Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS"

Transkript

1 Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar Önkoşul(lar)-var ise Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Dersin verilme şekli Kaynaklar Yok Türkçe Seçmeli Yüz yüze Anlatım Sunum Yapma Prof. Dr. Zümriye Aksu Genellikle kimya mühendislerinin çalıştığı proseslerin ürettiği atıksular hakkında temel bilgilerin öğrencilere aktarılması ve çeşitli atık su kaynaklarının öğrencilere tanıtılması. Atıksuların fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtımları konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi ve atıksu arıtımında teknik yeterliliğin sağlanması. Bilgiyi pratikte uygulayabilme ve modern bir atık su arıtım prosesini tasarlayabilme becerisini geliştirmek. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisini kazandırmak Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini anlamayı sağlamak. Literatüre ve bilgiye erişme yollarını öğrenme ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseme becerisini kazandırmak. Mesleki etik kavramını aşılamak. İstenilen ihtiyaçları karşılamak için bir atıksu arıtım prosesini tasarlama becerisi Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Mühendislik çözümlerinin global ve toplumsal bağlamdaki etkilerini anlamak için gerekli olan kapsamlı bilgi Hayat boyu öğrenmenin gerekli olduğunun farkında olma ve benimseme Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Çağın sorunları hakkında bilgi edinme Kirliliğin çevresel etkileri Atıksu arıtma yöntemleri. Biyolojik arıtma yöntemlerinin prensipleri Aerobik arıtım Anaerobik arıtım Matematiksel modelleme, ekonomi ve biyolojik arıtım prosesi tasarımı Endüstriyel tesislerde atıksu arıtma uygulamaları Yüz yüze Ders Kitabı: Metcalf and Eddy, Inc., Wastewater Engineering-Treatment and Reuse, McGraw-Hill, Yardımcı kaynaklar: H. S. Peavy, D. R. Rowe, G. Tchobanoglous, Environmental Engineering, McGraw-Hill, 1984 Form IIIb ( English): Course Information Course Name Code Semester Theory (hours/week) Application (hours/week) Laboratory (hours/week) National Credit ECTS

2 Wastewater Treatment Prequisites Course language Course type Mode of Delivery (face to face,distance learning) Learning and teaching strategies Instructor (s) Course objectives Learning outcomes Course Content Mode of Delivery (face to face,distance learning) KMÜ 648 Spring None Turkish Elective Face to face Lecture Presentation Prof. Dr. Zümriye Aksu The course aims; To give the students the basic theoretical knowledge and eamples about the wastewater sources produced by the processes which chemical engineers used etensively, and physical, chemical and biological treatment methods used to clean wastewater and to instill technical competence in wastewater treatment To develop an ability to apply knowledge to practice and to design a modern wastewater treatment process To instill technical competence in mathematics, science and engineering. To provide opportunities to obtain the broad background, including contemporary issues necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal contet. To instill an ability to learn the routes to access literature and information and engage in life-long learning To instill professional ethics. An ability to design a waste water treatment process to meet desired needs An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal contet Recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning An understanding of professional and ethical responsibility Knowledge of contemporary issues Environmental view of pollution. Wastewater treatment methods. Principles of biological treatment methods. Aerobic treatment and mass transfer. Anaerobic treatment. Mathematical modeling, economy and design of biological treatment method. Applications of wastewater treatment at industrial plants. Face to face Face to face Tet Book: Metcalf and Eddy, Inc., Wastewater Engineering-Treatment and Reuse, McGraw-Hill, 2003

3 References References: Peavy, H. S., Rowe D. R., Tchobanoglous, G., Environmental Engineering, McGraw-Hill, 1984 Form IVa ( Türkçe): Haftalara göre işlenecek konular Haftalar İşlenecek konular 1. Hafta Atıksuların tanımı ve atıksu kaynakları 2. Hafta Atıksuların Özellikleri; Atıksuların fiziksel özellikleri, Atıksuların kimyasal özellikleri (BOD, COD, vb.), Atıksuların biyolojik özellikleri 3. Hafta Atıksuların arıtım yöntemlerinin sınıflandırılması; Birincil arıtım yöntemleri, İkincil arıtım yöntemleri, Üçüncül arıtım yöntemleri. 4. Hafta Birincil arıtım yöntemleri; Ayırma, Karıştırma, Filtrasyon 5. Hafta Sedimentasyon, Koagülasyon-Flokülasyon, Floatasyon 6. Hafta İkincil arıtım yöntemleri; Mikroorganizmalar ve bunların arıtımdaki rolü. 7. Hafta Kesikli ve sürekli sistemlerde mikrobiyal büyüme kinetiği 8. Hafta Ara sınav 9. Hafta Atıksuların biyolojik arıtım yöntemleri 10. Hafta Atıksuların oksijenli ortamda arıtım yöntemleri (aktif çamur prosesi, damlatmalı filtreler, vb.) 11. Hafta Atıksuların oksijensiz ortamda arıtım yöntemleri 12. Hafta Üçüncül arıtım yöntemleri; Kimyasal çöktürme, Adsorpsiyon, İyon değiştirme, Dezenfeksiyon İşlemleri 13. Hafta Endüstriyel tesislerde atıksu arıtma uygulamaları (sunumlar) 14. Hafta Endüstriyel tesislerde atıksu arıtma uygulamaları (sunumlar) 15. Hafta Genel sınava hazırlık 16. Hafta Genel sınav Form IVb (İngilizce): Course outline weekly Weeks Topics 1. Introduction, Definition of wastewater, Wastewater sources, Properties of wastewaters 2. Characteristics of wastewaters; Physical characteristics of wastewaters,

4 Chemical characteristics of wastewaters (BOD, COD, etc.), Biological characteristics of wastewaters 3. Classification of wastewater treatment methods; Primary treatment methods Secondary treatment methods,tertiary treatment methods 4. Primary treatment methods; Screening, Miing, Filtration 5. Sedimentation, Coagulation-Flocculation, Flotation 6. Secondary treatment methods; Microorganisms and their roles in wastewater treatment 7. Microbial growth kinetics in batch and continuous systems 8. Midterm eam 9. Types of biological wastewater treatment processes 10. Aerobic wastewater treatment processes (Activated sludge process, trickling filter, etc.) 11. Anaerobic wastewater treatment processes 12. Tertiary treatment methods; Chemical precipitation, Adsorption, Ion echange, Disinfection Processes 13. Applications of wastewater treatment at industrial plants (presentations) 14. Applications of wastewater treatment at industrial plants (presentations) 15. Preparation to final eam 16. Final eam Form Va : Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Devam (a) - - Laboratuar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödevler - - Sunum 1 25

5 Projeler - - Seminer - - Ara Sınavlar 1 25 Genel sınav 1 50 Toplam Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak değerlendirme sisteminde kullanılabilir Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik maddeleri geçerlidir Form Vb (İngilizce): Assesment methods Course activities Number Percentage Attendance - - Laboratory - - Application - - Field activities - - Specific practical training - - Assignments - - Presentation 1 25 Project - - Seminar - - Midterms 1 25 Final eam 1 50 Total Percentage of semester activities contributing grade succes 50 Percentage of final eam contributing grade succes 50 Total 100

6 Form VIa: AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü Ders Süresi (14 ) Laboratuvar Uygulama Derse özgü staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlara hazırlanma süresi Genel sınava hazırlanma süresi Toplam İş Yükü 271 Ders için harcanan zaman 271 saat, 1 kredi yaklaşık 30 saat, 271/30 saat = 9 AKTS kredisi Form VIb (İngilizce): WORKLOAD AND ECTS CALCULATION Activities Number Duration (hour) Total Work Load Course Duration (14) Laboratory Application Specific practical training Field activities Study Hours Out of Class (Preliminary work, reinforcement, ect)

7 Presentation / Seminar Preparation Project Homework assignment Midterms ( Study duration ) Final Eam (Study duration) Total Workload 271 Form VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Program yeterlilikleri Katkı düzeyi Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini ileri düzeyde anlar ve uygular. 2. Kimya Mühendisliği alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirme, derinleştirme, yürütebilme becerisi kazanır. 3. Kimya Mühendisliği ile ilgili güncel gelişmeleri etkin bir şekilde izlemede yaşam boyu öğrenme felsefesinin ve olanaklarının farkındadır. 4. Kimya Mühendisliği alanında en yeni bilgilere ulaşma, bu bilgileri kavrayabilme ve araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri üst düzeyde kullanma yeterliliğine sahiptir. 5. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar. 6. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular, yönetir ve sonuçlandırır. 7. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur. 8. Kimya Mühendisliği alanına ilişkin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel alandaki gelişmelerin

8 eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapıp, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktararak mesleğe ilişkin algıları ve öngörüleri olumlu yönde geliştirmeye katkıda bulunur. 9. Uzmanlık alanındaki özgün fikirleri, gelişmeleri ve bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal platformlarda ilgili paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak sonuç ve çözüm odaklı olarak paylaşır. Form VIIb (İngilizce) : MATRIX OF THE COURSE LEARNING OUTCOMES VERSUS PROGRAM OUTCOMES Program Outcomes Contrubition level understanding basic sciences, mathematics and engineering sciences and applying them at an advanced level. 2- developing, deepening and conducting the current and advanced knowledge in the Chemical Engineering field utilizing a unique thought and research process. 3- being aware of the life-long learning philosophy and its opportunities in effective monitoring of current developments in Chemical Engineering. 4- using the methods necessary to be able to access to, understand the latest information in the Chemical Engineering field, and perform research proficiently. 5- making and implementing a comprehensive study that is a new scientific method or technological product/process, that brings innovation to science/technology, or is an application of a known method into a new field. 6- detecting, designing, implementing, managing and completing a unique research process independently. 7- contributing to the literature of science and technology by publishing outcomes of their own

9 academic work in respected academic environments. 8- contributing to the development of the predictions and perceptions on the profession in a positive way, by the means of transferring the scientific, technological, social and cultural developments in the Chemical Engineering field to the society, with scientific objectivity and ethical responsibility. 9- sharing unique ideas, developments and scientific studies with stakeholders in written or verbal format in a results- and solution-oriented way, in national or international, scientific and social platforms.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13108 Bahar 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Hazardous Waste Management: Treatment and Disposal Kodu

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yapı Malzemelerinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

COURSE INFORMATION FORM

COURSE INFORMATION FORM T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE 586332 COURSE NAME HEAT TRANSFER SEMESTER

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili İŞ HUKUKU VE YARGISI 1- Ders Bilgileri Dersin Adı İş Hukuku ve Yargısı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS 7601409 4 2 - - - 3,93 Önkoşul(lar) - 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri Course Name Railway Signalling Systems Kodu (Code) RSM 511E Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 TÜRKİYE EKONOMİSİ MLP13208 4 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13214 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili TÜRKÇE

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Çevre ve Yapı Tasarımında Ses Kontrolü Yöntemleri Methods of Noise Control in Environmental Design Kodu (Code)

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

Piri Reis University COURSE CATALOGUE FORM DERS KATALOG FORMU

Piri Reis University COURSE CATALOGUE FORM DERS KATALOG FORMU Piri Reis University COURSE CATALOGUE FORM DERS KATALOG FORMU Dersin Adı Düzlem Seyir (Seyir-) Course Name Plane Navigation (Navigation-) Ders Uygulaması, Saat/Hafta Course mplementation, Hours/Week Kodu

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı