SÜRÜKLEYİCİ KURULUŞLAR YOLUYLA BÖLGESEL GELİŞME: ÇAVDIR VE ÇEVRESİ İÇİN BİR ÖNERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRÜKLEYİCİ KURULUŞLAR YOLUYLA BÖLGESEL GELİŞME: ÇAVDIR VE ÇEVRESİ İÇİN BİR ÖNERİ"

Transkript

1 1274 SÜRÜKLEYİCİ KURULUŞLAR YOLUYLA BÖLGESEL GELİŞME: ÇAVDIR VE ÇEVRESİ İÇİN BİR ÖNERİ Mustafa YILDIRAN* Giriş İktisadi gelişme, ülkedeki kaynakların veriminin topyekûn artırılması ile mümkündür. Topyekûn gelişmeden söz edebilmek için, ülkenin bütün bölgelerinde aynı seviyede bir gelişmenin sağlanması gereklidir. Dengeli gelişme, tüm ülkelerin en çok ulaşmak istediği hedeflerden birisidir. Bölge odaklı gelişmenin temel amacı da, bölgeler arasındaki gelir dengesizliğin giderilmesi ve topyekûn gelişmedir. Bölgesel gelişme, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kuruluş yıllarında iktisadi gelişmeden çok, bölge güvenliği açısından değerlendirilmiştir lı yıllarda bölgesel gelişme, bölge kalkınma projeleri ile yeniden alevlenmiştir. Bu dönemde uygulanmaya çalışılan projeler, Köyceğiz-Dalaman Projesi, Doğu Marmara Projesi, Zonguldak projesi, Çukurova Projesi, Keban Projesi, Antalya Bölgesi Projesi dir. Bu projeler ile ulaşılmak istenen hedef, belirli merkezler etrafında gelişmiş bölgeler oluşturularak ülkenin topyekûn gelişimini sağlamaktı. Fakat bu projelerin çoğunluğundan önemli bir başarı sağlanamamıştır lere doğru en önemli bölgesel kalkınma projesi de, GAP tır. GAP çevresinde tarım odaklı büyük bir gelişme merkezi oluşturulması hedefi ile başlayan projenin önemli bir bölümü, terör ve siyasi engellere rağmen tamamlanmıştır. Günümüzde, Türkiye de bölgesel gelişme sorunu, sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi merkezli ele alınan ve iktisadi olmaktan çok sosyolojik yönelimler içeren bir yapıda incelenmektedir. Bu durum iki yönden sakıncalıdır. Birincisi, etnik ve kültürel sorunlar bölge temelli olarak görülmesi sonucunda, bölgesel gelişme bölgeler arası çatışma unsuru algılanmasına; ikincisi de, Türkiye de Göller Bölgesi, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu gibi yoğun iktisadi ve sosyal sorunları olan bölgelerin seslerini yeterince duyuramamalarına neden olmaktadır. Sonuçta, bölgesel gelişme sorunu ülkenin bir bütün olduğu gerçeğinden yola çıkarak incelenmesi gereken bir iktisadi ve sosyal olaydır. 1 Son dönemde bölgesel gelişme, bölgesel kalkınma ajansları kanun tasarısı ve siyasi sorunların bölgesel iktisadi kaynakların yetersizliğinden kaynaklandığı görüşünün yeniden gündeme taşınması ile tartışılmaya başlamıştır. Avrupa Birliği ilişkilerinde bölgesel gelişmişlik farkının da, sorun olması tartışmayı sürekli gündemde tutacaktır. 2 Bu çalışmanın amacı bölgesel gelişme için mevcut potansiyellerin yeni kuruluşlarla daha etkin kullanımını sağlayarak, bölgesel gelişme sürecini hızlandırmayı sağlayacak bir model önermektedir. Çalışma kapsamında bölgesel gelişme sorunu, bölgesel gelişme için mukayeseli üstünlüğe sahip odak sektörün seçilmesi, sürükleyici kuruluşların bölgesel gelişmedeki rolü ve Çavdır Çevresi için önerilen model yer almaktadır. Bölgesel Gelişmede Yöntem Sorunu Bölgesel gelişmede nasıl bir yol izleneceği her zaman tartışmalı bir konudur. Türkiye de bölgesel gelişme 1980 sonrasında ihmal edilen alanlardan birisidir. Korumacılığa dayalı ve ithal ikameci iktisadi kalkınma anlayışı terk edildiği halde yeni bir gelişme modeli uygulanmamıştır. 3 Bu sebeple bölgesel gelişme bölgelerin potansiyellerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun tabii sonucu olarak, Türkiye nin Batı sında ve belirli cazibe merkezlerinde gelişme sağlanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu da GAP bölgesi dışında bir gelişme sağlanamamıştır. Bölgesel gelişme dengesizliği artırmıştır. 4 * Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi 1 MUTLU, S., Doğu Sorununun Kökenleri-Ekonomik Açıdan-,1.Baskı, Ötüken, İstanbul,2002, YILDIRIM, A., Bölgesel Kalkınma Yeniden Keşfediliyor, 3 ATAAY, F., BKA Tasarımının Kalkınma Anlayışı Üzerine, Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir? Der: Menaf TURAN, Paragraf Yayınları, Ankara 2005,31 4 SÖNMEZ M., Bölgesel Eşitsizlik Türkiye de Doğu Batı Uçurumu, Alan Yayıncılık,1998, 60

2 1275 Bölgesel gelişmenin sağlanması aslında genel gelişme anlayışından farklı olamaz. Gelişme Schumpeter in tanımıyla, yenilik yapma yeteneğinin bir fonksiyonudur ve yenilik yapma ve girişimcinin fırsatları değerlendirme yeteneği 5 iktisadi değişimin vazgeçilemez unsurlarıdır. Yeni bölgesel gelişme anlayışının tesisi, yenilik gücünün sağlanması ve girişimcilere yeni fırsatların kapısını aralayacak kolaylıkların sağlanması ile mümkündür. 6 Gelişmede en büyük sorun yenilik gücünün kaybedilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Yenilik gücünün kaybedilmesiyle iki sorunla karşılaşılır. Birincisi, tekrarlanmalar(routine)dır. Tekrarlanma, hem eski alışkanlıkların devam etmesi, hem de eski yapının devam etmesidir. İkinci sorun da, durgunluk(stagnation)tur. Durgunluk ise, iktisadi hayatın devam ettirilemeyecek şartlara ve hareketsizliğe sahip olması durumunu ifade etmektedir. Bu iki durum da, iktisadi gelişim için kriz durumunu ifade etmektedir. 7 Türkiye de bölgesel gelişme 1980 sonrası dönemde bütün alanlarda olduğu gibi kriz durumundadır. Bu krizin aşılmasında değişen devlet yönetim anlayışı ve iktisadi anlayış doğrultusunda yenilikçi ve ihracata yönelik bir bölgesel model oluşturulması gereklidir. Sürükleyici kuruluşların sağlayacağı dinamizmin getireceği güçle, fırsatları kollayan ve risk üstlenen toplumun işbirlikçi bir anlayışla kalkınmasını hedefleyen girişim kültürü 8 bu modelin vazgeçilmezleridir. Bölgesel gelişme eğer bölge içerisinde dinamik bir girişimci kültürü ve gelişme kültürü mevcut değilse; ancak sürükleyici kuruluşlarla sağlanabilir. Sürükleyici kuruluşlar 9 ve odak sektörün seçimi 10 özelde bölgesel gelişmenin; genelde topyekûn kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bölge çapında gelişme ilk olarak, dıştan gelen bir sürükleyici tesirlerle başlar. Ancak böyle bir gelişmenin gerçekleşebilmesi için bölgedeki kaynakların ve ürünlerin, bölge dışından gelen talebi karşılamağa yeterli olması, mukayeseli avantajlara sahip olmaları ve sürükleyici sektörün bölge dışından gelen talebi karşılamağa yeterli olması, mukayeseli avantajlara sahip olmaları ve sürükleyici sektörün bölge dışına ihracata yönelmesi gerekir. Mukayeseli avantajlar, her zaman tabii olarak mevcut olmayıp daha ziyade insan emeği ile yaratılır ve yatırım imkânları doğabilir. Ulaştırma, haberleşme ve çeşitli altyapı tesisleri, yeterli tabii kaynaklar mukayeseli avantajların bölge lehine ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Gelişmeyi temin edecek olan sürükleyici sektöre ait yan teşebbüsün ve küçük çaptaki işbölümünün de bölgede varlığı, gelişmenin sıhhatli olarak etmesini mümkün kılar. 11 Bölge Bazlı Gelişmenin Sürükleyici Sektörü veya Odak Sektörü Uluslararası rekabetin artması ile gelişme politikalarını belirleyen faktörlerinde değişimine neden olmaktadır. Ülkelerin veya bölgelerin diğer ülkelerden farklı olarak özgün belirleyicilere sahip olması gelişmenin anahtar faktörü durumuna gelmektedir. Ülkenin böylesi bir farklılığı yakalamak için sahip olması gereken belirleyici şartları, sanayide rekabet avantajı sağlayacak gerekli yetenek ve kaynakların varlığı, fırsatları ve kaynaklarla yeteneklerin yöneldiği alanlarla ilgili bilgileri algılama şekli, girişimcilerin, yöneticilerin ve işçilerin rekabete doğru yönlendirilmesi ve en önemlisi, işletmeler üzerine yatırım ve yeniliklere yönelme konusundaki baskıdan oluşmaktadır. Bu belirleyicilerin sistemli olarak ortaya çıkmasını sağlayacak, gelişme ortamı dört unsurdan oluşmaktadır: Faktör Şartları; ülkenin sanayi açısından sahip olduğu üretim faktörlerini sağlayan her türlü unsuru içermektedir. 2. Talep Şartları; sanayinin ürettiği ürün ve hizmetlere olan talebin taşıdığı şartlardır. 3. Bağlı ve Destek Sanayiler; uluslararası rekabette ülkenin sahip olduğu tedarikçi ve bağlı sanayi yapısının varlığı veya yokluğudur. 4. İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabet; İşletmelerin amaçları, yönetim becerileri ve rekabet avantajı sağlayacak yeteneklerini taşır. Ülkenin faktör şartları, beşeri sermaye, fiziksel kaynaklar, bilgi kaynakları, mali sermaye kaynakları ve altyapı şartlarından oluşur. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin mali sermaye kaynakları dışında gelişmeyi sağlayabilecek kaynaklara sahip olduğu ortadadır. Ayrıca, Türkiye de özellikle kaynakların kullanımında bilgi yetersizliği sorunu yaşamaktadır. 5 CLEMENCE R.V., DOODY F.S., The Schumpeterian System, A.M. Kelley Pub., New York 1966,18 6 ATAAY F,a.g.e., 31-32; YILDIRAN, M., Yerel Gelişme ve Girişimcilik, Tavşanlı Haber, 27/04/2004,6 7 ÜLGENER, S.F., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 2.Baskı,Der Yayınları, İstanbul,1981,97 8 BOZKURT, R., İşletme Odağı Girişimci Sorunları, Der yayınları, İstanbul,1997, ERKAL, M.,Bölge Açısından Az gelişmişlik 101Soru-101Cevap,Boğaziçi Yayınları,İstanbul,1982, TÜSİAD, Yeni rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, Temmuz,2002, ERKAL, M.,a.g.e.,, PORTER, M. E., The Competitive Advantage of Nations, First Pub., The Macmillan Pres L., London,1990,71

3 1276 Türk ekonomisinde Porter ın belirlediği rekabet avantajını sağlayabilecek özgün bir gelişme stratejisi, kaynakları etkin kullanımı ve kaynak yetersizliği kısıtlarına bağlı olarak, stratejik odaklanma ile gerçekleştirilebilecektir. Çünkü ölçek ekonomisi şartlarından yaralanmak ve küreselleşmenin baskısından kurtulmak, ancak stratejik odaklanma ile mümkün olabilecektir. 13 Bir kent veya bölgenin yerel iktisadi gelişimini yerel karşılaştırmalı üstünlükleri ve başlangıç avantajları belirlemektedir. Firmaların rekabet gücü, bölgenin potansiyel bilgi birikimi ve piyasa yapısı gibi çeşitli faktörler bölgelere göre farklı sektörlerde üstünlük sağlamayı ortaya çıkarmaktadır. 14 Türk ekonomisi ve Çavdır çevresi için kendine uygun bir gelişme ve rekabet avantajı sağlayabilecek model için bu çalışmanın önerisinde Gelişmenin Odak Sektörü Tarım Olmalı dır. 15 Neden odak sektör tarım sektörü olmalıdır? 1980 sonrasında Türkiye nin liberalleşme yönelimli politikalarının ekonomik büyüme hızları yönünden sonuçları incelendiğinde, GSMH %4, ticaret %5,8, sanayi %5,1 büyürken, tarımın sadece %1,5 büyümüştür.(tablo 1)Bu durum tarımın 1980 sonrasında ihmal edilmiş bir sektör olduğunu, sanayi ve ticaretten daha hızlı geliştirilebileceğini göstermektedir. GÖSTERGELER TARIM SANAYİ TİCARET GSMH Ortalama 1,57 5,43 5,83 4,04 Standart Sapma(Dalgalanma) 4,28 5,33 7,10 5,15 Aralık 16,00 19,60 28,40 19,30 Minimum -7,60-7,50-9,40-9,50 Maksimum 8,40 12,10 19,00 9,80 Tablo 1. Ekonomik Büyüme Hızı Göstergeleri( ) Kaynak:YILDIRAN,M., Gelişmede Aynılaşma Sorunu:Tarzı Olan Değişim, Active Academy I.Makale Yarışması(İkinci), Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomi Politiği,2004 Tarım sektörüne dayalı bir gelişme stratejisini gerektiren diğer bir sebep, Türkiye de nüfusun artmasıdır. OECD verilerine dayanarak yapılan hesaplamalarda, 1990 dan 2002 yılına kadar Türkiye nüfusu ortalama %1,77 artarken, tarım büyüme hızı ortalama %0,46 oranında artığı gözükmektedir.(şekil 1) Tarımın nüfusun ihtiyacı karşılayabilecek oranda büyümediği ortaya çıkmaktadır. Nüfus ve Tarım Artış Hızları(%) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3, Nüfus Artış Oranı(%) Tarım Büyüme Oranı(%) Şekil 1. Nüfus ve Tarımın Seyri( ) Kaynak:YILDIRAN,M., Gelişmede Aynılaşma Sorunu:Tarzı Olan Değişim, Active Academy I.Makale Yarışması(İkinci), Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomi Politiği, TÜSİAD, Yeni rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, Temmuz,2002, ESER, U., KÖSE, S., Endüstriyel Yerelleşme ve Yoğunlaşma Açısından Türkiye Sanayi: İl İmalat Sanayilerinin Analizi, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 60(2)2005, YILDIRAN, M., Gelişmede Aynılaşma Sorunu:Tarzı Olan Değişim, Active Academy I.Makale Yarışması(İkinci), Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomi Politiği,2004

4 1277 Türkiye de nüfusun %35 i tarım kesiminde istihdam edilmektedir. Sanayi kesiminde istihdama olan ihtiyacın tarım sektöründen gelecek işgücü ile karşılanması mümkün değildir. Çünkü yeni sanayileşme eğilimi teknoloji be bilgiye dayandığından tarım kesimindeki işgücünün sanayi kesimine aktarılmasını imkânsız duruma getirmektedir. Ancak, tarım kesimindeki işgücünün, bulundukları yerde tarım birlikleri, tarım kooperatifleri, ziraat fakülteleri ve ziraat birlikleri tarafından sağlanacak eğitim destekleri ile yeni tarım teknolojilerine uyum sağlayacak gelişmelere uyumları sağlanabilir. YILLAR TARIM (MİLYAR TL) TOPLAM (MİLYAR TL) TARIMIN PAYI (%) , , , , , ,8 Tablo 2. Tarım Sektörüne Sabit Sermaye Yatırımları Kaynak: DPT, Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi Verimlilik ve Büyüme: ,,2005,33-34 Tarım sektörünün odak sektör olmasının önemli bir sebebi de, tarım sektörüne yapılan sabit sermaye yatırımlarının oranın sürekli azalmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde tarım desteklemeleri AB bütçesinin %58 lik bölümünü oluştururken, Türkiye de tarım sektörü yatırımlarına toplam yatırımların sadece %4,8 lik bölümü ayrılmaktadır. Bu durumda, ihmal edilen sektör olan tarıma yatırımların artması sektörün verimliliğini artıracaktır. Günümüz tarımında genetik ürünlerinin hızla artması ve tohum teknolojilerinin ithalatının mümkün olmaması sebebiyle, kaçırılacak fırsatın maliyeti çok yüksek olacaktır. 16 Bu sebeple Türkiye tarıma dayalı gelişme stratejilerine önem vermelidir. DOHA görüşmeleri sırasında Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin tartışmalarının temel kaynağı tarım sektörü olması, gelecek dönemde tarımın stratejik öneminin artacağını göstermektedir. Yine gelişmiş devletlerin yüksek koruma duvarları ile(ihracat sübvansiyonları, üretim sübvansiyonları ve gümrük tarifeleri) tarım sektörünü sürekli geliştirmeleri birçok gelişen devletin tarım sektöründen çekilmesine sebep olmaktadır. 17 Bu sebeple, tarımı sektörünü ayakta tutabilen devletler gelecekte sektörde rekabetçi üstünlük ele geçirebilecektir. Türkiye de tarım sektörü, gıda, tekstil, dericilik ve turizm sektörleri için girdi olarak da önemli katkıları bulunmaktadır. Sürdürülebilir büyümenin temel dayanaklarından olan çevre kaynaklarının yok edilmemesi, yine tarım sektöründe yapılacak iyileştirme ve gelişim ile mümkün alabilecektir. Son yıllarda hızla talebi artan organik tarım sektörü ihracata katkısı ve turizme katkısı ile ülkeye katma değeri yüksek kaynak girişine sebep olabilecektir. Yine, AB ülkelerinden organik tarım ürünlerine olan talebin hızla artması Türkiye için, ihracat avantajını artacaktır. 18 Porter ın bağlı ve destek sanayilere katkı adını verdiği şart, tarım odaklı bir gelişmenin önemini ortaya çıkarmaktadır. Tarım sektöründe Türkiye için önemli bir avantaj da, eğitimli ve istihdam edilmeyen ziraat mühendisler çokluğudur. Bu kaynak tarımda dönüşüm için hızla eğitilip, tarımda atılımın sağlanmasında dönüştürücü kuvvet olarak kullanılabilecektir. Tarım sektörünün aynı zamanda neo-liberal aynılaşma zorunluluğundan ülkeyi koruyabilecek stratejik gerekçeleri taşıması da önemli bir avantajdır. Çünkü ülkelerin çoğunluğu tarımda katı korumacılık politikaları uyguladığı için, Türkiye tarımsal dönüşümü sağlayıncaya kadar stratejik koruma politikalarından yararlanabilecektir. 19 Bölgesel Gelişmenin Dönüştürücü Kuvveti Olarak Sürükleyici Kuruluşlar Bölgesel gelişme eğer bölge içerisinde dinamik bir girişimci kültürü ve gelişme kültürü mevcut değilse; ancak sürükleyici kuruluşlarla sağlanabilir. Sürükleyici kuruluşlar 20 ve odak sektörlerin seçimi 21 özelde bölgesel gelişmenin genelde topyekûn kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. 16 Gülten KAZGAN., Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı: Dün ve Bugün 12.Ulusal İktisat Sempozyumu, Ekim 2004,Isparta 17 HAYRİ, M., DOHA da İyimser Rüzgarlar,Turkishtime,Eylül-Kasım-2004, YILMAZ, R., Tarımda Organik Fırsat, Globus, Sayı ,Şubat 2004, YILDIRAN, M., Gelişmede Aynılaşma Sorunu:Tarzı Olan Değişim, Active Academy I.Makale yarışması Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomi Politiği, ERKAL, M., Bölge Açısından Az gelişmişlik 101Soru-101Cevap,Boğaziçi Yayınları,İstanbul,1982,22-23

5 1278 Bölge çapında gelişme ilk olarak, dıştan gelen bir sürükleyici tesirlerle başlar. Ancak böyle bir gelişmenin gerçekleşebilmesi için bölgedeki kaynakların ve ürünlerin, bölge dışından gelen talebi karşılamağa yeterli olması, mukayeseli avantajlara sahip olmaları ve sürükleyici sektörün bölge dışından gelen talebi karşılamağa yeterli olması, mukayeseli avantajlara sahip olmaları ve sürükleyici sektörün bölge dışına ihracata yönelmesi gerekir. Mukayeseli avantajlar, her zaman tabii olarak mevcut olmayıp daha ziyade insan emeği ile yaratılır ve yatırım imkânları doğabilir. Ulaştırma, haberleşme ve çeşitli altyapı tesisleri, yeterli tabii kaynaklar mukayeseli avantajların bölge lehine ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Gelişmeyi temin edecek olan sürükleyici sektöre ait yan teşebbüsün ve küçük çaptaki işbölümünün de bölgede varlığı, gelişmenin sıhhatli olarak devam etmesini mümkün kılar. 22 Bölgenin kalkınmasında sürükleyici kuruluşların eski dönemlerdeki yapılanmadan, devlet tarafından yönlendirilmemesi ve dıştan içe müdahale yerine içeriden yapılanması gibi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, devletin gelişmesine katkı sağladığı Zonguldak ve Kırıkkale gerileme sürecine girerken, yerel kaynaklarla gelişen Denizli, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi iller hızla gelişmektedir. 23 Sonuçta bölgesel kalkınmada sürükleyici kuruluşların sağlayabileceği katkılar aşağıdaki gibidir: Bölgesel sermaye birikimi ve sermayenin etkin kullanımını sağlaması, Bölgenin rekabet avantajı olan alanının hızlı ve içten gelecek saiklarla ortaya çıkarması, Bölgede istihdamı artırmak ve rekabet üstünlüğünün olduğu olanda bilgi birikimi oluşturması, Pazar ve fiyat mekanizmalarını rekabet piyasası ortamında birleştirmesi, Destek sektörler ve bağlı sektörleri harekete geçirmesi, Sosyal ve kültürel gelişmeyi destekleyerek gelişmeyi sosyalleştirmesi, Bölge gelişmesini artırarak vergi ve diğer yönlerden ülke ekonomisine katkı sağlaması. Bölgesel Gelişme Açısından Burdur ve Çavdır Burdur ili Göller Bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Özelikle, İç Anadolu-Ege ve Kıyı Akdeniz arasında stratejik konumu ile dikkat çekicidir. Fakat ilin gelişimi Isparta, Denizli, Antalya gibi komşu illere nazaran daha yavaştır. Burdur un içerisinde yer aldığı Akdeniz Bölgesi bölgeler arası gelişmişlikte 8 ilin arasında 6 sıradadır. Değişik merkezlerde gelişen Akdeniz bölgesinde Burdur ilinin cazibe merkezi Antalya dır. İlin ekonomik faaliyetlerinin temelini tarım sektörü ve buna bağlı sanayiler oluşturmaktadır. İldeki istihdamın %60 ı tarım kesimdedir. Burdur ili Batı illeri arasında gelişmesini sağlayamayan bir il olması yönüyle ve doğu illerine göre göreceli üstünlüğü olması sebebiyle ilginç bir özellik göstermektedir. Son çıkan teşvik kanunundan yararlanamaması da bu durumun tipik örneklerindendir. İlin sanayi üstünlük gösterdiği bir alan yoktur. Örneğin Türkiye de son dönemde hızla gelişen yerlerden olan Denizli ili, Giyim Dokuma ve Taşocakçılığı alanlarında uzmanlaşmış gözükmektedir. 24 Ekonomik Göstergeler Değerler Milli Gelirden Aldığı Pay(%) 0,35 Fert Başına Milli Gelir 1714 milyon TL Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim 1746 milyon Tl Tarımsal Ür. Değ. Türkiye Ekonomisindeki Payı 0,76 Tarım istihdam Oranı (%) 60,13 Sanayi İstihdam Oranı(%) 8,31 Diğer İstihdam Alanları(%) 31,56 Tablo 3.Burdur İli Ekonomik Göstergeler Kaynak: DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003) Burdur ili DPT tarafından yapılan sosyo-ekonomik ölçümlerde 1996 yılında 29. sırada ve 2003 yılında yapılan ölçümlerde 31. sıradadır. Burdur gibi denize kıyısı olmayan çevre illerle kıyaslandığında gelişmede ilerleme sağlamadığı gözükmektedir. Çevre illerde gelişme gösteren tek il Denizli dir. Denizli nin ihracata yönelimli sanayi ile bu gelişimi gösterdiği ortadadır.(tablo 4) 21 TÜSİAD, Yeni rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, Temmuz,2002, ERKAL, M.,a.g.e., DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No:2671, Mayız 2003, ESER, U., KÖSE, S., Endüstriyel Yerelleşme ve Yoğunlaşma Açısından Türkiye Sanayi: İl İmalat Sanayilerinin Analizi, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 60(2)2005,

6 1279 İLLER Denizli Isparta Burdur Afyon Tablo 4.Burdur ve Çevre İller Gelişmişlik Sıralaması Burdur ili tarımsal üretim yönünden incelendiğinde, asıl rekabetçi üstünlüğünün hayvansal üretim ve canlı hayvanlar üzerinde yoğunlaştığı gözükmektedir.(tablo 5) Bu alanda Afyon ili dışında kalan illere yakın bir tarımsal üretim gerçekleştirdiği ortaya çıkmaktadır. Buradan Burdur ilinin zaman içerisinde Antalya nın turizme yönelmesi ve Denizli nin sanayi yönelmesi ile Afyon iline rakip olabileceği tahmin edilebilir. Bunun içinde hayvansal üretim alanında yapılacak çalışmalar Burdur iline daha fazla katkı sağlayabilecektir. TARIMSAL ÜRETİM DEĞERLERİ (2000) (Cari Fiyatlarla Milyon TL.) CANLI HAYVANSAL BİTKİSEL HAYVANLAR ÜRÜNLER TOPLAM TARIMSAL İLLER Üretim Değeri Üretim Değeri Üretim Değeri Üretim Değeri Afyon Antalya Muğla Denizli Burdur Isparta TÜRKİYE KAYNAK: DİE Tablo 5. Bölge İllerinin Tarımsal Üretim Değerlerinin Karşılaştırılması Çavdır ilçesi incelendiği zaman Burdur iline benzer bir durumda olduğu söylenebilir. Turizm bölgelerinin ulaşım ağının ortasında yer almasına ve geçmişten beri bölgenin en önemli hayvan pazarına sahip olmasına rağmen gerilemeye devam etmektedir. 25 Bu durumda gelişmenin temel unsuru olan yenilik yapma gücünün harekete geçirilmesi ile rekabetçi üstünlüklerin ortaya çıkarılması bölgede en önemli bir ilçe olmasını ve Teke yöresinin gelişme merkezi olma potansiyeli taşımaktadır. İLÇE ADI Merkez Bucak Gölhisar Altınyayla Kamanlı Tefenni Çeltikçi Ağlasun Kemer Yeşilova Çavdır Tablo 6. Burdur İli İlçelerinin Gelişmişlik Sırası( ilçe; ilçe) Kaynak:DPT, Sosyo-Ekonomik Gelimişlik Sıralaması Araştırması2004,DPT Yayınları,Nisan 2004; yılında ilçe, sosyo-ekonomik gelişmişlik yönünden Altınyayla ve Kemer ilçelerinden önde iken, 2003 yılında Burdur ilindeki en az gelişen ilçe olmuştur. (Tablo 6) Birçok ilçede yeni istihdam alanları sağlayacak ve ekonomik katkı sağlayacak alanlarda gelişme olurken Çavdır ilçesi gerilemektedir. Örneğin Altınyayla, 1996 yılında Çavdır dan daha geride iken, en hızlı gelişme gösteren ilçedir. İlçede taşocakçılığı ve turizm alanlarında yapılan gelişimler potansiyelin gelişimini sağlamıştır. 25 Burdur un bazı ilçe ve bucaklarında hayvan satım pazarları kurulmaktadır. Gölhisar ın Çavdır nahiyesinde kurulan Pazar en meşhurlarındandır. Pazar günü kurulur. İlimiz Burdur, Özgül Yayınları, İstanbul,,1985,31

7 1280 Çavdır ve Çevresinin Gelişimi İçin Model Önerisi Bu çalışmada Çavdır ve çevresi için önerilen model, tarım sektörü bazlı, piyasa mekanizması sağlayıcı bölgenin geçmiş potansiyellerinden yararlanarak yeni bir organizasyon şeklini içeren öncü(sürükleyici) bir kuruluşun yapılanmasının varsayımlarıdır. Amaç, bölgenin önemli ulaşım merkezi olan ve aynı zamanda tarihi hayvan-tahıl pazarlarına sahip olan Çavdır ve çevresinin gelişiminde göz önüne alınabilecek alternatif sunmaktadır. Modelin temel varsayımı, AB sürecinde Türk tarımının gelişim yönüne ve ihracata dönük organizasyon, standardizasyon ve pazarlama piyasa yapısını yenileyerek bölgesel kalkınmanın sağlanabileceğidir. Önerilen model AB in Ortak Tarım Politikasının Amaçları na uygundur. Çalışmada cevap aranan sorulardan biriside, önemli ulaşım kolaylığı olan ve tarihi bir hayvan pazarına sahip olan Çavdır ın zaman içersinde neden geri kaldığıdır. Nedenler incelendiğinde tüm sonradan gelişmesi duran yörelerde karşılaşılan sorunlar aynıdır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 26 Tarım sektörünün ülkede sağladığı katma değerin azalması, Gelir seviyesinin düşük ve tasarruf meylinin olmaması, Mahalli pazarların ulusal pazarlara uyum sağlayamaması, Bölgeden yapılan göçlerin çokluğu, Dışa kapalı bir anlayışın olması, Yenilik gücünün kaybedilmesi, Sosyal çevrenin gelişme meyillerini izlememesi ve içe kapanma. Çavdır ilçesi, Antalya, Muğla ve Denizli illeri arasında stratejik konumunun bir rekabet avantajına çevrilmesi ve gelişme hızının yeniden artırılması durumunda yeni bir ihracata dönük tarım odaklı bir polarize bölge merkezi olması mümkündür. Bu potansiyel stratejik yapısında mevcuttur.(tablo 7) GÜÇLÜ YANLAR İzmir ve Antalya limanlarına yakınlıktan dolayı ulaşım kolaylığı, dolayısıyla ihracat kolaylığı Ürünlerin ortaya çıkması ile Antalya ilinde turizm sektörüne girdi sağlama imkânı, İzmir e ulaşım kolaylığı sebebiyle, İzmir Vadeli İşlemler Borsasına satış yapabilme imkânı Arazilerin Sulama İmkânlarının Genişlemesi Tarihi hayvan ve tahıl pazarının mirasından yararlanabilme Hayvancılık ve bitkisel üretiminde aynı anda yapılabilmesi Antalya, Denizli ve Muğla ya bağlı yakın yerleşim yerlerinin ürünlerinin pazara kolay taşınabilmesi TEHDİTLER Göç ve Arazilerin Kullanılmaması Özelikle Burdur merkezle hayvan ve tahıl pazarlarında alternatif olması Ürünlerin yerinde satılması Bölgenin geri kalmasındaki zihniyet sorunu ZAYIF YANLAR Küçük İşletmelerin varlığı Biyo-teknoloji yatırımları düşüklüğü Üreticilerin Eğitimsizliği Tohum ve Genetik alanında yetersiz yatırımlar Verim Düşüklüğü Ürün çeşitlendirme stratejilerinden yoksunluk Girdi maliyetlerinin Yüksekliği Eğitimli işgücünün işyeri tecrübesinin eksikliği Makine Kullanımının Düşüklüğü Destek ve Korumacılık Sistemlerinin Yetersiz Kalması FIRSATLAR Düşük Sermaye Yatırımları İle Üretim Verim Sağlama İmkânı Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulması yararlanma imkânı İhracat Potansiyelinin Yüksek Olması Organik Tarıma Bağlı Yüksek Katma Değerli İhracat İmkânı AB den Sağlanabilecek Finansman Kolaylığı Bölgenin Tedarik deposu merkezi olabilme potansiyeli Avrupa Birliği sürecinde kurumlaşmaya dayalı tarımsal örgütlenmeler fonlardan daha hızlı yararlanabilecektir Piyasa sistemi, tarımsal üretim ve gıda sektörünün aynı anda sektörel bağlılık içerisinde kullanılabilmesi Çavdır ın rekabet avantajına kaynaklık eden iki temel etken bulunmaktadır. Birincisi, tarihi ve istikrarlı bölge pazarlarına sahip olması(şekil 2); ikincisi de, çevresinde bulunan Antalya, Muğla illerinin turizme yönelmesi ile tarımsal üretimden kayacak potansiyelinden yararlanma ve Denizli ilinin sanayiye yönelmesiyle tarımsal üretimden pay alma imkânının olmasıdır. Çavdır ilinde bulunan hayvan pazarının modernleştirilmesi sırasında küçükbaş hayvanlara yönelik uzmanlaşması faydalı olacaktır. Böylece piyasa yönünden en büyük rakip olan Burdur a büyükbaş hayvanlar üzerine uzmanlaşma bırakılarak rekabette üstün olan bölümü kayılabilir Bu amaçlar:(1) teknik ilerlemesinin özendirilmesi, tarımsal üretimin rasyonelleştirilmesi ve üretim faktörlerinin, özellikle işgücünün en uygun kullanımının ve verimliliğinin artırılması, (2) tarımsal nüfusun yaşam seviyesinin özellikle tarımda çalışanların gelirlerinin artırılması yoluyla yükseltilmesi, (3) piyasalarda istikrarın sağlanması, (4) düzenli bir ürün arzının garanti altına alınması ve ürünlerin tüketicilere uygun fiyatlarla sağlanması. 26 ERKAL,M., a.g.e.,14-15

8 1281 Çavdır ilçesinin en çok sahip olduğu değer ve hayvan pazarının en çok satılan ürünü koyun ve keçidir. Toplam hayvan varlığının %80 i küçükbaş hayvanlardan oluşmaktadır. (Tablo 9) Bu durumda zaten potansiyelin olduğu bir alanda uzmanlaşma gelişmeye hızla devam edebilecektir Koyun-Keçi Sığır Tablo 9. İlçelerin Hayvan Varlıkları(adet)(2004) Kaynak: Burdur İl Tarım Müdürlüğü Çavdır hayvan pazarının potansiyeli incelendiği zaman en çok işlem gören ürünün de, koyun ve keçinin olduğu gözükmektedir. Kendi mevcut koyun ve keçi varlığının iki katı kadar pazarda işlem yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum bölgesel bir pazar olma potansiyelini taşıdığını göstermektedir.(şekil 2) İLÇE ADI B.BAŞ KOYUN KEÇİ TEKTIRNAKLI KANATLI Burdur Bucak Yeşilova Çavdır Tefenni Kemer Gölhisar Karamanlı Ağlasun Altınyayla Çeltikçi Şekil 2. Hayvan Pazarına Gelen Hayvan Sayısı Kaynak. Çavdır İlçe Tarım Müdürlüğü İstatistikleri, Çavdır,2005 Diğer önemli nokta Türkiye keçi ve koyun eti üretiminde dünya fiyatlarında ve doğal yöntemler üretim yapmaktadır. Bu şekilde kurulacak bir ihtisas pazarı ve üniteleri bölgenin İzmir e kadar en büyük pazarı ve işleme tesisleri kurulma imkânını verecektir. Dünya ile rekabet eden ihracat için temel veri olabilecek bir piyasa yapılanmasına gidebilecektir. Aynı zamanda AB piyasalarına en yakın küçükbaş pazarlamacısı olma imkânı mevcuttur. Türkiye küçükbaş hayvan üretiminde 6. sıradadır.(tablo 8) Koyun ve keçi veriminde 15 kg ile, 14 kg olan dünya ortalamasından daha verimli üretim yapılmaktadır. 27 ÜLKELER Üretim(ton) % Çin ,02 Hindistan ,02 Avusturalya ,63 Y.Zellenda 541,020 4,65 İran ,58 TÜRKİYE ,84 İngiltere ,86 Tablo 8. Koyun-Keçi Et Üretimi(2002) Kaynak: TZOB, Zirai ve İktisadi Rapor , Yayın No:244,Ankara,172 Bağlı ve destek sektörler yönünden değerlendirildiği zaman özellikle, peynircilik, yün ve küçükbaş süt ürünleri yine niş ürünler olarak ve doğal yöntemlerle elde edilmesi üstünlüğü içerisinde pazarlanabilir. Modelin Unsurları Yönetiminin tamamen uzmanlardan ve ticaret erbabından oluşan çok ortaklı şirketin kurulması, Elektronik borsa şeklinde pazarların ulusal pazarlara bağlanması, 27 TZOB, Zirai ve İktisadi Rapor , Yayın No:244,Ankara,173

9 1282 Veterinerlik hizmetlerinin verildiği ve sağlığa uygunluğu sağlanmış uluslar arası standartlarda hizmet veren hayvan sevk, kesimhane ve paketleme ünitelerinin kurulması, Tahıl ve tarım ürünleri için depoların kurulması ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinde bulunma, Tarım ürünleri laboratuarının kurulması, Küçükbaş hayvan ürünlerinde ve aromalı bitkilerde uzmanlaşmayı sağlayacak farklılıklar ortaya koymak, İhracata yönelik bir danışmanlık ve bilgi merkezi oluşturmak. Model İçin Potansiyel Finansal Kaynaklar Her ticari katılımcının ortaklığı ile elde edilecek fon, Avrupa Birliği nden sağlanabileceği proje finansmanı kaynakları, KOSGEB tarafından sağlanan teşvikler Sonuç Bölgesel gelişme sorunu Türkiye de sosyolojik olmaktan çok ekonomik bir sorundur. Bu sebeple bölgelerde iktisadi gelişmenin sağlanabilmesi ile sosyolojik olduğu görülen sorunlarından çözümüne katkı sağlayabilecektir. Sürükleyici kuruluşlar, bölge gelişiminde her zaman etkilidir. Türkiye deki en iyi örneklerden birisi olan Polatlı Tahıl Borsası, aynı zamanda Orta Anadolu için büyük bir gelişme projesidir. Çavdır ve çevresinde Burdur merkezle anlaşmalı olarak küçükbaş hayvan borsası ve ünitelerine bağlı destek ve entegre piyasalar oluşturmayı hedefleyen bir model önerilmektedir. Türkiye nin tarım ürünlerinin ihraç yeri olan İzmir e ulaşım kolaylığı ile tarihi geçmişinin sağladığı potansiyel bu fırsatı sunmaktadır. Eğer bu öneri gerçekleştirilebilirse, muhtemel etkileri aşağıdaki gibi olacaktır: 1. Profesyonel tarım anlayışının geçilmesini sağlayabilecek, 2. Bölgenin yeniden cazibe merkezi haline gelmesini saplaması, 3. Tarımsal üretimin değerlendirilmesi ile bölgede göçün ve ümitsizliğin kırılması, 4. Piyasa mekanizması ile belirlenen fiyatlar istikrarsızlığı önlemesi. 5. Bölgenin en büyük küçükbaş ihracat merkezi olma fırsatı. Kaynaklar ATALAY, F., Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir? Der: Menaf TURAN, Paragraf Yayınları, Ankara 2005 BOZKURT, R., İşletme Odağı Girişimci Sorunları, Der yayınları, İstanbul,1997 İlimiz Burdur, Özgül Yayınları, İstanbul,,1985 CLEMENCE R.V., DOODY F.S., The Schumpeterian System, A.M. Kelley Pub., New York 1966 ÇAVDIR İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ, İstatistikler, Arşiv, Çavdır,2005 DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No:2671, Mayız 2003 DPT, Sosyo-Ekonomik Gelimişlik Sıralaması Araştırması2004,DPT Yayınları,Nisan 2004 DPT, Türkiye Ekonomisinde Sermaye Birikimi Verimlilik ve Büyüme: ,,2005,33-34 ERKAL, M., Bölge Açısından Az gelişmişlik 101Soru-101Cevap,Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1982 ESER, U., KÖSE, S., Endüstriyel Yerelleşme ve Yoğunlaşma Açısından Türkiye Sanayi: İl İmalat Sanayilerinin Analizi, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 60(2)2005 Gülten KAZGAN., Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı: Dün ve Bugün 12.Ulusal İktisat Sempozyumu, Ekim 2004,Isparta HAYRİ, M., DOHA da İyimser Rüzgarlar,Turkishtime,Eylül-Kasım-2004 MUTLU, S., Doğu Sorununun Kökenleri-Ekonomik Açıdan-,1.Baskı, Ötüken, İstanbul,2002 PORTER, M. E., The Competitive Advantage of Nations, First Pub., The Macmillan Pres L., London,1990 SÖNMEZ M., Bölgesel Eşitsizlik Türkiye de Doğu Batı Uçurumu, Alan Yayıncılık,1998 TÜSİAD, Yeni rekabet Stratejileri ve Türk Sanayisi, Temmuz,2002 TZOB, Zirai ve İktisadi Rapor , Yayın No:244,Ankara ÜLGENER, S.F., İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 2.Baskı,Der Yayınları, İstanbul,1981 YILDIRAN, M., Yerel Gelişme ve Girişimcilik, Tavşanlı Haber, 27/04/2004 YILDIRAN, M., Gelişmede Aynılaşma Sorunu:Tarzı Olan Değişim, Active Academy I.Makale yarışması Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomi Politiği,2004 YILDIRIM, A., Bölgesel Kalkınma Yeniden Keşfediliyor, YILMAZ, R., Tarımda Organik Fırsat, Globus, Sayı ,Şubat 2004 Not: Çalışmanın yazılması sırasında katkılarından dolayı Ziraat Mühendisi Mustafa Çelik e teşekkür ederim

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU MADAGASKAR ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GENEL EKONOMİK DURUM Son on yılda, Madagaskar ekonomisinde Antananarivo çevresindeki sanayi sektöründe,(özellikle tekstil

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

ÖN ARAŞTIRMA. 1. İl Grubu: İstanbul Yalova Sakarya Kocaeli 2. İl Grubu: Bolu Eskişehir Afyon K. Isparta Burdur

ÖN ARAŞTIRMA. 1. İl Grubu: İstanbul Yalova Sakarya Kocaeli 2. İl Grubu: Bolu Eskişehir Afyon K. Isparta Burdur ÖN ARAŞTIRMA Saha Öncesi Yapılan Ön Araştırma SAHA ÖNCESİ YAPILAN ÖN ARAŞTIRMA: ARAŞTIRMA KONUSU VE PROBLEMİN SINIRLANDIRILMASI: Türkiye Geleneksel Kültür Haritası kapsamında gerçekleştirilen köy araştırmamız

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular Mevzuat, Arge ve Inovasyon ekonomiye Umut Sofradan Can Topraktan gelir. NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK

Detaylı

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ

DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ DOĞU AKDENİZ, DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TOHUMCULUK İHTİYAÇ ANALİZİ KISALTMALAR KISALTMALAR AB ADNKS AR-GE BÜGEM EB FAO GSMH GSKD ISTA ISF İLO İŞKUR KB KOBİ KOSGEB GKGM TB TÜBİTAK TÜİK TTSM

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Protestolu Senet Verileri YIL Adet Tutar (TL)

Protestolu Senet Verileri YIL Adet Tutar (TL) BURDUR UN EKONOMİK YAPISI Burdur ekonomisi, 3 ana sektör grubundan oluşmaktadır: Birincisi; Tarım, Hayvancılık ve buna bağlı Tarım Makineleri ve Gıda Sektörü. İkincisi; Doğaltaş Mermercilik ve Madencilik

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı