T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Haziran 2015 GÜMÜŞHANE 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Organizasyon Genel Bilgiler KuruluĢ ve GeliĢme YerleĢim Personel Bilgileri Öğrenci Bilgileri Öğrenci Sayıları BaĢarı Durumları 7 4. Akademik Faaliyetler Bilimsel ÇalıĢmalar Kitaplar Makaleler Bildiriler Çeviri ve Kitap Tanıtımı Konferans, Panel ve Seminerler Konferanslar Seminerler.13 5.Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 15 6.Fiziksel Altyapı Memnuniyet Anketleri Taleplerimiz Faaliyet Planı

3 ORGANĠZASYON DEKAN Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarih Bölümü Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yazı İşleri Mali Birimler Teknik Birimler Dekan Sekreteri Bölüm Sekreteri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Antropoloji Bölümü 3

4 FAKÜLTE KURULU Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Prof. Dr. Murat KÜÇÜK Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Doç. Dr. Bayram NAZIR Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Arif ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK İbrahim TEMUÇİN Dekan Prof. Üye Prof. Üye Prof. Üye Doç. Üye Doç. Üye Türk Dili ve Ed. Bölüm Başkanı Tarih Bölüm Başkanı Felsefe Bölüm Başkanı Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Üye Raportör (Fakülte Sekreteri) FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Prof. Dr. Murat KÜÇÜK Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK Doç. Dr. Bayram NAZIR Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN İbrahim TEMUÇİN Dekan Prof. Üye Prof. Üye Prof. Üye Doç. Üye Doç. Üye Yrd. Doç. Üye Raportör (Fakülte Sekreteri) 4

5 1. Genel Bilgiler 1.1 KuruluĢ ve GeliĢme GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Hâlen Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinde eğitim-öğretim veren Fakültenin Bölümleri Ģunlardır: Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Felsefe Sosyoloji Psikoloji Bilgi ve Belge Yönetimi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Antropoloji 1.2 YerleĢim Edebiyat Fakültesi, Eğitim-Öğretim yılından itibaren akademik personeli ve öğrencisiyle Mühendislik Fakültesine ait binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2. Personel Bilgileri Edebiyat Fakültesinde 40 akademik personel, 5 idari personel olmak üzere toplam 45 personel görev yapmaktadır. Görev yapan personel sayısı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Edebiyat Fakültesi Genel Personel Dağılımı BĠRĠM SAYI Akademik Personel 40 Ġdari Personel 5 ĠĢçi Personel /b li Personel - Stajyer Öğrenci - SözleĢmeli Yabancı Uyruklu - Personel 2547 Sayılı Kanun 31. md. - Ders Ücretli Öğretim Elemanları TOPLAM 45 5

6 Akademik personel sayısı; 1 profesör, 1 doçent, 18 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 okutman, 16 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 40 tır. BĠRĠM Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. UNVAN ADI ArĢ. Gör. Uzm Okt. Eğt.Öğ.Pln. EDEBĠYAT FAK. Toplam 40 Ders Veren Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B) Lisans Örgün II.Öğretim Lisansüstü Toplam Ders Veren Öğretim Elamanına DüĢen Öğrenci Sayısı (A/B) 3. Öğrenci Bilgileri 3.1 Öğrenci Sayıları Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümünde eğitim-öğretim, Lisans I. ve II. Öğretim düzeyinde yapılmaktadır. Felsefe Bölümü de Lisans I. Öğretim düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Bölümlerin toplam öğrenci sayısı 412 dir yılı itibariyle aktif öğrenci sayıları aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Genel Toplam Öğrenci Sayıları Genel Toplamlar Kız Erkek Toplam Lisans I. Öğretim Toplamı Lisans II. Öğretim Toplamı Lisans Toplam Yüksek Lisans Toplamı Doktora Toplamı Edebiyat Fakültesi Genel Toplamı

7 3.2 BaĢarı Durumları Öğretim Yılı içerisinde öğrencilerin baģarı durumları aģağıda tabloda gösterilmiģtir. Edebiyat Fakültesi Öğretim Yılı BaĢarı Oranları BaĢarı Oranı (I. Öğretim) = 0.83 BaĢarı Oranı (II. Öğretim) = Akademik Faaliyetler 4.1 Bilimsel ÇalıĢmalar Öğretim Yılında Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları 3 kitap, 31 makale yayımlamıģ; 2 projeyi sürdürmüģ, 20 bildiri, 1 konferans, 16 seminer çalıģması sunmuģtur Kitaplar 01. Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, Önce Söz Vardı, Kültür ve Edebiyat Yazıları, GümüĢhane Üniversitesi Yayınları, GümüĢhane Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, Klasik Türk, Fars ve Arap ġiirlerinde Hz. Ġsa, (Prof. Dr. Ömer OKUMUġ ile birlikte), Sütün Yayınları, Ġstanbul Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Trabzon, Libra Yayıncılık, Ġstanbul Makaleler 01. Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAġ, ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin Değerlendirilmesi, (Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL ile birlikte), International Journal of Social Science, Number: 27, Autumn I/2014, p Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR, Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ortak Söz Varlığı Üzerine, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, ġubat 2015, C. 8, S. 36, s Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Bir Derginin Serencamı: Halkın Dostları Dergisi, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s

8 04. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Bir Anlatı Olarak Hüsn-ü AĢk, Türk- Ġslam Dünyası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Bahar 2015, S Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, "ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin Değerlendirilmesi", (Abdulkadir KIRBAġ ile birlikte), International Journal of Social Science, Number: 27, Autumn I/2014, p Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK, "Ġki Milli ġair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Takî MeliküĢ-Ģ ġuarâ Bahar", Turkish Studies, Volum9/9, Summer 2014, p Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK, "Ahmed-i ġamlu'nun ġiirinin OluĢmasında Nazım Hikmet'in Etkisi", Mavi Atlas, S. 3, Güz 2014, s ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM, Türkçede Ġyelik Eklerinin Ele AlınıĢı ve ÇağdaĢ Lehçelerde KullanılıĢı, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ, Beyazıt ta Bir Kültür Ortamı: Küllük Kahvesi, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Çanakkale SavaĢları Sırasında Halkın Durumu, Çanakkale AraĢtırmaları Dergisi 100. Yıl Özel, S.18, (Bahar 2015), s Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK, Safâyî'ye Atfedilen Feth-i Kal a-ı Bağdâd Ġsimli Eser Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Mavi Atlas, S.3, Güz 2014, s Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Ahmed Azmi Efendi nin Fas Elçiliği, Mavi Atlas, S.4, Bahar 2015, s Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, A Glance At The Ottoman-American Relations In Pre And Post-Constitutional Period, International Journal of Liberal Arts And Social Science, Year: 2014, Vol. 2, No. 9, p Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretmen Niteliklerinin ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Studies, Volume X, Mart 2015, s

9 15. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan 2015, S. 4, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Ġsyancı Bir Ayan Profili: Acaralı Kör Hüseyin Bey Hadisesi, Belleten, LXXVIII/282, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, An Italian Physician in the Caucasian Migration of 1864: The Mission of Dr. Barozzi in Trabzon and Samsun, ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, XIV/28, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Osmanlı TaĢra Ġdare Meclisleri ( ), History Studies, 6/6, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Victor Fontanier nin Trabzon Konsolosluğu ( ), OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 35/2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Buharlı Gemi Çağı nda Karadeniz de Avrupa Denizciliği, Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, 25/2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Dussaud Biraderler in Trabzon Limanı ĠnĢa Projesi (1870), Karadeniz Ġncelemeleri Dergisi, 18/2015, s Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN, Evrensel Ġlkeler ve Pratik YaĢam Arasında Ahlakın TeĢekkülü, Kutadgubilig, Güz 2014, Sayı: 26, s Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN, Dil Varlığının Ontolojik Zemini, Flsf Dergisi, Güz 2014, Sayı: 18, s Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Anlamın Resim Kuramından Dil Oyunlarına: Ludwig Wittgenstein, Mavi Atlas GġÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 4, GümüĢhane 2015, s Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY ve Ümit ÖZTÜRK, Mukayese Edilemezliği Yeniden DüĢünmek: Bağ-Kurucu Yapılar, Dört Öğe, S. 7, Kastamonu 2015, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, ve Seda Özsoy. "Mukayese Edilemezliği Yeniden DüĢünmek: Bağ-Kurucu Yapılar", Dört Öge, 7/2015, s

10 27. Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ve AyĢe Gül Çıvgın. "Felsefe Dergileri Bibliyografyası (V)", Mavi Atlas, 4/2015, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, "Kant'ın EleĢtiri Öncesi DüĢünceleri: Genel Bir BakıĢ," Mavi Atlas, 3/2014, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ve AyĢe Gül ÇIVGIN, Felsefe Dergileri Bibliyografyası (IV)" Dört Öge, 6/2014, s ArĢ. Gör. Aslı ÜNER, "Nedensellik ilkesi: Hume'a karģı Kant", Mavi Atlas, Güz 2014, s Yrd. Doç. Dr. Arif ÇĠÇEK, Sosyal Hareketlerin Anatomisi, Hikmet Yurdu Dergisi, C:7 S.14, Temmuz-Aralık 2014/2, s Bildiriler 01. Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, ġeyh Gâlib de Kur an AnlayıĢı ve Âyet Ġktibasları, 4. Ġslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kur ân-ı Kerîm ve Edebiyat, Nisan 2015, Ġstanbul. 02. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Nazım Hikmet ġiirinde SavaĢ Olgusu, SavaĢ ve Edebiyat Sempozyumu, Aralık 2014, Sakarya. 03. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Sezai Karakaoç un ġiirinde Kur an Ayetleri ve Nebi Solukları, Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Sempozyumu, Elginkan Vakfı, Nisan 2015, Ġstanbul. 04. Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Ġngiliz Ġstihbarat Raporları IĢığında Türk DıĢ Politikasının Mısır Milliyetçi Hareketine KarĢı Tutumu, Afrika da Türkler Sempozyumu, Kasım 2014, Cibuti. 05. Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Rauf Orbay ın Hindistan Seyahati ve Faaliyetleri, GeçmiĢten Günümüze Türkiye-Hindistan ĠliĢkileri Uluslararası Sempozyumu, Mart 2015, Yeni Delhi. 06. Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, 20. Yüzyıl BaĢlarında Ordu Limanının Ticari Potansiyeli, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 2015, Ordu. 07. Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, Süleymaniye-Daltaban Arasında GümüĢhane nin ġehirleģme Süreci 4. Uluslararası Canik Sempozyumu: GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk, Mayıs 2015, Samsun. 10

11 08. Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Kafkasya dan Anadolu ya Göçler Çerçevesinde Karaçay-Malkar Türklerinin Sarayönü BaĢhüyük Kasabasına YerleĢtirilmesi, Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, 25 Ekim 2014, Konya. 09. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, 93 Harbi Esnasında Erzurum da Ermenilerin Faaliyetleri, II. Uluslararası, Türk-Ermeni ĠliĢkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2015, Erzurum. 10. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlilikleri, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015, NevĢehir. 11. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tarihi, Coğrafi ve Arkeolojik Bilgi Kaynağı Olarak Konsolos Gezileri, XVII. Türk Tarih Kongresi, Eylül 2014, Ankara. 12. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, A Levantine of Trabzon in the Early 19th Century: Pierre Dupré and the French Consulate of Trabzon ( ), The Levantines: Commerce and Diplomacy, 1st International Conference, 3-5 Kasım 2014, Ġstanbul. 13. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, ġehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk ArĢivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği, III. Milletlerarası ġehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015, ġanlıurfa. 14. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Trabzon un Kentsel GeliĢimine Dair Bazı Tespitler, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk, Mayıs 2015, Samsun. 15. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Bir Zındıklık Suçlamasının Öyküsü: Molla Lütfi nin Hayatı, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Eylül 2014, Tokat. 16. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Aristoteles ten Francis Bacon a: Bilim Yapma Geleneğindeki DönüĢümün Toplumsal Hayata Yansımaları, III. Uluslararası Felsefe Kongresi, Ekim 2014, Bursa. 17. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Çocukluğun Sosyo-Kültürel Tarihi: Batı Ortaçağı nda Çocuğun AlgılanıĢı, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu (GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk), Mayıs 2015, Samsun. 11

12 18. Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, Felsefede Gelenek (Nedir?): Platon, Kant ve Heidegger, Third International Philosophy Congress: Tradition, Democracy and Philosophy, October, 2014, Bursa. 19. Öğr. Gör. Orhan BĠNGÖL, Kent Kültürü ve Çocuğun ToplumsallaĢması, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Mayıs 2015, Samsun. 20. ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti nde Ġslamcılığın Tarihini Yeniden DüĢünmek: Hilal Mecmuası, Ġslamcı Dergiler Sempozyumu, Mart 2015, Ġstanbul Çeviri, Kitap Tanıtımı, Kitap Bölümü, Editörlük, Ansiklopedi Maddesi 01. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, 1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor, Mavi Atlas, 3 (2014), s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Samsun Limanı Üzerine Denizcilik Raporu, Koy Haritası, Ticaret ve Denizcilik Ġstatistikleri, Grafikler vs., ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, 29 (2014), s Yrd. Doç. Dr. Ġlhan GÖK, Osmanlı Devleti'nde Kaymakamlık ( ), History Studies, Volume 6, Issue 4, July 2014, p Yrd. Doç. Dr. Ġlhan GÖK, Âyîne-i Derûn [Osmanlı'ya Devlet Adamı YetiĢtiren Mektep: Enderûn-ı Hümayun], ArĢiv Dünyası, S.16-17, KıĢ-Yaz 2014, s Yrd. Doç. Dr. M. Akif KORKMAZ, Yazılı Ġlk Türkçe Metinlerde Sözlü Kültüre Ait Teknikler, Dört Kıtada Folklorun Ġzinde, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim yy, 2015, Ankara, s ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, Mengele nin Kafatası (Eyal Weizman&Thomas Keenan), Çev: Sidar Bayram, Yay. Haz: Alperen Gençosmanoğlu-Duygu Doğan, Açılım Kitap, Eylül ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, EtkileĢimci Kuramda Sapkınlık ÇalıĢmaları: Hariciler Üzerine Bir Değerlendirme, ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, C:2, S:1,

13 08. Doç. Dr. Bayram NAZIR, Esnaf Teferrüçleri, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, s. 386, Ankara Doç. Dr. Bayram NAZIR, Esnaf Düğünleri, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, s. 389, Ankara Proje 01. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Erzurum Fransız Konsolosluğu, GÜBAP Hızlı Destek Programı Kapsamında, 2013-Devam ediyor. 02. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Kültürlerarası ĠletiĢim Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Projesi, GÜBAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Kapsamında, 2015-Devam ediyor Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemizde yapılan bilimsel çalıģmalar aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Birim Makale Bildiri Kitap- Ders Yurt dıģı Yurt içi Yurt dıģı Yurt içi Notu TDE BÖL. Proje- AraĢ Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Makale Sayısı ( Eğitim- Öğretim Yılına Göre) Öğretim Elemanı Sayısı (A) 40 YurtdıĢı Yurtiçi Toplam Sayı(B) Oran (B/A) Sayı (C/A) Sayı Oran (D/A) (C) (D) 1 1/40= /40= /40= Konferans, Panel ve Seminer Konferans 01. Doç. Dr. Alpaslan DEMĠR, Anadolu Ġskân Tarihi ve Kayıp Köyler Meselesi, Prof. Dr. Ali ÇELĠK, Atasözlerimizi Doğru Anlamak, Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Mesnevi de Eğitim, Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, Bir Destandır Çanakkale,

14 Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN, Bir Büyük Sufi ġair Niyazi-i Mısri, Panel 01. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ ın oturum baģkanlığında Prof Dr. Murtaza KORLAELÇĠ, Prof. Dr. Veli URHAN, Prof. Dr. Ġsmail KÖZ ve Prof. Dr. Celal TÜRER in katılımlarıyla gerçekleģen Ortak YaĢama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri, Seminer 01. Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR, Dilimize YerleĢmiĢ Galat-ı MeĢhurlar, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAV), Kürtün Anadolu Lisesi, ArĢ. Gör. Gül Nihal ĠNAL, Anlayarak Hızlı Okuma, KTÜ Kız Yurdu, ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM, Dîvânu Lugati t-türk ün Türk Dili Açısından Önemi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. H. Ġbrahim GÜNEY, Ġskender Pala nın Efsane Adlı Romanında Tarihî Karakterler, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ, Sezai Karakoç un ġiirlerinden Bir Demet, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. Mehmet Yunus AKREP, Eskiçağ Tarihçiliğinde Herodotos, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Son Halife Abdülmecid Efendinin Sürgündeki Faaliyetleri, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK, Osmanlı Müverrihlerinin Kaleminden Ġstanbul un Fethi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, Çanakkale yi Anlamak, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Osmanlı da Kadın Saltanatı, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri,

15 12. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Osmanlı Güvencesinde Tehcir Yasası, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Doğu Karadeniz de Ayânlığa Dair, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, "DüĢ'ün'ce Ne Diye Çağrılır?", GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Higgs Bozonu nun (Tanrı Parçacığı) KeĢfi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 11 Mayıs ArĢ. Gör. Aslı ÜNER, Sosyal Bilimlerde Nesnellik Sorunu, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 25 Mart Akademik Faaliyetlerin Öğretim Elemanlarına Dağılımı Kitap/ Editör Makale Bildiri Çeviri, Kitap Tan., Ans. Md. Konfer. Panel Semi. Proje Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAġ Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK Doç. Dr. Bayram NAZIR Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN Yrd. Doç. Dr. Merve K. TÜRKAL Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇEK Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK

16 Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Arif ÇĠÇEK ArĢ. Gör. Nihan BIYIKLI ArĢ. Gör. Gül Nihal ĠNAL ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ ArĢ. Gör. Ahmet Selman YĠĞĠT ArĢ. Gör. Mehmet Yunus AKREP ArĢ. Gör. Nuri KAYA ArĢ. Gör. Aslı ÜNER ArĢ. Gör. M.Ahmet TÜZEN Öğr. Gör. Orhan BĠNGÖL ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU Sosyal ve Kültürel Faaliyetler tarihinde ġiirlerle Mehmet Akif Ersoy adıyla bir etkinlik gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Edebiyat Fakültesi tarafından Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin öğrencilerinin katıldığı Kültür, Sanat ve Edebiyat Çerçeveli Bilgi YarıĢması gerçekleģtirilmiģtir. Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlen III. ġiir ve Deneme yarıģmasına 58 Ģiir 16 deneme katılmıģ olup 1. olan Ģiir ve deneme 2 Ģer gr. altın, 2. ve 3. olan Ģiir ve denemeler 1 er gr. altın ve her biri 2 Ģer kitap ile ödüllendirilmiģtir. Kültür ve Edebiyat Kulübü tarafından II. Kısa Hikâye YarıĢması düzenlenmiģ, dereceye girenlerin ödülleri tarihinde düzenlenen 16

17 Kültür, Sanat ve Edebiyat Çerçeveli Bilgi YarıĢması nın ardından kendilerine takdim edilmiģtir. Edebiyat Fakültesi tarafından, fakülte personeline yönelik, 25 Ekim 2014 te Trabzon Uzungöl gezisi ve 16 Haziran 2015 te Örümcek Ormanları gezisi gerçekleģtirilmiģtir. Sosyal YardımlaĢma Kulübü tarafından her ay düzenlenen kermesler aracılığıyla ihtiyacı olan öğrenciler için burs toplanmıģtır. Bu kermeslerde toplanan paralarla eğitim-öğretim yılı içinde 35 öğrenciye burs verilmiģtir. 6. Fiziksel Altyapı Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında 6. katta 26 çalıģma odasında araģtırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim- Öğretim hizmetleri, eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nde 405, 406, 407 ve 408 no lu dersliklerde verilmiģ olup eğitim-öğretim yılında ise 313, 314, 315, 406, 407 ve 408 no lu dersliklerde verilecektir. 7. Memnuniyet Anketleri GġÜ Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi (0: Hiç memnun değilim.4: Çok memnunum.) Olumlu Özellikler 01.Ġhtiyaç duyulduğunda Bölüm BaĢkanlığına ulaģılabilmesi: 24k/4 02.MaaĢların yeterliliği: 22k/4 03.Çay, kahve vb. hizmetlerin yeterliliği: 20k/4 04.ĠĢimi severek yapmıģ olmam: 19k/4 05.Bu bölümün akademik personeli olmaktan dolayı duyduğum memnuniyetin derecesi: 18k/4 06.Bölümün kurumsallaģmıģ bir yapısının olması: 20k/3 07. Bölümde öğretim elemanı-idari personel arasındaki iletiģim düzeyi: 19k/3 08.Bölümün amaçları ile personelin ihtiyaçları arasında denge gözetilmesi: 18k/3 Problemler 01.Lisans programlarına kayıt olan öğrencinin niteliği: 16k/2 02.Bölümde disiplinlerarası çalıģmaların yapılması: 12k/2 17

18 03.YurtdıĢı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal destek:12k/2 04.Yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal destek: 11k/2 05.Bölümdeki akademik kadro sayısı: 10k/2. 06.Otopark alanının yeterliliği: 9k/2 07.AraĢtırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması: 10k/2 09.BAP değerlendirme ölçütleri: 10k/2 08.BAP fonunun yeterliliği: 9k/2 GġÜ Edebiyat Fakültesi Ġdari Personel Memnuniyet Anketi Olumlu Özellikler 01.Yöneticilerin idari personelin Ģikâyetleriyle ilgilenmesi: 4k/3. 02.Yöneticilerin adil davranması: 3k/3. 03.Yöneticilerin nazik ve saygılı davranması: 3k/3 04.Birimdeki idare ve destek personelinin kalitesi: 3k/4. 05.Birimdeki çalıģanların iģle ilgili fikirlerine önem verilmesi: 3k/3. Problemler 01.MaaĢların yeterliliği: 3k/0 02.Birimdeki ek ödemelerin yeterliliği: 3k/0 03.Aldığım ücretin yaptığım iģleri karģılama yeterliliği: 2k/0 04.Kültür ve sanat hizmetlerinin yeterliliği: 2k/0 05.Dinlenme ve spor tesislerinin yeterliliği: 2k/0 Fakülte Web sayfası Mayıs 2012 de açılmıģ ve aylar içinde gerçekleģen ziyaretçi sayıları aģağıda belirtilmiģtir: Mayıs 17 Ocak 1511 Ocak 4804 Ocak 5380 Haziran 495 ġubat 1351 ġubat 4284 ġubat 5057 Temmuz 802 Mart 1578 Mart 3828 Mart 5281 Ağustos 846 Nisan 3579 Nisan 4325 Nisan 4549 Eylül 1069 Mayıs 5390 Mayıs 4265 Mayıs 5797 Ekim 942 Haziran 3973 Haziran 4769 Haziran 4646 Kasım 1058 Temmuz 7922 Temmuz 5321 Temmuz Aralık 1165 Ağustos 4862 Ağustos 5001 Ağustos Eylül 4569 Eylül 5641 Eylül Ekim 4231 Ekim 4666 Ekim Kasım 4432 Kasım 4580 Kasım Aralık 4496 Aralık 5148 Aralık 18

19 8. Taleplerimiz FĠZĠKÎ ORTAM: Fakültemiz, mevcut yerine Ekim 2013 te taģınmıģ olup derslikler ve çalıģma büroları itibariyle herhangi bir problem görülmemektedir. Yeni Fakülte binasının 2016 nın baģında tamamlanması öngörülmektedir. MAKALE SAYISI: Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmıģ makale sayısının artması, bilimsel performans için önemli bir somut göstergemiz olacaktır. AKADEMĠK YÜKSELMELER: Bilhassa 18 Yardımcı Doçentten 4 ünün bir yıl içinde Doçent olmasını beklemekteyiz. PROJE DESTEĞĠ: Fakültemizde TÜBĠTAK, BAP gibi birimlere proje baģvurusunun çok az olması dikkat çekicidir. Önümüzdeki öğretim yılında bu sayının artması temennimizdir. 9. Faaliyet Planı ( ) Öğretim Yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümleri eğitim-öğretim faaliyetini devam ettirecektir. Sosyoloji Bölümüne öğrenci alınması için gerekli Ģartlar tamamlanmaya çalıģılmaktadır Öğretim Yılında 2 si Güz Yarıyılı, 2 si de Bahar Yarıyılı olmak üzere 4 konferans planlanmıģtır. GġÜ Edebiyat Fakültesi nin 6 aylık elektronik dergisi olan Mavi Atlas, 4 sayısını yayımlamıģ olup 5. sayısı Ekim 2015 te, 6. sayısı Nisan 2016 da yayımlanacaktır. (Ayrıca Mavi Atlas ın bütün sayıları Dergipark a yüklenmiģtir. Sayıların yüklenmesinden itibaren derginin sayfası kez ziyaret edilmiģ ve dergi kez indirilmiģtir.) Mavi Atlas; Citefactor, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible ve Türk Eğitim Ġndeksi nde taranmakta olup Ebscohost ile anlaģma aģamasındadır Ekim 2015 te Türkiye deki muhtelif Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik olarak Kültürlerarası ĠletiĢim Öğrenci Sempozyumu planlanmıģtır. 19

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2014 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2013 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ONUR KURULU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ONUR KURULU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ONUR KURULU iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Prof. Dr. Ġhsan GÜNAYDIN (GümüĢhane Ün. Rektörü) Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 2005-2009 2009-2010 Profesör Dr. Profesör Dr. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adnan ÖMERUSTAOĞLU Doğum Tarihi: 25.08.1962 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15

TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.10.2015 185 01-15 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof. Dr. Sedat AKTAN baģkanlığında aģağıdaki gündem maddelerini görüģmek üzere toplanmıģtır.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13

ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13 ÜMİT ÖZTÜRK Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü. Gümüşhane-Türkiye. u.rzg.ozturk@gmail.com 0542 760 97 13 EĞİTİM Doktora Kant ta Aklın Teorik Kullanımından Pratik Kullanımına Geçişin

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos )

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) Bölüm / Program: Adı, Soyadı ve Ünvanı: İdari Görevi (varsa): T.C. KİŞİSEL FAALİYET RAPORU (01 Eylül.- 30 Ağustos ) 1. YAYINLAR Uluslararası Tümü* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında Ulusal Toplam Makale Kitap

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994

Y. Lisans Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1989. Sanatta Yeterlilik Türk Müziği İst. Teknik Üniv. 1994 Adı Soyadı: Güldeniz EKMEN AGİŞ Doğum Tarihi: 01.08.1958 Unvanı: Yardımcı Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı İst. Teknik Üniv. 1979 Y. Lisans Türk Müziği İst.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aylin Çankaya Doğum Tarihi: 23.04.1982 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe/Lisans Pamukkale

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:14.05.2013 SAYI: 985 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör Prof. Dr. Ahmet ULUSOY Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY

Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Marmara Üniversitesi Akademik Birim : ahiyat Fakültesi : İstanbul Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Yrd. Doç. Dr. Rıfat ATAY Doğum Yeri ve Tarihi : Karaman / 0..966

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Doç. Dr. ġafak ULUÇINAR SAĞIR 11.06.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV TAKVİMİ Nicel AraĢtırma Yöntemleri

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU Adayın Adı : Soyadı : Son Atanma Tarihi : T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA YENĠDEN ATANMA FORMU SON ATANDIĞI TARĠNTEN SONRAKĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA, YAYIN VE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TARİH:06.01.2015 SAYI: 1067 KATILANLAR Müdür Müdür Yrd. Müdür Yrd. Raportör T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ĠletiĢim Bilgileri: MelikĢah Ünv. 38280 Talas Email: sbabayigit@ meliksah.edu.tr 1. Adı Soyadı : Sema BABAYĠĞĠT 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15 T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/12/2011 2011/15 Üniversitemiz Senatosu 22/12/2011 PerĢembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer ġ.komsuoğlu BaĢkanlığında

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I.ŞUBE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I.ŞUBE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I.ŞUBE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi / I. Sınıf Pazartesi / II. Sınıf Pazartesi / III. Sınıf Pazartesi / IV. Sınıf İnsan Fizyolojisi

Detaylı

KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI

KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (YÜÇAM) 14 ARALIK 2010 Otele giriģ ve kayıt 15 ARALIK 2010 9.30-10.00 Kayıt KIRGIZİSTAN DA BARIŞ VE İSTİKRAR ÇALIŞTAYI

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Piyano Anasanat Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ece KAPTANOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 20.01.1982 AlaĢehir - MANĠSA 2. Öğrenim Durumu : Sanatta Yeterlik 3. Dil : Ġngilizce YDS puanı: 70 4. ĠletiĢim : Emek Mahallesi, Tuğra

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08.

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fransız Dili ve Edebiyatı 13:00 Coğrafya Bölgesel Coğrafya Coğrafya Türkiye Coğrafyası DTCF Ek Bina 314 No'lu Oda DTCF 404 No'lu Oda DTCF 411 No'lu Oda Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı