A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism"

Transkript

1 A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism

2

3 ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in the Swedish press Macaristan güldüren adam Marmaris teydi The man who makes Hungary laugh was in Marmaris 2007 sezonundan... From the 2007 season... Ailelerin tercihi SunGarden Families Choice: SunGarden Cycleurope yine Türkiye dedi Cycleurope decides Turkey again Alanya n n bir anahtar da bizde We have Alanya s Key Bak fl Aç s Point of View Hasse HOLMGREN Evimizi Hofl Bulduk We Loved Our Home Kendini Bilmek Knowing Thyself Mehmet BASTIYALI Din ve Turizm Religion and Tourism Söylefli/ Interview Msadek LAHMAR Türkiye de her fley yolunda gidiyor Everything s going well in Turkey Kültür ve Sanat Culture & Art A dan Z ye EXPO Notes on EXPO Yaklafl m/ Approach Gülflah BASTIYALI BST Events CEO Ben stanbul a Âfl k Oldum I feel in Love with stanbul Bast yal Ailesinden The Bast yal Family Bir Bast yal Klasi i A Bast yal Classic Ailemize bir Skal daha Another Skal in the family M erhaba! Güzel Türkiye miz; kültürel çeflitlili inden gelen de erleri, do al ve tarihi zenginlikleri, co rafi konumu gibi önemli ayr cal klara sahip olsa da ne yaz k ki bu özelliklere paralel olarak yeterli geliflimi gösterememesinden ötürü birtak m sanc lar yaflamakta... Büyük bafl n derdi büyük olur atasözümüzde de vurguland gibi, problemlere sahip olmak büyük olman n do al bir sonucudur. Ancak, büyük olmak ayn zamanda büyüklü e yarafl r biçimde davranmay, akl selim/ hissiselim ile hareket etmeyi ve kararl olmay gerektirir. Ülke olarak bütün bunlar baflarabilme gücü ve becerisine sahip oldu umuz bilinciyle içinde bulundu umuz s - k nt l dönemi daha fazla yara almadan geride b rakabilece imiz inanc n tafl maktay z. * * * Dünyan n büyük tur operatörlerinden MyTravel n Thomas Cook ile birleflmesinden dolay temsilcisi oldu- umuz MyTravel Northern Europe un ismi Thomas Cook Northern Europe olarak de ifltirildi. Küreselleflen dünyam zda bu gibi kurumsal yap lar n birleflmesinden oluflan yeni düzende, arz-talep dengesinin önemi bir kat daha artacakt r. Baflka bir ifadeyle tüketicinin, ödedi i paran n karfl l n en iyi flekilde alabilece i sistemi elzem k lacakt r da diyebiliriz. * * * Yeni Turizm ve Kültür Bakan m z Say n Ertu rul Günay a baflar lar dileriz. Yapaca çal flmalar n sektörümüz için hay rl olaca na inanc m z bir kez daha yinelemek isteriz. Sektörümüzün önemli otoritelerinden biri olan Türkiye Seyahat Acentalar Birli i ne bir kez daha baflkan seçilen Say n Baflaran Ulusoy u da tebrik ederiz. * * * Daha önce stanbul da yap lan Travel Turkey Turizm Fuar bu y l, Aral k tarihleri aras nda zmir de düzenlenecek. Merkezi zmir de olan bir firma olarak, kentin bu yöndeki geliflimine destek olmak ad na fuarda yer al yoruz. Ayr ca bugünlerde zmir, dünyan n en önemli fuarlar ndan biri olan EXPO 2015 e ev sahipli i yapmaya haz rlan yor. Bunun için mücadele veren, konuya hassasiyetle e ilen baflta zmir Büyükflehir Belediyesi ve zmir Ticaret Odas olmak üzere bütün kurum ve kurulufllar gösterdikleri gayretten dolay takdir etmekteyiz. Bu yöndeki deste imizin küçük bir göstergesi olarak konuya, yay n m z n Kültür ve Sanat sayfas nda yer verdik. Bu vesileyle kentin turizm ile an laca günlere dönmesini umuyoruz. * * * 2008 in birbirimize mutluluk diledi imiz de il, mutluluk verdi imiz bir y l olmas dile iyle... G reetings! Sevgiyle kal n... May love be with you... Arzu MÜMTAZ BASTIYALI Bast yal Turizm flletmeleri Afi/ Bast yal Tourist Enterprises SA Yönetim Kurulu Üyesi/ Member of Board Bast yal Haber Bülteni Yönetim Yeri ve Yaz flma Adresi: 1375 Sok. No:25 D:201 Cumhuriyet flhan Alsancak zmir Tel: Faks: e-posta: Internet: Bas m Tarihi: 7 Aral k 2007 Turkey, our beautiful country, has a special place because of its values coming from its cultural diversity, its natural and historical riches, and its geographical location. However, it is a shame that the country has to suffer pains because the amount of development it displays is far from matching its real potential. Having to experience problems is a natural result of being big as the saying goes, Big ones have big problems. However, being big also calls for the appropriate attitude, reasonable behavior and determination. We hold on to the belief that we will leave these hard times behind without receiving more wounds because we believe that we, as a country, have the power and skill to do this. * * * One of the largest tour operators of the world, MyTravel, has merged with Thomas Cook, and MyTravel Northern Europe, which we represent in Turkey, is now called Thomas Cook Northern Europe. In a global world and the new system shaped by merging of such institutions, the balance between supply and demand tends to display a greater importance. In other words, it sounds sensible to say that a system where the consumer demands the best quality in return for the money he has paid will be essential. * * * We wish good luck to Mr. Ertu rul Günay, our new minister of tourism and culture. We would like to repeat our belief that his work will be beneficial for our sector. We would also like to congratulate Mr. Baflaran Ulusoy, who has again been elected president of The Turkish Travel Agencies Union, one of the biggest powers in the sector. * * * Held in stanbul previously, Travel Turkey Tourism Fair will take place in zmir this year between December 13 and 16. As a company centered in zmir, we join the fair to support the city s development in this field. zmir is also preparing to host one of the most important exhibitions of the world EXPO We appreciate all the efforts that have been put to achieve this by the zmir Municipality, the zmir Chamber of Commerce and all the other people and institutions. As a symbol of our support, we have spared our Culture and Art page for the issue. We would like to take this opportunity to express our wishes that the city will be mentioned alongside tourism in the future. * * * Wishing 2008 will be a year in which people offer each other happiness, not only wish it. Bast yal Turizm flletmeleri Afi Yay n mtiyaz Sahibi: Bast yal Turizm fll. Afi ad na Mehmet Bast yal Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: G.Gülça Özmermer Yaz flleri Müdürü ( ngilizce): Mustafa Bast yal Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Ekibi: Arzu Mümtaz Bast yal, Ufku Erel, Y. Bekir Yurdakul Katk da Bulunan: Dr. Bekir Azg n Tasar m ve Bask ya Haz rl k: Grafikir Reklam ve Tan t m Hiz. Tel: Bask : Arkadafl Matbaac l k 1258 sk. No:22 Kahramanlar- ZM R Tel:

4 Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda... Turkey s first Sunwing in the Swedish press... Dünyan n önde gelen tur operatörlerinden MyTravel Northern Europe, yeni ad yla Thomas Cook Northern Europe un, bünyesinde bulunan otel zinciri Sunwing Resort ün son halkas bu y l Antalya Side de aç ld. Ülkemizin ilk Sunwing Resort oteli, Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Mehmet Bast yal n n teflvik ve deste iyle bölgenin güçlü ve deneyimli firmalar ndan Barut Hotels taraf ndan yap ld. Dünyan n farkl bölgelerindeki yirmi befl Sunwing den biri olan otel, a ustos ay nda sveç in çok okunan gazetelerinden Expressen in eki Hallå dergisinde Side destinasyonunun kaleme al nd makaleye de konu oldu. Sonbaharda tatil için bir haftan z varsa, Side, yorgunlu unuzu atman z için sizi bafltan ç kar yor. ifadelerine yer verilen makalede, özellikle çocuklar n bu tatilden ne kadar mutlu olduklar üzerinde duruluyor ve Side de geçirilen bir gün, Sunwing in olanaklar yla harmanlanarak iflleniyor. Macaristan güldüren adam Marmaris teydi... The man who makes Hungary laugh was in Marmaris... Macaristan n ünlü flovmeni Gáspár Gyõzõ yu, A ustos ta, tur operatörümüz Best Reisen ile geldi i Marmaris te a rlad k. Romantik adl müzik grubuyla ad n duyuran ve son bir y ld r Gyözike adl televizyon flovuyla Macaristan n sempatisini kazanan Mr. Gyõzõ, tatilini ailesiyle birlikte Mart Resort otelinde geçirdi. Türkiye deki ilk tatilini tek kelimeyle muhteflem olarak de- erlendiren ünlü flovmen, Marmaris e hayran kald n da sözlerine ekledi. Gáspár Gyõzõ, a famous Hungarian TV show host, spent a week in Marmaris, where he came through our tour operator Best Reisen, between August 21 and 28. Mr. Gyõzõ came to known with his music band Romantik, and for the past one year, he has been attracting the people of the country with his TV show called Gyözike. Mr. Gyõzõ spent his first holiday in Turkey with his family at the Mart Resort Hotel. He described the holiday with one word: Magnificient! Thomas Cook Northern Europe, formerly known as MyTravel Northern Europe, one of the leading tour operators of the world, added another link to its Sunwing Resort hotel chain in Side, Antalya this year. The first Sunwing Resort hotel in Turkey was opened by Barut Hotels, one of the strongest and most experienced firms of the area, with encouragement and support by Mr. Mehmet Bast yal, Head of the Bast yal Board of Directors. One of the twenty-five Sunwings around the world, the hotel was mentioned in an article on Side in the August issue of Hallå, the supplement of Expressen, a popular newspaper in Sweden. The article said, If you have a week for a holiday in fall, Side promises to give you a relief. The article focuses on how happy the holiday makes children especially. It also tells about what a day in Side is like with the facilities of Sunwing sezonundan... From the 2007 season... Astral seyahat acentam z ve tur operatörümüz Thomas Cook Northern Europe un Marmaris te düzenledi i kokteyl ile bölge ve çevresinden y llard r iflbirli i içinde oldu umuz turizmcilerle bir araya gelinerek sezon öncesi moral topland... Astral ve Thomas Cook Northern Europe un destinasyonlar - m zdaki çal flanlar, Marmaris ve Alanya da düzenledi imiz e itim toplant lar nda bir araya geldi. Tur programlar m z, uygulamalar vb. bilgilerin paylafl ld e itimler, ekip olma ruhunun pekiflmesine de vesile oldu... Tur operatörümüz Best Reisen n sat fl temsilcilerinden 33 kifli, bilgilenme gezisi için Türkiye deydi. Side, Alanya ve Marmaris te konaklayan grup, bu bölgelerde çal flt m z otelleri ziyaret edip düzenlenen turlarla ad geçen destinasyonlar m z yak ndan tan ma f rsat buldular... A cocktail party organized in Marmaris by Astral Travel Agency and our tour operator Thomas Cook Northern Europe gathered the tourism investors with whom we have had business relations for years in and around the area and helped boost morale before the season opened... People working in Astral and Thomas Cook Northern Europe destinations came together in the training sessions we organized in Marmaris and Alanya. The sessions provided ground where the participants were able to share their experiences and knowledge on things such as our tour programs and practices sales representatives from our tour operator Best Reisen have been to Turkey on a briefing trip. The group stayed in Side, Alanya and Marmaris, where they had the chance to visit the hotels we work with and get to know the destinations better... 4

5 Ailelerin tercihi Families choice Temsilcili ini yapmakta oldu umuz tur operatörü Thomas Cook Northern Europe, mevcut otel hizmetlerini (Ving Resort, Garden ve Spies SunClub) sezon bafl ndan itibaren SunGarden ad alt nda birlefltirdi. Eski hizmet anlay fl n n gelifltirilmesiyle ortaya ç kan SunGarden da oluflturulan standartlarla çocuklu ailelerin ihtiyaçlar na cevap verecek ayr nt - lara odaklan larak, daha ifllevsel bir otel ortam yarat lmas amaçlan yor. SunGarden ve SunGarden Plus ad alt nda oluflturulan yeni yaklafl m, 6 ülkede - 21 otelde uygulan yor. Kuruluflundan bu yana Garden ve VingResort tutumunu baflar yla uygulam fl olan Side Resort otelimiz de Türkiye deki befl SunGarden dan biri oldu. Konuklar n n memnuniyetini art rmak ad na k fl aylar nda bünyesinde yaratt yenilik ve düzenlemelerle her sezona tazelenerek giren otelimiz, SunGarden anlay fl yla da özellikle çocuklu aileleri, her an ndan keyif alacaklar bambaflka bir tatile davet ediyor. Cycleurope yine Türkiye dedi... decides Turkey again... Dünyan n önde gelen bisiklet firmalar n bünyesinde bar nd ran Cycleurope grubunun her y l düzenledi i bisiklet sergisi, 26 Eylül 10 Ekim tarihleri aras nda, Belek te aç ld. Sergi, geçen y l oldu u gibi, firmam z bünyesindeki Astral seyahat acentas n n katk lar ile skandinavya n n önde gelen tur operatörleri toplulu undan temsilcili ini sürdürdü ümüz Ving in organizasyonuyla gerçekleflti. Sergi, Cycleurope un davetiyle skandinav ülkelerinden gelen 500 ü aflk n yetkili sat c n n kat l m yla Gloria Golf otelinde düzenlendi. Baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50 ülkede y ll k sat fl 1,5 milyon adedi geçen grubun sergisinde, son model bisikletler, çeflitli aksesuarlar ve spor aletleri büyük ilgi çekti. Program kapsam nda düzenlenen seminerlerde bisiklet teknolojisinden güncel bilgiler konunun uzmanlar nca kat l mc lara aktar ld. Cycleurope Sat fl Müdürü Say n Eva Fredriksson, organizasyonu; Bu y l 32.sini düzenledi imiz bu organizasyonu, Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülke/ destinasyonda gerçeklefltirdik. Ancak son iki y ld r, bugüne kadar yaflad - m z aksakl klar n hiçbirini yaflam yor olmam z, Astral seyahat acentas n n, Ving ve bizimle yapt iyi iflbirli inin neticesidir. Çok memnunuz, tekrar gelmeyi planl yoruz. fleklinde de erlendirdi. Alanya n n bir anahtar da bizde... Alanya Belediyesi, ilçeye 2006 sezonunda 50 binin üzerinde turist getirmemiz dolay s yla Astral seyahat acentam z, gümüfl anahtar la ödüllendirdi. 22 Kas m da, Alanya Belediye Meclis Salonu nda Baflkan Say n Hasan Sipahio lu - nun ev sahipli inde gerçekleflen törende ödülü, acentam z n Genel Müdür Vekili Say n Hüseyin Cihano lu ald. Alanya Municipality has awarded Bast yal s Astral Travel Agency with a silver key for bringing over 50,000 tourists to the town in the 2006 season. Mr. Hüseyin Cihano lu, Astral s deputy general manager, received the award at the ceremony held in the Alanya Municipality Council Hall on November 22. The ceremony was hosted by Mr. Hasan Sipahio lu, Alanya Mayor. Thomas Cook Northern Europe, a tour operator we represent, combined its existing hotel services, namely Ving Resort, Garden and Spies SunClub, under the name SunGarden as of the beginning of the season. Created through even improved standarts of service, SunGarden focuses on details that meets the needs of families with children and offers a more functional hotel environment. The new approach, called SunGarden and SunGarden Plus, is being applied in 21 hotels in 6 countries. Following Garden and VingResort s approach since its foundation, the Side Resort Hotel has become one of the five SunGarden s in Turkey. Welcoming each season with improvements and arrangements done during winter months in order to increase its customers satisfaction, the Side Resort invites families with children to enjoy a unique holiday experience through the SunGarden concept. Cycleurope, which houses the leading bicycle firms of the world, held its annual bicycle show in Belek between September 26 and October 10. Same as last year, the show was organized by Ving, a leading tour operator in Scandinavia, with support from Astral, Bast yal s travel agency. Over 500 certified dealers from the Scandinavian countries were invited by Cycleurope to the show, held at the Gloria Golf hotel. With an annual sale of 1.5 million bicycles in 50 countries, mainly in Europe, Cycleurope attracted a great deal of attention in the exhibitions of the latest bicycle models, various cycling accessoires and sports equipment. The participants were also briefed on the developments in the bicycle technology through a number of seminars given by the experts during the program. Ms. Eva Fredriksson, Cycleurope sales manager, said of the organization, We have held this organization for 32 years in many different countries, including Turkey. We owe Astral Travel Agency and Ving for their cooperation with us and for the fact that we are not experiencing any of the problems we have experienced in all previous shows. We are very satisfied and we plan to come back. We have Alanya s Key... 5

6 Evimizi Hofl Bulduk We Loved Our Home lk kez 20 y l önce geldi im Türkiye ye bu on beflinci ziyaretim y l ndaki ilk seyahatimizde Çeflme de kalm flt k. Bizim için her fley çok farkl, özel ve ilgi çekiciydi. Tatilimiz boyunca otelde, restoranda, al flveriflte, yolda karfl laflt m z her fley bizim için çok farkl ve ilginç herkes çok samimiydi. Tatillerimiz s ras nda Türkiye nin tarihi güzelliklerinden Efes ve Pamukkale yi de görme olana bulduk. Çeflme den sonra Alanya, Antalya, Kemer, Foça, zmir ve Side de bulunduk ve sonunda incimizi bulduk. Evimiz dedi imiz yer: Side ve Side Resort... I first visited Turkey twenty years ago and this is my fifteenth. We stayed in Çeflme on our first trip in It was a very different, special and exciting experience for us. Everything we saw at the hotel, restaurants, shops and on the street was very interesting and everybody was very friendly during the holiday. We also got to see Ephesus, one of the historical wonders of Turkey, and Pamukkale during our holidays. After Çeflme, we visited Alanya, Antalya, Kemer, Foça, zmir and Side as well. We had finally found our pearl Side and Side Resort, the place we call home. I have memories that have left deep marks. One of these is the Alanya trip I went on with with my wife and her parents, who were in their eighties at the time. We had worries about the holiday while we were going there because they were both physically challanged and had trouble walking. Thanks, however, to the world-famous Turkish hospitality, everything went smoothly and they were met with respect and help wherever we went. Everthing we experienced amazed and pleased us. They wanted to come to Turkey on holiday again the following year and this time we chose Side. Bu süre zarf nda beni derinden etkileyen an lar m oldu. Bunlardan biri 1990 y l nda eflimin 80 yafllar ndaki anne ve babas yla Alanya ya olan seyahatimizdi. Giderken tatilimizin nas l geçece i ile ilgili endiflelerimiz vard. Çünkü her ikisi de engelliydi ve yürümekte güçlük çekiyorlard. Fakat Türk dostlu u her fleyin yolunda gitmesini sa lad. Her yerde sayg ve yard mla karfl land lar. Yaflad klar m z n bu denli olumlu olmas na flafl rd k ve çok memnun kald k. Bir sonraki y l tatile yine Türkiye ye gelmek istediler. Bu sefer Side yi tercih ettik. I had a similar experience about ten years ago when I had a holiday in Foça with my sister and her husband who had had a stroke and difficulty speaking. All of my brother-in-law s requests were met throughout the holiday, and when it was over, he felt as if he had been reborn. We went to Foça again the following year and we were welcomed with the same care and hospitality. I met Mr. Mehmet Bast yal in 1993 and we formed a nice friendship. Since then, meeting with Mehmet Bast yal on our each visit has been a source of excitement and pleasure. Bunun benzeri bir an m da yaklafl k on y l önce felç geçiren ve konuflmakta zorluk çeken kay nbiraderim ve efliyle Foça da geçirdi imiz tatildi. Tatil boyunca kay nbiraderimin tüm istekleri yerine geldi ve bu tatilden sonra sanki yeniden do du. Ertesi y l Foça ya tekrar gittik. Ayn ilgi ve ihtimamla a rland k te Say n Mehmet Bast yal ile tan flt k. Kendisiyle güzel bir arkadafll k kurduk. Sonras nda hemen her geliflimizde Mehmet Bast yal ile görüflmek bizim için heyecan ve memnuniyet kayna oldu.

7 Side eflsiz bir yer... Deniz k y s nda oluflu, tarihi dokusu ve mistik yap s yla bence efli benzeri yok. nsan flaflk nl a düflüren Antik flehrin kal nt ve eserlerini gezerken adeta 2 bin y l önceyi yafl yorsunuz. Sekiz kez bulundu umuz Side ye her geliflimizde Side Resort te kald k. Çünkü buras, içinde her fleyi bar nd ran yeflil bir ada gibi. Havuzlar, f skiyeler, büyük bar, konforlu ve rahat odalar, yeflil alanlar, güzel çiçekler, çimenler, a açlar... çinde tüm güzellikleri bar nd ran bir vaha... Sabah ve akflam birbirinden güzel ve lezzetli Türk yemeklerini sunan büfeler, Türk mutfa n n neden dünyan n önemli mutfaklar aras nda yer ald n anlamam - z sa l yor. De iflik tatlar arayanlar için de harika yemekleriyle talyan restoran La Sera y tavsiye ederim. Oteli vazgeçilmez k - lan bir baflka etken de çal flanlar... Tüm çal - flanlar misafirlerine daha iyi hizmet vermek için çabal yorlar. Hepsi çok e lenceli ve yard msever. Servis harika... Konuklar n e lendirmek için her akflam farkl gösteri ve etkinlikler düzenliyorlar. Ve iflte yine buraday z. Bizi buraya ba layan misafirperverlik ve s cak dostluk nedeniyle... Side eflsiz bir yer... Deniz k y s nda oluflu, tarihi dokusu ve mistik yap s yla bence efli benzeri yok. nsan flaflk nl a düflüren Antik flehrin kal nt ve eserlerini gezerken adeta 2 bin y l önceyi yafl yorsunuz. There is no place like Side... Its location by the sea, its historical texture and mystical structure make it unique. Visiting the ruins of the amazing Ancient City takes you back in time 2,000 years. There is no place like Side... Its location by the sea, its historical texture and mystical structure make it unique. Visiting the ruins of the amazing Ancient City takes you back in time 2,000 years. We have stayed at the Side Resort on each of our eight visits of the town because it is like a gren island wich has everything. Swimming pools, fountains, the big bar, comfortable rooms, green environment, beautiful flowers, grass and trees an oasis that houses all that is beautiful. Buffets that offer delicious Turkish meals in the morning and evening make us understand why the Turkish cousin is among the most important ones in the world. For those looking for different tastes, I can recommend the hotel s Italian restaurant, La Sera. Another thing that makes the hotel irresistable is its staff. All the staff are in a competition to offer the best service possible. All are fun and helpful. The service is super. They have different shows and activities to entertain their guests every night. And we are here again for the hospitality and warmth that binds us here. This is our second home... Hasse HOLMGREN kimdir? sveçli y l nda bafllad gazetecilik hayat n n, 33 y l nda sveç in en çok okunan gazetelerinden Expressen de spor ve gezi sayfalar n haz rlad. Gezi bölümünü haz rlad süre boyunca Türkiye den Çeflme, Alanya, Antalya, Foça, Kemer ve Side destinasyonlar n konu alan yaz lar yazd. Who is Hasse HOLMGREN? Swedish. In the 33 years of his career as a journalist, which he began in 1961, he wrote the sports and travel pages in Expressen, one of the most popular newspapers in Sweden. During the time he wrote the travel pages, he published articles on Çeflme, Alanya, Antalya, Foça, Kemer and Side destinations. Buras bizim ikinci evimiz... Hasse HOLMGREN

8 Din ve Turiz KEND N B LMEK Mehmet BASTIYALI Religion and T Otuz sene kadar önceydi. O y llarda zmir de yay mlanan Express gazetesine bir yaz yazmam istenmiflti. Bugün gibi hat rlar m. Din ve Turizm bafll n verdi im bir yaz yazm flt m onlar için. Çünkü o dönemde benimle yap lan hemen her görüflmede, bir din adam olarak turizm mesle ini icra ediyor olmama dikkat çekiliyor ve insanlar bu iki olguyu nedense birbirine z t görüyordu. Halbuki ben, bu kavramlar n birinin di erini tamamlad na ya da en az ndan katk sa lad na inanmaktay m. Turizmin bar fl ile nas l bir ba içinde oldu u ABD ye yönelen 11 Eylül sald r lar ndan sonra dünyan n gözü önüne serilmifltir. T pk genellikle insanlar n sahip olduklar fleyin k ymetini tam olarak kavrayamad klar gibi turizmci de, turist de o tarihe kadar turizmin bar fl oldu u müddetçe sa l kl bir flekilde gerçekleflebilece ini pek düflünmüyordu. Terörün ne denli turizmin düflman oldu u maalesef 11 Eylül le birlikte herkesçe idrak edilebilmifltir. Ne gariptir ki, dünyada kitleleri bu denli olumsuz etkileyen terörün en ac mas z yaz k ki dini duygular kötü emellerine alet edenlerden, özellikle de Müslüman olduklar n iddia edenlerden gelmektedir. Baflkas n n inanc na sayg l olmay ö reten slam dinine inanc olan biri olarak bunu anlamam imkâns z. stismara ve yanl fl anlamland rmaya fazlas yla aç k olan din kavram, maalesef tarih boyunca ço unlukla yanl fl yorumlara ve uygulamalara maruz kalm flt r. Hemen hepimizin bildi i gibi, üç semavi dinin ortak mesaj, gerçek anlam yla insan olmay baflarabilmemiz ö retisidir. Ancak unutulmamal d r ki, hiçbiri tek bafl na bu gaye için yeterli de ildir. Hz. Musa n n on emri ile Hz. sa n n en önemli ö retisi birbirimizi sevmek ve Hz. Muhammed in temel ö retisi birbirimizin yard mc s olmak özellikleri bir araya getirildi inde ortaya mükemmel bir insan profili ç kmaktad r. Bu insan profilinin hakim oldu u toplumlarda da bar fl içinde bir yaflam ve güven ortam hüküm sürer. flte turizm, icra edilebilmesi için, böyle bir güven ortam na ihtiyaç duyan meslek dallar n n bafl nda yer al r. It was about thirty years ago when I was asked to write an article for the Express, a newspaper published in zmir at the time. I still remember it as if it happened today. I wrote an article titled Religion and Tourism because in most of the interviews that were done with me at the time people would highlight the fact that I was both in theology and tourism, two things people thought did not go together. On the contrary, I believe that these concepts complete, or at least contribute to, each other. The links between tourism and peace have become more visible since the September 11 attack on the USA. Generally speaking, people cannot grasp the importance of something they already have. In the same way, neither tourists nor people in tourism had considered the fact that tourism is only possible if peace is in existence. September 11 clearly demonstrated to what extend terrorism is able to cause damage to tourism. Surprisingly, the most ferocious forms of terrorism seem to come from those abusing religious beliefs, particularly from those who claim to be Muslims. As a believer of Islam, a religion that preaches respect for others beliefs, I find this approach impossible to comprehend. Religion as a concept is wide-open for abuse and misinterpretation, and unfortunately, it has frequently been misinterpreted and malpracticed since the beginning of time. We almost all know that the shared message of all three main religions is the teaching of how to succeed in being a human in its real meaning. However, we must not forget that none of them on its own is enough to reach the aim. Moses s ten commandments, Jesus Christ s most important teaching, which urges loving one another and Mohammad s teaching, help one another, collectively draw a perfect human profile. Life in peace and security reigns in a society where this human profile is dominant. Tourism leads the professional fields in which such a feeling of security isessential to practice it. 8

9 KNOWING THYSELF m ourism Üç semavi dinin ortak amac ; dil, din ve rk farkl l klar gözetmeyen gerçek birer insan profili yaratmak iken, insanlar de il di er din mensuplar na, ayn dine ve hatta ayr mezhebe mensup kiflilere bile önyarg l ve ac mas zca davranabilmektedirler. Böyle bir umutsuzluk ortam nda ortaya ç kan yüce insan Mevlana, insanl a hoflgörü afl lamaya çal flm flt r. Ne mutlu ki, bir nebze olsun baflarm flt r da. Ama insano lunun hemen her fleyi kendi inanç ve düflüncesi do rultusunda de erlendirdi ini bilen Mevlana, Bildiklerin, karfl ndakinin anlayabildi i kadard r demifltir. Bu büyük insan n de erini bilen UNESCO yetkilileri de, do umunun 800 üncü y l dolay s yla 2007 yi Dünya Mevlana Y l olarak ilan etmifltir. Her ne kadar dünyada cereyan eden olumsuzluklar nedeniyle zaman zaman umutsuzlu a kap l yor olsak da, umudun asla kaybetmememiz gereken de erlerden oldu unu akl m zdan ç kartmamal y z. Bu düflünce ile küçük bir hikâyeyi sizinle paylaflmak istiyorum. Sessiz bir ortamda yanan dört mum, aralar nda konuflurlar: lki, Ben Bar fl m; kimse benim yan k kalmam istemiyor der ve söner. kincisi, Ben nanç m; neredeyse kimse beni art k gerekli görmüyor. Bu nedenle daha fazla yanmama gerek yok deyip o da söner. Üçüncü mum, Ben Sevgi yim; insanlar beni önemsemeyip bir kenara itti, en yak nlar n bile sevmeyi unuttular. Art k yan k kalmaya gücüm kalmad deyip söner. O an ans z n bir çocuk girer odaya, mumlardan üçünün yanmad n fark eder. Ve Neden yanm yorsunuz? Sizin sonuna kadar yanman z gerekir. diyerek a lamaya bafllar. Dördüncü mum çocu a döner, Korkma! Ben hâlâ yan yorum. Di er mumlar yeniden yakabiliriz. Ben Umut um der. Çocuk, umut mumunu a layan gözlerle al r; di er mumlar yakar. Umudun alevi yaflam m zdan hiç eksilmesin ki, her birimiz umutla sevgiyi, inanc ve bar fl sürdürebilelim. Dileyelim ki öyle olsun. Although the common purpose of the three main religions is to create a human profile that is stripped of prejudices based on language, religion and race, people treat those belonging to the same religion or other sects of the same religion with prejudice and cruelty, let alone those belonging to other religions. Mevlana appeared in such a time of dispair and tried to spread some tolerance, which he was able to achieve to some extend. However, Mevlana knew that people filtered almost everthing through their own beliefs and thoughts, and he said, You know as much as others can understand. Grasping the greatness of this man, UNESCO decided to dedicate the year 2007 to Mevlana on the 800th year of his birth. No matter how much of our hope we lose because of all the evil in the world, we must always keep in mind that hope is one of the values we have to hold on to. This reminds me of a story that I would like to share with you: Four lit candles are talking quietly among themselves. One says, I am Peace and no one wants to see me lit, and puts itself out. The second says, I am Faith and hardly anyone needs me anymore. There is no more need for me to keep burning, and it too puts itself out. The third candle says, I am Love and people have pushed me aside because they think I am not important. They have even forgotten how to love their closest ones. I have no more strength to keep burning, and it puts itself out as well. At that moment, a child enters the room and notices that three of the candles have gone out. He says, crying, Why are you out? You have to keep burning until the end!. The fourth candle turns to the child and says, Don t be afraid! I am still burning. We can light the others again. I am Hope! The child takes the Hope candle and lights the others. May we all keep the flame of Hope alive. May we all keep Love, Faith and Peace alive with our Hope. 9

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

In eight years, Ankara will become a city of conventions, center of medicine, a city of industry and tourism and will have the

In eight years, Ankara will become a city of conventions, center of medicine, a city of industry and tourism and will have the 07Kentveyasam.qxd 5/15/07 3:47 PM Page 82 Kent ve Yaflam / City and Life May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek: Ankara sekiz y l içinde, kongre flehri, t

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı