1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6"

Transkript

1 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara periyot, düşey sütunlara ise grup denir. Günümüzde bilinen mevcut elementler toplam 7 periyot ve 18 grupta toplanmıştır. Gruplardan 8 tanesi A grubu olup bunlar baş grup olarak ta isimlendirilir. Geri kalan 10 sütun ise B gruplarını oluşturup yan grup olarak isimlendirilir. 8B grubu üç sütundan oluşur. Birinci periyot sadece iki elementten oluşan en az element içeren periyottur. Bu elementler 1A grubunda yer alan ve ametalik özellikler gösteren hidrojen ile 8A grubunda yer alan helyum soygazıdır. B grupları periyodik cetveldeki ilk üç periyotta yer almaz. 4. periyotun 3. elementi olan skandiyum B grubu elementlerin ilk üyesidir. Periyodik cetvel s, p,d ve f olmak üzere dört bloktan oluşur. Aynı periyotta bulunan elementlerin ise temel enerji düzeyi sayıları, en büyük baş kuantum sayıları ve elektron içeren yörünge sayıları aynıdır. PERİYODİK CETVELDE YER BULMA Temel hal elektron dağılımı yapılmış bir atomun en büyük baş kuantum sayısı periyotunu, değerlik elektron sayısı da grup numarasını belirler. Temel hal elektron dağılımında son orbitalin türü s veya p ise atom A grubunda, d veya f ise atom B grubunda yer alır. 1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 2.periyot 8A grubu 15P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3.periyot 5A grubu 21Sc: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 4.periyot 3B grubu 24Cr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 32Ge: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 2 36Kr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 38Sr: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 46Pd:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 8 4.periyot 6B grubu 4.periyot 4A grubu 4.periyot 8A grubu 5.periyot 2A grubu 5.periyot 8B grubu Tablo 1: Periyodik cetveldeki bloklar Elementlerin temel hal elektron dağılımları hangi orbital ile sonlanıyorsa o blokta yer alır. Bu nedenle 1A, 2Agrubu elementleri ile He elementi s blokunu, B grubu elementleri d blokunu, 3A,4A,5A,6A,7A ve 8A grubu elementleri p blokunu oluştururken temel hal elektron dağılımları f orbitalleri ile sonlanan lantanit ve aktinitler f blokunu oluştururlar. Periyodik cetveldeki bazı grupların özel isimleri vardır: 1A grubu: Alkali metaller (Hidrojen ametaldir.) 2A grubu: Toprak alkali metaller 3A grubu: Toprak metalleri (Bor ametaldir.) 7A grubu: Halojenler Tablo 2: Bazı atomların temel hal elektron dağılımları ve periyodik cetveldeki yerleri Soygazların atom numaralarından yararlanılarak ta atomların periyodik cetveldeki yerleri belirlenebilir. Örneğin atom numarası 85 olan At elementi atom numarası 86 olan 6. periyottaki Rn soygazından bir önceki element olduğu için 6. periyot 7A grubunda yer alır. 8A 4He 1. periyot 10Ne 2. periyot 18Ar 3. periyot 36Kr 4. periyot 8A grubu: Soygazlar 54Xe 5. periyot B grupları: Geçiş metalleri Periyodik cetvelde aynı grupta yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzer olup değerlik elektron sayıları aynıdır (8A grubunda olmasına rağmen değerlik elektron sayısı iki olan helyum bu genellemeye uymaz.). 86Rn 6. periyot 118Unt 7. periyot Tablo 3:periyodik cetveldeki soygazlar 40

2 Grup no Değerlik elektron düzeni Değerlik elektron sayısı Blok Alabileceği değerlikler IA ns 1 1 s +1 IIA ns 2 2 s +2 IIIA ns 2 np 1 3 p +3 IVA ns 2 np 2 4 p -4, +4, +2 VA ns 2 np 3 5 p -3, +5, +3 iyonlaşma enerjileri arasında 1.İE < 2.İE < 3.İE < ilişkisi vardır. Be(g) kkal Be +1 (g) + e - Be +1 (g) kkal Be +2 (g) + e - Be +2 (g) kkal Be +3 (g) + e - Be +3 (g) kkal Be +4 (g) + e - Tablo 6: Berilyum elementinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü iyonlaşma enerjileri. VIA ns 2 np 4 6 p -2, +6, +4 VIIA ns 2 np 5 7 p -1,+7,+5,+3,+1 VIIIA ns 2 np 6 8 p - Tablo 4: periyodik cetveldeki baş gruplarla ilgili bazı bilgiler ATOM ÇAPI Bir periyot boyunca atom numarası arttıkça çekirdek yükü artarken atoma eklenen elektronlar aynı temel enerji düzeyindeki orbitallere yerleşir. Buda etkin çekim gücünü artıracağı için aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı küçülür. Bir grup boyunca atom numarası arttıkça çekirdeği perdeleyen temel enerji düzeyi sayısındaki artış etkin çekim gücünü azaltacağı için aynı grupta aşağı doğru atom çapı büyür. Na Mg Al Na 180 Mg 150 Al 125 K K 220 Ca 190 Ga 130 Rb 235 Sr 200 In 155 Rb Gaz halindeki berilyum elementine 634 kkal enerji verildiğinde iki elektron birden kopar. Be(g) kkal Be +2 (g) + 2e - Buradaki 634 kilokalorilik enerji berilyumun ikinci iyonlaşma enerjisi değildir. Periyodik cetvelde Aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı küçüldüğü için elektronu koparmak zorlaşır ve birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Aynı periyotta A grubu elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri arasında IA < IIIA < IIA < IVA < VIA < VA < VIIA < VIIIA ilişkisi vardır. IIA grubunun birinci iyonlaşma enerjisinin IIIA nınkinden, VA grubunun birinci iyonlaşma enerjisinin VIA nınkinden büyük olmasının sebebi temel hal elektron dağılımlarının küresel simetriye sahip olmasıdır. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru temel enerji düzeyi sayısı arttığı için çap büyür ve elektron koparmak kolaylaşır. Böylece birinci iyonlaşma enerjileri azalır. A grubu elementlerinin art arda iyonlaşma enerjileri bilinirse değerlik elektron sayıları ve grup numaraları belirlenebilir. Atom 1.İE 2.İE 3.İE 4.İE 5.İE 6.İE 1H 313 2He Tablo 5: Bazı elementlerin pikometre türünden yarı çapları İYONLAŞMA ENERJİSİ Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopartmak için gerekli olan minimum enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi denir. Gaz halindeki +1 yüklü iyondan bir elektron kopartmak için gerekli olan minimum enerjiye ise ikinci iyonlaşma enerjisi denir. Bir atom veya iyondan bir elektron koparıldığında elektron başına düşen çekim kuvveti artacağı için bir sonraki elektronu koparmak zorlaşacaktır. Budan dolayı bir atomun art arda 3Li Be B C Tablo 7: Periyodik cetveldeki ilk altı elementin kilokalori türünden iyonlaşma enerjileri Tablo 7 de koyu yazılan iyonlaşma enerjisi değerleri atomun değerlik elektronları bittikten sonra soygaz düzeninden koparılan elektronların enerjisini göstermektedir. Buna göre lityumun 1, berilyumun 2, borun 3 ve karbonun 4 değerlik elektronu vardır. 41

3 Şekildeki tabloda X, Y ve Z baş grup elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi değerleri kkal/mol cinsinden verilmiştir: Element 1.İE 2.İE 3.İE 4.İE X Y Z Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Y elementi alkali metaldir. B) X ve Z nin değerlik elektron sayıları eşittir. C) Z nin temel enerji düzeyi sayısı X inkinden büyüktür. D) X elementi p bloğunda yer alır. E) X in atom çapı Z ninkinden küçüktür. X in temel enerji düzeyi sayısı Z ninkinden az olduğu için atom çapı Z ninkinden küçüktür. Z 6A, Y 5A grubunda ise Z nin birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden küçük olur. Y ve Z aynı periyotta olduğu için temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. Doğru Seçenek: B Çekirdek yükleri farklı olan X ve Y elementlerinin temel hal elektron dağılımları ns 2 orbitali ile sonlanmaktadır. Buna göre X ve Y elementlerinin, I. İyonlaşma enerjileri II. Değerlik elektron sayıları III. Temel enerji düzeyi sayıları niceliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III X, Y ve Z elementlerinin iyonlaşma enerjisi değerleri incelendiğinde değerlik elektron sayıları sırası ile 2, 1 ve 2 dir. Bu nedenle X ve Z periyodik cetvelin 2A, Y ise 1A grubunda yer alır. Y elementi 1A grubunda olduğu için alkali metaldir. X ve Z nin değerlik elektron sayıları ikidir. Z nin birinci iyonlaşma enerjisi X inkinden küçük olduğu için temel enerji düzeyi sayısı ve atom çapı X inlinden büyüktür. X 2A grubu elementi olduğu için s bloğunda yer alır. Çekirdek yükleri farklı olan X ve Y elementlerinin temel hal elektron dağılımları ns 2 orbitali ile sonlandığına göre bu elementler kesinlikle farklı periyotlarda yer alır. Bu nedenle X ve Y elementlerinin iyonlaşma enerjileri ve temel enerji düzeyi sayıları farklıdır. Değerlik elektron sayıları ise her ikinin de ikidir. Doğru Seçenek: D Doğru Seçenek: C X Şekildeki periyodik cetvel kesitinde yerleri Y Z belirtilen elementler baş grup elementleidi Buna göre, I. X in atom çapı Z ninkinden küçüktür. II. Z nin birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür. X, Y ve Z elementleri için şu bilgiler veriliyor: X ve Y aynı periyotta olup X in atom çapı Y ninkinden büyüktür. Y ve Z nin değerlik elektron sayıları eşit olup Y nin birinci iyonlaşma enerjisi Z ninkinden küçüktür. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki konumları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? III. Y ve Z nin temel enerji düzeyi sayıları aynıdır. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? D) I ve II E) II ve III A) X Y B) Y X C) Z Z Z Y X D) Z E) X X Y Y Z 42

4 Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden atom çapı büyük olan X, Y nin solunda yer alır. Değerlik elektron sayıları eşit olan Y ve Z aynı grupta bulunabilir. İyonlaşma enerjisi küçük olan Y, Z nin altında yer alır. Doğru Seçenek: D ELEKTRON İLGİSİ Gaz halindeki bir atomun negatif yüklü bir iyon haline geçmesi sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir. Cl(g) + e - Cl -1 (g) + 83 kkal O(g) + e - O -1 (g) + 54 kkal O -1 (g) + e kkal O -2 (g) Atomların elektron ilgileri genellikle ekzotermiktir. Ancak bazı iyonların elektron ilgileri endotermik olabilir. Elektron ilgisi, genel olarak iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi atom çapı arttıkça azalır. Soygazlar kimyasal bağ oluşturmadıkları için elektronegatiflikleri sıfırdır. Bir kimyasal bağın iyonik karakteri bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri ile ilgilidir. Atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark ne kadar fazla olursa bağın iyonik karakteri o kadar yüksek olur. C 2,5 N 3,0 O 3,5 F 4,0 Cl 2,9 Br 2,8 I 2,5 Tablo 10: Bazı atomların elektronegatiflik değerleri C -26 N +16 O -54 F -80 Cl -83 Br -78 Flor doğadaki elektronegatifliği en yüksek olan element olduğu için bütün bileşiklerinde -1 değerliğini alır. METALİK VE AMETALİK AKTİFLİK Elektron verme eğiliminin büyüklüğü metalik aktifliği, elektron alma eğiliminin büyüklüğü ise ametalik aktifliğin ölçüsüdür. I -71 F Tablo 8: Bazı atomların kkal/mol cinsinden elektron ilgileri Tablo 8 den de anlaşılacağı üzere doğadaki elektron ilgisi en yüksek olan atom klor atomudur. ELEKTRONEGATİFLİK Bir kimyasal bağda atomların bağ elektronlarını çekme kuvvetine elektronegatiflik denir. Kimyasal bağı oluşturan atomların elektronegatiflikleri eşit ise bağ apolar kovalenttir. Atomların elektronegatiflikleri arasındaki fark 1,7 den büyükse bağ iyonik, 1,7 den küçükse polar kovalenttir. Bağ H H H Cl Na +1 Cl -1 Elektrone- 0 0,9 2,1 gatiflik farkı Bağın niteliği Apolar kovalent Polar kovalent İyonik Tablo 9: Bazı kimyasal bağların elektronegatiflik farkları ve nitelikleri Fr Doğadaki en aktif metal olan fransiyuma (Fr) doğru metalik aktiflik, en aktif ametal olan flora (F) doğru ise ametalik aktiflik artar. Bir elementin oksijenle yaptığı bileşiğe oksit denir. Metallerin oksitleri genellikle bazik, ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterir. Periyodik cetvelde metalik aktifliğin arttığı yönlerde oksitlerin bazlık karakteri, ametalik aktifliğin arttığı yönlerde oksitlerin asitlik karakteri artar. Örneğin Na 2 O, K 2 O, MgO, Fe 2 O 3 gibi metal oksitler bazik oksit, CO 2, SO 2, SO 3, N 2 O 5 gibi ametal oksitler asidik oksitlerdir. Bu nedenle metal oksitler suda çözündüğünde baz çözeltileri, ametal oksitler suda çözündüğünde asit çözeltileri oluşur. 43

5 PERİYODİK CETVELDEKİ DÜZENLİ DEĞİŞ- MELER Aynı Periyotta Soldan Sağa Doğru: Atom numarası (çekirdek yükü = proton sayısı) artar. Değerlik elektron sayısı artar. Atom hacmi genellikle küçülür. Birinci iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Elektron ilgisi genellikle artar. Elektronegatiflik genellikle artar. Elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik karakteri artar. Elementlerin oksitlerinin asitlik karakteri artar. Elektriksel iletkenlik azalır. Aynı Grupta Yukarıdan Aşağı Doğru: VIIA Grubu En aktif ametaller olup halojenler diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 7 elektron bulundurur. Bileşiklerinde 1 ile +7 arasında değişken değerlikler alabilir. (Flor yalnızca 1 değerlik alır.) Doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur. F 2, Cl 2, Br 2 gibi. Grupta aşağı doğru ametalik aktiflik azalır, erime noktası yükselir. Oda koşullarında F 2 ve Cl 2 gaz, Br 2 sıvı, I 2 katıdır. Hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterip asitlik kuvveti grupta yukarıdan aşağı doğru artar. Bileşiklerinin asitlik kuvvetleri arasında HF<HCl<HBr<HI ilişkisi vardır. Atom numarası (çekirdek yükü = proton sayısı) artar. Değerlik elektron sayısı değişmez. Atom hacmi büyür. Birinci iyonlaşma enerjisi azalır. Elektron ilgisi genellikle azalır. Elektronegatiflik azalır. Elementlerin hidrojenli bileşiklerinin asitlik karakteri artar. Elementlerin oksitlerinin bazlık karakteri artar. Elektriksel iletkenlik artar. VIIIA Grubu Soygazlar diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 8 elektron bulundurur. (İlk soygaz olan helyumun en dış enerji seviyesinde 2 elektron bulunur.) Kararlı oldukları için bileşik yapmazlar. Bulundukları periyotta 1. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementlerdir. Doğada tek atomlu gaz şeklinde bulunur. PERİYODİK CETVELDEKİ BAZI GRUPLARIN ÖZELLİKLERİ IA Grubu Hidrojen dışındakilerin hepsi metal olup alkali metaller diye isimlendirilir. En dış temel enerji seviyesinde 1 elektron bulundurur. Hidrojen dışındakilerin hepsi bileşiklerinde yalnızca +1 değerlik alır. Bulundukları periyotta 1. iyonlaşma enerjisi en düşük olan elementlerdir. Doğadaki en aktif metallerdir. Bu nedenle doğada elementel halde bulunmayıp bileşikleri halinde bulunur. Elementel halde su ile tepkimeye girerek baz çözeltisi ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Na(k) + H 2 O(s) NaOH(suda) H 2(g) B Grupları Geçiş elementleri olup tamamı metaldir. Isı ve elektrik akımını iyi iletir. Bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilir. Ama negatif değerlik almaz. İlk üç periyotta yer almaz. Periyodik cetvel elementlerin aşağıdaki niceliklerinden hangisine göre oluşturulur? A) Proton sayısı B) Nötron sayısı C) Kütle numarası D) Nükleon sayısı E) Değerlik elektron sayısı Oksitleri suda çözündüğünde baz çözeltisi oluşur. Na 2 O(k) + H 2 O(s) 2NaOH(suda) Grupta aşağı doğru metalik aktiflik artar, erime noktası düşer. Periyodik cetvel elementlerin artan proton sayılarına göre oluşturulur. Doğru Seçenek: A 44

6 5. Periyodik cetvelle ilgili, (Bu test için tavsiye edilen süre 30 dakikadır) 1. 1s 2s 2p 3s 3p X : Y : Z : X, Y ve Z elementlerine ait orbital şemaları yukarıda verilmiştir. I. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri aynıdır. II. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. III. Aynı bloktaki elementlerin en yüksek enerjili orbital türleri aynıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Atom çapı en büyük olan Z dir. B) X in birinci iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür. C) Y ile Z aralarında iyonik bağlı YZ bileşiğini oluşturur. D) X ile Z katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. E) Y iyonik bileşiklerinde -3 değerliğini alır. 6. Periyodik cetvelde aynı periyotta yer alan elementlerin, I. Temel enerji düzeyi sayıları II. En büyük baş kuantum sayıları III. Değerlik elektron sayıları 2. Periyodik cetvel ile ilgili, I. Her periyotta metal vardır. II. Geçiş elementleri ilk üç periyotta yer almaz. III. Soygazlar 8A grubunda yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve II E) II ve III niceliklerinden hangileri aynıdır? D) I ve II E) II ve III 7. Periyodik cetvelde aynı periyotta yer alan elementlerle ilgili, I. Değerlik elektron sayıları eşittir. II. Periyodik cetveldeki blokları aynıdır. 3. Periyodik cetvelle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Metaller sadece s ve d bloklarında yer alır. B) Ametaller sadece p bloğunda yer alır. C) d bloğundaki elementlerin tamamı metaldir. III. Temel hal elektron dizilişlerinde elektron bulunduran orbital türleri aynıdır. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) Soygaların tamamı p bloğundadır. E) p bloğunda sadece ametaller ve soygazlar yer alır. 8. Periyodik cetvelin ilk elementi olan hidrojenle ilgili, 4. En yüksek temel enerji düzeyinde, I. İki elektron bulunduran elementler metaldir. II. Dört elektron bulunduran elementler ametaldir. III. Sekiz elektron bulunduran elementler soygazdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? I. Alkali metaldir. II. s bloğunda yer alır. III. Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 45

7 9. Periyodik cetvelle ilgili, I. Atom çapı azaldıkça iyonlaşma enerjisi daima artar. II. Aynı grupta yörünge sayısı arttıkça atom çapı daima artar. III. Aynı periyotta atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi daima artar. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 10. 1s 2s 2p 3s 3p X : 13. 8A 7A He F Cl Ar Şekildeki periyodik cetvel kesitinde yer alan elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elementler aynı blokta yer alır. B) F ve Cl atomlarının değerlik elektron sayıları eşittir. C) He ve Ar elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. D) He elementinin temel enerji düzeyi sayısı 1 dir. E) Cl elementinin çekirdeğinde 17 proton vardır. Y : Z : X, Y ve Z elementlerinin orbital şemaları yukarıdaki gibidir. Buna göre, 14. Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunan X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X elementi doğada iki atomlu moleküller şeklinde bulunuyor. I. X in ikinci iyonlaşma enerjisi Y nin birinci iyonlaşma enerjisine eşittir. II. Z bileşik yapmaz. III. Y nin oksijen ile yaptığı bileşiğin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Y elementinin su ile tepkimesinden H 2 gazı oluşuyor. Z elementi X ve Y ile bileşik yapmıyor. Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronegatifliği en yüksek olan element X tir. B) Y elementi katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. C) Z elementi doğada tek atomlu gaz şeklinde bulunur. D) X elementi metallerle ve ametallerle bileşik yapabilir. 11. Periyodik cetvelde atom numarasının arttığı yönlerde, I. Değerlik elektron sayısı artar. II. İyonlaşma enerjisi artar. III. Atom çapı artar. yargılarında hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 12. Periyodik cetvelin aynı periyodunda yer alan X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X periyottaki iyonlaşma enerjisi en düşük olan elementtir. Y nin temel hal elektron dizilişinde tüm orbitalleri tam dolu olup Z ile iyonik bağlı bileşik yapmaktadır. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarındaki artışa göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X, Y, Z B) X, Z, Y C) Y, Z, X D) Y, X, Z E) Z, Y, X E) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element Z dir. 15. Periyodik cetvelin aynı yatay sırasında yer alan X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili, I. Değerlik elektron sayıları aynıdır. II. Elektron bulunduran en yüksek enerjili orbitallerin baş kuantum sayıları aynıdır. III. Atom çapları eşittir. yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? D) I ve III E) II ve III 16. Baş grup elementi olan X atomunun ilk dört iyonlaşma enerjisi kkal/mol cinsinden 214, 420, 3547 ve 5018 dir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi X ile benzer kimyasal özellikler gösterir? A) 10 Ne B) 11 Na C) 12 Mg D) 13 Al E) 15 P 46

8 17. Gaz fazındaki X atomu X(g) kkal X +2 (g) + 2e - tepkimesine göre +2 yüklü iyona dönüşmektedir. Buna göre, I. X in ikinci iyonlaşma enerjisi 1267 kkal dir. II. Birim elektrona uygulanan çekim gücü azalmıştır. III. X +2 iyonunun hacmi X atomununkinden büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 21. X :..3d 5 Y :..3p 5 Z :..3s 2 Nötr X, Y ve Z elementlerinin temel hal elektron dizilişleri yukarıdaki gibi bitmektedir. Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A) X 4. periyot elementidir. B) Atom çapı en küçük olan Y dir. C) Z toprak alkali metalidir. D) X in s orbitallerinde toplam 8 elektron vardır. E) Y ve Z baş grup elementidir. 18. Periyodik cetvelin VIIIA grubu elementleri ile ilgili, I. Değerlik orbitalleri tam doludur. II. Temel hal elektron dizilişleri p 6 orbitali ile biter. III. Periyodik cetvelin p bloğunda bulunurlar. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnı III C) I ve II D) I ve III E) II ve III 19. Temel hal elektron dizilişinde 3d orbitallerinde 10 elektron bulunduran nötr X atomu ile ilgili, I. Atom numarası 30 dur. II. Temel hal elektron dizilişi küresel simetriktir. III. Metaldir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? 22. X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor: X elementi sadece iyonik bağlı bileşikler oluşturup bileşiklerinde farklı değerlikler alabilmektedir. Y elementi baş grup elementi olup X ile bileşik yapmazken Z ile iyonik bileşikler yapmaktadır. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki grupları aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Y Z A) 2A 3A 6A B) 2A 8A 6A C) 3B 6A 7A D) 3B 1A 7A A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E) 3A 2A 6A 20. X +3 ve Y -1 iyonları izoelektronik olup elektron sayıları toplamı 4. periyot soygazının elektron sayısına eşittir. Buna göre X ve Y atomlarının temel hal elektron dizilişleri hangi orbitalle sonlanır? X Y A) 3d 1 3p 5 B) 3d 1 4p 5 C) 3d 1 3p 6 D) 3p 6 3p 6 E) 3p 6 3p Aşağıdakilerden hangisi elementlerin atom numarası arttıkça daima artar? A) İyonlaşma enerjisi B) Elektron ilgisi C) Atom çapı D) Elektronegatiflik E) Çekirdek yükü 1-D 2-E 3-C 4-C 5-C 6-D 7-E 8-B 9-D 10-A 11-E 12-A 13-A 14-E 15-D 16-C 17-E 18-A 19-E 20-A 21-D 22-D 23-E 47

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI PERĐYODĐK CETVEL 1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi).

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi). GENEL KİMYA Elementlerin Elektronik Yapıları Bir atomda elektronların düzenlenme şekline atomun elektronik yapısı denir. Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak doldururlar. Bunlar: Elektronlar, orbitalleri

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

Malzemelerin Atom Yapısı

Malzemelerin Atom Yapısı Malzemelerin Atom Yapısı Ders içeriği Atom modeli Atom ağırlığı Elektron düzeni Elementlerin periyodik sistemi Malzeme Bilimi Slaytları 2/42 Atom modeli Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ:

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: Elementlerin deneysel olarak keşfedilme süreci, 1649 yılında Hennig Brand in fosforu bulmasıyla başlamıştır. 1869 yılına kadar

Detaylı

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem ARES EĞĠTĠM MERKEZĠ *Metni yazın+ MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ PERİYODİK SİSTEM DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907) Elementleri

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Atomlar Eşya malzeme madde element atom Temel parçacıklar (lepton ve

Detaylı

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Kimya EğitimiE Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Konu:Metallerin Reaksiyonları Süre: 4 ders saati Metallerin Su Đle Reaksiyonları Hedef : Metallerin su ile verdikleri reaksiyonları kavratabilmek. Davranışlar:

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEM Antoine-Laurent de Lavoisier 1789 yılında, dünyanın ilk modern kimya kitabı olarak kabul edilen Kimyanın Bilimsel İncelemesi adlı kitabı yazdı. Bu kitapta

Detaylı

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r.

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r. PER YOD K S STEM Atomlar n elektron yap s n n bilinmesi sayesinde bir atomun hangi halde bulundu u tespit edilebildi i gibi, atomun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakk nda da birçok bilgiye ula labilmektedir.

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri 1.6. Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri Elementlerin periyodik çizelgedeki konumu ile kimyasal ve fiziksel davranışları sistematik olarak incelenebilir. Periyodik çizelgede elementler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel kavramlar Atomsal yapı İçerik Temel kavramlar Atom modeli Elektron düzeni Periyodik sistem 2 Temel kavramlar Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur.

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Ders içeriği 1. Giriş ve Periyodik cetvel 2. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 3. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 4. Kıymetli Metaller (Ag, Au,

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI

PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI (SÜRE: 10 DERS SAATĐ) Atomları tanıyarak bunların birbirleriyle ilişkileri kavratılır.bazı atomların kararlı yapıda oldukları,bazı atomların ise karalı

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 1 1. MALZEMELERİN ATOM YAPISI

BÖLÜM 1 1. MALZEMELERİN ATOM YAPISI BÖLÜM 1 1. MALZEMELERİN ATOM YAPISI 1 1.2. Atom Yapısı ve Elektron Düzeni Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler ise atomlardan meydana gelir. Bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan

Detaylı

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ Periyodik cetvel günümüzdeki tüm elementleri belirli bir düzende sıralayan bir sistemdir. Günümüzde 92 tanesi doğada varolan, diğerleri ise yapay yollarla elde edilmiş olan

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Atom Yapısı ve Atomlar Arası Bağlar Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementi Demir atomları Demir elementinin yapısında

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E

A A A A A KİMYA TESTİ. 4. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri 5... C 3 2. X 2 6. CH mol XY gazı ile 4 mol Y 2 Ö Z G Ü N D E R S A N E KİMY TTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 1. Yukarıda eşit hacimli iki kapta aynı koşullar altında bulunan gazlar aradaki musluk sabit sıcaklıkta açıldığında

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM

BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM (Aşağıda verilen açıklamalarda anlatılan kişilerin kim olduğunu alttaki kutucuklara yazınız.) - ağırlıklarına göre bir element tablosu hazırlamıştır.keşfedilmemiş elementlerin yerlerini

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır.

KĐMYASAL BAĞLAR. Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır. KĐMYASAL BAĞLAR Molekül veya kimyasal bileşikler içerisinde atomların beraberce bulunmaları ancak kimyasal bağlar ile mümkün olmaktadır. Đki atom veya atom grubu arasında bir molekül oluşturmak üzere etkileşme,

Detaylı