T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak anılacaktır İdarenin : Adı : İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü Adresi : Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe - Mamak / ANKARA Telefon numarası : (0312) Faks numarası : (0312) Elektronik posta adresi: İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bülent KALE - Personel ve İdari İşler Müdürü 1.3. Satış ihalesine ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- Araca ait bilgiler 2.1. Aracın Cinsi: 2006 Model Toyota Avensis Araç Şase No: SB1BW56L80E Araç Motor No: 1CDU Aracın rengi ve Km si : Gri / 295,460 Km. (Şartnamenin hazırlandığı tarih itibariyle) 2.5. İstihab Haddi: 5 kişi 2.6. Araç muayenesi : , Egzoz muayenesi tarihine kadar geçerlidir. Madde 3- İhale Konusu Aracın Satış Bedeli, Şekli ve Noter Devri : 3.1. Satışa konu aracın muhammen satış bedeli KDV Hariç ,00.-(Yirmibin) TL dır Muhammen satış bedelinin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır Sözleşme düzenlenmeyecek olup, ihale bedeli ile satışa ilişkin ödeme ile tüm vergilerin ödenmesi ve Noter devrinin yapılmasını müteakip işlem tamamlanacak ve avadanlıkları ile birlikte araç teslim edilecektir. Madde 4- İhaleye İlişkin Bilgiler 4.1. İhaleye ilişkin bilgiler İhale usulü : Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü İhalenin yapılacağı adres : Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak ANKARA İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer : Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak ANKARA 1

2 4.2. İhale dokümanı ve satılacak araç belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İDARE'ce onaylı ihale dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur İSTEKLİ ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, kabul etmiş sayılır İhale Tarihi ve Saati : 17 / 09 / 2015 günü saat : 15:00 de yapılacaktır Madde 5- İhale Dokümanının Kapsamı 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır Satış şartnamesi, Araç Ruhsat Belgesi fotokopisi, Teklif mektubu örneği, 5.2. İSTEKLİ'nin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. İSTEKLİ'nin teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk İSTEKLİ'ye ait olacaktır. II- İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar 6.1. İhaleyi yapan İDARE'nin Yönetim ve Denetim kurullarında görevli kişiler ile ihale komisyonunda görevli kişiler ile bu şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri İDARE'nin bağlı ortakları ile iştiraki olduğu şirketleri Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İSTEKLİ'ler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 7- Yasak Fiil veya Davranışlar Aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunan İSTEKLİ'ler ihale dışı bırakılarak teminatları irat kaydedilir Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek İSTEKLİ'leri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İSTEKLİ'lere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek İhalelerde, bir İSTEKLİ tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek Bu şartnamede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. III- İHALEYE İLİŞKİN HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER Madde 8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 8.1. İSTEKLİ'lerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Tebligat için 2015 yılında alınmış iş veya ikametgah adresini gösteren belge, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi a) Gerçek kişi olması halinde onaylı nüfus cüzdan sureti. b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesine gerek yoktur. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri Vekâleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı 2

3 vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu Geçici Teminat Her sayfası imzalanmış Satış Şartnamesi 8.2. Belgelerin sunuluş şekli: İSTEKLİ'ler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İDARE'since veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak İSTEKLİ'lere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İSTEKLİ'ler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce İDARE'nin yetkili personeli tarafından aslı İDARE'ce görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar İSTEKLİ'lere aittir. İDARE, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, İSTEKLİ'nin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 10- Satışa Sunulan Aracın Görülmesi Satışa sunulan araçta inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ'nin sorumluluğundadır Tekliflerin değerlendirilmesinde, İSTEKLİ'nin satışa sunulan aracı ve avadanlıklarını incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 11- İhale Saatinden Önce İhalenin İptalinde İDARE'nin Serbestliği İDARE'nin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespiti halinde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir İDARE 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, satışı yapıp, yapmamakta serbesttir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İSTEKLİ'lerce İDARE'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. IV- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 12-Teklif İSTEKLİ'ler tekliflerini peşin ödenecek şekilde vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Madde 13-Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır. Madde 14-Teklif Mektubunun Hazırlanması Şekli ve İçeriği İSTEKLİ'ler teklif zarfının içerisine; Satın almak istedikleri araca ait; yazılı ve imzalı olarak düzenleyecekleri teklif mektubuna; İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ile ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur Geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler teklif zarfının içerisine konulur Zarfın üzerine İSTEKLİ'nin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İDARE'nin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri 3

4 İSTEKLİ tarafından imzalanacaktır. Bu zarfın üzerine; İSTEKLİ; Adı, Soyadı veya Ticaret ünvanı Adresi : 06 YUR 94 PLAKALI ARACIN SATIŞINA AİT TEKLİFTİR Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak / ANKARA Yazılarak zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanacaktır. Madde 15-Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli olan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. Madde 16- Geçici Teminat İSTEKLİ'ler, teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzdeüç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Belirtilen tutardan daha az oranda geçici teminat veren İSTEKLİ'lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının geçerlilik süresi ihale tarihinden geçerli olmak üzere en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İDARE tarafından, istenilen katılma şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 17- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Geçici Teminatın Teslim Yeri Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; Tedavüldeki Türk Parası Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bankaların verecekleri teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller, İDARE'nin Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne makbuz karşılığında yatırılması mecburidir Teminatın nakit olarak verilmesi halinde, İDARE'nin Akbank Cebeci Şubeni nezdinde bulunan TR no lu hesabına yatırılacak ve yatırıldığına dair makbuz alınacaktır Teminatlar, bu şartnamede belirtilen diğer teminatlarla değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İDARE'ce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz Teminatlara ilişkin alınan makbuz veya dekontlar dış zarfın içinde ihale komisyonuna sunulur. Madde 18- Geçici Teminatın İadesi İhale üzerinde kalan İSTEKLİ ile ikinci teklif sahibi İSTEKLİ haricindeki teminatlar, ihaleden sonra Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından iade edilir İhale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin; satış bedelini İDARE'nin hesabına ödemesinden sonra, İSTEKLİ'nin geçici teminatı iade edilir İhale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin şartname hükümlerini yerine getirmesinden sonra ikinci en iyi İSTEKLİ'nin geçici teminatı iade edilecektir. V- İHALE KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 19- Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi : Teklifler, ihale tarih ve saati olan 17 / 09 / 2015 tarihi saat 15:00 e kadar sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında İDARE'nin Demirkapı Sokak No:24 Demirlibahçe Mamak ANKARA adresine verilir. İhale tarih ve saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 4

5 açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü posta olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İDARE'ye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez İhale komisyonu ihale tarih ve saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek, hazır bulunanlara duyurur ve hemen ihaleye başlar İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde İSTEKLİ'nin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İDARE'nin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin İSTEKLİ tarafından imzalanması hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Zarflar İSTEKLİ'lerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İSTEKLİ'lerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan İSTEKLİ'ler tutanakla tespit edilir. İhaleye girmeye hak kazanan İSTEKLİ'ler ile teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır Teklifleri geçerli olan İSTEKLİ'lerle ihaleye açık artırma usulüyle devam edilir. Açık artırmada teklifler, önce sözlü, sonra yazılı alınır ve bir İSTEKLİ kalıncaya kadar devam edilir, (açık artırmada teklifler 100,00.- (Yüz) TL ve katları olacak şekilde yapılır.) en yüksek teklifi veren İSTEKLİ tespit edilerek komisyonca tutanak altına alınır Uygun bedel; yaklaşık satış fiyatından aşağı olmamak üzere teklif edilen satış fiyatının en yükseğidir. Madde 20- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İDARE'nin Serbestliği İDARE 2286 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhale komisyonu kararı üzerine İDARE verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İDARE bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün İSTEKLİ'lere derhal bildirilir. Ayrıca, İSTEKLİ'lerden birinin talepte bulunması halinde İDARE, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden İSTEKLİ'ye bildirecektir İhale için geçerli teklif alınamaması veya satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda ihalenin tekrar edilip, edilmemesi hususlarında İDARE serbesttir. Madde 21- İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu İhale, uygun bedel üzerinden sonuçlandırılır İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek İhale yetkilisinin onayına sunar İhale yetkilisi; ihale komisyon karar tarihini izleyen en geç 5 (beş) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 22- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi İhale yetkilisince onaylanan ihale kararı ile satışa ilişkin belirlenen ödeme tutarı ihalenin onaylandığı tarihi izleyen 5 (Beş) iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. (Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilmesi halinde, mektubun İSTEKLİ tarafından tebliğ alındığı tarihi, tebligat alındısının ulaşmaması halinde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 7 (Yedi) inci gün kararın İSTEKLİ'ye tebliğ tarihi sayılır.) İhale kararının iptal edilmesi halinde bu durum İSTEKLİ'ye aynı şekilde bildirilir İDARE maddesinde belirtilen tebligat sonrasında; ihale üzerinde bırakılan İSTEKLİ tebliğ tarihini müteakip 10 (On) gün içinde ihale konusu işe ilişkin belirlenen bedeli İDARE'nin 5

6 hesabına ödeyecektir. Bildirimin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan İSTEKLİ'nin geçici teminatı gelir kaydedilir. VI DİĞER HUSUSLAR Madde 23- İhaleye ait vergiler Satışa ilişkin ihale karar pulu ihale üzerinde kalan İSTEKLİ'ye ait olacaktır. Belirtilen işlemler KDV Hariç ihale bedeli üzerinden hesaplanarak İSTEKLİ tarafından ilgili vergi dairesine ödenecek ve ödeme makbuzu İDARE'ye ibraz edilecektir Araç devir işlemlerinde İDARE ve İSTEKLİ kendi üzerine düşen vergilerden sorumlu olacaktır. Madde 24- Ödeme Yeri ve Araç Devri İhaleye ilişkin ödeme İDARE'nin bildireceği banka hesabına yapılacaktır Satış işleminde ödemenin banka hesabına yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde Araç noterden devir işlemi İSTEKLİ adına yapılacaktır. Noter devir işlemlerinde oluşacak masraflar istekli tarafından karşılanır. Madde 25- Gecikme Cezası ve Kesintiler Üzerinde ihale kaldığı halde gerekli şartları yerine getirmeyenlerin geçici teminatları irat kaydedilir. İDARE bu tür teklif sahipleri hakkında talep ve dava etmeye yetkilidir. Madde 26- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli Satışa ilişkin uygulamada doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu 26 (Yirmialtı) maddeden oluşan satış şartnamesi okunarak tarafımdan imzalanmıştır. 6

7 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA... / / 2015 Teklif sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Tebligata esas açık adresi : Vergi dairesi ve vergi numarası : Telefon ve faks numarası : Elektronik posta adresi : İdarenize ait 06 YUR 94 plakalı 1 Adet 2006 Model Toyota Avensis 2.0 Marka aracınızı, Teknik şartnamede belirtilen araç satışına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1- Araç satışı ile ilgili, Teknik Şartnamede belirtilen hususları okuyup kabul ederek bu şartnameye uygun olarak teklif verdiğimizi taahhüt ederiz. 2-Teklifimiz, teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü geçerlidir. 3-İdarenize ait 06 YUR 94 plakalı 1 Adet 2006 Model Toyota Avensis 2.0 aracı tüm masraflar (Vergiler ve tüm harçlar) tarafıma/tarafımıza ait olmak üzere...(.. ) TL bedel üzerinden almayı kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla Ad SOYAD / Unvan-(Kaşe) 7

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR.

MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. MEZBAHA TESİSİ VE MÜŞTEMİLATLARININ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR. I-İHALE KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1-Tanımlar ve İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- Bu şartnamede Satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ olarak

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com.

1 ADET ARAZÖZ DAR ALAN YANGIN MÜDAHALE ARACI 100,- TL / VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73. demetsenemcam@tulomsas.com. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL

1 ADET LOKAL ALARM SİSTEMİ VE MONTAJI. KORUMA ve GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 14:00

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi

1 adet Web güvenliği ve URL filtreleme sistemi temini ile sistemin kurulumu, lisanslaması,konfigirasyonu, ile 3 yıl teknik destek ve güncellenmesi AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kurumumuz TRT-NET Ağının güvenliği için 1 adet Web güvenliği ve URL Filtreleme Sitemi alımı, kurulumu, lisanslanması ve konfigirasyonlarının yapılarak 3 yıl süre ile teknik

Detaylı