in tourism had considered the fact that tourism is only possible if peace is in existence. September 11 clearly demonstrated to what extend terrorism is able to cause damage to tourism. Surprisingly, the most ferocious forms of terrorism seem to come from those abusing religious beliefs, particularly from those who claim to be Muslims. As a believer of Islam, a religion that preaches respect for others beliefs, I find this approach impossible to comprehend. Religion as a concept is wide-open for abuse and misinterpretation, and unfortunately, it has frequently been misinterpreted and malpracticed since the beginning of time. We almost all know that the shared message of all three main religions is the teaching of how to succeed in being a human in its real meaning. However, we must not forget that none of them on its own is enough to reach the aim. Moses s ten commandments, Jesus Christ s most important teaching, which urges loving one another and Mohammad s teaching, help one another, collectively draw a perfect human profile. Life in peace and security reigns in a society where this human profile is dominant. Tourism leads the professional fields in which such a feeling of security isessential to practice it. 8

9 KNOWING THYSELF m ourism Üç semavi dinin ortak amac ; dil, din ve rk farkl l klar gözetmeyen gerçek birer insan profili yaratmak iken, insanlar de il di er din mensuplar na, ayn dine ve hatta ayr mezhebe mensup kiflilere bile önyarg l ve ac mas zca davranabilmektedirler. Böyle bir umutsuzluk ortam nda ortaya ç kan yüce insan Mevlana, insanl a hoflgörü afl lamaya çal flm flt r. Ne mutlu ki, bir nebze olsun baflarm flt r da. Ama insano lunun hemen her fleyi kendi inanç ve düflüncesi do rultusunda de erlendirdi ini bilen Mevlana, Bildiklerin, karfl ndakinin anlayabildi i kadard r demifltir. Bu büyük insan n de erini bilen UNESCO yetkilileri de, do umunun 800 üncü y l dolay s yla 2007 yi Dünya Mevlana Y l olarak ilan etmifltir. Her ne kadar dünyada cereyan eden olumsuzluklar nedeniyle zaman zaman umutsuzlu a kap l yor olsak da, umudun asla kaybetmememiz gereken de erlerden oldu unu akl m zdan ç kartmamal y z. Bu düflünce ile küçük bir hikâyeyi sizinle paylaflmak istiyorum. Sessiz bir ortamda yanan dört mum, aralar nda konuflurlar: lki, Ben Bar fl m; kimse benim yan k kalmam istemiyor der ve söner. kincisi, Ben nanç m; neredeyse kimse beni art k gerekli görmüyor. Bu nedenle daha fazla yanmama gerek yok deyip o da söner. Üçüncü mum, Ben Sevgi yim; insanlar beni önemsemeyip bir kenara itti, en yak nlar n bile sevmeyi unuttular. Art k yan k kalmaya gücüm kalmad deyip söner. O an ans z n bir çocuk girer odaya, mumlardan üçünün yanmad n fark eder. Ve Neden yanm yorsunuz? Sizin sonuna kadar yanman z gerekir. diyerek a lamaya bafllar. Dördüncü mum çocu a döner, Korkma! Ben hâlâ yan yorum. Di er mumlar yeniden yakabiliriz. Ben Umut um der. Çocuk, umut mumunu a layan gözlerle al r; di er mumlar yakar. Umudun alevi yaflam m zdan hiç eksilmesin ki, her birimiz umutla sevgiyi, inanc ve bar fl sürdürebilelim. Dileyelim ki öyle olsun. Although the common purpose of the three main religions is to create a human profile that is stripped of prejudices based on language, religion and race, people treat those belonging to the same religion or other sects of the same religion with prejudice and cruelty, let alone those belonging to other religions. Mevlana appeared in such a time of dispair and tried to spread some tolerance, which he was able to achieve to some extend. However, Mevlana knew that people filtered almost everthing through their own beliefs and thoughts, and he said, You know as much as others can understand. Grasping the greatness of this man, UNESCO decided to dedicate the year 2007 to Mevlana on the 800th year of his birth. No matter how much of our hope we lose because of all the evil in the world, we must always keep in mind that hope is one of the values we have to hold on to. This reminds me of a story that I would like to share with you: Four lit candles are talking quietly among themselves. One says, I am Peace and no one wants to see me lit, and puts itself out. The second says, I am Faith and hardly anyone needs me anymore. There is no more need for me to keep burning, and it too puts itself out. The third candle says, I am Love and people have pushed me aside because they think I am not important. They have even forgotten how to love their closest ones. I have no more strength to keep burning, and it puts itself out as well. At that moment, a child enters the room and notices that three of the candles have gone out. He says, crying, Why are you out? You have to keep burning until the end!. The fourth candle turns to the child and says, Don t be afraid! I am still burning. We can light the others again. I am Hope! The child takes the Hope candle and lights the others. May we all keep the flame of Hope alive. May we all keep Love, Faith and Peace alive with our Hope. 9

10 10 B Türkiye de her fley yolunda gidiyor Everything s going well in Turkey u say m zda, on sekiz y l önce Galatasaray voleybol tak m n n formas n iki sezon giymek üzere att imzay, flimdi otel kontratlar na atan sportmen bir turizmciyi, Say n Msadek Lahmar konuk ettik. Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve S rbistan dan yirmiyi aflk n destinasyona y lda 155 bin turist gönderen tur operatörümüz Medina Grup un Slovakya ve Çek Cumhuriyeti nin genel müdürlü ünü yürüten Say n Lahmar ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirtik... Medina Grup için Türkiye ne anlama geliyor? Eksik oldu umuz konu nedir? Türkiye, müflterilerimiz taraf ndan çok sevilen bir destinasyon. Buras, iflbirli i içinde oldu unuz taraflarla tam bir güven ortam n n olufltu u, gözü kapal yat r m yap labilecek nadir destinasyonlardan. Bugüne kadar genellikle sözleflmelerimizi garanti konaklama fleklinde yapmad m zdan yüksek sezonda oda bulmakta baz s k nt lar yaflad k. Bu durumu, acentam z olarak sizin yard m n zla aflm fl olsak da gelecek y l için garantili oda say m z art rd k. Bununla birlikte Türkiye, ayn kategoride de erlendirdi imiz Tunus, M s r gibi ülkelerle k yasland nda pahal bir ülke olmay sürdürüyor. Dolay s yla sat fl daha zor. Sat flta önemli noktalardan biri de reklamd r. Bu anlamda Türkiye nin Avrupa ülkelerinde yapt reklam n yeterince iyi oldu unu düflünüyorum. Ancak bizim ihtiyac m z flu: Tan t ma yönelik olarak haz rlanan reklamlar n giderinin Türk devleti taraf ndan karfl lanmas ya da en az ndan devletin buna katk sa lanmas d r. Bast yal Haber Bülteni üst düzey bürokratlara, bakanl klara ulaflan bir yay n. Buradan vermek istedi iniz bir mesaj var m? Daha önce havayollar nda görev alm fl biri olarak flunu söylemeliyim ki, tafl mac l k bir destinasyon için en önemli hususlardan biridir. SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i) nin da lmas ndan sonra özerkli ine kavuflan ülkeler, h zla refah düzeylerini, dolay s yla da turizm potansiyellerini art rmaktalar. Bu nedenle bu gibi ülkelerden turist kabul eden ülkelerin milli havayollar n n örne in Türkiye den Türk Hava Yollar n n, potansiyeli olan bölgelere sefer koymalar ve ihtiyaca göre bu seferleri art rmalar n n yerinde olaca- n düflünüyorum. Türkiye, çal flt n z di er ülkelere göre ne gibi avantajlara sahip? Öncelikle burada organizasyon ve servis anlay fl n n çok daha iyi oldu unu söylemeliyim. Do al güzellikleri, iklimi, çok yönlülü ü, yani görülecek/ yap lacak çok fleyin oluflu Tabii ki ünü dünyaya yay lm fl olan Türk mutfa ndan da bahsetmeden geçmek olmaz. Öteki ülkeler de birçok güzelli e sahip ancak Türkiye nin özel bir yeri var. I n this issue, we talk to Mr. Msadek Lahmar, an athlete in tourism. He signed a two-year contract with Galatasaray volleyball team eighteen years ago, and now he signs contracts with hotels. Halkla iliflkiler sorumlumuz Gülça Özmermer, Msadek Lahmar ile Alba Resort otelinde görüfltü We had a pleasant conversation with Mr. Lahmar, Slovakia and the Czech Republic general manager of Medina Group, one of our tour operators taking 155,000 tourists from Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Rumania and Serbia every year to over twenty destinations. What is Turkey to Medina Group? What do we need to improve? Turkey is a very popular destination among our customers. It is one of the very few destinations where you can completely rely on the other end of the cooperation and make an investment without a doubt. There have been a few instances in which we had problems finding rooms in high season because of the fact that we do not usually include guaranteed lodging in our contracts. Even though we have been able to solve the problem with your help, we made an increase in the number of guaranteed rooms for next year. Turkey is an expensive country compared to countries such as Tunisia and Egypt, both of which we consider in the same category as Turkey. Therefore, it is more difficult to sell. One of the important points in sales is advertising. On that, I believe the advertising campaigns Turkey has held in Europe have been good enough. However, we need the Turkish government to pay for the advertorials, or at least contribute to the payment. Bast yal News Bulletin reaches higher level bureaucrats and ministries. So, is there a message you would like to give? As someone who has worked in airlines, I have to say that transportation is one of the most important issues for a destination. The countries that gained freedom after the Soviet Union dissolved have been rapidly improving their prosperity, thus also improving their tourism potentials. For that reason, I think it is important for a country getting tourists from former Soviet Union countries to have national flight services to and from those destinations and to increase the number of the flights as needed. Compared to the other countries you have worked in, what are Turkey s advantages? I have to say that the sense of organization and service here are much better. There is also its nature, climate and diversity, that is, there are many things to see and do... Of course, its world-famous cousine cannot go unmentioned. Other countries have many wonders, too, but Turkey has a special place. I personally would like to see Turkey as our number one destination because everything is going well here and I love the country. Therefore, I want to come here more often and discover new things.

11 fiahsen Türkiye nin bizim için 1 numaral destinasyon olmas n diliyorum. Çünkü burada her fley yolunda gidiyor ve ben buray çok seviyorum. Dolay s yla daha s k gelmek ve yeni fleyler keflfetmek istiyorum. Alternatif turizm bak m ndan tercihler önümüzdeki y llarda sizce ne yönde flekillenecek? Bu konuda özellikle Avrupa da denize k y s olmayan ve güneflin yüzünü az gösterdi i ülkelerin alternatif gelifltirmek zorunda olduklar n düflünüyorum. Ayr ca bir destinasyona birçok kez giden müflteriye yeni fleyler sunmak gerekir. Örne in bir turist M s r a önce piramitleri görmek için gidiyor, ya sonra? Alternatif turizm anlam nda son y llarda, çevre turizmi baflta olmak üzere, spa ve kültür turizminin de talep görmeye bafllad n gözlemlemekteyiz. Ayr ca sa l k turizmindeki geliflimin gelecek y llarda h zla artaca na inan yorum. Bu konuda fiyat avantaj ndan ötürü Akdeniz in birinci, Tunus un ikinci önemli destinasyon olaca n öngörüyorum. Pazar n z n özelliklerinden kaynaklanan s k nt lardan söz eder misiniz? Turizm faaliyetlerine son y llarda bafllayan sorumluluk alan m zdaki ülkelerde, bizim gibi ciddi tur operatörlerinin yan s ra pek çok gayri ciddi tur operatörleri de vard r. Bunlar k sa vadede müflterinin paras n al p karfl l nda hizmet vermeyen ve belli bir süre sonra da iflas eden firmalard r. Söz konusu tur operatörleri otellerden gerekli kontenjanlar almadan, sanki rezervasyonlar yap lm fl gibi, destinasyonlara gönderdikleri turistlerin zor durumda kalmalar na neden olmaktad rlar. Bu gibi olumsuzluklar, maalesef genel olarak tur operatörlerinin imaj n zedelemektedir. Firman z n profili ile gelecek plan/ projelerinden söz eder misiniz? Medina Grup olarak bünyemizdeki Best Reisen ve Medina Tours ile outgoing, Next Travel ile de incoming operasyonu yap yoruz. Outgoing operasyonumuzla Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve S rbistan dan 20 yi aflk n destinasyona y lda yaklafl k 155 bin turist gönderiyoruz. Gelecek y l Romanya dan Türkiye ye iki yeni charter daha bafllat yoruz. Yavafl ve emin ad mlarla büyümeyi amaçl yoruz. Önümüzdeki y llarda Türkiye de yeni destinasyonlar açmay düflünüyor musunuz? Stratejimiz öncelikle mevcut destinasyonlar m zda en iyi hizmeti vermektir. E er bir destinasyonda iyi çal fl rsak oradaki talep de artar. Örne in Marmaris le çal fl yoruz ve ayn zamanda bu destinasyonu Rodos ile kombinasyonlu olarak da sunuyoruz. Bunun gibi bir program gelecekte Bodrum ve Kufladas için de yapabiliriz. Türkiye de de erlendirilebilecek daha birçok destinasyon var. Ve son olarak Bast yal desem... Burada bir giriflimde bulunursan z, gözünüzün arkada kalmayaca - n söylemeliyim. E er Bast yal gibi iyi bir temsilciniz varsa bütün sorunlar n üstesinden gelebilirsiniz. Bast yal ile çok iyi, samimi ve sayg l bir iflbirli imiz oldu unu belirtmeliyim. fline sayg duyan insanlarla çal fl yoruz. Her fley sorunsuz gidiyor. Diliyorum ki hep böyle gidecek ve birlikte ilerleyece iz. What do you think future preferences will be like in terms of alternative tourism? I think countries that have no coastlines and those that get little sunshine have to develop alternatives. Also, it is necessary to offer new things to people who have been to a destination more than once. For example, a tourist goes to Egypt to see the pyramids. Then what? We see that environmental tourism has been in demand as well as spas and cultural tourism lately. I also believe that health-oriented tourism will pick up speed in the years to come. I suppose the Mediterranean, followed by Tunisia, will be the most important destinations because of their advantages in price. Could you tell us about the problems stemming from the features of the market? There many irresponsible tour operators as well as serious ones like us in the countries within our area of responsibility that have recently begun to deal with tourism. Such companies take the customers money and offer no service in return, and they go bankrupt in a short time. They cause tourists to have hard times because they send their customers to hotels without learning about their quota and without making reservations. Such unfortunate incidents cause damage to tour operators image in general. Could you tell us about your firm s profile and your plans and projects for the future? Medina Grup has outgoing operations with Best Reisen and Medina Tours and incoming operations with Next Travel. We send around 155,000 tourists to over twenty destinations in Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Rumania and Serbia through our outgoing operations. We are starting two more charters from Rumania to Turkey next year. We aim to grow slowly and in a self-confident way. Are you thinking of opening new destinations in Turkey in the future? Our strategy is to offer the best service in the destinations we already have. Good service will increase the demand for that destination. For example, we operate in Marmaris and we also offer this destination in a combination with Rhodes. We might consider a similar program for Bodrum and Kufladas in the future. There are still many destinations to consider in Turkey. What would you like to say about Bast yal? I have to say that you will not have any doubts if you start something with Bast yal. If you are represented by a company such as Bast yal, you can overcome all problems. I must say that we have very good, sincere relationship built on mutual respect with Bast yal. We work with people that have respect to their jobs. Everything has been going on smoothly and I hope it will continue this way and we will progress together. Msadek Lahmar kimdir? 1961 de Tunus ta do du. Üniversite e itimini ülkesinde tamamlamas n n ard ndan bir y l Amerika da e itim gördü. 15 y l kadar Tunus Milli Voleybol Tak m nda oynayan Say n Lahmar, turizme Tunus Hava Yollar ile ad m at p uzun bir süre firman n Macaristan müdürlü ünü sürdürdü y l nda Medina Grup a geçen Msadek Lahmar, evli ve bir çocuk babas d r. Who is Msadek Lahmar? He was born in Tunisia in After he got a degree in his home country, he got a year of training in the USA. Mr. Lahmar played volleyball for the Tunisian national team for fifteen years. He began his career in tourism with Tunisian Airlines and was Hungary manager of a company for a long time. Msadek Lahmar was recruited by Medina Group in He is married with a child.

12 A dan Z ye Notes on zmir in, EXPO 2015 in ev sahibi oldu unun ilan edilmesini bekledi imiz an a say l günler kala, bu önemli tema ve kültür organizasyonunu daha yak ndan tan mak istedik. Yaz m zda, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Aziz Kocao lu nun konu hakk ndaki mesaj na da yer verdik. Only a few days away from the moment in which we hope it will be announced that zmir will be hosting EXPO 2015, we wanted to get to know this important thematic and cultural organization. We also include a message from Mr. Aziz Kocao lu, zmir Mayor, on the issue. Ad (EXPO), anlam uluslararas sergi olan exposition' sözcü- ünün k saltmas ndan geliyor. EXPO is short for the word exposition, which refers to an international exhibition. Bu sergide ziyaretçilere ürünler de il; fikirler, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, ulusal kültürler ve temayla ba lant l olarak dünyan n gelece ine yönelik projeler, farkl sunumlarla tan t l yor. Ideas, scientific and technological advancements, national cultures and, depending on the theme, projects related to the future of the world are presented to the visitors, not products. Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an n, ekim ay nda Türkiye de bulunan BIE (Bureau Internatinal des Expositions/ Uluslararas Sergiler Bürosu) heyetine ayr ayr davetler vermeleri, zmir in EXPO 2015 e ev sahipli i yapmas konusunda devletin deste ini gözler önüne seriyor. Turkish President Gül and Prime Minister Erdo an both sent welcoming invitations to the delegates from BIE (Bureau Internatinal des Expositions), visiting Turkey in October, which is a clear indication that the highest offices of the country support zmir s candidacy. Çok önemli bir proje olarak EXPO 2015 in, zmir e oldu u kadar ülkemize de birçok fley kazand raca kesindir. Being a very important project, EXPO 2015 will obviously earn the country, as well as zmir, greatly. Daha sa l kl bir dünya için yeni yollar ve herkes için sa l k zmir EXPO 2015 in temas. New routes to a better world and health for all is the main theme of zmir EXPO En az 3, en fazla 6 ay süren EXPO lar 5 y lda bir yap l yor. EXPO is held every five years and could last three to six months Fuar süresince dünyan n dört bir yan ndan 40 milyonu aflk n ziyaretçinin zmir e gelmesi ve bu büyük organizasyonda 58 bin 500 kiflinin görev almas planlan yor. The organizers are expecting over 40 million visitors from all around the world to come to zmir for the event and they are planning to hire 58,500 people to work during the organization. Gayesi, uluslararas iliflkileri güçlendirmek, kültürel de erleri tan tarak paylaflmak, düzenlendi i yerin de iflimi ve geliflimine destek vermek olan EXPO lar n ilki 1851 de Londra Kristal Palace ta düzenlenmiflti. Organized at the London Crystal Palace in 1851 for the first time, the purposes of each EXPO are to strengthen international relations, promote and share cultural values, and support the change and development of the hosting country. Haz rl klar çerçevesinde haz rlanan, EXPO 2015 zmir için beklentiler, çal flmalar ve görüntülerin ayr nt s yla yer ald toplam 340 sayfal k iki kitap, zmir ile rakibi Milano aras nda tercih yapacak 104 ülkenin delegelerine gönderildi. Two books with a total of 340 pages were prepared to include details of expectations from EXPO 2015 and work being done along with images, and they have been sent to the delegates of the 104 countries that are to choose between Turkey and Italy, her rival. Ifl l fl l parlayan Fuarlar fiehri zmir de EXPO heyecan her geçen gün yükseliyor. The level of excitement about EXPO is rocketing each day in zmir, the city of fairs. nciralt nda gerçekleflecek EXPO alan na teleferik hatt çekilecek, ay-y ld z fleklinde ve 35 bin kiflilik tiyatro ile dev bir kule yap lacak. Yine ayn alanda feribot iskelesi, 82.5 hektarl k bir alan kapsayacak EXPO gölü, köprüler, seyir tepesi, sergi pavyonlar, 103 restoran n yan s ra bin 500 konutluk bir köyün de kurulmas planlan yor. A cable car line will be installed to the area in Inciralt, where EXPO will take place, and a crescent-and-star-shaped theater that will hold 35,000 people as well as a gigantic tower will be built. The ferryboat station planned for the area will cover 82.5 hectares. Other projects include an EXPO lake, bridges, a watching hill, exhibition halls, 103 restaurants and a village of 500 houses. Japonya n n Aichi bölgesinde 2005 y l nda düzenlenen EXPO, 150 y l aflk n süredir yap lan organizasyonun sonuncusuydu. EXPO has been organized for over 150 years and the last one was in Aichi, Japan in Koordineli bir çal flmay gerektiren EXPO da, bu büyük projeyi omuzlayan iki kurum zmir Büyükflehir Belediyesi ve zmir Ticaret Odas na birçok kurum, kurulufl ve sivil toplum örgütü destek veriyor. EXPO is an immense project and requires good coordination. zmir Municipality and the zmir Chamber of Commerce have taken under the project and they are supported by many institutions and organizations. Lobi faaliyetleri, uluslararas organizasyonlar ve fuarlarda gösterilmek üzere zmir Ticaret Odas, zmir EXPO 2015 için bir tan t m filmi haz rlad. The zmir Chamber of Commerce has prepared a promotional film to be shown in internationsl organizations, lobbies and exhibitions. May s 2006 da zmir, EXPO 2015 için resmi adayl n aç klayan ilk kent oldu. zmir was the first city to officially apply to host EXPO 2015 in May

13 Neticede ev sahibini belirleyecek olan heyet, zmir gezi ve incelemeleri s ras nda kendilerini en çok etkileyen konunun zmirlileri yak ndan tan ma f rsat bulduklar Kemeralt gezisi oldu unu belirtti. The delegates who will determine the host city said that they were most impressed by the Kemeralt visit, during which they had the chance to learn about the people of zmir. Organizasyon, bugüne de in, birçok yeni fikir ve buluflun tan t lmas na da olanak verdi. The organization has helped the promotion of countless ideas and innovations since it was introduced. Önemli ve ilginç kimi örnekler flöyle s ralanabilir: 1855 te dikifl makinesi; 1862 de hesap makinesi; 1867 de hidrolik asansör, telgraf; 1876 da telefon, daktilo; 1889 da ilk benzinli araba, bisiklet, 1970 te ay tafllar, uzay kapsülleri, robot teknolojileri vb. bu proje kapsam nda tan t ld. Several important and interesting examples include the sewing machine in 1855, the calculator in 1862, the hidrolic elevator and the telegram in 1867, the telephone and the typewriter in 1876, the first fuel powered automobile and the bicycle in 1889, rocks from the moon, space capsules and robotic technologies in Paris in simgesi olan ünlü Eyfel Kulesi 1889 y l nda düzenlenen EXPO için yap ld. The Eiffel Tower became the symbol of Paris when it was built for the 1889 EXPO. Rakibimiz talya n n Milano flehri, adayl n, Gezegeni Beslemek, Yaflam çin Enerji temas yla aç klad. Milan, the other bidder from Italy, unveiled its desire to host the event through the theme of Feeding the Planet, Energy for Life. Sergi, düzenlendi i ülkeye, dünya ölçe inde sayg nl k kazand rman n yan nda söz konusu kentin sosyal ve fiziki altyap s n gelifltirerek kentsel yenilenmeyi ve de iflimi sa lay p yeni ifl olanaklar yarat yor. Not only does the exhibition offer the hosting country worldwide reputation, but it also helps the host city improve its social and physical infrastructure by encouraging the city to renovate itself and create new fields of employment. fiehrin gündelik yaflam na uzun süreli ve çok büyük bir hareket getirmesi beklenen EXPO, kal c yat r mlarla da önem kazan yor. EXPO, also important because of the permanent investments it will trigger, is expected to act as an activating force for the daily life of the city. Toplam alan n n yaklafl k 1.5 milyon metrekare olmas planlanan fuarda, 180 gün boyunca 75 bin kiflinin kat laca 35 bine yak n kültür sanat etkinli i düzenlenecek. Approximately 35,000 cultural and artistic activities will be attended by 75,000 people over a period of 180 days on a total area of 1.5 million square meters. Universiade 2005 organizasyonunu baflar yla tamamlamas, bu yar flta zmir in avantajlar ndan biridir. zmir is advantageous in this race because it handled Universiade 2005 successfully. Üniversite kentlerimizden biri olarak da tan nan zmir, bu büyük projenin de üstesinden baflar yla gelecektir. zmir, which is also known as one of the cities of universities, will handle this project successfully as well. Verilen sipariflle ünlü Alman mimari tasar m firmas Albert Speer, 100 kifliden oluflan kalifiye personeli ile EXPO alan proje çal flmas n haz rlad. The exhibition ground project was prepared by a team of a hundred people from Albert Speer, the famous German architectural design company. Yap lan oylamayla 2008 Mart ay nda BIE üyesi 98 ülkenin delegeleri 2015 EXPO sunun ev sahibini seçecek. 98 delegates of BIE will vote to determine the hosting city in May Zeytinin Ege ile özdeflleflmesi ve zeytinden gelen sa l simgeleyen etkinlik logosu, onlarca çal flma içinden halk oylamas yla seçildi. The event logo, symbolizing health from olives, which has become identical with the Aegean region, was chosen by the people from dozens of suggestions. Daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için sa l k olarak belirledi imiz EXPO temam z, zmir in antik ça dan bu yana önemli bir sa l k merkezi olarak an lmas yla güç buluyor. Ayr ca EXPO lar n ticari bir fuar olmaktan çok birer tema ve kültür etkinli i olarak nitelendirilmesi, zmir in kültürel miras n n zenginli i ve gelece e yönelik beklentileri ile de bire bir örtüflüyor. Her y l ev sahipli ini yapt m z 35 ihtisas fuar yla ülke ekonomisine ciddi kazançlar sa layan zmir, inan yoruz ki adayl m z aç klad - m z EXPO 2015 için de, her yönüyle ideal bir ev sahibi olacakt r. Genç Türkiye Cumhuriyeti nin 21. yy. hamlesinde çok önemli bir rol oynayaca na inand m z zmir in bu de iflen foto raf nda, EXPO 2015 in de olmas n çok istiyoruz. fiu anda zmir, dünya sahnesine ç kmak için sab rs zlanan, henüz keflfedilmemifl bir cevher niteli inde. Gelin bu cevheri birlikte parlatal m te zmir in ev sahipli inde gerçekleflecek büyük EXPO organizasyonunda buluflmak umut ve dileklerimle New routes to a better world and health for all this is EXPO theme we have agreed on and it finds its power in the fact that zmir has been known as an important health center since ancient times. Also, the fact that EXPO is considered as a thematic and cultural event rather than a commercial exhibition fits zmir s cultural heritage and its expectations of the future perfectly. It is our belief that zmir, contributing to the country s economy greatly by hosting 35 specialized exhibitions every year, will be an ideal host for EXPO We believe that zmir will play a very important part in the forward leap of the young Republic of Turkey in the 21st century and we would very much like to have EXPO 2015 take place in the changing picture of zmir. At present, zmir is like an undiscovered gem, anxious to step up on the world scene. Let s shine this gem together. Hoping to see you at the EXPO 2015 event hosted by zmir... Aziz KOCAO LU zmir Büyükflehir Belediye Baflkan / zmir Mayor 13

14 APPROACH Ben stanbul a Âfl k Oldum... I fell in Love with stanbul... Ve dünyadaki herkesin bu flehri yaflamas gerekti ini düflünüyorum. ster turist, ister ifladam gömle inizle gelin; bu flehir, tüm imkânlar n aya n za serecek. Sizi flafl rtacak ve büyüsü ile saracak. Asya ve Avrupa k talar n birlefltiren konumuyla Roma, Bizans ve Osmanl gibi üç dev imparatorlu a baflkentlik yapm fl olufluyla da tarihteki önemi ve bar nd rd binlerce y ll k eserlerle eflsiz bir flehir tan mlamas n hak ediyor. stanbul, yüzy llardan beri farkl kültür ve inançtan insanlar bir araya getirmekte... stanbul, dünden bugüne Do u ve Bat kültürlerini kucaklayan çarp c bir flehir... Özellikle toplant turizmi aç s ndan artan popülaritesinin nedenlerini anlamak güç de il. Toplant / konferans/ kongre amaçl geldi inizde bir yandan sultan sofralar ndan uyarlanan tariflerle donat lm fl sofralarda karn n z doyururken di er yandan son derece ça dafl bir ortamda, yüksek kalitede bir servis al p son iletiflim teknolojilerinden faydalanarak toplant n z gerçeklefltirebilirsiniz. fiehrin merkezinde yer alan Kongre Vadisi; 10 bin otel odas ile Hilton Kongre ve Sergi Merkezi, Askeri Müze, Cemal Reflit Rey Konser Salonu, Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda yer alan toplant mekânlar ndan olufluyor. Bununla birlikte Lütfi K rdar, ayn anda 3 bin 500 kiflinin yemekli a rlanabilece i, flehrin en büyük balo salonu olan Rumeli Fuar ve Sergi Salonu nu içinde bar nd r yor. Kongre Vadisi d fl nda CNR Uluslararas Expo Merkezi de büyük fuarlara ev sahipli i yap yor. Ancak bütün bu olanaklar 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçilen stanbul un talebini karfl lamaya yetmiyor. Bunun için, Kongre Vadisi alan yeniden düzenleniyor. Haz rlanan projeyle y k m, düzenleme ve eklemelerin ard ndan daha genifl bir alan içine alacak olan Vadi, 17 bin metrekareyi kapsayacak. Yeni Kongre Vadisi nin, Ekim 2009 da yap lacak Dünya Bankas, Uluslararas Para Fonu (IMF) 2009 y l Guvernörler Toplant s na yetifltirilmesi planlan yor. fiehirde, büyük otel zincirlerinin pek ço una - Swissotel, Intercontinental, Hyatt, Four Seasons, Kempinski, Hilton vb.- rastlamak mümkün. Bunlara, bu y l Starwood zincirine ait W oteli ve bir Four Seasons daha ekleniyor. Ayr ca gala yeme i, ödül töreni, temal geceler gibi özel etkinlikleriniz için de eflsiz tarihi nitelikli mekânlar sizi bekliyor. Esma Sultan Yal s, Adile Sultan Saray, K z Kulesi, 1001 Direk Sarn c ve hatta Dolmabahçe Saray... Bast yal Turizm grubu bünyesinde BST Events seyahat acentas olarak stanbul a daha fazla a rl k vermeye bafllad k. Elbette toplant turizminde Türkiye nin tek alternatifi stanbul de il. Ancak ülkemizde gerçeklefltirilen kongre ve konferanslar n yüzde 80 i stanbul da düzenleniyor. Bunun da en önemli ve hakl nedeni, havayoluyla Türkiye nin en kolay ulafl labilen noktas olmas d r. Âfl k oldu um stanbul baflta olmak üzere ülkemizin di er destinasyonlar nda da toplant / incentive turizmine katk da bulunabilmek ad na çal flmalar m z büyük bir memnuniyetle sürdürece iz. En içten sevgi ve sayg lar mla, And I believe everyone in the world has to experience this city. Come with your tourist or businessman shirt on; this city will present all its opportunities to you, amazing and wrapping you in its charm. stanbul deserves unique as a definition for its location connecting Asia to Europe, its significant history having been the capital of three giant empires: Roman, Byzantian and Ottoman, and its works of art of thousands of years. This city has gathered people from different cultures and beliefs for centuries. stanbul today is a stunning city embracing both eastern and western cultures. It is not difficult to understand why it has become popular especially in terms of MICE industry. When you come to stanbul for a meeting, a conference or a convention, you have your meeting in a highly modern environment enjoying high quality service and cutting edge technology while you are served dishes from Sultans kitchens. The Congress Valley, located in the heart of the city, is composed of 10,000 hotel rooms in the area, and meeting facilities at the Hilton Convention and Exhibition Center, Military Museum, Cemal Reflit Rey Concert Hall, and Lütfi K rdar Convention and Exhibition Center. Lütfi K rdar also houses Rumeli Exhibition Hall, the largest ballroom of the city, large enough to hold 3,500 people for a seated dinner. In addition to the Congress Valley, the CNR International EXPO Center is another alternative for exhibitons on a large scale. However, all these facilities cannot meet the demand of stanbul, the 2010 Culture Capital of Europe. Therefore, the Congress Valley is being rearranged. After a number of demolitions, arrangements and additions based on a project, the Valley will cover an area of 17,000 square meters. The new Congress Valley is planned to be finished by November 2009, in which the World Bank and IMF 2009 Governors Convention will take place. Many of the largest hotel chains of the world, such as the Swissotel, the Intercontinental, the Hyatt, the Four Seasons, the Kempinski and the Hilton, are available in stanbul. W Hotel of the Starwood chain and another Four Seasons will be added to the lot this year. For events such as gala dinners, award ceremonies and themed nights, unique historical venues are at your service. Esma Sultan Mansion, Adile Sultan Palace, the Maiden s Tower, 1001-Column Cistern, or even Dolmabahçe Palace are among such alternatives. As BST Events of Bast yal Tourism Group, we have been concentrating on stanbul lately. Of course, stanbul is not the one and only destination in Turkey to hold a meeting; however, 80% of the all the congresses and conferences held in Turkey take place in stanbul. The most important, and rightful reason of this is the fact that Istanbul is the most accessible destination in Turkey by air. We will gladly continue our operations in order to contribute to meeting and incentive travel in other destinations of our country as well as in stanbul - the city I fell in love with. With my best regards, 14 Gülflah BASTIYALI BST Events CEO

15 A Bast yal Classic Bir Bast yal Klasi i Bazen bir kahkaha kaz n r zihinlere... Bazen bir an dolan r dilimize... Ama hep gülümsemelerle hat rlanacak saatler b rak r geriye... Çünkü arkadafll k, çünkü paylafl m, çünkü Bast yal l olman n ayr cal denir di er ad na... Bast yal Ailesi nin bütün çal flanlar n bir araya toplayan geleneksel Sezon Sonu Etkinliklerimizin bir yenisini 08/ 11 Kas m da Side de düzenledik. Sometimes a laughter echoes in the mind. Sometimes a moment is talked about over and over again. It always leaves a smile on our faces for it is also known as friendship, sharing, privilege of being one of Bast yal... The latest traditional end-of-season activities, which gather all the members of the Bast yal family, was held in Side between November 8 and 11. Organizasyonumuzun ilk etkinli i, bu y l 5.sini düzenledi imiz Bast yal Futbol Turnuvas oldu. 8 er kifliden oluflan üç tak m n oyuncular, sergiledikleri baflar l futbol ve att klar gollerle göz doldurdular. Turnuva, son iki y l oldu u gibi Silence Beach otelde, Medicus un sa l k ekibi deste iyle yap l rken kupa töreni ve aile foto raf da gelenekselleflti i gibi gerçekleflti. Turnuvan n ard ndan Side Resort otelimizin konferans salonunda, firmam z n çeflitli birimlerinden 10 arkadafl m z n yar flt Kim 500 YTL ster? adl bilgi yar flmas düzenledik. Yar flma, kat l mc lara oldu u kadar seyircilere de keyifli ve heyecanl anlar yaflatt. Etkinliklerimiz çerçevesinde düzenledi imiz Sezon Kapan fl Yeme i nde, fas l heyeti ile birlikte seslendirilen flark lar ve gecenin sonunda sahne alan oryantalin gösterisi, haf zalar m za güzel anlar ekledi. Etkinlik program m z dâhilinde, 10 Kas m da Side Atatürk An t nda düzenlenen anma törenine kat ld k. An ta çelenk koyduk ve sayg duruflunda bulunduk. Paylafl m ve aile olma ruhunun güçlenmesine vesile olan kapsaml birlikteli imizin son etkinli i Manavgat Irma nda düzenledi imiz bot turuydu. Herkesin keyifle ve gönlünce zaman geçirmesine olanak veren tur, 20 y l önce Manavgat Irma nda bot turu düzenlemeye bafllamas na vesile oldu umuz Çobany ld z Yatç - l k n sahibi Say n Ramazan Tafl n, 20 y l boyunca süren uyumlu iflbirli imizin an s na Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Mehmet Bast yal ya plaket sunmas yla ayr bir anlam kazand. The first activity of the organization was the 5th Bast yal Football Tournament. Three teams of eight players earned the viewers compliments with their football skills and goals they scored. As it has been for the last two years, the tournament was held at the Silence Beach Hotel under the care of Medicus health team and ended with the trophy ceremony and family photograph as it has become the custom. Following the tournament, we organized a general knowledge quiz game named Who Wants 500 YTL? in the conference hall of the Side Resort Hotel, and ten of our friends from various units of the company joined the quiz game. The game was exciting and fun for the audience as well as the contestants. The classical Turkish music sung with the group of musicians during the end-of-season dinner and the oriental dance show at the end of the night left memorable moments in our minds. We joined the commemoration ceremonies held at the Side Atatürk Memorial on November 10. We left a wreath at the memorial and held a minute s silence. The last of our activities, which helped strengthen the family spirit, was the boat tour we had on the Manavgat River. Everybody had a great time on the tour, which gained a special meaning with the plaque Mr. Ramazan Tafl, the owner of Çobany ld z Yatching, which started the business with encouragement from us 20 years ago, presented to Mr. Mehmet Bast yal. Ailemize bir Skal daha... Another Skal in the family Astral seyahat acentam z n Genel Müdür Vekili Say n Hüseyin Onat Cihano lu, turizm profesyonelleri dostluk kulubü Skal International Alanya ya üye oldu. 15 A ustos ta Gold City turizm kompileksinde gerçekleflen törende Cihano lu nun rozetini Skal International Alanya Genel Sekreteri Say n Burhan Sili takt. Mr. Hüseyin Onat Cihano lu, Astral Travel Agency deputy general manager, has become a member of Skal International Alanya, a friendship club for tourism professionals. Mr. Cihano lu s badge was presented by Mr. Burhan Sili, Skal International Alanya s secretary general, in a ceremony held at Gold City tourism complex on August

16

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE TURKISH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Filler To be Olmak I Ben +ım/im You(single) Sen +sin/sın He/She/It

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı