TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER"

Transkript

1 TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalat nda, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve in - san sa l n temel alan riskleri en az seviyeye indirebilmek için belirli flartlar n yerine getirilmesi gereklidir. Bu flartlar ürünün iyi tan nma - s na, üretim alan n n yap land r lmas ve iklimlendirilmesine, bu alanlarda çal flacak olan personelin e itimi ve disiplinine ba l d r. Bu tip üretim alanlar n n bir temiz oda mühendisi gözü ile bak ld zaman planlama aflamas nda direkt ve çapraz kontaminasyon tehlikesinin en düflük seviyeye indirilmesi, mikroorganizma ve toz birikiminin önlenmesi ve tüm sistemin dezenfeksiyon ve bak m n n kolay bir flekilde yap l - mas n n sa lanmas gereklidir. Bununyan nda kalitenin ayn düzeyde kalmas ve olas hatalar n nereden kaynakland n n geriye dönerek kontrol edilmesi olanaklar n n sa lanmas kaç n lmazd r. 1. GENEL KR TERLER Steriliteden, yaflayan mikroorg a n i z m a l a r n steril olarak tarif edilen ortamlarda bulunmamas anlafl lmaktad r. Steril ve steril olmayan, ama hijyenik olmas gereken temiz üretim alanlar n n yap land r lmas ve iklimlendirilmesinde özel çözümler gelifltirilebilmesi için öncelikle afla da s ralanan sorular iyi bir flekilde analiz etmek gereklidir: Üretim için gerekli olan parametreler nedir? Malzeme ve personel ak fl nas ld r? Ürünün insana ve/veya çevreye zarar olabilir mi? Öngörülen üretim alan, istenen temiz oda H. Metin KENTER Almanya' daki Giessen Uygulamal Üniversitesi, Is ve Enerji Bölümünü 1984 senesinde bitird i y llar aras nda Babcock-BSH firmas nda Temiz Oda gelifltirme mühendisi olarak, 1986 y l ndan itibaren VVeiss Klimatechnik GmbH Temiz Oda bölümünde gelifltirme mühendisi, pro j e bölüm müdürü ve Almanya-Hessen bölgesi sat fl müdürü olarak, 1998 senesinden 2002 senesine kadar ayn firman n Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Ortado u'dan sorumlu stanbul rtibat B ü rosu yöneticisi olarak çal flm flt r. Faaliyetlerini 2002 senesinden beri stanbul' da, NfiEL fir - mas nda yürütmektedir /231 MART ) fiekil 1. Temizlik klas n etkileyen faktörler klas n sa lamak için, üretim cihazlar ve çal flan insan say s ile orant l m? Kirli malzeme ve at k ak fl insana ve çevreye zarar vermeden nas l düzenlenmelidir? Duvar, tavan, ayd nlatma ve yer sistemi nas l oluflturulmal d r? Tüm alanlarda kullan lacak olan malzeme-

2 lerin yüzeyleri nas l olmal d r? Üretim alan için nas l bir tesisat gereklidir? Bu analiz yap l rken üretim sorumlusunun ve temiz oda mühendisinin yükümlü oldu u k s mlar birbirinden ay rmak gereklidir. Yukar daki ilk üç sorunun cevab n kesinlikle üretim sorumlusu vermeli, malzeme seçimini ise üretim sorumlusu ve temiz oda mühendisinin beraber yapmas gereklidir. Temiz ve steril üretim alanlar planlan rken iklimlendirme sistemi, yer kaplamas, duvar ve tavan panelleri, ayd nlatma, otomatik kontrol sistemi bir bütün olarak kabul edilmeli ve olanaklar el verdi ince uygulamas - n n tek sorumlu üzerinde olmas na dikkat e d i l m e l i d i r. Çünkü bu ifller temizlik s n f - n n sa lanmas nda tamam ile birbirine ba l a n t l d r. Bu say lanlar n yan nda genel elektrik ve temiz su tesisatlar, at k su sistemi gibi tesisler bulunmakla beraber bu iflleri koordineli olarak ayr uygulamac lar n yapmas nda bir sak nca yoktur. Yap sistemleri d fl nda temizlik klas n etkileyen di er faktörleri fiekil 1 de görebilirsiniz. Bu yaz mda yap sistemlerine de inece im. Temiz ve steril üretim alanlar için genellikle dört temiz alan s n f bulunmaktad r. Bunun yan nda baz ilaç fabrikalar n n kendi belirledi i klaslar da vard r. Esas olarak temiz hava kalitesini belirleyen faktörler partikül ve mikroorganizma say s d r. Partikül ve mikroorganizma say s birbirine ba lant l olarak gözükmesine ra men kontrollerinin ayr ayr ve s n fland rman n da buna göre yap lmas gereklidir. Klas A: Sterilitenin en yüksek derecede olmas n gerektiren bölgeler; örne in aç k olarak dolum yap lan aseptik bölgeler. Bu alanlara havan n 0,45 m/s +/- %20 laminer olarak bas lmas gereklidir. Klas 3: Klas A bölgesini çevreleyen steril alanlar. Klas C ve D: Daha az kritik olan temiz alanl a r, örne in ekipman y kama, solüsyon haz rlama alanlar gibi. (a) Temizlik klas B, C, ve D'ye ulaflmak için hava de iflim katsay s, odan n büyüklü ü ve personel say s ile orant l olmal d r. A, B ve C s n flar için klimlendirme sisteminde HEPAfiltre kullan lmal d r. (b) ISO 'de istenilen partikül de erleri kabul edilebilir. (c) Bu alanlarda belirlenecek s n r de erler yap lacak ifle ba l d r. (d) Üretim esnas nda. 2. PROJEYE BAfiLARKEN D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLAR Steril üretim ve temiz alanlar n n projelendirilmesine bafllamadan önce GMP (Good fiekil 2. Proje yol haritas Manufactoring Practice) kurallar na göre afla daki aflamalara kesinlikle uyulmas g e r e k l i d i r. De iflik isimler alt nda, steril olmayan normal binalar n da projelendirilmesinde karfl m za ç kan bu dokümanlar ve "yol haritas " (fiekil 2) steril üretim alanlar n n projelendirilmesinde mant k olarak di er projeler ile karfl laflt r ld nda ayn gibi gözükmesine karfl l k, yap lan her iflin ve de iflikliklerin neden yap ld n n net bir flekilde tarif edilip belgelenmesini iflveren, uygulamac ve gerekirse di er kontrol birimlerinin de onaylamas gerekmektedir. Herhangi bir aflamada yap lacak olan de iflikliklerin o aflamaya kadar yap lanlar n tekrar bafltan yap lmas na ve de ifliklikler ile ilgili tüm raporlar n yaz l p gerekli onaylar n, örne in üretilecek olan ürün ile ilgili izinlerin, yeniden al nmas na sebep olabilir. Bu belgeler ifl bittikten ve üretim yap lmaya bafllad ktan sonrada saklanmal d r. Bu aflamalar flu flekilde s ralayabiliriz: Proje Yönetimi: Bu ilk aflamada üretimin ve sistemin nas l ve kimlerin sorumlulu u alt nda organize edilece i b e l i r l e n i r. Ay n zamanda uluslararas standartlar n ve kullan c n n istedi i tasar m mecburiyetleri rapor halinde belgelenir. Avam projelerin haz rlanmas : Bu aflama- ) 2005/231 MART 71

3 da mimari ve di er teknik tesisatlar n ön projeleri haz rlan r ve malzeme özellikleri belirlenir. Kalifikasvon: Bu aflamada "yol haritas " (Master Plan) belirlenir. Kalifikasyon raporlar haz rlan r ve yap lacak ifller ile ilgili neyin, ne zaman, nas l yap laca na dair raporlar yaz l r. Tasar m Kalifikasvonu. (Design Oualifikation DQ): Bu aflamada tasar m n uluslararas kurallara ve amaca uygunlu unun kan tlanmas gerekir, malzeme ve personel ak fl diagramlar, üretim ve cihaz plan, oda planlar, temiz oda klaslar, art eksi bas nç planlar, kanal ve ekipman planlar, boru ve ekipm a n planlar vs. belgeleri haz rlanmal d r. Bu dokümanlar haz rland ktan sonra üretimin gerektirdi i flartlar n üreticici firman n isteklerine göre yap l p yap lmad n n yeterlili i belgelenir ve ilgili raporlar Ta s a r m Kalifikasyonu (DQ) dosyas olarak haz rlan r. Kurulum (Uygulama) Kalifikasvonu (Installation Oualifikation IQ): Bu aflamada sistemin tasar m spesifikasyonlar na uygun olarak montaj n n yap ld k a n t l a n m a k- t a d r. Tasar m kalifikasyonu yap lm fl olan projeye göre uygulaman n yap l p yap lmad ve uluslararas kurallara uyulup uyulmad belirlenir. Kalibrasyon plan, kanal planlar, malzeme özelliklerini belirten belg e l e r, P&ID, yedek parça listeleri vs haz rl a n r. E er DQ'da tarif edilenin d fl na ç k lm fl ise nedenleri aç k ve net flekilde belgelenmelidir. Operasyonel ( sletme) Kalifikasvon (Operation Oualifikation OQ): Bu aflamada sistemin çal flma sahas içinde uygun çal flt kan tlanmal d r. Tasar m kalifikasyonu sa lanm fl olan projeye göre uygulanm fl olan sistemin, istenilen flartlar iflletme s ras nda ne flekilde sa lad tüm detaylar ile belgelenir, testler kullanma talimatlar, test raporlar haz rlan r. Verimlilik Kalifikasvonu (Performans Oualifikation PQ): Kurulan sistemin ba lant l /231 MART ) tüm di er sistemler ile birlikte üretim s ras nda uygun çal flt n n kan tlanmas. Bu aflamada ürünün gerektirdi i iklimsel ve çevresel flartlar n ne flekilde gerçeklefltirildi i kontrol edilir, testler yap l r ve belgelen i r, kontrol üretimi yap l r ve üretimden istenilen sonucun al n p al nmad kontrol e d i l i r. Tüm parametreler, tekrarlanabilirli- in sa lanabilmesi için sabitlenir ve belgel e n i r, SOP'ler (Standart Operasyon Prosedürü ngilizce: Standard Operation Procedure) ve test raporlar yaz l r. Verimlilik kalifikasyonunun yap labilmesi için üretim ile ilgili olan her türlü montaj n bitmifl olmas gereklidir. 3. PROJE VE UYGULAMA AfiAMASINDA D KKA T ED LMES GEREKEN ANA HUSUSLAR Temiz ve steril üretim alanlar n n yap lmas ndaki en önemli kriter mikroorganizmalar n, mantarlar n ürüne zarar vermesi ve "çapraz bulaflmay " di er bir deyim ile bir ürünün di er bir ürüne bulaflmas n önlem e k t i r. Bu gerçeklefltirilirken üretim alan nda çal flan insanlar n ve çevrenin, insan ve çevreye zarar olacak ürünlerden de korunmas n n emin ve güvenilir bir flekilde sa lamas gereklidir. Bu gerçeklefltirilirken afla daki ana hususlar n, projenin ve uygulaman n her aflamas nda göz önünde bulundurulmas gereklidir: Üretim alan n çevreleyen yüzeylerde m i k r o o rganizmalar n ve mantarlar n yerleflece i, geliflebilece i girinti ve ç k nt lar n en düflük seviyede olmas, Üretim alan n çevreleyen yüzeylerin kolayca temizlenmesi ve dezenfekte edilebilmesi, klimlendirme sisteminin kanallar n n içinde toz birikimine sebep olacak birleflme yerlerinin en düflük seviyeye indirilmesi, klimlendirme sisteminin gerekti i zaman kolayca temizlenebilmesi ve dezenfekte edilebilmesi, Bütün malzemelerin kullan lacak dezenfeksiyon maddelerinden ve kimyasallardan etkilenmemesi, Üretim alan n çevreleyen yüzeylerin darbeye ve sürtünmelere karfl dayan kl olmas, Üretim alan na böcek ve sineklerin girme olas l n n en düflük seviyeye indirilmesi, Ayd nlatma ve klimlendirme sisteminin ürüne, üretim ve depolama aflamalar nda zarar vermesinin kesinlikle önlenmesi, Bak m ve tamir ifllerinin üretimi en az seviyede etkilemesi ve bu esnada oluflacak kirlenmelerin en düflük seviyede kalmas n sa lamak için gerekli önlemlerin al nmas, Sistemin bütün sene durmadan çal flmas için en yüksek düzeyde gerekli tedbirlerin al nmas, Kalitenin ayn düzeyde kalmas ve olas hatalar n nereden kaynakland n n geriye dönerek kontrol edilmesi olanaklar n n sa lanmas. Odalar aras ndaki bas nç farkl l klar, hava kilitlerinin yerlefltirilece i yerler planlan rken temizlik Mas n n d fl nda, personel ve malzeme ak fl ve özellikle ürünün insan ve çevreye zararl olup olmad göz önünde b u l u n d u r u l m a l d r. Örne in çevreye zararl olabilecek ama steril bir ortamda üretilmesi gereken bir ürünün kesinlikle atmosfere ç kmas, ayn zamanda d flar dan gelecek partiküllerin de üretim alan na girmesi, hava kilitleri içerisinde + ve - bas nç oluflturarak önlenmesi gereklidir. nsana ve çevreye zarar olacak at k havan n, gerekli filtre basamaklar ndan geçirildikten ve bu filtrelerin patlamas olas l na karfl gerekli önlemlerin al nmas ndan sonra d flar ya at lmas gereklidir. Odalar aras ndaki art /eksi bas nç farkl l klar, hava miktar düflürüldü- ünde ve filtreler kirlendi i zamanda korunabilecek flekilde tasarlanmal d r. 4. TEM Z ODA YAPILAfiMASI Steril üretim yap lacak mekanlar oluflturulurken yer, duvar, tavan, kap lar, pencereler

4 fiekil 3. Temiz oda duvar paneli ve ayd nlatma için kullan lan malzemelerde büyük önem tafl maktad r. Bunlar n kolay dezenfekte edilebilmesi, dezenfeksiyon fiekil 4. Temiz oda tavan sistemi maddelerine, darbeye, sürtünmelere dayan kl olmas, toz tutmamas ve üzerlerinde m i k r o o rganizmalar n üremesine sebep olacak kaplama, pürüzler ve aral klar n olmamas gereklidir. Özellikle duvar, tavan, ayd nlatma sistemlerinin ve kap lar n uygulamas nda özel bir itina gereklidir. Aksi takdirde iklimlendirme sistemi ile odalar aras bas nç farkl l klar n sa lamak çok güçtür. 4.1 Duvar sistemi Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin yukar da belirtilen genel istekleri karfl lamas gereklidir (fiekil 3). Ay r c a dikkat edilmesi gereken konular da afla - daki gibi s ralayabiliriz: Seçilecek olan duvar sisteminin, bas nç farkl l klar n n ayarlanabilmesi, partiküllerin bir alandan di er alana geçmesini ve aralarda birikmesini önlemek için kesinlikle s zd rmaz olmas gereklidir, Üretim alan nda devaml olarak paletler ile tafl ma yap l yorsa kurulacak olan duvar sistemi çarpmalara karfl dayan kl olmal veya buna karfl önlem al nmal d r, Duvar zedelendi inde kolay bir flekilde tamir edilebilmelidir, Duvar kaplamas çizilmeye ve dezenfeksiyon maddelerine karfl dayan kl olmal, üzerindeki kaplama defalarca temizlenmesine ra men kesinlikle zarar görmemelidir, Duvar panelleri aras nda oluflacak fugalar olabildi ince azalt lmal d r. Fugalar kapatmak için kullan lacak olan malzemeler de dezenfeksiyon maddelerine dayan kl olmal, bakteri ve mantar üremesine olanak vermemeli, zamanla sertleflip çatlaklar oluflturmamal d r, Panellerin üzerine yerlefltirilecek olan camlar ile paneller aras nda ç k nt olmay p, burada kullan lacak olan contalar n da dezenfeksiyon maddelerine dayan kl olmas gereklidir. Panellerin üzerinde, camlar n tak ld yerlerde oluflacak köflelerin zamanla paslanmas kesinlikle önlenmelidir, Üretim makinelerinin içeriye al nmas n kolaylaflt rmak, gerekti inde üretim alan ndan d flar ya ç kart labilmesi için panellerin kolayca ve etraf kirletmeden sökülüp tak - labilmesi gereklidir, stenilen yang n klas na uygun olmal d r. 4.2 Kap lar Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin yukar da belirtilen genel istekleri karfl lamas gereklidir. Ayr ca dikkat edilmesi gereken konular da afla daki gibi s ralayabiliriz: Kap lar n üzerinde, kap dilinin girdi i yerde bakteri ve mantar üremesine olanak verecek girinti ve oyuklar n kesinlikle olmamas, Mentefle ve kap tokma gibi malzemelerin olanaklar el verdi ince az afl nan malzemelerden seçilmesi, Hava kilitlerinin kap lar ndan biri aç k iken di erinin kapal olmas n sa layacak bir düzenek ve akustik ve/veya optik uyar sistemlerinin bulunmas, Kap lar n yüksek temiz oda klas n olanaklar elverdi ince en az seviyede etkileyecek flekilde aç l p kapanmas, Kap lar duvar ile ayn kal nl kta olam yor ise, yüksek temiz oda klas n n oldu u bölümde ç k nt yapmayacak flekilde tasarlanmas, Kap lardan sinek ve böceklerin girmesinin önlenmesi, Köflelerin kolayca temizlenecek ve dezenfekte edilebilecek flekilde oluflturulmas, Bas nç farkl l klar olan bölgeler aras ndaki kap lar n kolayca kapanmas n sa layacak önlemlerin al nmas gereklidir. 4.3 Tavan ve Ayd nlatma sistemi ) 2005/231 MART 73

5 fiekil 5. Yer kaplamas Tavan sistemi de duvar sistemi ile ayn özelliklere sahip olmal d r (fiekil 4). S zd mnazl n güvenilir bir flekilde sa lanmas burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur, çünkü asma tavan aras sistem kurulduktan sonra ulafl lmas, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi oldukça zor ama mikroorganizmalar n geliflmesine elveriflli olan bir bölgedir. 4.4 Yer kaplamas Steril üretim alanlar nda yer kaplamas için seçilecek malzemenin ne olaca belki de yat r m yap l rken verilen en zor kararlardand r. Çünkü duvar ve tavan sistemi ile karfl laflt r ld zaman yer kaplamas n n üzerinde oldukça yo un bir trafik vard r. Bu yüzden çizilmeye ve afl nmaya dolay s yla mikroorganizma ve mantarlar n üreyece i aral klar n oluflmas na en yatk n yüzeydir. Ayr ca yer sisteminin tamir edilmesi veya de ifltirilmesi di er yap elemanlar ile karfl laflt r ld zaman oldukça zordur ve üretimin önemli derecede aksamas na sebep olur. Bu yüzden yer kaplamas seçimi yap l rken üzerinde öncelikle a r malzeme tafl yan paletlerin yo un olarak m çal flaca, yoksa daha çok üzerinde insanlar n ve hafif yüklerin mi olaca sorusunun cevapland r lmas gereklidir. E er üzerinde yo- un ve a r bir trafik olacaksa kullan lacak olan malzemenin mümkün oldu unca kal n (6-14 mm) homojen fugas z serilebilen bir /231 MART ) maddeden (pharmaterazzo) oluflmas gereklidir (fiekil 5). 1-3 mm kal nl ndaki fugas z yer kaplamalar, hafif yükler ve insan trafi i için uygundur. Bunun d fl nda afla da belirtilen noktalar da göz önünde bulundurmak gereklidir: Kolay çizilmeyen, mümkün oldu u kadar sert homojen maddelerden oluflmal d r, Yüzeyi mikroorganizmalar n geliflmesine olanak vermeyecek kadar pürüzsüz olup, ayn zamanda kaygan olmamal d r, Steril alanda kullan lacak olan kimyasal maddelere ve dezenfeksiyon maddelerine karfl dayan kl olmal d r, Özellikle s v lar n yo un olarak bir yerde toplanmas na olanak vermeyecek derecede düz olmal d r, Temizlik klas A ve B olan bölgelerde olanaklar el verdi ince gider olmamal d r. E er gider kullan lmas kaç n lmaz ise steriliteyi tehlikeye sokmayacak flekilde kapaklar n n olmas gereklidir, UV fl nlar ndan en az seviyede etkilenmelidir, Özellikle s k s k slak temizlik gerektiren hacimlerin ve steril alanlar n (A, B ve C s n f ) duvar yer ba lant lar yuvarlak, ç k nt - s z ve fugas z olmal d r. Di er alanlarda da duvar yer ba lant lar - n n yuvarlak, ç k nt s z ve fugas z olmas nda fayda olmakla berab e r, yat r m masraflar n yükseltmesi ve duvar panellerindeki esnekli i azaltt için getirece i faydalar n analizinin iyi yap lmas gereklidir. Patlama tehlikesi olan bölgelerde yer kaplamas yukar daki özellikler ile beraber iletken olmal d r, Yang n veya di er felaketlerde çevre ve yer alt sular n n kirlenmesini önlemek için ürün ile kirlenen suyu binan n içinde tutmal - d r. Yer kaplamas malzemelerinin seçiminde yat r m maliyetlerini düflük tutmak için verilecek olan yanl fl bir karar n ileride çok daha ciddi masraf ve kay plara sebep olmas kaç n lmazd r. 5. KL MLEND RME S STEM Steril alan n çal flt r lmas nda gerekli olan enerji giderlerinin en düflük seviyeye indirilebilmesi için, üretim flartlar ve ürün elverdi- ince çevrim havas ile çal flt r lmal d r. Çevrim havas ile çal flan sistemlerde çapraz bulaflman n emin bir flekilde önlenmesini sa lamak için kullan lacak olan filtrele klas n n, kademelerinin ve kalitesinin buna göre seçilmeleri gerekmektedir. laç sanayisinde baz ürünlerin çevrim havas ile iklimlendirilmesi kesinlikle yasakt r. Gece ve hafta sonlar nda, yani steril alanda hiç kimsenin bulunmad ve çal flma süreci nedeniyle partiküllerin ortaya ç kmad durumlarda hava miktar, sistemin çal flmas, yaln zca bas nc n tutulmas n sa lamaya yönelik oldu undan, hava debisi ve otomatik kontrol sadece bas nç farkl l n koruyacak flekilde tasarlanmal -

6 fiekil 6. klimlendimne cihaz düzeni d r. Ayn kural taze hava için de geçerlidir. Taze hava steril alanda çal flan kifliler için gereklidir ve d flar at lan at k havan n, ki buna art bas nç da dahildir, yerini al r. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu hava debisi düflürüldü ü zaman otomatik debi regülatörleri ile kanaldaki havan n oransal olarak ayarlanmas d r. E er bu ayar tam olarak yap lamazsa steril alanlardaki bas nç kontrolü b o z u l u r. Ayr ca odalar aras ndaki bas nç farkl l kap lar n aç l p kapanmas ndan en az seviyede etkilenecek flekilde tasarlanmal d r. Steril alanlar n iklimlendirilmesi ile ilgili isteklerde, yani s cakl n ve ba l nemin kontrolünde, üretimin gerektirdi i flartlar dikkate al n r. Baz hallerde üretimin türü ile ilgili nedenlerden s cakl k ve ba l nem, dar s n rlar içinde sabit tutulmak zorundad r. E er böyle bir talep söz konusu de ilse, s - cakl n en fazla C, ba l nemin ise % 40' aflmamas nda mikroorg a n i z m a l a r n h zl bir flekilde üremelerini önlemek için fayda vard r. klimlendirme sisteminin ödevi, üretim için gerekli olan s cakl k ve nem oranlar n n sa lanmas n n yan nda, steril alana partikülden ar nd r lm fl hava üflemek ve art eksi bas nç ayarlar n sa lamak, insan ve ekipmanlar n sebep oldu u s yükünün al nmas n, personelin temiz hava ihtiyac n n karfl lanmas n, proses at k havas n n uzaklaflt - r lmas n, çapraz kontaminasyonlar n engellenmesini, mikroorganizma say s n n düflürülmesi ve personelin rahat bir ortamda çal fl p konsantrasyonunu uzun zaman korumas n, en az iflletme masraf ile sa lamakt r. Bunun için klima cihaz, kanal sisteminin ve filtrelerin seçiminde baz özelliklerin göz önünde bulundurulmas gereklidir. fiekil 7. Ön filtre düzeni 5.1 Klima Cihaz Sistemin iyi çal flmas için klima cihaz n n seçiminde afla daki hususlara dikkat edilmesinde fayda vard r: Klima cihazlar DIN Klas lll'e göre en az 2500 Pa bas nca kadar s zd rmaz olmal d r, Cihazlar muhakkak çift cidarl olmal ve iyi bir dezenfeksiyonun sa lanmas için iç yüzeylerinin düz, panellerin birleflim yerlerinin de ç k nt s z olmas gerekir, Klima cihazlar n n düzeni DIN 1946 T4 belgeli s zd rmaz klape, ön filtre, (opsiyon 2. basamak filtre) gerekirse s geri kazan m serpantini, s t c, dezenfeksiyon hücresi, so utucu serpantin, dezenfeksiyon h ü c r e- si, gerekirse 2. basamak s t c serpantin, nemlendirici, vantilatör, susturucu, ikinci basamak filtre (filtre düzeni için lütfen 5.2'ye bak n z) fleklinde olmal d r (fiekil 6). Baz özel durumlarda özellikle tesisat kat nda klima cihaz için yeterli alan olmad zaman, nemlendiricinin, susturucunun ve ikinci basamak filtrenin kanal sistemi içine konmas nda, hijyenik olmas flart ile sak nca yoktur, Serpantinler, filtreler ve vantilatörler temizleme amac ile k zakl olup d flar ç kar - labilmelidir, Serpantinlerin üzerindeki hava h z mümkünse 2,5 m/s'yi geçmemelidir. Bu hem serpantinlerin mümkün oldu u kadar ince tutulup kolay temizlenebilmesini ve dezenfekte edilebilmesini, hem de vantilatörün az elektrik harcay p iflletme masraflar n n düflük olmas n sa lar. Bunun yan nda serpantin üzerindeki h z n düflük seviyede olmas, mikroorganizmalar n en fazla üredi i ortam olan damla tutucunun konulmas na da gerek b rakmaz, Serpantinlerin üzerinde mikrop tutmayan bir kaplaman n olmas, özellikle so utucu serpantinin üzerinde mikroorg a n i z m a l a r n oluflmas n en az seviyeye indirir, Is t c ve so utucu serpantinlerin kanatç k aralar ndaki mesafenin kesinlikle normal klima cihazlar nda oldu undan daha genifl olmas gereklidir, Yo uflma ve nemlendirici tavas, fan, filtre ve serpantin k zaklar muhakkak paslanmaz çelikten olmal d r, Filtreler, nemlendirici ve vantilatörün oldu u hücrelerde gözetleme cam ve lamba bulunmal d r, Nemlendiricilerin buharl olmas mikrop üremesini engellenece i için faydal d r, Is geri kazan m sistemi at k hava ile taze havan n birbirine kar flmayaca flekilde seçilmelidir. Vantilatörlerin seçiminde özel bir titizlik gösterilmelidir: Bunlar ön ve HEPA filtrelerin yükselen bas nç farklar n karfl layabilmek için yeterli rezerve sahip olmal d r. Va n t i l a t ö r, filtre sisteminin bas nç kayb yükselirken hacim ak fl çok az de iflti inden, geriye k vr ml vantilatörlerde oldu u gibi, mümkün oldu unca dik bir karakteristi e sahip olmal d r. Motor çal flma s s n mümkün oldu unca düflük tutabilmek ve böylece de so utma sisteminin iflletme gi- ) 2005/231 MART 75

7 derlerinden tasarruf edebilmek için, ayr ca vantilatörün çok iyi bir rand mana sahip olmas gereklidir. Vantilatörlerin direkt tahrikli motorlu yani kay fls z ve salyangoz hücresiz seçilmesinde fayda vard r. Bu hem vantilatör bölümünde mikroorganizma birikimini engeller hem de cihaz n içinin temizlemesi ve dezenfeksiyonunda büyük kolayl k sa lar. Filtrelerin kirlenmesinden ötürü artan bas nç kayb na orant l olarak hava debisinin ekonomik bir flekilde sabit kalabilmesi motorlar n üzerine frekans konventörü konulmas ile sa lan r. Genellikle normal klima cihazlar steril bölgelerin iklimlendirilmesinde kullan ld vakit, sistemdeki filtreler kirlendi inde artan bas nç, havan n cihazdan s zarak gitmesi gereken yere, yani steril bölgeye ulaflamamas na neden olmaktad r. Bu da zamanla steril bölgede mikrop say s n n artmas na, odalar aras ndaki bas nç farkl l klar n n bozulmas na, yani sistemin ifllerlili ini yavafl yavafl kaybetmesine sebep olmaktad r. Bu durum genellikle cihaz devreye al nd ktan bir iki sene sonra kendisini göstermeye bafllar. Bu aflamada kullan c, sistemi kurandan hiç bir fley talep edemez. Bu durumda tek çare, ön filtrelerin s k s k de ifltirilmesi, üretimin durmas, steril alanlar n kirlenmesi, validasyonun yap lmas ve validasyon maliyetlerinin yüksek olmas ndan ötürü oldukça pahal ya mal olan, HEPA filtrelerini zaman ndan oldukça evvel de ifltirmektir. 5.2 Filtreler Temiz ve steril üretim alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinde filtreler sistemin en önemli ekipmanlar n oluflturmaktad r ve normal havaland rma sistemlerinde kullan lan filtrelerden oldukça daha kaliteli filtrelerin seçilmesi gereklidir (fiekil 7). Filtre seçimi yap l rken afla da yaz l olanlara dikkat edilmelidir: Filtrelerin bafllang ç bas nç kay plar n n en düflük seviyede olmas hem iflletme masraflar n n düflük olmas n sa lamak hem de f i l t r e l e r, özellikle HEPA filtreler de ifltiri /231 MART ) lirken steril alan n kirlenmesi ve üretimin durmas n n sebep olaca kay plar n önlenmesi aç s ndan çok önemlidir, Torba filtrelerin tüm yüzeyinin kullan labilecek (yanaklar n birbirine de medi i) flekilde imal edilmifl olanlar n ömrü daha uzundur, Torba filtrelerin y rt lma olas l en düflük seviyede olan, sistem devreye girdi i zaman en az flekilde silkelenen malzemelerden imal edilmifl olmas nda fayda vard r, Torba filtrelerin birleflim yerlerinin kaynakl olmas sistemin emniyetini sa lamak için faydal d r, Cam elyaf ndan i m a l edilmifl torba filtreler kolayca y rt ld klar ndan ve sa l a zararl olduklar ndan kullan lmamasmda fayda vard r, HEPA filtrelerinin ise özellikle çerçevelerinin üzerinde mikrop üremesine olanak vermeyecek malzemelerden seçilmesinde fayda vard r, Özellikle HEPA filtrelerin üretimden sonra tek tek testinin yap ld na dair belge a l n m a l d r. Bu ayn zamanda haz rlanacak olan dokümanlar içinde gereklidir, HEPA filtrelerinin önünde koruma zgaras olmas nda montaj yap l rken zarar görmemeleri için, fayda vard r. Filtrelerin yerlefltirilmesi olanaklar elverdi- ince afla da tarif edildi i gibi yap lmal - d r. Basma taraf : 1. basamak ön filtre: Taze hava emme kanallar n n kirlenmesini önlemek için hemen d fl hava menfezinin arkas na yerlefltirilmelidir. 2. basamak ön filtre: klimlendirme cihaz - n n girifline yerlefltirilmelidir, 3. basamak filtre: 2. basamak filtrenin hemen arkas na (üretime ba l olarak opsiyon) 3. basamak aktif karbon veya aktif karbonlu kombine filtre: Özellikle üretim alan n n, kirli gazlar n ç kt sanayi bölgelerinde, fleh i r içinde, yüksek trafi in bulundu u otoban kenarlar nda vs. oldu u zaman, emilen taze havan n atmosferdeki gazlardan ar nmas n ve üretimin, laboratuar flartlar - n n bu gazlardan etkilenmesini önlemek amac ile aktif karbon filtre veya aktif karbonlu kombine filtre yerlefltirmenin faydas vard r (üreticinin iste ine ba l olan opsiyon), 4. basamak filtre: klimlendirme cihaz n n ç k fl nda susturucudan sonra yerlefltirilmelidir, Son basamak filtre (HEPA): Kanal sisteminin sonuna, menfez a z na yerlefltirilmelidir. Emme taraf : 1. basamak filtre: E er üretimden kaynaklanan toz serbest kal yorsa kanallar n pislenmesini önlemek için hemen emme menfezlerinin a z na yerlefltirilmelidir. Burada mikrop üreyip üremedi inin s k s k kontrolünün yap lmas gereklidir. 2. basamak filtre: Genellikle insan ve çevre için tehlikeli maddelerin d flar ya ç kmas n önlemek için at k hava cihaz ü z e r i n e veya kanal sistemine HEPA filtre yerlefltirilerek gerçeklefltirilir. 3. basamak filtre: nsan ve çevreye çok zararl olacak maddelerin d flar ya ç kmas n önlemek için 2. bir HEPA filtre, bekçi filtre olarak yerlefltirilmelidir. Özellikle hassas bölgelerde bulunan filtrelerin patlay p patlamad n kontrol etmek için bir optik ve akustik alarm sisteminin konmas nda fayda vard r. 5.3 Kanal Sistemi Kanal sistemi planlan rken mümkün oldu u kadar az enerji tüketilmesine dikkat edilmel i d i r. Özellikle steril üretim alanlar nda enerji tasarrufunu sa layan ek yat r mlar, kendilerini genel olarak k sa süre içerisinde amorti ederler. Tüm müdahale parametrelerinin tam anlam ile analizi, bu yaz n n s n rlar n çok aflacakt r. Ancak, afla da yine de en önemli noktalara de inilmeden geçilmeyecektir. Temiz ve steril alanlar için kurulan iklimlendimne sistemlerinde hava nakli nedeniyle oluflan enerji giderlerinin en düflük sevi-

8 yeye indirilmesi, bas nç kay plar n n azalt lmas ile sa lan r. Bununla ilgili önlemlere afla daki örnekler verilebilir: Kanal sistemi için mümkün olan en büyük kesitin seçilmesi, Çapraz geçifl ve çevrimlerin optimal tasar m, Susturucular n, zgara ve ayar kapaklar n n büyük boyutlarda seçimi, Filtrelerin bafllang ç bas nç fark, enerji tüketimini önemli ölçüde etkiledi inden, ön filtre ve HEPA filtrelerin büyük boyutlu seçimi, Kanal içi hava h z n n 5 m/s'yi geçmemesine dikkat edilmesi, Kanal sisteminin birleflim yerlerinde mikroorganizmalar n yerleflebilece i aral klar n en az seviyeye düflürülmesi, HEPA filtrenin son basamak olarak kullan ld sistemlerde Eurovent 2/2 klas C de tarif edilen flartlar n (test bas nc 2000 Pa) yerine getirilmesinin istenebilmesi, S zd rmazl k sa lan rken olanaklar elverdi ince az silikon kullan lmas, çünkü silikonun zamanla sertleflme ve aç lma olas l yüksektir, Kanal sisteminde gerekli yerlere temizleme ve dezenfeksiyon kapaklar konulmas, Kanal sisteminde oluflacak titreflimlerin zamanla kanal sisteminin kendi üzerinde ve asma tavanda ince aral klar n oluflmas na yol açma olas l na karfl ask elemanlar n n üzerinde titreflim yutucular bulunmas, K vr ml esnek ba lant lar n kullan m ndan olanaklar elverdi ince kaç n lmal, kullan lmas n n kaç n lmaz oldu u durumlarda ise bunlar n uzunlu unun 1,5-2 m'yi geçmemesine ve kolay dezenfekte edilebilmesine dikkat edilmesi, Kanal sisteminin parçalar monte edilmeden önce içlerinin temizlenmesi, Montaj biten bölümlerin a zlar kapat lmas na dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanal sisteminde yukar da belirtilenlerin d fl nda; üfleme menfezlerinin mümkün oldu u kadar yüksek kar fl m oranl olmas na, susturucular n hijyenik flartlara göre üretilmifl olmas na ve üretimden kaynaklanan partiküllerin kanal sistemine girmesini önlemek için emme menfezlerinin önüne filtre konmas na dikkat edilmelidir. 5.4 Hava Üfleme Metodunun Seçilmesi Temizlik klas A olan bölümlerde hava ak m n n laminer ve 0,45 m/s ± % 20 olmas tavsiye edilmektedir. Temizlik klas B ve C olan bölgelerde ise hava menfez önü HEPA filtrelerden geçirildikten sonra yüksek kar fl m menfezleri ile steril alana üflenir. Yüksek kar fl m oranl hava basma metodu, az partikül içeren hava ile partikül yo unlu unun azalt lmas ndan oluflur. Temiz kar fl m havas n n, odadaki hava ile mümkün oldu u kadar h zl kar fl m için ön koflul, ak flkan tekni i aç s ndan, al fl lagelmifl menfezler yerine havan n mümkün oldu u kadar yüksek kar fl m derecesini sa layan menfezlerle üflenmesidir. Yüksek kar fl ml hava ak m n n kullan ld bölgelerde partikül yo unlu unun azalt lmas için gerekli hava miktar n n hesaplanmas, genelde beklenen partikül emisyon oran ndan ve buna ba lant l olarak mikroorganizma say s ndan yola ç k larak yap l r. Ayr ca GMP ve ISO gibi kurallarda da gerekli olan hava de iflim katsay lar ile ilgili tavsiyelerde bulunulm u fl t u r. Hava üfleme metodu seçilirken esas olarak afla daki hususlara dikkat etmek gereklidir: Ürünün nas l bir ortamda ve temiz oda klas nda üretilece ini belirlemek, Ürünün çal flan insanlara zarar vermesini önlemek, Çal flan insanlar n ürünü kirletmelerini önlemek, Hava yolu ile çapraz bulaflma tehlikesini ortadan kald rmak. 6. filetmeye ALMA VE TESTLER Testlerin nas l yap lmas ve dokümanlar n nas l haz rlanmas gerekti i bu yaz n n çerçevesini aflaca için ayr bir makalede detayl olarak ele al nacakt r. flletmeye alma ve testler genel olarak afla - daki iflleri içermektedir: Tüm havaland rma sisteminin ayar n n yap lmas ve otomatik kontrol sisteminin tüm kontrolü varsa yanl fllar n düzeltilmesi ve belgelendirilmesi, Sistemdeki vanalar, debi regülatörleri, yang n damperleri, motorlu damperler vs gibi bütün ekipmanlar n tek tek ifllerli inin tespiti ve belgelendirilmesi, Kanal hava kaçak testlerinin yap lmas ve belgelendirilmesi, klimlendirme cihaz testlerinin yap lmas ve belgelendirilmesi (serpantin kapasiteleri, hava kaçak testi, fan devir say s, çekilen ak m vs), Filtre kaçak testlerinin tek tek yap lmas ve belgelendirilmesi, Sistemdeki tüm filtrelerin alt nda partiküllerin kalibre edilmifl olan lazer partikül ölçme cihaz ile yap lmas, Tüm odalardaki tozluluk oran n n lazer partikül ölçüm cihaz ile tespit edilmesi, Tüm odalar n dekontaminasyon zaman n n tespiti, Is ve nem ayarlar n n sensörlerin bulundu u yerlerde ve odalar n içlerinde yap lmas ve kalibre edilmifl olan cihazlarla tespiti ve belgelendirilmesi, Kanal sistemi üzerinde hava debi ölçümleri. Bu ölçümlerin sonuçlar n n ayn zamanda kanal sistemindeki ölçüm noktalar n n üzerinde ve dosyada belgelendirilmesi, Tüm odalardaki art ve/veya eksi bas nç testlerinin yap lmas ve belgelendirilmesi, Kanal sistemini temizlemek için hava bas ld ktan sonra bütün ön filtrelerin de ifltirilmesi ve ard ndan HEPA filtrelerin yerlefltirilmesi, ) 2005/231 MART 77

9 Temiz alan s n flamas için partikül ve mikroorganizma tayinleri, Tüm test sonuçlar n n normlara uygun bir flekilde belgelendirilmesi, Sistemi iflletecek olan elemanlar n e itilmesi, sisteme al flt r lmas, Sistemin son ayarlar n n yap lmas ve iflletmeciye teslim edilmesi gereklidir. 7.DOKÜMANTASYON Steril üretim alanlar n n iflletmeye al nmas ve testlerinin yap lmas ndaki ve bunu takiben dokümanlar n etrafl bir flekilde haz rlanmas ndaki en önemli amaç, üretim için gerçeklefltirilen flartlar n tekrarlanabilirli inin ve geriye dönük olarak istenilen flartlar n kontrol edilmesinin sa lanmas d r. Steril üretim alanlar n n klimlendirme sistemleri di er temiz oda klimlendirme sistemleri ile karfl laflt r ld zaman çok daha s k kontrol edilmektedir. Bu kontrollerin sa l kl bir flekilde yap lmas n sa lamak için sistemde ölçüm yap lan yerlerin kolay eriflebilir olmas ve çizimlerde bu yerlerin belirtilmesi gereklidir. Sistem devredilirken afla da yaz l olan dokümanlar eksiksiz olarak verilmelidir: Sistemin çal flma prensibinin tarifi, hava debi tablolar, Sistem ak fl flemas. Sistem ak fl flemas nda hangi parçalar n nerelerde kullan ld n n tipleri ile birlikte ayr nt l bir flekilde belirtilmesi, Otomatik kontrol flemalar, Elektrik flemalar, Ayr nt l kanal çizimleri. Kanal çizimlerinde kanal parçalar n n hangi büyüklükte olduklar, sensörlerin ve kanal ekipmanlar n n kanal sisteminde nerelere yerlefltirildiklerinin, isim ve tipleri ile tek tek ayr nt l olarak belirtilmesi, Ayr nt l boru ve ekipman çizimleri. Buradada kanal çizimlerindeki kriterler geçerlidir. Ana hatlar üzerinde yap lm fl olan debi ölçümleri, Partikül ölçüm protokolleri. Partikül ölçüm protokolünde her filtrenin alt ndaki partikül say s ve odan n çeflitli yerlerinde yap lm fl olan partikül ölçümlerinin tek tek belirtilmesi, Ekipman ifllerlilik testinin, partikül, s ve nem ölçümlerinin protokolleri, Temiz odadaki ölçümlerde kullan lm fl olan tüm ölçüm cihazlar - n n kalibre edilmifl oldu una dair belgeler (partikül ölçüm cihaz, s ve nem ölçüm cihazlar, sensörler, so utma gurubunda kullan - lan manometreler, bas nç ölçüm cihaz, ayd nlatma ve ses ölçüm cihaz vs), Sistemde kullan lm fl olan tüm cihazlar n kullan m k lavuzlar (nemlendirici, klima cihaz, so utma gurubu, otomatik kontrol sistemi, ayd nlatma armatürleri, vs), /231 MART ) Sistemde kullan lm fl olan tüm malzemelerin prospektüsleri ve kullanma k lavuzlar, flletmeci için gerekli olan ak m flemas n n, otomatik kontrol flemas n n, proje çizimlerinin, kullanma k lavuzlar n n, tüm kanal ekipmalarm n el kitaplar n n, sertifikalar n ve test sonuçlar n n bir dosya halinde düzenlenmesi, Yap lan ifller ile ilgili Standart Operasyon Prosedürleri (SOP), De ifliklik kay tlar, E itim kay tlar, Doküman teslim belgesi (liste ile birlikte) verilmelidir. 8. SONUÇ Yat r m aflamas nda yap lacak olan iyi bir analiz, iflletme giderlerinden sa lanacak tasarruflarla k sa süreli amortizasyonlar da beraberinde getirebilmektedir. Ço u zaman gözard edilen bu noktan n steril ve temiz alanlardaki iklimlendirme sisteminin günün yirmidört saati ve senenin üçyüzaltm flbefl günü çal flt dikkate al - nacak olursa, ihtiyaca yönelik planlanm fl olan bir iklimlendirme sisteminin özellikle iflletmeler için ne kadar önemli oldu unu ortaya ç kar r. Yat r m yaparken ucuz sistem ve malzeme almak en geç bir iki sene içinde yat r m masraflar n n çok üzerinde iflletme masraflar na ve üretim kayb na yol açaca ndan, rekabet ortam nda önemli ekonomik yaralar al nmas na sebep olacakt r. Steril alanlar sadece iklimlendirme aç s ndan ele almay p; duvar, kap, pencere, zemin kaplamas n ayd nlatma ile bir bütün olarak görmenin önemle belirtilmesi gereklili ini ve bu yüzden de bu alanlar n planlama ve özellikle malzeme seçimi ve uygulama aflamas nda özel olarak ele al n p, steril alan yap m n n iflinin uzman olan firmalara verilmesinin gerekli oldu unu vurgulamak istiyorum. Steril üretimde temizlik klas n iflletmeye al rken sa lamak zor de ildir, ama özellikle büyük bir yat r m yap ld zaman mikroorg a n i z m a l a r n bu alanlara yerleflip üremesini önlemek bütünsel bir planlamayla, kaliteli ve uzun ömürlü malzeme seçimine ba l d r. KAYNAKLAR [1] Leitfaden für die gute Herstellungspraxis Band 4 [2] ISO [3] VDI 2083 Blatt 2 [4] Kelticka, G; Mayr, E; Energiebedarf von Reinraumkomponenten Schriftenreihe der SRRT Reinraumtechnik Band 4 [5] Kenter, M; Bartz, Dr. H; Kostenminimierung von Reinraumanlagen Sonderdruck aus Technik am Bau [6] Leonhard VVeiss; "Pharmaterazzo yerkaplamas firma dokümanlar " [7] Ritten/vandsystem; Duvar Panelleri firma dokümanlar [8] Freudenberg-Viledon Filtreleri Firma dokümanlar [9] BDK-Almanya Laminer Ak m Kabinleri Firma dokümanlar [10] Kenter, M.; Hijyenik Klima Sistemleri (Anios - Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastene nfeksiyonlar Sempozyumu, Ekim 1999, Samsun) [11] Özkaynak, Prof. Dr. Taner, Mak. Yük. Müh; Hijyenik Ortam Klima Santralleri ve Kaynak Sistemlerinde Aranan Özellikler (TTMD Dergisi, May s-haziran 2001). [12] Amschler, Dr. Uwe; Behördenanforderungen an Reine Bereiche und deren Konzepte (Svviss Pharma23, 2001) [13] Bilge, Dr. Mustafa. Mak. Yük. Müh; Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri (TTMD Dergisi, May s- Haziran 2001). [14] Kenter, M; Steril Üretimde Temiz Oda Planlama Kriterleri (TTMD Dergisi, Mart-Nisan 2003). [15] nflel Ltd. Temiz Oda Uygulama El Kitab.

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ

TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ 1 TEMİZ VE STERİL ÜRETİM ALANLARI PLANLAMA KRİTERLERİ H. Metin KENTER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalatında, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak

Detaylı

Hastanede Steril Alan Planlama Kriterleri

Hastanede Steril Alan Planlama Kriterleri 018 Kenter 25/12/01 10:16 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastanede Steril Alan Planlama Kriterleri Prof. Dr. H. Metin Kenter Weiss Klimatechnik GmbH Girifl Hastanelerde steril

Detaylı

Temiz Oda ve Hijyenik Klima Sistemi Tasar m ve Ödevleri Planning of Cleanroom and The Task of an HVAC System

Temiz Oda ve Hijyenik Klima Sistemi Tasar m ve Ödevleri Planning of Cleanroom and The Task of an HVAC System TTMD Dergisi 49 (2007) 21-28 ISSN 1302-2415 Temiz Oda ve Hijyenik Klima Sistemi Tasar m ve Ödevleri Planning of Cleanroom and The Task of an HVAC System Metin Kenter; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Temiz odalar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

STERİL VE TEMİZ ÜRETİM ALANLARIN TASARIMINDA, TESİSAT MÜHENDİSİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

STERİL VE TEMİZ ÜRETİM ALANLARIN TASARIMINDA, TESİSAT MÜHENDİSİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers VI. INTERNATIONAL HVAC+R TECHNOLOGY SYMPOSIUM 3-5 May 2004 Istanbul STERİL VE TEMİZ ÜRETİM ALANLARIN TASARIMINDA, TESİSAT MÜHENDİSİ AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

TEMİZ ODA TASARIMI VE İKLİMLENDIRME SİSTEMININ TEMIZ ODA LARDA ÖNEMİ

TEMİZ ODA TASARIMI VE İKLİMLENDIRME SİSTEMININ TEMIZ ODA LARDA ÖNEMİ _ 529 TEMİZ ODA TASARIMI VE İKLİMLENDIRME SİSTEMININ TEMIZ ODA LARDA ÖNEMİ Metin KENTER ÖZET Temiz odalar sadece hastaneler, ilaç ve gıda üretimi gibi insan sağlığını ilgilendiren konularda değil, aynı

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TEMĐZ VE STERĐL ÜRETĐM ALANLARI PLANLAMA KRĐTERLERĐ

TEMĐZ VE STERĐL ÜRETĐM ALANLARI PLANLAMA KRĐTERLERĐ Makale TEMĐZ VE STERĐL ÜRETĐM ALANLARI PLANLAMA KRĐTERLERĐ H. Metin KENTER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalatında, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak

Detaylı

Hastanelerde Steril Alan Planlama Kriterleri H. Metin Kenter; Dipl. Ing. Yük. Is ve Enerji Müh.

Hastanelerde Steril Alan Planlama Kriterleri H. Metin Kenter; Dipl. Ing. Yük. Is ve Enerji Müh. Hastanelerde Steril Alan Planlama Kriterleri H. Metin Kenter; Dipl. ng. Yük. s ve Enerji Müh. ÖZET Son y llardaki geliflmeler, planlamac lar hastanelerdeki steril alanlarda daha fazla ekonomik olma yönünde

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZMA ESER KONSERVASYONU HİZMET İÇİ EĞİTİM KILAVUZU I. Konservasyon Nedir? Pasif konservasyon (önleyici koruma) prensipleri

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.5.1 (Silindi) 5.5.2 Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359) 5.5.2.1 Genel 5.5.2.1.1 Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Europass Sertifika Eki (*)

Europass Sertifika Eki (*) Europass Sertifika Eki (*) Türkiye 1. SERTİFİKANIN BAŞLIĞI (1) Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 4) (1) Anadilde yazıldığı şekliyle. 2. SERTİFİKA

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 www.pratikevim.com SEMBOLLER Duvar Kalınlığı Zemin Ölçüsü Zemin Ölçüsü 1.Kat Ölçüsü Çatı Altı Ölçüsü Hacim Çatı Altı Hacim Toplam Yükseklik Ön çıkıntı Çatı Alanı Duvar Yüksekliği

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Tesisat Mühendisli i Dergisi Say : 92, s. 17-22, 2006 Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Prof. Dr. Karl-Josef Albers * Bu makale, Alman So utma ve klimlendirme Tekni i Derne

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı