İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ( ) MUHALİF BASIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ( ) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK Danışman Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK ISPARTA 2011

2

3 i ÖNSÖZ Muhalif olmak kelime anlamı bakımından; bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumudur. Siyasi literatürde ise anlamı aynı olmakla beraber amacı değişmektedir. Muhalefet, kişinin veya grubun eksik yanlarını görmesine yardımcı olarak daha iyi çalışmasını sağlayan adeta yardımcı bir kuruluştur. Muhalif olmak ile kişisel veya içinde bulunduğu grubun çıkarları için muhalefet adı altında karalama yapmak farklı şeylerdir. Karalamak; kendinden üstün bir kişiyi veya grubu, çıkar sağlamak için kötülemekten başka bir şey değildir. Görevini layıkıyla yapan kurum veya partiler muhalefetten korkmazlar. Eksikliklerinin göz önüne çıkmasını istemeyenler bu eksikliklerinin farkındadır ve gizleme gereği duyarlar. Yani işlerini düzgün yapmayanlar karşılarında bir muhalefet olsun istemezler. Basın, kitle iletişim araçlarının en eskisi olmasına karşın hala en geçerli ve en etkili olanıdır. Olayları ve haberleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştırması sebebiyle önemlidir. Kişilerin, kurumların ve partilerin iyi veya kötü eylemleri basın aracılığı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilir. İyi işlerin halka basın tarafından bildirilmesi memnun edicidir, fakat kötü eylemlerin halka ulaşması pek hoş karşılanmaz. Bir de yaptığınız işlerin halk tarafından onaylanması gerekiyorsa basının önemi daha da artar. Bu sebeple hükümetler karşılarından muhalif bir basın olsun istemezler. Elinde bulundurdukları yasal veya yasal olmayan güçle basını yanlarına çekmeye ya da susturmaya çalışırlar. İkinci Dünya Savaşı, dünya genelinde etkili olmuş, sonrasında yeni düzenlemeleri beraberinde getirmiş önemli bir olaydır Fransız Devriminden sonra nasıl ki, dünya yapısında değişmeler olmuşsa, İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde bir öncesinden farklı olmuştur. Bu önemli olayın meydana geldiği süreçte, Türkiye de Tek Parti iktidarı, yönetimi elinde bulundurmaktaydı. Avrupa da meydana gelen siyasal oluşumlardan etkilenerek Milli Şef ilan edilen İsmet Paşa nın yönetimi İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye nin politikasını belirlemiştir. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı na fiilen katılmamış olsa da savaşın etkisini yakından hissetmiştir yılları arasında hem iç hem de dış politikasını savaşa göre düzenlemiştir. Türkiye bu savaşa girmemekle birlikte, savaş boyunca

4 ii devam eden kanlı ve tahripkâr olayların iktisadi ve mali akislerinden etkilenmiş, bunun yanında savaş nedeniyle ihtiyati tedbir olarak kişi silâhaltına alınmıştır. Askere alınan erkek nüfusun yokluğundan dolayı üretim düşerken, tüketim ihtiyaçları ise sürekli artmıştır 1. Elbette ki, savaşa dâhil olunmasa bile, gerekli önlemleri almak zorunluydu. Şartlar normal bir zamanın gerektirdiği gibi olamazdı. Fakat alınan ekonomik tedbirlerin katı olması, yolsuzluklar, idari suiistimaller, sorumsuz davranışlar ve plansızlıklar da eklenince, ülke fiilen savaşın olmadığı bir ortamda savaş havasını yaşamak zorunda kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı nda Türk dış politikasını; savaşın gidişatına göre üç dönemde ülke lehine olabilecek farklı politikalar oluşturmuştur. Müttefiklerin üstün olduğu dönemde ( ), Müttefik yanlısı bir eğilim göstermiştir. Mihver devletlerin üstün olduğu dönemde ( ), denge politikası uygulanmaya çalışılırken, Müttefiklerin savaşı kazanacağının anlaşılması üzerine tekrar demokrasi yanlısı politika uygulanmıştır. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde yayınlanan gazetelere kısaca göz attığımızda; gazetelerin önem bakımından en başta geleni, CHP nin resmi organı olan Ulus tu. İsmet İnönü nün yakın arkadaşı Falih Rıfkı Atay ın yönetimindeki bu gazete, hükümetin siyasetini destekçisi konumundaydı. Ulus gazetesi, İsmet İnönü nün sesi gibiydi. Nadir Nadi nin kendi gazetesi olup 7 Mayıs 1924 te babası Yunus Nadi Abalıoğlu nca kurulan Cumhuriyet e ise, savaşın başlarında genellikle Mihver yanlısı gözüyle bakılıyordu. Ancak ilerleyen süreçte hükümetin de etkisiyle gazetenin politikasında sapma görülecektir. Uzun bir geçmişi bulunan, Ziyat Ebüzziya nın sahipliği ve yöneticiliğini yaptığı Tasvir-i Efkâr gazetesi Mihver yanlısı olup belirli biçimde Nazileri tutan Ali İhsan Sabis, gazetenin genel yayın müdürlüğünü yapıyordu. Savaş yıllarında ideolojik durumunu sürekli koruyan tek gazete ise, sol eğilimli Tan olmuştur. Savaş yılları ilerledikçe, Sabiha sertel, Zekeriya Sertel in sosyalist felsefe görüşünü bir Sovyet komünizmi anlayışına çevirmiştir. Tan gazetesi 1 Muhammed Güçlü, Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması, Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1996, s. 177.

5 iii 4 Aralık 1945 te komünizm karşıtı bir öğrenci gösterisi sırasında tahrip edilmiş, Serteller ise Sovyetler Birliği ne gitmiştir de, Kazım Şinasi Dersan, Ali Naci Karacan ve Necmettin Sadak ın kurduğu Akşam, tıpkı Ulus gibi, ölçülü bir müttefik yanlısı yazı politikası izlemiş, bazen hükümetin politikasını eleştirmekten de geri kalmamıştır. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde gazetelerin günlük ortalama tirajları şöyleydi: Cumhuriyet Ulus Tan Yeni Sabah Akşam Son Posta Vatan Tasvir-i Efkâr Son Telgraf İkdam Vakit İkinci Dünya Savaşı sürecinde hükümet-basın ilişkileri, yukarıda bahsedildiği gibi, hükümetin uyguladığı değişken politikaya göre şekillenmiştir. Hükümet izlediği dış politikada basını bir araç olarak kullanmaya çalışmıştır. Hükümet basına verdiği talimatlarla izlediği dış politikayı meşrulaştırmaya çalışmış, savaşan tarafların sempatisini kazanmak için yine basın alet edilmiştir. İncelenen dönem içersinde basın hem içeride, hem dışarıda hükümetin siyasal çizgisini gösteren bir kaynak olarak görülmüş, bu sebeple hükümet tarafından özgür bırakılmak istenmemiştir. Hükümetin izlediği gerek iç gerekse dış politikadan memnun olmayan veya hükümetin izlediği dış politikanın aksi yönden yayın yapan muhalif bir basın da mevcuttur. Örneğin; hükümetin Müttefik yanlısı politika izlediği dönemde Mihver yanlısı olan veya Mihver yanlısı politika izlediğinde Müttefik yanlısı yayın yapan

6 iv gazeteler olmuştur. Tek Parti rejimi, muhalif yayın organlarını ya kapatarak ya da talimat vermek yoluyla susturmuştur başlarına kadar tam manasıyla muhalif bir basından söz etmek zordur. Ancak, 1944 başlarında Müttefiklerin savaşı kazanacağının kesinleşmesinden sonra Tek Parti Rejimi ister istemez liberal yönde eğilim göstermek zorunda kalmış, bu durum muhalif basın organlarına da yansımıştır. Bu bakımdan İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Muhalif Basın ı iki kısma ayırmak mümkündür; 1944 e kadar üstü kapalı muhalefet, 1944 ten sonra açık muhalefet. İkinci Dünya Savaşı sürecindeki hükümet-basın ilişkilerini; otoriter bir babanın kimisi uysal, kimsi asi çocukları ile olan ilişkiye benzetebiliriz. Genelde babalarının yaptıklarını destekleyen, hoşnut olmayıp karşı çıkanların ise babaları tarafından kulağı çekilen bir ortam olmuştur. Yapılan çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde dünya genelinde meydana gelen ve sonrasında dünyada önemli gelişmelere sebep olan İkinci Dünya Savaşı na değinilmiş, sebepleri ve başlayıp yayılması kısaca anlatılmıştır. Savaş boyunca ülkeyi yönetmiş olan Tek Parti Rejimi, bu rejimin Avrupa daki gelişmelerden etkilenerek oluşturduğu Milli Şef Sistemi, basının bu siyasal yapıya bakışı ve mevcut yapının savaş boyunca izlediği dış politika ile basının genel tavrı ele alınmıştır. İkinci bölümde, savaş sürecinde basın ile hükümetin ilişkilerini belirleyen yasalar özetlenmiş ve bu yasaların savaş sırasında geçirdiği değişiklikler ele alınmıştır. Savaş boyunca, hükümet ile basın ilişkilerinde önemli yere sahip olan gazeteci milletvekilleri ve yazılarına yer verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye Cumhuriyeti nde üç hükümet görev yapmıştır. On ikinci, On üçüncü ve On dördüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. Çalışmanın üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerinde savaş sırasında ülkeyi yönetmiş bu üç hükümetin içeride ve dışarıda izlediği politikaya muhalif olmuş basın ile hükümetlerin muhalif basına karşı tutumu çerçevesinde basına verilen talimatlar ve kapatılan gazetelerin yayınları incelenmiştir.

7 v Tez çalışmasında, hükümetin basın organları üzerinde kurduğu baskı eleştirilmiş gibi görünse de bilimsel araştırmanın gereği olarak olaylara objektif yaklaşılmıştır. Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Çalışma sırasında disiplini ve prensipleriyle desteğini eksik etmeyen, eleştirinin değil başarının bir parçası olmayı amaç edinmiş danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK a, diğer bölüm hocalarıma ve Ankara daki çalışmalarım sırasında desteğini esirgemeyen kardeşim Yücel ÇELİK e teşekkür ederim. Ahmet ÇELİK

8 vi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... vi ÖZET... ix ABSTRACT... x AMAÇ VE YÖNTEM... xi 1. Amaç... xi 2. Yöntem... xi TABLOLAR... xiv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKİYE A. İkinci Dünya Savaşı na Genel Bakış Savaşın Sebepleri ve Gelişimi Savaşın Başlarında Türk Basını... 9 B. İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye deki Siyasal Yapı ve Basın Tek Parti Sistemi ve Milli Şeflik a. Tek Parti Sistemi 15 b. Milli Şeflik Siyasal Yapı ve Basın C. İkinci Dünya Savaşında Türkiye nin İzlediği Dış Politika ve Basın İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA HÜKÜMET BASIN İLİŞKİSİ A. Basının Çalışma Şartlarını Belirleyen Kanunlar Matbuat Kanunu a Tarihli Matbuat Kanunu 26 b Tarihli Matbuat Kanunu nda, 1938 Yılında Yapılan Değişiklikler 28 c Tarihli Matbuat Kanunu na 1940 Yılında Eklenen İki Madde Örfi İdare (Sıkı Yönetim) Kanunu Basın Birliği Kanunu... 30

9 vii 4. Matbuat Umum Müdürlüğü Kanunu B. Hükümetin Basını Kontrol Etme Yöntemleri Gazeteci-Milletvekili İlişkileri Gazetecilik ve Milletvekilliği Yapmış Kişiler ve Yazıları a. Gazeteci Milletvekilleri 39 b. Gazeteci Milletvekillerinin Yazıları 40 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ON İKİNCİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE (1 EYLÜL TEMMUZ 1942) MUHALİF BASIN A. İç Politika ve Muhalif Basın Milli Korunma Kanunu nun Kabul Edilmesi (18 Ocak 1940) ve Basın Ekmeğin Vesikaya Bağlanması (17 Ocak 1942) ve Basın B. Dış Politika ve Muhalif Basın Ankara Paktı nın İmzalanması (19 Ekim 1939) ve Basın Türk-Alman Saldırmazlık Paktı nın İmzalanması (18 Haziran 1941) ve Basın Almanya nın Sovyetler Birliği ne Saldırması (22 Haziran 1941), Türkiye nin Tarafsızlığı ve Basın C. Hükümetin Muhalif Gazetelere Karşı Tutumu On İkinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Basına Verilen Talimatlar On İkinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ON ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE (9 TEMMUZ MART 1943) MUHALİF BASIN A. İç Politika ve Muhalif Basın Varlık Vergisi Kanunu nun Kabul Edilmesi (11 Kasım 1942) ve Basın Bütçe Müzakereleri (27 Mayıs 1943) ve Basın B. Dış Politika ve Muhalif Basın... 71

10 viii 1. İnönü-Churchill Arasında Adana Görüşmesi (30 Ocak 1943) ve Basın C. Hükümetin Muhalif Gazetelere Karşı Tutumu On Üçüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Basına Verilen Talimatlar On Üçüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler BEŞİNCİ BÖLÜM ON DÖRDÜNCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE (9 MART AĞUSTOS 1946) MUHALİF BASIN A. İç Politika ve Muhalif Basın Varlık Vergisi nin Kaldırılması (15 Mart 1944) ve Basın Tan Olayı (4 Aralık 1945) B. Dış Politika ve Muhalif Basın Almanya ya Krom Sevkiyatının Durdurulması (20 Nisan 1944) ve Basın TBMM nin, Almanya ve Japonya ya Savaş İlan Etmesi (23 Şubat 1945) ve Basın Sovyetler Birliği nin Notası (19 Mart 1945) ve Basın Almanya nın Teslim Olması (7 Mayıs 1945) ve Türk Basını C. Hükümetin Muhalif Gazetelere Karşı Tutumu On Dördüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Basına Verilen Talimatlar On Dördüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler SONUÇ KAYNAKÇA SÖZLÜK EKLER

11 ix ÖZET İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE ( ) MUHALİF BASIN Ahmet ÇELİK Süleyman Demirel Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 143 sayfa, 2011 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye Tek Parti rejimi ile yönetilmiştir. Üç hükümetin görev yaptığı dönemde Milli Şef ilan edilen İsmet İnönü nün etkisi yoğunluktadır yılları arasında hükümetin basına bakışı hükümet-basın ilişkisini şekillendirmiştir. Hükümet basını, bir iktidar kuvveti, iktidarın icraatlarını desteklemesi gereken bir kurum olarak görmüştür. İncelenen dönemde hükümet savaş öncesi ve savaş sırasında çıkardığı yasalarla basını güdümüne almayı çalışmış; savaş sırasında bu yasalardan sıkça yararlanarak muhalif basın organlarını kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Hükümet, savaşın gidişatına göre politika izlemiş, izlenen politikalar doğrultusunda basını gazeteci-milletvekilleri ve talimatları ile yönlendirmeye çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye de basına direkt sansür uygulanmamıştır. Gazeteler yayın öncesi incelenmeye tabi tutulmamış, fakat muhalif yayın yapanlar kapatılarak cezalandırılmışlardır yılına gelindiğinde Müttefik güçlerin savaşı kazanacağının anlaşılması üzerine hükümet daha demokratik yönde yaklaşım göstermiş, bu da muhalif seslerin artmasına neden olmuştur. Bu tarihten itibaren hükümetin politikalarını ve rejimi eleştiren yayınları basında sık sık görmek mümkündür.

12 x ABSTRACT IN THE PERİOD OF WORLD WAR II ( ) OPPOSİNG PRESS Ahmet ÇELİK Süleyman Demirel University, Department of History, Postgraduate Thesis, 143 Pages, 2011 Supervisor: Asst. Prof. Dr. Kadir KASALAK Turkey was ruled by a single party regime during the Second World War. İsmet İnönü declared as the National Chief was an influential figure in that period with three governments. Between the years 1939 and 1945, the government s concept about the press shaped the government-press relations. The government considered the press as a component of the rulership and an institution to support its operations. The government tried to control the press by means of the laws legislated during the pre-war and war periods and it was also in the effort to keep the opposition press under control by making use of those laws through the period analyzed in the present study. The government applied policies in accordance with the developments in the war and it tried to lead the press by means of ministers who were journalists at the same time and instructions in line with the policies mentioned above. Turkish government didn t apply censorship to the press directly during World War II. Newspapers weren t examined before being released, but the institutions whose publications were against the government were punished with being closed. Since it was estimated that Allied Forces would win the war in 1944, the government showed a more democratic approach and that gave a rise to an increase in the groups in opposition with the government. Since that time, it has been possible to see the publications criticizing governments policies and regime in press.

13 xi AMAÇ VE YÖNTEM 1. Amaç Çalışmanın konusu; Türkiye de İkinci Dünya Savaşı Sürecinde ( ) Türkiye yi yöneten hükümetlerin izlediği iç ve dış politikaya muhalif olmuş (olabilmiş) gazeteler ile hükümetin bu gazetelere karşı tutumunun incelenmesinden oluşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye İçinde önemli bir olaydır. Savaş sırasında izlenen iç ve dış politikalar uluslar arası ilişkilerimizi belirlerken, savaş sonrası meydana gelen gelişmelerle günümüz siyasi yapısı oluşmuştur. Günümüz Türkiye sinin siyasi, hatta sosyal yapısının iyi anlaşılabilmesi için İkinci Dünya Savaşı, üzerinde durulması gereken önemli bir olaydır. Basın, bir ülkenin belirli bir dönemdeki politikasının incelenmesinde önemli bir kaynaktır. Savaş boyunca izlenen politikanın eksik yanları dönem içersinde muhalif olmuş basının incelenmesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; incelenen dönemde Türkiye de iktidarı elinde bulunduran Tek Parti rejiminin izlediği politikalara muhalif olan basının faaliyetlerini ortaya koyarak sonraki dönemler için ışık tutmaya yöneliktir. Çalışmada şu sorulara cevap aranacaktır; 1. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye de basının çalışma şartlarını belirleyen kanunlar nelerdir? 2. Savaş boyunca hükümetin izlediği iç ve dış politika nasıldı? 3. Basın bu süreçte hangi politikalara, nenden muhalif olmuştur? 4. Hükümetin muhalif basın organlarına karşı tutumu nasıl olmuştur? 2. Yöntem Çalışmanın konusunun İkinci Dünya Savaşı nda muhalif basın olması sebebiyle geniş bir şekilde gazete taraması yapılmıştır. Türkiye de belirtilen dönemde, yerel gazeteler hariç on bir ulusal gazete yayın yapmıştır. Bu gazeteler;

14 xii Cumhuriyet, Ulus, Tan, Yeni Sabah, Akşam, Son Posta, Vatan, Tasvir-i Efkâr, Son Telgraf, İkdam ve Vakit tir. Gazetelerin genellikle başyazıları ve makaleleri önemli gördüğümüz olaylar dikkate alınarak incelenmiştir. Gazete taramasında Milli Kütüphane ve TBMM Kütüphanesi kullanılmıştır. Bunun dışında, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan, döneme ait her gazete için ayrı oluşturulmuş dosyalar incelenmiştir. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye deki rejim ile Türkiye nin izlediği politikaların daha iyi anlaşılması için dönemle alakalı kitap, tez ve makaleler incelenmiştir. İncelediğimiz dönem içersinde gazetelerdeki haber ve makalelerde Osmanlıca kelimelerin fazla olmasından dolayı, okuyucuya kolaylık sağlaması açısından sözlük bölümü eklenmiştir.

15 xiii AA: Anadolu Ajansı KISALTMALAR Age: Adı geçen eser Agm: Adı geçen makale AİİTE: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü AÜSBF: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü C: Cilt CHP: Cumhuriyet Halk Partisi ÇEV: Çeviren HÜ: Hacettepe Üniversitesi İÜ: İstanbul Üniversitesi s: Sayfa Numarası TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclis TCF: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası TTK: Türk Tarih Kurumu YAY: Yayınları

16 xiv TABLOLAR TABLO 1: Gazetecilik ve Milletvekilliği Yapmış Kişiler.39 TABLO 2: On İkinci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler.65 TABLO 3: Arası Fiyat Artış Oranları..71 TABLO 4: On Üçüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler.77 TABLO 5: On Dördüncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Döneminde Kapatılan Gazeteler...102

17 1 GİRİŞ Basın, iktidar sahiplerinin, iktidarlarını devam ettirmek ve iktidarlarını meşru hale getirmek için düşüncelerini halka yaymak, icraatlarını duyurmak ve halkın desteğini sağlamaları açısından çok önemlidir. Bu bağlamda, zor şartlarla kurulmuş ve devrim yapmış bir devletin kendi ideolojisini topluma anlatma ve onun toplum içerisinde yaygınlaşmasını sağlamada basın organlarına ihtiyaç duymuştur. Böyle bir ortamda elbette sınırsız özgürlüğe sahip, muhalif bir basından söz etmek zordur. Milli Mücadele başarıyla sonuçlanmış, Lozan Barış Antlaşması İmzalanmış ve İstanbul işgalden kurtarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Ankara daki yeni oluşumla İstanbul daki basının arası gerilmişti. Ankara Hükümeti, Milli Mücadele sırasında muhalif olmuş isimlerle hesaplaşmaya başladı. Milli Mücadele ye karşı bir yayın kampanyası yürüten Refik Halit Karay, Refii Cevat Ulunay ve Mümtaz Faik gibi yazar ve gazeteciler yurt dışına çıkarılmışlardı. Ankara ya en ağır eleştirileri yönelten Peyam-ı Sabah başyazarı Ali Kemal ise İstanbul un kurtuluşundan sonra tutuklanıp Ankara ya gönderilirken İzmit te linç edilmiştir ten sonra Türkiye deki iktidar-basın ilişkilerinin gelişim sürecine baktığımızda; Cumhuriyetin ilk yıllarında tam anlamıyla bağımsız bir basından söz etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyetin ilk yılları yeni rejime muhalif hiçbir basın organına fırsat verilmeyen bir dönem olmuştur. Bu dönemdeki basın-iktidar anlaşmazlıkları devrimin kabul görmesi konusundaki anlaşmazlıklardan doğmuş, iktidar basını susturma yoluna gitmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra bu olayı destekleyen basının yanı sıra muhalif olanlarda vardır. Cumhuriyetin ilânına yönelik eleştirilerin temelini, Cumhuriyetin, Halk Fırkası grubunda bir günde görüşülerek kararlaştırılması oluşturmaktaydı. Ahmet Emin Yalman, Vatan gazetesinde Cumhuriyetin ilânını şöyle eleştirmekteydi: Birkaç saat içinde bir devlet şeklinin müzakere edilmesine ait başka bir misale tarihin hiçbir kısmında tesadüf etmek mümkün değildir. Bize kalırsa, 2 Ali Gevgili, Türkiye Basını, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul 1982, s. 214.

18 2 müzakereye lüzum bile olmasa, bahis biraz uzatılmalı, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu nun ayaküstünde tâdil edildiği hissi kimseye verilmemeli idi. Bir milletin Kanun-ı Esasisi salahiyet kar olup olmadığı tetkik edilmeyen bir meclis tarafından birkaç saat içinde tadil olunabilirse, o Kanun-ı Esasi milletin hayatı için sağlamlılık ve sürekliliği mümkün değil temin edemez 3 diyerek Meclis te anayasa değişikliğinin tartışılmamasını eleştirmekteydi. İstibdat ortamının yok edileceği propagandasıyla ilân edilen Cumhuriyetin hemen ardından basının sınırsız bir özgürlüğe kavuşması elbette beklenemezdi. Çünkü hâlâ Saltanat ve Hilâfeti savunanlar vardı. Bunun yanında yeni rejimin her türlü düşünceye özgürlük tanıyacağının umut edilmesi, yeni rejim henüz sağlam temeller üzerine oturtulmamasından dolayı boşa çıkmıştı. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti tehlikeye sokacak davranışlara karşı çıkmış ve önlem alma yoluna gitmiştir. Cumhuriyetin ilânından sonra Halifenin durumu tartışılmaya başlamıştı. Bu durum İstanbul daki basınla, Ankara arasını yeniden açtı. Hintli Müslümanlardan Seyit Emir Ali nin başkanlığındaki Londra İslam Cemiyeti nin Sekreteri Sait Muhammedi nin, İçişleri Bakanı Fethi (Okyar) Bey e gönderdiği İslam âleminin dayanışmasını ve organik bağlarını korumak için Halifenin ruhani imtiyazlarını kesin surette düzenli ve meşru bir esas üzerine tespit etmek gerekir denilen mektup 2 Eylül 1923 günü Tanin de yayınlanmıştı. Bundan başka Ağa Han ın Başvekil İsmet Paşa ya yazdığı Halifeliğin, özellikle Cumhuriyet ilan edildikten sonra, yasal durumunun açıklığa kavuşturulması ve İslam Dünyasının dinsel başkanlığının Müslüman halklar arasında manevi birleştirici olarak korunmasının önem ve gereğine dikkatinizi çekerim denilen başka bir mektubun 5 Aralık 1923 tarihinde Tanin, İkdam ve Tevhid-i Efkâr gazetelerinde yayınlanması 4 sürtüşmeye neden olmuştur. Hükümet, söz konusu üç gazetenin sorumluları olarak Hüseyin Cahit Yalçın, Velit Ebuzziya ve Ahmet Cevdet ve yazı işleri müdürlerini İstiklâl Mahkemesine vermiştir. İktidarla basın arasında yaşanan bu ilk çekişme Lütfü 3 Alpay Kabacalı, Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1994, s Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetimi nin Kurulması ( ), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1999, s

19 3 Fikri nin 5 yıl hapse mahkûm olmasına, öteki gazetecilerin de haklarında vatana ihanet suçlamasını reddeden savunmaları sonucunda beraatlarıyla sonuçlanmıştır 5. İstanbul basınıyla ilişkileri düzenlemek isteyen Mustafa Kemal 5 Ocak 1924 te gazetecileri İzmir de toplantıya çağırmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın (Tanin), Ahmet Emin Yalman (Vatan), Hüseyin Şükrü Baban (Tercüman-ı Hakikat), Necmettin Sadak (Akşam), Celal Nuri İleri ( İleri), Ahmet Cevdet ( İkdam) gibi önde gelen başyazar ve gazeteciler katılmıştır. Toplantıda Atatürk, yeni rejimin siyasal yaşamının henüz bitmemiş olduğunu belirterek, basının temsilcilerinden Ankara yla uyumlu davranışlar göstermesini istemiştir 6. Fakat İstanbul basını ile Ankara arasındaki ilişkiler istenilen düzeye ulaşmamıştır yılına gelindiğinde iktidar-basın ilişkilerine TCF nin kurulması yön vermiştir. Eski İttihatçıların bu parti etrafında toplanmaya başlaması ve İstanbul basınının bu partiyi destekleyen bir tavır takınması, Ankara da büyük tepkilere yol açmıştı. Hükümete göre, basındaki muhalif sesler ayaklanmaya hizmet etmekteydi. Bu sebeple bütün bu sesleri susturmak gerekiyordu. Bu amaçla CHF sözcülerinin öncülüğünde iki yıl süreyle olağanüstü kısıtlamalar için hükümete geniş yetkiler tanıyan Takrir-i Sükûn Kanunu 4 Mart 1925 yılında Meclisten geçirilmiştir. Bu kanuna göre İrticaya ve isyana memleketin sosyal düzeni, huzur ve asayişini bozmaya yönelen her türlü teşkilatı kışkırtmaları, teşvikleri, girişimleri ve yayınları hükümet, Cumhurbaşkanı nın onayıyla yasaklamaya yetkilidir. Hükümet, sanıkları istiklâl mahkemelerine verebilir 7 deniliyordu. Bu kanunun yanı sıra 7 Mart 1925 yılında da iki İstiklâl Mahkemesi kurulmasına karar verilmiştir. Bunlardan biri isyan bölgesi olan Doğu da kurulacak diğeri de Ankara da olacaktı. Yasanın çıkışının ardından ilk olarak Tanin, Tevhid-i Efkâr, Sebil ür Reşat, İstiklâl, Aydınlık, Resimli Ay ve Vatan ın da içlerinde bulunduğu İstanbul ve Anadolu nun değişik eğilimlerdeki muhalif gazete ve dergileri birer birer kapatmıştır. Yazarlar ise Ankara ve Elazığ İstiklâl Mahkemelerine verilerek tutuklanmışlardır 8. Yasanın çıkarılmasının hemen ardından bahsi geçen 5 Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, Remzi Yayınları, İstanbul 2003, s A.g.e., s Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi ( ), İmge Yayınları, Ankara 2004, s A.g.e., s. 151.

20 4 gazete ve dergilerin kapatılmasına öncelik verilmesinin amacı; bu yayın organlarının yasaya da muhalefet etmesini önlemekti. Ankara İstiklâl Mahkemesinde yargılanan gazetecilerden biri de Hüseyin Cahit Yalçın olmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının merkezinde yapılan araştırmaları, Tanin gazetesinin Terakkiperver Fırka basıldı diye göstermesi sonucunda 19 Nisan 1925 yılında gazetenin yazı işleri müdürleri ile birlikte tutuklanarak Ankara İstiklâl Mahkemesine gönderilmişlerdir. Yapılan sorgulamalar sonucunda, hayatının kalan kısmını Çorum da geçirmek üzere cezalandırılmıştır. Burada yaşamını bir süre devam ettirdikten sonra Hakkı Tarık Us un kendisine kefil olmasıyla sürgün cezası kaldırılmıştır. Ankara da İsmet Paşa yı ziyaret eden Yalçın a, İsmet Paşa şunları söylemiştir: Güçlü bir kalem, ateş püskürerek yazıyordu, öyle bir ortamda, bizi nereye doğru götürdüğünü bilmediğimiz bu kalemi serbest bırakamazdık. Ama artık geçmiş silinmiştir. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz, hiçbir düşmanlıkla karşı karşıya değilsiniz 9 demiştir. Kürt isyanının başı olan Şeyh Sait, duruşmasında bazı gazetelerin kendilerini isyana teşvik ettiklerini belirtmişti. Bu ifadeden yola çıkılarak Velid Ebuzziya, Sadri Ertem, Lütfi Karaosmanoğlu ( Son Telgraf), Eşref Edip (Sebilürreşad) ve Abdülkadir Kemali (Adana da çıkan Toksöz gazetesi) tutuklanarak Elazığ İstiklâl Mahkemesine götürüldüler. Bu olaylardan yaklaşık iki ay sonra ise mahkeme Vatan gazetesinin kapatılmasına, Ahmet Emin Yalman, Ahmet Şükrü Esmer ve Suphi Nuri İleri nin de tutuklanarak Elazığ a gönderilmelerine karar verdi. Ortada Ahmet Emin Yalman ın tutuklanmasını gerektiren bir durum yoktu, sadece Rauf Orbay ın Yalman a yazdığı mektup üzerinde durulmakta idi. Mahkeme Eylül başlarına kadar sürmüş, gazetecilerin Cumhurbaşkanı na telgraf çekerek aflarını istemeleri üzerine bütün gazeteciler beraat etmişlerdir 10. Yeni rejim, devrimlerin gerçekleştirilmesi için Takrir-i Sükûn kanunuyla bir sıkıyönetim havası oluşturmuş ve bu hava içersinde de gazeteciler tutuklanıp İstiklâl Mahkemelerinde yargılanmıştır. Böylece 1930 a kadar basında bir suskunluk dönemi başlamıştır. 9 A.g.e., s A.g.e., s. 155.

21 lara gelindiğinde İktidarı elinde bulunduran CHP nin basınla olan ilişkileri, Fethi Okyar ın 1930 da Serbest Cumhuriyet Fırkası nı kurmasıyla yeniden gerilmeye başlamıştır. Partinin kuruluşuna katılan ya da Mustafa Kemal in isteği üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası na geçen milletvekillerinin ortak özelliği; onun güvenini kazanmış kimseler olmaları ve İsmet Paşa nın yönetimine karşı olan eleştirilerini açıkça dile getirmekten kaçınmayışlarıydı. İki partinin birbirini denetlemeleri, birbirlerinin görüş ve eylemleri hakkında kamuoyunu aydınlatmaları ve Tek Parti yönetiminin sakıncalarının ortadan kalkması öngörülmüştü. Partinin kuruluşunu izleyen günlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri Meclis te ve Fethi Bey in çıktığı yurt gezilerinde hükümeti şiddetle eleştirdiler. Özel girişime ve yabancı sermayeye geniş serbestlik tanınmasını, devlet tekellerine son verilmesini istiyorlardı. Vergilerin ağır ve haksız olduğunu, vergilerin toplanmasında yolsuzluklar yapıldığını ve kimi kanunlarda Anayasaya aykırı maddeler bulunduğu şeklinde şikâyetlerini dile getirmekteydiler. Serbest Cumhuriyet Fırkası kısa sürede geniş bir kitlenin desteğini kazandı. Tek Parti yönetiminden hoşnut olmayan ve ekonomik bunalımdan etkilenen geniş bir kesim, yeni partiyi coşkuyla destekliyorlardı. Basında da bu partiyi destekleyen yayınlar bulunmaktaydı 11. Serbest Fırka nın yurtta uyandırdığı geniş ilgi, Ege de gezide bulunan parti yöneticilerinin, İzmir de bazı karışıklıklara yol açması, Atatürk ün Fethi Okyar a yaptığı uyarı sonucunda partinin kendini feshetmesi sonucunu doğurmuştur 12. Bu arada Meclis te CHP liler basına yönelik sert eleştiriler yapmaktaydılar. Bu dönemde iktidarın basın anlayışını, İsmet İnönü nün şu ifadesinden çıkarabiliriz; Başbakan, basının ve özellikle basın yolu ile sürdürülen propagandaların, yüzyılın en büyük silahı olduğu, bu sebeple basın özgürlüğünün büyük önem taşıdığını belirtmiş ve konuşmasına şöyle devam etmiştir: Propaganda eğer müsait bir saha bulursa bir memlekette, bir millette yıkılmayacak zannolunan en kuvvetli binayı dahi yıkabilir. Muntazam, şuurlu, muayyen bir hedefe, aleyhine tevcih edilen propagandanın zaman ile sarmayacağı 11 Kabacalı, a.g.e., s Çavdar, a.g.e., s. 332.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası Genç Türkiye'nin yöneticileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenerek nasıl ortadan kalktığını, Türk Ulusu'nun nasıl yok olma tehlikesiyle

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM HAZİRAN 2015 ten KASIM 2015 e DOĞRU A. HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII. I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII I. BÖLÜM 2011 den 2015 e DOĞRU A. 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ... 3 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri... 3 TBMM nin Açılması... 4 Bağımsız

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI GLADİO TİPİ ÖRGÜTLENMELERİN TÜRKİYE DE YOĞUN EYLEMLİLİKLERDE BULUNDUĞU 1990 LI YILLARDA GAZETECİLERİN

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER

DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTELER Prof. Dr. M. Tuba Ongun Ülke siyasetinin yakıcı gündeminin, yükseköğretim sistemi ve üniversitelerimizin sorunlarının çok önüne geçtiği günler yaşıyoruz. YÖK ün hazırladığı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU 6197 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : 2941 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 * * *

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA

İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA İKİ SAVAŞ ARASINDA AVRUPA 1-Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Wilson,barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulmasını

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr.

Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Varlık Kapışması İkinci Dünya Savaşı nda Devlet, İş Adamı-Politikacı Arasında Yaşanan Kapışmanın Hikâyesi: Varlık Vergisi Doç. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yayın No : 3052 Araştırma : 16 1. Baskı Aralık 2015

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı