TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS"

Transkript

1 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ) Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz Adý o programa tercih listenizde Koþullar yer vevermeyiniz. Bu uyarýlarý göz karþýlaþabilirler. Adý önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu Açýklamalar tür tercihlerinizdeki * programlardan 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, Açýklamalar yargý, yürütme * organlarýnýn veya birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) için yapýlan tercihler (2) iþleme konmaz; Merkezi (3) (4) Yerleþtirme (5) (6) (7) Ýþlemi, ilgili (8) adayýn (9) bu programdan (10) (11) sonra (12) a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan atamasý istenebilecektir. yapýlmamaktadýr. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 0,08 18,31 24, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,50 23,45 32, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 *** 8,40 12, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** 11,89 16, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75,77 *** 5,82 30, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,74,75 0,49 15,42 26, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75 0,01 7, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,74,75 0,19 11,52 19, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,52 15,77 26, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 0,02 7,33 31, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,05 9,60 36, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75 *** 2,69 17, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** 4,34 23, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,74,75,80 0,01 6,35 29, Biyoloji (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,74 3,46 37, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,28 5,76 45, Fizik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,74 3,88 39, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,28 6,43 48, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,74 1,54 29, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,74 0,03 16, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,28 0,35 22, Psikoloji 4 EA ,15,16,74 0,23 12, Tarih 4 SÖZ ,15,16, Ýktisat 4 EA ,15 22, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,74 27, Ýþletme 4 EA ,93 20, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,68 26, Kamu Yönetimi 4 EA ,07 21, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,71 26, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,66 17, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA Týp Fakültesi 6 SAY *** 4, Adý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,74,78 5,42 44,56 65, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4 SAY ,74 *** 11,12 15, Akçakoca Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA ,74 1,91 28,60 52, Düzce Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 SAY ,73 45, Orman Mühendisliði 4 SAY ,78 52, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,74 4,62 41, Düzce Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,74,78 7,78 52,50 77, Düzce Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,74, Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,74,75 0,02 16,37 22, Mobilya ve Dekorasyon Öðr. 4 SAY ,72,74 10,04 60,18 86, Tasarým ve Konstrüksiyon Öðr. 4 SAY ,74 25,99 98,99 99, Yapý Öðretmenliði 4 SAY ,74 27,79 99,26 99, Düzce Týp Fakültesi 6 SAY *** 5, ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,13 10,45 18, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,37 13,94 23, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Arkeoloji 4 SÖZ ,26 17, Biyoloji 4 SAY ,90 52, Kimya 4 SAY ,29 40, Matematik 4 SAY ,45 23, Sosyoloji 4 EA ,80 27, Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Týp Fakültesi 6 SAY 60 2 *** 4, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,17 36, Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,24 91,

2 48 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78,80 14,30 75,44 96, Hemþirelik 4 SAY ,38,78,80 5,92 46,34 68, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16,79 1,03 21,07 37, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 EA ,11,15,16, 79,80,250 1,34 23,82 42, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (ÝÖ) 4 EA ,2,79,80, Nazilli Ýktisat 4 EA ,56 25, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,31 31, Ýþletme 4 EA ,02 20, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,92 28, Maliye 4 EA ,36 24, Maliye (ÝÖ) 4 EA Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,23 12,09 20, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,04 8,71 34, Biyoloji 4 SAY ,16 57, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,81 66, Coðrafya 4 SÖZ ,08 11, Fizik 4 SAY ,96 56, Kimya 4 SAY ,40 44, Matematik 4 SAY ,72 25, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,78 31, Sosyoloji 4 EA ,18 30, Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA Tarih 4 SÖZ ,13 13, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,17 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,05 9, Ýktisat 4 EA ,71 26, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,62 33, Ýþletme 4 EA ,30 23, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,26 31, Maliye 4 EA ,73 27, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,58 33, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 4 SAY ,57 38, Maden Mühendisliði 4 SAY ,37 75, Seramik Mühendisliði 4 SAY ,80 59, Seramik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,90 73, Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,06 17,96 24, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði 4 SAY ,94 59,83 86, Metal Öðretmenliði 4 SAY ,77 94,75 99, Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY Yapý Öðretmenliði 4 SAY ,68 99,52 99, Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Týp Fakültesi 6 SAY 40 1 *** 4, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,68 42, Afyon Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 8,15 53,76 79, Uþak Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,23 12,08 20, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,54 16,00 27, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,03 8,50 34, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,06 10,01 37, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 2,92 18, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,01 4,48 24, Uþak Coðrafya 4 SÖZ ,10 11, Matematik 4 SAY ,23 28, Matematik (ÝÖ) 4 SAY Tarih 4 SÖZ ,14 13, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,03 8, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ Uþak Ýþletme 4 EA ,10 30, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,82 35, Kamu Yönetimi 4 EA Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Maliye 4 EA ,42 32, Maliye (ÝÖ) 4 EA Uþak Makine Mühendisliði 4 SAY ,90 26, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,18 20, Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY Uþak Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 8,89 56,22 82, AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 0,42 14,61 24, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,03 8,00 14, Arkeoloji 4 SÖZ ,23 16, Biyoloji 4 SAY ,07 43, Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Fizik 4 SAY ,57 41, Kimya 4 SAY ,22 36, Matematik 4 SAY ,05 17, Sosyoloji 4 EA ,25 23, Tarih 4 SÖZ ,09 11, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,10 11, Hukuk Fakültesi 4 EA *** 4,

3 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 49 Adý 2003 Adý Ýktisat 4 EA ,16,44 0,56 16, Ýþletme 4 EA ,16,126 0,39 14, Kamu Yönetimi 4 EA ,68 17, Maliye 4 EA ,85 19, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,16,44 0,30 13, Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,06 10, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,46 1,95 31, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,46 0,02 16, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,25 47, Makine Mühendisliði 4 SAY ,01 14, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,97 77, Týp Fakültesi 6 SAY ,16,126,134 *** 3, Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,16,126 0,11 18, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,16,126 3,66 38, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,16,19,126 14,73 77, Antalya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78 14,08 74,60 95, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78 4,74 42,24 61, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,19 11,50 19, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,76 18,35 31, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,92 19,99 34, Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2 1,46 24,86 44, Antalya Akseki Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 7,23 50,66 75, Burdur Veteriner Fakültesi 5 SAY ,62 38, ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY 80 2 *** 6, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 SÖZ ,21 15, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,19 15, Sosyoloji 4 EA ,93 20, Tarih 4 SÖZ ,09 11, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,16 0,01 5, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127,162 0,14 32,36 64, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,46,75 *** 9,23 13, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127,162 2,19 43,18 73, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 6,28 9, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77,162 *** 3,41 26, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL 30 1,68, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,80 0,01 4,80 25, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 0,25 12,39 21, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,03 7,96 14, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,01 5,27 26, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,80 0,01 5,40 26, Fen Fakültesi Biyoloji 4 SAY ,16 2,87 35, Fizik 4 SAY ,16 3,16 36, Ýstatistik 4 SAY ,16 0,61 24, Kimya 4 SAY ,16 1,13 27, Matematik 4 SAY ,16 0,01 14, Hukuk Fakültesi 4 EA *** 4, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,59 16, Ýktisat 4 EA ,35 13, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,84 19, Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 0,01 5, Ýþletme 4 EA ,17 11, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,65 17, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 *** 4, Maliye 4 EA ,63 16, Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 SÖZ ,17,86 0,09 11, Ýletiþim 4 SÖZ ,15,16 0,03 8, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ ,17,86 *** 3, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,17,86 0,05 9, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 4, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,17,86 1,28 28, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 5, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** 6, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,17,86 *** 12, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,17,86 0,01 15, Malzeme Bilimi ve Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 0,37 22, Mimarlýk 4 SAY ,17,72,86 *** 11, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 SAY ,72 *** 11, Moda Tasarýmý 4 EA ,46,72 0,91 19,92 34, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 SAY ,15,16 *** 2,54 5, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 EA ,15,16 *** 1,02 2, Uçak Gövde-Motor Bakým 4 SAY ,11,15,16 *** 9,35 13, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 EA ,15,16 0,74 18,12 31, Açýköðretim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65,77 *** 20,23 51, Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9,13 0,67 17,39 30, Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 EA 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 EA 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 EA 9, Maliye (Açýköðretim) 4 EA 9, Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 EA 9,

4 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127 2,82 45, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 12, Antropoloji 4 EA ,94 28, Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,97 88, Arkeoloji 4 SÖZ ,21 15, Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA ,50 25, Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,05 68, Coðrafya 4 SÖZ ,06 9, Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ ,08 10, Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,58 51, Dil Bilimi 4 DÝL *** 22, Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,16 87, Felsefe 4 EA ,73 18, Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127 2,52 44, Halkbilim 4 SÖZ ,18 14, Hindoloji 4 DÝL ,53 83, Hititoloji 4 SÖZ ,25 17, Hungaroloji 4 DÝL ,72 82, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 11, Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,01 28, Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** 27, Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 10 1 *** 20, Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,31 56, Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,91 53, Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,17 76, Psikoloji 4 EA ,01 5, Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,74 41, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,18 14, Sinoloji 4 DÝL ,99 55, Sosyoloji 4 EA ,55 16, Sümeroloji 4 SÖZ ,25 16, Tarih 4 SÖZ ,08 11, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ *** 4, Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,32 91, Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,62 63, Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,90 *** 4, Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY *** 5, Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,46,75 *** 7,39 11, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,46,75 0,07 9,40 16, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75 *** 3, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,46,75 0,01 7,38 13, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 0,01 6,11 28, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 0,01 4,57 24, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY ,67 42, Biyoloji 4 SAY ,66 30, Fizik 4 SAY ,63 30, Ýstatistik 4 SAY ,03 17, Kimya 4 SAY ,39 22, Matematik 4 SAY *** 13, Hukuk Fakültesi 4 EA *** 2, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,46 *** 0,28 2, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,46,75 *** 0,17 1, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,08 10, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,03 8, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,04 8, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** 3, Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** 4, Fizik Mühendisliði 4 SAY ,15,16 0,35 22, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16 *** 12, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,15,16 2,32 33, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,15,16 2,89 35, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,15,16 0,01 13, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,01 6, Ýktisat 4 EA *** 2, Ýþletme 4 EA *** 2, Kamu Yönetimi 4 EA *** 2, Maliye 4 EA *** 3, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA *** 2, Týp Fakültesi 6 SAY ,15,16 *** 1, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,60 30, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,72 1,22 28, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,46 12,89 70, Ankara Cebeci Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,46,78 10,95 63,36 89, Hemþirelik 4 SAY ,38,46,78 2,32 33,37 47, Ev Ekonomisi Yüksekokulu 4 EA ,02 29,43 53, Çankýrý Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY ,131 8,25 54, Çankýrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 8,53 54,99 80, ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** 6, Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY 30 1 *** 6, Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,20 99, Arkeoloji 4 SÖZ ,29 18, Arkeoloji (ÝÖ) 4 SÖZ ,31 18, Biyoloji 4 SAY ,59 65, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,28 75, Coðrafya 4 SÖZ ,09 11, Coðrafya (ÝÖ) 4 SÖZ ,11 12, Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 EA ,63 26, Felsefe (ÝÖ) 4 EA ,22 30, Fizik 4 SAY ,84 59,

5 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 51 Adý 2003 Adý Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,35 75, Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 19, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15,77 *** 22, Kimya 4 SAY ,72 45, Matematik 4 SAY ,00 26, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,99 32, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,22 16, Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 SÖZ ,25 17, Sosyoloji 4 EA ,95 28, Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA ,73 34, Tarih 4 SÖZ ,13 13, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,17 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,05 9, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38,78 11,13 64,05 90, Ýktisat 4 EA ,16 30, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,94 36, Ýþletme 4 EA ,49 25, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,66 34, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** 0,41 2, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 0,25 1, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,19 15, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,18 14, Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 12,11 16, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76 1,13 27,81 38, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,02 7,86 33, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,76 0,70 17,66 30, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,39 22,51 30, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,97 26,85 36, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,30 21,57 29, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 9,96 14, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** 13,47 18, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** 9,21 36, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** 12,31 41, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,50 23,50 32, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** 3,76 6, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 0,65 17,18 29, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,75 18,15 31, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,03 8, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA ,12 10, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,25 12,42 21, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,60 16,65 28, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,03 8,41 34, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,06 10,16 37, Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,03 8,53 34, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** 1,43 9, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 2,96 18, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,01 4,61 24, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,30 47, Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,50 58, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,87 26, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,10 32, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,72 34, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,93 39, Makine Mühendisliði 4 SAY ,30 28, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,53 34, Týp Fakültesi 6 SAY *** 5, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,36 44, Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,42 33, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,20 53, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,48 99, Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 16,46 83,25 97, Hemþirelik 4 SAY ,38,78 10,23 60,88 87, Aðrý Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,95 26,71 36, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,43 14,73 25, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,71 17,75 30, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,05 9,35 36, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 3,86 22, Bayburt Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,50 15,52 26, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,69 17,56 30, Erzincan Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,53 23,75 32, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 11,53 16, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,38 14,05 24, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,65 17,17 29, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,04 9,04 35, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 3,46 20, Erzincan Hukuk Fakültesi 4 EA ,03 8, Aðrý Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 13,95 74,17 95, Erzincan Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78 11,11 63,98 90, ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 77,92 40,75 92, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 10 77,92 *** 23, Matematik 4 SAY 25 17, Matematik (Burslu) 4 SAY 10 17,92 0,53 23, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL 25 28,77,92 33,51 86, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng.) (Burslu) 4 DÝL 10 28,77,92 *** 20, Psikoloji 4 EA 30 17,

6 52 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 30 17,92 1,85 41, Halkla Ýliþkiler (Burslu) 4 SÖZ 2 17,92 0,06 10, Ýktisat 4 EA 45 17, Ýktisat (Burslu) 4 EA 3 17,92 0,17 11, Ýþletme 4 EA 75 17,92 36,57 99, Ýþletme (Burslu) 4 EA 6 17,92 0,11 10, Ýþletme (Türkçe) 4 EA ,33 88, Ýþletme (Türkçe) (Burslu) 4 EA ,22 11, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 15 17, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 2 17,92 0,47 15, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 45 17,92 51,57 99, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 3 17,92 0,10 9, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 90 17,92 18,73 90, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 8 17,92 *** 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 40 17,92 19,67 92, Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY 2 17,92 *** 8, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 60 17, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5 17,92 *** 9, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY 40 17,92 14,90 77, Ýnþaat Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 2 17,92 0,01 14, Malzeme Mühendisliði 4 SAY 30 17, Mekatronik Mühendisliði 4 SAY 30 17,92 18,98 90, Mekatronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,92 *** 8, Üretim Mühendisliði 4 SAY 30 17, Üretim Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,92 *** 13, Hukuk Fakultesi 4 EA 40 16, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 4 16, BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 20 1,17, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Burslu) 4 SAY 10 1,17,18 *** 9,95 14, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 SAY 5 1,17, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 20 17, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 10 17,18 *** 6, Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 4 SAY 30 17,18 3,12 36, Hukuk Fakültesi 4 EA ,18 14,44 94, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 15 17,18 *** 5, Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler 4 SÖZ 50 17,18 9,12 69, Halkla Ýliþkiler (Burslu) 4 SÖZ 5 17,18 0,01 4, Reklamcýlýk 4 EA 40 17, Reklamcýlýk (Burslu) 4 EA 5 17,18 0,01 7, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 50 17,18 15,69 83, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ 5 17,18 0,01 5, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) 4 SÖZ 5 17, Ýþletme Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri 4 EA 30 17, Avrupa Birliði Ýliþkileri (Burslu) 4 EA 5 17,18 0,01 6, Avrupa Birliði Ýliþkileri (%50 Burslu) 4 EA 3 17, Ekonomi 4 EA 30 17, Ekonomi (Burslu) 4 EA 5 17,18 *** 3, Ýþletme 4 EA 65 17,18 13,76 92, Ýþletme (Burslu) 4 EA 5 17,18 *** 2, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 45 17,18 47,87 99, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5 17,18 *** 4, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY 40 17, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY 8 17,18 *** 10, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 70 17,18 27,03 99, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 10 17,18 *** 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 40 17, Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY 8 17,18 *** 3, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 40 17,18 14,29 75, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 8 17,18 *** 4, BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY ,78 45, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,82 55, Coðrafya 4 SÖZ ,07 10, Fizik 4 SAY ,75 45, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,13 60, Kimya 4 SAY ,40 37, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,49 44, Matematik 4 SAY ,08 18, Tarih 4 SÖZ ,10 12, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,15 13, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 5, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,03 8, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Endüstri Mühendisliði 4 SAY 30 1 *** 11, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,42 22, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,16 27, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY Makine Mühendisliði 4 SAY ,15 19, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,65 24, Mimarlýk 4 SAY ,02 16, Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 10,76 15, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,01 13,53 18, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,20 20,42 27, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,02 16,39 22, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,25 21,06 28, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,01 14,33 19, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 7,48 11, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** 11,02 15, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75,77 *** 4,67 28, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,02 16,02 21, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** 1,91 4, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,06 9,00 15, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,28 12,76 21, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,01 6,73 30, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,04 9,11 35, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** 0,74 5, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 1,72 11, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** 3,43 20,

7 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 53 Adý 2003 Adý Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78,87 13,05 70,98 94, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ,3,38,87 3,31 37,20 53, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,58 1,42 24,54 43, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,58 2,28 31,43 57, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,58 2,15 30,40 55, Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 EA ,2,58 2,81 35,23 64, Balýkesir Bandýrma Saðlýk Y.O Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78,87 6,02 46,65 68, Bandýrma Ýktisat 4 EA ,16,94,126 0,96 20, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3,16,94,126 1,78 27, Ýþletme 4 EA ,94,126 0,72 17, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,16,94,126 1,51 25, Kamu Yönetimi 4 EA Maliye 4 EA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY 35 1,20,21 13,44 72,37 94, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Burslu) 4 SAY 5 1,20,21 *** 10,28 14, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY 40 1,20,21 6,80 49,23 73, Ýlköðretim Matematik Öðr. (Burslu) 4 SAY 5 1,20,21 *** 8,33 12, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 50 1,20,21,77 3,98 47,77 76, Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) 4 DÝL 5 1,20,21,77 *** 5,36 29, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA 35 1,20,21 5,26 51,32 85, Okul Öncesi Öðretmenliði (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 0,30 13,16 22, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA 35 1,20,21 2,86 35,56 65, Sýnýf Öðretmenliði (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 0,05 8,66 15, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ 35 1,20,21 0,24 16,72 47, Türkçe Öðretmenliði (Burslu) 4 SÖZ 5 1,20,21 *** 2,89 17, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 30 20,21,77 32,57 85, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 20,21,77 *** 9, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 SAY 30 20,21 16,14 82, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 7, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ 40 20,21 1,12 33, Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ 5 20,21 0,01 5, Hukuk Fakültesi 4 EA ,21 1,69 26, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 10 20,21 *** 1, Ýktisat 4 EA 55 20,21 3,37 39, Ýktisat (Burslu) 4 EA 5 20,21 *** 2, Ýþletme 4 EA 60 20,21 2,26 31, Ýþletme (Burslu) 4 EA 5 20,21 *** 2, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 60 20,21 4,95 49, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 5 20,21 *** 3, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA 30 20,21 7,98 67, Turizm Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 5 20,21 0,10 9, Ýletiþim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA 30 20,21 41,54 99, Bilgi ve Belge Yönetimi (Burslu) 4 EA 5 20,21 0,78 18, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ 50 20,21 4,56 56, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Burslu) 4 SÖZ 5 20,21 0,05 9, Ýletiþim Tasarýmý 4 SÖZ 40 20,21 8,45 68, Ýletiþim Tasarýmý (Burslu) 4 SÖZ 5 20,21 0,06 9, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 40 20,21 4,21 54, Radyo, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ 5 20,21 0,06 9, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 45 20,21 0,09 18, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 2, Biyomedikal Mühendisliði 4 SAY 45 20,21 2,85 35, Biyomedikal Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 4, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 45 20,21 0,17 19, Elektrik-Elektronik Müh. (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 2, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 45 20,21 0,39 22, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 3, Makine Mühendisliði 4 SAY 45 20,21 2,39 33, Makine Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 4, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 30 20,21 12,77 69, Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 5 20,21 0,01 14, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY 40 20,21 11,14 64, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 5 20,21 *** 9, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri 4 SAY 15 20,21,38, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri (Burslu)4 SAY 35 20,21,38,78 4,82 42, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 EA 30 20,21 13,42 91, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Burslu) 4 EA 5 20,21 0,05 8, Sosyal Hizmetler 4 EA 30 20, Sosyal Hizmetler (Burslu) 4 EA 5 20,21 0,69 17, Týp Fakültesi 6 SAY 35 20,21 *** 6, Týp Fakültesi (Burslu) 6 SAY 5 20,21 *** 1, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk 4 EA 30 1,20,21 11,07 83,07 98, Bankacýlýk (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 0,01 6,63 12, Muhasebe ve Finansal Yönetim 4 EA 25 1,20,21 3,68 41,13 73, Muhasebe ve Finansal Yönetim (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 *** 0,19 0, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 4 EA 25 1,20, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 0,10 10,06 17, Turizm ve Otelcilik 4 EA 25 1,20,21 11,76 86,01 98, Turizm ve Otelcilik (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 0,41 14,51 24, Turizm ve Rehberlik 4 DÝL 25 1,20,21 35,59 88,20 99, Turizm ve Rehberlik (Burslu) 4 DÝL 5 1,20,21 *** 14,21 44, Uluslararasý Ticaret 4 EA 50 1,20,21 6,34 57,82 91, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 *** 2,45 5, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 30 1,20,21 9,45 75,40 97, Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 EA 5 1,20,21 *** 0,75 2, BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 30 95,127 47,29 97, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 15 95,127 *** 15, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 30 17, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 15 17,95 *** 9,

8 54 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 50 17,95 9,24 70, Sinema ve Televizyon (Burslu) 4 SÖZ 3 17,95 0,02 7, Ýþletme 4 EA 40 17,95 10,15 78, Ýþletme (Burslu) 4 EA 2 17,95 *** 4, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 40 17,95 14,70 94, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 2 17,95 0,01 7, Uluslararasý Ticaret 4 EA 40 17,95 20,46 99, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA 2 17,95 0,02 7, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA 45 17,95 55,04 99, Yönetim Biliþim Sistemleri (Burslu) 4 EA 2 17,95 *** 3, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 30 17,95 13,87 73, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,95 *** 5, Mimarlýk 4 SAY 50 17,72, Mimarlýk (Burslu) 4 SAY 3 17,72,95 *** 11, Yabancý Diller Yüksekokulu Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 4 EA 40 17, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Burslu) 4 EA 8 17, BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 5 SAY 22 1,17,23,24, 76, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (Ücretsiz) 5 SAY 8 1,17,23,24, Ýngilizce Öðretmenliði 5 DÝL 25 1,23,24,76,159 0,15 32,56 64, Ýngilizce Öðretmenliði (Ücretsiz) 5 DÝL 10 1,23,24,76 *** 0,03 11, Fen Fakültesi Fizik 4 SAY 10 17,23,24 13,17 71, Fizik (Ücretsiz) 4 SAY 20 17,23,24 *** 2, Kimya 4 SAY 20 17,23,24 20,78 94, Kimya (Ücretsiz) 4 SAY 20 17,23,24 *** 4, Matematik 4 SAY 10 17,23,24 1,02 27, Matematik (Ücretsiz) 4 SAY 20 17,23,24 *** 1, Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 20 17,23,24 *** 12, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretsiz) 4 SAY 20 17,23,24 *** 0, Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 EA ,23,24 5,20 50, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý (Ücretsiz)4 EA 6 17,23,24 *** 1, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 4 EA 50 17,23,24 17,41 98, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým (Ücretsiz) 4 EA 3 17,23,24 *** 2, Hukuk Fakültesi 4 EA ,23,24 0,91 19, Hukuk Fakültesi (Ücretsiz) 4 EA 20 17,23,24 *** 0, Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ýktisat 4 EA ,23,24 1,19 22, Ýktisat (Ücretsiz) 4 EA 20 17,23,24 *** 0, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 4 EA 1 251,252,255 *** 1, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 EA ,252 2,18 30, Siyaset Bilimi 4 EA ,23,24 10,99 82, Siyaset Bilimi (Ücretsiz) 4 EA 20 17,23,24 *** 1, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,23,24 3,88 42, Uluslararasý Ýliþkiler (Ücretsiz) 4 EA 20 17,23,24 *** 0, Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 50 23,24,77 46,96 97, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Ücretsiz) 4 DÝL 5 23,24,77 *** 1, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 SÖZ ,23,24 22,41 92, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Ücretsiz) 4 SÖZ 5 17,23,24 *** 3, Felsefe 4 EA 5 17,23, Felsefe (Ücretsiz) 4 EA 15 17,23,24 *** 4, Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA ,23,24 0,28 12, Ýþletme (Ücretsiz) 4 EA 20 17,23,24 *** 0, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,23,24 *** 10, Bilgisayar Mühendisliði (Ücretsiz) 4 SAY 50 17,23,24 *** 0, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,23,24 *** 9, Elektrik-Elektronik Müh.(Ücretsiz) 4 SAY 50 17,23,24 *** 0, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,23,24 *** 11, Endüstri Mühendisliði (Ücretsiz) 4 SAY 50 17,23,24 *** 0, Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 4 SAY 100 1,17,23,24 14,57 76,39 96, Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (Ücretsiz) 4 SAY 5 1,17,23,24 *** 0,86 3, Ýþletme Bilgi Yönetimi 4 EA 80 17,23,24 23,36 99, Ýþletme Bilgi Yönetimi (Ücretsiz) 4 EA 5 17,23,24 *** 1, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 4 EA 100 1,17,23, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ücretsiz) 4 EA 5 1,17,23,24 *** 2,11 4, Uygulamalý Yabancý Diller Y.O Bankacýlýk ve Finans 4 EA 80 1,17,23,24,96 41,96 99,93 99, Bankacýlýk ve Finans (Ücretsiz) 4 EA 5 1,17,23,24,96 *** 1,25 3, Muhasebe Bilgi Sistemleri 4 EA 40 1,17,23,24, Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretsiz) 4 EA 5 1,17,23,24,96 *** 0,02 0, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) 4 DÝL 60 23,24,96 80,12 99, Mütercim-Tercümanlýk (Ýng-Fra-Türkçe) (Ücretsiz) 4 DÝL 5 23,24,96 *** 0, BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,17,75,97,98 *** 1,75 4, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,17,75,97,98 *** 5,50 8, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,17,76,97,98 *** 2,67 5, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,17,75,97,98 *** 0,55 2, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,75,77,97,98 *** *** 1, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,17,76,97,98 *** 4,01 7, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,17,75,76, 97,98 *** 0,01 0, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,17,75,97,98 *** 3,06 6, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75,97,98 *** 1, Felsefe 4 EA ,97,98 *** 2, Fizik 4 SAY ,97,98 *** 3, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,98 *** 0, Kimya 4 SAY ,97,98 *** 3, Matematik 4 SAY ,97,98 *** 1, Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY ,97,98 *** 1, Psikoloji 4 EA ,97,98 *** 1,

9 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 55 Adý 2003 Adý Sosyoloji 4 EA ,97,98 *** 1, Tarih 4 SÖZ ,97,98 *** 2, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,97,98 *** 1, Ýktisat 4 EA ,97,98 *** 0, Ýþletme 4 EA ,97,98 *** 0, Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler (UOLP-SUNY Binghamton) 4 EA 30 98,251,252 0,07 9, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,97,98 *** 0, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 0, Biliþim Sistemleri Mühendisliði (UOLP-SUNY Binghamton) 4 SAY 30 98,251,252 *** 9, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 0, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 0, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 1, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 1, Makine Mühendisliði 4 SAY ,97,98 *** 0, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 4 EA ,17,97,98 *** 1,52 3, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,17,97,98 *** 0,53 1, Yönetim Biliþim Sistemleri 4 EA ,17,97,98 *** 0,41 1, Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,98,127 *** 0, CELÂL BAYAR ÜNÝVERSÝTESÝ (MANÝSA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75,99 0,08 18,27 24, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,3,99 0,52 23,65 32, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75,99 0,19 11,53 19, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3,99 0,49 15,49 26, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,99 0,02 7,37 31, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3,99 0,05 9,57 36, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,99 *** 2,24 14, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,3,99 *** 4,07 22, Biyoloji 4 SAY ,87 49, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,3 10,42 61, Fizik 4 SAY ,26 50, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3 10,50 61, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** 15, Kimya 4 SAY ,60 38, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3 7,10 50, Matematik 4 SAY ,22 20, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,3 1,11 27, Tarih 4 SÖZ ,11 12, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,3 0,16 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,3 0,04 8, Ýktisat 4 EA ,15,16 0,90 19, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,56 25, Ýþletme 4 EA ,15,16 0,67 17, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,25 23, Maliye 4 EA ,15,16 1,14 22, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,84 28, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,50 23, Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,33 21, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 1,16 27, Makine Mühendisliði 4 SAY ,04 17, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 0,61 24, Týp Fakültesi 6 SAY 70 2 *** 3, Manisa Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 14,32 75,50 96, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78 5,34 44,30 65, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ,38 3,62 38,35 55, Akhisar Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 4 EA ,100 0,24 12,21 20, Uluslararasý Ticaret 4 EA ,15,17,86,100 *** 3,41 6, Tütün Eksperliði Yüksekokulu 4 SAY ,101 10,81 62,92 89, CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ (SÝVAS) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,163 *** 6, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75,163 0,32 21,77 29, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,163 *** 10,35 14, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,163 *** 12,83 17, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76,163 *** 4,58 7, Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 5 SAY ,2,76,163 *** 7,42 11, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,163 0,60 16,66 28, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,163 0,77 18,36 31, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75,163 0,21 11,79 20, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,163 0,54 16,02 27, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,163 0,03 8,10 33, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75, Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Antropoloji 4 EA ,33 38, Biyoloji 4 SAY ,11 60, Felsefe 4 EA ,76 27, Fizik 4 SAY ,97 63, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,163 14,63 76, Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77,163 *** 18, Kimya 4 SAY ,97 49, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,163 11,85 66, Matematik 4 SAY ,76 25, Sosyoloji 4 EA ,30 31, Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA ,163 2,88 35, Tarih 4 SÖZ ,12 12, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,163 0,05 9, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,163 2,39 32, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,3,163 3,08 37,

10 56 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Ýktisat 4 EA ,163 2,03 29, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3,163 2,93 36, Ýþletme 4 EA ,163 1,47 24, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3,163 2,61 33, Kamu Yönetimi 4 EA ,163 2,06 29, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,3,163 2,89 35, Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ,163 *** 0,45 3, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,81 49, Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,163 10,04 60, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,01 14, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,22 28, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,27 71, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,70 69, Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,163 15,68 80, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,83 35, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,163 4,39 41, Maden Mühendisliði 4 SAY ,79 77, Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,163 16,84 84, Makine Mühendisliði 4 SAY ,64 30, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,163 2,77 35, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,27 44, Týp Fakültesi 6 SAY *** 5, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38,78,163 9,57 58,55 84, Sivas Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78,163 15,89 81,25 97, ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL 40 1,27,77 19,95 71,77 93, Ýngilizce Öðretmenliði (Burslu) 4 DÝL 8 1,27,77 *** 13,83 43, Ýngilizce Öðretmenliði (%50 Burslu) 4 DÝL 5 1,27, Ýþletme 4 EA 70 17,27,28 13,96 93, Ýþletme (Burslu) 4 EA 7 17,27,28 0,90 19, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA 5 17,27, Uluslararasý Finans 4 EA 40 17,27, Uluslararasý Finans (Burslu) 4 EA 5 17,27, Uluslararasý Finans (%50 Burslu) 4 EA 5 17,27, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 70 17,27, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 7 17,27,28 0,80 18, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA 5 17,27, Hukuk Fakültesi 4 EA 50 16,27 7,97 67, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 5 16,27 0,10 9, ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127 0,22 33,38 65, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 11,73 16, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,01 14,04 19, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,01 5,81 28, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,05 17,51 23, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,37 22,34 30, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** 4,35 27, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** 9,45 36, Japonca Öðretmenliði 4 DÝL ,102 0,08 31,06 63, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 0,44 14,88 25, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,68 17,51 30, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,10 9,92 17, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,38 14,09 24, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,02 7,12 31, Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,01 6,66 30, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** 0,88 6, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 1,93 13, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** 3,60 21, Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 SÖZ ,25 16, Biyoloji 4 SAY ,93 49, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,20 60, Coðrafya 4 SÖZ ,08 10, Fizik 4 SAY ,68 52, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,69 66, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 13, Kimya 4 SAY ,76 38, Matematik 4 SAY ,35 22, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,49 29, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,21 15, Tarih 4 SÖZ ,11 12, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,16 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,03 8, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,10 12, Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ *** 0,38 2, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY *** 7, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,27 21, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,72 55, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,42 54, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,09 85, Týp Fakültesi 6 SAY *** 3, Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,12 88, Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 14,78 77,21 96, Hemþirelik 4 SAY ,38,78 5,11 43,53 64, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16 1,52 25,34 45, Seyahat Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16 2,00 29,28 53, Biga Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,16 22, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,18 30, Ýktisat 4 EA ,26 23, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,85 28,

11 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 57 Adý 2003 Adý Ýþletme 4 EA ,93 20, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,54 25, Kamu Yönetimi 4 EA ,99 20, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,31 31, Maliye 4 EA ,09 21, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,34 31, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,75 18, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,38 24, ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 20 30,31,77 39,86 91, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 15 30,31,77 *** 15, Matematik-Bilgisayar 4 SAY 30 17,30,31 19,25 91, Matematik-Bilgisayar (Burslu) 4 SAY 20 17,30,31 *** 10, Hukuk Fakültesi 4 EA ,46 2,75 34, Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 10 31,46 *** 3, Ýktisat 4 EA 50 17,30,31 7,11 62, Ýktisat (Burslu) 4 EA 10 17,30,31 0,03 8, Ýþletme 4 EA 90 17,30,31 7,33 63, Ýþletme (Burslu) 4 EA 10 17,30,31 *** 5, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 70 17,30,31 11,00 82, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 10 17,30,31 0,05 8, Uluslararasý Ticaret 4 EA 50 17,30,31 11,51 84, Uluslararasý Ticaret (Burslu) 4 EA 10 17,30,31 0,03 8, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 45 17,30,31 2,25 33, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 15 17,30,31 *** 5, Elektronik ve Haberleþme Müh. 4 SAY 30 17,30,31 5,41 44, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 10 17,30,31 *** 4, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 50 17,30,31 5,06 43, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 15 17,30,31 *** 7, ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,46,90,173 *** 5, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127,173 0,38 34,97 67, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,3,75,173 *** 9,88 14, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,3,173 *** 12,75 17, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,3,76,173 0,43 14,70 25, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,3,75,173 0,02 16,08 21, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127,173 2,87 45,43 75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77, 164,173 *** 5,54 30, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77, 164,173 *** 9,84 37, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,3,75,173 0,28 12,84 21, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3,173 0,61 16,71 28, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,75,173 *** 5, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 EA ,3,173 0,05 8, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,3,75,173 0,04 8,37 14, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,3,173 0,21 11,91 20, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 0,01 5,80 28, Biyoloji 4 SAY ,173 4,66 41, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 9,01 56, Fizik 4 SAY ,46,173 4,20 40, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 8,31 54, Ýstatistik 4 SAY ,46,173 3,14 36, Kimya 4 SAY ,46,173 2,38 33, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 5,46 44, Matematik 4 SAY ,46,173 0,01 14, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 0,23 20, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,173 0,01 5, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,3,173 0,02 7, Ekonometri 4 EA ,16,173 0,78 18, Ýktisat 4 EA ,16,173 0,79 18, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3,173 1,42 24, Ýþletme 4 EA ,16,173 0,38 14, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3,173 1,03 21, Maliye 4 EA ,16,173 1,24 22, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,3,173 *** 0,38 2, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,75,173 *** 0,22 1, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,173 3,03 36, Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 4,96 43, Elektrik-Elektronik Müh.(Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,173 *** 6, Elektrik-Elektronik Müh.(Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,28,173 *** 7, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,46,173 *** 8, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,46,173 0,01 15, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 0,34 22, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,46,173 8,48 54, Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 12,53 69, Maden Mühendisliði 4 SAY ,173 12,17 67, Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 15,40 79, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28,173 *** 12, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,28,173 0,02 16, Mimarlýk 4 SAY ,46,72,173 0,01 14, Mimarlýk (ÝÖ) 4 SAY ,3,72,173 0,20 20, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,46,173 0,01 14, Tekstil Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 0,11 19, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,173 19,14 91, Su Ürünleri Fakültesi (ÝÖ) 4 SAY ,3,173 47,45 99, Týp Fakültesi 6 SAY ,104,173 *** 2,

12 58 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16,173 0,77 25, Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,4,72,173 6,30 47, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,4,19,173 18,18 88, Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,78,173 14,02 74,41 95, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78,173 4,14 40,14 58, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 EA ,11,15,16,173 2,37 32,00 58, DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY *** 6, Arkeoloji 4 SÖZ ,28 17, Biyoloji 4 SAY ,40 54, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,44 75, Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ ,14 13, Felsefe 4 EA ,10 21, Fizik 4 SAY ,76 49, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,52 76, Kimya 4 SAY ,32 44, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,72 66, Matematik 4 SAY ,65 24, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,17 32, Psikoloji 4 EA ,63 17, Sosyoloji 4 EA ,52 25, Tarih 4 SÖZ ,09 11, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Hukuk Fakültesi 4 EA ,04 8, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** 0,49 3, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 0,27 1, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY 30 1 *** 13, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,41 22, Maden Mühendisliði 4 SAY ,90 77, Makine Mühendisliði 4 SAY ,48 29, Mimarlýk 4 SAY ,46 23, Týp Fakültesi 6 SAY 90 3 *** 4, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,56 45, Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,14 85, Ziya Gökalp Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127 1,59 41,06 71, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76 1,06 27,36 37, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,02 7,12 31, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,04 17,36 23, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,21 20,62 27, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 7,95 11, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** 12,39 17, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** 9,55 37, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** 12,72 41, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,48 23,29 31, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** 5,62 9, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,04 8,49 15, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,20 11,61 19, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,01 6,34 29, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** 1,59 10, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 2,71 17, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** 4,19 23, Diyarbakýr Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78 7,66 52,06 76, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ,3,38 4,20 40,37 58, Batman Teknik Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,25 21,00 28, Elektrik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,56 24,00 32, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY ,21 60,82 87, Otomotiv Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 15,23 78,81 97, Siirt Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,41 22,80 31, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 12,61 17, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,01 14,23 19, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,28 12,87 21, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,62 16,84 28, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,04 8,70 34, Mardin Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 12,12 67,59 92, Siirt Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 12,60 69,28 93, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ,38 6,65 48,70 72, DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL 24 30,33,77 53,58 99, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 2 30,33,77 *** 17, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (%50 Burslu) 4 DÝL 4 30,33, Psikoloji 4 EA 20 17,30,33 44,17 99, Psikoloji (Burslu) 4 EA 2 17,30,33 0,21 11, Ekonomi ve Finans 4 EA 10 17,30, Ekonomi ve Finans (Burslu) 4 EA 6 17,30,33 0,02 7, Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) 4 EA 4 17,30, Ýþletme 4 EA 28 17,30, Ýþletme (Burslu) 4 EA 6 17,30,33 *** 5, Ýþletme (%50 Burslu) 4 EA 6 17,30, Ýþletme (Türkçe) 4 EA 45 33, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 15 17,30, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 6 17,30,33 0,04 8, Uluslararasý Ýliþkiler (%50 Burslu) 4 EA 4 17,30, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 36 17,30, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 8 17,30,33 *** 6, Bilgisayar Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY 6 17,30,

13 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 59 Adý 2003 Adý Elektronik ve Haberleþme Müh. 4 SAY 24 17,30, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 8 17,30,33 *** 7, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY 8 17,30, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 26 17,30, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 8 17,30,33 *** 8, Endüstri Mühendisliði (%50 Burslu) 4 SAY 8 17,30, Endüstri Mühendisliði (Türkçe) 4 SAY 50 33, DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Buca Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,83 22,14 74,25 94, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,39,75 *** 8,45 12, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76 0,03 16,80 22, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,01 4,94 25, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,01 14,49 19, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY , Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76 *** 9,96 14, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127 0,19 33,03 65, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 5,05 8, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2 *** 9,14 13, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** 0,50 15, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76 *** 12,67 17, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76 *** 0,79 2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75 0,20 11,63 19, Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA *** 4, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,01 7,34 13, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,18 11,35 19, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,01 5,05 25, Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,76 0,01 5,75 27, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76 *** 0,39 2, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 1,17 8, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 *** 2,66 16, Fen ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28,77 *** 12, Arkeoloji 4 SÖZ ,21 15, Fizik 4 SAY ,17,86 1,67 30, Ýstatistik 4 SAY ,39,94 0,20 20, Kimya 4 SAY ,15,39 0,52 23, Matematik (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 8, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,07 10, Hukuk Fakültesi 4 EA *** 4, Hukuk Fakültesi (ÝÖ) 4 EA Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,15,39 0,37 13, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,81 18, Ekonometri 4 EA ,15,39 0,12 10, Ekonometri (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,35 13, Ýktisat 4 EA ,15,39 0,10 9, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,28 12, Ýþletme 4 EA ,15,39 0,02 7, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,19 11, Kamu Yönetimi 4 EA ,15,39 0,04 8, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,39 14, Maliye 4 EA ,15,39 0,39 14, Maliye (ÝÖ) 4 EA ,11,15,39 0,66 17, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ *** 0,34 2, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 0,19 1, Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 *** 3, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 *** 2, Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) 4 EA ,17,28,106 0,01 6, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA ,17,28 *** 3, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,15,39,72 *** 10, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,15,39,72 0,36 22, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 3, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,39 0,84 25, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 3, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,39 *** 4, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,39 *** 12, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 0,01 13, Jeofizik Mühendisliði 4 SAY ,39 3,04 36, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,39 3,84 39, Maden Mühendisliði 4 SAY ,39 4,38 40, Makine Mühendisliði 4 SAY ,39 *** 8, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 *** 11, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,39 0,11 19, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,39 *** 9, Týp Fakültesi 6 SAY ,39 *** 2, Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýng.) 4 EA ,15,17,28 0,01 6,00 11, Güverte (Ýngilizce) 4 SAY ,15,17,28, 49,105 *** 12,85 17, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,38,39,78 2,50 34,06 48, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY ,15,39,87 *** 8,97 13, DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ (KÜTAHYA) Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,19 11,46 19, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ , Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ , Biyoloji 4 SAY ,52 54, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,3 11,21 64, Fizik 4 SAY ,44 58, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,3 12,50 68, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** 16,

14 60 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,77 *** 19, Kimya 4 SAY ,69 42, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,3 7,15 50, Matematik 4 SAY ,59 24, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,3 1,55 29, Sosyoloji 4 EA ,07 29, Sosyoloji (ÝÖ) 4 EA ,3 2,58 33, Tarih 4 SÖZ ,13 13, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,3 0,17 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,3 0,05 9, Ýktisat 4 EA ,89 28, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3 2,69 34, Ýþletme 4 EA ,47 24, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3 2,38 32, Kamu Yönetimi 4 EA ,78 27, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA , Maliye 4 EA ,62 26, Maliye (ÝÖ) 4 EA , Kütahya Saðlýk Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 4 SAY ,3,87 *** 12,87 17, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,78,87 7,08 50,17 74, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY *** 11, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 0,01 15, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,01 13, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,78 25, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 1,58 30, Maden Mühendisliði 4 SAY ,90 66, Maden Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 14,20 75, Makine Mühendisliði 4 SAY ,42 22, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 0,97 26, Seramik Mühendisliði 4 SAY ,31 50, Seramik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3 11,62 65, Bilecik Ýktisat 4 EA ,14 30, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3 2,78 35, Ýþletme 4 EA ,77 27, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3 2,61 33, Kamu Yönetimi 4 EA ,09 29, Simav Teknik Mobilya ve Dekorasyon Öðr. 4 SAY ,3 16,68 84,00 98, Mobilya ve Dekorasyon Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,3 34,53 99,64 99, Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY ,3 3,08 36,34 51, Talaþlý Üretim Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,3 5,28 44,12 64, EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,39,90 *** 5, Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY ,39 *** 5, Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127 0,87 37, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 11, Arkeoloji 4 SÖZ ,39 0,19 15, Coðrafya 4 SÖZ ,39 0,05 9, Felsefe 4 EA ,39 0,78 18, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 11, Psikoloji 4 EA ,39 0,01 6, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,39 0,16 14, Sosyoloji 4 EA ,39 0,65 17, Tarih 4 SÖZ ,39 0,07 10, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,39 0,01 4, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,15,39,75 *** 7,90 11, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,11,15,39,75 0,09 9,79 17, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,39,75 *** 4, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,15,39,75 0,01 5,96 11, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY ,39 5,22 43, Biyokimya 4 SAY ,39 0,02 16, Biyokimya (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 0,20 20, Biyoloji 4 SAY ,39 3,09 36, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 5,32 44, Fizik 4 SAY ,39 2,27 33, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 4,42 41, Ýstatistik 4 SAY ,39 0,29 21, Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 0,84 25, Kimya 4 SAY ,39 0,80 25, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 1,82 31, Matematik 4 SAY ,39 *** 12, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,15,39 0,04 17, Ýktisat 4 EA ,21,39 *** 5, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,11,21,39 0,20 11, Ýþletme 4 EA ,21,39 *** 4, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,11,21,39 0,07 9, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,21,39 *** 5, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,11,21,39 0,07 9, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,39,109 0,09 11, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,39,109 0,03 8, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,39,109 0,05 9, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,39,94 *** 2, Biyomühendislik 4 SAY ,15,39,94 *** 9, Deri Mühendisliði 4 SAY ,39,94 3,47 37, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,39,94 *** 3, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,39,94 *** 13, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,39,94 *** 10, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,21,28 *** 10, Makine Mühendisliði 4 SAY ,39,94 *** 6, Tekstil Mühendisliði 4 SAY ,108,111 *** 8, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,15,39 13,03 70, Su Ürünleri Fakültesi (ÝÖ) 4 SAY ,11,15,39 17,30 86, Týp Fakültesi 6 SAY ,39 *** 2,

15 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 61 Adý 2003 Adý Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 SAY ,39,72 1,77 31, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,19,39 12,99 70, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,15,38,39,78 3,92 39,36 56, Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,15,38,39,78 11,96 67,06 92, Ýzmir Ödemiþ Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,15,38,39, 78,110 5,36 44,35 65, ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,40, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,40,75 *** 8,25 12, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,40,75 0,07 9,20 16, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,40,75 0,01 6,70 30, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,40,75 *** 2,06 13, Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 SAY ,59 58, Biyoloji 4 SAY ,85 49, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,40 11,65 65, Çin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,40 62, Fizik 4 SAY ,51 48, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,40 12,79 69, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL *** 14, Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,54 40, Kimya 4 SAY ,21 40, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,40 8,47 54, Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28 78, Matematik 4 SAY ,14 19, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,40 1,32 28, Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,39 54, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,21 15, Tarih 4 SÖZ ,11 12, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,40 0,16 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,40 0,04 8, Hukuk Fakültesi 4 EA Ýktisat 4 EA ,15,16,40 1,32 23, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,3,15,16,40 2,28 31, Ýþletme 4 EA ,15,16,40 0,74 18, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,3,15,16,40 1,60 26, Maliye 4 EA ,15,16,40 1,13 21, Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 SÖZ ,3,40 *** 0,32 2, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 SÖZ ,3,40,75 *** 0,15 1, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,17 14, Radyo,Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,14 13, Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 4 SAY ,16,40,72 0,02 16, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,15,16,40,72 2,68 34, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16,40 *** 7, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,15,16,40 *** 11, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,15,16,40 0,01 15, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,15,16,40 *** 9, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,15,16, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,15,16,40 0,17 19, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,11,15, 16,40 1,04 27, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 4 SAY ,15,16, Makine Mühendisliði 4 SAY ,15,16,40 0,30 21, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,3,15,16,40 1,13 27, Týp Fakültesi 6 SAY ,16,40 *** 4, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,10 40, Kayseri Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY ,11,15,16, 40,87 0,38 22,42 30, Ebelik 4 SAY ,38,40,78,87 14,81 77,31 96, Hemþirelik 4 SAY ,11,15,16, 38,40,78,87 5,40 44,51 65, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik 4 SAY ,11,15,16, 40,41,87 *** 4,13 7, Uçak Gövde-Motor 4 SAY ,11,15,16, 40,41,87 *** 12,60 17, Nevþehir Ýktisat 4 EA ,22 30, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,40 3,12 37, Ýþletme 4 EA ,40 1,67 26, Nevþehir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,40,78,87 8,46 54,74 80, Nevþehir Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Turist Rehberliði 4 DÝL ,77,80 *** 27,15 59, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 4 EA ,40 1,69 26,87 48, Yozgat Biyoloji 4 SAY ,49 65, Fizik 4 SAY ,89 66, Kimya 4 SAY ,82 52, Matematik 4 SAY ,35 28, Tarih 4 SÖZ ,15 13, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,03 8, Yozgat Ýþletme 4 EA ,40 2,07 29, Yozgat Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,40 1,79 31, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,40 13,42 72, Makine Mühendisliði 4 SAY ,40 1,99 32, Mimarlýk 4 SAY ,40,72 0,38 22, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,40,72 5,16 43, Yozgat Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,40,78,87 9,94 59,84 86,

16 62 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,64 99, Biyoloji 4 SAY 30 17,30, Biyoloji (Burslu) 4 SAY 10 17,30, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,45 91, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL *** 1, Kimya 4 SAY 20 17,30,222 50,77 99, Matematik 4 SAY 30 17,30,222 11,71 66, Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Rus Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 2 115, Tarih 4 SÖZ 30 17,30,222 2,23 44, Tarih (Burslu) 4 SÖZ 3 17,30,222 0,01 5, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,45 22, Türk Dili ve Edebiyatý (Burslu) 4 SÖZ *** 1, Ekonomi 4 EA 40 17,30,222 7,92 67, Ekonomi (Burslu) 4 EA 4 17,30,222 *** 0, Ýþletme 4 EA 40 17,30,222 3,24 38, Ýþletme (Burslu) 4 EA 4 17,30,222 *** 0, Kamu Yönetimi 4 EA 30 17,30,222 12,36 88, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 30 17,30,222 7,08 62, Uluslararasý Ýliþkiler (Burslu) 4 EA 3 17,30,222 *** 2, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 30 17,30,222 1,74 30, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,30,222 *** 0, Çevre Mühendisliði 4 SAY 20 17,30, Çevre Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 2 17,30, Elektronik Mühendisliði 4 SAY 30 17,30,222 7,08 50, Elektronik Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,30,222 *** 0, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 30 17,30,222 3,11 36, Endüstri Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 3 17,30,222 *** 0, FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,24 20,95 28, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,91 26,46 36, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,12 10,38 18, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,47 15,24 26, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,02 7,27 31, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,05 9,36 36, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 3,09 18, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,01 4,62 24, Biyoloji 4 SAY ,63 62, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,58 76, Coðrafya 4 SÖZ ,08 11, Fizik 4 SAY ,04 60, Kimya 4 SAY ,91 46, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,53 65, Matematik 4 SAY ,74 25, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,85 31, Sosyoloji 4 EA ,23 31, Tarih 4 SÖZ ,11 12, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,16 14, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,05 9, Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ *** 0,47 3, Ýletiþim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,16 14, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 40 1 *** 9, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,40 51, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,01 14, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,11 19, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,02 27, Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,35 33, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,19 71, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,38 37, Makine Mühendisliði 4 SAY ,94 31, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,04 36, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 SAY ,08 43, Su Ürünleri Fakültesi 4 SAY ,65 94, Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 12,07 16, Bilgisayar Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,01 14,89 20, Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,13 19,45 26, Elektrik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,42 22,92 31, Elektronik Öðretmenliði 4 SAY ,75 0,24 20,99 28, Elektronik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 0,40 22,65 30, Metal Öðretmenliði 4 SAY ,71 98,58 99, Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 31,65 99,52 99, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY ,61 51,88 76, Otomotiv Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 13,15 71,31 94, Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY ,38 40,97 59, Talaþlý Üretim Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 6,14 47,07 69, Yapý Öðretmenliði 4 SAY ,37 99,55 99, Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 37,83 99,77 99, Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði 4 SAY ,80 96,28 99, Yapý Ressamlýðý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2 34,52 99,64 99, Týp Fakültesi 6 SAY 80 2 *** 5, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,88 49, Elazýð Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,38,78 16,31 82,73 97, Hemþirelik 4 SAY ,38,78 9,04 56,71 82, Saðlýk Memurluðu 4 SAY ,38 5,32 44,25 65, GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Felsefe 4 EA 14 17,117,118 *** 3, Sosyoloji 4 EA 14 17,117,118 *** 2, Hukuk Fakültesi 4 EA 16 17,117,118 *** 0,

17 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 63 Adý 2003 Adý Ýktisat 4 EA 18 17,117,118 *** 0, Ýþletme 4 EA 18 17,117,118 *** 0, Siyaset Bilimi 4 EA 14 17,117, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA 18 17,117,118 *** 1, Ýletiþim Fakültesi 4 SÖZ 16 17,117,118 *** 1, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 16 17,117,119 *** 1, Endüstri Mühendisliði 4 SAY 18 17,117,119 *** 1, GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,120 *** 5, Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY *** 5, Endüstriyel Sanatlar Aile ve Tüketici Bilimleri Öðr. 4 EA ,120 0,99 20,65 36, Bilgisayar Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** 9,69 13, Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði 4 SAY ,120 0,12 19,28 26, Ýþletme Öðretmenliði 4 EA ,120 *** 1,99 4, Biyoloji 4 SAY ,32 28, Biyoloji (ÝÖ) 4 SAY ,120 2,87 35, Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 SÖZ ,09 11, Felsefe 4 EA ,85 19, Fizik 4 SAY ,61 34, Fizik (ÝÖ) 4 SAY ,120 4,23 40, Ýstatistik 4 SAY ,24 20, Ýstatistik (ÝÖ) 4 SAY ,120 0,95 26, Kimya 4 SAY ,89 26, Kimya (ÝÖ) 4 SAY ,120 2,02 32, Matematik 4 SAY *** 11, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,120 0,02 16, Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,13 45, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,18 14, Tarih 4 SÖZ ,07 10, Tarih (ÝÖ) 4 SÖZ ,120 0,11 12, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 4, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,120 0,01 5, Türk Halkbilimi 4 SÖZ Gazi Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83,127 0,07 30,83 62, Arapça Öðretmenliði 4 DÝL ,121 24,48 76,82 96, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** 7,03 10, Biyoloji Öðretmenliði 5 SAY ,76,120 0,01 15,16 20, Coðrafya Öðretmenliði 5 SÖZ ,76,120 0,01 5,44 27, Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 EA ,76,120 0,16 10,97 18, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 0,01 15,30 20, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 0,10 18,82 25, Fizik Öðretmenliði 5 SAY ,76,120 *** 10,37 14, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,85,127,128 1,02 38,61 69, Görme Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 0,01 5,29 26, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** 5,52 8, Ýlköðretim Matematik Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 *** 9,74 13, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75,77 *** 1,31 19, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15,77 *** 7,72 33, Kimya Öðretmenliði 5 SAY ,76,120 *** 12,51 17, Matematik Öðretmenliði 5 SAY ,75,76,120 *** 0,52 2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,120 0,12 10,40 18, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,120 *** 4, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75,120 0,01 7,27 13, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,120 0,18 11,33 19, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 0,01 5,75 27, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 0,02 7,79 32, Tarih Öðretmenliði 5 SÖZ ,76,120 0,01 6,11 28, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 SÖZ ,75,76,120 *** 0,30 2, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 *** 0,83 5, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 *** 2,72 17, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 0,01 5,26 26, Hukuk Fakültesi 4 EA *** 3, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 EA ,15,16,120 0,41 14, Ekonometri 4 EA ,15,16,120 0,16 10, Ekonometri (ÝÖ) 4 EA ,120 0,32 13, Ýktisat 4 EA ,16,120 0,02 7, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,120 0,20 11, Ýþletme 4 EA ,16,120 0,01 6, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,120 0,11 10, Kamu Yönetimi 4 EA ,15,16,120 0,08 9, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA ,120 0,29 12, Maliye 4 EA ,15,16,120 0,19 11, Uluslararasý Ýliþkiler 4 EA ,15,16,120 0,02 7, Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 EA ,120 0,14 10, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 SÖZ ,120 0,10 11, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 SÖZ ,05 9, Radyo, Sinema ve Televizyon 4 SÖZ ,08 11, Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr. 4 EA ,120 0,47 15,20 25, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr. 4 SÖZ ,120 *** 1,91 12, Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði 4 SÖZ ,120 0,17 14,26 43, Giyim Endüstrisi Öðretmenliði 4 EA ,120 0,13 10,47 18, Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr. 4 SÖZ ,120 0,07 10,52 38, Moda Tasarýmý Öðretmenliði 4 EA ,120 2,04 29,55 54, Nakýþ Öðretmenliði 4 SÖZ ,120 0,04 9,07 35, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75, Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr. 4 SAY ,120 7,57 51,76 76, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,15,16,120 *** 3, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 *** 4, Endüstri Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 *** 6, Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86,120 *** 7, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 *** 9, Kimya Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 0,01 13, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86,120 0,05 17, Makine Mühendisliði 4 SAY ,17,86,120 *** 8, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY ,15,17,86,120 *** 10,

18 64 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Mimarlýk 4 SAY ,17,72, 86,120 *** 8, Þehir ve Bölge Planlama 4 SAY ,17,72, 86,120 0,20 20, Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16, 75,120 *** 4,68 7, Bilgisayar Sistemleri Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 *** 10,56 14, Döküm Öðretmenliði 4 SAY ,120 26,68 99,11 99, Döküm Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 32,68 99,56 99, Elektrik Öðretmenliði 4 SAY ,15,16, 75,120 *** 11,92 16, Elektrik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 0,16 19,93 26, Elektronik Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16, 75,120 *** 9,54 13, Elektronik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 0,04 17,26 23, Kalýpçýlýk Öðretmenliði 4 SAY ,120 4,97 43,06 63, Kalýpçýlýk Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 9,63 58,75 85, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði 4 SAY ,15,16,120 5,92 46,32 68, Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 12,95 70,63 94, Matbaa Öðretmenliði 4 EA ,120 2,07 29,82 54, Matbaa Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,120 4,32 45,38 79, Metal Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16,120 9,45 58,12 84, Metal Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 24,78 98,61 99, Mobilya ve Dekorasyon Öðr. 4 SAY ,120 3,81 38,98 56, Mobilya ve Dekorasyon Öðr. (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 12,05 67,34 92, Otomotiv Öðretmenliði 4 SAY ,11,15,16,120 1,69 30,67 42, Otomotiv Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 5,98 46,53 68, Talaþlý Üretim Öðretmenliði 4 SAY ,120 0,82 25,82 35, Talaþlý Üretim Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 3,33 37,26 53, Tesisat Öðretmenliði 4 SAY ,120 9,53 58,36 84, Tesisat Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 28,66 99,34 99, Yapý Öðretmenliði 4 SAY ,120 12,30 68,17 92, Yapý Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 27,82 99,26 99, Týp Fakültesi 6 SAY ,16,120 *** 1, Ticaret ve Turizm Büro Yönetimi Öðretmenliði 4 SÖZ ,120 *** 1,45 10, Konaklama Ýþletmeciliði Öðr. 4 EA ,120 0,02 7,88 14, Muhasebe ve Finansman Öðr. 4 EA ,75,120 *** 1,24 2, Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 4 EA ,120 0,91 19,84 34, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,38,78,120 2,64 34,67 49, Çorum Biyoloji 4 SAY Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ Çorum Ýþletme 4 EA ,29 23, Ýktisat 4 EA Çorum Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ ,120 *** 0,42 2, Çorum Kimya Mühendisliði 4 SAY ,93 26, Kimya Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Makine Mühendisliði 4 SAY ,66 24, Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 SAY , Kastamonu Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 0,39 22,53 30, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 *** 9,68 13, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75,120 0,30 13,07 22, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,120 0,60 16,63 28, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 0,04 8,64 34, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 *** 2,99 18, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 0,01 4,61 24, Kastamonu Fizik 4 SAY Tarih 4 SÖZ Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliði 4 SAY ,05 63, Kýrþehir Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75,120 0,26 21,15 28, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SAY ,2,120 0,78 25,58 35, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75,120 0,24 12,23 20, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2,120 0,56 16,23 27, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 0,03 8,15 33, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 0,06 10,08 37, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75,120 *** 2,64 16, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2,120 *** 4,33 23, Kýrþehir Biyoloji 4 SAY ,65 52, Fizik 4 SAY ,59 55, Matematik 4 SAY ,58 24, Matematik (ÝÖ) 4 SAY ,120 1,81 31, Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,02 7, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,120 0,05 9, Çorum Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78,120 8,08 53,51 78, Kastamonu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78,120 9,61 58,69 84, Kýrþehir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78,120 6,83 49,30 73, GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji 4 SAY ,11 53, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77 *** 16, Matematik 4 SAY ,21 20, Tarih 4 SÖZ ,12 12, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,01 6, Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 SÖZ ,04 8, Gaziantep Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 2,76 17, Ýktisat 4 EA ,50 25, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,35 31,

19 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). 65 Adý 2003 Adý Ýþletme 4 EA ,99 20, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,86 28, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 7, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 9, Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 2,87 35, Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 0,32 21, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 0,10 18, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 0,02 16, Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,17,28 *** 13, Týp Fakültesi 6 SAY ,11,15,16 *** 4, Gaziantep Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 8,30 54,24 79, Adýyaman Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75 *** 10,73 15, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,24 12,32 21, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA ,2 0,59 16,56 28, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,03 8,41 34, Kilis Muallim Rýfat Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,23 12,10 20, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,04 8,69 34, Türkçe Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 *** 3,30 19, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 SÖZ ,2 0,01 4,79 25, Kilis Yusuf Þerefoðlu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 11,04 63,71 89, Kilis Fizik 4 SAY Tarih 4 SÖZ Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ GAZÝOSMANPAÞA ÜNÝVERSÝTESÝ (TOKAT) Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75 0,29 13,03 22, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 EA , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 SÖZ ,75 0,04 8,84 35, Biyoloji 4 SAY ,51 65, Fizik 4 SAY ,68 66, Kimya 4 SAY ,88 52, Matematik 4 SAY ,40 29, Tarih 4 SÖZ ,15 13, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,03 8, Ýktisat 4 EA ,33 31, Ýktisat (ÝÖ) 4 EA ,96 36, Ýþletme 4 EA ,83 28, Ýþletme (ÝÖ) 4 EA ,85 35, Kamu Yönetimi 4 EA ,32 31, Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 EA Týp Fakültesi 6 SAY ,15,16,237 *** 4, Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,73 35, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,46 46,94 99, Tokat Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 SAY ,3,38,46,78 16,54 83,53 98, Hemþirelik 4 SAY ,3,38,46,78 10,29 61,12 87, Zile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA ,62 33,82 62, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ Fen Fakültesi Fizik 4 SAY ,16,169 3,40 37, Matematik 4 SAY ,16,169 0,11 19, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,16,169 *** 5, Elektronik Mühendisliði 4 SAY ,16,169 *** 6, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 SAY ,16,169 0,41 22, HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 SAY ,123 *** 3, Eczacýlýk Fakültesi 4 SAY ,123 *** 3, Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,124,127, 219 2,54 44, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,77,123,126 *** 5, Arkeoloji 4 SÖZ ,17 14, Bilgi ve Belge Yönetimi 4 EA ,86,123,126 1,28 23, Felsefe 4 EA ,59 16, Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127,128, 129 0,88 37, Ýngiliz Dil Bilimi 4 DÝL ,77,123,126 *** 9, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,77,123,126 *** 3, Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) 4 DÝL ,123,128, 129,249 31,81 84, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 4 DÝL ,77,123, 126,249 *** 1, Psikoloji 4 EA *** 3, Sanat Tarihi 4 SÖZ ,16 14, Sosyoloji 4 EA ,32 13, Tarih 4 SÖZ ,05 9, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ *** 3, Türk Halkbilimi 4 SÖZ ,15 13, Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,82,123,125 18,43 69,83 92, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 SAY ,75,123 *** 6,16 9, Biyoloji Öðretmenliði (Almanca) 5 SAY ,17,76,123, 124,125 0,05 17,50 23, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 SAY ,75,123 *** 13,03 17, Fizik Öðretmenliði (Almanca) 5 SAY ,17,76,123, 124,125 *** 11,88 16, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,123,127, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 SAY ,75,123 *** 3,57 6, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,28,75,77, 123,126 *** *** 8, Kimya Öðretmenliði (Almanca) 5 SAY ,17,76,123, 124,125 0,01 14,45 19,

20 66 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa ). Adý 2003 Adý Matematik Öðretmenliði (Almanca) 5 SAY ,17,75,76, 123,124,125 *** 3,03 5, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 EA ,75,123 0,03 8,19 14, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 EA ,123 *** 2, Sýnýf Öðretmenliði 4 EA ,75,123 0,01 6,48 11, Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri 4 SAY ,16,123,126 0,05 17, Biyoloji 4 SAY ,86,123,126 0,29 21, Ýstatistik 4 SAY ,86,123,126 0,01 13, Kimya (Ýngilizce) 4 SAY ,28,123,126 0,04 17, Matematik 4 SAY ,86,123,126 *** 8, Ýktisat 4 EA *** 3, Ýktisat (Ýngilizce) 4 EA ,28,123,126 *** 2, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA ,28,123,126 *** 1, Kamu Yönetimi 4 EA ,86,123,126 *** 4, Maliye 4 EA ,86,123,126 0,01 6, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 4 EA ,28,123,126 *** 2, Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY ,86,123,126 *** 1, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,28,123,126 *** 1, Fizik Mühendisliði 4 SAY ,86,123,126 0,06 17, Gýda Mühendisliði 4 SAY ,86,123,126 *** 8, Hidrojeoloji Mühendisliði 4 SAY ,86,123,126 1,96 31, Jeoloji Mühendisliði 4 SAY ,86,123,126 1,20 28, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,28,123,126 *** 7, Maden Mühendisliði (Ýngilizce) 4 SAY ,28,123,126 0,57 24, Nükleer Enerji Müh. (Ýngilizce) 4 SAY ,123,126 0,01 14, Týp Fakültesi Týp 6 SAY ,86,123,126 *** 0, Týp (Ýngilizce) 6 SAY ,28,123,126 *** 0, Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 4 EA ,17,86, 123,126 0,66 17,33 29, Ev Ekonomisi 4 EA ,17,86, 123,126 1,42 24,52 43, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 4 SAY ,17,86,87, 123,126 *** 7,72 11, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY ,17,38,78,86, 87,123,126 1,31 28,76 39, Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu 4 EA ,86,123,126 0,04 8,57 15, Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 SAY ,17,86,123, 126 0,01 13,84 18, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 4 EA ,86,123,126, 130 Erkek 0,53 15,93 27, Kýz 0,46 15,09 25, HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL 50 15, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý (Burslu) 4 DÝL 5 15,132 *** 15, Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) 4 SAY *** 6, Psikoloji 4 EA ,68 59, Psikoloji (Burslu) 4 EA ,06 9, Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 EA ,37 99, Ýþletme (Burslu) 4 EA ,02 7, Ýþletme (Ýngilizce) 4 EA 50 17,21,28, Ýþletme (Ýngilizce) (Burslu) 4 EA 2 17,21,28,132 *** 5, Turizm Ýþletmeciliði 4 EA Bilgisayar Mühendisliði 4 SAY 50 11,16,21,132 25,65 98, Bilgisayar Mühendisliði (Burslu) 4 SAY 2 11,16,21,132 *** 5, Mimarlýk 4 SAY Mimarlýk (Burslu) 4 SAY *** 12, Hemþirelik Yüksekokulu 4 SAY 45 1,38,78, Hemþirelik Yüksekokulu (Burslu) 4 SAY 5 1,38,78,132 4,80 42,45 62, HARRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÞANLIURFA) Biyoloji 4 SAY ,51 61, Fizik 4 SAY ,59 58, Kimya 4 SAY ,78 49, Matematik 4 SAY ,08 27, Tarih 4 SÖZ ,13 12, Türk Dili ve Edebiyatý 4 SÖZ ,03 8, Ýktisat 4 EA ,35 31, Ýlahiyat Fakültesi 4 SÖZ *** 0,48 3, Çevre Mühendisliði 4 SAY ,80 55, Ýnþaat Mühendisliði 4 SAY ,67 30, Makine Mühendisliði 4 SAY ,48 33, Týp Fakültesi 6 SAY 30 1 *** 5, Veteriner Fakültesi 5 SAY ,31 47, Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði 4 SAY ,95 39, Ziraat Mühendisliði 4 SAY ,76 99, Þanlýurfa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 SAY ,38,78 10,50 61,80 88, IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Enformasyon Teknolojileri 4 SAY 35 17, Enformasyon Teknolojileri (Üstün Baþarý Bursu) 4 SAY 2 17,133 *** 6, Enformasyon Teknolojileri (Baþarý Bursu) 4 SAY 3 17, Fizik (Üstün Baþarý Burslu) 4 SAY 5 17,133 0,96 26, Fizik (Baþarý Bursu) 4 SAY 5 17, Matematik Mühendisliði 4 SAY 10 17, Matematik Mühendisliði (Üstün Baþarý Burslu) 4 SAY 5 17,133 *** 8,

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15,

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI TABLO - 4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI 1. Bu tablodaki bilgiler 11 sütun halinde düzenlenmiştir. İlk iki sütunda alfabetik sırayla üniversitelerin adları verilmektedir.

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133 100110124 Fizik (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3182 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 3 15 17 28 3240 100110169

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

SEÇİLEN ADAY PUAN EN EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI N.YER EK YER TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

SEÇİLEN ADAY PUAN EN EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI N.YER EK YER TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Düzce Orman Fakültesi 111277 Orman Endüstrisi Mühendisliği 33 2 M 419.639 493.664 413.191 413.191 111173 Peyzaj Mimarlığı 32 M 431.917 463.387 Düzce Teknik Eğitim

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı