Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: Ankara Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir,. İnternet ve web teknolojileri gerek merkezi, gerek yerel yönetim birimlerine iletişim, etkileşim ve paylaşım ortamı sağlayarak bu birimlerin vatandaşlara e lektronik ortamda daha hızlı ve etkileşimli bilgi. mal ve hizmet sunmalarına o lanak tanımaktadır. İnternet ve web teknolojilerinin yönetim aracı olarak kullanılmaya başlandığı ülkemizde belediyeler de bu teknolojilerin olanaklardan yararlanarak gerek yöre halkına, gerekse ülke ve dünya düzeyinde tüm insanlığa daha hızlı, verimli ve üretken hizmet sunma yönünde çaba göstermektedir. Ancak yönetimlerin sahip olduğu bu yeni olanak, bir taraftan mevcut hizmetlerin niteliğini ve niceliğini artırırken, kurumlara yeni işlevler ve iş olanakları kazandırmakta~ diğer taraftan yönetimleri, bu yeni uğraş alanlarını daha etkili örgütleme ve yönetme için bilişim teknolojilerini ve bu teknolojilerin yönetim dünyasına sundukları fırsat ve tehlikeleri algılama ve anlamaya zorlamaktadır. Bu makalede, internet ve web teknolojilerinin belediyelere sunduğu olanaklar üzerinde dumlmakta ve ülkemizde web'e açılan belediyelerden Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinin incelenmesiyle elde edilen bulgular ışığında belediyelerin bu yeni yönetim aracım yönetme ve kullanmada benimsedikleri yaklaşımlar değerlendirilerek gerek belediye yönetim kadrosuna, gerekse web tasarım ve yönetim işini üstlenen teknik personele ışık tutulmaktadili İnternet ve Web Teknolojileri Dünya üzerinde bir çok bilgisayar, bilgisayar ağı ve omurgasını birbirine bağlayan küresel bir iletişim ağı olan internet, üzerinde milyonlarca web sitesini hizmete sunarak insanlığa yeni bir iletişim etkileşim ve paylaşım ortamı sunmaktadır. Web sitesi internet üzerindeki bilgilere erişim rilen ve gömülü (Iiıık) bağlantılar içeren belgelerden oluşan bir sistemdir. 1 sağlamak üzere gelişti Dr. TODAİE Asistan!. i Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin konusunu oluşturacaktır. 2 Kaya Türksel. "Halkla ilişkilerde Etkileşimli İlctişim:Weh (www). Amme idaresi l)e..~isi. Cilt 33. Sayı I. Mart s.ll 5. Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilı 9 Sayı 2 Nisan 20(}(}..1'. 7fı-CJU

2 Web 'deki Bcledi,relerimiz: Iı./lka/'(( Büyükşefur Belediyesi 77 Giderek daha fazla dijitalleşen dünyada pek çok insan, kamlı ve özel kuruluş internete açılarak bilişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanma. arayışına girmektedirler. Nitekim, dünyada Hazİran 2000 itibariyle internet kullanıcısı sayısı milyona ulaşmıştır. Öte yandan, IDe ve Nua kayıtlarına göre 50 milyondan fazla web sitesi bulunmaktadır: l Ülkemizde internete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı giderek artış göstermektedir. Temmuz 2000 itibariyle toplam 468 kamu kuruluşu internet'e a çılmıştır (http://www.metu-edu.tr-ı3 Haziran 2000). Nisan-Temmuz 2000 döneminde Web'e açılan kamu kuruluş/arı % 16.4 artmıştır.~ Ülkemizdeki Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediyelere ve web adreslerine yine web ortamında iki kaynaktan ulaşılabilmektedir. Bunlardan biri, İçişleri Bakanlığı web sitesi bir diğeri de Bilkent Üniversitesi web sitesidir. Bu kaynaklardan yapılan incelemede web sitesi olan belediyelere baktığımızda gerek nicelik olarak gerekse nitelik olarak istenen düzeye ulaşılmadığı gözlenmektedir. Nitekim bu kaynaklarda web'e açılan belediye sayısının 80'nİn üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu sayı ile belediyelerimizin ancak yaklaşık 0/02.5'nin 5 web yoluyla halka hizmet ve bilgi sunma ortamıııa kavuştuk/arı anlaşılmaktadır. Yapılan incelemelerde hüyükşehir belediyelerinin %50'sinin web sitesi olduğu tespit edilmiştir. (Tablo 1). Web'deki belediyeler sayısalolarak henüz yeterli bir düzeye ulaşmadığı gibi nitelik olarak da bu yeni iletişim ve etkileşim ortammill belediye broşörü/bülteninden öteye geçmediği gözlenmektedir. Öte yandan her ne kadar bu yeni iletişim aracı broşür mantığı ile hazır/ansa da web' in yapısı gereği halkla yönetimi buluştıırma ve etkileşime teşvik etmede bu haliyle bile istenen etkileşimi ateşlediği söylenebilir. Ancak, bu etkileşimin istenen düzeye ulaşabilmesi için web'i stratejik yönetsel bir araç olarak algılayıp, broşürden öte bir iş üretme ve etkileşimde bulunma zemini ve aracı olarak görmek gerekir, Belediyelerimizde henüz bu anlayışın yeni yeni oluşmaya başladığı gözlenmektedir. Tablo 1: internet'te Web Sayfası Bulanan Belediyeler t ' IBELEDİYE ADI ladillla Belediyesi kuyon B~ıe(/iyesi l\lillıy'ljkledi\'csi IADRES ~dana.bld.g1)y.tr ~\fyon.bld.goy.tf Iwec-nel.com.ır/belediye/alanyal :ı Kaya Bensghir, Türksel: Web Tastırımıııda ve Yönetiminde EtkilıiiI":"'. Amme idaresi Uergisi, Cilt 32. Sayı 4. Aralık s ~ Kaya Bensghir. a.g.k., (21l00), s hutp://dns.ınetu.edu.trldoıncoul1l.hıml ) Ülkemizde Haziran 2000 itibariyle toplam belediye sayısı 321 S olup. bunun 16 'sı büyük~dıır belediyesidir t, Bekdiye web sitelerine Iıtlp://\\\\,;v.bdkcflLedu.t[/ ineı-turkev/il-bld.lıtml adresiilden erişilebilir

3 78 Çağdaş Yerel Yönelimler. 9 (2) Nisan 2{){){) Ankara Büyüksehir Belediyesi Antalya Büyüksehir Belediyesi Baacılar Beledivesİ Bahcesehir Beledivesi Bakirkoy Belediyesİ ankara-bel.gov.trl antalya-orgl bagcilar-bld.gov.trl bahcesehir-bld.gov.trl bakırköy.bld.goy.tr IBandll'ma Belediyesi Ibandirma-bld.gov.trl {Beykoz Beledijesi ~eykoz. bld.gov.ır jbeyoğlu Belediyesi..Ibeyoglu-bld.gov.trl Beyoazarı Beledivesi Ibeypazari-bld.gov.trl Beypazarı Belediyesi beypazari.bld.gov.tr Witlis Beledi):csi ~erel.eom.bitlis IBurs~ Bü~ük~ehir Beledi~esi Ibursa-bld.gov. trl ranakkale Belediyesi ~anakkaıe.bld.gov.lr rankın Belediyesi &erei.eomlean kiril ~orum Belediycsi ~orum-bld.gov.tr! IDeğirmendere Belediyesİ ~eğirmendere-bld.gov.trl Denizciler Belediyesi Idenizciler-hld.gov.ırl Derinkuvu Belediyesi!wee-neLeom.tr/belediyclderinkuyul Diyarbakir Belediyesi ~iyarbakir-bıd.gov. tr Erdck Belediyesi Jfortuneeity.eom/oasis/veniee12 i?ıl ~senyurt Beledivesi Itelerehber.eom/belediye/esenyurtl!Eskisehir Bcledi~esi ~skişeh ir-b Id. gov. tr IFatih Beledİyesİ ~ atih.orgl JFoca Belediyesi iroea-bld.gov.tr!qaziantcq Belediyesi ~aziantep-bld.g()v.tr [ôö1cük Beledivesi ~oıeıık-bld.gov.ırl KJörcmc Beledi~esi Iwce-net.eom.tr/belediye/goreme IQüı~ehir Beledi):csi Iwee- net.eom. trlbeled iyelgıılseh ir ~üzelvaıı Belediyesi ~uzelyali-bld.gov.trl ;IHacıb~kta~ Beledivesi ~ec-net.com.tr/belediye/hacıbektas/ IHekimhan Belediyesi ortunecity.eom/business/filthyrich/427 index.html listanbul Büyüksehir Beledivesi lihb.gov.trl Iİzmir Büvük~chjr Belediyesi!izmirhh.gov.trl ]izmit Beledivcsi jizmit-hld.gov.ırl IKadıköv Beledivesi ~ut.nct.ır/kadi koyl tkağıthane Belediyesi lkagilhane-hld.gov.trl ~KaI2adokya/CaQI2adocia ~aprad()eia.gov.lr

4 Web 'deki Belediye/erimiz: A/lkara Büyükşehir Belediyesi 79 Kartal Belediyesi Kavrnaklı Belediyesİ ikartal-bld.gov.tr ~ec-net.com.tr/belediye/kaymakli Kavmakli ~-net.com.tr/belediye/kaymaklil Kavseri Büvüksehir Belediyesi seri-bld.gov.trl Kestel Belediyesi stel.orgl Kocasİnan Belediyesi Kocasinan-bld.gov.tr IKonak Belediyesi Ik(mak-beL.gov.ırl ~Konya Büyük;ıehir Belediyesi ~onya-bld.gov.trl IKörfez Belediyesi Ikorfez-bld.gov.tr Kusadası Beledivesi kusadasi-bld.gov.trl Lalapasa Beledivesi ~elerehber.com/lalapasal IMaıatya Belediyesi ~alatya-beı.gov.trl lmelikgazi Belediyesi Imelikgazi-bld.gov.tr Mcram Belediyesi Imeram-bld.gov.trl IMlIstafai2a~a Beledi):ıesi Iwec-neLcom. tr/beledi ye/mustafapasa/ ~arlıderc Beledivesi Inarlidere-bld.go\,.trl ~ev~ehir Beledivesi (appadocia.gov.trl 5ahisar Belediyesi Iwec-net.coııı.tr/helediye/ortahisar K2zkonak Belediyesi Iwec-net.com.tr/helediye/ozkonak {pazar Belediyesi ~nemhers. xoom.l'om/pazar-ri ze leendik Belediyesi ~endik-bld.gov.trl tsamsun Büvük~ehir Beledi}ıesi ~amsum-bld.gov.trl Saravbahcc Belediyesi ~afaybahcc-bld.g()v.lr SekukIu Belediyesi 'selcuklu-bld.gov.trl ISisli Bekeliıesi ~isli-bıd.gov.tr h'clvşanell Beledi):'csi ~avsanci I-bld.g(ıv.trl O'rahzon Belcui,Ycsi Itrabzonbelediycsi.gov.trl trurhal Beledivesi Jturhal-hlu.gov.trl [uzla Beledivesİ ~u7.la-hld.gov.11' IUçhisar Belediyesi Iwee-net.com.tr/hclcdiye/uchisarl IUskudar Belediyesi' ~skudar-bld.gov. tr IUzuınlu Beledivesi luzuınlu-hld.gov.tr IÜnye Belediyesi lunye-bld.gov.tr.l JÜrgüQ Belediyesi Iwec-nçt.com.tr/he led i ye/urgupl fyal1~eledi'ycsi 'van-bld.gov.trl IYıldırım Beledivesi &ildirim-hld.gov.trl

5 SO Çağdaş Yerel Yönetimler, 9 (2) Nisan 2000 Tablo ı 'de görüldüğü gibi web'e açılan belediyelerin web adresleri farklı u zantılar (gov, com, org) taşımakta~ belediye tanımlarıııda farklı kısaltmalar (bld, belediye(si). bel) kullanılmaktadır. Bu farklılık belediyelerin web hizmetlerini hangi kaynakla yürüttüklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim. belediye kendi bilişim olanakaklarıyla iııternet'e açıldığında gov uzantılı adres alırken, web hizmetinde dış kaynak kullanımına giden belediyeler com ya da org u zantısı alabilmektedir. Bu farklılık erişimcilerin web adreslerini bilmedikleri ya da herhangi bir kaynaktan erişemedikleri zaman siteye ulaşmalarına engel teşkil edebilmektedir. Web adreslerin belediye adı ile standart uzantılı olması erişimcilerin akıı yürütme ile siteye ulaşabilmelerini kolaylaştırabilecektir. Internet ve Web Teknolojilerinin Belediyelere Sunduğu Olanaklar İnternet ve web teknolojileri belediyelere başta iletişim olmak üzere, paylaşım, katılım, etkileşim ve tartışma platformları yaratan yeni araçlar ve yöntemler sunmaktadır. Bu araçları ve sağladıkları olanakları şöyle özetleyebiliriz.' İletişim, Etkileşim Platformu: Elektronik PO,'illl ( ) E-posta, coğrafi uzaklıklarına bakılmaksızın internet kullanıcılarına mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gibi çeşitli hizmetler sunarak etkileşimli bir iletişim ortamı sağlar. İnternete bağlı kullanıcı kodu olan kişiler kendi aralarında ve diğer posta sistemleriyle iletişim kurabildikleri gibi; yerel ve genel ağ ortamında da mesaj değişimi yapabilmektedir. E-posta geçerli bir adres üzerinden gerçekleşmektedir. E-posta adresi, kullanıcı numarası ve internet adresinden oluşmaktadır. (Örnek: E-posta belediyelerde elektronik ortamda bulunan tüm bilgi ve belgelerin paylaşılmasına olanak tanıyarak doğrudan i letişime katkıda buluıımaktad ır. Ülkemizde belediyeler gerek belediye başkanlarının, gerekse diğer belediye yetkililerinin ve webmaster'iarın e-posta adreslerini web sitelerinde sunarak halkın belediye yetkililerine doğrudan ulaşmalarına yönelik yeni bir etkileşimli bir iletişim kanalı sunmaktadırlar. Nitekim, halkııı beleqiye hizmetlerine ilişkin dilek ve şikayetlerini ve başta iş olmak üzere çeşitli istek ve taleplerini bu kanalı kullanarak doğrudan ilgililere ilettikleri gözlenmektedir. Ancak, belediyeler halkm bu taleplerini değerlendirmede ve karşılamada henüz bu yeni iletişim (1 racından sınırlı düzeyde yararlanmaktadır. Bu sonuca her ne kadar ülkemizde dijital imza sorunun henüz çöziimlenememesi ve elektronik iletinin resmi başvuru belgesi olarak geçerliliğinin olmaması neden olsa da asıl nedenin belediye görevli lerinin de bu yen i araçlarla iş yapma konusunda yeteri i biliş ve alışkanlık düzeyine ulaşmamış olmalarından kaynakladığıııı söyleyebiliriz. Nitekim. iil 7 Kaya Bensghir, a.g.k., (2000), s.l J6-120.

6 Wc" 'deki Belcdirdcrimiz: Ankara Büyükşehir Beled~resi 81 kemizde internet ve web teknolojileri ve bunların sundukları yeni araç ve olanaklar çoğu kimse tarafından teknik bir iş olarak görülmekte ve yönetim ve iş ortamına sağladığı olanaklar pek değerlendirilememektedir. Ülkemizde bilişim kültürünün tum kamu görevlilerine nüfuz ettiğini söylemek için henüz çok erken olup, bu konuda planlı ve bilinçli bir eğitim seferberliğinin başlatılması kaçınılmaz görülmektedir. Ankara Büyük Şehir Belediyesi kendilerine sunulan araştırma fonnullnda yer alan belediye içi iletişim de kullanılan kanallarla ilgili soruya verdikleri yanıta göre belediye içi iletişimde en fazla telefonu ve yazışmayı kullandıklarını belirtmişlerdir. Öte yandan E-posta ve yüzyüze iletişimi hemen hemen aynı ağırlıkta kullandıklarını ifade etmişlerdir. Belediye dışı iletişime bakıldığında ise a ğırlık yazışmada olup, bunu telefon ve e-posta izlemektedir, Belediye dışı iletişimde yüzyüze ve sözlü' iletişim en son teşvik edi len kanalolmaktadır. Bu uygulamalar e-postanın yazışma ve telefonunun yerini almaya aday bir iletişim kanalı olduğunu göstermektedir, Öte yandan e-posta çalışanların verimliliğini de artırmaktadır. Nitekim Fen'is Research tarafından yapılan araştırma e postanın zarf hazırlama ve postalama ya da faks etme için gereken zamandan tasarruf edilmesi ile çalışanların % daha fazla üretken olduklarını ortaya koymuştur.') Tartışma ve Katılım Pla(formu: Usenet Usenet, belli konularda tartışmak üzere milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler ve yazılar gönderdiği bir tartışma ve katılım platformdur. Bu "haber grupları-newsgroups", taı11şma grupları - discussion groups" ya da ilan tahtaları "bulletin boards"gibi katılım ve tartışma platformu yaratan e lektronik ortamdır. Ülkemizde belediyelerin halkla tartışma ve katı/ım sağlayacak bu platformu web sitelerinde henüz buluııdurmadıklarını görmekteyiz. İletişim Pla(formu: Listserv Listserv de usenet gibi internetin sunduğu bir tartışma ve iletişim platformudur. Useneften farklı olarak (haberler ve yazı/ar) ilan tahtasma değil, iletiler doğrudan ku Ilanıcılara e-posta olarak gönderi Imekted ir. Ülkemizde belediyelerin halkla dogmdan etkileşimli iletişim sağlayacak bu platformu web sitelerinde henüz bulundurmadıklarına tanık olmaktayız. x Araştırmada. bulguları bu makalede kullanılmak üzere yazar tarafından geliştirilen 12 sorudan oluşan [ Soru Formu kullanılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin weh yönetimi ve tasarımından sorumlu yetkilisi e-posta ile gönderilen bu Forımı c-posta yoluyla yaıııtlanııştır. ') hrıd:!lwww.llua.ielsurvcy~

7 82 Çağdaş Yerel Yöneıimler, 9 (]) Nisan ]OO() Erişim ve Paylaşım Platformu: Gopher ve Telııet Gopher, internet kullanıcılarına bilgiye erişmelerini sağlayan menü temelli bir bilgi erişim hizmetidir. Daha çok metin tabanıt bilgiyt. destekleyen gopher ile dizin listelerine, dokümanlara ve arama mekanizmalarına erişilebilmektedir. Dizin listeleri, bağlantılar içeren seçeneklerden oluşan menülerdil". Dokümanlar i se en uçtaki yazı ve görüntü gibi bilgileri içermektedir. Telnet, internet ağına bağlı bilgisayarlara uzaktanbağlanmak için geliştirilen protokol ve programlara verilen addır. Telnet, kullaıııcı ad ve şifresi ile uzaktaki bir Tepııp yetenekli bilgisayara bağlanabilme ve aynı anda bilgi yollama ve alma yeteneği sunabilmekted ir. HI İletişim, Etki/eşinı, Paylaşım Pla(formıı: World Wide Web (www) Web (www) metin, grafik, ses, fı Im gibi farklı nitel ikteki veri lere etki leşinı ii ola~k ulaşmayı sağlayan bağlantılarla (Iink) donatıımı:;; çoklu ortamdır. Web'de İsternci ve sunucular HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ile iletişim kurmakta ve doküman alıp göndermektedir. Web'de dokümanlar içinde yer verilen anahtar kelimelerle farklı dokümanlara geçiş yapılabilmektedir. Bağlantı metin dosyalarına olduğu kadar, resim, grafik, ses ve hareketli görüntülere (film) olabilmektedir. Öte yandan doküman içinde anahtar kelimelerle dolaşım ve bilgiye erişim kolayolabilmektedir. Bu özellikleri ile web yalnızca bir iletişim platformu değil, aynı zamanda etkileşim ve paylaşım ortamı sunmaktadır. Uygulamada web'in belediyelerde çeşitli kullanım alanları bulduğuna tanık 01 maktayız. Örnek olarak, halkın bilgilendirilmesi ve eğitjl11i~ anket ve alan araştırmalarının hızlı ve kolay yürütülebilmesi ve değerlendirilıııesi~ diğer kamu kuruluşların ve özellikle belediyelerin çalışmalarının anında izlenmesi gibi geleneksel araçlarla oldukça maliyetli ve zaman alan ve emek gerektiren çalışmalar verilebilir. İnternet ve web teknolojileri belediyelere özetle şu olanakları sunmaktadır: -Belediye imajını sürekli geliştirme fırsatı -Halkın görüşlerini toplamada ve analiz etmede kolaylık - Belediye pol itikalarma kamunun gereksinimleriııi ve görüşlerin i yansıtma zemını -Belediyelerin sosyal sorumluluğunu artırma olanağı -Halkın yönetimin karar alma sürecine katıl iiii ın i kolaylaştırıııa ve toplantı tutanaklarına erişimini sağlama LO Faik, Bennet. The Internet Roadmap. Sybcx, Ine. Puh.. i ()94, i ()~.

8 Welı 'deki Bel('(h\'clcriıııi::.. Ankaro Büyükşehir Beledıyesi L:L' -Halkın belediyenin idari yapısı, birimleri işlemleri görevlileri ve muhatap a lınacak kişileri, rapor, mal i ve istatistiksel bi 19i ler, toplantı, konferans konusunda bilgilendirme Web Politikası Web sitesi açan kuruluşların, bu site ile ulaşmak istedikleri hedeflere bir çerçeve olmak üzere izleyebilecekleri bir web politikası oluşturmaları beklenir. Ancak, kurumca kabul edilebilir bir web politikası geliştirmek kolay bir iş değildir. Web sayfası açmadan önce, siteden beklentilerin tüm kunım yetkililerinin katılımıyla belirlenmesi ve bunlar ışığında bir web politikasının oluşturulmasına önem veri'lmelidir. Böyle bir politikanın formüle edilmesinde web sitesinden ne beklendiği ve hangi hizmetleri yerine getireceği, gerekli donanım, ya Zll lin, insangücü ve sitede sunulacak bi 19i lerin Ilasıl sağlanacağı-kısaca web yönetimine işlerlik kazandıracak ilkeler üzerinde durulur. Kunım perspektifinden bakıldığında, site ile ulaşıimak istenen hedefler açık ve net olarak ortaya konmalıdır. Bu noktada oldukça genel ve muğlak olan hedeflerden kaçınılmalıd ır. Web politikası açık ve net hedefler içermediğinde web yönetimi için önemli geribesleme sağlayacak değerlendirmeler de yapılamaz. Öte yandan geliştirilecek web pol itikasll1ın, kurumun genel bi 19i teknoloji leri ve internet politikalarıyla uyumu da üzerinde önem le duru lması gereken bir konudur. Web Hizmetleri Kuruluşlar web sitelerinde genelolarak halkla i lişki ler odaklı uygulamalara, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalara ve e-ticaret/hizmet uygulamalarına yer vererek üstlendikleri misyonları daha etkili ve verimli gerçekleştirme olanağı elde etmektedirler. Web hizmetleri olarak adlandırabileceğimiz bu uygulamalar gerek kamu, gerek özel sektör kuruluşlarına yeni iş alanları ve yönetim an layışı kazandırarak stratej ik avantaj lar sağlayabi Imektedir. H alkla İlişkiler Odaklı Uygu/ama/ar Web siteleri kuruluşlara halkla ilişkiler odaklı olmak üzere özetle şu amaçlara ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır," Halkı birinci elden kurum ve İşlevleri ile diğer konularda (hava durumu, adresler vb.) bilgilendirme ve aydınlatına Kurunısal kimliğin oluşturulınası ve geliştirilınesine katkı Hizmetlerin görülmesinde halkla işbirliği sağlama. Karar öncesi halkın görüşünü alnıa ve kararlara katılınıı111 teşvik etıne Halkın kuruluşia olan ilişkilerini kolaylaştırma ii Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaya Bensghir. a.g.k., UOOOL s. III-I.~ i

9 84 Çağdaş Yerel Yönetimler, 9 (2) Nisan 2000 Kamuoyunun eğilim, tutum ve beklentilerini saptama Üretilen/sunulan mal/hizmetlerin geliştirilmesine katkı. Ülkemizde kamu kuruluşlarının web siteleriyle ağırlık olarak halkı bilgilendirici ve aydınlatıcı; kurumsal kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunan uygulamalara yer verdikleri görülmektedir. Nitekim ülkemiz bakanlık web siteleri üzerine yapılan araştırmada bakanlıkların % 80'ni web sitelerinin çok önemli ölçüde halkı bilgilendirdiğini ve aydınlattığını % 70'i de web sitemlerinin kurumsal kimliğinin oluşturulması ve geliştirilmesine çok önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir Öte yandan, bakanlıkların % ls'i bir ölçüde web siteleri yoluyla karar öncesi halkın görüşünü aldıklarını~ % 30'u da yine bir ölçüde hizmetlerin görülmesinde vatandaşla işbirliği sağladıklarını belirtmişlerdil ıı Bu bağlamda bakıldığında, Ankara Büyük Şehir Belediyesi web sitesi yoluyla birinci elden belediye ve hizmetleriyle ilgili halkı bilgilendirme ve aydınlatl11aya ağırlık verildiği görülmektedir. Nitekim. sitede yer verilen birimleriıı yaptığı yıllık faaliyetler, projeler, haberler-duyurlılar. idari yasalar, eğitim çalışmaları ve uluslararası yürütülen faaliyetler halkı bilgilendirici-aydınlatıcı uygulamalardır. Öte yandan, sitede Ankara Rehberi CD'si, Ankara Gezisi, ilçeleri, ilin jeolojik yapısı, sanayisi, şehir planı (harita) gezi yerleri, muzeler, parkıar, tarihi ve kültürel varlıklar, ulaşım, sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler de bu kapsamda halkın erişimine sunulmaktadır. Sitede sunulan bu tür bilgilerle belediye bir taraftan halkı bilgilendirici aydınlatıcı olmakta; diğer taraftan belediyenin kurumsal kimliğininli oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Eden Uygulamalar Halkla ilişkiler işlevi yalnızca bilgilendirici, aydınlatıcı tanıtım ve reklam etkinliğinden ibaret değildir. Halkın yönetime katılımını teşvik etmek ve sağlamak da bir halkla ilişkiler işlevi olarak yerine getirilmesi gereken ijnemli bir boyuttur. Bu bağlamda, Ankara Büyük Şehir Belediyesi web sitesinde halkın karar öncesi görüşünü alma~ hizmetlerin görülmesinde halkla işbirliği sağlama gibi uygulamalara yer verilmediği gözlenmektedir, Öte yandan sitede halkın yönetime katılımıııı ve iki yönlü etkileşimi ve iletişimi sağlayacak diyalog mekanizmalarına da yer verilmemektedir. Sitede halkın bt:lediye ile iletişimi için yalnızca e-posta adresleri (belediye başkanına ya da web yetkilerine ulaşılabilecek) sunulmaktadır. Her ne kadar belediye başkanına e posta yoluyla halkın doğrudan erişebilmesi bir katılım ortamı olarak değerlendirilebilirse de, yeterli J~ Kaya Bensghir, a.g.k., s i' Bobbin, Randy, "An Imernet Primer for Public Relatiom", Puhlic Relatiııns Quartcl'ly. Vol. 40. No. 3, Faıı, s. 29.

10 Web 'deki IJc/edil'elerimi::.: Ankara 13üyükşehir Beled~l'esi 8S bir etkileşim için sitenin web olanaklarını daha fazla kullanabileceği etkileşim ortamlarını da sunması gerekir. E-Ticaret/E-Hizmet Uygulamaları Ülkemiz kamu kuruluşları web sitelerinde gerek e-ticaret gerekse e-hizmet uygulamalarına yeni yeni yer vermektedir. Bu noktada ülkemizde dijital imza sorunun henüz çözülememiş olması önemli bir engelolarak dikkat çekmektedir. Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin de bu kapsamda henüz bir uygulaması bulunmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi '4 Tanıtım Ankara Büyük Şehir Belediyesi 1996 yılında internere bağlanmış ve 1997 yılında web sitesini açmıştır. Web sitesi belediyenin bilgi işlem personeli tarafından tasarlanmakta, güncellenmekte ve yönetilmektedir. Tablo 2: Ankara Büyük Şehir Belediyesi Web Sitesİnde Yer Alan Bölümler i Ba kana Mesa" - tr eler Jeolojik yapı i i- Ankara Gezisi - Sanayii Şehir Planı (Harita) ı- Haber Duyuru i AKBis Faaliyet Raporları Eğitim 1 Projeler idari Yasalar i Festival ve Şenlik i_ - Gezi Yerleri Güncel Haber Arşivi ı Halde Fiyat i- EGO -! ASKİ BELKO i i- Arama i i English Linkler i: ı- Medya Ula~ım/ Hava Durumu i Hastaneler Lüzuml u Tel. Müzeler Parklar Tarih ve Kültür Varlıkları ----i Sağlık Trafik püzeni Uluslararası Fa~. _J 14 Ankara Büyükşehir Belediyı' web sitesinin değerlendirılmesinde iki kaynaktan yararlanılmıştır. Bunlardan biri siteye ilişkin kimi bilgilerin dogrudan weh sitesini tasarlayan ve yöneten helediye yetkilisinden elde edildiği temin edilmesi amacıyla ~azırlanan anket forımı ve telefon g.örüşmeleri hir diğeri de siteye çeşitli zamanlarda yapılan erişimlerde elde edilen bulgulardır. Bu amaçla siteye Nisan. Mayıs, Haziran ve Temmuz 2000'de olmak üzere farklı zaman dilimlerinde crişilerek değerlendirmede bulunulmuştur.

11 86 Çağdaş Yerel Yönetimler, 9 (2) Nisan 20()() Site ana sayfayı izleyen güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlendiği ve site bölümlerinin indekslendiği giriş sayfası ile erişimcilere hizmet sunmaktadır. Sitede şu bölümlere yer verilmektedir(tablo 2): bilgilere ulaşılmaktadır: Tablo 2'de özetlenen bölümlere eriştiğimizde aşağıdaki Belediye Başkanları Bu bölümde beklendiği gibi bu güne kadar hizmet veren belediye başkanlarının tanıtıldığı bilgilerin yanısıra belediyenin görevleri ve Ankara belediyesinin kuruluş bilgileri de sunulmaktadır. Faaliyet Raporlan Belediye birimlerinin 1998 yılı itibarıyla yaptıkları faaliyetler ı 998 Faaliyet Raporu olarak sunulmaktadır. Bu bölümde henüz ı 999 çalışmalarına yer verilmemiştir. Projeler MEGA projeler olarak belediyenin yürüttüğü Beşkapı, AKBİs (Ankara Kent Bilgi Sistemi), Yunus Göleti ve Evcil Hayvanlar Parkı projeleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. İdari Yasalar Mahalli idareler Yasa, Yönetmelik ve Tüzüklerin toplu olarak yer verildiği bu bölümün erişinıci lere doyurucu bir referans kaynağı olduğu söylenebi iir. EGO, ASKİ, BELKO Bu bölümlerde adı geçen kuruluşları ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgiler, bu kuruluşların faaliyetleri ile ilgili halkın sıkça sorduğu sorulara verilen bilgileııdirici açıklamalar ve ihale ilanları gibi bilgiler sunulmaktadır. Haber-Duyuru Bı\ başlıkta Belediyenin çalışmaları, Belediye Meclisince alınan kararlar vb konularda haber/duyurular yer almakta ve burada dönemine yönelik haber arşivi sunulmaktadır. Başkana Mesaj Halkın belediye başkanına e-ileti yoluyla doğrudan erişebilmesine olanak sağlayan bu ortam belediyeye yeni bir halkla ilişkiler odaklı iletişim aracı sunmaktadır.

12 Wch 'deki Bc/edirclniıııi:.:. 1\11/;:0/"(/ Biirükşehir Belediyesi 87 Ankara Rehberi, CD 'si, Ulaşıın Müze, Park Sehir Plam. Gezi yerleri vb Başlıklar Bu bölümlerde Ankara tarihi külttirel doğal varlıkları ile tanıtılmakta ve erişimcilere kimi pratik bilgiler (adresler, tel vb ) sunulmaktadır. Arama Bu bölümde erişimcilere yaygın kullanılan Altavista, Yahoo, Infoseek ve Hotbot gibi arama motorları ile bilgilere erişim olanağı sunulmaktadır. Öte yandan bu bölümde sitede sunulan bilgilere yönelik arama ve erişme olanağı bulunmamaktadır. Sitede yukarıda özetlenen bilgilerden başka erişimcilerin belediyeye e-ileti gönderebileceği adres ve sitenin yalnızca kimi bilgilerinin (1997 Faaliyet Raponı) sunulduğu İngilizce yansısı yer almaktadır. Değerlendirme ve Öneriler Kuruluşların web siteleri web politikaları, web hizmetleri, ve web tasarım ö zellikleri (bütçe, biyografi, url adresleri. arşiv, erişim hızı. güncellik vb kriterler gözönüne alınarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, Ankara Büyükşehir web sitesinin değerlendirilmesi sonucunda aşağıda özetlenen bulgulara ulaşılmış ve gerekli önerilerde bulunulmuştur. Web Politikası Ülkemizde kurumsal web sitelerinin çoğunlukla, yöneticilerin isteği ile bir politika geliştirilmeden kimi ihtiyaçlara yanıt vermek üzere (tanıtım, bilgilendirme vb.) sunulduğu dikkat çekmektedir. Oysa, her web sitesinin ulaşmak istediği hedefler, geliştirilen web pol itikası içinde somutlaşır. Eğer bir sitenin önceden öngörülmüş bir politikası yok ise gelişmesi ve okuyucuların beklentilerini karşılayacak doyuruculukta olması düşünülemez. Yapılan araştırmada Ankara Büyükşehir Belediyesi web yetkilileri sitelerinin belirlenmiş bir web politikası bulunmadığını belirtmişlerdir. Ancak siteye değişik zamanlarda yapılan ziyaretler sonucunda edinilen izlenim sonucunda sıtenin temel politikasının tek yöniii bilgi akışı ile (belediyeden halka yönelik) halkı belediye hizmet ve çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmek olduğu saptanmıştır. Bu içeriği ile elektronik ortam için tasarlanan '''gelişmiş bir broşür" görünümiinde olan sitede etkileşim doğuracak diyalog mekanizmalarına da yer verilmemektedir. Bu özellikler dikkate alındığında Ankara Büyükşehir Belediyesi web politikasının gerek belediye yöneticilerince gerekse web ekibince değerlendirilerek formüle edilmesi yararlı olacaktır. Elbette belirlenecek web politikasının belediyenin bilişim politikasıyla da uyumu sağlanmalıdır.

13 88 Çağdaş Yerel Yonelimler. 9 (2) Nisan 2000 Web Hizmetleri Ankara Büyük Şehir Belediyesi 'nin web sitesinde yer verdiği bilgiler (Tablo 2) incelendiğinde belediyenin web sitesinde ağırlıklı olarak halkla ilişkiler odaklı uygulamalara yer verdiği; halkın yönetime katılımını sağlayan ya da teşvik eden uygulamalara ve elektronik ticaret uygulamalarına pek gitn1ediği görülmektedir. Web Sitesini Örgüt Şemasına Göre Düzenlemek Web sitesinde yer verilecek bilgilerin kurumun örgüt şemasına uygun olarak düzenlenmesi kurum için uygun görünse de, web okuyucuları için kullanışlı olmayabilir. Bu nedenle potansiyelokuyucu kitlesinin bu sitey; neden kullanmak istedikleri-gereksinimleri-göz önüne alınarak tasarlanan siteler, daha iyi hizmet sunabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinin tasarımının belediyenin örgüt şemasına göre hazırlanmad ığı göze çarpmaktadır. Sitenin tasarımı ana sayfada güncel nitelikli haber-duyuru niteliğindeki bilgilerin sunulması ve bilgilendirici yönü ağı basan türden bilgilerin de bu sayfada yer alan indeksle erişimine açık olarak hazırlandığı dikkat çekmektedil Web Bakımı İçin Bütçe Ayırma Web sitesi açan kurumlar en az bu siteyi oluşturmak için duydukları finansal kaynaklar oranında da sitenin güncelliğini korumak ve geliştirmek üzere bakımın i sağlamak için de kaynak ayırmak zorundadırlar. Bu yapılmadığında eskiyen sayfalar ve bağlantısı ölen linklerden oluşan bir site ile karşı karşıya kalınacağı için, o ona kadar yapılan harcamalar boşa çıkacaktır. Bu duruma düşmernek için, kurumlar finansal desteği yalnızca siteyi kurmaya değil aynı oranda bakım faal iyetleri için de sağlamak duruıııundadırlar. Araştırmada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web bütçesi ile ilgili bilgilere ulaşılamamıştır. URL Adresleri Kullanıcılar zaman zaman web site adreslerini yazmak durumunda kalmak Bu nedenle özel işaretler ve çok sayıda harften oluşan karmaşık adreslerin tadır. sıkmamak için adresler olabildiğince yalın olmalıdır. yazımı kullanıcıları zorlamaktadır. Hata yapma olasılığını azaltmak ve kullanıcıları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web adresi bu açıdan yalın görünmektedir. Ancak diğer belediyeler belediye tanımında bld kısaltmasını kullanırken bu site için bel kısaltmasına gidilmiştir. Bu noktada belediye tanımı için standart kısaltmalara gidilmesi erişimciler için adreslerin kolay hatırlanmasına olanak sağlayacaktır.

14 Weh 'deki 11l'/l'dire!aiıııi::.: AI/k(/m Büriikş{!lıir Belediyesi R9 Biyografi İnternet kullanıcıları çoğunlukla web'lerde ulaştıkları bilgilerin kim tarafından üretildiğini bilmeye ihtiyaç duymaktadır. Resim ve biyografı ile donatılmış web'ler daha güvenilir bulunmaktadır. Özellikle bilimsel içerikli bilgi sunumunda biyografilere yer verilmemesi önemli bir eksiklik olarak dikkat çekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde sunulan bilgiler için referanslara ve biyografılere yer verilmediği gözlenmektedir. Arşiv Okuyucular için yeni bilgilere ulaşmak kadar eski bilgilere erişmekte önemli olabilmektedir. Site/erde arşiv bulundurmak pahalı bir yaklaşım gibi görünse de sitenin kullanışlılığını artırıcı bir özellik olduğu gözardı edilmemelidir. Nitekim, uygulamada arşiv bulundurmanın site maliyetlerini yüzde' O artırmasıııa karşılık kullanışlılığın yüzde 50 artırıldığına yönelik istatistiki bilgilere de rastlanmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde Arama başlığı altında sitede sunulan bilgilere erişebilmek beklenirken bu başlıkla yaygın kullanılan a rama motorları (yahoo, altavista vb) kanalı ile belediye dışındaki veritabaniarındaki bilgilere erişme olanağı sunulmaktadır. Sitede halkın sıkça başvurabijeceği konularla ilgili arşive yer verilmesi siteye çok sayıda kişinin başvurmasını teşvik edecektir. Server'a Erişim Server'in istemlere geç yanıt vermesi web kullanışlılığını etkileyen önemli bir kısıtlılık olmaktadır. Özellikle grafik ağırlıklı sitelerde erişim hızı düşük kalmaktadır. Sitelerde yer verilen grafiklerin sayısı kadar büyüklüğü de hızı etkilemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesine erişimde hız açısından bir soruna rastlanmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda server hızının düşük olmadığı söylenebilir. Güncellik Web sitelerinin tasarımıııda genellikle yeni içerikli bilgilere önem verilirken, mevcut sunulan bilgilerin güncelliğini gözden geçirme-maintenance-göz ardı e dilmektedir. Sitelerde sunulan bilgilerin güncelliğini konımasını ve zaman aşımına uğrayan-eskiyen-bilgilerin ayıklanmasını üstlenecek web editörleri ile web bakımı da daha iyi yapılabilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde farklı zaman larda yapılan erimlerde özel iikle güncel içerikl i bilgi lerin suıııılduğu ana sayfada güncellemeye gereken özenin gösterildiği saptanmıştır. Ancak sitede yer alan kimi bölümlerde zamanında güncellemeye gidi Imed iği görülmüştür

15 90 Çağdaş Yerel 'r'önetimler, 9 (2) Nisan 2()(}(} İçeriği Yansıtmayan Başlıklar Web'lerde yer verilen başlıklar. arama makinelerinde ulaşılan sonuçları, başlık sayfası ve diğer sayfalarda yer verilen anahtar kelimeleri içerecek şekilde seçilmelidir. Ankara Büyükşehir belediyesi web sitesinde bu kapsamda tespit edilen u yumsuzluğa örnek olarak, Belediye Başkanları başlığı altında ı 580 Sayılı Yasanın ı 5 maddesinde yer alan belediye görevlerinin ve yine bu başlık altında Ankara Belediyesinin kuruluşu ilke i 19i li bi Igilerin sunulması veri lebilir. Bu bi Igilerin içeriği yansıtan bir başlıkla sunulması erişimi tesadüfe bırakmayacaktır. Sonuç olarak, ülkemizde belediyelerin web teknolojilerinden yalnızca tanıtım amaçlı değil, iki yönlü iletişime açık katılım aracı ve e-hizmet aracı olarak yararlanmanın yollarını araştırmalarının önemli olduğumı söyleyebiliriz. Bu bağlamda ülkemizde web'e açılan belediyelerin sayısının aı1ması ve web niteliğinin iyileşmesi her şeyden önce tüm belediye çalışan larına yöne) ik temel bi lişim kültürünü kazandıracak eğitimlerin verilmesini ve internet ve web teknolojilerinin olanakları ile belediye işlerini yüriitme ve yönetme anlayışının ve becerisinin kazand i rı lmasını gerektirmekted ir.

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ülkemizde web' deki belediyelerin web teknolojilerini halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ NEDİR? Teknoloji insanoğlunun

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

Bilgi Çağında Kütüphane

Bilgi Çağında Kütüphane Bilgi Çağında Kütüphane Gürcan Banger 27 Mart 2006 Yunus Emre Kültür Merkezi Değişen Dünya 1950 li yıllara kadar üretim için sermaye, işgücü, enerji ve hammadde önemli girdiler olarak kabul ediliyordu.

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları Bu derste neler öğreneceğiz? E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Sayın Olgun ATİLA, Bornova Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Özel Kalem

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Sayıları gün geçtikçe artan web' deki belediyelerimizin bu yeni yönetim aracını halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal

Detaylı

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Enformason Teknolojisi: Đnternet Bilgisayar ağı: Birden fazla bilgisayar arasındaki programların paylaşılabilmesine izin veren

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 02 Uyarı : Yalnız dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt 1/19 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Koberz Bilişim Belediye İçerik Yönetim Sistemi (BİYS)

Koberz Bilişim Belediye İçerik Yönetim Sistemi (BİYS) Koberz Bilişim Belediye İçerik Yönetim Sistemi (BİYS) Çok Dilli Yayın Başkanlık Müdürlükler Meclis Üyeleri & Kararlar Personel İçerik Yönetimi Mesaj Sistemi Resim Galerileri Etkinlik Takvimi Anketler Videolar

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

Görme ve İşitme Engellilerin Üniversite İnternet Sayfalarına Erişebilirliği İshak Keskin İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Esra G. Kaygısız

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM 2017

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM 2017 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASIM 2017 2 BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ NEDİR? Kamu mali yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki fonksiyonel süreçleri destekleyen,

Detaylı

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER

KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER KAYHAM STRATEJĐK PLANINA GÖRE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJĐK PLANINDA 2011 YILI ĐÇĐN PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTĐRĐLEN FAALĐYETLER Stratejik Amaç 1: Kurumsal Kimlik

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI Ezgi KAYA Ayşegül GENÇOĞLU Merve Hilal AYTAÇ Ocak 2011 Araştırma Konusu Bu araştırma,bir ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi ndeki kurumsal yapının

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VERİTABANLARINA ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ERİŞİM Celal Bayar Üniversitesi kütüphane veritabanlarına üniversite dışından erişebilmek için kullandığınız internet tarayıcısına uygun olarak bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Aşağıda tanımlanan ayarlar

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz.

158 Personelimizle İstanbullu. hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. 158 Personelimizle İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmekteyiz. ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ 2.976.726 Başvuruyu Çözümledik BEYAZ MASA 1994 yılından bu yana 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan tüm istek,

Detaylı