T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Aydan ÖZSOY Ankara-2005

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Aydan ÖZSOY Tez Danışmanı Prof. Dr. Asker KARTARI Ankara-2005

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA ANABİLİM DALI POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK DURUM KOMEDİLERİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN ÖRNEĞİNDE AİLE SÖYLEMİ Doktora Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asker KARTARI Tez Jürisi Üyeleri Adı Soyadı İmzası.Prof. Dr.Asker KARTARI Prof.Dr. Bülent ÇAPLI Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN Doç. Dr. Ayşe İNAL Doç. Dr. Nilüfer TİMİSİ Tez Sınav Tarihi...03/10/

4 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER...iv KISALTMALAR...vii GİRİŞ Sorun/Konu/Amaç/İlgili Çalışmalar...1 I.BÖLÜM 1.ÇAĞDAŞ KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA TELEVİZYON Medya Çalışmaları ve İngiliz Kültürel Çalışmalar İngiliz Kültürel Çalışmaları ve Temel Kuramsal Yaklaşımları Yapısalcı Dilbilim Kuramlarından Postyapısalcı Kuramlara Postyapısalcılığa Uzanan Süreçte Yapısalcı Göstergebilim ve Katkıları Bir Anlamlandırma Siyeseti Olarak İdeoloji : Sınıf Egemenliğinden Ortak Duyunun İnşasına İlişkiler Hiyerarşisi İçinde Dil, Söylem ve Öznelerin Kuruluşu Bir Anlatı Biçimi Olarak Televizyon ve Dili İngiliz Kültürel Çalışmaları ve Televizyon İncelemeleri Televizyon Metninin Yapılaşma Sürecini Eleştirel Okumak Alımlama Analizi ve İzleyici Çalışmaları Televizyon ve Kültürel Temsilleri: Kadın ve Erkek Öznelerin Kuruluşu ve Bu Süreçte Aile Kurumunun Rolü Kültürel Çalışmalara Yöneltilen Eleştiriler Televizyonda Popüler Bir Tür: Televizyon Komedileri Televizyon Komedileri İçinde Yaygın Bir Form: Durum Komedisi, Anlatı Yapısı ve Özellikleri Yerli Durum Komedileri, Anlatı Yapısı ve Özellikleri...140

5 II. BÖLÜM Sayfa 2. KÜLTÜREL YENİDEN ÜRETİM SÜRECİNDE ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİ-METNİNİ ELEŞTİREL OKUMAK Araştırma Soruları/Hipotezler Kodlama Kodaçımı Modeli Çerçevesinde Çocuklar Duymasın ı Eleştirel Okumak Çocuklar Duymasın ı Küçük Memur Aileler Nasıl Okur? III. BÖLÜM 3. YERLİ BİR DURUM KOMEDİSİ ÖRNEĞİ: ÇOCUKLAR DUYMASIN Dizi-metnin Format ve Anlatı Özellikleri Dizi-metinde Anlatının Kurulma Biçimi Metnin Öyküsü ve Olaylar/ Durumlar Zinciri Metnin Karakterleri Karakterlerin Çatışma Durumları/Konumları Metnin Mekansal Tasarımı Dizi-metinde Gülmeceyi Yaratan Unsurlar Dizi-metin İçinde Temsiller Kadın Temsilleri Erkek Temsilleri Çocuk Temsilleri Aile Kurumunun Temsili Dizi-Metin İçinde Anlamın Kurulma Biçimi A. Metin İçi Vurgular B.Vurguların Taşınması ve Eklemlenmesi C. Metin İçinde Anlamın Açılması (Çokanlamlılık) Metin İçi İronileri Metin İçi Eğretilemeleri Metnin Diğer Metinlerle İlişkisi; Metinlerarasılıklar D. Metin İçinde Anlamın Kırılması E. Metin İçinde Anlamın Kapanması

6 Sayfa 3.6 Dizi-Metin içinde Özne Konumları Metin İçi Eleştiri Alanları Dizi Metnin Genel Değerlendirmesi IV. BÖLÜM 4. İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI Televizyon-Aile İlişkisi: Küçük Memur Ailelerin Televizyonlu Dünyası Anlamlandırma Sürecinde Aileler Tipleştirmeleri Nasıl Okur? Aileler Metiniçi Eleştiri Alanlarını Nasıl Okur? Dizi-Metne Bağlı Kurulan Özdeşlik Konumları Erkek Taş Fırın mı?: İroniler ve Metinlerarası Okumalar İzleyici Yanıtlarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA EK LER EK 1 İzleyici Araştırma Soruları EK 2 Alımlama Çalışması Kapsamında Küçük Memur Aileler ile Yapılan Görüşmeler EK 3 Çocuklar Duymasın Dizisine Yönelik Gazete Haberleri ÖZET ABSTRACT...376

7 KISALTMALAR Çocuklar Duymasın... ÇD Eleştirel Söylem Çözümlemesi. (ESÇ) Birinci Aile...A1 İkinci Aile...A2 Üçüncü Aile...A3 Dördüncü Aile...A4 Beşinci Aile...A5 Altıncı Aile...A6 Yedinci Aile...A7 Sekizinci Aile...A8 Dokuzuncu Aile...A9 Onuncu Aile...A10

8 GİRİŞ Türkiye de popüler kültür ürünü olarak tanımlanabilecek televizyon komedilerinin, 1990 lı yıllardan başlayarak sayılarının hızla arttığı ve medya aracılığıyla gündelik hayatımız içinde önemli bir yere sahip olduğu bir gerçektir. Türler arasındaki ayırımların azaldığı ve televizyon anlatısının, programların birinden diğerine kesintilerle aktığı bir metne dönüştüğü günümüz medya yayıncılığı içinde eğlence/güldürü amaçlı komedi programlarının sayısı da artmaktadır. Mediascape araştırma sonuçları, yerli eğlence/güldürü programlarının %22 lik bir oranla yayın akışı içinde en çok yer alan yapımlar olduğunu göstermiştir. Alankuş ve İnal ın (2000:67) da vurguladığı gibi günümüz medya ortamında televizyonun eğlendirme işlevinin öne çıkarak, eğlence amaçlı programların toplam program sayısı içindeki dağılımının arttığını ve televizyon anlatısının sonunda bütünüyle bir eğlence metnine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir eğlence metni olarak televizyon ve televizyonun program türlerinden biri olan televizyon komedileri, türsel özelliklerine bağlı olarak farklı adlar altında sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma içinde bir alt tür olarak ele aldığımız günümüz yerli durum komedileri (situation comedy/sitcom), tekrarlarında bile izlenme rekorları kıran, toplumun onayını almış popüler kültür ürünleri olarak medya çalışmaları içinde önemli bir araştırma konusunu oluşturmaktadır. Komedi ve eleştiri arasında kurulan yakın ilişkiden hareketle, komedi türünün içinde süren eleştirellik tartışmalarının televizyon komedileri içinde geçerli olduğu söylenebilir. Medya metinleri,

9 yerleşik/egemen/hakim/uzlaşımsal söylemler içinde yapılaşmış da olsa çok anlamlılığa olanak sağlayan özellikleri içinde muhalif/eleştirel/karşıt söylemlere de yer verir. Televizyon komedi metinlerinin içinde var olan eleştiriden hareketle bu eleştirinin yapılaşma biçimlerinin ve ürünü olduğu sosyo-kültürel ortamın incelenmesi de bu bağlamda anlamlı görünmektedir. Çam ın da vurguladığı gibi (2001:18), televizyon komedilerinin bir tür kesişme noktasında, yani komedinin eleştirel niteliği ve televizyonun uylaşımsal niteliğinin kesişme noktasında durduğu da unutulmamalıdır. Genelde medya özelde ise televizyon çalışmalarındaki gelişmeler; anadamar medya çalışmaları ve bu çalışmalar içindeki yaklaşımlardan, eleştirel medya çalışmalarına ve içindeki yaklaşımlarına geçiş sürecini ve bu süreç içinde değişen kavrayış biçimlerini ortaya koyar. Bir sonraki bölümde genel hatlarıyla ele aldığım bu değişim süreci Hall ün de (1986) vurguladığı gibi davranışsal bir perspektiften; kitle iletişim araçlarının etkileri tartışmalarından, ideolojik bir perspektife; ideolojinin ne olduğu ve nasıl işlediği tartışmaları bağlamında kapitalist düzen içinde var olan medya ve mesajlarının sorgulanması ve bu sorgulama süreci içinde anlam sorununa kayar. Eleştirel bakışta bir pratik olarak ele alınan anlam ve anlam alanı içinde -bu alan aracılığıyla- çalıştığı varsayılan medya, üretim, dolaşım, tüketim ve yeniden üretim süreçleri boyunca analiz edilmeye çalışılır. Eleştirel bakışta medya, farklı toplumsal kesimlerin ve söylemlerinin temsil edildiği bir söylem alanıdır. Bu alan, yerleşik/egemen/uzlaşımsal ve muhalif/karşı/eleştirel söylemler arasındaki mücadeleler ile şekillenir.

10 Anlam alanı içinde var olan medya ve metinlerinin anlamlandırma sürecinin bütününde sorgulanması gerekliliğinden hareketle tez çalışmamın problemini, medya metinlerinin egemen/uzlaşımsal söylem(ler) içinde yapılaşmış da olsalar muhalif/eleştirel söylem(ler)e nasıl bir yapılaşma içinde ve hangi sınırlarda olanak sağladığı ve bu söylemler arasındaki birbirlerini içerimleyen ilişki bağlamında, anlamlandırma sürecinin (Kodlama ve Kodaçımı süreci) nasıl işlediği oluşturmaktadır. Anlam kurma ve anlamlandırma sürecinin ne şekilde işlediği aile kurumu merkeze alarak sorgulanmaktadır. Toplumsal eleştiriye sahip özgül doğası nedeniyle komedi metinleri hem muhalif/eleştirel söylemlerin görülebilmesine hem de yerleşik/egemen ve muhalif/eleştirel söylemler arasında anlamlar üzerinden süren mücadele sürecinin izlenebilmesine uygun metinlerdir. Günümüz medya metinlerinde anlamlar üzerinden süren mücadelenin en yoğun yaşandığı kurumlardan birisi de ailedir. Medya metinlerinde aile kurumuna yönelik egemen olan geleneksel/ataerkil anlam(lar) ile birarada vurgulanan muhalif/eleştirel anlam(lar)ın ne olduğu; muhalif olanın egemen olan ile girdiği mücadele sürecinde, izleyicinin anlamlandırma pratikleri bağlamında nasıl bir aile söylemi ürettiği ve sürekli yeniden üretebildiği sorgulanmalıdır. Günümüz medya metinlerinde sembolik olarak temsil edilen Türk ailesini ve aile söylemini içinde bulunduğu sosyo-kültürel koşulları dikkate alarak analiz ederken, üzerinde mücadele edilen anlamları takip etmek, metnin yapılaşmasını ve bu yapılaşmaya bağlı olarak içindeki eleştirinin potansiyelini ve niteliğini görmemize de olanak sağlar. Çalışmamı

11 İngiliz Kültürel Çalışmalar ın eleştirel perspektifine; popüler kültür metinleri ve politik niteliklerinin, belli politikaların uzantısı olmaktan çok bu ürünlerin kendilerinin birer politik düzlem olduğu yönündeki görüşüne dayandırarak, politik olana gündelik yaşam içinde üretilen ilişki ve pratikleri de kapsayacak şekilde geniş bir alan içinden yaklaşmaktayım lerin ortasından başlayarak hızla gelişen Kültürel Çalışmalar içinde Raymond Williams ın hakim kültür tanımlaması, bu alanda önemli bir kopuşu gerçekleştirmiştir. Williams kültürü, bütün bir hayat tarzı nı içine alacak şekilde, fikirler ve toplumsal pratikler alanlarına işaret ederek tanımlar. Williams ın açtığı yoldan ilerleyen İngiliz Kültürel Çalışmalar ekolü ise medyanın hakim/egemen değerleri muhalif/eleştirel olanlarla birarada mücadele içinde ürettiği, kültürel ürünlerin anlamlar çerçevesinde oluşan bir mücadele alanı içinde var olduğu ve anlamlandırma sürecinin de karmaşık bir yapılaşmaya sahip olduğunu göstermeye çalışır yılında Birmingham Üniversitesi nde kurulan Centre for Contemporary Cultural Studies (BCCCS- Çağdaş Kültürel Araştırmalar Merkezi) bünyesinde Stuart Hall un önderliğinde yapılan çalışmalar, medya metinlerinin egemen söylemler içinde yapılanmış da olsalar farklı okumalara (çokanlamlılığa) açıldığı vurgusunu (1980 lerde ivme kazanan yapısalcılık ve postyapısalcılık arasındaki eklektik bakış sonrasında) taşır. Medya ürünlerini, toplumların özgün tarihsel, toplumsal geçmişleri ve içinde bulundukları kültürel koşullar içinde birer kültür metni olarak gören ve analiz eden İngiliz Kültürel Çalışmaları, günümüz kültür çalışmalarına da ışık tutmaktadır.

12 Toplumsal pratiklerden hareketle, toplumsalı analiz edebilmek adına, sosyal ilişki biçimlerimizin birçoğunu dönüştüren televizyon ve onun kültür metinlerinin de bu bakış açısından incelenmesi gerekmektedir. İngiliz Kültürel Çalışmaları nın savunduğu, medyanın metinlerinin toplumsal güç/iktidarı egemen ve muhalif söylemler arasındaki anlam mücadeleleri sürecinde, izleyicisinin katılımıyla yeniden ürettiği görüşünden hareketle, anlamlar üzerinden süren bu mücadele süreci sorgulanmalıdır çünkü değişen tarihsel ve toplumsal koşullar içinde hem üzerinde mücadelenin sürdüğü anlamlar ve buna bağlı olarak söylemler değişmekte hem de söylemlere bağlı olarak gerçekleşen sürekli üretimin şekli değişmektedir. Bu değişen üretim sürecinde egemen olan söylem alternatifiyle birlikte, sürecin devamı ve garantisi için belli bir dengede (çatışma ve uzlaşma biçiminde) mücadele etmektedir. Bu mücadele sürecinde komedinin hakim grupların muhalif olanlara karşı bir rahatlama alanı sunarak- kullandığı salt bir denetim aracı ya da muhalif grupların kendilerini var etmek, iktidarı eleştirmek için kullandıkları salt bir direniş aracı olarak görülmesi de her iki anlayışın içiçeliğini göz ardı edeceği için sakıncalı görünmektedir. Bu bağlamda çalışmamda, komedi metninin eleştirel niteliğine bakarken onun hem genel bir hedefe ulaşmak için kullanılan bir araç olamayacağı hem de direniş ve denetim anlayışlarının her ikisini de içinde barındırabileceği fikrinden hareket etmekteyim. Medyada yer alan egemen söylemlerin bilinmesi kadar muhalif/eleştirel söylemlerin ne olduğunun da bilinmesi gerekir. Çünkü

13 Hall ün (1995) de belirttiği gibi bu metinler politikalarını, basit bir güç/iktidar mücadelesi şeklinden çok çeşitli stratejilerin, güçlerin ve söylemlerin bir ağı ve eklemlenmesi sürecinde kurar ve izleyicisinin de onayını alarak -toplumsal uzlaşılara dayandırarak- sürekli yeniden üretirler. Egemen ve muhalif olanı/direneni birarada, etkileşim içinde düşünmek, yeniden üretim sürecinin sürekliliğini eksiksiz olarak anlayabilmek ve çözümleyebilmek için de gereklidir. Söylemler arasında, anlamlar üzerinden, göstergeler düzeyinde süren bu mücadelenin ilk kurulmaya başladığı yer ise birey ve bireyin en önemli toplumsal pratiği olan dildir. Bu yüzden günümüz medyasında yer alan kültürel metinlerin ve söylemlerinin analizi, farklı yöntemlerin yanı sıra kullandıkları dil bağlamında da yapılmalıdır. Ferdinand de Saussure den (2001) hareketle, dilin toplumsal uzlaşımlara dayalı olması ve yaşanılan kültürün uzlaşımlarından bağımsız olmadığı görüşü, toplumsal uzlaşıların yapılaşmasını dil aracılığıyla anlayabilmemiz açısından da gereklidir. Çalışmamın konusunu, Çocuklar Duymasın adlı popüler bir durum komedisinin metinlerinden hareketle, aile kurumu üzerine egemen/yerleşik ve muhalif/eleştirel anlam(lar) arasındaki mücadele sürecinde izleyicisinin de katılımıyla sürekli yeniden üretilen aile söylemi içindeki eleştiri/muhalefetin yapılaşma biçimi, potansiyeli ve niteliği oluşturmaktadır. Aile kurumu ve bu kurumun medyadaki sembolik temsili üzerinden kurulan anlam ve anlamlandırma süreci birarada eleştirel bir bakışla çözümlenmelidir çünkü bu

14 çözümleme günümüz medya metinlerinde aile kurumuna yönelik belli anlamların hegemonik -egemen ve muhalif olanın sürekli yer değiştirdiği bir mücadele sürecinde-yollarla nasıl gizli/örtük bir biçimde sürekli yeniden üretilebildiğini ortaya koyar. Tez çalışması bütününde, ele aldığı komedi metninde anlamın kurulma sürecini -bu süreçte yer alan kadın ve erkek öznelerin temsilleri üzerinden- alımlama süreci ile birlikte analiz ederek, aile söylemini kuran bu iki süreç boyunca belli bazı anlamların egemen/muhalif mücadelesi içindenasıl doğallaştırılıp izleyicisinin de onayını alarak sürekli yeniden üretilebildiğini ve bu süreçte muhalif/eleştirel olanın potansiyelini ve niteliğini sorgulamaktadır. Analiz edilen popüler metnin kendisinin politik olduğu görüşünden hareketle, mikro ölçekli bu çözümleme genel olarak medya metinlerinin politikaları hakkında da ip uçları elde etmemize olanak sağlayacaktır. Böyle bir çalışmada pek çok açıdan sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Popüler kültür alanı çok geniştir ve popüler kültür çalışmaları, yeterli zaman, kaynak ve maddi koşullar gerektirmektedir. Belli bir zaman diliminde ve sınırlı maddi koşullar içinde tamamlama gerekliliği yüzünden tez çalışması birer medya metni olarak incelediği sit-com ları (durum komedileri), son yılların en popüler sit com örneği olan Çocuklar Duymasın ve bu alt türün vazgeçilmez yapıtaşı olan aile ve aile söyleminin çözümlenmesi ile sınırlandırmıştır. Metin ağırlıklı bu çalışma, metnin ekonomi politiğini

15 araştırma dışında bırakarak, anlamların metinsel üretimi ve yeniden üretimi üzerine odaklanmıştır. İngiliz Kültürel Çalışmalar içinde Stuart Hall ün kültür yaklaşımından hareketle incelenen metinler söylemsel düzeyde analiz edilmiştir. Çalışmada çok izlendiği, üzerinde sıkça tartışıldığı ve oldukça verimli materyaller sunarak derinlemesine çalışmayı kolaylaştırdığı için Çocuklar Duymasın adlı popüler bir örnek seçerek, izleyicinin bu komedi metnini nasıl alımladığını/okuduğunu, sınırlı bir alan araştırmasıyla ölçen çözümlemeler yapılmıştır. Popüler bir durum komedisinden hareketle, yerli komedi metinlerinde aile kurumuna yönelik eleştirinin yapılaşma biçimini, potansiyelini ve niteliğini analiz ederek, gündelik yaşam pratikleri içinde iç içe geçen ve bu yolla birbirini dönüştüren kültür-politika, özne-söylem ve komedi-eleştiri ilişkisini yeniden okumayı amaçlamaktayım. Bu biçimdeki bir yeniden okumaya gerek olduğunu düşünüyorum çünkü günümüz Türkiyesi nde kapitalist yaşamın bir sonucu olarak gelişen kentli çekirdek aileye özgü farklı (egemen/hakim/uzlaşımsal ve muhalif/eleştirel/karşıt) anlamlar (küresel ve yerel ölçekte) aileyi oluşturan kadın ve erkek öznelerin inşa sürecinde birarada mücadele içinde aile kurumunun varlığını sürekli yeniden üretmektedir. Medyada yer alan temsiller aracılığıyla toplumsal uzlaşılara dayandırılarak yapılan bu yeniden üretim süreci eskisinden farklı olarak işlemekte, üretimin bu yeni yapılaşma biçimlerine bağlı olarak da içeriği değişmektedir. Bu yeni süreçte aile kurumu medyada, kadın ve erkek öznelerin farklı temsilleri üzerinden ve bu temsillerin toplamı olarak temsil

16 edilir. Bu farklı temsillere dayanarak anlam, yerleşik/egemen/uzlaşımsal olan ile muhalif/eleştirel/karşıt olanın mücadelesi içinde kurulur. Bu süreçte kurulan karşıtlıkların aile kurumuna yönelik eleştirel bir söylemi barındırıp barındırmadığının sorgulanması gerekmektedir. Ailenin bir kurum olarak varlığının devamı için değişen ekonomik, kültürel ve toplumsal koşullara uyumu gerekmektedir. Bu uyumun gerekliliği üzerine kültürel alanda yürütülen politikalar, aile kurumunun dönüştürülerek korunabilmesine hizmet etmektedir. Medyada yer alan farklı kültürel temsiller, kapitalist ilişkiler içinde var olan toplumsal yapının sınırları ölçüsünde aile kurumunun eleştirilerek yeniden üretimine aracılık eder. Çocuklar Duymasın adlı popüler bir durum komedisinden hareketle, günümüz medya metinlerinde izleyicisinin katılımıyla sürekli yeniden üretilen aile söyleminin bu yeniden üretim sürecinin çalışma konusu olarak seçilmesindeki nedenlerin başında, bu kültürel metinlerin gündelik yaşam pratiklerimiz içindeki ağırlıklı önemi gelmektedir. Bugün Türkiye de haftada otuza yakın yerli dramanın yayınlandığı bir televizyon ortamında (Çelenk ve Timisi, 2000:23) haftalık prime-time dizileri, farklı kanallar arasında en ciddi rekabet unsurunu oluşturur hale gelmiştir (Tanrıöver ve Eyüboğlu, 2000:40). Son yıllarda yerli dramalar içinde, özellikle prime time dizilerinin çoğunluğunun durum komedisi türünde olması dikkat çekmektedir. Türkiye de TRT döneminden farklı olarak, 90 ların başından itibaren özel radyotelevizyonların yayına başlamasının ardından, artan kanal sayısı ve üretime bağlı olarak televizyonun içeriğinin eğlenceye doğru kaydığı gözlenmektedir.

17 Mediascape in 1998 araştırmalarından hareketle eğlence/güldürü programlarının içinde özellikle durum komedileri, televizyonun en çok izlenen saatlerinde (prime-time dizisi olarak) yayınlanmaktadır. Bu yapımlardan bazılarının yayını devam etmekte bazılarının ise yayını bittiği halde tekrar gösterimleri hala sürmektedir. Çalışmanın böyle bir araştırma konusu seçmesindeki diğer neden, anlamların metinsel üretiminin ve yeniden üretiminin değişen yapılaşması bağlamında bunun aracısı olan medyanın günümüz toplumsal koşullar içindeki rolünün sorgulanmasıdır. Medya metinlerindeki sembolik temsiller gerçeğin benzerlerini sunarak, metnin politikalarını bu gerçeğebenzerlik (verisimilitude) içinde gizlerler. Çalışma alanımız olan görsel metinler ise gerçekliği, kullandığı kodlar (sözel ve görsel kodlar) sayesinde kurar. C.Gledhill in (1997: 360) türsel gerçeğebenzerlik (generic verisimilitude) ve kültürel gerçeğebenzerlik (cultural verisimilitude) olarak adlandırdığı bu gerçeklik tanımları da medya metinlerinde yer alan gerçeklik tanımlarının, bir yandan türün ortak anlatısına ve kodlarına diğer yandan da kültürel anlamlandırma biçimlerine dayanarak nasıl kurulduğunu ortaya koymaktadır. Televizyon metinlerinde bu türsel ve kültürel gerçeğebenzerliğe dayanarak kurulan anlam ve anlamlandırma süreci içinde üretilen söylem(ler)in analizi, medya metinlerinin politikalarının da görünür olmasını sağlar. Bu bağlamda çalışma, günümüz kentli çekirdek Türk ailesi üzerine süren tartışmalara da katkıda bulunabilir.

18 Çalışma konusunun bir diğer seçiliş nedeni, metinde kurulan anlamların izleyicisinin aktif katılımıyla sürekli yeniden üretilebildiği görüşünden hareketle, bu süreçte izleyiciye verilen aktif rolün vurgulanmasına yöneliktir. Kültürel çalışmaların izleyicinin özerkliği üzerine yaptığı vurgu; izleyicinin yaşadığı toplumun sosyo-kültürel koşulları içinde, toplumsal cinsiyetlerine, etnik kökenlerine, yaşlarına, mesleklerine, gelirlerine, eğitim durumlarına, kültürel geçmişlerine ve pek çok başka etmene de bağlı olarak değişen farklı özne konumlarından dolayı genellenemeyeceği bu yüzden de metinleri farklı okuyabileceğidir. S.Hall ün (1997) vurguladığı gibi, farklı toplumsal kesimlerin birarada temsil edildiği medya metinleri, bu temsil içinde farklı okumalara olanak sağladığı için yeniden üretilebilmektedir. İzleyicisinin farklı okumalar yapıp/yapmadığını da ölçmeye çalışan bu çalışma, günümüz televizyon izleyicisinin metin okuma pratiklerini, televizyon birey ve televizyon aile ilişkisi bağlamında ele alarak, Türk izleyicisinin medya metinlerini okuma pratiklerini göstermesi açısından da medya alanında sınırlı sayıda yapılan alımlama çalışmalarına katkı sağlar. Roger Silverstone un belirttiği gibi, Televizyon bir aile aracıdır. Esas olarak evde tek başına, aile üyeleri veya arkadaşlarla izlenir, göz ardı edilir ve tartışılır (Akt. Mutlu, 1999:104). Dolayısıyla televizyon aile, ev kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Türkiye de medyada yer alan popüler kültürel ürünlerini birer metin olarak gören ve bu popüler metinler içindeki farklı söylemlerin ilişkisi bağlamında muhalefet/eleştiri olanaklarını, Kültürel Çalışmalar ın bakışı

19 içinde sorgulayan çok az çalışma vardır. Bu çalışmalardan ilki Meral Özbek in Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski adlı 1989 yılında yapılan ve kitaplaştırılan 1991, 1994, 1999 yıllarında üç kere baskısı yapılan- doktora çalışmasıdır. Popüler bir kültürel ürün olarak ele aldığı arabesk müziği, karmaşık bir kültürel alan içinde hakim gruplar ile muhalif(direnen) gruplar arasındaki mücadele bağlamında değerlendiren çalışma, muhalif (direnen) olarak kabul ettiği bu müzik türünün içindeki eleştirinin potansiyelini -söz ve müzik yapısının içerik analizi yöntemiyle incelemesiyle- ortaya koymaya çalışmıştır. Bir diğer çalışma, Ayşe İnal ın 1996 yılındaki Haberi Okumak adlı kitap çalışmasıdır. Haberi bir söylem olarak kavrayan çalışma, medyaya yönelik çağdaş yaklaşımlar (postyapısalcı çalışmalar) ışığında kapsamlı bir gelişimini sunarak- haber metin çözümlemelerinde yaşanan dönüşümleri ortaya koymakta ve alımlama-metin arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekmektedir. Bir diğer çalışma, Banu Dağtaş ın 1999 yılında yaptığı Reklamı Okumak adlı kitaplaştırılan doktora çalışmasıdır. Çalışma, farklı söylemlerin birarada ifade edildiği bir medya metni olarak gördüğü reklamlar (1980 den sonra Türkiye de yayınlanan gazete reklamları) üzerinden çözümlemeler yapmıştır. Müzik, haber ve reklam gibi farklı alanlarda yapılan önceki çalışmalara ek olarak bu çalışma da, Türkiye de az sayıda yapılmış olan metin ağırlıklı çalışmalara, televizyon komedi metinleri bağlamında farklı bir alandan katkı sağlayacaktır. Türk toplumu, uzun ve kapsamlı bir komedi geleneğine sahiptir. Bu köklü geleneğin içinden beslenerek gelişen günümüz komedi ürünleri üzerine

20 yapılan kapsamlı çalışmaların sayısı oldukça azdır. Türkiye de televizyon komedileri üzerine yapılan önemli ilk çalışmalardan biri Erol Mutlu nun 1991 yılında yayınlanan Televizyonu Anlamak adlı kitap çalışması içindeki Televizyonun Gülmece Dünyası: Durum Komedileri adlı bölümdür. Mutlu, bu bölümde komedinin ve televizyon komedisinin tarihini ve anlatı özelliklerini örneklerle anlatır ve televizyon içinde en yaygın formlardan biri olan Amerika/Batı kökenli sit-com ların Amerika daki ve ülkemizdeki örnekleri üzerinden karşılaştırmalar yaparak, yerli televizyon komedilerinin özellikle de sit comlar/durum komedileri- yeterince gelişememe sebepleri üzerinde durur. Yapılan taramalar sonucunda yerli sit-com ları (durum komedilerini) metinleri bağlamında Kültürel Çalışmalar içindeki postyapısalcı yaklaşımlar a dayanarak analiz eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile sit-com türü metinler ilk defa birer kültürel metin olarak analiz edilmiştir. Televizyon komedisi üzerine yapılan sınırlı sayıdaki çalışmanın içinde bu çalışma, sit-com tarzı aile komedilerini birer kültürel metin olarak okuyan ve içindeki muhalefet/eleştiri olanaklarını sorgulayan ilk örneklerden biri olarak, diğer çalışmalara yol gösterici olabilir. Televizyon üzerine yapılan çalışmalardan bazıları yapısalcı ve postyapısalcı yaklaşımların farklı kuramsal çerçevelerinden yararlanmışlardır. Bu çalışma ise İngiliz Kültürel Çalışmalar içindeki postyapısalcı yaklaşımlardan yararlanarak metin okuması yapan örneklerden biri olacaktır. Bir diğer katkı ise daha önce yapılan bazı çalışmaların metin analizleri yalnız metin okumaları ile sınırlı iken bu çalışma üretim, tüketim ve yeniden üretim sürecinde izleyicinin etkin rolünü de dikkate

21 alarak, izleyiciler ile (on kentli çekirdek aile ile) yaptığı görüşmelerle de alımlama çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Yapılan alan araştırması, günümüz televizyon izleyicisinin televizyon metinlerini nasıl alımladığına ve nasıl bir metin-izleyici etkileşiminin olduğuna dair de ipuçları yakalamamıza olanak verecektir. Çağdaş Kültürel Yaklaşımlar Işığında Televizyon adlı ilk bölümde tezin kavramsal ve kuramsal çerçevesini oluşturmak üzere medya çalışmalarının sosyal bilimlerdeki diğer alanlarla içiçe geçen gelişimi, yaşanan paradigma değişikliği ve bu değişimin sonucunda yaygınlaşan kültürel çalışmalar içinde İngiliz Kültürel Çalışmaları nın dayandığı yaklaşımlar, televizyon ve televizyon çalışmaları bağlamında ele alınmaktadır. Bu bölüm üçüncü bölümde yer alan metin çözümlemelerinin kavramsal ve kuramsal dayanaklarını sunmaktadır. Tezin ikinci bölümünde anlam kurma sürecinde metnin yapılaşma biçimini ortaya koymak üzere kullanılan eleştirel söylem çözümlemesi (postyapısalcı söylem çözümlemesi) ile anlamlandırma sürecinde kullanılan alımlama çözümleme yöntemlerinin tezde nasıl kullandığı (tezin ele aldığı metni çözümlerken ve izleyici okumalarını çözümlerken) ortaya konulmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde Çocuklar Duymasın adlı komedi metninin yapılaşma biçimlerinden hareketle çözümlemesi yapılarak aile kurumunun temsili, onu oluşturan kadın ve erkek öznelerin temsilleri üzerinden ortaya konulmakta ve bu temsil süreci içinde metin içi muhalefet/eleştirinin potansiyeli ve niteliği sorgulanmaktadır. Tezin dördüncü bölümü izleyici araştırmasına ayrılmıştır. Ankara kentinde yaşayan

22 on tane küçük memur ailesi ile yapılan alımlama çalışmasında, ailelerin Çocuklar Duymasın metnini nasıl okudukları, okumalarında eleştirel olup olmadıkları ortaya konmaktadır.

23 BİRİNCİ BÖLÜM 1.ÇAĞDAŞ KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA TELEVİZYON 1.1 Medya Çalışmaları ve İngiliz Kültürel Çalışmalar 20. yüzyılın başında bilimsel düzeyde özel bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan medya çalışmaları, dünya üzerindeki ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerle etkileşim içinde, bu gelişmelere paralel şekillenmiştir. Stuart Hall (1986, 1994a:56-58), medya çalışmalarının bilimsel düzeyde özel bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkışından -kabaca 1920 ler ve 30 lar- bu yana üç evrenin varlığına işaret eder. Yirminci yüzyılın ilk yirmi ve otuz yılı birinci evreyi, 1940 lardan başlayarak 1960 lar boyunca hakim olan ve Amerikan davranışsal biliminin sosyolojik yaklaşımları çerçevesinde şekillenen anadamar (mainstream) medya çalışmaları ikinci evreyi ve 1970 lerden başlayarak anadamar araştırmaların gerilemesiyle ortaya çıkan eleştirel yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar ışığında yapılan araştırmalarda üçüncü evreyi oluşturmaktadır. Bu üç evre içindeki araştırmalar, medya çalışmalarının ortaya çıktığı ve geliştiği Amerika ve Avrupalı toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel politikalarıyla paralel gelişmiştir. Medya çalışmaları içinde özellikle anadamar araştırmaları kapsayan ikinci evre ve eleştirel araştırmaları kapsayan üçüncü evre ve bu evreler arasındaki kopuş bir paradigma değişikliğinden çok eleştirel olanın geleneksel olan anaakım çalışmalara alternatifler üretmesi ve müdahalesi şeklinde gelişen- oldukça önemlidir. Bu iki araştırma geleneğinin teorik perspektiflerindeki (davranışsal bir perspektiften ideolojik bir perspektife kayış) ve siyasal hesaplarındaki

24 farklılıklar birini diğerinden ayırmaktadır. Amerikan anadamar medya çalışmalarında merkezi sorun medyanın davranışsal etkileridir (kültürel, siyasal, toplumsal) ve medyaya oldukça güçlü, büyük ölçüde dolaysız bir dizi etki atfeder. Kökeni Avrupa da olan eleştirel medya çalışmaları ise modern toplumların kitle toplumları haline geldiği varsayımından hareketle, bu evrimin önemli araçları olarak gördükleri kitle iletişim araçlarını ve mesajlarını sorgulamaya başlarlar. Amerikan yaklaşımı ampirik, davranışsal ve bilimci, Avrupalı yaklaşım ise tarihsel, felsefi bakımdan kapsamlı ve spekülatiftir lardan başlayarak 60 lar boyunca medya çalışmalarında kullanılan Amerikan davranışsalcı yaklaşımlar, klasik iktisattaki faydacılık görüşünden hareketle, temelde kişilerin özgür ve rekabetçi pazarda başkalarıyla olan alışverişinde veya karşılıklı etkinliklerinde maddi çıkarlarını arttırma çabasında olduklarını, davranışlarını da bu fayda temelinde düzenlediklerini savunur (Alemdar ve Erdoğan, 1998: 66-67). Çoğulculuk ve demokrasi davranışçı yaklaşımın kullandığı temel kavramlardır. Çoğulcu toplumda normlar üzerine temel nitelikte geniş tabanlı bir uylaşımın (consensus) nüfusa egemen olduğu varsayılır ve medya, toplumdaki geniş tabanlı bu uylaşımın sağlanabilmesi için değerler düzeyinde çalışır. Toplumsal düzeni birarada tutan bütünleştirici mekanizmalar, belli değerler etrafında örgütlenmekte medya da bu örgütlenmenin aracılarından biri olarak görev yapmaktadır ler ve 60 lar boyunca çoğulculuk modern endüstriyel toplumsal düzenin tek modeli olarak düzenlenir ve

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Kitle iletişimi ve Kültür 213032003110513 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. 2012-13 Güz Yarıyılı. Dersin adı: Bağlamsal Çalışmalar

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI. 2012-13 Güz Yarıyılı. Dersin adı: Bağlamsal Çalışmalar T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-13 Güz Yarıyılı Dersin adı: Bağlamsal Çalışmalar Dersin Kodu: RTP.1103.1 AKTS Kredisi: 3 1. yarıyıl Zorunlu/Seçmeli 3saat/hafta

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research KURAM VE ARAŞTIRMA NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research NEDEN? KURAM (TEORİ) NASIL? Hemen her araştırma bir kuram ile ilişkilidir. Kuramı nasıl kullanmalı? SOSYAL KURAM İDEOLOJİ İKİSİ DE olguları açıklar;

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği + Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Geliştirici İzleme Projesi Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği + Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması Geliştirici İzleme Projesi Bu çalışma; Adana Ankara

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı