Çocuklarda ağrılar: 1.Baş 2.Karın 3.Göğüs ağrıları...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda ağrılar: 1.Baş 2.Karın 3.Göğüs ağrıları..."

Transkript

1 ÇOCUKLARDA GÖĞÜS AĞRILARI Doç.Dr.Vedide TAVLI Dr.Behçet Uz ÇHC Eğitim-Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi

2 ÖYKÜDE, AĞRININ ÇOCUK TARAFINDAN TANIMLAMASI : Ağrının yeri, Ağrının karakteri, Süresi, (<5 SN ; > 30 DK.) Solunumla değişkenliği, Fizik aktivite ile artıp, artmadığı, Ailede ani ölüm öyküsünün varlığı, Ağrı esnasında hasta bir görünümün varlığı. Birlikte ÇARPINTI; SENKOP var mı? Geçirilmiş kalp ameliyatı var mı?ne zaman?

3 Akut göğüs ağrısında ACEP Önerileri: 1-EKG, 2-Biokimyasal marker lar, ( 1-2 sa.myoglobulin,>2 sa.troponin T- Tn-I,>6 sa.ck-mb ; CPK(enj.sonrası!), > sa.sgot,sgpt,>36-48 sa.ldh) 3-Akciğer filmi.

4 ÇOCUKLARDA G.A. larının en sık görüldüğü ortalama yaş 12 dir.

5 Çocuklarda ağrılar: 1.Baş 2.Karın 3.Göğüs ağrıları Göğüs Ağrıları (G.A.) : A-Kardiyak, B-Non-kardiyak göğüs ağrıları

6 I - NON-KARDĐYAK G.A. LARI: I- Göğüs duvarı Lezyonları: Cilt lezyonları (Herpes zoster), Kas lezyonları (halter,tenis,kürekçi,) Kostokondritler (2.-5.kostal eklemler), Kayan kosta sendromu (8,9,10.kostalar), Hipersensitif ksifoid sendromu (uzun koşu), Travmalar, Meme dokusuna ait nedenler, Tümörler, Vertebral nedenler, Juvenil romatoid artrit.

7 2- Pulmoner Nedenler: 1- Plörezi, 2- Pnömotoraks, 3- Pnömomediastinium, 4- Trakeit,bronşit, pnömoni, 5- Asthma, 6- Orak hücreli anemi.

8 3-Gastro-intestinal Sistem Lezyonları (ağrı epigastriumda ve sternum arkasında): 1- Ösofagusa ait nedenler(gıda alımı sonrası yanma hissi şeklindeki ağrılar) 2- Hiatus hernisi, 3- Ülser, 4- Yabancı cisimler, 5- Splenik fleksura sendromu(omuza yayılan ağrılar). **Đdiopatik olduğuna karar verilen 27 hastanın 21 inde GĐS patolojisi saptanmış. (Berezin et al.)

9 -,.. 1- ''-- 4- Nörolojik sisteme ait nedenler: -Dorsal kök ağrıları keskin ve batıcı olup, parestezi ile birliktedirler. -Ventral kök ağrıları ise derinden gelen künt ağrılardır. -Spinal kökenli ağrılar göğsün her iki tarafında ve omuz, kollara yayılabilirler.hareket, öksürme, uzun süreli yatma bu ağrıyı ortaya çıkarabilir. -Đntrakraniyal basınç artışlarında EKG de myokard iskemisi ve göğüs ağrısının geliştiği bilinmektedir.

10 5 - Psikojenik Nedenler: 1- Hiperventilasyon (G.A. %50-100;pCO2<alkaloz;h.içi Ca artışı;), 2- Konversiyon(%19), 3- Somatizasyon (%8), 4- Depresyon(%15), 5- Anksiyete(%20). **G.A. ile başvuran 74 çocuğun ancak %25 nin psikiyatrik incelemesi normal!

11 II- KARDĐYAK NEDENLER: I-YAPISAL HASTALIKLAR, II- EDĐNSEL HASTALIKLAR, III-RĐTM BOZUKLUKLARI.

12 Ağrıların Oluşumu : Klinikte KUTANÖZ ve VĐSCERAL olmak üzere iki tip ağrı görülür. Kutanöz ağrılar, derinin ağrı liflerinden zengin olması nedeni ile iyi lokalize olan, keskin ve yanıcı karakterde olan ağrılardır. Visceral ağrılar ise organların ağrısal uyarımının deriye göre daha az olması nedeni ile iyi lokalize edilemeyen, baskı hissi veren künt ağrılardır.

13 KARDĐOVASKÜLER AĞRILARIN OLUŞUMU : Myokard dokusunda ve koroner arter duvarlarında ise afferent sempatik sinir uçları bulunmaktadır. Bu sinirler ĐSKEMĐ sonucu ortaya çıkan maddeler tarafından uyarılmaktadır.

14 KARDĐOVASKÜLER AĞRILARIN OLUŞUMU: Myokardın O2 tüketiminin karşılanmaması sonucu ortaya çıkan iskemi-injury-mi= nekroz (irreverzibl); MI, subendokardiyal veya transmural olabilir. Perikardiyal hastalıklarda ise serozanın irritasyonu nedeni ile oluşurlar.

15 SUBENDOKARDĐYAL ĐSKEMĐ Ventrikül hipertrofisi (Williams s., Turner s.,hocm,noonan sendromu) ALCAPA sendromu, Koroner arter konjenital anomalileri, Koroner arter fistülleri, Koroner arter anevrizmaları. (Kawasaki,ATEROSKLEROZ,KONJENĐTA,TAKAY ASHU,SLE,PAN,MARFAN,EHLERS-DANLOS.), Pulmoner atrezide sinüzoid oluşumu ve cerrahi sonrası Sağ Ventrikülün dekompresyonu- EISENMENGER S.

16 YAPISAL, EDĐNSEL KVS NEDENLERĐ : Mitral kapak prolapsusu(midsistolik non-ejeksiyon klik, geç sistolik üfürüm) klik, geç sistolik üfürüm) sendromu : *Primer MVP: Ailevi, non-familyal. *Sekonder MVP: *A- Genetik: (Marfan, Ehlers-Danlos, P.elasticum, Frajil X sendromu, H.sistinuri,Mukopolisakkaridozlar) *B- Edinsel MVP: ARA kardit,mi (k.arter hst.)

17 MVP Marfan sendromu :

18 YAPISAL NEDENLER : Koroner Arter Anomalileri:

19 Yapısal nedenler : KORONER ARTER ANOMALĐLERĐ:

20 B

21 KORONER ARTER FĐSTÜLĐZASYONU

22 Yapısal KVS NEDENLERĐ:NON- aterosklerotik,non-imflammatuvar imflammatuvar koroner arter anevrizması:

23 ERKEN ATEROSKLEROTĐK KALP HASTALIĞI: *Koroner arterio-venöz fistüller; *Aort koarktasyonu; *Familyal hiperlipidemi...

24

25

26

27 Hipertrofik kardiyomyopatiler: (HCMY) *HCMY tanısı koyulmadan önce, spesifik nedenlere bağlı kardiyomyopatilerin (sistemik HTN, koroner arter hastalığı, aort kapak stenozu, aort koarktasyonu, hipertrofiye zemin hazırlayan diğer konjenital kalp hastalıklarının) ayırıcı tanısı yapılmalıdır. *HCMY, genellikle yaşlarında genç erkeklerde görülür.

28

29 HĐPERTROFĐK KARDĐYOMYOPATĐDE: -Duvarda kalınlaşma sonucu kavite normal veya azalmış. -Mitral kapakçıklarda kalınlaşma, -Đntra-mural koroner arter duvarlarında hipertrofi (% 80), -Đskemi,fibrosis. Bunların sonucunda: ventrikül yapısı son dönemde HCMY den Dilate CMY e dönüşebilir...

30 Siyanotik Kalp Hastalıklarında Koroner Akım Rezervi: 1- HĐPOKSEMĐDEN ötürü koroner dolaşımın otoregülasyonunu artırarak, 2- POLĐSĐTEMĐDEN ötürü maksimal koroner akımını artırarak, KORONER AKIM REZERVĐNĐ AZALTMAKTADIRLAR... Bir de FE++ EKSĐKLĐĞĐ ANEMĐSĐ VARSA(ERĐT.ŞEKLĐ BĐKONKAV SFERĐK OLARAK DEĞĐŞĐR; SONUÇTA VĐSKOZĐTE,TROMBOZ RĐSKĐ ARTAR.

31

32 TANI : AYRINTILI BĐR ÖYKÜ ALINMALIDIR: Ağrının başlangıç zamanı, yeri, nasıl geçtiği; Ne kadar sıklıkta duyulduğu ve ne kadar sürdüğü; Eşlik eden yakınmalar; Daha önce uygulanan tedaviler, Okul başarısı; Sigara, ilaç alışkanlıkları; Ailede ani ölüm,kalp hastalıklarının, duygusal örseleyici olayların olup,olmadığı; Ağrının ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenler;

33 **AĞRININ ORTAYA ÇIKMASINI YA DA KAYBOLMASINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER, AĞRININ NEDENĐNĐ BELĐRLEMEDE YARDIMCI OLURLAR***** Eksersiz ya da soğuk havada ortaya çıkan ya da dinlenmekle geçen ağrı MĐYOKARD ĐSKEMĐSĐNĐ düşündürmelidir. Yine, ekzersiz, stres ve soğuk ASTIM ATAĞINA ve göğüs ağrısına neden olabilir. Belli bir hareketle ortaya çıkan ağrılar KAS- ĐSKELET SĐSTEMĐNDEN kaynaklanırlar. Somatik yakınmalar ile birlikte olan göğüs ağrılarında PSĐKOJENĐK etkenler aranmalıdır.

34 FĐZĐK ĐNCELEME : -KOSTO-KONDRAL KONDRAL birleşim yerlerinin derin palpasyonu; -Ekimoz gibi travma izleri; -Solunum ve KVS dinleme bulguları; -Ellerde titreme, tik gibi anksiyete bulguları.

35 LABORATUVAR (ACEP-1995) - EKG: Sol superior QRS ekseni; Ventriküler hipertrofi; Sol atriyal dilatasyon; ST segment değişiklikleri, Ekstrasistoller. -EKOKARDĐOGRAFĐ: MvP; MS; ASD;PDA;PROTEZ KAPAK, Sol ventrikülde aberan band.

36 MYOKARDĐT,PERĐKARDĐT AYIRICI TANISI Prekordiyal derivasyonlarda EKG de görülen konkav ST segment elevasyonları, avr de görülen resiprokan ST segment depresyonu perikarditi düşündürür.bu gibi repolarizasyon değişikleri (coving), genç erkeklerde benign bir hadise olarak görülebilirse de, akut perikardit ile ve de akut anterior myokard enfarktüsü ile de karıştırılabilir.

37 MYOKARDĐT Myokarditte EKG non-spesifik olup, ST segment elevasyonu, fasiküler bloklar, sinüzal TAŞĐKARDĐ olabilir. Bu açıdan Myokardit, AMI ile karışabilir. Myokarditin beraberinde perikardit olabilir. Ancak beraberinde AKC filmi nde pulmoner venöz konjesyonun olması myokardit lehinedir.

38 Myokardit- perikardit : Akut perikardit seyri esnasında myokardiyal enzimlerin yükselmesi myokarditin de var olduğunu düşündürür. Hastalığın ilk haftasında bakıldığında kreatin kinaz MB ve Troponin I,T yüksekliği saptanır. Çünkü, aktif myokardit,hücre infilrasyonu ile birlikte iskemiye bağlı olmayan NEKROZ halidir. (Circulation,1997;95:163-8)

39 MYOKARDĐTTE EKG: Myokarditten şüphelenildiğinde, EKG de ST segment yükselmesi olmadan myokardiyal enzim salınımının olması pek beklenmemelidir.

40 PERĐKARDĐTTE EKG: 1.Đlk günlerde avr hariç tüm derivasyonlarda ST segment yükselmesi,düşük voltaj,-2.pseudonormalizasyon-3.yaygın ST çökmesi;t negatifliği,4.st ve T normal.

41 PERĐKARDĐTTE EKOKARDĐOGRAFĐ:

42 BAKTERĐYEMĐLĐ HASTADA.. Bakteriyemisi olan bir hastada perikardit ve tamponad geliştiğinin fark edilmemesi halinde hasta exitus olabilir. Tamponadda, septik şoktaki hastaların aksine SĐSTEMĐK VASKÜLER REZĐSTANS YÜKSEK, fakat KARDĐYAK DEBĐ DÜŞÜKTÜR. *Böyle bir hastada preload u AZALTMAK, (DĐÜRETĐK KULLANIMI) FATAL OLABĐLĐR.

43 Yenidoğan döneminde ileal atrezi operasyonu ve septisemi;tanısı koyulmamış pürülan perikardit sonrası konstriktif perikardit olgusu:

44 **SUBKLĐNĐK MYOKARDĐT** Akut myokarditin pek çok klinik tabloları mevcuttur.akut kalp yetersizliğinde veya ĐLERĐDE dilate kardiyomyopati olarak kendini gösterebilir. SIK GÖRÜLEN SUBKLĐNĐK MYOKARDĐT olup, AKUT ENFEKSĐYON esnasında FĐZĐK AKTĐVĐTE KISITLANMALIDIR. Nadiren de olsa ekzersiz esnasında ani ölüm!!!

45 AYIRICI TANI: -Başlamasından genellikle saat içerisinde doktora başvurmaya neden olan ağrılar genellikle ORGANĐK kökenlidirler. -G.A. larının yaklaşık % 35 i kas, iskelet sisteminden kaynaklanır.öyküleri kısadır. Fizik inceleme bulguları ağrıya eşlik eder. -Kardiyak kökenli ağrılara genellikle SENKOP,ÇARPINTI gibi yakınmalar eşlik eder, ekzersizle provoke olan ağrılardır.genellikle, fizik inceleme,ekg telede patolojik bulgular vardır.g.a. larının %5 i kardiyak nedenlerden kaynaklanmaktadır.bu tip ağrıların pediatrik kardiyolog tarafından değerlendirilmesi gerekir.

46 AYIRICI TANI: -Solunum sisteminden kaynaklanan ağrılar göğüs ağrılarının % 10 nu oluştururlar. Ataklar şeklinde gelen, aile öyküsü pozitif bulunabilen ağrılarda AĐLEVĐ AKDENĐZ ATEŞĐ, Ataklar şeklinde gelip, ekzersizle provoke olan ağrılarda ASTIM akla gelmelidir.

47 TEDAVĐ: Göğüs ağrısının kalp hastalığından kaynaklandığı şüphesi hasta ve ailesinde anksiyete ve strese sebep olmaktadır. Bu nedenle tedavide önce hasta ve ailesinin ikna edilmesi, nedenlerin açıklanması, gerekirse hastanın izlenmesi uygun olur.

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len

Kalp Yetersizliği. Prof. Dr. Ba rış İle ri ge len İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 9-41 Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Ba rış İle ri ge

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ  PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı: 1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler

Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Spondilartropatiler Ankilozan Spondilit ve Diğer Seronegatif Spondilartropatiler Doç.Dr. Ümit Dündar Kocatepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Spondilartropatiler (SpA) ortak genetik, epidemiolojik,

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu.

2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları. Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek. Muharrem Özdoğdu. 2 Kalp ve Damar Cerrahisi Doktorları Şef Op. Dr. Ramadan Kamiloğlu Op. Dr. Ozan Emiroğlu Op. Dr. Mehmet Arıkbuka Op. Dr. Hasan Birtan Ameliyathane Ekibi Anestezi; Uz. Dr. Hamit Kalfaoğlu Anestezi Tek.

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı