Organize Sanayi Bölgeleri Uygulaması ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulaması ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Örneği"

Transkript

1 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulaması ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Örneği Ercan DtiLGEKOftLU

2

3 Oturum Bagkanu Ayha KARLIBAG Kongremizin ikinci gününde tartışılacak olan konu «Organize Sanayi Bölgeleri» ile ilgili. Tebliği sunan arkadaşımız Bursa'dan, tartışmacı olarak katılan arkadaşımız da Eskişehir'den geldikleri için biraz geç başlamak zorunda kaldık. Diğer tartışmacı arkadaşımız Sümeyir AKÇASU görevi gereği yurt dışma gittiğinden tartışmalara katılamıyacak. Tartışmacı arkadaşımız sayın Yılmaz ÇAKIR ve sizlerin katkısıyla bu tebliğin de 1974 Sanayi Kongremizin önemli tebliğlerinden biri olacağı ve Kongremizi zenginleştireceği inancındayım. Şimdi tebliğ sahibi sayın Ercan DÜLOEıROĞLU ve tartışmacı sayın Yılmam ÇA KIR'ı yerlerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Tebliği sıman: Ercan BÜLGEROOLU Sayın başkan, değerli konuklar; Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Kongrelerine ikinci kez getirilmiş oluyor, 1Ô72 yılında yine bu konuda bir tebliğ daha hazırlanmış, Kongrede tartışmaya açılmıştır. İkinci tebliği de bugün tartılacağız. I ORGANİZE SANAYÎ BÖLGELERİ KAVBAJfl VE TEOBİK ESASLAR,: Daha ileri bir' sosyal ve ekonomik gelişme için tesbit edilmiş pratik programların uygulanması sanajyüesjmeyi h^landirmakla mümkündür. Sanayileşmenin hızlandırılması birçok gelişen ülkelerde acil ve çok önemli bîr ihtiyaçtır. 127

4 Organize Sanayi Bölgeleri ise gelişen ülkelerde sınai kalkınmayı teşvik etmek için başarıyla tatbik edümekte olan pek çok tekniğe yapılan son bir ilâvedir. Organize Sanayi Bölgeleri sanayicilere satılmak veya kiralanmak maksadıyla arazinin bölünmesi, geliştirilmesi ve hikmete sunulması için bir organizasyon dizisidir. Arazi parçası yollarıyla birlikte geniş kapsamlı bir plana tabi tutularak geliştirilir. Bunun yanında sanayi için diğer gerekli hususlarda; su, elektrik, kanalizasyon v.s, plan kapsamına alınır. Organize Sanayi Bölgeleri, aslında sanayiin yerleşebileceği bölgelerde, araziyi düzenleyerek gerekli alt yapıya kavuşturmaktan başka bir şey değildir. Alt yapısı hazırlanmış bulunan bir arazi parçasında ise, kuruluş yeri için lüzumlu teorik faktörler yeterli olmak şartıyla, sanayicinin sadece üretime dönük faaliyetlerde bulunması mümkün olmaktadır. Bundan şu anlaşılabilir; sınai yatırımların planlanması esnasında müteşebbis eğer Organize Sanayi Bölgesine yerleşmişse üretim planlaması, ham madde temini ve pazarlama dışında çok çeşitli ve grilt alt yapısal problemlere girmiş olmayacaktır. Yani bu tip müteşebbis net sanayicidir. Organize, sanayi bölgelerinin olmadığı hallerde ise, müteşebbislerin elektrik ve su temini, arazi bulma, kanalizasyon ve hatta yol gibi ihtiyaçlarını temin etmek için çaba sarfedeceği meydandadır. Bu suretle, net smai faaliyetlerin dışında, bir takım çabalara yönelmek zorunlu olmakta ve kuruluş için gerekli olan etkinlik müteşebbis tarafından gerçekleştirilmektedir. Organize edilmemiş sanayi bölgelerine hemen her yörede rastlamak mümkün bulunmaktadır. Bunlar aslında kuruluş yeri faktörleri uygun bulunan yörelerde müteşebbislerin tek tek teşebbüs ettikleri fabrikaların birikmesinden meydana gelmiş çoğunlukla plana tabi olmayan bölgelerdir. Sanayiinin buralarda kurulmuş bulunmasını bir takmı özelliklere bağlamak da yerinde olabilir. Bu özellikler ise ham maddeye yakınlık, ulaştırma kolaylığı ve ağır sanayii olmak gibi sıralanabilir. 128

5 Organize edilmemiş sanayi bölgelerinin ortaya çıkmaları, maliyeti yüksek olan ve fakat sağladığı fayda ayni hatta daha az olan bir alt yapının tefekkül etmesine sebep olmaktadır. Bir diğer yönü de; sermayelerine göre kurulmuş masrafları büyük olan küçük ve, orta ölçekli teşebbüslerin yatırıma gitmelerinde bir mani teşkil edebilmektedir. Çünkü çeşitli nedenlerle organize edilmemiş bir smal yörede arazi fiyatları, su ve elektrik ucuz olarak ıdtelenemez. Organize Sanayi Bölgelerinin sanayiciye yararlı bir fonksiyonu da aslında alt yapısal imkânları ueuz olarak temin edebilmektedir. Bu bölümde organize sanayi bölgelerinin teorik esaslarına da kısaca değinilebilir. Organize sanayi bölgeleri iktisat biliminin geşitli bölümleri içinde mütalâa edilmektedir, öncelikle kalkınma iktisadının içinde, sanayileşme kavramlarının arasında konuya bir yer verilmektedir. Bunu yakından ilgilendiren bir teori ise kuruluş yeri teorisidir. Öte yandan arsa, şehir ve bölge planlaması kavramlarıyla da ilişkisi bulunan organize sanayi bölgeleri, bölge, bölgesel iktisat teorisinin de sahasına girmektedir. Bunun yanında çevre sorunlarının; gürültü, sarsıntı, duman, koku, toz ve Mr, zehirli gazlar, alev, ısı, yangın tehlikesi, artıklar, ulaşım ve trafik, estetik ve ruhsal etkenlerle birlikte organize sanayi bölgeleri tarafından asgari bir seviyeye indirilmesi de mümkündür. Organize sanayi bölgeleri için, «planlanmış sanayi bölgeleri», «sanayi parkları» veya «endüstriyel parklar» «sanayi siteleri» «sanayi çarşıları», «sanayi mülkleri», «sanayi mıntıkaları» ve «Örgütlenmiş endüstriyel bölgeler» gibi anlatım örnekleri kullanılmaktadır. Organize sanayi bölgesi görüşüne karşı çıkanların ileriye sürdüğü iddialar daha ziyade; yüksek kuruluş giderlerinin gerekmesi ve bütün sınai faaliyetler için uygun olmaması şeklinde toplanmaktadır. '(») ( İ ) V. Yavuz, B. Keleş, O. Oeray : «ŞoJıiı-eiMt, Sarımlar, Uygulama ve Vo- İfflto» Ank. Üni. SBF. Yay. No: 3Ö8, 1973, Sayfa:

6 Organize sanayi bölgesi, çıplak bir arazi parsasının gerekli altyapı hizmetleri üe donatıldıktan sonra planli bir şekilde, belirli standartlar dahilinde sanayie tahsis edilmesini sağlayan bir vasıta olduğunu belirttik. Şu hale göre, Organize sıfatı Ue belli bir arazi parçasının çeşitli değişikliklere uğraması söz konusudur. Arazinin parsellenmesi, drenaj ve kanalizasyonlarının yapılması, yollarının inşası, su ve elektrik enerjisi temini gibi ana fiziksel ait yapı için şarttır. Ayrıca genel destekleyici hizmetlerde sanayi bölgesi için düşünülmelidir. Bunlarda; müşterek hizmet binaları, banka, PTT, ük yardım merkezi, makina ve bakım hizmetleri ile daha gelişmiş bir anlamda önceden inşa edilmiş fabrika binalarıdır. Organize Sanayi Bölgeleri, belmi standartlar dahilinde geliştiklerinden, imar planlarına uyma zorunluğu firmalara birtakım dışsal faydalar da sağlamaktadır. Organize sanayi bölgeleri, sanayi potansiyeli olan fakat sanayüeşmemiş şehirlerde bir teşvik aracı olurken, hızla sanayileşen şehirlerde de, sanayünin planlı bir şekilde yerleştirilmesine hizmet etmektedir. Organize Sanayi Bölgeleri beklenüen başarıya ulaşamazsa, bunun sebebi fikirde değil, uygulamalardaki aksamalardan ileri gelebilir. ( 2 ) II ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN TİPLERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ A. Bir organize,sanayi bölgesi için optimum ölçü veya büyüklük olduğunu söylemek biraz güçtür. Çeşitli ülkelerde organize sanayi bölgeleri kurulurken çeşitli büyüklükler kullanılabildiği gibi, bir ülkedeki organize sanayi bölgeleri büe standard büyüklüğe sahip değildirler. En küçük veya en büyük organize sanayi bölgesi kavramı veri birçok koşulların içinde yorumlanabilir. Bir taraftan, Organize sanayi bölgesi firmalara dışsal faydaları ve özel binaları ve hizmetlerin temininde tatbiki ölçek ekonomilerini başaracak kadar geniş olmalı diğer taraftan, trafik ve idari ( 2 ) B. naigaroflu, <t riw-ulyo'tlo Or#aaw,e Sanayi Bölgeleri» Türkiye Sanayi Kongresi, 1972, Ankara; Sayfa : 8 130

7 güçlükler gibi problemlerin çıkabileceği ve ekonomik olmayan noktaya ulaşmamalıdır. bîr 50 dönümlük büyüklükten, binlerce dönümü aşan organize sanayi bölgelerinin başarıyla işleyebildiğim görmekteyiz. Organize sanayi bölgelerinin büyüklüğü arazinin uygunluğuna, gelişme imkânlarına ve maliyetine göre ve bölgesel ihtiyaçlara göre değişebilir. B. Bu arada organize sanayi bölgelerinde yoğunluktan da söz edilebilir. Bir organize sanayi bölgesinin yoğunluğu için net ve gayrisâfi ölçümler yapılabilir. Gayrısafi yoğunluk bölgenin kapladığı alan ile ölçülmektedir. Net sınai yoğunluk ise; üzerine fabrikaların kurulduğu alan ile ve, çeşitli kıstaslara göre hesaplanabümektedir. Kıstasları somutlaştıracak olursak, birçok sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi gruplarının farklılığı, imar durumları servis yolları, depolama teknikleri v.s. gözönünde tutmak gerekecektir. Organize sanayi bölgelerinin büyüklüğü ve yoğunluğu, mensubu bulunduğu tiplerine göre değişebilmektedir. C, 'Devamlı bir gelişme gösteren organize sanayi bölgelerinin tipleri veya temel kategorileri bünyelerine (temin edilen imkânlara), kuruluşlarına ve fonksiyonlarına göre saptanabilir, 1. Bünyelerine Göre t Organize sanayi bölgeleri teşebbüslere sağlamış oldukları kolaylıkların derecesine ve vasıflarına göre farklıdırlar. Küçük ölçekli endüstriler için geliştirilen tipik ve standard fabrika binaları ve hizmetler bölümü olan organize sanayi bölgeleri dünyada çok yaygındır. Büyük ölçekli ve orta ölçekli endüstriler için de standard fabrika binaları sağlık, ortak ısıtma ve yemek imkânları sağlayabilme vasıflan da organize sanayi bölgesinin bünyesini etkilemektedir. Organize sanayi bölgelerinin sağlayacağı imkânlar daha önceden bölgeye cezbi düşünülen sanayi tipleri için tespit edilebilmektedir. Bünyesinde; su, elektrik, gaz, ulaşım vasıtaları, yangın koruma gözleme ve emniyet, ilk yardım, kantin v.s. gibi hizmetleri barındıran organize sanayi bölgelerine daha çok gelişen ül- 131

8 kelerde rasèamlmaktadir. Gelişmiş ülkelerde ise organize sanayi bölgeleri bünyelerinde bunlara ilâveten; teknik hizmetler, istihdam öncesi eğitim merkezi (işçi ve yönetici için) tamirat, kiralık makina merkezi, deneme ve kalite kontrol laboratuvarı, araştırma ve geliştirme merkezleri gibi hizmetler de söz konusudur. 2, KunilustaMn» Göne : Organize sanayi bölgeleri metropoliten alanlarda, şehir ve banliyö merkezlerinde, küçük kasabalarda kırsal alanlarda kurulabilirler. Ekspres ulaşım yollarının kenarlarında kurulmuş veya demiryollarının birleştiği yerlerde, hava alanları ve deniz limanları ile irtibatlanmış olabilirler. Her halikarda, kuruluş; üretim faktörlerinin uygunluğu ve cezbedilecek sanayi kollarının tipleri ile alt - yapısal gereksinmeleri dikkate alarak yapılacak fizibilite çalışmaları ışığında planlanmalıdır. Birçok ülkelerde organize sanayi bölgeleri şehir merkezlerinin yakınlarında kurulur. Bunun sebebi bölgenin Ma sanayileşme hedefine varmasında oynayacağı etkinliktir. Metropoliten alanlardaki organize sanayi bölgelerine bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinde rastlanmaktadır. Kırsal alanlarda ve küçük kasabalarda kurulan organize sanayi bölgeleri azınlıktadır. Gelişen ülkelerde ve bilhassa ülkemizde tercih edilen kuruluş organize sanayi bölgeleri için, smai gelişmenin en uygun olacağı büyük şehir merkezlerinin civarları olmaktadır. 3. BtanlMyoııtoOTiKi, Gör ; Gelişen veya gelişmiş birçok ülkelerde, ihtisaslaşmamış ve genel maksatlı organize sanayi bölgelerine rastlanmaktadır. Bunun yanında birkaç ülkede özel maksatlı organize sanayi bölgelerinin de kurulduğunu görmekteyiz. Bu tip bölgeler arasında tek tip ticarete dönük efektif organize sanayi bölgeleri, koordine edilmiş imalat sanayii ( 3 ) için organize sanayi bölgeleri büyük endüstriyel kuruluşlara yardımcı organize yan sanayi bölgeleri, firma geliştirici geçici (nursary estates) organize sanayi bölgeleri, araştırma menşeli organize sanayi bölgeleri zikredilebilir. Son bahsedilen tip aktif smai araştırmalara dönük üniversitelerle işbirliği halinde kurulmakta, tatbiki akademik araştırmalara sahne olmakta ve gerektiğinde bazı hafif imalat sanayiine yer verilmektedir. ( 3 ) Jşte burada örgemize kelimesi, sadece üzerinde kurulduğu alana ait bir vasıf değil fakat, içinde mevcut sanayi dalları için da önemli bir vasıftır. Her türlü, hizmet ve üretim geşitli tekniklere göre pla&lanmiftır.' 132

9 4. Ürettin Yapılarıma Gör : Bu tip organize sanayi bölgeleri dört kısımda mütalâa edilebilir. Birinci tipte üretim her teşebbüs için serbesttir. Aralarında fonksiyona! bir üişki yoktur. İkinci tipte, her firmanın ürettiği mamul arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. Tek bir nihai mamul organize sanayi bölgesinde elde eâümektedir, Ügüncü tipte de fonksiyonel bir zmcir firmalar arasında söz konusudur. Ancak nihai mamul yoktur. Dördüncü tipte ise, firmalar çeşitli yönleriyle büyük bir endüstri koluna yardımcı imalatta bulunurlar. ( 4 ) III ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KÜKÜLÜŞÜ, PLANLANMASI, OBGANİZASYON VE YÖNETİMİ A. Kundus v Finansman ; Organize sanayi Bölgeleri, çeşitli ülkelerde farklı otoriteler tarafından kurulmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde ilk organize sanayi bölgeleri özel inşaat müteahhitleri ve kâr gayeli limited şirketler tarafından kurulmuştur. Hükümetleri ilk defa 1930'larda İngiltere'de ve daha sonraları Avusturalya, Kanada ve A.B,D.'nde kurucu olarak görmekteyiz. Gelişen ülkelerde organize sanayi bölgelerinin Ük kurulması hükümetlerin sorumluluk ve insiyatifi altında olmaktadır. Kurucu olarak, inşaat taahhüt firmalarını, kooperatifleri, sanayi birimerini ve ticaret ve sanayi Odalarını, sınai vakıfları, Üniversiteleri ve araştırma enstitülerini de görmek mümkündür. Organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda hükümet organları, ekseriya, bakanlıklar, genel müdürlükler, merkezi veya eyalet hükümet müdürlükleri ile belediye ve mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri veya şirketler, hükümetçe kurulmuş mali ve sınai kuruluşlar olmaktadır, Türkiye'de ise, organize sanayi bölgelerinin kurucuları olarak; «1 Sanayi, Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odaları 2 - Belediyeler 3 özel idareler ( 4 ) C, ÜrUnlü, «A. SJuwt Note On TODB Typm at XniufiErial Ätate TDST f Nagoya Tupon, Oct., 19T2, Sayfa 4 133

10 4 Sanayicilerin kendi aralarında organize sanayi bölgesi tesis etmek maksadıyla kuracakları kooperatifler 5 Yukarıdaki fıkralarda yazılı iki veya daha fazla müteşebbis teşekkülün müşterek teşebbüsleri» ( 5 ) bulunmaktadır. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin organize sanayi bölgesi kurmaları hakkında aksine bir hüküm yoktur. Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin kurulması Sanayi Teknoloji Bakanlığının patronajı altındadır. Organize Sanayi bölgelerinin kurulması makul seviyelerde bir finansmanı gerektirmektedir. Konuya bu noktadan bakıldığında, bilhassa kaynakların kıt ve kullanma sahalarının rakip olduğu gelişen ülkelerde, mali kaynakların organize sanayi bölgelerine kana- İize edilmesi üst seviyede bir önem taşımaktadır. Hükümetler organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için gerekli fonların temel kaynağı olmaktadır. Çeşitli ülkelerde flnansör olarak, özel kredi müesseselerini, vakıfları, bankaları da görmekteyim Genel bir finansman sınıflaması yaparsak, şu tipleri gözlemleyebiliriz. Hükümet Finansmanı; kt ikraz, uzun vadeli tahsisat veya hibe şeklinde olabilmektedir. Belediye finansmanı, bölgesel olarak mahalli otoritelerle birlikte organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda yer almaktadır. Sınai vakıflar veya toplum geliştirme teşebbüsleri finansmana katılmaktadırlar, özel finansman kaynakları arasında, ticaret ve tasarruf bankaları, sigorta şirketleri ve kredi tröstleri bulunmaktadır. Son bir finansman kaynagıda milletlerarası finansman ve yardımlardır. Bu konuda UNDP, IDA, IBRD gibi kuruluşları sayabiliriz. ( 6 ) Türkiye'de de organize sanayi bölgelerinin finansmanında hükümetin önemli rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu amaçla bir fon kurulmuş bulunmaktadır. Müteşebbis teşekküller belirli koşullar altında bu fondan yararlanabilirler. Ayrıca, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda UNDP ve IDA nm rolü olmaktadır. ve ( 5 ) «Oiııyaııi'/.e Sanayi Bë g»tori Kurma FOMU Yttaetnialp» 88 Eldim 190? tarih ve sayılı Resmi Gazete, 2. madde (9) fıkrası. ( 6 ) UNDP The United Nations Development Programme IDA /The Internationa! Development Association IBRD The International Bank for Reconstruction and Development 134

11 B. Planlama ve Organizasyon : Organize sanayi bölgelerinin planlanmasında iki husus akla gelmelidir. Bunlardan birincisi dar manada olan planlamadır. Bunu fiziksel planlama olarak adlandırmak da mümkündür. Bu tür planlamanın organizasyonu da kapsamına alması normal bir sonuçtur. Fiziksel planlama kavramı, sanayi bölgelerindeki form vö standartların tespitini ortaya koymaktadır, Buna rağmen, bütün bir formülden bahsedilemez. Bir sanayi bölgesinin planlanması ve organizasyonunda aşağıdaki prosedür kavramları göz Önünde tutulmalıdır, 1 Gelişme planı, 2 Organize sanayi bölgesinin iç parselasyonu, 3 Kısıtlayıcı sözleşmeler, kira ve satıa şarttan, 4 Organize sanayi bölgesinin konumu; a) Bölge ve şehir merkezlerinin ulaşım ağına yakın v açık olmak, b) Toplumsal servislerin (elektrik, su) elverişliliği, c) Fiziki yerleşim uygunluğu, 5 _ ulaştırma imkânları; a) Karayolu, b) Demiryolu, c) Denizyolu, d) Su yolu, e) Hava yolu, f) İşgücünün nakli 6 İmkânların sağlanması; a) Elektrik, b) Su, c) Drenaj ve Kanalizasyon, 185

12 d) Haberleşme, e) Bina ve çevre korunması, f) Diğer 7 Organize Sanayi Bölgesinin Tahsisi a) Büyüklük ve Genel bölünme i Hizmet sanayü ii İdari ve yardımcı binalar b) Net sanayi arsaları, c) Dahli yollar, d) Yükleme, boşaltma ve park yerleri, e) Fabrika binaları imar durumu; i Standard fabrika, ü Geçici fabrika, f) Beklenüen gelişmeler. Yukarıda sıralanan kavramların hepsinin sağlanmış olması idealdir. Ancak çeşitli amaçlar dikkate alınarak bazılarının ikmal edilebileceği de normal sayılmalıdır. O. Yönetim ; Organize Sanayi Bölgelerinin yönetimi direkt olarak kuruluş; şekülerine, temin edilen imkân ve hizmetlerin derecesine ve bölgenin tipine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde, kuruluş şekli ne olursa olsun genellikle yönetimde makul bir derecede bağımsızlık vardır. Geusen ülkelerde ise, ilk elde hükümet veya hükümetçe kurulmuş kamu müesseseleri ük seri organize sanayi bölgeleri kurulmasında önemli rol oynarlar, gelişme meydana geldikten bir süre sonra, tesirli ve hızlı yönetim sağlamak için, bağımsız veya yarı bağımsız yönetim şekilleri kabul edilmiştir. Bu arada bir kaç ülkede, farklı kurumlar; kuruluş inşaat ve yönetim, çeşitli imkân ve hizmetlerin sağlanmasında söz sahibi olmuşlardır. Direkt hükümet yönetimi Hindistan, Puerto Rico, Taiwan ve Malta da görülmektedir. 136

13 özel yönetim şirketler tarafından Avustralya, Kanada ve Ingilterede görülmektedir, Smai vakıflar da ticaret ve sanayi odaları tarafından kurularak yönetime katılmışlardır, ( 7 ) Kooperatif birliklerinin Japonya'da organize sanayi bölgeleri kurucusu ve yöneticisi olarak mahalli kanunlarla tayin edilebilmekmektedmer, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin yönetimi genellikle bölgenin kuruculuğunu yapan müteşebbis teşekküller tarafından yapılmaktadır,! IV ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN GELİŞİMİ Â. DömyactoM Uygatama : Yeryüzündeki Organize Sanayi Bölgelerinin ortaya çıkması Ondokuzuneu yüzyılın sonlarına rastlar, 1896 yılında İngiliz ekonomistleri, Kuzey Amerika için geliştirilen Sanayi Bölgeleri fikrini Manchester şehri yakınında kurdukları «Trafford Park» ile uygulamaya sokmuşlardır. Kuzey Amerika'da ise uygulamaya daha sonra geçilmiş fakat, Organize Sanayi Bölgesi fikrinin daha modern bir anlayış içinde tatbiki mümkün olmuştur 1900 ile 1909 yılları arasında özel müteşebbisler tarafından Chicago şehri yakınlarında «Central Manufacturing» adı altında Sanayi Bölgeleri görülmüştür. ( 8 ) Daha sonraları ise, sahnede İtalya'yı görmekteyiz. İtalya'da 1904 yularında Napoli'de Belediye eliyle kurulmuş olan Sanayi Bölgeleri konusunda bir ara uygulamaya ara verilmiş ve 1957 den sonra Güney İtalya'da sanayileştirme hareketlerinin başlatılması iğin Organize Sanayi Bölgelerine tekrar müracaat edilmiştir. Japonya tatbikatı da ( 9 ) İtalya ile aynı döneme rastlamaktadır. 1950'lerden sonra İngiltere ve Amerika'daM gelişim çok süratli bir tempoda olmuştur. İngiltere'deki Sanayi Bölgeleri kuruluş saf- ( V ) İtalya'da «Oonswriia» ve Hollanda'da «SndıuaMe «ttohtimgieın» bunlara misal olarak gösterilebilir. ( 8 ) E, Onat, Organize Sanayi Bölgeleri 19Ô9, Ank, Sayfa : 9 ' ( 6 ) ES. Dülgeroglu, a.g,e. Sayfa : 9 «İspanyadaki tatbikatın daha fanklı olarak ele alındığı ve her sektör İşin bir Organiae Sanayi Bölgesi tatbikiyle dikey temerküzün geliştirildiği ortaya sıkmıştır.» 137

14 halarmı tamamlamış ve geniş ölçüde istihdam politikasının bir tatbik vasıtası olarak gelişmiştir. Kuzey Manda ve îskoçya'daki Organize Sanayi Bölgelerinin ortaya çıkmasında da kalkınma ve istihdam sorunları geniş yer tutmuştur, Amerika Birleşik Devletlerinde Organize Sanayi Bölgelerine normalden de fanda bir Ügi gösterilmekte ve hatta eyaletler arasında bu tip çalışmalar bir rekabet konusu olmaktadır, ( 10 ) 1060larda Amerika Birleşik Devletleri Organize Sanayi Bölgeleri looö'in üzerinde bir rakkama ulaşmıştır. Küçük çapta Organize Sanayi Bölgelerinin Avrupa'daki diğer gelişmiş ülkelerde uygulandığını görüyoruz. Buna mukabil gelişen ülkelerde de Organize Sanayi Bölgesi uygulaması vardır. Hindistan ve Puerto Rico 1950'lerde Organke Sanayi Bölgelerini uygulamaya koymuşlar ve sanayileşme programlarım gerçekleştirmede büyük basan elde etmişlerdi. Bu hali ile Organize Sanayi Bölgelerinin uygulaması 75 yılı aşan bir maziye sahip olmaktadır, B. Türkiye'deM (Misim : Türkiye'de organize Sanayi Bölgelerinin 15 yıl kadar eskiye gittiği söylenebilir, Türk sanayimin planlı bir şekilde kalkındırılması çabalan ile birlikte, nihayet «Organize Sanayi Bölgesi» fikri de kuvvet kazanmaya başladı. Nitekim 1961 yılında Türk Hükümeti tarafından yaptırılan etüdler neticesinde hazırlanan bir rapor, «Organize Sanayi Bölgeleri» nin Türk sanayicisine getirebileceği faydaları açıklamış ve örnek olarak Bursa şehrinde bir «Pilot Organtee Sanayi Bölgesi» geliştirilmesi teklif edilmiştir yılı sonunda geliştirilmeye başlanan «Bursa Organize Sanayi Bölgesi» Türkiye'deki ilk modern uygulamadır. Ancak senelik bir süre içinde tamamen dolabileeeği tahmin edilerek planlanan «Bursa Organize Sanayi Bölgesi», altyapı inşaatının tamamlanmasını takip eden 3-4 yıl İçinde % 70 oranında dolmuş ve «Organize Sanayi Bölgeleri» nin tutarlığı hususunda büyük bîr güven vermiştir. (10) Bu konuda; San Francisco Chamber of Commerce, Quids To Industrial Locations In The San Francisco Bay Area, (sayfa : 81) e, ve St. Louia Chamber of Commerce Industrial Manual, (sayfa : 78-77) ye bakılabilir. 188

15 Bundan sonra organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin diğer İllerinde uygulanmasına başlanmıştır. Bunlardan hepsinin kendine has gelişimleri olmuş basıları dumura uğramış basları da faaliyete gsçmiştir. Aşağıda Tablo : l'de faaliyet halindeki organize sanayi bölgelerinin kapladıkları alan ve yapılan yatırımlar ile içindeki teşebbüs sayısı verilmektedir. Tablo : 1 Türkiye'de Faal Organize Samayi Bölgeleri, Akn, Yatırını ve PaaJ Te ebbimeffi, (1973 yılı itibariyle) Organize Sanayi Yatının Bölgeleri (Milyon TL.) Alan Birlen İH 2 Faal Teşebbüs (adet) Bursa Manisa Gaziantep 33, Konya Eskişehir 30.0 ( ) Bartın 1,5 (*) Toplam : 136, ( * ) Tahmini. Not : Tablonun tanaimindeki yatırımlar fiilen yapılmıştır. Alan; gayrisafi büyüklüğü göstermektedir. Gaziantep ve Bartın'da faal teşebbüsler yerine, inşaat halindeki teşebbüsleri burada gösterilmiştir. Tablo : l'de görülen organize sanayi bölgelerine kısaca değinebiliriz, Manisa'da kurucu Manisa Ticaret Odasıdır, Organize Sanayi Bölgesi Kurma Fonundan kredi alınarak 1966 yılında tesise başlanmıştır. Konya'da 1966 da başlayan teşebbüsün sahibi Konya Belediyesi olup finansmanda yine aym fondan yararlanumiftır, Gaziantepte, ti özel İdaresi Me Ticaret ve Sanayi Odası ve Belediye kurucudur yılında başlamıştır. Eskişehir'de organize sanayi bölgesinin kurulmasına 1969 ymnda Eskişehir Sanayi Odası tarafia- 130

16 dan başlanılmış ve yine zikredilen fon yardımıyla finanse edilmiştir, Bartın organize sanayi bölgesinde ise, Belediye kuruluş çalışmalarına 1966 yılında başlamış bulunmaktadır. Dlğeff Organize Sıuiîiyi Bölgelerinde durum : Ankara'da organfee sanayi bölgesi kuruluş çalışmalarına 1960'larda Ankara Sanayi Odasınca, başlanmış ve 15 yıldır hazin bir organize sanayi bölgesi dramı yaşanmifltır. Macun Köy'de kurulacak bölgenin realize edilememesinde devlet bürokrasisi, çevre kirlenmesi endişesi ve bu konuda karar organının kesin olmaması rol oynamıştır. Fondan temin edilen kredi bloke edilmiş durumdadır. Adana organize sanayi bölgesi için de Ankara'ya benzer durum vardır. Ancak burada Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bir sorun olmuş ve 1967 yılında başlayan proje durmuştur. Erzurum Organize Sanayi Bölgesinin ön projesi tamamlanmış ve İmar ve İskan Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ön projesi hazır olan Samsun Organize Sanayi Bölgesi için bir faaliyet yoktur. Elazığ'da da ayni durum vardır. İzmir'de Çiğli mevkiinde kurulması Öngörülen organize sanayi bölgesi çalışmaları da Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. İstanbul'da ise Deri Organize Sanayi Bölgesi için teşebbüsler netice vermemektedir. Çerkezköy'de de ilgi çekici gelişmeler olmaktadır. Bu bölgede su yetersizliğinin giderilmesine çare aranmakta ve profe İmar îskan Bakanlığında beklerken sınai yatırımlar devam etmektedir ( ü ) V BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEKÇBĞt Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin ük tatbikatı olmuştur. Detaylı bilgileri vermeden önce bu tatbikatın sanayiciye alt yapı temini açısından tam anlamıyla basan gösterdiğini belirtmek gerekir yümda teşebbüs halinde (11) T. Odalar ariiği; 1974 Faaliyet Raporu, Ank,, Sayfa : '

17 tarımsal değeri olmayan bir arazi durumundan 1972 yılında ekonomiye katkısı tartışümıyacak derecede olumlu olan smai merkez haline gelmiş bulunmaktadır. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Bursa'- ya 12 ve Mudanya'ya 10 Km. uzaklıktadır. İzmir'e giden ana yola mesafesi ise 5 Km, dir. ( 12 ) 2.5 milyon m 2 lik arazinin ilk alım bedeli m 2 basma 0,90 -, 2,30 TL. civarında olmuştur. Drenajı yapılmış, su izale ve dağıtım hattı ve elektrik enerjisi temin ve dağıtım tesisleri kurulmuş, ulaştırma ve haberleşme olanakları sağlanmıştır. Organize Sanayi Bölgesindeki arazinin dağılımı aşağıda Tablo : 2 de verilmektedir. Tablo : 2'ye göre gelişme sahası ve sanayi arsası toplamı olan m 3 lik arazi toplam bölge arazisinin % 73,9'unu teşkil etmektedir. Gelişme sahası olan 300,355 m 2 Uk arazi henüz iktisab edilmemiş ve alt yapısı tamamlanmamıştır. Alt yapı imkânlarının sağlanması için AJD'nm Maliye Bakanlığı kanalıyla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına verdiği 26, TL. lik krediden faydalanılmıştır. Projeye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da kredinin % 10'u oranında iştirak etmiştir. Bursa Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısı 1966 yılı sonunda tamamlanmış ve 1067 yılından 1972 yuma kadar geçen altı yü gibi kısa bir sürede!% 100'üne yakın bir kısmı iplik sanayii, otomativ sanayii, Otomotiv yan sanayii montaj ve karoseri sanayii, dokuma ve boya sanayii tesisleriyle dolmuştur. Satılan arsaların, sanayiciye arzedilen araziye mabetleri yıllar itibariyle Tablo : 3'de verilmektedir. 20,720 m* lik bir arazinin (j% 1,2 oranında) satışına karar verilmiş ve satış işleminin ikmalini.beklemektedir. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan firmaların faaliyete başlama yularına göre sayıları Tablo : 4'de gösterilmektedir. (12) m. Dülgeroğlu ; «Bursa Ekonomisi» Bursa Tic. ve San. Odası Yay. 1078, Bursa, Sayfa :

18 Tablo : 2 Bursa Organize Sanayi Bölgesi kmammn. Dağüımı Mtauş şekil Ytoelffüınü (m 2 ) I9& Yollar Su Tesisatı Kanalizasyon Yeşü saha îdari Binalar Alanı Gelişme Sahası Sanayi Arsası a) Bölge içinde 1,078,460 ( %39 S 5) b) Gelişme sahasında 638,240 (%23,3) 10,9 7,7 2,8 3,6 1,2 11,0 Toplam ,8 Yekun %nmmi 100,0 Kaynak : Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü. Tablb : 3 Bursa, Organizäe Sanayi Bölgesi'nd Satatan Arasalar Yılar Toplam Satikrn Arsa m T56 720, ,984 61, Satılan Arsamın Toplam Araraye Oranı %f 2,623 2,455,ö,893 3,830 41, ,103 Kaynak : Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü. 142

19 Tablo : 4 Bursa. Organize Sımayı Bölgesinde Yulara Göre Faaliyete Gmgm Itrmataa' Yıllar Toplam Kaynak : Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Faaliyete Gecem Firmalar (Adet) yılı sonu itibariyle Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuş bulunan sınai tesislerde istihdam edilenler, bina ve makina parkının değeri ve tahakkuk eden vergiler Tablo : 5'den izlenebilir. Tablo i 5 Bursa Organize Sanayi BöîgesMide Faal 37 Firmanın Durumu (1978) İstihdam (kişi) Bina ve Makina Parkı (TL) Vergiler Toplamı (TL) Kaynak ; Bursa Organtee Sanayi Bölgesi Müdürlüğü SI Tablo : 5'den alınan sonucu kısaca şöyle izah, edebiliriz milyon TL. lık bir alt yapı yatırımı yapıyorsunuz. Bu yatırım bir yandan kendini itfa ederken, ayni zamanda devlete yarım müyonun üzerinde vergi sağlıyor. Ülke sanayiine nominal değeri 1,5 Milyar olan bir yatırım sunuyor. Ve yılda on bin kişiye istihdam imkânı yaratarak, bin ailenin refahını temin ediyor. 143

20 Bursa Organize Sanayi Bölgesinde firmaların sektörlere dağılımı Tablo : 6'da verilmektedir. Tablo ; 6 Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların sanayi kollarına dağılımı (1973) Samayi Kolları Firma (Adet) % îplik sanayii Otomotiv Yan Sanayii Dokuma ve Giyim Sanayii Gıda Sanayii Makina ve Çelik - Döküm Sanayii Boya, Apre, Emprime Sanayii Kara Nakil Vasıtaları Sanayii Depolama ve Ulaştırma toplam ,7 27,0 8,1 2,7 18,4 19,0 2'7 5,4 1<MM> Kaynak : Buraa Örfanlze Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Tablo : 6'daki bilgilere göre bölgede en çok yer alan firmalar!% 27,0 ile otomotiv yan sanayime aittir. Bundan sonra sıra Ue iplik sanayii ve makina - çelik - döküm sanayii gelmektedir. Bursa Organize Sanayi Bölgesinin endüstriyel formasyonu inşaat halinde bulunan 42 firmanın faaliyete geçmesiyle değişmiş olacaktır. Alt yapı imkânları tamamlanmış ve organize edilmiş Bursa Organize Sanayii Bölgesinde sanayiciye faydalarından şüphe edilmeyecek üst yapı, yani idari binalar ve teknik, müf avir ve eğitici hizmetler vs. gibi hususlar gerçekleştirilememiştir. Bursa Organize Sanayi Bölgesinin karşılaşmış olduğu sorunlara da genel olarak değinebiliriz. Bursa Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmış bulunan su getirme sistemi bölge içinde kurulan fabrikaların ihtiyaçlarına şu 144

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9.1. Giriş Bölüm 2.1 de, ulusal gürültüden korunma politikası için bir toplu düşüncenin geliştirilmesinin arzu edilen bir şey olduğu vurgulanmıştır. 3.

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği

Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği tepav economic policy research foundation of turkey Organize Sanayi Bölgeleri Rejimi ve Ekonomiye Katkısı: Türkiye Örneği Ankara, 23 October 2009 OIZs in Turkey Çerçeve Kısaca TEPAV Türkiye de yeni yükselen

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 1 EK 27 SANAYİLEŞMENN ÜLKE SATHINA YAYILMASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 2 Bursa osb HK BİR RENKLİ BROŞÜR 3 EK 27 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı websitesinden alıntı: Organize Sanayi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف

13013 تيوكلا - ةافص لا 2921 :ب.ص (965) (965) :نوفلت (965) :ص كاف ص.ب: 2921 ال صفاة - الكويت 13013 تلفون: (965) 2999000-2999802 (965) فاك س: (965) 2999891 www.kuwait-fund.org Türkiye ve Kuveyt Devleti Kalkınmada Ortak Kuveyt Fonu nun Türkiye Cumhuriyeti ne Katkıları

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU. Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI

FABRİKA ORGANİZASYONU. Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI FABRİKA ORGANİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Rantabilite Raporu (Karlılık Raporu) Rantabilitenin tanımı: kar/yatırım şeklindedir. Masraflara karşılık elde edilen karın, belirli bir miktarı yoktur.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC!

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! s KISA TARİHÇESİ : İlhan Kaya DUMAN Ankara 1933 yılında «Belediyeler Bankası» adıyla kurulan İLLER BANKASI

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Mustafa BALTACI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Mustafa BALTACI Uzmanı 03.02.2010 BRÜKSEL KALKINMA AJANSI Brüksel Kalkınma Ajansı 1974 yılında kurulmuştur. Genel olarak iki hedef üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekonomik Büyüme Şehir

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :541 KARAR 541: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesi gereğince, 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katılan Meclis Başkanı ve üyelerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER. Haziran/2011 ayı sonuna kadar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Mayıs/2011 ayı sonuna kadar

MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER. Haziran/2011 ayı sonuna kadar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu. Mayıs/2011 ayı sonuna kadar 17 (7) YURT-KUR 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca daha önce yapılandırılan ancak ihlal edilen öğrenim ve katkı kredisi Haziran/2011 ayı sonuna Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İlgili

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

İş Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri Konusunda Devlet Düzeyinde Yapılan Düzenlemeler Karadağ Hükümeti tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde mikro ve küçük işletmelerin gelişimini teşvik etmek

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK

MEHMET Ş. SANLI EĞİTİM BİLGİLERİ UZMANLIK ALANI KISA TANITIM. STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK MEHMET Ş. SANLI STRATEJİK YÖNETİM ve KURUMSAL GELİŞME DANIŞMANI KURUCU ORTAK E-mail: m.sanli@girisimmerkezi.com EĞİTİM BİLGİLERİ Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (ANKARA) (1990) UZMANLIK

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/126. KONU KOBİ lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü

Dünya Ekonomisinde Tarımın Rolü Kaynak: Kalkınma Ekonomisi, Feride Doğaner Gönel, Efil Yayınevi, Ekim 2010. Ulusal sınırlarla kısıtlanmış olan toprak faktörü piyasası tekelci piyasa özellikleri gösterir, yani serbest rekabetçi piyasa

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1345)

TBMM (S. Sayısı: 1345) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1345) Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov

Amerikan Ticaret Müsteşarlığı. A.B.D. ile Ticaret Ortağınız. Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Amerikan Ticaret Müsteşarlığı 2012 A.B.D. ile Ticaret Ortağınız Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Michael.Lally@trade.gov Rakamlarla Türk-Amerikan Ticaret ve Yatırım İlişkileri TİCARET: 2009 İkili Ticaret:

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 79 Konu: Bilgilendirme 06 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 34 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Borsa Kodu Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli CUSAN Sabit Fiyat ile Talep Toplama Sermaye Artırımı

Detaylı