T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar. Ailenin. YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar. Ailenin. YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU"

Transkript

1

2 T.C. BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar Genel MŸdŸrlŸÛŸ Ailenin SaÛlÝk EÛitimi YayÝna HazÝrlayan : Ürfan AYBOYLU ANKARA 2004

3 SUNUÞ SorunlarÝnÝ aßmýß, mutlu ve mÿreffeh bir TŸrkiye adýna verdiûimiz mÿcadelenin temel taßlarýndan biri hÿkÿmetimizin ŸstŸnde Ýsrarla durduûu sosyal politikalardýr. Sosyal politikalarýn merkezi durumundaki kurum ߟphesiz ailedir. Aile kurumuna yÿklenen bu misyonun pek ok haklý sebebi vardýr. Modern medeniyetin šncÿsÿ durumundaki toplumlar ancak bÿyÿk škÿßten sonra aile kurumunun šnemini fark etmiß ve bu yšnde kurumsal dÿzenlemelere gitmißlerdir. Modernleßme ile baß gšsteren toplumsal sorunlar šnce aile kurumunu zayýflatmýß ardýndan aûýr toplumsal sorunlara yol a mýßtýr. Gelißmiß toplumlarda son elli yýlda verilen yoûun mÿcadelenin ÝkÝß noktasý aile bÿtÿnlÿ- ÛŸnŸ korumak ve bireyi her a Ýdan destekleyecek aile atýsýný gÿ lendirmektir. Ailenin toplumsal hayatýn temeli olduûu ger eûi AnayasamÝzda ifade edilirken, devletin bu yšndeki koruyucu hizmetlerle ilgili yÿkÿmlÿlÿûÿ de hatýrlatýlmýßtýr. HÝzla bÿyÿyen aûýr sorunlar karßýsýnda etkin bir mÿcadelenin yÿrÿtÿlmesi ancak konuyla ilgili kurumlarýn verimli alýßmasý ile mÿmkÿndÿr. Bu yšnde attýûýmýz šnemli adýmlardan biri de Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar Genel MŸdŸrlŸÛŸÕnŸn kurulmasýdýr. Aile ve Sosyal AraßtÝrmalar Genel MŸdŸrlŸÛŸnŸn temel ißlevlerinden biri aile eûitimindeki boßluklarý dolduracak yšntem ve teknikler gelißtirmektir. rgÿn eûitim sÿrecinde kazanýlmasý bÿyÿk šl Ÿde mÿmkÿn olmayan ancak saûlýklý nesiller i in hayati šnemi olan temel bilgileri yaygýn bir ßekilde paylaßmak ve hayata ge irmek zorundayýz. Aile eûitimindeki derin boßluûun pek ok sebebi vardýr. Sebebi ne olursa olsun, bilgi toplumuna doûru hýzlý adýmlarla ilerleyen TŸrkiye bu boßluûu mutlaka doldurmak zorundadýr. zellikle ocuk eûitimindeki eksik ve yanlýß uygulamalarýn yetißmekte olan nesiller i in šnemli bir engel olduûunu gšrmezlikten gelemeyiz. SaÛlÝklÝ nesiller yetißtirebilmek i in verdiûimiz mÿcadele ancak anne-babalarýn gayreti ile amacýna ulaßacaktýr. Elinizdeki bu yayýn, bilginin ve dolayýsýyla eûitimin hayati šnemini de ortaya koymaktadýr. Bilgi ve deneyimle hayatýn ne denli kolaylaßtýûýný en iyi anne babalar bilmek zorundadýr. SaÛlÝklÝ bir aile ve saûlýklý nesiller i in atýlan bu kÿ Ÿk adýmlarýn sÿre i inde gÿ - lÿ hamlelere dšnÿßmesini temenni ediyorum. Bu yayýnlarý okuyarak ve buradaki bilgileri en azýndan aile i inde paylaßarak yalnýz kendimizin ve ocuklarýmýzýn saûlýûýna deûil ayný zamanda TŸrkiyeÕnin saûlýûýna da destek verdiûimizi unutmayalým. Mutlu ve huzurlu gÿnler temennisiyle. GŸldal AKÞÜT Devlet BakanÝ III

4 NS Z Aile, varlýklar i inde en ŸstŸn olabilme yeteneûine sahip insanýn, biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiya larýný karßýlayabilecek ilk ve temel gruptur. Bir milletin, bir toplumun millet ve toplum olmasý i in, gerekli canlýlýûý saûlayan temel e- kirdek olan aile kurumu, insanlýk tarihi boyunca, kurumlarýn en temellisi, en devamlýsý ve en evrenseli olagelmißtir. Fert ve toplum arasýnda kurulan ilk ve temel kšprÿ olan ve yaßadýûýmýz toplumun bir minyatÿrÿ durumundaki aile kurumunun šnemli bir tarihi ge mißi olmasýna karßýlýk, saûlýk olaylarýnýn aile bÿtÿnlÿûÿ i inde ele alýnmasý ßeklinde yaklaßýmlarýn tarihi ge mißi ancak 19. yÿzyýlýn ortalarýna dayanýr. 19. yÿzyýldaki sosyal ve siyasal akýmlar týp alanýnda da saûlýk hizmetlerinin yalnýzca hasta bireylere deûil, tÿm toplum fertlerine eßit olarak verilmesi ve bireyin evresi ile birlikte ele alýnmasý dÿßÿncesini ortaya ÝkardÝ. Sosyal hekimlik anlayýßýnýn toplumda etkili olarak uygulanmaya baßlamasý 2. DŸnya SavaßÝ sonlarýnda mÿmkÿn olmußtur. AnlaßÝlmÝßtÝr ki, toplum saûlýûý gelißtirilmeden fertlerinsaûlýûý gelißtirelemez. Toplum saûlýûýný koruma ve yÿceltmede, fertler arasý maddi ve manevi ektileßimlerinin en yoûun olduûu ailenin fizik evresiyle birlikte bir bÿtÿn olarak ele alýnmasý esastýr. SaÛlÝklÝ toplumlarý saûlýklý fertler meydana getirir. Fertlerin en deûerli varlýklarýndan biri, en bÿyÿk tabii sermayeleri, refah ve mutluluklarýnýn temeli saûlýktýr. Bir kimsenin beden ve ruh saûlýûýnýn yitirilmesi sadece kißinin deûil, ailesinin problemidir. Bedenen ve ruhen saûlýklý temellere bina edilen, saûlýkla ilgili konularda olumlu davranýßlarla bezenmiß, huzurlu bir ailede saûlýûýn korunmasý ve onlarýn bu konularda bilgilendirilmesi hasta fertlerin tedavisini de daha kolay hale getireceûi ߟphesizdir. Üßte tÿm bu nedenlerle, Genel MŸdŸrlŸÛŸmŸzÕŸn yasasýnýn ÝktÝÛÝ ilk ay i inde ailelerimizin saûlýk eûitimlerine šnemli katkýlar saûlayacaûý Ÿmidiyle, konularýnýn uzmaný olan hekimlere bu šnemli eser hazýrlattýrýlmýßtýr. Baßta ok deûerli hekimlerimiz olmak Ÿzere bu eserin hazýrlanmasýnda emeûi ge en herkese teßekkÿr ediyor ve tÿm ailelerimize saûlýklar diliyorum. Nesrin AFÞAR ELÜK Genel MŸdŸr V. V

5 Ü ÜNDEKÜLER ^ Ev KazalarÝ ve ÜlkyardÝm... 1 Dr. Deniz YERTUT ^ Gebelik ve DoÛum Dr. Deniz YERTUT ^ Emzirme Dr. Deniz YERTUT ^ ocuk SaÛlÝÛÝ Dr. Deniz YERTUT ^ st Solunum Yolu EnfeksiyonlarÝ Dr. Meltem H NER ^ Üshal NasÝl Bir HastalÝktÝr? Dr. Evrim G LDEREN ^ Viral Hepatitler Dr. PÝnar ENG R ^ Diyabet (Þeker HastalÝÛÝ) Dr. Ayßin G RÜPEK MALKO ^ Kalp HastalÝklarÝ Dr. Serdar ÞÜRÜN ^ Osteoporoz (Kemik Erimesi) Dr. Filiz KESER ^ Cinsel Yolla Bulaßan HastalÝklar Dr. Selim EREN VII

6 T.C. BAŞ BAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ev Kazaları ve İlkyardım Hazırlayan : Dr. Deniz YERTUT

7 Ev KazalarÝ ve ÜlkyardÝm Mutfakta iß yaparken elinizi kesen bir bý ak, fißten ekmeyi unuttuûunuz bir ŸtŸ, ocu- Ûunuzun a Ýk bulduûu bir kapý ya da dengesiz bir merdiven... KŸ Ÿk tehlike sinyalleri veren bu ev ara larý, sonucu tahmin edilemeyecek bir kazaya neden olabilir. Evinizde gÿvenli yaßamak i in alacaûýnýz šnlemler ve ev kazalarý karßýsýnda yapmanýz gerekenler, sizi daha bÿyÿk felaketlerden koruyabilir. Ev kazalarý eßitli faktšrlere baûlý olarak meydana gelirler. Bu faktšrler arasýnda insan baßta olmak Ÿzere ara -gere ve evresel faktšrler šnemli yer tutar. Yorgunluk, dalgýnlýk, ŸzŸntŸ, gšrme bozukluûu, ev aletlerinin ve tehlikeli yerlerin yeterince korumalý olmamasý gibi sebepler ev kazalarýna neden olabilir; fakat en šnemli nokta ev halkýnýn kazalar konusunda bilgisiz olmalarýdýr. UnutulmamalÝdÝr ki; acil yardým i in aranmasý gereken telefon numarasý 112Õdir. Evde olabilecek kazalar ßunlardÝr; 1. DŸßmeler, burkulmalar, kýrýk- ÝkÝklar, kramplar 2. Kesikler, kanamalar 3. YanÝklar, elektrik arpmalarý 4. YangÝnlar 5. Zehirlenmeler 6. BoÛulmalar 7. Bšcek sokmalarý, hayvan ÝsÝrÝklarÝ 3

8 A LEN N SA LIK E T M 1. D ÞMELER, BURKULMALAR, KIRIK- IKIKLAR ve KRAMPLAR D ÞMELER, BURKULMALAR, KIRIK- IKIKLAR ve KRAMPLARDAN KORUNMA Ÿ 5 yaß altýnda ocuk olan evlerde eßyalar balkon ve pencerelerden uzak tutulmalý. Pencerelere emniyet koruyucularý takýlmalý. DŸßmeyi engellemek i in pencereler en fazla 10 cm a Ýlacak ßekilde ayarlanmalý. Merdiven baßýna ve sonuna duvara monte edilebilen emniyet kapýlarý takýlýp iyi ÝßÝklandÝrÝlmalÝ. Merdiven korkuluklarý ve balkon demir aralýklarý, ocu- Ûun kafasý ge meyecek ßekilde daraltýlmalý. (GŸvenli aralýk 9 cm den kÿ Ÿk aralýklardýr.) Ÿ ocuklar koruma kenarlý yataklarda yatýrýlmalý. YataklarÝnÝn i inde oyuncak veya yastýk bulunmamalý. Boyu 95 cm. ve daha uzun olan ocuklar kendilerini yatak korumalarýndan aßaûý sarkýtýp dÿßebilirler. Bu nedenle ocuûa daha bÿyÿk bir yatak temin edilmeli. Ÿ Tekerlekli bebek yÿrÿte leri kullanýlmamalý. Bebek sandalyelerinde oturan bebeklere mutlaka emniyet kemeri takýlmalý. AltÝnÝ deûißtirirken bebek asla yalnýz býrakýlmamalý. Bebekler, 5 aylýktan itibaren dšnebildikleri i in yÿksek veya yanlarý a Ýk masa, sedir, salýncak vb. yerlerde uyurken yalnýz býrakýlmamalý. Ÿ Banyo ve mutfak gibi Ýslak zeminlerde yere damlayan sývýlar hemen temizlenmeli. Bšyle mekanlara kaymayan lastikten yolluklar serilmeli. AyrÝca halý ve yolluk kývrýmlarýnýn ocuklar i in tehlike olußturdu- Ûu akýlda tutulmalý. Ÿ ocuklara ayaklarýna uygun ayakkabý giydirilmeli. Ÿ ocuklarýn oyun alanlarýnda 1,5 mõden fazla yÿksekliûe týrmanmalarýna izin verilmemeli. Oyun zemininin yumußak bir malzeme ile kaplý olmasý tercih edilmeli. (kum,sÿnger vs..). EÛer ocuk oyuncaûa týrmanmak i in yardýma ihtiya duyuyorsa, o oyuncak kullandýrýlmamalý. Ÿ zellikle sýcak bšlgelerimizde yaz aylarýnda damdan dÿßmeler ok sýk gšrÿlmektedir. Evlerin damlarý uyumak i in kullanýlýyor ise evreye korkuluk yaptýrýlmalý. Ÿ 9 yaß altýnda ocuklar mutlaka kendine uygun kask takarak erißkin kontrolÿnde bisiklete bindirilmeli. D ÞMELER Ev kazalarýnda ocuk yaralanmalarýnýn %90ÕÝ ocuk yalnýzken olmaktadýr. DŸßme ve arpma sonunda burkulma, kýrýk- ÝkÝk, doku ezilmesi, yaralanma gibi bšlgesel problemler olabildiûi gibi olußabilecek genel beden travmasý ve/veya kafa travmasý, yaßamý tehdit edebilir veya šlÿmle dahi sonu lanabilir. DŸßme- arpma sonucu eßitli sakatlýklar, fel ler ve organ kayýplarý sšz konusu olabilir. 4

9 EV KAZALARI VE LKYARDIM Bu tip kazalar tÿm ev halkýný tehdit eder; fakat šzellikle ocuklar okul šncesi dšnemde bunlarý daha sýk yaßarlar. D ÞMELERDE ÜLKYARDIM Ÿ Basit dÿßme sonrasý gšzle gšrÿnÿr bir hasar yoksa, bilinci yerindeyse ve tÿm vÿcudu normal hareket ediyorsa kißi yakýn takiple gšzlenebilir. Ÿ Ülk 24 saat i inde kusma, dalgýnlýk, hafýzada anlýk kayýp, karýn aûrýsý, renk soluklu- Ûu, solunum sýkýntýsý veya havale ge irme gibi bir durum olußursa en yakýn saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Ÿ Kol ya da bacakta basit dÿßme veya arpma sonucu morluk olußmußsa, kalp seviyesinin yukarýsýnda tutularak Ÿzerine 20 dakika buz uygulanmalý. Ükinci bir buz uygulamasý i in aradan 30 dakika ge mesi beklenmeli. Bu uygulama ßißmeyi ve morarmayý azaltýr. Ÿ YŸksekten dÿßmelerde hi bir sorun olmasa bile kißi kýrýk- ÝkÝk veya i kanama riski nedeniyle en yakýn saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. BURKULMALAR Bir eklemin etrafýndaki baûlarýn, eklem kapsÿlÿ ve diûer yumußak doku yapýlarýnýn; eklemin normal hareket genißliûinin štesinde zorlanmasýna "BURKULMA" denir. Eklemde ßißlik, aûrý, morluk olur. Bu yapýlar normalden fazla gerilebilir, hatta yýrtýlabilir. Hareketler aûrýlýdýr. BURKULMALARDA ÜLKYARDIM Ÿ Burkulmuß eklem kesinlikle hareket ettirilmemeli. Ÿ Ekleme 20 dakika sÿreyle havluya sarýlmýß buz torbasý koyulmalý. Bu uygulamayý ikinci kez yapmadan šnce aradan en az 30 dakika ge melidir. Ÿ Burkulma kolda ise o kol kullanýlmamalý, boyuna asýlarak kalp seviyesinin Ÿzerine kaldýrýlmalý. Burkulma bacakta ise o bacaûýn Ÿzerine basýlmamalý, altýna 3-4 yastýk konularak yine kalp seviyesinin Ÿzerine kaldýrýlmalý. Bu uygulama eklemde olußabilecek ßißlik, kanama ve aûrý gibi rahatsýzlýklarýn olasýlýûýný en aza indirir. Ÿ Ekleme 72 saat sÿre ile sýcak uygulanmamalý. SÝcak uygulanmasý o bšlgede ßißli- Ûin iyice artmasýna yol a ar. Ÿ Eklem mutlaka dinlendirilmeli, ovußturulmamalý. Ÿ Burkulan eklemin kýrýlmýß olabileceûi veya eklemde daha farklý bir zedelenme olabileceûi her zaman akýlda tutulmalý. Ÿ BŸtŸn bu uygulamalara raûmen, ßikayetlerin hafiflememesi veya artmasý durumunda mutlaka en yakýn saûlýk kurulußuna baßvurulmalý. KIRIKLAR Herhangi bir kuvvet zoru ile kemik bÿtÿnlÿûÿnÿn bozulmasýna "KIRIK" denir. KÝrÝklarda kýrýk yeri ve yakýnýnda ßiddetli aûrý, dokunmaya karßý hassasiyet, ßekil bozukluûu, ßißlik, morluk, hareketsizlik ve kuvvetsizlik, kýrýk kemiklerin birbirine sÿrtÿnme sesi gibi bulgular olur. KIRIKLARDA ÜLKYARDIM Ÿ Hemen 112 aranmalý. 5

10 A LEN N SA LIK E T M Ÿ EÛer deride yara varsa Ÿzerine steril bir pansuman ya da temiz bir mendil koyup sarýlmalý. Ÿ Yara i inde gšrÿlen kemik par alarý ÝkarÝlmaya alýßýlmamalý. Kanamalara, damar ve sinirlerin yaralanmalarýna neden olabileceûi i in par alý yaralanmalarda yaralý kýsmýn Ÿzerine steril pansuman koyulmalý. Sonra bir bez simit ßeklinde katlanýp delik olan kýsmý ortaya gelecek ßekilde steril bezin Ÿzerine yerleßtirilmeli. En Ÿst kýsmýna kalýn pamuk ya da sÿnger tabakasý koyulmalý ve sarýlmalý. Ÿ KÝrÝk olabilecek bšlgeye elle hoyrat a dokunulmamalý. KÝrÝk bšlge oynatýlmamalý. KÝrÝk yerindeki aûrý ßoka yol a abilir. KÝrÝk kemik u larý damar ve sinirleri yaralayabilir. Bu nedenle en kÿ Ÿk yanlýß hareket iyileßebilecek bir kýrýûýn daha fazla a ÝlmasÝna, damar ve sinirlerin zedelenerek aßýrý kanama olmasýna, fel lere veya idrar, bÿyÿk abdest tutamama gibi šnemli sorunlara neden olabilir. Ÿ KÝrÝk kemik u larýný hareketsiz hale getirmek i in kýrýk yeri tespit edilmeli. Kol ya da bacaûýn her iki yanýna tÿm kolu veya bacaûý destekleyecek ßekilde kalýn karton ya da tahta, dikkatli bir ßekilde koyulup sargý bezi, eßarp, kravat ya da gšmlek paralarý ile baûlanarak hareketsiz hale getirilmeli. Ÿ Tespit i in kullanýlan karton, tahta gibi gere ler kýrýk yerinin bir Ÿst ve bir de alt tarafýndaki eklemlerin štesine kadar gelecek uzunlukta olmalýdýr. Bu ara lara "ATEL" adý verilir. BunlarÝn deriye dokunan kýsýmlarý pamuk ve bezlerle beslenmeli. Ÿ KÝrÝk sabitlendikten sonra, kýrýk yerin Ÿzerine havluya sarýlý buz torbasý koyulmalý. YaralÝ battaniye ile šrtÿlmeli. KÝrÝlan kýsým hangi durumda bulunduysa o durumda tespit edilmeli. KÝrÝk yerine koyulmaya alýßýlmamalý. Gereksiz dokunmalardan ka ÝnÝlmalÝ. Ÿ oûu kez yÿksek bir yerden dÿßme ya da trafik kazalarý sonucu omurgada kýrýk ve/veya bazen omurga i inden ge en omurilikte deûißik derecelerde yaralanmalar olabilir. Bu nedenle yaralý dšndÿrÿlmemeli ve ayaûa kaldýrýlmamalý. EÛer belde bir kýrýk riski varsa, yaralý yerinden kaldýrýlmadan altýna geniß e bir tahta ya da kapý yerleßtirilmeli. Ÿ Baß ve boyunun her iki yanýna ayakkabýlar ve katlanmýß elbiseler koyularak, boynunun oynamasý šnlenmeli. EÛer kum torbasý varsa o da koyulabilir. Naylon torba i ine kum veya toprak doldurarak kum torbasý yapýlabilir. Ÿ YaralÝ; omuzlar, kal a, uyluk dizaltý ve ayak bileûinin Ÿzerinden ge ecek ßekilde geniß bezlerle tahtaya baûlanýp taßýnmalý. Ršntgen ekilip kýrýk olmadýûý kesinleßmedik e ayaûa kaldýrýlmamalý. Ÿ YaralÝ en kýsa zamanda bir saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Ÿ YARALININ KOPAN BÜR ORGANI VAR- SA HASTA ÜLE BÜRLÜKTE HASTANEYE G T R LMELÜ. (Kopan organ veya do- 6

11 EV KAZALARI VE LKYARDIM ku; temiz, Ýslak gazlý beze sarýlarak bir naylon torbaya konur ve torba buz dolu bir kapta veya buz dolu baßka bir torba i inde taßýnýr). IKIKLAR Bir eklemi olußturan kemiklerden bir veya hepsinin birbiri Ÿzerinde yer deûißtirerek normal eklem ilißkisinin deûißmesine " IKIK" denir. ÝkÝk ile eklem kapsÿlÿ denen eklemi evreleyen zar baûlarý da yýrtýlabilir. Bu durum tekrarlayan ÝkÝklara, burkulmalara yol a ar. ÝkÝk olan eklemde aûrý, ßißlik, hareket sýnýrlýlýûý vardýr. IKIKLARDA ÜLKYARDIM Ÿ ÝkÝk olan eklem yerine koyulmaya alýßýlmamalý. Ÿ KÝrÝkta olduûu gibi ÝkÝk eklemi tespit edilmeli. ÝkÝktan ߟphelenildiÛi zaman eklemde ve onun yanýndaki kemiklerde kýrýk veya eklem baûýnda yýrtýk olabilece- Ûi unutulmamalý. YapÝlacak yanlýß bir hareket kýrýk, atlak veya daha farklý sorunlara neden olabilir. Ÿ ÝkÝk eklem Ÿzerine 20 dakika havluya sarýlý buz torbasý koyulmalý. Ÿ ÝkÝk eklem kalp seviyesinin Ÿzerinde tutulmalý. Ÿ Hasta en yakýn saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. KAS KRAMPLARI Bir ya da birka kas grubunda birdenbire ve istem dýßýnda olan kýsa ya da uzun sÿreli kasýlma "KRAMP" olarak tarif edilir. Zorlu antrenman, yorgunluk ya da tuz kaybý kramplara yol a abileceûi gibi hi bir neden olmadan da olußabilir. En ok ayak ve baldýr kaslarýnda olur. Bazen 10 dakika kadar devam edebilir. YaßlÝ kißiler, hamileler, ßeker hastalarý ve damar hastalarýnda daha sýklýkla gšrÿlÿr. Suni bšbrek tedavisi gšrenlerde aûrýlý kramplara kaslardaki oksijen miktarýnýn yetersizliûi yol a maktadýr. Kanda kalsiyum azalmasý "tetani" denen kramplarla kendini gšsteren šnemli durumlar yaratýr. Üshal, kusma ya da terleme, kan basýncýnýn yÿksek olmasý, kanda potasyum miktarýnýn dÿßÿk olmasý da kas kramplarýna ortam hazýrlar. BazÝ ila lar kramplarýn ortaya ÝkmasÝna neden olabilir. KAS KRAMPLARINDA ÜLKYARDIM Ÿ Kißi sakin olarak yatýrýlmalý. Ÿ Bir elle kramp girmiß ayak ucundan tutup, yukarý doûru bÿkÿlerek normal durumuna getirilmeye alýßýlmalý. DiÛer elle baldýr kýsmýna hafif e bastýrýlmalý. Ÿ Elin kenarý ile kramp girmiß kasýn Ÿzerine hafif e vurulmalý. Ÿ El ayasý ile kramp girmiß kasa, masaj yapýlmalý. Ÿ Kramp girmiß kasýn Ÿzerine havluya sarýlmýß termofor koyularak, sýcak uygulanmalý. Bundan sonra tekrar masaj yapýlmalý. Ÿ KrampÝn nedeni, fazla sýcak sonucu su ve tuz kaybý olabilir. Bšyle bir durumda 1 litre su ya da ayrana 1 eyrek ay kaßýûý kadar tuz karýßtýrýlýp i irilmeli. Ÿ Kramp ge tikten sonra kramp giren ayak ve baldýr kaslarý gerilmeli. 2. KESÜKLER ve 7

12 A LEN N SA LIK E T M KANAMALAR KESÜCÜ VE DELÜCÜ ALET YARALANMALARINDAN ve KANAMALARINDAN KORUMA Ÿ BÝ ak, jilet, makas, atal, týû, ßiß, tornavida gibi delici-kesici aletler, ocuklarýn erißemeyeceûi yerlerde veya kapalý dolaplarda bulundurulmalý. ocuklarýn bu tÿr aletler ile oynamalarýna izin verilmemeli. Ÿ zellikle yeni yÿrÿmeye baßlayan ocuklarýn eline bardak, ßiße gibi cam eßyalar verilmemeli. Ÿ Elinde hangi maddeden yapýlmýß olursa olsun, sivri bir cisim bulunan ocukla, koßmalý oyunlar oynanmamalý. Ÿ ocuklarýn yiyecek ve i ecek kaplarý, a- tal-kaßýklarý, kýrýlmaz plastik malzemeden olmalý. Ÿ Konserve ve yaû tenekelerinin kenarlarý, kesiûe sebep olmayacak ßekilde a ÝlmalÝ. Ÿ KapÝ ve pencere camlarýnýn kolay kýrýlmayacak kadar kalýn olmasý saûlanmalý. KESÜKLER Evlerde en sýk gšrÿlen kazalardan birisi de kesiklerdir. Sadece deri kesisi olabileceûi gibi, damar, sinir, kas ve tendonlarýn zarar gšrmesi de sšz konusu olabilir. Þiddetli darbelerle olan kesiklerde; parmak, el-kol, ayakbacak kopmalarý da gšrÿlmektedir. AyrÝca kafatasý, yÿz, gšûÿs, karýn ve cinsel bšlgelere ait, kesici ve delici alet yaralanmalarýnda ciddi organ harabiyeti ve kaybý olabileceûi gibi hayati tehlike de sšz konusu olabilir. KESÜKLERDE ÜLKYARDIM Kesiklerde en šnemli tehlike kan kaybýdýr. Ciddi kan kaybý olan kesiklerde kanayan yer Ÿzerine bastýrýlarak kanama durdurulmaya alýßýlýrken kißi derhal bir saûlýk kurulußuna en gÿvenli ßekilde ulaßtýrýlmalý. Bu sÿrede yapýlabilecekler : Ÿ KesiÛin Ÿzeri kirlenmißse sabunlu suyla ve temiz bir bezle yýkanmalý, dýßardan gšrÿlebilen yabancý cisim (cam kýrýûý, taß, kum par asý vb.) varsa alýnmalý. GšrŸlmeyen par alar olabileceûinden i i karýßtýrýlmamalý ve batmýß olanlar ÝkarÝlmaya alýßýlmamalý. Ÿ Kesikte sýzýntý ßeklinde kanama varsa, kanayan kýsým kalp hizasýndan yukarýya gelecek ßekilde kaldýrýlýp bastýrýlmalý. Ÿ Par alanmýß deriler ve organlar koparýlmamalý, temiz bir ßekilde sabitlenip derhal saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Ÿ Kol ve bacaktaki kanamalý kesiklerde, kanayan bšlge Ÿzerine, kanamayý durduracak ßiddette bastýrýlmalý. Kanama duruncaya kadar o ßekilde tutulmalý. Ÿ Kesilmeye baûlý bÿyÿk deri par asý, parmak, el, kol, ayak, bacak kopmalarý oldu- Ûunda; kopan organ veya doku, temiz, Ýslak gazlý beze sarýlarak bir naylon torbaya konulmalý ve torba buz dolu bir kapta hasta ile birlikte saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Ÿ Kesik yaralarýn Ÿzerine yara tozu, merhem vb. ßeyler sÿrÿlmemeli. Kesinin i ine bulaßmayacak ßekilde dýßtan baticon sÿrÿlebilir. Ÿ Belli bir sÿreden sonra dikiß atýlamayaca- 8

13 EV KAZALARI VE LKYARDIM ÛÝndan, basit yÿzeysel cilt kesilerinde bile yaralý 6 saati doldurmadan saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Ÿ KarÝn boßluûu, gšûÿs, kafatasý ve gšze saplanan kesici delici alet kesinlikle ÝkarÝlmaya alýßýlmamalý ve yaralý acilen bir saûlýk kurulußuna ulaßtýrýlmalý. KANAMALAR eßitli nedenlerle kanýn damar dýßýna ÝkmasÝna "KANAMA" denir. Yetißkin bir kimsede 5-6 kg. kan vardýr. 1-1,5 kg. kan kaybeden bir insanýn hayatý tehlikeye girer. O halde kanamalarý hemen durdurmak gerekir. Genelde i ve dýß kanama olmak Ÿzere kanamalarý ikiye ayýrabiliriz. 1. Ü KANAMALAR : Ü organlardaki dokularý besleyen kan damarlarýnýn yýrtýlmasý veya zedelenmesi sonucu kanýn damarlardan vÿcut boßluklarýna akmasýna "Ü KANAMA" denir. oûunlukla delici olmayan (kÿnt) travmalar sonucu meydana gelir. BulgularÝ; baygýnlýk hali, baß dšnmesi, huzursuzluk, yÿzde, dudaklarda ve parmak u larýnda solukluk, nemli ve soûuk deri, susama hissidir. NabÝz hýzlý ve zayýftýr, gÿ lÿkle hissedilir. HÝzlÝ solunum gšzlenir, sanki hava alamýyormuß gibi bir his (hava a lýûý) olur, ßuur azalýr ve en sonunda ßuur kaybolur. YAPILACAK ÜLKYARDIM: Ÿ Hemen 112 aranmalý. Ÿ YaralÝ sýrt ŸstŸ yatýrýlýp baßý yana evrilmeli. AÛÝzdan i ecek madde verilmemeli. Sarsmadan ambulans veya sedye ile hastaneye gštÿrÿlmeli. 2. DIÞ KANAMALAR : KanÝn damardan vÿcut dýßýna ÝkmasÝna "DIÞ KANAMA" denir. Genellikle yaralanmalar sonucu olur. Atardamar, toplardamar, kýlcal damar kanamalarý ßeklinde gšrÿlÿr. YAPILACAK ÜLKYARDIM: Ciddi kan kaybý olan kanamalarda kanayan yer Ÿzerine bastýrýlarak kanama durdurulmaya alýßýlýrken kißi derhal bir saûlýk kurulußuna en gÿvenli ßekilde ulaßtýrýlmalý. Bu sÿrede yapýlabilecekler: Ÿ Hemen 112 aranmalý. Ÿ Yara ufak ve kanama az ise; yara Ÿzerine temiz bir bez ya da pansumanla bastýrýlmalý. Ÿ Yara i indeki yabancý cisimler ÝkarÝlmadan; kravat, eßarp veya varsa sargý bezi yara Ÿzerine temiz bir pansuman bezi koyduktan sonra sýkýca sarýlmalý. 20 dk. sonra a ÝlmalÝ. Ÿ YaralÝ veya kanayan kýsým kalp seviyesi Ÿzerine yÿkseltilmeli. Bu durumda kanama azalýr hatta durabilir. 3. YANIKLAR ve ELEKTRÜK ARPMALARI YANIKLAR YanÝk, su buharý, su veya diûer sýcak sývýlar, sýcak cisim, ateß, elektrik, aßýrý gÿneß ÝßÝnÝ ve kimyasal maddelerin (asit ve baz) insan vÿcuduna temas etmesiyle olußan doku harabiyetidir. YanÝklar insan vÿcuduna verdikleri zararlara gšre ßšyle sýnýflandýrýlýrlar: 1. derece yanýk : YŸzeysel yanýklardýr. Yanan bšlgede kýzarýklýk ve aûrý hissi vardýr. 9

14 A LEN N SA LIK E T M Cildin bÿtÿnlÿûÿ bozulmamýß ve kabarcýklar yoktur. 2. derece yanýk : Cilt-ciltaltÝ dokusu etkilenmiß olup yanan bšlge aûrýlýdýr ve i i su dolu kabarcýklar olußmuß ve yer yer cilt soyulmußtur. 3. derece yanýk : Þiddetli yanýklardýr. CiltciltaltÝ dokusu, kas ve bazen kemikler bile hasar gšrmÿßtÿr. AyrÝca yanan bšlgedeki harabiyet sonucu vÿcutta pek ok metabolik yan etkiler ortaya Ýkar. Sinir u larý da yandý- ÛÝ i in genellikle aûrý yoktur. YANIKLARDAN KORUNMA Ÿ ocuklarýn yiyecek ve i ecekleri mikrodalga fýrýnda ÝsÝtÝlmamalÝ, sýcak olarak šnlerine konulmamalý. Ÿ SÝcak orba, ay, kahve gibi i ecekler i erken, elde veya aûýzda yanan sigara varken, ocuklar kucaûa alýnmamalý. Ÿ Soba veya ocak Ÿzerindeki sýcak su dolu kaplar, kýzartma tavasý ve tencerelerin saplarý ocuklarýn tutamayacaûý ßekilde uzak kšßeye dšnÿk durmalý. Ÿ ocuklu evlerde masa šrtÿsÿ (šrtÿyÿ e- kerek Ÿzerindekileri dÿßÿrme riski nedeniyle) sabitlenmeli. Ÿ Evde piknik tÿpÿ kullanýmýndan mÿmkÿn olduûunca ka ÝnÝlmalÝ. PatlayÝcÝ yakýtlar evde bulundurulmamalý. Ÿ Soba, elektrikli ÝsÝtÝcÝ, ßšmine, mangal vb. yanan odada ocuklar yalnýz býrakýlmamalý. Bu tÿr aletlerde ocuklarýn ateßle temasýný šnleyecek šzel koruyucular kullanýlmalý. BunlarÝn evresinde takýlýp dÿßmeye sebep olabilecek eßya veya kývrýlabilecek halý, kilim olmamalý. Ÿ Prizler mutlaka kapalý olmalý. A Ýkta kablo, kordon vs. bulunmamalý. Ÿ Elektrikli su ÝsÝtÝcÝlarÝ, ay-kahve makinesi vb tezgah ŸstŸ aletlerin kablolarýnýn sarkmamasýna dikkat edilmeli. Ÿ Kibrit, akmak, kolonya, alkol, gazyaûý, benzin vb. yanýcý ve yakýcý maddeler, o- cuklarýn erißemeyeceûi kapalý yerlerde tutulmalý. Ÿ tÿler sýcakken gelißigÿzel yerlere konulmamalý. Ÿ ocuûun banyosu i in hazýrlanan suyun sýcaklýûý mutlaka kontrol edilmeli. nce soûuk su a ÝlÝp daha sonra sýcak su a ÝlmalÝ. 60 CÕye ayarlanmýß suyun ocuk cildini yakmasý bir saniye sÿrer. Bu nedenle sýcak su harareti ocuklu evlerde en fazla 45 C olmalýdýr. ocuklarý yýkarken annenin dirseûi ile yapacaûý ÝsÝ kontrolÿ hem pratik hem de kolay bir yšntemdir. UnutulmamalÝdÝr ki; sýcak su ile yanan ocuklarýn sayýsý ateß ile yananlardan daha fazladýr. Ÿ Asla 5 yaß altýndaki ocuklar banyoda baßka bir ocukla yalnýz býrakýlmamalý. Ÿ ocuklara kontrollÿ bir ßekilde sýcak, ateß ve soûuk kavramlarý šûretilmeli. Ÿ Evde mutlaka duman dedektšrÿ ve yangýn sšndÿrÿcÿ bulundurulmalý. Ÿ Haßlanmaya neden olabilecek etkenler unutulmamalý (sýcak musluk suyu, sýcak yiyecek ve i ecekler, buhar). YANIKLARDA ÜLKYARDIM Su kabarcýklarýnýn olußmadýûý, derinin ha- 10

15 EV KAZALARI VE LKYARDIM fif kýzardýûý birinci derece yanýklarýn 5-10 dakika kadar soûuk suyun altýnda tutulmasý yeterlidir; fakat yanýk el, yÿz, boyun, kulak, genital bšlgede ve geniß ise doktora danýßmak gerekir. Su kabarcýklarýnýn olußtuûu, derinin tamamen sýyrýldýûý veya daha derin yanýklarda yanan bšlge giysilerden arýndýrýlmalý (kabarcýklarý patlatmamak ve deriyi sýyýrýp daha fazla zarar vermemek i in giysiler, gerekirse kesilerek ÝkartÝlmalÝ). YanÝk bšlge 5-10 dakika suyun altýnda tutulup Ÿzerine buz koyulmalý. YanÝÛÝn Ÿzeri mikropsuz sargý beziyle, yoksa temiz bir bezle kapatýlmalý. YanÝk, vÿcudun oûunu kaplýyorsa, yaralý temiz bir arßafa sarýlmalý. Bu tÿr yanýklar kÿ Ÿk dahi olsa mikrop kapabilir. Kißi yeterli tedavi gšrmezse iyileßmesi gecikip yerinde eßitli hasarlar kalabileceûinden ve bazen hayatý tehdit edebileceûinden hemen bir saûlýk kurulußuna gštÿrÿlmeli. Yanan kißinin elbiseleri ekerek ÝkarÝlmamalÝ. YanÝÛÝn kabarcýklarý patlatýlmamalý. YanÝÛÝn Ÿzerine hi bir ßey sÿrÿlmemeli (diß macunu, zeytin yaûý, gazyaûý, gres yaûý, yumurta, vb. ). Bšyle maddeler yanýûý iyileßtirmediûi gibi mikrop kapmasýna ve cilde daha ok hasar vererek iz býrakýp ge iyileßmesine neden olmaktadýr. TentŸrdiyot, mersol vb. canlý dokuya hasar verme riski olan maddelerle pansuman yapmamalý. zerine kirli bezler konulmamalý. ELEKTRÜK ARPMALARI Elektrikle arpýlmak i in akýmýn vÿcuttan ge erek + ve - kutuplar arasýndaki devreyi tamamlamasý gerekir. Pil, batarya, ve akÿmÿlatšrler doûru akým Ÿretirler. DoÛru akým volttan sonra arpýlma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadýr. Pil ve oto akÿsÿ ile arpýlmak olasý deûildir. 30 volt ŸstŸ doûru akým (DC) kaynaklarý tehlikelidir. Evde kullanýlan elektrik alternatif akým (AC) tipindedir. Alternatif akým, 15 volt ŸstŸnde arpýlma hissi verir, tahribat yapmaz. 20 volt ŸstŸ tehlikeli sayýlabilir. Elektri- Ûe temas eden noktalar arasý mesafe kýsa ise arada kalan doku ßiddetle ÝsÝnÝr ve yanar. YanÝk, elektrik akýmýnýn kuvvetine baûlý olarak artar. Alternatif akým, kalp Ÿzerinden ge e- cek olursa, kalbin sinirsel ileti sistemini bozar, kalp durur. Alternatif akýmla arpýlma ok kolaydýr. Prizdeki aktif kutuba dokununca, vÿcut devreyi tamamlamak i in yere basan ayaklarý kullanýr. Su, elektrik akýmýný iyi iletir. Kuru iken iletken olmayan tahta, plastik gibi maddeler ÝslanÝnca iletken olurlar. YÝldÝrÝm, doûal elektrik kaynaûýdýr. YÝldÝrÝm havadaki duraûan elektriûin bir ark ile boßalmasý demektir. Bu nedenle ocuklarýn yaûýßlý ve fýrtýnalý havalarda u urtma u urmalarý tehlikelidir; ŸnkŸ Ýslanan u urtma ipi iletken hale gelir ve elektrik, ipi elle tutan kißi Ÿzerine boßalabilir. lkemizde yerleßim 11

16 A LEN N SA LIK E T M alanlarý ŸstŸnden ge en ve zaman zaman evlerin ok yakýnlarýna kadar gelen yÿksek gerilim hatlarý baßka bir tehlike kaynaûýdýr. Bu gibi yerlerde televizyon antenlerinin dÿzeltilmesi i in dama ÝkÝlmasÝ baßlý baßýna bir tehlikedir. Bu hatlara 20 mõden fazla yaklaßmak son derece tehlikelidir. Elektrik arpmasý sonucu kas kramplarý, kýrýklar, sinir felci, solunum merkezinin felci, solunum ve kalp durmasý olabilir. ELEKTRÜK ARPMASINDA ÜLKYARDIM Ÿ Hemen 112 aranmalý. Ÿ Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomarý ile yaralýnýn elektrik teli ile olan ilißkisi kesilmeli. Ÿ Lastik tabanlý ayakkabý giyilmeli ve kuru bir lastik eldiven takýlmalý. Ÿ Elektrik akýmýný iletmeyecek kuru bir cismin Ÿzerine ÝkÝp, kißi giysilerinden ekilerek bšlgeden uzaklaßtýrýlmalý. Ÿ Þuursuz ve soluk almýyorsa, aûýzdan aûýza yapay solunum yapýlmalý. NabÝz kontrolÿnde nabýz alýnamýyorsa kalp masajý yapýlmalý. Ÿ Þuursuz fakat soluk alýyorsa, yatýrýp, ayaklarý yukarý kaldýrýlmalý. Ÿ Þuurlu ve soluk alýyorsa, sakin olarak dinlendirilip bir ay kaßýûý yemek sodasý ve bir ay kaßýûý tuz 1/3 litre suda eritilerek ilk yarým saat i inde i irilmeli. Kendisine gelince ambulansla hastaneye gštÿrÿlmeli. 4. EV YANGINLARI ABD'nde Ulusal YangÝn nleme Derne- Ûi'ne (NFPA) gšre her yýl kißi ev yangýnlarý nedeniyle šlmekte ve bu šlÿmlerin 700'Ÿ 14 yaß altý ocuklarda olmaktadýr. Yine ayný kaynaûa gšre ev yangýnlarýnýn en šnemli Ÿ sebebi; % 26 sigara, % 16 kasýtlý yangýn, % 14 ÝsÝnmadÝr. NFPA ve benzeri kurulußlar ev yangýnlarýna ve diûer ev yaßamýndan kaynaklanan tehlikelere karßý ailelerin korunmasý gerektiûini ve yangýn šnlemlerinin sýk sýk kontrol edilmesini haklý olarak šnermektedirler. YangÝn sadece birka dakika i inde yapýlarý yok edebilir. DolayÝsÝ ile yangýnýn temel anlamda ne olduûunu šûrenmek ve uygun gÿvenlik šnlemleri almak, ev ve binalarý yangýndan korumak i in hayati šnem taßýr. EV YANGINLARINA KARÞI KORUNMA 1. Duman AlgÝlayÝcÝlarÝ (Dedektšrler): Dedektšrler yangýn dumanlarýnýn belli bir seviyeye ulaßtýûýnda haber veren elektronik sistemlerdir. Bu sistemler; Ÿ Evde yangýn tehlikesi olacak her yere takýlmalý. Ÿ Elektrik kesildiûinde akÿ veya pil ile alýßabilmeli. Ÿ Kendinden sesli dedektšrler veya bir panel baûlý dedektšrler tercih edilmeli. 2. YangÝn SšndŸrŸcŸler: Ÿ YangÝn tehlikesi olan her yerde ve uygun yangýn sšndÿrÿcÿ bulunmalý. Ÿ YangÝn sšndÿrÿcÿlerin kullanýmý konusunda yeterli eûitim alýnmalý. Ÿ Mutfakta, elektrik, yaû ve mobilya yangýn- 12

17 EV KAZALARI VE LKYARDIM larýna uygun sšndÿrÿcÿler se ilmeli. 3. YanÝcÝ ve yakýcýlar: Ÿ Kibrit, akmak ve mum gibi yanýcý malzemeler ocuklardan uzak tutulmalý. Ÿ Sigara, yangýný baßlatan bir nedendir. Yatak odasýnda sigara i ilmemeli. Ÿ Sigara izmaritleri dškÿlmeden šnce kontrol edimeli. Ÿ Mutfakta ve mutfak ara larýnda yaûlarýn ve kuru ekmek par asý gibi yanabilecek maddelerin birikmesi šnlenmeli. 4. Elektrik ve ÝsÝtma ara larý: Ÿ Elektrikli ev ara larýnýn kablolarý kontrol edilmeli. KullanÝlmadÝÛÝ zaman prizden ÝkarÝlmalÝ. Ÿ Gaz veya elektrikle alýßan mobil ÝsÝtÝcÝlar Ÿretici talimatlarýna gšre kullanýlmalý, yanma tehlikesi olan ev eßyalarý ÝsÝtÝcÝlardan uzak tutulmalý. Ÿ Baca yangýnlarýný šnlemek Ÿzere bacalar her yýl kontrol ettirilmeli. Ÿ Bir elektrik prizine birden fazla baûlantý yapýlmamalý ve prizlerde toprak hattý bulunmalý. Ÿ TŸm elektrikli ev ara larý su kaynaklarýndan uzak tutulmalý. Ÿ Tahrip olmuß kablolar deûißtirilmeli. Ÿ ocuklu evlerde elektrik prizleri korumalý olmalý. Ÿ Ev halký elektrik ßoklarÝna karßý eûitilmeli. Ÿ KablolarÝn halý ve benzeri šrtÿler altýnda ve ev trafiûinin yoûun olmadýûý yerlerde olduûundan emin olunmalý. Ÿ KablolarÝn veya uzatma kablolarýnýn kullaným amacýna gšre kapasitesini aßmamasýna dikkat edilmeli. Ÿ Prizler Ÿzerine uzatma kablosuz priz takýlmamalý. Ÿ Sigortalar otomatik olmalý.. 5. TaßÝnabilir ÝsÝtÝcÝlar: Ÿ Battaniyeler, elbiseler, perdeler, mobilyalar, yanabilecek ve ÝsÝ iletebilecek her ßey bu tÿr ÝsÝtÝcÝlardan uzak tutulmalý. Ÿ IsÝtÝcÝlarÝn fißleri direkt olarak duvardaki prizlere takýlmalý, ara kablo kullanýlmamalý. Ÿ Devrilme ile enerjisi kesilebilen ve/veya standardý yÿksek ÝsÝ cihazlarý tercih edilmeli. 6. Mutfakta gÿvenlik: Ÿ YangÝn Ýkartabilecek eldiven, mutfak giysileri, perde gibi maddeler fýrýn ve ocaklardan uzak tutulmalý. Ÿ zellikle mutfak perdesi satýn alýrken kolay alev almayan malzemeden imal edilmiß olanlarý tercih edilmeli. Ÿ Mutfaklar tasarlanýrken, ÝsÝ cihazlarý Ÿzerine mutfak dolaplarý gelmeyecek ßekilde dizayn edilmeli. Ÿ Davlumbaz ve aspiratšrlerde yaû birikimine izin verilmemeli. Ÿ Mutfakta mutlaka bir yangýn sšndÿrÿcÿ olmalý, kullanýmý šûrenilmeli. Ÿ A Ýk alevli ÝsÝtÝcÝ Ÿzerinde sývý yaûla yapýlacak pißirme ißlemlerinde; pißirme yaûý uzun sÿre kontrolsÿz olarak býrakýlmamalý. 13

18 A LEN N SA LIK E T M YANGINDAN KA IÞ PLANI HAZIRLANMASI: Ÿ YangÝndan ka Ýß yollarý (iki adet olmasý tavsiye edilmektedir) šnceden belirtilmeli. Ÿ TŸm aile bireyleri yangýndan ka Ýß planý Ÿzerine eûitilmeli ve eûitim periyodik olarak tekrar edilmeli. Ÿ Ka Ýß planýnda ocuklara ve yaßlýlara šncelik verilmeli. Ÿ YangÝnÝn veya acil durumlarýn haber verileceûi telefon numaralarý kolay gšrÿlebilir bir yere asýlmalý. Ÿ Evde en az bir adet yangýn tÿpÿ bulundurulmalý. Ÿ Evin dýßýnda gÿvenli bir bulußma yeri belirlenmeli. Ÿ ocuklara itfaiye gšrevlilerinden korkmamalarý ve onlardan saklanmamalarý gerektiûi šûretilmeli. Ÿ OlasÝ bir yangýnda elbiseler tutußtuûunda durup, yere yatarak ve yuvarlanarak ateßin sšndÿrÿlmesi šûrenilmeli. YANGIN SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER: Ÿ Hemen 110 aranmalý. Ÿ GŸvenli ve abuk bir ßekilde ev terkedilmeli. Ÿ ÝkÝß sýrasýnda asansšr yerine merdivenler kullanýlmalý. Ÿ Evden ayrýlýrken yangýnýn yayýlmasýný šnlemek i in kapýlar kapatýlmalý. Ÿ Dumanlar yÿkselirken emekleyerek ÝkÝlmalÝ, teneffÿs etmemek i in aûýz šrtÿlmeli. Ÿ KapalÝ kapýlar elin tersi ile kontrol edilmeli, eûer sýcaksa diûer bir ÝkÝß denenmeli; deûilse kapý yavaß a a Ýlarak, duman ve ateß olup olmadýûý kontrol edilmeli. Ÿ Daha šnce kararlaßtýrýlan bulußma yerinde toplanýlmalý ve yardým aûýrýlmalý. YangÝnÝn sšndÿûÿ dÿßÿnÿlse bile yangýn ekipleri gelene kadar asla eve geri dšnÿlmemeli. YANGIN SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER: Ÿ YaralÝ kißilere ilkyardým yapýlmalý. 112 aranmalý. Ÿ YangÝn tam olarak sšndÿrÿlmeden ve itfaiye girilebilir izni vermeden kesinlikle hi bir yapýya girilmemeli. Ÿ KayÝtlar tutulana kadar zarar gšrmÿß olsa da bÿtÿn eßyalar saklanmalý. Zarar gšren eßyalarýn deûerinin tespiti i in bu ißlem ok šnemlidir. Zehirlenmeler genelde gýda yoluyla veya eßitli kimyasal maddelerin i ilmesi/yenmesi veya solunmasý yoluyla olmaktadýr. Zehirlenmeler emekleme aûý ile 5 yaß arasý ocuklarda sýk gšrÿlen ev kazalarýdýr. Bu yaß grubu ocuklarda fazla merak ve šûrenme isteûi, bulduklarý her ßeyi aûýzlarýna 14

19 EV KAZALARI VE LKYARDIM 5. ZEHÜRLENMELER Karbonmonoksidin Ünsan YaßamÝna Etkileri Karbonmonoksit SŸre COHb miktarý(ppm) (saat) yÿzdesi Etkileri 40 ppm 2 saat 2 % ppm >8 Saat 2.5 % Sinir sisteminde aksaklýklar 30 ppm >8 Saat 5 % Psikomotor sistemde aksamalar 100 ppm 8 Saat 10 % BaßaÛrÝsÝ, baßdšnmesi, kalp ve solunum ißlev bozukluûu 100 ppm 2 Saat 20 % DolaßÝm sisteminde bozulmalar, kalp grafisinde anormallikler 100 ppm 40 % Hareket halindeyken dÿßmeler 100 ppm 60 % BaygÝnlÝk, geri dšnÿßÿmÿn meydana gelmemesi halinde šlÿm. gštÿrme ve bÿyÿkleri taklit sšz konusudur. A Ýkta býrakýlan ila veya benzeri zehirli bir maddenin ocuûunuz tarafýndan i ilmesi, ciddi sonu lara veya onun šlÿmÿne neden olabilir. AyrÝca Ÿlkemizde soba tÿtmesi, mangalla ÝsÝnma, gazlý ocaklar ve ßofben kullanýmýna baûlý dumandan boûulma ve karbonmonoksit zehirlenmeleri de sýk gšrÿlmektedir. ZEHÜRLENMELERDEN KORUNMA ZEHÜRLENMEYE NEDEN OLANLAR; Üla ve Vitaminler: YŸksek demir i eren ila lar, sinir ila larý, kodeinli aûrý kesiciler, kalp haplarý, šksÿrÿk ila larý, soûuk algýnlýûý ila larý, antibiyotikler ve doûum kontrol haplarý. Bitkiler: En yaygýn bulundurulan salon bitkileri (Philodendron ve dieffenbachia). Kozmetikler: Kolonya, parfÿm, týraß losyonu ve oje ÝkarÝcÝ. Ev Temizlik rÿnleri: FÝrÝn temizleme ŸrŸnleri, tuvalet temizleme ŸrŸnleri, mobilya cilasý, lavabo a ÝcÝsÝ, deterjanlar. Zehirleyiciler: Bšcek šldÿrÿcÿ spreyler, fare zehirleri. Boya ve Boya Tinerleri. GazyaÛÝ. Antifriz. Alkol. Sigara ve Purolar. ZEHÜRLENMELERE KARÞI ALINACAK NLEMLER Ÿ TŸm ila lar ocuklarýn erißemeyeceûi yerlerde ve kilitli dolaplarda saklanmalý. KapaklarÝ kapalý tutulmalý. Birka tane demir hapý bir ocuûun hayatýný tehlikeye sokabilir. Ÿ ocuklarýn yanýnda, onlarý heveslendirecek ßekilde ila kullanmamalý; ŸnkŸ onlar ebeveynlerini taklit ederler. Ÿ Üla lar ocuklara gšz kararý deûil, doktorun tavsiye ettiûi dozlarda šl erek verilmeli. Ÿ Zirai ila lar ve bšcek šldÿrÿcÿlerin saklanmasýna ok dikkat edilmeli. 15

20 A LEN N SA LIK E T M Ÿ Üla, deterjan, amaßýr suyu, sudkostik, bšcek ilacý, boya maddeleri vb. maddeler kendi orijinal kutularýnda saklanmalý ve Ÿzerlerine ok net gšrÿlecek bir ßekilde i eriûi belirtilmeli. AyrÝca zehirli maddelerin ambalajlarýna zehirli olduûuna dair uyarý konulmalý. GŸnlŸk yaßamda ok kullanýlan su, gazoz, kola, ayran, i ki ßißeleri vb. i eceklere ait boßalmýß ambalajlara, farklý hi bir madde konmamalý. Ÿ Sobalar Ÿstten tutußturulmalý, soba yanarken aûzý kapatýlarak, mangalda yanan kšmÿr varken uyumamalý. RŸzgarlÝ havalarda soba tÿtmelerine karßý ok dikkatli olunmalý, risk sšz konusuysa soba yakmamalý veya sšndÿrÿlmeli. Soba yanan odada ocuklar uyurken veya uyanýkken yalnýz býrakýlmamalý. Ÿ Þofben kullanýlýyorsa, baca baûlantýsýnýn iyi olduûuna, borularýnda ka ak olmamasýna ok dikkat edilmeli. Þofben mÿmkÿnse yaßam alanýnýn dýßýna kurulmalý. Þofben banyoda ise yýkanýrken mutlaka banyo havalandýrýlmalý. Ÿ lkemizde sýk gšrÿlen ve toplu šlÿmlere yol a abilen mantar zehirlenmelerinden korunmak i in, kÿltÿr mantarlarý tercih edilmeli. ok iyi bilinmeyen mantar tÿrleri yenilmemeli. Ÿ Haßere (bit, pire, tahtakurusu, sinek vb.) šldÿrÿcÿ ila lar kullanýlýrken kesinlikle vÿcuda, baßa sÿrÿlmemeli. Ÿ ocuklarýn, kurßundan yapýlmýß maddelerle oynamasý engellenmeli. Kurßunlu boyalarla boyanmýß oyuncaklar alýnmamalý. Gazete kaûýdýyla oynamalarýna izin vermemeli. Ÿ ocuklar, bulaßýk makinasýndan uzakta tutulmalý; ŸnkŸ kullanýlan deterjan aûýz ve boûaz yanýklarýna sebep olabilir. Ÿ GÝda maddeleri alýnýrken son kullanma tarihleri kontrol edilmeli. iû sebze, meyveler iyice yýkanmadan yenilmemeli. ZEHÜRLENMELERDE ÜLKYARDIM Zehirlenme, ne ile ve nasýl olursa olsun, zehirlenen kißinin mutlaka doktor tarafýndan gšrÿlÿp deûerlendirilmesi saûlanmalýdýr. YapÝlacak mÿdahale ve tedavi, zehirlenmenin ßekli ve alýnan maddenin cinsi ve miktarýna gšre saptanacaktýr. Zehirlenme konusunda eßitlilik ve farklýlýk ok fazla olduûundan, tedavi ve mÿdahaleler de šnemli farklýlýklar gšsterir. Ÿ Hemen 112 aranmalý. Ÿ Zehirlenmeye sebep olan maddenin cins ve miktarýnýn bilinmesi tedavinin planlanmasýnda esas olduûundan doktora yeterli bilgiyi verecek dškÿman yanýnda bulundurulmalý (zehirlenmeye neden olan maddelerin adý, ne kadar alýnmýß olabileceûi, yerlere ve ocuûun Ÿzerine dškÿlen miktarýn tespiti yapýlmaya alýßýlmalý). SaÛlÝk kurulußuna giderken ila veya maddenin kutusu, ßißesi, kullaným kýlavuzu-prospektÿsÿ birlikte gštÿrÿlmeli. Ÿ DoÛru mÿdahale bilinmeden, kendi kendine birßeyler yaparak boßa vakit kaybedilmemeli. AyrÝca bilmeden yapýlacak herhangi bir mÿdahale, tedaviyi geciktirdiûi gibi, zarar verip, durumu daha da aûýrlaßtýrabilir. 16

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM 9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENMELER Zehirlenme nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel

Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel 1 9 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yaþlanma ile birlikte ortaya çýkan iþitsel ve görsel algýlamadaki azalma, koordinasyon ve dengedeki bozukluklar ve kuvvet azalmasý; yaþlýlarýn çevresel tehlikelerle karþý

Detaylı

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Yara nedir? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir.

Detaylı

!"#!$%#"& ' $ (!)"*+$,"-!$ +(,.,$ %#- %*!

!#!$%#& ' $ (!)*+$,-!$ +(,.,$ %#- %*! !"#!$%#"&'$(!)"*+$,"-!$ +(,.,$%#-%*! anlamda, her ne kadar kendimiz da!! " -! # # # $ % &'&()*+,-.)/0&. )1/2!!! $3!45 36#78 9:; 8 89 9 9 99!! 9 9 (? ( &'&()*+,-.)/0&. )1/2 -!9 /0 ++& >! $! @AB!! CD!

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ailede Çocuk Eğitimi. Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU

T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ailede Çocuk Eğitimi. Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU T.C. BAŞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Ailede Çocuk Eğitimi Yayına Hazırlayan : İrfan ÇAYBOYLU ANKARA 2004 YAYIN KURULU BAÞKAN Prof. Dr. Suna BAYKAN YELER Ahmet KOT Dr. Erol G KA

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-5 1) Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi bize neyi düşündürmelidir? a) Kafatası ve omurga yaralanması

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım

Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yaralanmalarda Ve Göze, Kulağa, Buruna Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım Yara Nedir? Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

KANAMALARDA İLKYARDIM

KANAMALARDA İLKYARDIM KANAMALARDA LKYARDIM Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması ile kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: 1- Kanamanın hızına

Detaylı

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ

İLK YARDIM SUNUSU. HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM SUNUSU HAZIRLAYAN Mustafa KILIÇ İLK YARDIM Herhangi bir kaza yada tehlike durumunda, sağlık görevlileri gelinceye kadar durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan ilaçsız ilk müdahaleye

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4 1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir? a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır. b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır. c)

Detaylı

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım

Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenmeler, Böcek Sokması Ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Zehirlenme Nedir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır. Vücuda dışarıdan giren bazı yabancı

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D.

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM. DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM DOÇ.DR. PERİHAN ERGİN ÖZCAN Anesteziyoloji A.D. Yoğun bakım B.D. Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur, ilacı zehirden ayıran dozudur Paracelsus (1493-1541) Zehir Kimyasal

Detaylı

ÜRLERİ KIRIKLAR 177. Kırıklarda ilkyardım

ÜRLERİ KIRIKLAR 177. Kırıklarda ilkyardım KIRIKLAR 177 ÜRLERİ iuii oozulmasına kırık denir. Kırılmış olan kemiğin ucu deriyi delip dışarı çıkmışsa açık kırıktan söz edilir. Kırık olan kemik deri içinde kalıyorsa kapalı kırık söz konusudur. Kırık

Detaylı

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER

İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER İLK YARDIM KURSUNUN KONULARI ZEH RLENMELER Zehirlenme Nedir? Vücuda toksik bir maddenin girmesi ile normal fonksiyonlar n n bozulmas d r. Vücudun ya amsal fonksiyonlar na zarar verebilece inden vücuda

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Yaralanmalar. Bölüm 5

Yaralanmalar. Bölüm 5 Yaralanmalar Bölüm 5 Kapsam: Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır? Yaraların ortak belirtileri nelerdir? Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır? Ciddi yaralanmalar nelerdir? Ciddi yaralanmalarda ilkyardım

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

İLKYARDIM. www.hiasd.org

İLKYARDIM. www.hiasd.org İLKYARDIM www.hiasd.org Misyon & Vizyon Plan İlkyardım tanımı İlkyardım malzemeleri Haberleşme Kırık-çıkık Kanama Yanık Sara Hayvan dostlarımız Zehirlenme Duman zehirlenmesi Elektrik çarpması Kalp krizi

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI UYARIYOR! SOBA - ÞOFBEN - BACA KAZALARINA KARÞI GEREKLÝ BÝLGÝ ve ÖNLEMLER Bilgisizlik ve ihmal yüzünden ülkemizde her yýl yüzlerce insanýmýz sobalar, þofbenler ve kombilerden

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016 KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2016 KARBON MONOKSİT GAZI Havadan hafif Renksiz Kokusuz Zehirli Ölümcül

Detaylı

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM

3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM 3.TEMEL YAŞAM DESTEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SMYO İLKYARDIM ÖĞRT.GRV.HÜLYA ER 30.10.2015 1 TYD Solunum ve kalp durması nedir? Temel yaşam desteği nedir? Hava yolunu açmak için baş çene pozisyonu nasıl

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM XI ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM XI ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Aralık 2014 BÖLÜM XI ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM ZEHİRLENME NEDİR? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır.

Detaylı

YARALANMALARDA İLKYARDIM

YARALANMALARDA İLKYARDIM YARALANMALARDA İLKYARDIM Deri bütünlüğünün bozulması neticesinde yaralanma oluşur. Kanamalar görülebilir Çarpma, vurma, düşme, kesme vb. durumlarda deri bütünlüğü bozulduğu gibi deri altı dokular da yaralanabilir.

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA),Nedir? insanlara kenelerin bulaştırdığı bir hastalıktır. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Ateş, Üşüme, Titreme Yaygın Kas Ağrıları Baş Ağrısı Yüzde

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP

SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR. YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI, YANIK VE DONMALAR YRD. DOÇ. DR. Kadri KULUALP SICAK ÇARPMASI Genellikle aşırı sıcak bölgelerde çalışan ve yaşayan insanlarda gözlenir. Kalp atım sayının artması, hastada klinik olarak nörolojik

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir.sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

TRAVMATOLOJİK ACİLLER

TRAVMATOLOJİK ACİLLER 1 TRAVMATOLOJİK ACİLLER Herhangi bir enerjiye maruziyet sonrasında vücudumuzda oluşan yaralanmalar travma olarak adlandırılabilir. İnsan vücudunun yoğun enerjiye ve bunun hasarına karşı direnci son derece

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-3 1) Dış kalp masajı hangi bölgeye uygulanır? a) Göğüs kemiğinin 1/3 üst kısmına b) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmına c) Göğüs kemiğinin 2 parmak üst kısmına

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Nedir? Hastalık Mart-Eylül ayları arasında görülmekte EN FAZLA Temmuz ayında ortaya çıkmaktadır. 120 100 80 60 ıs y 'S k a V 40 20 0 Mart Nisan

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Ev Kazaları & Tehlikeli Çocuk Oyunları

Ev Kazaları & Tehlikeli Çocuk Oyunları Ev Kazaları & Tehlikeli Çocuk Oyunları Dr. Adem Aydın Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SOLUNUMUN SAĞLANMASI İnsanın soluk alıp vermesine solunum denir. Solunum, solunum sistemi organları ile sağlanır. Solunum sistemi burun yutak, soluk borusu, akciğer ve gırtlaktan meydana

Detaylı

KANAMALARDA İLK YARDIM

KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMALARDA İLK YARDIM Dr. Recep GÜLOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Acil Cerrahi Servisi İLK YARDIM & TEMEL YAŞAM DESTEĞİ; Olay yerinde, Olay yerinde bulunan kişilerce,

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Haziran 2014 BÖLÜM VIII BOĞULMALARDA İLKYARDIM BOĞULMA NEDİR? Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN

ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN ZEHİRLENMELER HAZIRLAYAN NESLİHAN GÖÇMEN Zehir, belirli bir miktarda alındığında vücutta kalıcı veya geçici tahribatlar yaratan zararlı maddelerdir. Zehirlenme ise vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

BOĞULMALAR. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir.

BOĞULMALAR. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir. 1 BOĞULMALAR A- SUDA BOĞULMALAR Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir. Su ile temasta olan kişi havaya göre çok daha fazla ve hızlı olarak ısı kaybeder.

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan

TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ. Dr.Alpaslan Türkkan TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ Dr.Alpaslan Türkkan İlkyardım Hastalık ya da kaza ile sağlığı tehlikeye girmiş kişi ya da kişilere; Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, Yaralının durumunun

Detaylı

BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI

BOŞALTIM SİSTEMİ ORGANLARI BOŞALTIM SİSTEMİ BOŞALTIM NEDİR? O Vücudumuzda gerçekleşen olaylar sonucunda oluşan karbondioksit, üre, tuz, fazla miktarda bulunan su gibi atık maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir. BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

KANAMALARDA İLK YARDIM

KANAMALARDA İLK YARDIM 1 KANAMALARDA İLK YARDIM Ciddi acil sorunlarından biridir. Kısa süre içerisinde kanama belirlenmeli, ciddiyeti değerlendirilmeli, kontrol altına alınmalıdır. Damar bütünlüğünün bozulup, kanın damar dışına

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması,

Boğulma. Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Boğulma Vücut dokularına yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine boğulma denir. Nedenleri: Dilin geriye kaçması, Nefes borusuna sıvı dolması, Boğaz sıkılması, Boğulma Akciğerlerin

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA)

PIHTIÖNLER(KAN SULANDIRICI) İLAÇ KULLANIM KILAVUZLARI DABİGATRAN(PRADAXA) DABİGATRAN (PRADAXA) NE İÇİN KULLANILIR? Dabigatran (PRADAXA) pıhtıönler ilaç grubundadır. Halk arasında kan sulandırıcı ilaç olarak bahsedilen ilaçlardan bir tanesidir. Kan damarları içerisinde pıhtı

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır.

KANAMA. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar. dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMALAR KANAMA Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dıģına (vücut içine veya dıģına doğru) boģalmasıdır. KANAMANIN CĠDDĠYETĠNĠ BELĠRLEYEN DURUMLAR Kanamanın ciddiyetini belirleyen durumlar

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kanama Ve Şokta İlk Yardım

Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın

Detaylı

Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz

Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz : Asya lkeleri ve TŸrkiye Ü in Bir KÝlavuz eviri: Oktay Sunata Metin ulhaoûlu UluslararasÝ alýßma Ofisi - Ankara Copyright UluslararasÝ alýßma rgÿtÿ 2005 Birinci BaskÝ UluslararasÝ alýßma Ofisi yayýnlarý,

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin

Lokantaların hepsi insanlara yemek sunarlar; ancak birbirlerinden farklılık gösteririler. Özellikle lokantacılık konusunda mesleki örgütlerin GENEL PROFİL Oteller ve lokantalar, dünyanın her yerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Özellikle turizmin geliştiği bölgelerde ve kentlerde otelcilik ve buna bağlı olarak lokantacılık da oldukça çabuk gelişme

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON

ISI OKSİJEN (O 2) YANICI MADDE ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON YANICI MADDE ISI ZİNCİRLEME KİMYASAL REAKSİYON OKSİJEN (O 2) Yangın Sınıfları 1. A SINIFI YANGINLAR (KATI MADDE YANGINLARI) 2. B SINIFI YANGINLAR (SIVI MADDE YANGINLARI) 3. C SINIFI YANGINLAR (GAZ YANGINLARI)

Detaylı

Bilinci kapalı olan kişiye ilk yardım

Bilinci kapalı olan kişiye ilk yardım Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan yardıma denir. Önemi : Yaşamı boyunca insan ilk yardımı

Detaylı

A) B) C) D) 2. yanlış olan A) B) C) D) 3. uygulanmaz A) B) C) D) 4. A) B) C) D) 5. A) B) C) D) 6. A) B) C) D) 7. A) B) C) D) 8.

A) B) C) D) 2. yanlış olan A) B) C) D) 3. uygulanmaz A) B) C) D) 4. A) B) C) D) 5. A) B) C) D) 6. A) B) C) D) 7. A) B) C) D) 8. 1. Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir? A) Acil tedavi. B) Đleri yaşam desteği. C) Đlkyardım D) Acil müdahale. 2.

Detaylı

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013

Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 Dr. Armağan EREN 18 Ocak 2013 İlk önemli bilgi Kaza ölümlerinin %10 u ilk 5 dakika içinde, %54 ü ilk yarım saat içinde meydana gelmektedir. Yani; Kaza yerinde İlk 5 dakika içerisinde uygulanacak Etkili

Detaylı

KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM

KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM KANAMA VE ŞOKTA İLK YARDIM AMAÇ Kanama ve şokta ilk yardım konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak. HEDEFLER-1 Kanamanın tanımını ve çeşitlerini söyleyebilme, Dış kanamanın tanımını ve çeşitlerini

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM DERS NOTLARI Yrd. Doç.Dr. Vesile ŞENOL Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Böl. Bşk Paramedik Program Koordinatörü E.Ü. H.B.S.H.M.Y.O 1 Bilinç Bozukluğu/Bilinç Kaybı Beynin normal

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMA Kırık: Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Çeşitleri: Kapalı kırık: Deri bütünlüğünün bozulmadığı, çevre dokularının ve organların çok fazla zarar görmediği kırıklardır.

Detaylı

İlkyardım Acil Yardım

İlkyardım Acil Yardım Hayat Zinciri İlkyardım Acil Yardım Tıbbi Yardım İste TYD ye Başlayın Erken Defibrilasyon Erken İleri Bakım YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜNÜZ... HEMEN İKİ OMUZUNDAN TUTARAK HAFİFÇE SARSIN VE YÜKSEK SESLE SORUN...

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı