HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER"

Transkript

1 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Çiftçi Kayıt Sistemi İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası olmayan çiftçilerden, Nüfus Müdürlüğünden onaylı Nüfus Kayıt Örneği ) 3- Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi 4- Çiftçi belgesi örneği 5- Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda, tapu sureti veya keşif raporu ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1 veya tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu Muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı Taahhütname, 6- İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakatname-2, 7- Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti, 8- Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge, Bu belge; 8.1) Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti, 8.2) Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise, intikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi, (İntikal işlemlerinin yaptırılması gerekli olup, veraset ilâmı kabul edilmez.) 8.3) Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, arazi kadastro geçmemiş birimlerde ise keşif raporu, (Kamu tüzel kişiliklerinden kiralanan araziler hariç olmak üzere başvurulardaki kiralık arazilerin toplamı 100 dekarın üzerindeyse noter onaylı kira sözleşmesi), 8.4) Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, 8.5) Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise, bu arazi 4071 sayılı Kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan, tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, 8.6) Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti, 8.7) Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti, 8.8) Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmiş ise; maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı, malik ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararının aslı veya noterce onaylanmış sureti ve tarım arazisinin başvuruda bulunan kişi tarafından halen kullanıldığını gösterir il/ilçe müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu, 8.9) Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise, kadastro geçmemiş birimlerde arazinin bulunduğu İl/İlçedeki tespit komisyonlarınca hazırlanan ve arazinin tarım arazisi olduğunu gösterir, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu, 9- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi DAHA ÖNCE KAYDI OLUP YALNIZCA GÜNCELLEME BAŞVURUSUNDA BULUNULUYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Dilekçesi, 2- Çiftçi Kayıt Formu, 3- Çiftçi Belgesi Örneği, 4- Daha önceki dönemde beyan edilen hisseli arazilerde hisse değişiklikleri ve kullanım miktarı da dahil olmak üzere parsellerde değişiklik olması durumunda bunu gösterir onaylı tapu fotokopileri, Yönetmelik ve Tebliğlerce belirlenen süre

2 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu, Mazot- Kimyevi Gübre Ve 2- Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi, 2 Toprak Analizi Destekleme 3- ÇKS ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Tebliğde belirlenen süre Ödemesi Formu, 4- Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu, 1- Başvuru Dilekçesi, Sertifikalı Tohum Kullanım 2- Tohum Sertifikası 3 Desteği 3- Fatura Tebliğde belirlenen süre 4- Talep Formu 5- ÇKS Belgesi 6- Döner Sermaye Makbuzu 1- Başvuru Dilekçesi, 2- Fidan Sertifikası 4 Sertifikalı Fidan Kullanım 3- Fatura Tebliğde belirlenen süre Desteği 4- Talep Formu 5- ÇKS Belgesi 6- Döner Sermaye Makbuzu 1- Müracaat Formu (Ek-1) 2- Tohumculuk Kuruluşu ve kuruluş adına sözleşmeli tohum yetiştirenlerin ÇKS Belge. 3- Sözleşmeli üretim yaptırılıyor ise; Onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi formu (Ek-2) 5 Sertifikalı Tohum Üretim 4- Tohumluk sertifikasının onaylanmış fotokopisi Tebliğde belirlenen süre Desteği 5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti 6- Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir (TÜGEM tarafından verilen) belge 7- Tohum satış faturası 1- Başvuru Dilekçesi, Prim Uygulamaları 2- Alım satım belgesi(müstahsil makbuzu veya fatura)ve/veya borsa alım satım beyannamesi 6 (Yağlık Ayçiçeği, Kütlü Pamuk, 3- Varsa, tohumluk üretici kuruluşlarından alınan sertifika ve alım satım belgeleri, Dane Mısır, Kanola, Soya 4-Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti 1.derece akrabalara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve Tebliğde Belirtilen Süreler Fasulyesi,Zeytinyağı, Aspir) ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği. 5-Nüfus Kağıdı Fotokopisi. 6-Döner Sermaye Makbuzu 1) Başvuru dilekçesi 7 Yem Bitkileri Üretimi 2) Çiftçi Kayıt Formu Tebliğde belirtilen süre Desteklemeleri 3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler 4) Döner Sermaye Makbuzu 2-Tesisin Yıllık Kapasitesini Belirtir Teknik Rapor 8 Tohum İşleyici Belgesi 3-Makine ve ekipmanlar listesi 5 gün 4-Vergi Levhasının Onaylı Örneği. 5- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu

3 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Depo, arazi, bina ve kira sözleşmesi 9 Fidan Üretici Belgesi 3-Sorumlu Teknik Personel Bilgileri 15 gün 4-Vergi Levhasının İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 5-Kapasite Beyanı 6- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu 2- Üretim Yaptığı Bitki Grubuna Ait Gerekli Sera Arazi Tapusu ve Kira Sözleşmesi 3- Teknik donanımları bildirir Liste 10 Fide Üretici Belgesi 4-Sorumlu Teknik Personel Bilgileri 15 gün 5-Vergi Levhasının İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 6-Kapasite Beyanı 7- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu 2-Sorumlu Teknik Personel Bilgileri 11 Süs Bitkisi Üretici Belgesi 3-Vergi Levhasının İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 15 gün 4-Kapasite Raporu (İl Müdürlüğünce Düzenlenir) 5- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu 2-Vergi Levhasının İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 12 Tohum Bayii Belgesi 3-Kapasite Beyanı 15 gün 4-Sorumlu Teknik Personel Bilgileri 5- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu 1- Onaylı Mülkiyet ve vasıf belirtir belge 2- Onaylı 1/ ölçekli harita 3- Onaylı 1/ ve daha büyük ölçekli harita Sayılı Zeytincilik Kanunu 4- Onaylı 1/ ve daha büyük ölçekli Ağaç Rölevesi + vaziyet planı (zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri ile zeytin depoları için) 15 gün Uygulamaları 5- Kadastro Müdürlüğünden mesafe yazısı (Toz,duman ve kimyevi atık bırakan tesisler için) 6- Mimari proje (zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri ile zeytin depoları için) 7- Amacı dışında kullanmayacağına dair taahhütname(zeytin ve zeytinyağı işleme tesisleri ile zeytin depoları için) 8- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu Arazi İfraz, Tevhit ve Hisseli 14 Satış İşlemleri, Cins 2-Onaylı Tapu Fotokopisi 7 gün Değişikliği 3-Döner Sermaye Makbuzu (Kurucu Yön. Kur.İmzalı) 2-Geçici Yönetim Kurulu İmzalı Tüzük (5 Adet) 15 Üretici Birliği Kuruluşu 3-Kurucular Listesi (En az 16 kişi) 30 gün 4-Kuruculara ait Çiftçi Belgeleri(O yıla ait)

4 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2-Donanım Bilgileri ve Tohum Ürettiği Bitki Grubuna ait Gerekli bina, depo, arazi, bina ve kira sözleşmesi 16 Tohum Üretici Belgesi 3-Sorumlu Teknik Personel Bilgileri 15 gün 4-Vergi Levhasının İl Müdürlüğünce Onaylı Örneği. 5-Kapasite Beyanı 6- Belge Bedeli Ödendi Makbuzu 1- Dilekçe 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi Tarımsal 3- Güncel onaylı tapu kaydı veya fotokopisi 17 Sulama 4- Arazinin 1/25.000, 1/5.000 veya daha büyük ölçekli haritası 7 gün Elektriği 5- ÇKS formu 6- İlgili kuruluşlardan ( DSİ, Sulama Birliği vb.) alınmış su kullanım izin belgesi 7- Muhtar ve aza imzalı taahhütname 8- Sulama sisteminin kurulmuş olması 9-Döner Sermaye Makbuzu Örgütlerde 1- Dilekçe(Genel Kurul Tarihinden en az 15 gün öncesinden) Bakanlık Temsilcisi 2- Yönetim Kurulu Kararı 18 Görevlendirme Talebi Ve 3- İlan ve Gündem (Mevzuata uygun ilanın yapıldığına dair belge) 5 gün Sisteme İşlenmesi (Temsilci 4-Bakanlık Temsilcisi Ücretinin Muhasebe Müdürlüğüne Yatırıldığına dair dekont. Talebi) (Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde) 2-İlan(Mevzuata uygun ilanın yapıldığına dair onaylı) 3-Hazirun Cetveli Örgütlerde 4-Genel Kurul Toplantı Tutanağı 19 Bakanlık 5-Denetleme Kurulu Raporu 5 gün Temsilcisi Görevlendirme 6-Yönetim Kurulu Raporu Talebi Ve Sisteme İşlenmesi 7-Bilanço- (Damga Pulu bedeli yatırılmış dekont) 8-Gelir-Gider Cetveli( Damga Pulu bedeli yatırılmış dekont) 9-Tahmini Bütçe 10-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Mal Bildirimi 11-Üst Birlik Ortağı ise Bilanço Karının %7'sinin ilgili hesaba yatırıldığına dair dekont 1-Yevmiye Defteri 2-Gelir-Gider Belgeleri 3-Fatura ve gider pusulası 20 Bakanlığımızca Desteklenen 4- Gerekiyorsa banka dökümleri Kooperatif Ve Üst 5-Envanter Defteri 20 gün Kuruluşlarının Denetimleri. 6-Mahsup, Tediye ve Tahsil Fişleri ile her türlü muhasebe kayıtları 7-Karar Defteri 8-Ortaklık Defteri

5 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Başvuru dilekçesi 1163 Sayılı Kanuna Tabi 2- Yönetim Kurulu Kararı 3- Genel Kurul Tutanağı 21 Kooperatiflerin Proje 4- Ara bilanço 10 gün Başvuruları 5- İşletme Binası yapılacak arsa tapusu 6- Ortaklar listesi(il Md. Temin edilecek) 7- ÇKS Belgesi(Bakanlık kaynaklı projeler için) 1- Başvuru Dilekçesi, 2- Tohumluk İhracat Formu, 22 Tohumluk/Fidan İhracatı İzin 3- İhraç edilecek tohum daha önce yurtdışından ithal edilmiş ise ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş belgesi, Belgesi 4- Tohumluk üretim amacıyla İthal edilerek, yurt dışına ihraç edilecek ebeveyn tohumluklarda, ithalat ön izni alınması aşamasında ibraz 2 gün edilen sertifikanın ihracat sırasında da sunulması zorunludur, 5- İstenmesi halinde sertifika. 1-ÇKS Belgesi Kırsal Kalkınma Yatırımları 2-Hayvan Varlığı Belgesi Başvuruların değerlendirme 23 Makine Ve Ekipman Alımları 3-Teknik Şartname süresi ilgili tebliğ ile Destekleme Başvurusu 4-Fiyat Araştırması belirlenmektedir. 5-Hibe Başvuru Formu 6-Makine Ekipman Bilgi Formu 24 Kooperatiflerin Kuruluşu (Kuruluş Başvurusu- Etüd (Çalışma bölgesi birden fazla yerleşim birimini kapsayacaksa, ilgili muhtarlıkların onayı) 7 gün Onayı) 2-Kurucu Ortakların Vukuatlı Nufus Kayıt örnekleri 25 Kooperatiflerin Kuruluşu 3-İkametgah Belgeleri 5 gün (Kuruluş Onayı Alınması) 4-Kurucu Ortakların Akraba Olmadıklarına Dair Belge 5-Taahhüt Sermayesi Tutanağı 6- Noter Tasdikli Anasözleşme (5Adet) Kooperatiflerin Kuruluşu 26 (Kuruluş İşlemlerinin 2-Tescili Yapılmış Anasözleşme (2 Adet) 5 gün Tamamlanması Ve Veri 3-İlanın Yapıldığı Ticaret Sicil Gazetesi(2 Adet Girişlerinin Yapılması) Kooperatiflerde Anasözleşme 2-Madde Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı (1 adet Noter Onaylı) 27 Maddesi Değişikliği 3-Sermaye Artırımına ilişkin madde değişikliği yapılacaksa bilanço 5 gün (Anasözleşme Madde 4-Çalışma Bölgesi değiştirilecekse ilgili köy muhtarlığının beyanı Değişikliği İçin Makamdan 5-Yönetim Kurulu İmzalı Tadilat Metni (4 Adet) Onay Alınması)

6 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Kooperatiflerde Anasözleşme 28 Maddesi Değişikliği 5 gün (Anasözleşme Madde 2-Madde Değişikliğinin Yer Aldığı Ticaret Sicil Gazetesi (2 Adet) Değişikliğinin Tamamlanması Ve Veri Girişinin Yapılması) 1-Başvuru dilekçesi 2-Ziraat mühendisi veya teknikeri veya teknisyeni veya makine mühendisi için diploma veya mezuniyet belgesi 3-Durumları (2) bendinde belirtilen şartlara uymayan ancak, zirai mücadele alet veya makineleri satmak isteyen müteşebbisler, bu Zirai Mücadele Alet Ve maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi "Sorumlu Müdür" olarak istihdam ettiğini gösterir belge ve Sorumlu Müdür İş sözleşmesi 29 Makinaları Bayilik İzin Belgesi 4-Ticaret Sicil Kayıt Belgesi 15 gün 5-Kimlik Belgesi Fotokopisi 6-İkametgah Belgesi 7-Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 8-Açık Adres ve İletişim Bilgileri 4081 Sayılı Çiftçi Malları 1- Köy çiftçi listesi(arazi ve hayvan varlıkları işlenmiş) 30 Koruma Kanunu Kapsamında 2- Koruma bedelleri ve yasak alanların tespit kararı Haziran tarihleri Yapılan Faaliyetler (Bütçe 3- Bütçe ilanı arasında müracaat edilir ve Hazırlanması) 4- Çalıştırılacak bekçilerle ilgili ücret tablosu 30 gün içerisinde verilir. 31 Bireysel Tespit, Zarar Ziyan 2-Tapu Fotokopisi 7 gün Raporları 3-Döner Sermaye Makbuzu 32 Gübre Şikayet Denetimleri 1-Şikayet Dilekçesi 3 gün 2-Telefon İhbarı Kırsal Kalkınma Yatırımları Ekonomik Yatırımlar Ve Toplu 1-Başvuru Formu Başvuruların değerlendirme 33 Basınçlı Sulama Sistemi 2-Başvuru Formu Ekleri süresi ilgili tebliğ ile Yatırımları Destekleme 3-Destekleyici Belgeler belirlenmektedir. Başvurusu 1. Başvuru Dilekçesi Nematod analizi sonucu 2. Taahhütname ilgili laboratuvardan 34 Bitki Yetiştirme 3. Tapu ya da Kira Sözleşmesi geldikten sonra 15 gün Ruhsatı 4. Arazinin Krokisi 5. Nematod Analiz Raporu 35 Beyana Veya Tescile Bağlı 10 gün Yemler İçin Depolama Ve Satış Yeri Ruhsatı

7 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru dilekçesi 2-Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi veya bitki koruma dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisi veya bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış ziraat mühendisi olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti. 36 Bitki Koruma Ürünü Bayilik 3-Bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl çalıştığını gösteren belge.(bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi veya bitki koruma Veya Toptancı İzin Belgesi dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisileri hariç ) 15 gün 4-Ziraat mühendisleri (Bitki koruma hizmetlerinde beş yıldan az çalışmış ) ile ziraat teknisyeni ve meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerler için Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda başarılı olduğunu gösteren belge. 5-T.C. kimlik numarası beyanı. 6-İki adet vesikalık fotoğraf. 37 Yem Kontrol 2-Kontrol Belgesi Formu-4 Adet (Matbu olarak doldurulmuş Belgesi ıslak imza ve kaşeli olacak ve sadece DTS tebliği IV-A Listesindeki ürünler için hazırlanacak, IV-B listesindeki ürünler için hazırlanmayacaktır. En Çok 2 adet Gümrük belirtilecek) 5 gün 3-Proforma Fatura veya Fatura 4-Analiz Sertifikası 1-Başvuru dilekçesi 38 Tohum Yetiştirici Belgesi 2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi 15 gün 3-Belge Bedeli Ödendi Makbuzu Müracaatta 39 Hayvan Pasaportu 1-Nüfus Cüzdanı Sureti (İnternet Ortamından verilecek) Müracaatta 40 Aşılı Hayvan Belgesi (İnternet Ortamından 2-Nüfus Cüzdanı verilecek) Müracaatta 41 Banka Kredi Belgesi (İnternet Ortamından 2-Nüfus Cüzdanı verilecek) Müracaatta 42 İşletme Belgesi (İnternet Ortamından 2-Nüfus Cüzdanı verilecek) 1- Dilekçe 2- Vaziyet Planı(1/500 veya 1000 ölçekli) 43 Hayvancılık İşletmesi Kuruluş 3- İl Tarım Müdürlüğü Proje Birimince Onaylı Mimari Proje 30 gün İzni 4- Kuruluş İşlemlerine İlişkin İş Akım Şeması-Termin Planı 5- Uygun Yer Seçim Raporu 6- Amacı dışında kullanmayacağına ilişkin taahhütname 44 Hayvancılık İşletmesi Çalışma 2-İşletme Şirketse Kuruluşunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 30 gün İzni 3-Çalışacak Teknik Personel İçin Meslek Odası Kayıt Belgesi

8 ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Dilekçe 45 Hayvancılık İşletmesi Yer 2- Beyanname (Ek-4) 30 gün Seçim İzni 3- Hayvancılık İşletmesi kurulacak arazinin plan ve krokisi 4- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge (Ek-5) Hayvancılık Desteklemeleri (Anaç Manda ve Buzağı Desteklemeleri için) Uygulama Esaslar Tebliği 46 (Anaç Sığır, Anaç Manda, 2-İşletme Tescil Belgesi (Anaç Manda Desteklemesi Müracaatları için) ve Bakanlık Talimatlarında Anaç Koyun-Keçi Ve Buzağı 3-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Belirtilen Dilekçe ve Formlar belirtilen Süre Desteklemeleri 47 E-Islah a Hayvan Kaydı 1- İşletme Tescil Belgesi veya Hayvan Pasaportu 3 gün 48 Hayvan Buzağılatma İşlemleri 1- İşletme Tescil Belgesi veya Hayvan Pasaportu 3 gün Önsoy Kütüğü 2-Türkvetten veri sisteminden alınmış sığır cinsi hayvan pasaportu 15 gün 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1- Biten eski menşe koçanının getirilmesi 49 Menşe Şahadetnamesi 2- Eski koçan kayıp ise mahalli gazeteye verilmiş kayıp ilanını gösterir gazete 1 gün 3- Döner sermaye İşletmesinden alınacak menşe ücret makbuzu 50 Sığır Cinsi Hayvanların 1- Başvuru dilekçesi 1 gün Tanımlanması ve İşletme 2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu Tescil İşlemleri 1- Menşei şahadetnamesi (Köylerde Muhtarlıklar, İl, İlçe ve Beldelerde Belediye Başkanlığından) 2- Hayvan maddeleri için kesim raporu 51 Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri 3- Şap aşısı yapıldığını belirtir belge Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu 4- Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir. Hayvanlar muayene edilen İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine getirilecektir.) 5- Döner sermaye sevk raporu ücreti,dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz 1 gün 6-Tektırnaklılarda ruam sağlık belgesi 7-AKS Kayıt Belgesi Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 1- Matbu başvuru dilekçesi 52 Hastalıktan Ari İşletmeler İçin 2- İşletmede mevcut olan hayvanların listesi Sağlık Sertifikası 3- Döner sermaye makbuzu Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme sonucunda tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.ari işletme kapsamına alınan işletmede tüberkülozis ve brucellozis testleri 6 aylık aralıklarla yapılacaktır. Arka arkaya yapılacak her iki testin sonucu negatif çıkması halinde yetiştiriciye ari işletme belgesi verilecektir.yapılan testler sonucunda işletmede hastalık çıkması durumunda 3285 Sayılı HSZK ve Yönetmeliği çerçevesinde hastalık çıkışı yapılır ve Yönetmelikte belirtilen önlemler alınır.hastalık sönüşünden sonra ilgili Yönetmeliklerde delirtilen süreler geçtikten sonra sertifika düzenlenir. 8 ay

9 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 53 Sığır Cinsi Hayvan Kesim /Ölüm 1- Başvuru dilekçesi 1 gün Bildirim Raporu 2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu 1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe 54 Arıcı Kaydı 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Bal Üreticisi) 3- Döner sermaye makbuzu 1 gün 4-Menşei Şehadetnamesi 5-Müracaat Formu 55 Aktif Koloni Desteklemesi 2-Koloni Bildirim Formu (Arıcı kayıtlı olduğu il-ilçe dışından müracaat ediyorsa ) 5 ay 3-Arı Konaklama Belgesi 4-Yurtiçi hayvan sevklerine mahsus veteriner raporu 1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu 56 Gezginci Arıcılar İçin Konaklama 2- Konaklama belgesi (EK-1) Yeri Tespiti 3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı) 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 gün 5- Menşei Şehadetnamesi 6- Arı Yetiştiricileri Birlik Üyelik Belgesi Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir.süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal 57 Çiğ Süt Desteklemesi Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak,il/ilçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.) Yönetmelik ve Tebliğlerce 2-Örgütsüz üretici mustahsil makbuzunu İlçe Tarım Müdürlüğüne getirir. Belirlenen Süre 3-O yıla ait çiftçi belgesini getirir. Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 1- Başvuru dilekçesi 58 Yem Bayii Ruhsatı 2- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için) 3- İmza sirküleri 4- Vergi levhası fotokopisi 5- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için) 6- İkametgah belgesi (Şahıslar için) 20 gün 7- Döner sermaye makbuzu Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 1- Başvurular 174 numaralı telefon hattından veya internet adresinden yapılır.yapılan işlemlerle ilgili bilgiler 174 numaralı 59 Alo Gıda Hattı Başvurusu telefon hattından veya adresinden verilecek başvuru numarası ile öğrenilebilir. 11 gün Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 60 Uygulamalarla İlgili Şikâyetler 1- Başvuru dilekçesi 15 gün

10 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 61 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Başvuru dilekçesi Belgesi 2- Meslek odası kayıt belgesi 3- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (aslı veya Noter onaylı) 4- İmza sirküleri 5- Gayri Sıhhi Müesseseler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı (aslı veya Noter onaylı) 6- Kapasite raporu veya ekspertis raporu 10 gün 7- Sorumlu yönetici belgeleri (diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi) 8- Döner sermaye makbuzu Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 62 Gıda Üretim İzni Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 2- Çalışma izni ve gıda sicili belgesi 3- Sorumlu yönetici belgeleri (diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi) 4- Marka tescil belgesi veya Türk Patent Enstitüsü başvuru kabul belgesi 5- Üretilecek ürünlerin bileşen listesi 6- Üretim teknolojisi akım şeması 7- Türk gıda kodeksine uygun etiket örneği 8- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu 10 gün 9- Ticaret Sicil Gazetesi veya esnaf sicil tasdiknamesi (aslı veya Noter onaylı) 10- Meslek odası kayıt belgesi 11- Üretim iznine esas beyanname (Tebliği yayınlanmış ürünler İçin) 12- Döner sermaye makbuzu Not : İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 63 Amatör Balıkçı Belgesi 2-1 Adet Fotoğraf 1 saat 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-Döner Sermaye Makbuzu 64 Gırgır Ağı Ölçümü 1 gün 2-Gemi Ruhsat Teskeresi Fotokopisi 65 Algarna Tespit Tutanağı 1 gün 2-Gemi Ruhsat Teskeresi Fotokopisi 66 Trol Mühürleme 1 gün 2-Gemi Ruhsat Teskeresi Fotokopisi 67 Menşei Düzenleme Telefonla Müracaat 1 gün 68 Gemi Ruhsat Teskeresi 1-Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Fotokopisi 1 saat Onaylama

11 ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 69 Şahıs Ruhsat Teskeresi 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-1 Fotoğraf 4-İstihsal Belgesi Not: İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne gönderilecektir. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yer : İsim :Kenan UYAR İsim : İsmail KAYGISIZ Unvan :İlçe Müdürü Unvan : Kaymakam Adres :İlçe Tarım Müdürlüğü Adres : Hükümet Konağı Erdek/BALIKESİR Tel. : Tel : Faks : Faks : e-posta e-posta :

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ BĠTKĠSEL ÜRETĠM VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

Detaylı

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb. www.antalya-tarım.gov.tr http:95.40.40.96.20/bimer T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı 2) Döner sermaye hesabına yatırılmış

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı