1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6"

Transkript

1 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup denir. Günümüzde bilinen mevcut elementler toplam 7 periyot ve 18 grupta toplanmıştır. Gruplardan 8 tanesi A grubu olup bunlar baş grup olarak ta isimlendirilir. Geri kalan 10 sütun ise B gruplarını oluşturup yan grup olarak isimlendirilir. 8B grubu üç sütundan oluşur. Birinci periyot sadece iki elementten oluşan en az element içeren periyottur. Bu elementler 1A grubunda yer alan ve ametalik özellikler gösteren hidrojen ile 8A grubunda yer alan helyum soygazıdır. B grupları periyodik cetveldeki ilk üç periyotta yer almaz. 4. periyotun 3. elementi olan skandiyum B grubu elementlerin ilk üyesidir. Periyodik cetvel s, p,d ve f olmak üzere dört bloktan oluşur. Aynı periyotta bulunan elementlerin ise temel enerji düzeyi sayıları, en büyük baş kuantum sayıları ve elektron içeren yörünge sayıları aynıdır. PERİYODİK CETVELDE YER BULMA Temel hal elektron dağılımı yapılmış bir atomun en büyük baş kuantum sayısı periyotunu, değerlik elektron sayısı da grup numarasını belirler. Temel hal elektron dağılımında son orbitalin türü s veya p ise atom A grubunda, d veya f ise atom B grubunda yer alır. 1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 2.periyot 8A grubu 15P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3.periyot 5A grubu 21Sc: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 4.periyot 3B grubu 24Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 32Ge: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 2 36Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 38Sr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 46Pd:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 8 4.periyot 6B grubu 4.periyot 4A grubu 4.periyot 8A grubu 5.periyot 2A grubu 5.periyot 8B grubu Tablo 1: Periyodik cetveldeki bloklar Elementlerin temel hal elektron dağılımları hangi orbital ile sonlanıyorsa o blokta yer alır. Bu nedenle 1A, 2Agrubu elementleri ile He elementi s blokunu, B grubu elementleri d blokunu, 3A,4A,5A,6A,7A ve 8A grubu elementleri p blokunu oluştururken temel hal elektron dağılımları f orbitalleri ile sonlanan lantanit ve aktinitler f blokunu oluştururlar. Periyodik cetveldeki bazı grupların özel isimleri vardır: 1A grubu: Alkali metaller (Hidrojen ametaldir.) 2A grubu: Toprak alkali metaller 3A grubu: Toprak metalleri (Bor ametaldir.) 7A grubu: Halojenler Tablo 2: Bazı atomların temel hal elektron dağılımları ve periyodik cetveldeki yerleri Soygazların atom numaralarından yararlanılarak ta atomların periyodik cetveldeki yerleri belirlenebilir. Örneğin atom numarası 85 olan At elementi atom numarası 86 olan 6. periyottaki Rn soygazından bir önceki element olduğu için 6. periyot 7A grubunda yer alır. 8A 4He 1. periyot 10Ne 2. periyot 18Ar 3. periyot 36Kr 4. periyot 8A grubu: Soygazlar 54Xe 5. periyot B grupları: Geçiş metalleri Periyodik cetvelde aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olup değerlik elektron sayıları aynıdır (8A grubunda olmasına rağmen değerlik elektron sayısı iki olan helyum bu genellemeye uymaz.). 86Rn 6. periyot 118Unt 7. periyot Tablo 3:periyodik cetveldeki soygazlar 40

2 Grup no Değerlik elektron düzeni Değerlik elektron sayısı Blok Alabileceği değerlikler IA ns 1 1 s +1 IIA ns 2 2 s +2 IIIA ns 2 np 1 3 p +3 IVA ns 2 np 2 4 p -4, +4, +2 VA ns 2 np 3 5 p -3, +5, +3 iyonlaşma enerjileri arasında 1.İE < 2.İE < 3.İE < ilişkisi vardır. Be(g) kkal Be +1 (g) + e - Be +1 (g) kkal Be +2 (g) + e - Be +2 (g) kkal Be +3 (g) + e - Be +3 (g) kkal Be +4 (g) + e - Tablo 6: Berilyum elementinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjileri. VIA ns 2 np 4 6 p -2, +6, +4 VIIA ns 2 np 5 7 p -1,+7,+5,+3,+1 VIIIA ns 2 np 6 8 p - Tablo 4: periyodik cetveldeki baş gruplarla ilgili bazı bilgiler ATOM ÇAPI Bir periyot boyunca atom numarası arttıkça çekirdek yükü artarken atoma eklenen elektronlar aynı temel enerji düzeyindeki orbitallere yerleşir. Buda etkin çekim gücünü artıracağı için aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı küçülür. Bir grup boyunca atom numarası arttıkça çekirdeği perdeleyen temel enerji düzeyi sayısındaki artış etkin çekim gücünü azaltacağı için aynı grupta aşağı doğru atom çapı büyür. Na Mg Al Na 180 Mg 150 Al 125 K K 220 Ca 190 Ga 130 Rb 235 Sr 200 In 155 Rb Gaz halindeki berilyum elementine 634 kkal enerji verildiğinde iki elektron birden kopar. Be(g) kkal Be +2 (g) + 2e - Buradaki 634 kilokalorilik enerji berilyumun ikinci iyonlaşma enerjisi değildir. Periyodik cetvelde Aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı küçüldüğü için elektronu koparmak zorlaşır ve birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Aynı periyotta A grubu elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri arasında IA < IIIA < IIA < IVA < VIA < VA < VIIA < VIIIA ilişkisi vardır. IIA grubunun birinci iyonlaşma enerjisinin IIIA nınkinden, VA grubunun birinci iyonlaşma enerjisinin VIA nınkinden büyük olmasının sebebi temel hal elektron dağılımlarının küresel simetriye sahip olmasıdır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru temel enerji düzeyi sayısı arttığı için çap büyür ve elektron koparmak kolaylaşır. Böylece birinci iyonlaşma enerjileri azalır. A grubu elementlerinin art arda iyonlaşma enerjileri bilinirse değerlik elektron sayıları ve grup numaraları belirlenebilir. Atom 1.İE 2.İE 3.İE 4.İE 5.İE 6.İE 1H 313 2He Tablo 5: Bazı elementlerin pikometre türünden yarı çapları İYONLAŞMA ENERJİSİ Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gerekli olan minimum enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Gaz halindeki +1 yüklü iyondan bir elektron kopartmak için gerekli olan minimum enerjiye ise ikinci iyonlaşma enerjisi denir. Bir atom veya iyondan bir elektron koparıldığında elektron başına düşen çekim kuvveti artacağı için bir sonraki elektronu koparmak zorlaşacaktır. Budan dolayı bir atomun art arda 3Li Be B C Tablo 7: Periyodik cetveldeki ilk altı elementin kilokalori türünden iyonlaşma enerjileri Tablo 7 de koyu yazılan iyonlaşma enerjisi değerleri atomun değerlik elektronları bittikten sonra soygaz düzeninden koparılan elektronların enerjisini göstermektedir. Buna göre lityumun 1, berilyumun 2, borun 3 ve karbonun 4 değerlik elektronu vardır. 41

3 Şekildeki tabloda X, Y ve Z baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri kkal/mol cinsinden verilmiştir: Element 1.İE 2.İE 3.İE 4.İE X Y Z Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y elementi alkali metaldir. B) X ve Z nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Z nin temel enerji düzeyi sayısı X inkinden büyüktür. D) X elementi p bloğunda yer alır. E) X in atom çapı Z ninkinden küçüktür. X in temel enerji düzeyi sayısı Z ninkinden az olduğu için atom çapı Z ninkinden küçüktür. Z 6A, Y 5A grubunda ise Z nin birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden küçük olur. Y ve Z aynı periyotta olduğu için temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. Doğru Seçenek: B Çekirdek yükleri farklı olan X ve Y elementlerinin temel hal elektron dağılımları ns 2 orbitali ile sonlanmaktadır. Buna göre X ve Y elementlerinin, I. İyonlaşma enerjileri II. Değerlik elektron sayıları III. Temel enerji düzeyi sayıları niceliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III X, Y ve Z elementlerinin iyonlaşma enerjisi değerleri incelendiğinde değerlik elektron sayıları sırası ile 2, 1 ve 2 dir. Bu nedenle X ve Z periyodik cetvelin 2A, Y ise 1A grubunda yer alır. Y elementi 1A grubunda olduğu için alkali metaldir. X ve Z nin değerlik elektron sayıları ikidir. Z nin birinci iyonlaşma enerjisi X inkinden küçük olduğu için temel enerji düzeyi sayısı ve atom çapı X inlinden büyüktür. X 2A grubu elementi olduğu için s bloğunda yer alır. Çekirdek yükleri farklı olan X ve Y elementlerinin temel hal elektron dağılımları ns 2 orbitali ile sonlandığına göre bu elementler kesinlikle farklı periyotlarda yer alır. Bu nedenle X ve Y elementlerinin iyonlaşma enerjileri ve temel enerji düzeyi sayıları farklıdır. Değerlik elektron sayıları ise her ikinin de ikidir. Doğru Seçenek: D Doğru Seçenek: C X Şekildeki periyodik cetvel kesitinde yerleri Y Z belirtilen elementler baş grup elementleidi Buna göre, I. X in atom çapı Z ninkinden küçüktür. II. Z nin birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür. X, Y ve Z elementleri için şu bilgiler veriliyor: X ve Y aynı periyotta olup X in atom çapı Y ninkinden büyüktür. Y ve Z nin değerlik elektron sayıları eşit olup Y nin birinci iyonlaşma enerjisi Z ninkinden küçüktür. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki konumları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? III. Y ve Z nin temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? D) I ve II E) II ve III A) X Y B) Y X C) Z Z Z Y X D) Z E) X X Y Y Z 42

4 Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden atom çapı büyük olan X, Y nin solunda yer alır. Değerlik elektron sayıları eşit olan Y ve Z aynı grupta bulunabilir. İyonlaşma enerjisi küçük olan Y, Z nin altında yer alır. Doğru Seçenek: D ELEKTRON İLGİSİ Gaz halindeki bir atomun negatif yüklü bir iyon haline geçmesi sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir. Cl(g) + e - Cl -1 (g) + 83 kkal O(g) + e - O -1 (g) + 54 kkal O -1 (g) + e kkal O -2 (g) Atomların elektron ilgileri genellikle ekzotermiktir. Ancak bazı iyonların elektron ilgileri endotermik olabilir. Elektron ilgisi, genel olarak iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi atom çapı arttıkça azalır. Soygazlar kimyasal bağ oluşturmadıkları için elektronegatiflikleri sıfırdır. Bir kimyasal bağın iyonik karakteri bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri ile ilgilidir. Atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark ne kadar fazla olursa bağın iyonik karakteri o kadar yüksek olur. C 2,5 N 3,0 O 3,5 F 4,0 Cl 2,9 Br 2,8 I 2,5 Tablo 10: Bazı atomların elektronegatiflik değerleri C -26 N +16 O -54 F -80 Cl -83 Br -78 Flor doğadaki elektronegatifliği en yüksek olan element olduğu için bütün bileşiklerinde -1 değerliğini alır. METALİK VE AMETALİK AKTİFLİK Elektron verme eğiliminin büyüklüğü metalik aktifliği, elektron alma eğiliminin büyüklüğü ise ametalik aktifliğin ölçüsüdür. I -71 F Tablo 8: Bazı atomların kkal/mol cinsinden elektron ilgileri Tablo 8 den de anlaşılacağı üzere doğadaki elektron ilgisi en yüksek olan atom klor atomudur. ELEKTRONEGATİFLİK Bir kimyasal bağda atomların bağ elektronlarını çekme kuvvetine elektronegatiflik denir. Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri eşit ise bağ apolar kovalenttir. Atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark 1,7 den büyükse bağ iyonik, 1,7 den küçükse polar kovalenttir. Bağ H H H Cl Na +1 Cl -1 Elektrone- 0 0,9 2,1 gatiflik farkı Bağın niteliği Apolar kovalent Polar kovalent İyonik Tablo 9: Bazı kimyasal bağların elektronegatiflik farkları ve nitelikleri Fr Doğadaki en aktif metal olan fransiyuma (Fr) doğru metalik aktiflik, en aktif ametal olan flora (F) doğru ise ametalik aktiflik artar. Bir elementin oksijenle yaptığı bileşiğe oksit denir. Metallerin oksitleri genellikle bazik, ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterir. Periyodik cetvelde metalik aktifliğin arttığı yönlerde oksitlerin bazlık karakteri, ametalik aktifliğin arttığı yönlerde oksitlerin asitlik karakteri artar. Örneğin Na 2 O, K 2 O, MgO, Fe 2 O 3 gibi metal oksitler bazik oksit, CO 2, SO 2, SO 3, N 2 O 5 gibi ametal oksitler asidik oksitlerdir. Bu nedenle metal oksitler suda çözündüğünde baz çözeltileri, ametal oksitler suda çözündüğünde asit çözeltileri oluşur. 43

5 PERİYODİK CETVELDEKİ DÜZENLİ DEĞİŞ- MELER Aynı Periyotta Soldan Sağa Doğru: Atom numarası (çekirdek yükü = proton sayısı) artar. Değerlik elektron sayısı artar. Atom hacmi genellikle küçülür. Birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Elektron ilgisi genellikle artar. Elektronegatiflik genellikle artar. Elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik karakteri artar. Elementlerin oksitlerinin asitlik karakteri artar. Elektriksel iletkenlik azalır. Aynı Grupta Yukarıdan Aşağı Doğru: VIIA Grubu En aktif ametaller olup halojenler diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 7 elektron bulundurur. Bileşiklerinde 1 ile +7 arasında değişken değerlikler alabilir. (Flor yalnızca 1 değerlik alır.) Doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur. F 2, Cl 2, Br 2 gibi. Grupta aşağı doğru ametalik aktiflik azalır, erime noktası yükselir. Oda koşullarında F 2 ve Cl 2 gaz, Br 2 sıvı, I 2 katıdır. Hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterip asitlik kuvveti grupta yukarıdan aşağı doğru artar. Bileşiklerinin asitlik kuvvetleri arasında HF<HCl<HBr<HI ilişkisi vardır. Atom numarası (çekirdek yükü = proton sayısı) artar. Değerlik elektron sayısı değişmez. Atom hacmi büyür. Birinci iyonlaşma enerjisi azalır. Elektron ilgisi genellikle azalır. Elektronegatiflik azalır. Elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik karakteri artar. Elementlerin oksitlerinin bazlık karakteri artar. Elektriksel iletkenlik artar. VIIIA Grubu Soygazlar diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 8 elektron bulundurur. (İlk soygaz olan helyumun en dış enerji seviyesinde 2 elektron bulunur.) Kararlı oldukları için bileşik yapmazlar. Bulundukları periyotta 1. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementlerdir. Doğada tek atomlu gaz şeklinde bulunur. PERİYODİK CETVELDEKİ BAZI GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ IA Grubu Hidrojen dışındakilerin hepsi metal olup alkali metaller diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 1 elektron bulundurur. Hidrojen dışındakilerin hepsi bileşiklerinde yalnızca +1 değerlik alır. Bulundukları periyotta 1. iyonlaşma enerjisi en düşük olan elementlerdir. Doğadaki en aktif metallerdir. Bu nedenle doğada elementel halde bulunmayıp bileşikleri halinde bulunur. Elementel halde su ile tepkimeye girerek baz çözeltisi ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Na(k) + H 2 O(s) NaOH(suda) H 2(g) B Grupları Geçiş elementleri olup tamamı metaldir. Isı ve elektrik akımını iyi iletir. Bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilir. Ama negatif değerlik almaz. İlk üç periyotta yer almaz. Periyodik cetvel elementlerin aşağıdaki niceliklerinden hangisine göre oluşturulur? A) Proton sayısı B) Nötron sayısı C) Kütle numarası D) Nükleon sayısı E) Değerlik elektron sayısı Oksitleri suda çözündüğünde baz çözeltisi oluşur. Na 2 O(k) + H 2 O(s) 2NaOH(suda) Grupta aşağı doğru metalik aktiflik artar, erime noktası düşer. Periyodik cetvel elementlerin artan proton sayılarına göre oluşturulur. Doğru Seçenek: A 44

6 5. Periyodik cetvelle ilgili, (Bu test için tavsiye edilen süre 30 dakikadır) 1. 1s 2s 2p 3s 3p X : Y : Z : X, Y ve Z elementlerine ait orbital şemaları yukarıda verilmiştir. I. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. II. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. III. Aynı bloktaki elementlerin en yüksek enerjili orbital türleri aynıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Atom çapı en büyük olan Z dir. B) X in birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür. C) Y ile Z aralarında iyonik bağlı YZ bileşiğini oluşturur. D) X ile Z katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Y iyonik bileşiklerinde -3 değerliğini alır. 6. Periyodik cetvelde aynı periyotta yer alan elementlerin, I. Temel enerji düzeyi sayıları II. En büyük baş kuantum sayıları III. Değerlik elektron sayıları 2. Periyodik cetvel ile ilgili, I. Her periyotta metal vardır. II. Geçiş elementleri ilk üç periyotta yer almaz. III. Soygazlar 8A grubunda yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II E) II ve III niceliklerinden hangileri aynıdır? D) I ve II E) II ve III 7. Periyodik cetvelde aynı periyotta yer alan elementlerle ilgili, I. Değerlik elektron sayıları eşittir. II. Periyodik cetveldeki blokları aynıdır. 3. Periyodik cetvelle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Metaller sadece s ve d bloklarında yer alır. B) Ametaller sadece p bloğunda yer alır. C) d bloğundaki elementlerin tamamı metaldir. III. Temel hal elektron dizilişlerinde elektron bulunduran orbital türleri aynıdır. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) Soygaların tamamı p bloğundadır. E) p bloğunda sadece ametaller ve soygazlar yer alır. 8. Periyodik cetvelin ilk elementi olan hidrojenle ilgili, 4. En yüksek temel enerji düzeyinde, I. İki elektron bulunduran elementler metaldir. II. Dört elektron bulunduran elementler ametaldir. III. Sekiz elektron bulunduran elementler soygazdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? I. Alkali metaldir. II. s bloğunda yer alır. III. Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 45

7 9. Periyodik cetvelle ilgili, I. Atom çapı azaldıkça iyonlaşma enerjisi daima artar. II. Aynı grupta yörünge sayısı arttıkça atom çapı daima artar. III. Aynı periyotta atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi daima artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. 1s 2s 2p 3s 3p X : 13. 8A 7A He F Cl Ar Şekildeki periyodik cetvel kesitinde yer alan elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elementler aynı blokta yer alır. B) F ve Cl atomlarının değerlik elektron sayıları eşittir. C) He ve Ar elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. D) He elementinin temel enerji düzeyi sayısı 1 dir. E) Cl elementinin çekirdeğinde 17 proton vardır. Y : Z : X, Y ve Z elementlerinin orbital şemaları yukarıdaki gibidir. Buna göre, 14. Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X elementi doğada iki atomlu moleküller şeklinde bulunuyor. I. X in ikinci iyonlaşma enerjisi Y nin birinci iyonlaşma enerjisine eşittir. II. Z bileşik yapmaz. III. Y nin oksijen ile yaptığı bileşiğin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Y elementinin su ile tepkimesinden H 2 gazı oluşuyor. Z elementi X ve Y ile bileşik yapmıyor. Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronegatifliği en yüksek olan element X tir. B) Y elementi katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. C) Z elementi doğada tek atomlu gaz şeklinde bulunur. D) X elementi metallerle ve ametallerle bileşik yapabilir. 11. Periyodik cetvelde atom numarasının arttığı yönlerde, I. Değerlik elektron sayısı artar. II. İyonlaşma enerjisi artar. III. Atom çapı artar. yargılarında hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 12. Periyodik cetvelin aynı periyodunda yer alan X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X periyottaki iyonlaşma enerjisi en düşük olan elementtir. Y nin temel hal elektron dizilişinde tüm orbitalleri tam dolu olup Z ile iyonik bağlı bileşik yapmaktadır. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarındaki artışa göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X, Y, Z B) X, Z, Y C) Y, Z, X D) Y, X, Z E) Z, Y, X E) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element Z dir. 15. Periyodik cetvelin aynı yatay sırasında yer alan X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili, I. Değerlik elektron sayıları aynıdır. II. Elektron bulunduran en yüksek enerjili orbitallerin baş kuantum sayıları aynıdır. III. Atom çapları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 16. Baş grup elementi olan X atomunun ilk dört iyonlaşma enerjisi kkal/mol cinsinden 214, 420, 3547 ve 5018 dir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi X ile benzer kimyasal özellikler gösterir? A) 10 Ne B) 11 Na C) 12 Mg D) 13 Al E) 15 P 46

8 17. Gaz fazındaki X atomu X(g) kkal X +2 (g) + 2e - tepkimesine göre +2 yüklü iyona dönüşmektedir. Buna göre, I. X in ikinci iyonlaşma enerjisi 1267 kkal dir. II. Birim elektrona uygulanan çekim gücü azalmıştır. III. X +2 iyonunun hacmi X atomununkinden büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 21. X :..3d 5 Y :..3p 5 Z :..3s 2 Nötr X, Y ve Z elementlerinin temel hal elektron dizilişleri yukarıdaki gibi bitmektedir. Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) X 4. periyot elementidir. B) Atom çapı en küçük olan Y dir. C) Z toprak alkali metalidir. D) X in s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. E) Y ve Z baş grup elementidir. 18. Periyodik cetvelin VIIIA grubu elementleri ile ilgili, I. Değerlik orbitalleri tam doludur. II. Temel hal elektron dizilişleri p 6 orbitali ile biter. III. Periyodik cetvelin p bloğunda bulunurlar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnı III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 19. Temel hal elektron dizilişinde 3d orbitallerinde 10 elektron bulunduran nötr X atomu ile ilgili, I. Atom numarası 30 dur. II. Temel hal elektron dizilişi küresel simetriktir. III. Metaldir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? 22. X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X elementi sadece iyonik bağlı bileşikler oluşturup bileşiklerinde farklı değerlikler alabilmektedir. Y elementi baş grup elementi olup X ile bileşik yapmazken Z ile iyonik bileşikler yapmaktadır. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki grupları aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) 2A 3A 6A B) 2A 8A 6A C) 3B 6A 7A D) 3B 1A 7A A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) 3A 2A 6A 20. X +3 ve Y -1 iyonları izoelektronik olup elektron sayıları toplamı 4. periyot soygazının elektron sayısına eşittir. Buna göre X ve Y atomlarının temel hal elektron dizilişleri hangi orbitalle sonlanır? X Y A) 3d 1 3p 5 B) 3d 1 4p 5 C) 3d 1 3p 6 D) 3p 6 3p 6 E) 3p 6 3p Aşağıdakilerden hangisi elementlerin atom numarası arttıkça daima artar? A) İyonlaşma enerjisi B) Elektron ilgisi C) Atom çapı D) Elektronegatiflik E) Çekirdek yükü 1-D 2-E 3-C 4-C 5-C 6-D 7-E 8-B 9-D 10-A 11-E 12-A 13-A 14-E 15-D 16-C 17-E 18-A 19-E 20-A 21-D 22-D 23-E 47

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır.

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır. PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ DÖBEREİNER İN TRİADLAR KURALI PERİYODİK SİSTEM Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplar [(Ca, Sr, Ba), (Cl, Br, I), (S, Se, Te) gibi] halinde sınıflandırılmasıdır.

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim: Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. b grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Detaylı

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi 464 soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Teşekkürler Değerli öğretmenlerimiz Bülent ERTEN, Burhan ACARSOY, Sevim AKGÜNLÜ ve

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI PERĐYODĐK CETVEL 1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

NELER KAZANACAĞIZ?

NELER KAZANACAĞIZ? NELER KAZANACAĞIZ? Mendeleyev in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmaları ve Moseley in katkılarını, Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişkiyi (İlk 20

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi).

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi). GENEL KİMYA Elementlerin Elektronik Yapıları Bir atomda elektronların düzenlenme şekline atomun elektronik yapısı denir. Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak doldururlar. Bunlar: Elektronlar, orbitalleri

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel FEN LİSESİ 1. FASİKÜL

Kimya. Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel FEN LİSESİ 1. FASİKÜL FEN LİSESİ SINIF Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel 475 soru olojileri Uyarlamaları mış ÖSYM Çık Sınav Soruları Video Çözümler Bilgi Tekn Tamamı Çözümlü Öğretmen Seti Kolay Erişilebilir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

Malzemelerin Atom Yapısı

Malzemelerin Atom Yapısı Malzemelerin Atom Yapısı Ders içeriği Atom modeli Atom ağırlığı Elektron düzeni Elementlerin periyodik sistemi Malzeme Bilimi Slaytları 2/42 Atom modeli Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH)

6. I. Sirke ruhu (CH 3 COOH) ph ve poh Kavramları - Asit Baz İndikatörleri BÖLÜM 08 Test 04 1. Aşağıdaki maddelerin standart koşullarda ph değerleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. mavi turnusol kağıdı kırmızı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem ARES EĞĠTĠM MERKEZĠ *Metni yazın+ MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ PERİYODİK SİSTEM DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907) Elementleri

Detaylı

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER ATOM ALTI TANECİKLER: Atom numarası=proton sayısı=çekirdek yükü Kütle numarası (Nükleon sayısı)=proton sayısı+ nötron sayısı Kütle No iyon yükü Atom

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ:

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: Elementlerin deneysel olarak keşfedilme süreci, 1649 yılında Hennig Brand in fosforu bulmasıyla başlamıştır. 1869 yılına kadar

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter

Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter youtube kanalı Video Defter 1. Ünite Modern Atom Teorisi A. Atomun Kuantum Modeli 1873 yılında J. C. Maxwell ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımayı açıklamıştır. 1900

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Kimya EğitimiE Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Konu:Metallerin Reaksiyonları Süre: 4 ders saati Metallerin Su Đle Reaksiyonları Hedef : Metallerin su ile verdikleri reaksiyonları kavratabilmek. Davranışlar:

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ: ATOM ALTI TANECİKLER SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME ELEKTROLİZ DENEYİ FARADAY SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME:

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Atomlar Eşya malzeme madde element atom Temel parçacıklar (lepton ve

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

5) Çözünürlük(Xg/100gsu)

5) Çözünürlük(Xg/100gsu) 1) I. Havanın sıvılaştırılması II. abrika bacasından çıkan SO 3 gazının H 2 O ile birleşmesi III. Na metalinin suda çözünmesi Yukardaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme gerçekleşir? 4) Kütle 1

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEM Antoine-Laurent de Lavoisier 1789 yılında, dünyanın ilk modern kimya kitabı olarak kabul edilen Kimyanın Bilimsel İncelemesi adlı kitabı yazdı. Bu kitapta

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu

Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu 4.Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar Aynı ya da farklı cins atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağlar denir. Pek çok madde farklı element atomlarının birleşmesiyle meydana gelmiştir. İyonik bağ

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri 1.6. Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri Elementlerin periyodik çizelgedeki konumu ile kimyasal ve fiziksel davranışları sistematik olarak incelenebilir. Periyodik çizelgede elementler

Detaylı

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r.

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r. PER YOD K S STEM Atomlar n elektron yap s n n bilinmesi sayesinde bir atomun hangi halde bulundu u tespit edilebildi i gibi, atomun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakk nda da birçok bilgiye ula labilmektedir.

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı