HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ"

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLERİ I.Yarıyıl Arkeolojiye Giriş (3.0.3) Arkeoloji nin bir bilim dalı olarak uygulandığı 19. yy dan bu yana kuramsal gelişimi ve süreçlerinin açıklanması; bir bilim dalı olarak süreçsel ve coğrafi sınırlarının tanımlanması. Güncel arkeolojik kuramlar hakkında farkındalık yaratmak. Bir sosyal bilim dalı olarak diğer temel ve sosyal bilim dallarının kullandığı yöntemlerin arkeolojik kuram çerçevesinde nasıl uygulandığının anlatılması ve örneklerle açıklanması. Arkeolojinin maddi kültür öğelerini kullanarak nasıl farklı insan davranışları ve kültürlerini yeniden kurguladığını tanımlamak. Arkeolojik verinin belgelenmesinde gözetilmesi gereken prensipler ve arkeolojik verinin yorumlanmasının tartışılması. Böylelikle arkeolojik verinin farklı coğrafya ve farklı süreçlerdeki kültürel gelişimin yorumlanmasındaki rolünün anlaşılması ve açıklanması Genel Prehistorya (3.0.3) Prehistorya, alışılageldiği anlamıyla "tarih öncesi" anlamına gelir. Bu ders, insanlık tarihinin neredeyse %99'unu kapsayan tarih öncesi dönemi arkeoloji öğrencilerine tanıtmayı ve tartıştırmayı amaçlamaktadır Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi (3.0.3) Anadolu da Çanak Çömlekli Neolitik Çağdan Demir Çağına kadar dönemler bazında seçilmiş çanak çömlek grupları ele alınıp incelenecektir. ODL141 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I (2.0.2) Öğrencilerin bilgisayar kullanımı hakkında temel bilgiler vermektir. ODL131 Yabancı Dil I (2.0.2) Öğrencilere İngilizce dilini temel seviyede öğretmek. ODL111 Türk Dili I (2.0.2) Öğrencilerin dilbilgisi ve Türkçe kullanım yeteneğini geliştirmek. 1

2 ODL121 Atatürk İlke ve İnkılâpları I (2.0.2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili temel kavramlar (İnkılap, ıslahat, devrim v.s.), Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren süreç, Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri, Tanzimat, Islahat, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, Avrupa daki gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Milliyetçilik akımı, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti nin paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve işgaller ve sonrasında işgallere karşı kurulan direniş örgütleri ve TBMM nin açılması. II.Yarıyıl Arkeolojik Çizim Teknikleri (3.0.3) Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında temel buluntu ve veri kaynağı olan seramik, sikke, cam, metal obje vb küçük buluntular ile mimari buluntuların çizimi ve belgelenmesi için kullanılan yöntemler öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak öğretilir Ege Prehistoryası (3.0.3) Bu dersin amacı, Neolitik dönemden Tunç Çağı nın sonuna kadar uzanan süreç içerisinde Batı Anadolu da dahil olmak üzere sözü edilen geniş coğrafyadaki kültürlerin gelişimini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve maddi kalıntılarını ayrıntıları ile değerlendirmektir Anadolu da Neolitik ve Kalkolitik Çağ Arkeolojisi (3.0.3) Neolitik Çağ dan yazının ortaya çıkıp kullanıldığı Orta Tunç Çağına kadar Anadolu Uygarlıkları konusunda bilgilendirmektir. ODL142 Temel Bilgi teknolojisi Kullanımı II (2.0.2) Algoritma hazırlama ve programlamayı öğrenmek. ODL132 Yabancı Dil II (2.0.2) Öğrencilere İngilizce dilini temel seviyede öğretmek. ODL112 Türk Dili II (2.0.2) Öğrencilerin dilbilgisi ve Türkçe kullanım yeteneğini geliştirmek. 2

3 ODL122 Atatürk İlke ve İnkılâpları II (2.0.2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili temel kavramlar (İnkılap, ıslahat, devrim v.s.), Osmanlı Devleti ni çöküşe götüren süreç, Osmanlı Devleti nde yenilik hareketleri, Tanzimat, Islahat,I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, Avrupa daki gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Milliyetçilik akımı, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti nin paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve işgaller ve sonrasında işgallere karşı kurulan direniş örgütleri ve TBMM nin açılması. III.Yarıyıl Anadolu da Erken Tunç Çağı (3.0.3) Erken Tunç Çağı ndaki Anadolu nun kültürel bölgelerini, yerleşimlerini ve mimarisini tanımlayabilecektir. Erken Tunç Çağı nın seramiğini ayırt edebilecektir. Erken Tunç Çağı nda Anadolu daki ölü gömme geleneklerini inceleyebilecektir. Erken Tunç Çağı nda bölgeler bazındaki kültürel etkileşimleri tanımlayabilecektir. Erken Tunç Çağı nı bir bütün olarak değerlendirebilecektir Kazı Araştırma Teknikleri ve Belgelendirme Yöntemleri (3.0.3) Öğrenciler arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında ekip üyesi olarak görev aldıklarında yöntem ve teknikler hakkında bir altyapıya sahip olacaklar ve böylelikle kazı ve ya yüzey araştırmasının çalışma koşullarına kolayca adaptasyon sağlayacaklardır. Arkeolojik saha çalışmalarında uygulanan modern yöntemler ve sistematik kurallar hakkında gerekli bilince ulaşacaklardır Önasya Mitolojisi ve İkonografisi (3.0.3) Bu derste mitoloji nedir, mitolojinin kaynağı nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, mitoloji çeşitleri nelerdir, Anadolu nun yerli mitosları hangileridir, Mezopotamya dan ve Mısır dan Anadolu ya aktarılan mitoslar hangileridir, hangi Yakın Doğu mitosları Yunan mitolojisini etkilemiştir öğrenciye anlatılacaktır. Aynı zamanda Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve Türk Mitolojileri karşılaştırmalı olarak ele alınıp, öğrencinin zihninde mitoloji kavramının farklı coğrafyalarda nasıl algılandığı konusunda fikir sahibi olması amaçlanmıştır Mezopotamya Arkeolojisi I (3.0.3) Mezopotamya da M.Ö. III.-II. Bin yıllar arasında yaşayan sırasıyla, Sumer, Akad, III. Ur, İsin Larsa, Eski Asur, Eski Babil, Orta Asur, Orta Babil, Mitanni ve Kassit kültürlerinin arkeolojisi ana hatları ile incelenecektir. 3

4 IV.Yarıyıl Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda Anadolu Arkeolojisi (3.0.3) M.Ö. II. Binin başında (M.Ö ) Anadolu ile Asur arasında gelişen maden ticaretine dayalı sistem sayesinde Anadolu yazı ile tanışmış, Anadolu kentleri zenginleşmiş ve birçok yönden gelişme kaydetmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, Anadolu da devlet kurma sürecinin temelleri de atılmıştır. Bu derste, Anadolu nun kendi dinamiklerinden kaynaklanan kültürel öğeler ile Asur ile ticari ilişkiler sayesinde Anadolu sanatını etkileyen öğeler ortaya konacaktır. Dönemin kent yapıları, mimari özellikleri, sanat eserleri, ölü gömme gelenekleri arkeolojik ve filolojik belgeler yardımı ile incelenecektir Yunan ve Roma Mitolojisi (3.0.3) Antik Yunan ve Roma dünyasının sosyal, politik ve ekonomik yapısı ile belli ölçülerde bağdaşık olan dini yapılanmanın temel öğelerinin irdelenmesi ve bu öğelerin kültür yapılanması ve günlük yaşamda nasıl bir işleve haiz olduğunun tanımlanması ve açıklanması. Mitolojide varolan metaforların, sembollerin ve analojilerin açıklanması. Ders kapsamında öğrenciler Yunan ve Roma mitolojisindeki başlıca karakterler ve olaylar hakkında bilgilendirilecektir Müzelerde Önleyici Koruma (3.0.3) Müze koleksiyonu oluşturan arkeolojik, etnografik taşınabilir kültür varlıkları ile sanat objelerinin depolama ve sergileme sırasında önleyici koruma yöntemleri ile korunmasına ilişkin tüm bilgileri içermektedir Mezopotamya Arkeolojisi II (3.0.3) M.Ö. I. binde kuzey ve güney Mezopotamya da gelişen, Geç Asur ve Geç Babil kültürlerinin siyasi tarihi, mimarisi ve küçük sanat eserleri filolojik belgelerden de faydalanarak ele alınacaktır. V.Yarıyıl Müzeoloji (3.0.3) Müzecilik bilimi, müzelerin ve müze koleksiyonlarının nasıl organize edilmesi ve yönetilmesi gerektiğini inceleyen bilim dalıdır. Toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunan bir kurum olarak müzenin işlevi ve misyonu, müzeciliğin tarihsel gelişimi, yönetmelikler, değişen müzecilik anlayışı, müze mimarisi, personeli ve müze yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. 4

5 Grek Plastiği I (3.0.3) Bu ders kapsamında Yunan heykel sanatının başlangıcı sayılabilecek olan M.Ö den M.Ö. 330 a kadar Grek plastik sanatının stilistik gelişimi anlatılacaktır. Diğer sanat dallarında olduğu gibi heykel sanatı da sosyal ve kültürel yapının bir ifadesi olmuştur. Ders kapsamında plastik sanatı dönemler bazında süreçsel olarak incelenecek böylece stilistik gelişiminin yanısıra söz konusu süreçlerdeki politik, sosyal ve kültürel etkenler tartışılacaktır Grek Seramiği I (3.0.3) Tunç Çağı nın sonlandığı M.Ö den Arkaik dönemin sona erdiği M.Ö. 480 e kadar uzanan süreç içerisinde Grek seramiğinin gelişimini, hangi ortam ve koşullarda yaratıldığını ve eski topluluklar tarafından nasıl algılandığını incelemeyi amaçlar. Bu derste, eski Grek şiirine, mitolojisine, edebiyatına, felsefesine, ve tarihine de başvurular yapılacaktır. Bölgesel anlamda Kıta Yunanistan daki Attika, Korinth, ve Argos gibi belli başlı seramik okulları ve Batı Anadolu için ise Ionia daki seramiğin yukarıda belirtilen kronolojik süreç dahilindeki gelişimi irdelenecektir Hitit Arkeolojisi I (3.0.3) M. Ö. 2. Binde Anadolu yu tartışabilecektir. Hititlerin yaşantılarını yazılı belgelerin ışığında inceleyebilecektir. Hititlerin sosyal ve ekonomik yapısını tanımlayabilecektir. Hitit kültürünü değerlendirebilecektir. VI.Yarıyıl Grek Mimarlığı (3.0.3) Tunç çağlarından Helenistik dönem içlerine dek Grek dünyasında resmi mimari, sivil mimari ve kent planlamasının süreçleri hakkında genel bilgilendirme yapmak. Kullanılan mimari düzen ve şehircilik hakkında genel terminoloji ve mühendislik bakımından bir altyapı oluşturmak Grek Plastiği II (3.0.3) Bu ders kapsamında Yunan heykel sanatının başlangıcı sayılabilecek olan M.Ö.1200 den M.Ö. 330 a kadar Grek plastik sanatının stilistik gelişimi anlatılacaktır. Diğer sanat dallarında olduğu gibi heykel sanatı da sosyal ve kültürel yapının bir ifadesi olmuştur. Ders kapsamında plastik sanatı dönemler bazında süreçsel olarak incelenecek böylece stilistik gelişiminin yanı sıra sözkonusu süreçlerdeki politik, sosyal ve kültürel etkenler tartışılacaktır. 5

6 Grek seramiği II (3.0.3) Bu dersin amacı Arkaik dönemin sonundan Hellenistik dönemin sonuna kadar uzanan süreç dahilinde (M.Ö ) Grek seramiğinin gelişimini, hangi ortam ve koşullarda yaratıldığını ve eski topluluklar tarafından nasıl algılandığını incelemektir. Her dönemin sanatında olduğu gibi antik çağ Grek seramiği de kültürün bir ifade aracıdır ve bir boşlukta yaratılmamıştır. Bu derste, eski Grek şiirine, mitolojisine, edebiyatına, felsefesine, ve tarihine de başvurular yapılacaktır. Bölgesel anlamda bu ders içinde Kıta Yunanistan daki Attika, Korinth, ve Argos gibi belli başlı seramik okulları ve Batı Anadolu için ise Ionia daki seramiğin yukarıda belirtilen kronolojik süreç dahilindeki gelişimi irdelenecektir Hitit Arkeolojisi II (3.0.3) Öğrencileri Hitit şehirleri, yerleşim yerleri, mimarisi, sanatı ve ölü gömme gelenekleri hakkında bilgilendirmektir. VII.Yarıyıl Roma Arkeolojisi ve Sanatı (3.0.3) Roma dönemine tarihlenen sanat eserlerinin mitolojik, kültsel veya tarihsel bir konuyla ilgili figürler, sahneler veya öğelerin, mimarlık ve heykeltıraşlık eserlerinin seçilerek incelenmesi; belirlenen özelliklerin kronolojik gelişimleri, farklılıkları ve değişim süreçlerinin belirlenmesi, döneme ve coğrafyaya bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar ve yoğunlaşmalar, bölgeler veya kültürler arası etkileşimler saptanmaya çalışılacaktır Urartu Arkeolojisi (3.0.3) Bu ders, M.Ö. 1. Binyılda Anadolu nun doğusunda hakimiyet göstermiş Urartu Krallığı nı tüm yönleriyle tanıtmak; çağdaşı devletler ve kültürler ile karşılaştırma yapılarak Urartuların Önasya arkeolojisi içindeki konumunu öğretmektir Geç Hitit Arkeolojisi (3.0.3) Bu dersin amacı, kronolojik çerçeve içerisinde Hitit İmparatorluğunun yıkılmasını hazırlayan nedenleri tartışmak ve bu süreç sonucunda ortaya çıkan oluşumlar neticesinde kurulan Geç Hitit merkezlerini tanımaktır, sonrasında bu uygarlığa ait veriler mimari, dil ve tasvirli sanat ile ikonografik özellikler ve stil grupları açısından incelenecektir. 6

7 VIII.Yarıyıl MÖ. 1. Bin de Doğu-Batı İlişkileri (3.0.3) Anadolu'da kurulmuş olan en erken ve en büyük krallık olan Hitit devletinin yıkılmasının ardından, öncelikle, ortaya çıkan otorite boşluğunun ne zaman, nasıl ve kim tarafından doldurulduğu sorgulanmaktadır. M.Ö. 1. binde Anadolu'da, Suriye'de ve Mezopotamya'da var olan devletler, bu coğrafyalara yönelen göç hareketleri, bunların birbirleriyle ve batı toplumlarıyla kurmuş oldukları ilişkiler üzerinde durulmaktadır. M.Ö. 8 ve 7. yüzyıllarda Anadolu ya yönelen Kimmer ve İskit göçleri sonucunda, bu coğrafya'da kurulmuş olan Phryg ve Urartu ile daha güneyde var olan Assur krallıklarının yıkılış süreçleri değerlendirilmektedir. Batı Anadolu'da bulunan Lydia devletiyle, daha sonra kurulan Med ve Pers devletleri arasındaki siyasi ilişkiler üzerinde durulmakta ve istilaların Anadolu'daki etkileri tartışılmaktadır. Ayrıca doğu ile batı toplumları arasında sanata yansımış olan etkileşimler üzerinde durulmaktadır Phryg ve Lydia Arkeolojisi (3.0.3) Bu ders, Phryg ve Lydia uygarlıkarının tarih sahnesinde ön plana çıkmasından önce gelişen olaylar kapsamında Anadolunun siyasi yapısı ortaya koyar ve ardından Phryg ve Lydia uygarlıklarının siyasi tarih, dil ve kültürel yapısını tanımlayarak bu kültürlere ait veriler mimari, yazı, tasvirli sanat, seramik, ahşap ve madeni eserler kapsamında incelenir Bilimsel Araştırma Metotları (3.0.3) Bilimsel araştırma, sistematik veri toplama, analiz etme ve ortaya atılmış kuramları sorgulama sürecidir. Bu çerçevede ders; Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, arkeolojide bilimsel yöntemlerin kullanılması ve problem ortaya koyma, arkeolojik araştırma modeli geliştirme, veri toplama ve yöntemleri yorumlama ve raporlaştırılma konularına değinir. 7

8 SEÇMELİ DERSLER III.Yarıyıl Eskiçağ Tarihi (3.0.3) Bu derste öğrencilere Eskiçağ Tarihinin ana hatları, kronoloji problemleri ve Eski Önasya ve Mısır Tarihi, devletlerarası ilişkiler ve bulundukları coğrafyaya yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır Eski Önasya Dilleri I (2.0.2) Bu derste yazının kökeni, gelişimi, yazı sistemleri, hiyeroglif ve çivi yazısının çözümlenmesi, Mezopotamya da yazının kullanılmaya başlandığı dönem, kimler tarafından kullanıldığı, Anadolu ya geçişi, Anadolu da Hitit öncesi ve sonrası kullanılan diller, birbirleriyle ilişkileri, gelişimleri örnek metin kopyaları üzerinden öğrenciye anlatılacaktır Harita ve Kadastro I (3.0.3) Öğrenciler arazi bilgisi edinecek ve arkeolojik çalışmalarda topografik çalışmaların nasıl yapıldığı konusunda yeteneklerini geliştireceklerdir Ölçme Bilgisi (3.0.3) Arazi ölçme ve hesaplama yöntemleriyle koordinat hesaplarını öğretmek Alet Bilgisi (3.0.3) Basit ölçme aletleri, prizmaların kullanımı ve kontrolleri, düzeçler,(küresel ve silindirik), Topoğrafik aletler (Teodolit, Takeometri ve nivo), Elektronik Teodolitlerin tanıtımı ve GPS hakkında temel kullanım bilgisi sağlar Grekçe I (2.0.2) Antik yunan dilinin temel gramer bilgilerinin aktarılmasını amaçlar Hititçe I (2.0.2) Hitit dilinin temel gramer bilgilerini aktarır Antropoloji Tarihi (3.0.3) Antropolojinin etimolojisi, dalları, tanımları, tarihçesi, gelişimi, diğer bilim dalları ile ilişkisi, bilim dünyasındaki yeri, temel okulları, dünyada ve Türkiye'deki başlıca antropologlar ve temel yapıtları anlatılmaktadır 8

9 İş Sağlığı ve Güvenliği (2.0.2) İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının içeriği, Türkiye deki uygulanmasına dönük yasal zeminin değerlendirilmesi. IV.Yarıyıl Grekçe II (2.0.2) Antik yunan dilinin temel gramer bilgilerinin aktarılmasını amaçlar Harita ve Kadastro II (3.0.3) Öğrenciler arazi bilgisi edinecek ve arkeolojik çalışmalarda topografik çalışmaların nasıl yapıldığı konusunda yeteneklerini geliştireceklerdir Modern Ölçme Teknikleri I (3.0.3) Modern ölçme tekniklerini kullanarak planların ve projelerin araziye aplikasyonunu, bazı özel ölçümler ve hesaplamaları öğretmeyi amaçlar Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama (3.0.3) CBS' nin ve Uzaktan Algılamanın ne olduğunun kavratılması, CBS'nin konumsal analiz fonksiyonlarını ve temellerini açıklamak, uydu görüntülerinden nasıl bilgi elde edildiği ve bunların nasıl yorumlanacağını belirlemek, kavramları üzerinde bilgi sahibi olmaları sağlar Önasya Dilleri II (2.0.2) Hititçenin çözümlenmesi, fonetik ve morfolojik özellikleri, öğrenciye aktarıldıktan sonra, Hititçe metinlerin içeriklerine göre sınıflandırılması yapılacak, farklı metin çeşitleri, örnekleri ile metin kopya ve transkripsiyonlarından tercüme edilmek suretiyle çözümlenecektir. Bu derste Hitit Uygarlığı nın askeri, siyasi, dini, toplumsal ve kültürel yönlerinin bizzat orijinal metinler vasıtasıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır Hititçe II (2.0.2) Hitit dilinin temel gramer özelliklerini öğretmeyi amaçlar. V. Yarıyıl Hitit Metinleri ve Arkeolojik Veriler (3.0.3) Arkeolojik verilerin tasnifi; Hititlere dönük arkeolojik verilerin kapsamı; Hitit metinlerinin içeriğine genel bakış; Metinlere göre buluntu kategorileri; takılarla ilgili metinler; 9

10 heykeller ile ilgili metinler; figürinler ile ilgili metinler; seramikle ilgili metinler; mimari ile ilgili metinler; topografyaya dönük metinler öğrencilerle paylaşılarak, arkeolojik delillerle dil verileri arasındaki karşılıklı ilişkilerin araştırılması sağlanacaktır Antik Dönem Atina Toplumu ve Arkeolojisi (2.0.2) Antik Dönemde gerek siyasi ve ekonomik, gerekse de kültürel ve sanatsal anlamda büyük rol oynamış olan Atina nın kendi içerisinde yaşamış olduğu siyasal, sınıfsal ve bunların yansıması olarak hukuksal ve de kurumsal gelişme ve değişmelerin anlaşılması, çevre kültür ve coğrafyalarla ilişkilerinin anlaşılarak günümüzle karşılaştırılması amaçlanmaktadır Hititçe III (2.0.2) Hititçe de cümle yapısı, metin çözümlemeler Ege de Kutsal Alanlar (3.0.3) Antik Yunan Kutsal Alanları dersi ile, antik dünyada tanrılar sisteminin kimler tarafından, hangi geleneklerin ışığında oluşturulduğu; her kentin Panteonu nu oluşturan tanrıları, kutsal mekanları ve bu mekanların kült heykeli, altar, kült personeli, altis gibi temel unsurları, kentin tanrılarını onurlandırmak için düzenledikleri, her kentin kenti kült takvimi içine yerleştirdiği bayramları ve bu bayramların değişmez unsurları alay, kurban ve yarışlar; Olympia, Delphoi, Istmia, Nemea gibi bölgeler üstü Panhellenik kültleri; antik dünyanın şifa aradığı Epidauros, Kos ve Pergamon kutsal alanları, Delphoi, Didyma ve Klaros gibi önemli kehanet merkezleri, ele alınarak antik dünyanın daha iyi algılanarak anlaşılması sağlanacaktır İonia Arkeolojisi (3.0.3) Bu derste Doğu Ege deki adalarda ve Batı Anadolu sahilinde, Demir Çağı nın başlarındaki Göç Hareketi sonucunda yerleşmelerini kuran Ionların sanatı ve kültürü değerlendirilecektir. Bu başlık altında Ionialıları ve kültürünü işlerken esas hedef, Ionia nın kültürünü, tarihini ve arkeolojik verilerini Tunç Çağı nın bitiminden M.Ö. 5. yüzyılın başında bölgedeki kent devletlerinin Ionia İhtilali olarak tarihe geçen ve kanlı bir şekilde Pers orduları tarafından gerçekleştirilen ayaklanmaya kadar olan süreç içerisinde irdelemektir. Bu kapsam dahilinde, yazılı kaynaklar ile bölgede kazısı yürütülen merkezlerden ve yüzey araştırmalarından derlenen arkeolojik veriler esas alınacaktır Klasik Dönem Mimari Plastiği (3.0.3) Klasik dönemde (M.Ö ) tarihleri arasında özellikle Kıta Yunanistan da inşa edilen bir dizi yapı, taşıdıkları plastik süslemeler ile dönemin heykeltraşlık sanatını değerlendirmede; bölgesel dinamikleri anlamada, Klasik dönem içlerinde gelişen 10

11 üslupların kronolojisini bilmede ciddi öneme sahiptirler. Bu derste, Atina başta olmak üzere Kıta Yunanistan da, Ege de ve Batı Anadolu da karşımıza çıkan belli başlı anıtsal yapılardaki plastik süslemeler üslup, bölgesel karakterler ve kronoloji şeklindeki ana başlıklar altında irdelenecektir Roma Porte Sanatı (3.0.3) Romalıların heykel alanında en başarılı oldukları alanlar, portre heykeller ve tarihsel kabartmalardır. Ders, portre sanatının oluşumu, gelişimi ve evrelerinin öğrenimine yöneliktir. Roma döneminde portre heykel yapım teknikleri, stilistik aşamalar, Anadolu daki atölyeler ve imparatorluk dönemi portre sanatının kronolojik olarak ele alınmasını amaçlamaktadır Grekçe III (2.0.2) Antik yunan dilinin temel gramer bilgilerinin aktarılmasını amaçlar. VI.Yarıyıl Arkeolojik Kazılarda Önleyici Konservasyon (3.0.3) Öğrencinin arkeolojik koruma ve onarımın ilkelerini kavraması, meslekî terminolojiyi kullanması, koruma ve onarımın taşınabilir kültür varlıklarına yönelik uygulamalarını genel çerçevesi ile tanıması; koruma planı hazırlanırken uyulması gerekli ilkeleri ve arkeolojik korumanın tüm aşamalarını kazı alanından başlayarak öğrenmesi, kazı ortamında başvurulan önleyici koruma yöntemlerini tanıması ve uygulaması amaçlanmaktadır İran-Elam Arkeolojisi (3.0.3) Neolitik Çağ dan Demir Çağı na kadar İran Elam Arkeolojisi konusunda bilgilendirmektir Eski Önasya da Maden Sanatının Gelişimi (3.0.3) Eski Önasya metal kaynaklarının ve madenlerinin bölgelere göre incelenerek, metal işleyiciliği arkeolojik verilerle değerlendirilecektir. Ayrıca eski üretim teknikleri öğrenilerek, eşya repertuarını örneklerle tanıtılacaktır. Böylece, metal eserler üzerinden Önasya nın çeşitli kültürlerinin arasındaki ilişkilerin ortaya konması amaçlanmaktadır Eski Önasya da Fildişi Sanatının Gelişimi (3.0.3) Minyatür sanatların önemli temsilcilerinden biri olan Fildişi oymacılığını kronolojik bir düzen içersinde, bölgelere ve stil özelliklerine göre tanıtmak ve Önasya nın çeşitli 11

12 kültürleri arasındaki ilişkileri, fildişinin sanatsal, ekonomik ve ticari yönleriyle birlikte ortaya koymak amaçlanmaktadır Kıbrıs Arkeolojisi (3.0.3) Kıbrıs ın tarihöncesi çağlarından başlayarak Deniz Kavimleri Göçü ne kadar olan dönemlerine ait kültürler hakkında genel bilgiler verilecektir. Kıbrıs ın ilk kolonizasyonundan Geç Tunç Çağı sonuna kadar geçirdiği kültürel süreç aydınlatılarak, Kıbrıs ın Anadolu, Doğu Akdeniz ve Ege ile olan ilişkilerinin arkeolojik belgelerle ortaya konulması amaçlanmaktadır Grekçe IV (2.0.2) Antik yunan dilinde yazılmış metinler üzerine pratik yapılması ve temel gramer bilgisinin aktarılmasını amaçlar Etnoarkeoloji (3.0.3) Bu ders, etnografik bakış açısının geçmişin anlaşılmasında ve arkeolojik verinin bu yönde değerlendirilmesinde ortaya çıkmış olan etnoarkeolojinin kuramsal ve tarihsel alt yapısını irdelemektedir. Bu bağlamda hem dünyadan hem de Anadolu arkeolojisinden öne çıkan örnekler ele alınacaktır Arkeometriye Giriş (3.0.3) Bu ders, arkeometri biliminin tanımlanması yanı sıra, arkeolojik verinin fiziksel ve kimyasal metodlar yardımıyla nasıl değerlendirildiğini ve yine kullandığı matematiksel ve istatistiksel analiz teknikleri ile arkeolojiye ne anlamda katkı sağladığını aktarmayı amaçlamaktadır Hititçe IV (2.0.2) Metin çözümlemeleri yapılır. VII.Yarıyıl Anadolu da I. Bin Uygarlıkları I (3.0.3) Geç Tunç Çağı nın sonlarında, Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte, Anadolu da, M.Ö. II. binde kurulan siyasi birlik ortadan kalmıştır. Bu sürecin ardından, Anadolu nun güneyinde ve Kuzey Suriye de Geç Hitit Krallıkları kent site devletleri şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Geç Hitit krallıkları köklerini Hitit kültür ve medeniyetinden alan kültürel yapılarına varlıklarını devam ettirdikleri coğrafyalardaki kültürden aldıkları 12

13 öğeleri ekleyerek, oldukça zengin bir kültür medeniyet ortaya koymuşlardır. Bu derste Geç Hitit kültür ve medeniyeti, çeşitli yönleri ile ayrı ayrı ele alınacak ve kapsamlı bir değerlendirmeye gidilecektir Bitirme Semineri I Öğrenciler danışmanlarının yönetiminde seçtikleri konu üzerine araştırma yaparak tez metnini hazırlayacak ve sunacaklardır Mısır Arkeolojisi (3.0.3) Bu derste prehistorik çağlardan başlayarak Roma dönemi içlerine kadar uzanan tarihsel süreç dahilinde Mısır sanatını, kültürünü tanımak ve anlamak amaçlanmaktadır. Bu ders sayesinde Mısır Arkeolojisi ndeki ana temalar, Mısır krali toplumu ile alakalı olan ana konuların öğrenilmesi; belli başlı kentler ve bölgelerdeki arkeoloji ile bağlantılı olan önemli arkeolojik problemleri bilmek hedeflenmektedir Büyük İskender Dönemi nde Akdeniz (3.0.3) Büyük İskender in fetihleri Akdeniz coğrafyasında Grek kültürünü tesis etme çalışmaların hızlı bir kültürel dönüşüme neden olmuştur. Bu derste Helenizm olarak adlandırdığımız bu dönüşümü ve Büyük İskender in fetihleri ile birlikte değişen siyasi, sosyal ve ekonomik çehre ele alınacaktır Eski Önasya Dilleri III (2.0.2) Bu derste Hitit Uygarlığı nın askeri, siyasi, dini, toplumsal ve kültürel yönlerinin bizzat orijinal metinler vasıtasıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır Roma Dönemi Anıtsal Resim Sanatı (3.0.3) Antik dönemde anıtsal resim sanatı olarak tanımlayabileceğimiz, inşa edilen mekanlarda genellikle duvarlara uygulanan resim geleneği, mağara resimlerini de dahil edersek paleolitik döneme kadar geriye gider. Tunç Çağı uygarlıklarında hem Yakın Doğu da ve hem de Ege de genellikle saray gibi yönetici sınıfın anıtsal mekanlarında, kutsal alanlarda ya da mezar anıtlarında karşımıza çıkarlar. M.Ö. I. Bin e tarihlendirilen az sayıdaki Ege, Anadolu ve İtalya dan gelen örneklerin değerlendirilmesi ardından bu dersin kapsamı içerisinde, iyi durumda korunan Pompeii ve Herculaneum örnekleri başta olmak üzere Roma dünyasında karşımıza çıkan anıtsal resim sanatına giren örnekler, üslup, ikonografya ve teknik açıdan değerlendirilecektir. Öğrencilerin belli başlı örneklerle özellikle Rönesans sanatına da ciddi etkisi olan Roma dönemi resim sanatını, bunları yaratan 13

14 sanatçıları, bu eserleri mekânlarında kullanan Roma nın seçkin toplumunu, Roma kültürel ve sosyal yaşamını anlaması, öğrenmesi amaçlanmaktadır Grekçe V (2.0.2) Antik yunan dilinde yazılmış metinler üzerine prataik yapılması ve temel gramer bilgisinin aktarılmasını amaçlar Etrüsk Sanatı ve Arkeolojisi (3.0.3) Bu ders, Etrüsklerin M.Ö. 8. Yüzyıl dan 1. Yüzyıla kadar uzanan varlıkları boyunca geride bıraktıkları kendine özgü kültürün yansıması olan arkeolojik verinin detaylı olarak incelenmesini amaçlar. Bu bağlamda, ardılı olan Roma medeniyetinin şekillenmesine altyapı hazırlayan Etrüsklerin sosyo-ekonomik ve politik yapısı, inanç sistemi ve ölü gömme pratikleri, sanatsal yetkinlikleri ele alınacaktır Suriye-Filistin Arkeolojisi (3.0.3) Neolitik Çağ dan Demir Çağı na kadar Suriye Filistin Arkeolojisi konusunda bilgilendirmektir Anadolu nun Tarihi Coğrafyası I (3.0.3) Bu derste, Anadolu nun jeopolitik konumu, siyasi yapısı da göz önünde bulundurularak tarihi coğrafyası hakkında bilgi vermek hedeflenmiştir. Özellikle Hititler Devleti nin önemli şehirleri ve lokasyonları hakkında lokalizasyon çalışmaları yürütmek, var olan teklifleri Hititçe çivi yazılı metinler vasıtasıyla değerlendirmek Gliptik Sanatı (2.0.2) Eski Önasya da Neolitik ten Demir Çağı nın sonuna kadar mühür sanatını ve gelişimini öğretmektir. VIII.Yarıyıl Anadolu da I. Bin Uygarlıkları II (3.0.3) Hitit İmparatorluğu'nun M.Ö. 12. yüzyılın başlarında yıkılmasıyla birlikte, Anadolu da yazının görülmediği, çoğu yerleşmenin terk edildiği ya da farklı bir kimliğe büründüğü yaklaşık dört yüz yıl kadar süren karanlık bir dönem yaşanmıştır. Bu zaman diliminde, Ege göçleri ile birlikte Anadolu ya giren halkların, Anadolu nun yerli halkları ile kaynaşması sonucu Anadolu nun çeşitli bölgelerinde yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkmıştır. Aşağı yukarı M.Ö yüzyıllar arasında, Anadolu nun güneyinde ve Kuzey Suriye de Geç Hitit Krallıkları, doğuda Urartu Devleti, batıda Lidyalılar, Orta Anadolu ve 14

15 geçiş bölgesine kadar uzanan coğrafyada Frigler kendini göstermiştir. Bu ders ile söz konusu kültürlerin, arkeolojisi, sanatı ve özellikle birbirleriyle olan siyasi ve kültürel ilişkileri öğretilmeyi amaçlanmaktadır Bitirme Semineri II Öğrenciler danışmanlarının yönetiminde seçtikleri konu üzerine araştırma yaparak tez metnini hazırlayacak ve sunacaklardır Fenike Arami Arkeolojisi (3.0.3) Doğu Akdeniz ve Mezopotamya ya kadar uzanan coğrafyada, büyük uygarlıklar kurmuş Arami ve Fenike kültürler, arkeolojik ve filolojik veriler yoluyla incelenecektir Geç Antik Çağ Arkeolojisi (3.0.3) M. S Yüzyıllar arasında devlet yönetimi, toplumsal ve kültürel yaşam hakkında genel bilgiye sahip olabilme; Geç Antik Dönem şehir ve mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak Eski Önasya Dilleri VI (2.0.2) Bu derste Hitit Uygarlığı nın askeri, siyasi, dini, toplumsal ve kültürel yönlerinin bizzat orijinal metinler vasıtasıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır Grekçe VI (2.0.2) Antik yunan dilinde yazılmış metinler üzerine prataik yapılması ve temel gramer bilgisinin aktarılmasını amaçlar Akhamenid Sanatı ve Arkeolojisi (3.0.3) Anadolu da M.Ö. 6. yüzyılın başlarından M.Ö. 330 a kadar geçen sürede, Akhamenid (Pers) egemenliği görülmektedir. Anadolu da satraplıklar kurmak suretiyle varlığını hissettiren Perslerin söz konusu süre içerisinde Anadolu kültür ve medeniyetleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bu etki Doğu Anadolu dan batı da Ege kıyılarına kadar kendini göstermektedir. Bu derste Anadolu da Akhamenid egemenliğinin yaşandığı süreçte yaşanan değişimler, yenilikler çeşitli yönleri ile kronolojik ve coğrafik faktörler göz önünde tutularak değerlendirilecektir. 15

16 Anadolu nun Tarihi Coğrafyası II (3.0.3) Bu derste, Anadolu nun jeopolitik konumu, siyasi yapısı da göz önünde bulundurularak tarihi coğrafyası hakkında bilgi vermek hedeflenmiştir. Özellikle Hitit Devleti nin önemli şehirleri ve lokasyonları hakkında lokalizasyon çalışmaları yürütmek, var olan teklifleri Hititçe çivi yazılı metinler vasıtasıyla değerlendirmek Hitit-Mezopotamya İlişkileri (3.0.3) Bu dersin amacı insanlık tarihinde önemli yeri olan Mezopotamya uygarlığının Hitit devleti ile siyasi, kültürel, ekonomik karşılıklı etkileşimlerini tarihsel, düşünsel perspektiflerle öğrencilere sunmaktır. Ayrıca Mezopotamya da kurulmuş ve Hitit devleti ile ilişki içerisinde olan uygarlıklar arasındaki ilişkileri tarihi metinler aracılığıyla çözümlemek ve bu konuda öğrenciyi araştırmaya sevketmek de amaçlanmıştır İnsan Hakları (3.0.3) İnsan hakları kavramı, insan haklarına dair ulusal ve ulusla arası sözleşmeler ve koruma sistemleri hakkında bilgi vermektir. 16

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ZORUNLU AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2022) İçerik: İnkılabın tanımı ve Türk inkılabı, Kavram

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ II. TASLAK HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF -ABCDEFGHIJK 10.00-11.00 MÜZ151 Müziğin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF (I. ve II. Yarıyıl) ARK 101-102 Arkeolojiye Giriş I-II (2) AKTS (3) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131 I.SINIF 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-30 09-00 ARK131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 09 15 ARK131 10 15 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 10 30 11 00 ARK101 Arkeolojiye

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ARKEOLOJİYE GİRİŞ Ders No : 0050030024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan Ders. (Yeni Eklenen Ders) Uygulama Gerekçe (**) Kod Dersin Adı T U L AKTS Kod.

Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan Ders. (Yeni Eklenen Ders) Uygulama Gerekçe (**) Kod Dersin Adı T U L AKTS Kod. FORM :3 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI MESLEK YÜKSEKOKULU : BÖLÜM/ PROGRAM : SANAT TARİHİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Eşdeğeri Kaldırılan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ ANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25.10.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 180 (75,0%) 52 (21,7%) 8 (3,3%) 240 [1] Tekrarında devam zorunlu

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM MEZOPOTAMYA Coğrafya...21 Mezopotamya nın Yazı Öncesi Tarihi...22 Mezopotamya nın Siyasi Tarihi...25 Sumerliler...25 Uruk, Cemdet Nasr ve Erken

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I 1 GÜZ AİT 101 2 0 2 Zorunlu İÇERİK: Atatürk ilke ve devrimlerinin tanıtılması: Demokrasinin oluşmasını etkileyen gelişmeler Tanzimat öncesi Osmanlı devleti: Tanzimat

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ

BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ BATI MÜZİĞİ TARİHİ 1. ÜNİTE İLK ÇAĞ DÖNEMİ MÜZİĞİ İÇERİK Müzikoloji nedir? Müzik tarihinin Müzikoloji içindeki yeri Müzik tarihinin temel kavramları Etimoloji (Müzik kelimesinin kökeni) Kültürel evrim

Detaylı

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak

NOT: TDB 1801 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olacak GÜN P A Z A R T E S İ Giriş-Çıkış Saati I.SINIF DERS KODU DERSİN ADI Dersi veren Öğretim Elemanı Derslik Giriş-Çıkış Saati FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU ADI :... Edebiyat Fakültesi Dekanlığı BÖLÜM

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TÜRK DİLİ I ( Teori 2, Uygulama 0, Kredi - 2 ) 1. Dilin Tanımı, özellikleri; dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. 2. Yeryüzündeki diller; Türk

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Tarih Okulu The History School Mayıs - Ağustos 2011 May-August 2011 Sayı X, 245-250. Number X, 245-250. II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Ergün LAFLI Özet Bu kısa haber niteliğindeki

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SAN1001 SANAT TARİHİ I (3 0) AKTS:4 SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ SANAT VE SANATÇI KAVRAMLARI SANAT TARİHİ VE ARKEOLOJİ BİLİMLERİNİN İÇERİKLERİ BİRLEŞTİKLERİ VE AYRILDIKLARI

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ESER KORUMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Meslek Rehberi IV. On5yirmi5.com. Kamu Yönetimi

Meslek Rehberi IV. On5yirmi5.com. Kamu Yönetimi On5yirmi5.com Meslek Rehberi IV ÖSS bitti, tercihlerimizi de yaptık. Peki tercih ettiğimiz mesleklerin içeriğini ne kadar biliyoruz? Yeteri kadar bilgim yok ama okuyacağım bölüm hakkında herşeyi bilmeliyim,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica!

BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ. Thema Anadolica! BASIN METNİ 16.01.2012 BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÇOCUK KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ Thema Anadolica! ECE TÜRKİYE - BEYLİKDÜZÜ MİGROS ALIŞVERİŞ MERKEZİ NDE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR-SANAT SERÜVENİ Thema

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular

Doktora Dersleri. SAN 700 Özel Konular Doktora Dersleri SAN 700 Özel Konular Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat Tarihi EÜT 141 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Dersin Amacı. Ders İçeriği

Dersin Amacı. Ders İçeriği BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Türkiye de Turizm Coğrafyası Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 810000000001208 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL İCM 101 Projeye Giriş 1 AKTS 7, KREDİ (4+4)6 Derste, iç mimariye özgü temel kavramlar hakkında

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM LİSANS MÜFREDATI I.YARIYIL DERSİN SAAT/HAFTA DERSİN ADI KODU TEO. UYG. 0813101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 0813102 Türk Dili I 2 0 2 2 0813103 Yabancı Dil

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

ARKEOLOG TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ARKEOLOG TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ARKEOLOG TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları

Detaylı

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No:

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No: Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 1155-1161. Year 9, Issue XXV, pp. 1155-1161. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh823 ESMA REYHAN TÜLİN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sanata Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var.

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başl alt nda, antik liman s rlarını saklayan Toprak Kent Kaşifleri projesi var. Proje Tan t m Neler yapaca z? stanbullu çocuklar binlerce y ll k efsanevi bir geçmişe

Detaylı

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z

IMT15001 İNGİLİZCE OKUMA-YAZMA Z IMT15002 İNGİLİZCE DİNLEME-KONUŞMA Z IMT15003 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ Z I.ve II. YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS PLANI (2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) HAZIRLIK SINIFI LIK

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 20-201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI 1.YIL 1.YY. in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında 1 YDİ1 YDF1 YDA1 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH SOSYAL ALAN PROGRAMLARI PROGRAMLARA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER Bu program ölçütleri başlığında Tarih nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar Yerel tarih hakkında

Detaylı

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası

Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Arkeolojiyi Anla(t)mak Aspendos Antik Kenti Sponsorluk Dosyası Aspendos Antik Kenti Türkiye nin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden biri olan Aspendos antik kenti, çok iyi korunmuş tiyatrosu ve benzersiz

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T

Detaylı