T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Haziran 2015 GÜMÜŞHANE 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER Organizasyon Genel Bilgiler KuruluĢ ve GeliĢme YerleĢim Personel Bilgileri Öğrenci Bilgileri Öğrenci Sayıları BaĢarı Durumları 7 4. Akademik Faaliyetler Bilimsel ÇalıĢmalar Kitaplar Makaleler Bildiriler Çeviri ve Kitap Tanıtımı Konferans, Panel ve Seminerler Konferanslar Seminerler.13 5.Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 15 6.Fiziksel Altyapı Memnuniyet Anketleri Taleplerimiz Faaliyet Planı

3 ORGANĠZASYON DEKAN Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarih Bölümü Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü Psikoloji Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yazı İşleri Mali Birimler Teknik Birimler Dekan Sekreteri Bölüm Sekreteri İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Antropoloji Bölümü 3

4 FAKÜLTE KURULU Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Prof. Dr. Murat KÜÇÜK Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Doç. Dr. Bayram NAZIR Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Arif ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK İbrahim TEMUÇİN Dekan Prof. Üye Prof. Üye Prof. Üye Doç. Üye Doç. Üye Türk Dili ve Ed. Bölüm Başkanı Tarih Bölüm Başkanı Felsefe Bölüm Başkanı Sosyoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Üye Raportör (Fakülte Sekreteri) FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Prof. Dr. Murat KÜÇÜK Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK Doç. Dr. Bayram NAZIR Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN İbrahim TEMUÇİN Dekan Prof. Üye Prof. Üye Prof. Üye Doç. Üye Doç. Üye Yrd. Doç. Üye Raportör (Fakülte Sekreteri) 4

5 1. Genel Bilgiler 1.1 KuruluĢ ve GeliĢme GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģtur. Hâlen Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümlerinde eğitim-öğretim veren Fakültenin Bölümleri Ģunlardır: Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Felsefe Sosyoloji Psikoloji Bilgi ve Belge Yönetimi Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Antropoloji 1.2 YerleĢim Edebiyat Fakültesi, Eğitim-Öğretim yılından itibaren akademik personeli ve öğrencisiyle Mühendislik Fakültesine ait binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2. Personel Bilgileri Edebiyat Fakültesinde 40 akademik personel, 5 idari personel olmak üzere toplam 45 personel görev yapmaktadır. Görev yapan personel sayısı aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Edebiyat Fakültesi Genel Personel Dağılımı BĠRĠM SAYI Akademik Personel 40 Ġdari Personel 5 ĠĢçi Personel /b li Personel - Stajyer Öğrenci - SözleĢmeli Yabancı Uyruklu - Personel 2547 Sayılı Kanun 31. md. - Ders Ücretli Öğretim Elemanları TOPLAM 45 5

6 Akademik personel sayısı; 1 profesör, 1 doçent, 18 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 okutman, 16 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 40 tır. BĠRĠM Akademik Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı Prof. Doç. Yrd. Doç. Öğr. Gör. UNVAN ADI ArĢ. Gör. Uzm Okt. Eğt.Öğ.Pln. EDEBĠYAT FAK. Toplam 40 Ders Veren Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (B) Lisans Örgün II.Öğretim Lisansüstü Toplam Ders Veren Öğretim Elamanına DüĢen Öğrenci Sayısı (A/B) 3. Öğrenci Bilgileri 3.1 Öğrenci Sayıları Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümünde eğitim-öğretim, Lisans I. ve II. Öğretim düzeyinde yapılmaktadır. Felsefe Bölümü de Lisans I. Öğretim düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Bölümlerin toplam öğrenci sayısı 412 dir yılı itibariyle aktif öğrenci sayıları aģağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Genel Toplam Öğrenci Sayıları Genel Toplamlar Kız Erkek Toplam Lisans I. Öğretim Toplamı Lisans II. Öğretim Toplamı Lisans Toplam Yüksek Lisans Toplamı Doktora Toplamı Edebiyat Fakültesi Genel Toplamı

7 3.2 BaĢarı Durumları Öğretim Yılı içerisinde öğrencilerin baģarı durumları aģağıda tabloda gösterilmiģtir. Edebiyat Fakültesi Öğretim Yılı BaĢarı Oranları BaĢarı Oranı (I. Öğretim) = 0.83 BaĢarı Oranı (II. Öğretim) = Akademik Faaliyetler 4.1 Bilimsel ÇalıĢmalar Öğretim Yılında Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları 3 kitap, 31 makale yayımlamıģ; 2 projeyi sürdürmüģ, 20 bildiri, 1 konferans, 16 seminer çalıģması sunmuģtur Kitaplar 01. Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, Önce Söz Vardı, Kültür ve Edebiyat Yazıları, GümüĢhane Üniversitesi Yayınları, GümüĢhane Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, Klasik Türk, Fars ve Arap ġiirlerinde Hz. Ġsa, (Prof. Dr. Ömer OKUMUġ ile birlikte), Sütün Yayınları, Ġstanbul Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Trabzon, Libra Yayıncılık, Ġstanbul Makaleler 01. Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAġ, ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin Değerlendirilmesi, (Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL ile birlikte), International Journal of Social Science, Number: 27, Autumn I/2014, p Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR, Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Ortak Söz Varlığı Üzerine, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, ġubat 2015, C. 8, S. 36, s Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Bir Derginin Serencamı: Halkın Dostları Dergisi, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s

8 04. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Bir Anlatı Olarak Hüsn-ü AĢk, Türk- Ġslam Dünyası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Bahar 2015, S Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, "ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Türkçe Öğretmen Niteliklerinin Değerlendirilmesi", (Abdulkadir KIRBAġ ile birlikte), International Journal of Social Science, Number: 27, Autumn I/2014, p Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK, "Ġki Milli ġair: Mehmet Âkif Ersoy-Mirza Muhammed Takî MeliküĢ-Ģ ġuarâ Bahar", Turkish Studies, Volum9/9, Summer 2014, p Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK, "Ahmed-i ġamlu'nun ġiirinin OluĢmasında Nazım Hikmet'in Etkisi", Mavi Atlas, S. 3, Güz 2014, s ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM, Türkçede Ġyelik Eklerinin Ele AlınıĢı ve ÇağdaĢ Lehçelerde KullanılıĢı, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ, Beyazıt ta Bir Kültür Ortamı: Küllük Kahvesi, Mavi Atlas, Bahar 2015, S. 4, s Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Çanakkale SavaĢları Sırasında Halkın Durumu, Çanakkale AraĢtırmaları Dergisi 100. Yıl Özel, S.18, (Bahar 2015), s Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK, Safâyî'ye Atfedilen Feth-i Kal a-ı Bağdâd Ġsimli Eser Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Mavi Atlas, S.3, Güz 2014, s Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Ahmed Azmi Efendi nin Fas Elçiliği, Mavi Atlas, S.4, Bahar 2015, s Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, A Glance At The Ottoman-American Relations In Pre And Post-Constitutional Period, International Journal of Liberal Arts And Social Science, Year: 2014, Vol. 2, No. 9, p Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretmen Niteliklerinin ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Studies, Volume X, Mart 2015, s

9 15. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan 2015, S. 4, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Ġsyancı Bir Ayan Profili: Acaralı Kör Hüseyin Bey Hadisesi, Belleten, LXXVIII/282, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, An Italian Physician in the Caucasian Migration of 1864: The Mission of Dr. Barozzi in Trabzon and Samsun, ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, XIV/28, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Osmanlı TaĢra Ġdare Meclisleri ( ), History Studies, 6/6, 2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Victor Fontanier nin Trabzon Konsolosluğu ( ), OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 35/2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Buharlı Gemi Çağı nda Karadeniz de Avrupa Denizciliği, Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi, 25/2014, s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Dussaud Biraderler in Trabzon Limanı ĠnĢa Projesi (1870), Karadeniz Ġncelemeleri Dergisi, 18/2015, s Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN, Evrensel Ġlkeler ve Pratik YaĢam Arasında Ahlakın TeĢekkülü, Kutadgubilig, Güz 2014, Sayı: 26, s Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN, Dil Varlığının Ontolojik Zemini, Flsf Dergisi, Güz 2014, Sayı: 18, s Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Anlamın Resim Kuramından Dil Oyunlarına: Ludwig Wittgenstein, Mavi Atlas GġÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 4, GümüĢhane 2015, s Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY ve Ümit ÖZTÜRK, Mukayese Edilemezliği Yeniden DüĢünmek: Bağ-Kurucu Yapılar, Dört Öğe, S. 7, Kastamonu 2015, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, ve Seda Özsoy. "Mukayese Edilemezliği Yeniden DüĢünmek: Bağ-Kurucu Yapılar", Dört Öge, 7/2015, s

10 27. Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ve AyĢe Gül Çıvgın. "Felsefe Dergileri Bibliyografyası (V)", Mavi Atlas, 4/2015, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, "Kant'ın EleĢtiri Öncesi DüĢünceleri: Genel Bir BakıĢ," Mavi Atlas, 3/2014, s Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK ve AyĢe Gül ÇIVGIN, Felsefe Dergileri Bibliyografyası (IV)" Dört Öge, 6/2014, s ArĢ. Gör. Aslı ÜNER, "Nedensellik ilkesi: Hume'a karģı Kant", Mavi Atlas, Güz 2014, s Yrd. Doç. Dr. Arif ÇĠÇEK, Sosyal Hareketlerin Anatomisi, Hikmet Yurdu Dergisi, C:7 S.14, Temmuz-Aralık 2014/2, s Bildiriler 01. Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM, ġeyh Gâlib de Kur an AnlayıĢı ve Âyet Ġktibasları, 4. Ġslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Kur ân-ı Kerîm ve Edebiyat, Nisan 2015, Ġstanbul. 02. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Nazım Hikmet ġiirinde SavaĢ Olgusu, SavaĢ ve Edebiyat Sempozyumu, Aralık 2014, Sakarya. 03. Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Sezai Karakaoç un ġiirinde Kur an Ayetleri ve Nebi Solukları, Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Sempozyumu, Elginkan Vakfı, Nisan 2015, Ġstanbul. 04. Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Ġngiliz Ġstihbarat Raporları IĢığında Türk DıĢ Politikasının Mısır Milliyetçi Hareketine KarĢı Tutumu, Afrika da Türkler Sempozyumu, Kasım 2014, Cibuti. 05. Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Rauf Orbay ın Hindistan Seyahati ve Faaliyetleri, GeçmiĢten Günümüze Türkiye-Hindistan ĠliĢkileri Uluslararası Sempozyumu, Mart 2015, Yeni Delhi. 06. Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, 20. Yüzyıl BaĢlarında Ordu Limanının Ticari Potansiyeli, Türk Deniz Ticareti Sempozyumu, 29 Nisan-1 Mayıs 2015, Ordu. 07. Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, Süleymaniye-Daltaban Arasında GümüĢhane nin ġehirleģme Süreci 4. Uluslararası Canik Sempozyumu: GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk, Mayıs 2015, Samsun. 10

11 08. Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Kafkasya dan Anadolu ya Göçler Çerçevesinde Karaçay-Malkar Türklerinin Sarayönü BaĢhüyük Kasabasına YerleĢtirilmesi, Uluslararası Sarayönü Sempozyumu, 25 Ekim 2014, Konya. 09. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, 93 Harbi Esnasında Erzurum da Ermenilerin Faaliyetleri, II. Uluslararası, Türk-Ermeni ĠliĢkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2015, Erzurum. 10. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlilikleri, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 8-10 Mayıs 2015, NevĢehir. 11. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tarihi, Coğrafi ve Arkeolojik Bilgi Kaynağı Olarak Konsolos Gezileri, XVII. Türk Tarih Kongresi, Eylül 2014, Ankara. 12. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, A Levantine of Trabzon in the Early 19th Century: Pierre Dupré and the French Consulate of Trabzon ( ), The Levantines: Commerce and Diplomacy, 1st International Conference, 3-5 Kasım 2014, Ġstanbul. 13. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, ġehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk ArĢivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği, III. Milletlerarası ġehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015, ġanlıurfa. 14. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Tanzimat Döneminde Trabzon un Kentsel GeliĢimine Dair Bazı Tespitler, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu: GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk, Mayıs 2015, Samsun. 15. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Bir Zındıklık Suçlamasının Öyküsü: Molla Lütfi nin Hayatı, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Eylül 2014, Tokat. 16. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Aristoteles ten Francis Bacon a: Bilim Yapma Geleneğindeki DönüĢümün Toplumsal Hayata Yansımaları, III. Uluslararası Felsefe Kongresi, Ekim 2014, Bursa. 17. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Çocukluğun Sosyo-Kültürel Tarihi: Batı Ortaçağı nda Çocuğun AlgılanıĢı, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu (GeçmiĢten Günümüze ġehir ve Çocuk), Mayıs 2015, Samsun. 11

12 18. Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, Felsefede Gelenek (Nedir?): Platon, Kant ve Heidegger, Third International Philosophy Congress: Tradition, Democracy and Philosophy, October, 2014, Bursa. 19. Öğr. Gör. Orhan BĠNGÖL, Kent Kültürü ve Çocuğun ToplumsallaĢması, IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Mayıs 2015, Samsun. 20. ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti nde Ġslamcılığın Tarihini Yeniden DüĢünmek: Hilal Mecmuası, Ġslamcı Dergiler Sempozyumu, Mart 2015, Ġstanbul Çeviri, Kitap Tanıtımı, Kitap Bölümü, Editörlük, Ansiklopedi Maddesi 01. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, 1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor, Mavi Atlas, 3 (2014), s Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Samsun Limanı Üzerine Denizcilik Raporu, Koy Haritası, Ticaret ve Denizcilik Ġstatistikleri, Grafikler vs., ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, 29 (2014), s Yrd. Doç. Dr. Ġlhan GÖK, Osmanlı Devleti'nde Kaymakamlık ( ), History Studies, Volume 6, Issue 4, July 2014, p Yrd. Doç. Dr. Ġlhan GÖK, Âyîne-i Derûn [Osmanlı'ya Devlet Adamı YetiĢtiren Mektep: Enderûn-ı Hümayun], ArĢiv Dünyası, S.16-17, KıĢ-Yaz 2014, s Yrd. Doç. Dr. M. Akif KORKMAZ, Yazılı Ġlk Türkçe Metinlerde Sözlü Kültüre Ait Teknikler, Dört Kıtada Folklorun Ġzinde, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim yy, 2015, Ankara, s ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, Mengele nin Kafatası (Eyal Weizman&Thomas Keenan), Çev: Sidar Bayram, Yay. Haz: Alperen Gençosmanoğlu-Duygu Doğan, Açılım Kitap, Eylül ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU, EtkileĢimci Kuramda Sapkınlık ÇalıĢmaları: Hariciler Üzerine Bir Değerlendirme, ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions, C:2, S:1,

13 08. Doç. Dr. Bayram NAZIR, Esnaf Teferrüçleri, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, s. 386, Ankara Doç. Dr. Bayram NAZIR, Esnaf Düğünleri, Ahilik Ansiklopedisi, C.1, s. 389, Ankara Proje 01. Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Erzurum Fransız Konsolosluğu, GÜBAP Hızlı Destek Programı Kapsamında, 2013-Devam ediyor. 02. Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Kültürlerarası ĠletiĢim Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Projesi, GÜBAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri Kapsamında, 2015-Devam ediyor Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemizde yapılan bilimsel çalıģmalar aģağıdaki tabloda verilmiģtir. Birim Makale Bildiri Kitap- Ders Yurt dıģı Yurt içi Yurt dıģı Yurt içi Notu TDE BÖL. Proje- AraĢ Öğretim Elemanı BaĢına DüĢen Makale Sayısı ( Eğitim- Öğretim Yılına Göre) Öğretim Elemanı Sayısı (A) 40 YurtdıĢı Yurtiçi Toplam Sayı(B) Oran (B/A) Sayı (C/A) Sayı Oran (D/A) (C) (D) 1 1/40= /40= /40= Konferans, Panel ve Seminer Konferans 01. Doç. Dr. Alpaslan DEMĠR, Anadolu Ġskân Tarihi ve Kayıp Köyler Meselesi, Prof. Dr. Ali ÇELĠK, Atasözlerimizi Doğru Anlamak, Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Mesnevi de Eğitim, Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, Bir Destandır Çanakkale,

14 Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN, Bir Büyük Sufi ġair Niyazi-i Mısri, Panel 01. Prof. Dr. Celalettin VATANDAġ ın oturum baģkanlığında Prof Dr. Murtaza KORLAELÇĠ, Prof. Dr. Veli URHAN, Prof. Dr. Ġsmail KÖZ ve Prof. Dr. Celal TÜRER in katılımlarıyla gerçekleģen Ortak YaĢama Kültürü ve Felsefesi Seminerleri, Seminer 01. Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR, Dilimize YerleĢmiĢ Galat-ı MeĢhurlar, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (SAV), Kürtün Anadolu Lisesi, ArĢ. Gör. Gül Nihal ĠNAL, Anlayarak Hızlı Okuma, KTÜ Kız Yurdu, ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM, Dîvânu Lugati t-türk ün Türk Dili Açısından Önemi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. H. Ġbrahim GÜNEY, Ġskender Pala nın Efsane Adlı Romanında Tarihî Karakterler, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ, Sezai Karakoç un ġiirlerinden Bir Demet, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, ArĢ. Gör. Mehmet Yunus AKREP, Eskiçağ Tarihçiliğinde Herodotos, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Son Halife Abdülmecid Efendinin Sürgündeki Faaliyetleri, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih GÖKÇEK, Osmanlı Müverrihlerinin Kaleminden Ġstanbul un Fethi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN, Çanakkale yi Anlamak, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL, Osmanlı da Kadın Saltanatı, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri,

15 12. Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI, Osmanlı Güvencesinde Tehcir Yasası, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ, Doğu Karadeniz de Ayânlığa Dair, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK, "DüĢ'ün'ce Ne Diye Çağrılır?", GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY, Higgs Bozonu nun (Tanrı Parçacığı) KeĢfi, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 11 Mayıs ArĢ. Gör. Aslı ÜNER, Sosyal Bilimlerde Nesnellik Sorunu, GümüĢhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Seminerleri, 25 Mart Akademik Faaliyetlerin Öğretim Elemanlarına Dağılımı Kitap/ Editör Makale Bildiri Çeviri, Kitap Tan., Ans. Md. Konfer. Panel Semi. Proje Prof. Dr. M. Muhsin KALKIġIM Yrd. Doç. Dr. Engin GÖKÇÜR Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KIRBAġ Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ Yrd. Doç. Dr. Yakup TOPAL Yrd. Doç. Dr. YeĢim IġIK Doç. Dr. Bayram NAZIR Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN Yrd. Doç. Dr. Merve K. TÜRKAL Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇEK Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK

16 Yrd. Doç. Dr. Hakkı YAPICI Yrd. Doç. Dr. Yakup KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Arif ÇĠÇEK ArĢ. Gör. Nihan BIYIKLI ArĢ. Gör. Gül Nihal ĠNAL ArĢ. Gör. Mesut KÜRÜM ArĢ. Gör. Mehmed Ali YILDIZ ArĢ. Gör. Ahmet Selman YĠĞĠT ArĢ. Gör. Mehmet Yunus AKREP ArĢ. Gör. Nuri KAYA ArĢ. Gör. Aslı ÜNER ArĢ. Gör. M.Ahmet TÜZEN Öğr. Gör. Orhan BĠNGÖL ArĢ. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU Sosyal ve Kültürel Faaliyetler tarihinde ġiirlerle Mehmet Akif Ersoy adıyla bir etkinlik gerçekleģtirilmiģtir tarihinde Edebiyat Fakültesi tarafından Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin öğrencilerinin katıldığı Kültür, Sanat ve Edebiyat Çerçeveli Bilgi YarıĢması gerçekleģtirilmiģtir. Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlen III. ġiir ve Deneme yarıģmasına 58 Ģiir 16 deneme katılmıģ olup 1. olan Ģiir ve deneme 2 Ģer gr. altın, 2. ve 3. olan Ģiir ve denemeler 1 er gr. altın ve her biri 2 Ģer kitap ile ödüllendirilmiģtir. Kültür ve Edebiyat Kulübü tarafından II. Kısa Hikâye YarıĢması düzenlenmiģ, dereceye girenlerin ödülleri tarihinde düzenlenen 16

17 Kültür, Sanat ve Edebiyat Çerçeveli Bilgi YarıĢması nın ardından kendilerine takdim edilmiģtir. Edebiyat Fakültesi tarafından, fakülte personeline yönelik, 25 Ekim 2014 te Trabzon Uzungöl gezisi ve 16 Haziran 2015 te Örümcek Ormanları gezisi gerçekleģtirilmiģtir. Sosyal YardımlaĢma Kulübü tarafından her ay düzenlenen kermesler aracılığıyla ihtiyacı olan öğrenciler için burs toplanmıģtır. Bu kermeslerde toplanan paralarla eğitim-öğretim yılı içinde 35 öğrenciye burs verilmiģtir. 6. Fiziksel Altyapı Edebiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasında 6. katta 26 çalıģma odasında araģtırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim- Öğretim hizmetleri, eğitim-öğretim yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nde 405, 406, 407 ve 408 no lu dersliklerde verilmiģ olup eğitim-öğretim yılında ise 313, 314, 315, 406, 407 ve 408 no lu dersliklerde verilecektir. 7. Memnuniyet Anketleri GġÜ Edebiyat Fakültesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi (0: Hiç memnun değilim.4: Çok memnunum.) Olumlu Özellikler 01.Ġhtiyaç duyulduğunda Bölüm BaĢkanlığına ulaģılabilmesi: 24k/4 02.MaaĢların yeterliliği: 22k/4 03.Çay, kahve vb. hizmetlerin yeterliliği: 20k/4 04.ĠĢimi severek yapmıģ olmam: 19k/4 05.Bu bölümün akademik personeli olmaktan dolayı duyduğum memnuniyetin derecesi: 18k/4 06.Bölümün kurumsallaģmıģ bir yapısının olması: 20k/3 07. Bölümde öğretim elemanı-idari personel arasındaki iletiģim düzeyi: 19k/3 08.Bölümün amaçları ile personelin ihtiyaçları arasında denge gözetilmesi: 18k/3 Problemler 01.Lisans programlarına kayıt olan öğrencinin niteliği: 16k/2 02.Bölümde disiplinlerarası çalıģmaların yapılması: 12k/2 17

18 03.YurtdıĢı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal destek:12k/2 04.Yurtiçi bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal destek: 11k/2 05.Bölümdeki akademik kadro sayısı: 10k/2. 06.Otopark alanının yeterliliği: 9k/2 07.AraĢtırma yapanları ödüllendirici sistemin bulunması: 10k/2 09.BAP değerlendirme ölçütleri: 10k/2 08.BAP fonunun yeterliliği: 9k/2 GġÜ Edebiyat Fakültesi Ġdari Personel Memnuniyet Anketi Olumlu Özellikler 01.Yöneticilerin idari personelin Ģikâyetleriyle ilgilenmesi: 4k/3. 02.Yöneticilerin adil davranması: 3k/3. 03.Yöneticilerin nazik ve saygılı davranması: 3k/3 04.Birimdeki idare ve destek personelinin kalitesi: 3k/4. 05.Birimdeki çalıģanların iģle ilgili fikirlerine önem verilmesi: 3k/3. Problemler 01.MaaĢların yeterliliği: 3k/0 02.Birimdeki ek ödemelerin yeterliliği: 3k/0 03.Aldığım ücretin yaptığım iģleri karģılama yeterliliği: 2k/0 04.Kültür ve sanat hizmetlerinin yeterliliği: 2k/0 05.Dinlenme ve spor tesislerinin yeterliliği: 2k/0 Fakülte Web sayfası Mayıs 2012 de açılmıģ ve aylar içinde gerçekleģen ziyaretçi sayıları aģağıda belirtilmiģtir: Mayıs 17 Ocak 1511 Ocak 4804 Ocak 5380 Haziran 495 ġubat 1351 ġubat 4284 ġubat 5057 Temmuz 802 Mart 1578 Mart 3828 Mart 5281 Ağustos 846 Nisan 3579 Nisan 4325 Nisan 4549 Eylül 1069 Mayıs 5390 Mayıs 4265 Mayıs 5797 Ekim 942 Haziran 3973 Haziran 4769 Haziran 4646 Kasım 1058 Temmuz 7922 Temmuz 5321 Temmuz Aralık 1165 Ağustos 4862 Ağustos 5001 Ağustos Eylül 4569 Eylül 5641 Eylül Ekim 4231 Ekim 4666 Ekim Kasım 4432 Kasım 4580 Kasım Aralık 4496 Aralık 5148 Aralık 18

19 8. Taleplerimiz FĠZĠKÎ ORTAM: Fakültemiz, mevcut yerine Ekim 2013 te taģınmıģ olup derslikler ve çalıģma büroları itibariyle herhangi bir problem görülmemektedir. Yeni Fakülte binasının 2016 nın baģında tamamlanması öngörülmektedir. MAKALE SAYISI: Uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanmıģ makale sayısının artması, bilimsel performans için önemli bir somut göstergemiz olacaktır. AKADEMĠK YÜKSELMELER: Bilhassa 18 Yardımcı Doçentten 4 ünün bir yıl içinde Doçent olmasını beklemekteyiz. PROJE DESTEĞĠ: Fakültemizde TÜBĠTAK, BAP gibi birimlere proje baģvurusunun çok az olması dikkat çekicidir. Önümüzdeki öğretim yılında bu sayının artması temennimizdir. 9. Faaliyet Planı ( ) Öğretim Yılında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Felsefe Bölümleri eğitim-öğretim faaliyetini devam ettirecektir. Sosyoloji Bölümüne öğrenci alınması için gerekli Ģartlar tamamlanmaya çalıģılmaktadır Öğretim Yılında 2 si Güz Yarıyılı, 2 si de Bahar Yarıyılı olmak üzere 4 konferans planlanmıģtır. GġÜ Edebiyat Fakültesi nin 6 aylık elektronik dergisi olan Mavi Atlas, 4 sayısını yayımlamıģ olup 5. sayısı Ekim 2015 te, 6. sayısı Nisan 2016 da yayımlanacaktır. (Ayrıca Mavi Atlas ın bütün sayıları Dergipark a yüklenmiģtir. Sayıların yüklenmesinden itibaren derginin sayfası kez ziyaret edilmiģ ve dergi kez indirilmiģtir.) Mavi Atlas; Citefactor, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible ve Türk Eğitim Ġndeksi nde taranmakta olup Ebscohost ile anlaģma aģamasındadır Ekim 2015 te Türkiye deki muhtelif Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik olarak Kültürlerarası ĠletiĢim Öğrenci Sempozyumu planlanmıģtır. 19

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2014 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Balıkesir Üniversitesi 1 Dünyada herģey için, medeniyet için, hayat için, baģarı için, en hakiki mürģit bilimdir, fendir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 ĠÇĠNDEKĠLER Balıkesir Üniversitesi Sayfa No Tablo

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 5 1- Fiziksel Yapı... 6 2. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-GENEL BİLGİLER... 4 A-Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜLTENİ 2015 Bahar Dekandan 2015 yılı bize 100 yıllık yanlışların, acıların ve kayıpların yılı olarak geldi. Bu yıl kendimizi Bir Darülfünun u gömdüğümüz Çanakkale de bulduk. Anadolu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU 1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Peyami BATTAL Mart 2012 2 Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenci ve Personelimizin Anısına Hazırlayanlar: Prof. Dr.

Detaylı