10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME"

Transkript

1 10 IMI TR 029 HİBRİT AYÇİÇEĞİ ÇEŞİT ÜRETİM ve SATIŞ HAKKI İDARİ ŞARTNAME İŞİN MİKTARI, MUHAMMEN BEDEL VE GENEL ESASLAR: Madde 1-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TTAE) (bundan sonra kısaca ENSTİTÜ olarak anılacaktır) adına çeşit adayı (tescile başvurusu yapılmamış, aday çeşit) 10 IMI TR 029 hibrit ayçiçeği çeşidinin (kısaca ÇEŞİT olarak anılacaktır) tohumluk üretim ve satış hakkının ebeveynleriyle (IMI 044 A ana, IMI 148 R baba) birlikte 10 yıl süre (tohum çoğaltımı çalışmaları ve tescil süresi nedeniyle ilk üç yıl ıslahçı hakkı (royalite) ödemesiz olmak üzere) ile sadece yurtdışında tescile başvurmak üzere, ihale sonucu hak eden istekliye (kısaca FİRMA olarak anılacaktır) sözleşmenin imzalanmasını müteakip satışı yapılacaktır. Madde 2-Firma, çeşit için sadece yurtdışında tescile başvurabilir. Firma, Çeşit için yurtiçi tescil başvurusu yapmayacaktır. Madde 3-İhale 2886 Sayılı Kamu İhale Kanununun 50. Maddesi ve 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 43. Maddesi Pazarlık Usulüne göre (Islahçı Hakkı Oranının artırılması) yapılacaktır. Madde 4- İhale konusu işin miktarı olarak; FİRMA 10 yıllık (tescil denemeleri süresi ve tohum çoğaltımı çalışmaları nedeniyle ilk üç yıl ıslahçı hakkı (royalite) ödemesiz olmak üzere) sözleşme süresince, asgari kg sertifikalı tohumluk üretmek ve satışını yaparak İhalede sürdüğü yüzde (%) oran üzerinden Islahçı Hakkını ENSTİTÜ ye ödemek zorundadır. a- Yıllık Asgari Üretim Miktarı: kg b- İhalede sürülen pay oranı :%6 (İhale başlangıcındaki oran) c- Birim Fiyat :25,00 TL/kg d- Muhammen Bedel :20.000kg x 0,06 x 25,00 TL/kg x 7 yıl= TL. Madde 5-7 yılda (sertifikalı üretim ve satış süresi) toplam üretilip pazarlanacak tohum miktarı (asgari kg) sabit kalmak şartıyla ISLAHÇI HAKKI bedeli oranı (%) açık arttırmaya konu olacaktır. FİRMA her yıl en az kg Sertifikalı Tohum üretmek, satışını yapmak ve Teknik Şartname Madde 17 de belirtilen hususlara göre ENSTİTÜ ye ödemek zorundadır. Firma, tescile gittiği ülke veya ülkelerde eğer tescil süresi boyunca üretim izni uygulaması varsa, tescil süresi boyunca sertifikalı olarak çeşidin hibrit tohumunu üretip sattığı durumda yine royalite ödemek zorundadır. Madde 6- O yılın ISLAHÇI HAKKI bedeli, Ödeme Planında (Teknik Şartname Çizelge 2) belirtilen süre sonuna kadar ödenmediği takdirde, ENSTİTÜ, FİRMA ya yazılı uyarı yapar ve takip tebligattan sonraki yasal süre içinde de ödeme yapılmazsa, yapılan bu sözleşme iptal olur. Kesin Teminatı gelir kaydedilir ve Firma hakkında, 2886 Sayılı Kanunun 84. maddesi uygulanır. Madde 7- İhale Tarihinde Saat 10:00 da ENSTİTÜ Toplantı salonunda Komisyon ve İstekliler karşısında ISLAHÇI HAKKI payı oranı arttırmaya çıkarılarak yapılacaktır.

2 İHALEYE KATILIM ESASLARI VE İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: Madde 8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır ve istenilen belgelerin geçerli olması şarttır. Çeşidin ihalesine girebilecek olan İsteklilerin aşağıda belirtilen evraklardan söz konusu çeşit için çoğaltmaları ve ihale saatinden önce İdareye onaylatmaları gerekmektedir. A) Kanuni ikametgahı olması, B) Türkiye de tebligat için adres göstermeleri, (Antetli kağıda FİRMA adres bilgililerini gösterir beyan) C) Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi vermesi, 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.). 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1 ve 2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. D) İmza Sirküleri verilmesi, 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 3. Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, E) Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Beyannamesi (EK 1) F) Bu şartnamenin Madde 3 de belirlenen Muhammen bedelin %3 ü oranında Geçici Teminat vermesi, G) İdarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısından oluşan İhale Dosyasının İdarece belirlenen bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu yada vezne alındısı. (İhale Dosya Bedeli :100,00 TL.dir) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşlarından alınmış Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi (Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinde olması yeterlidir.) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR: Madde Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhaleye Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı; geçici teminat kesin teminata çevrilmiş ve sözleşme yapılmış ise kesin teminatı bütçeye gelir kaydedilir.

3 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: belirtilmiştir; Madde 10-A) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda a) Tedavüldeki Türk parası, b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller. B) Teminatların teslim yeri; Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Döner Sermaye Saymanlığının banka hesap numarasına veya veznesine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamazlar. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları veya banka dekontları ihaleden sonra Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilir ve üzerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz. D) Geçici teminat miktarı: Geçici teminat miktarı (% 3) olup 6.300,00TL.dir. ( TL üzerinden) Satış Gerçekleştiği zaman satış bedeli üzerinden (% 6) kesin teminat alınır. İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI Madde 11- Peylerin İstekliler tarafından artırılması sırasında en az artırım oranını belirlemeye komisyon yetkilidir. En az artırım miktarı 0,5 den az olamaz. Madde 12- Satış şartnamesini imzalayarak geçici teminatı yatırmış olan istekliler ihaleye katılmak ve pey sürmek zorundadır. Aksi halde teminatları irat kaydedilecektir. Ancak, sürülen pey yüksekliği nedeniyle artırmadan çekilenlerin teminatları geri verilecektir. Madde 13- Arttırma sonunda, en yüksek pey süren istekli üzerine ihale yapılır. Ancak sürülen peyin yeterli bulunmaması veya satışa fesat karıştırıldığına kanaat getirilmesi nedeniyle ihale yapılmaz ya da İhale Komisyonunca alınan ihale kararı, Enstitü Müdürlüğünce tasdik edilmez ise, geçici teminat iade edilir. İstekli bunun dışında herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun Islahçı Hakkını tespitte serbesttir. Madde 14- İhale, artırma sonunda sürülen peyin satış komisyonu tarafından uygun görülerek artırma tutanağının imzalanması ile gerçekleşmiş olur. En yüksek pey, en avantajlı teklif olarak belirlenir. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz. TEBLİGAT VE ISLAHÇI HAKKIPAYI ÖDEME İŞLERİ Madde 15- Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 13. Maddede belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerine bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi

4 imzalaması hususu, bildirilir. İadeli taahhütlü mektup ile yapılan bildirimlerdemektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır (Tebligatın postaya verildiği gün sayılmaz). Madde 16- Bu ihale firmanın 2018 yılından itibaren sattığı tohumluklar için geçerli olup, süresi imza tarihinden itibaren 31/12/2024 tarihine kadardır (mücbir sebeplerin gerçekleşmesi durumunda 1 yıl uzatılabilir). Sözleşmenin süresinin son 60 günü içinde taraflar enstitüde toplanarak FİRMA nın talep etmesi durumunda sözleşmenin uzatılması (5 yıl daha uzatılır) veya bitirilmesine yönelik karar alınır. Süre uzatılması durumunda aynı sözleşme maddeleri geçerlidir. Firma elinde tohumluk stoklarını sözleşme bitiminden itibaren 1 (bir) takvim yılı süresince daha bu sözleşme şartlarını yerine getirmek suretiyle satabilir. Enstitü süre uzatımı olmadığı takdirde tekrar o çeşit için ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Yüklenici firma ihale tarihinden itibaren en fazla iki (2) yıl içinde yurt dışındaki bir ülkede tescil başvuru işlemini gerçekleştirmekle sorumludur. İlgili ülke veya ülkelerde, tescil başvuru bilgilerini ve tescil işlemi gerçekleştikten sonra resmi makamlardan alınan tescil belgelerini Enstitüye en geç üç (3) ay içinde ibraz etmek zorundadır. Madde 17-FİRMA, ISLAHÇI HAKKI bedeli hakkını, Teknik Şartnamenin Madde 17 Çizelge 2 de belirtilen ödeme planına göre ENSTİTÜ nün belirteceği Döner Sermaye İşletmesine ait banka hesabına ya da veznesine öder. Madde 18-FİRMA, demonstrasyon faaliyetleri haricinde bedelsiz tohum veremez. Bedelsiz verdiği tohumlar için normal satış fiyatından hesaplanacak ıslahçı hakkını ENSTİTÜ ye öder. Madde 19- FİRMA, sözleşme şartlarına uymayarak gerçek dışı beyan (bedelsiz, faturasız veya gerçek dışı fiyatla faturalandırma v.b ) ile ENSTİTÜ ye maddi kayıp verdirirse, tespit edilen verdirdiği maddi kaybın 10 katını ENSTİTÜ ye ödemeyi taahhüt ve kabul eder. Madde 20-Firma, yurt dışında tohumluk üretimi yaparsa, yaptığı üretim ve sertifikalandırma miktarını o ülkenin yetkili sertifikasyon kuruluşundan alacağı belge ile Enstitüye bildirmek zorundadır. ALICININ TAAHHÜDÜNDEN DÖNMESİ: Madde 21- İstekli teklifi verdikten sonra teklifinden dönemez. Üzerine ihale bırakılan FİRMA ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 50. Maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda üzerine düşen görevleri yapmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. Alıcının ilk sertifikalı üretim yapması gerektiği yıl (2017) üretim yapmadan taahhüdünden dönmesi durumunda, satış tekrarlanabileceği gibi idarece üretimi yapılıp değerlendirilmesi yoluna da gidilebilir. İhalenin yapılmasından sonra, firmanın bundan sonraki herhangi bir aşamada satış talebinden vazgeçtiğini bildirmesi veya yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemek suretiyle taahhüdünden dönmesi durumunda, hiçbir mahkemeden hüküm ve karar alınmasına ve protesto çekilmesine gerek kalmaksızın teminatı derhal irat kaydedilerek firmaya bildirilir. Bundan dolayı alıcı hiçbir surette hak talebinde bulunamaz. Bu durumda, ihale konusu çeşit, idarenin tercihine ve üretim işine başlanıp başlanmamış olmasına göre, ilk

5 alıcısına da duyurulmak kaydıyla, çeşidin açık artırmalı satış yoluyla en kısa zamanda pazarlanması yoluna gidilir. Firma, sözleşme süresi sona ermeden çeşidin üretiminden vazgeçerse, bu durumu üretim yapmamaya karar verdiği yılın en geç Ocak ayı içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmek ve kalan sözleşme yılları için ödemesi gereken royalite bedellerinin tamamını sözleşmenin fesh edildiği yılın sonuna kadar ödemek zorundadır. Bu durumda sözleşme feshedilir, Enstitü çeşidi ihaleye çıkarıp çıkarmama konusunda serbesttir. TOHUMLUĞUN ÜRETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR Madde 22-FİRMA mücbir sebeplerle ebeveyn hattı üretemediği durumlarda; üretim programı için istediği ebeveyn hat tohumluk talebini, 1 yıl önce en geç Nisan ayının ilk mesai günü ENSTİTÜ ye bildirir. ENSTİTÜ FİRMA nın istediği miktarda tohumluğu, tohumluk üretim programının uygunluk durumuna göre üretir. Bu durumda FİRMA ENSTİTÜ ye ENSTİTÜ tarafından o yıl açıklanan ebeveyn tohumluk kg bedelini öder. Madde23-FİRMA tarafından ENSTİTÜ NÜN üretmesi talep edilen ebeveyn tohumlukların üretiminde mücbir sebeplerle (sel, dolu, grev, salgın hastalık-zararlı, yangın v.b) bir aksama meydana gelirse ENSTİTÜ sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda ENSTİTÜ, FİRMA yı yazılı olarak bilgilendirir. Madde 24-Firma tohumluk üretiminde gerekli izolasyon mesafesine uyar, tohumluk üretiminde tip dışı seçimlerini yapar, gerektiğinde Enstitüden teknik yardım talep eder. Tohumluğun genetik safiyetinden, fiziksel temizliğinden, çimlenmesinden ve tüm sertifikasyon işlemlerinden Firma sorumludur. Çeşidin uygun olmayan ekolojik koşullarda üretilmesinin tavsiye edilmesi ve tohumluğun üretim aşamasında herhangi bir hata yapılması durumunda üreticilerden gelecek şikayetlerden Firma sorumludur. Dolaylı olarak çeşide zarar verecek böyle olumsuz gelişme ve durumları Enstitünün Firmaya yazılı olarak bildirme ve tedbir alma yetkisi bulunmaktadır. FİRMA, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak tohumluk üretim ve pazarlama faaliyetlerini yapmak zorundadır. SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER VE ŞARTLAR: Madde 25-İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için Yükleniciye atfı mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu sebepleri Yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren 15gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. a) İdarenin sebebiyet verdiği haller, b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar, mücbir sebepten işte bir gerileme veya gecikme olması, c) Kanuni grev vukuu bulması, d) Bulaşıcı hastalık vukuu bulması, e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi, f) Sel, kurak, don, soğuk, yangın.

6 KESİN TEMİNATIN İADESİ: Madde 26- Firmanın şartname hükümlerini yerine getirdiği, bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kat i teminat iade olunur. DİĞER HÜKÜMLER Madde 27- Firmanın kanuni ikametgâhına yapılmış her türlü tebligat şahsına yapılmış sayılır. Madde 28- İhale sonucu yapılacak işe ait doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri FİRMA ya ait olacaktır. Madde 29- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Madde 30-Şartnamenin uygulanmasından doğan her türlü hukuki ihtilaflar için Edirne mahkemeleri yetkilidir.

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan gölün doğu yakasındaki yaklaşık 500 m² lik kısmın eğlence ekipmanları

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.

Page 1 of 14. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi. 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01. Page 1 of 14 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Göğüs Hastalıkları Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 23 Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 31.01.2011 09:00 İhale Metni 23

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK:2 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı : TRT

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 14:00

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı