Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA 1

2 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular, İHD Marmara Bölgesi tarafından oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, İHD MARMARA DOKÜMANTASYON BİRİMİ tarafından hazırlanmıştır. Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul faks : telefon:

3 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ İÇİNDEKİLER 2011 YILI MARMARA ĐNSAN HAKLARI ĐHLAL RAPORU DEĞERLENDĐRMESĐ... 7 KISALTMALAR ĐHD MARMARA ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ KĐŞĐ GÜVENLĐĞĐ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĐK ĐHLALLER ĐŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĐK ĐHLALLER TOPLANTI ve GÖSTERĐ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĐK ĐHLALLER ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĐK ĐHLALLER YILI ĐHD MARMARA ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ RAPORU YAŞAM HAKKI I. (KEYFĐ ÖLDÜRME, SĐLAH KULLANMA YETKĐSĐNĐN ĐHLALĐ VE DUR ĐHTARINA UYMADIĞI GEREKÇESĐYLE ÖLDÜRÜLEN VE YARALANANLAR) I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar I.3. Yargısız Đnfaz Davaları II. CEZAEVLERĐNDE ÖLÜMLER CEZAEVĐNDE ÖLÜM DAVALARI GÖZALTINDA ÖLÜMLER Davalar III. FAĐLĐ MEÇHUL SALDIRILAR Faili Meçhul Saldırı Davaları IV. RESMĐ HATA VE ĐHMAL Resmi Hata ve Đhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar Polis ve Asker Đntiharları VI. SALDIRIYA UĞRAYANLAR

4 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU VII. KAYIPLAR VIII. SĐLAHLI ÇATIŞMALAR IX. MAYIN VE SAHĐPSĐZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN VE YARALANAN SĐVĐLLER X. MUHALĐF ÖRGÜT SALDIRILARI XI. KUŞKULU ÖLÜMLER Kuşkulu Ölüm Davaları XII. ĐŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE CEZALANDIRMA XII.1. Gözaltında Đşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar XII.3. Gözaltı Yerleri Dışında Đşkence ve Kötü Muamele XII.4. Cezaevlerinde Đşkence ve Kötü Muamele XII.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler XII.6. Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar XII.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Đşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar XII.8. Okulda Şiddet XII.9. Đşkence Davaları XIII. KADIN CĐNAYETLERĐ XIV. Ev Đçi Şiddet Taciz ve Tecavüz XV. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELĐK ĐHLALLER XV.1. Kadın Đntiharları XV.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet- Taciz ve Tecavüz XVI. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELĐK ĐHLALLER XVI.1. Çocuk Đntiharları XVI.2. Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz ADĐL YARGILANMA HAKKI-KĐŞĐ GÜVENLĐĞĐ VE ÖZGÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR VE SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER

5 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 2. CEZAEVLERİ Cezaevlerinde Sağlık Hakkı Đhlali )Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının Đhlali ) Cezaevlerinde Disiplin Uygulamaları ve Cezaları ) Cezaevinde Sevk Uygulamaları Cezaevinde Eylemler Cezaevlerinde Genel Koşullar Cezaevi Davaları SIĞINMACI VE GÖÇMENLERE YÖNELĐK ĐHLALLER Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler ĐFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Yasaklanan Etkinlikler Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları ENGELLENEN ĐNTERNET SĐTELERĐ YILINDA MARMARA BÖLGESĐ NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇILAN SORUŞTURMALAR Yılında MARMARA BÖLGESĐ NDE Düşünce Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar TOPLANTI VE GÖSTERĐ ÖZGÜRLÜĞÜ Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri YILINDA TOPLANTI VE GÖSTERILER NEDENIYLE AÇILAN SORUŞTURMALAR Yılında MARMARA BÖLGESĐ NDE Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ Kapatılan / Kapatılmak Đstenen Siyasi Partiler ve Dernekler Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan Davalar Baskın ve Saldırıya Uğrayan Siyasi Partiler ve Dernekler

6 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU SEÇME VE SEÇĐLME HAKKINA YÖNELĐK ĐHLALLER EKONOMĐK VE SOSYAL HAKLAR Đşten Çıkarılanlar Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Đş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar Sendikalı Oldukları Đçin Baskıya Uğrayanlar Haklarında Soruşturma Açılan Memurlar Sürgün Edilenler ÇALIŞMA KOŞULLARI EĞĐTĐM VE KÜLTÜREL HAKLARI Kültürel Haklara Đlişkin Đhlaller Eğitim Hakkına Đlişkin Đhlaller ÜNĐVERSĐTELERĐN DĐSĐPLĐN KURULLARI TARAFINDAN AÇILAN SORUŞTURMALAR Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar ÇEVRE HAKKI YERLEŞĐM VE MÜLKĐYET HAKKI SAĞLIK HAKKI AYRIMCILIK DĐĞERLERĐ

7 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 2011 YILI MARMARA İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU DEĞERLENDİRMES 2011 yılı Marmara Bölgesi insan hakları ihlal raporu bir kez daha, insan hakları mücadelesinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır yılında da ihlaller yoğunca yaşandı, yaşama hakkından eğitim ve sağlık hakkına, çalışma hakkından, barınma hakkına, barış hakkından, cinsel yönelim özgürlüğüne, örgütleme hakkından inanç ve düşünce özgürlüğü hakkına kadar, en temel insani hakları ihlal edilmiştir yılında da insan hakları ve evrensel hukuk standartlarının yaşamımızın çok uzağında durduğunu belirtmek zorundayız. İhlallerin asıl kaynağı olan devlet, hak ihlali üreten militarist, tekçi yapısını değiştirmeye karşı direnmeye devam etmektedir. Bizler, devam eden insan hakları ihlalleri karşısında, tüm insanlığın hak ve özgürlükleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi yinelerken, hazırladığımız ve asıl resimden sadece bize yansıyan kadarını içeren bu raporumuzun, insan hakları, demokrasi, barış, çözüm sözcüklerini ağızlarına dolayan yönetenler tarafından da dikkate alınarak, ihlallerin önlenmesi için etkin hukuki mekanizmaların kurulmasını ve var olanların çalıştırılmasını talep ediyoruz. Yaşadığımız coğrafyada ve özellikle Kürt coğrafyasında yaşanan çatışmalı ortam nedeni ile yoğun insan hakları ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir. Bu çatışmaların yansımalarını Marmara Bölgesi nde de yaşıyoruz. Sudan bahanelerle polisin şiddetine hedef olanlar, öldürülenler, toplumsal gösterilere katıldıkları için işkence ve şiddete maruz kalanlar, yaygın ayrımcılık uygulamaları, işten atılmalarla belirginleşen yoksulluk, kentsel dönüşüm adı altında barınma hakkının ihlali ve devamında eğitimden sağlığa, beslenmeye, işkenceye, Kürtlerin ve Alevilerin inkârına kadar her alanda yaşanan yoksunluklar, temel insan haklarının neredeyse tamamını tehdit ediyor. Yine zorunlu göç mağdurları bu tabloyu daha da kötüleştiren önemli bir unsurdur. Zorunlu göç mağdurlarının ağır bir ayrımcılıkla karşılaşmalarının yanında dil, kültür, yaşam biçimi farklılıkları nedeni ile yaşadıkları uyum problemlerine eklenen işsizlik ve yoksullukları on yıllardır giderilememiş önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Ağır ihlal mağdurlarından cinsel yönelimleri farklı olanlara ve yabancılara yönelik uygulamalardaki ayrımcı tutum, bu kesimlerin yaşam hakkı dâhil her türlü hak ve özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Gerek toplum bakışı ve birey eksenli saldırılar gerekse devlet tarafından uygulanan şiddet insanlık dışı uygulamalar olarak 2011 yılının utanç sayfalarına işlenmiştir. Çocuklar, hakları ve özgürlükleri ihlal edilerek gözaltına alındılar, yargılandılar, tutuklandılar ve ağır cezalara çarptırıldılar yılında, gözaltı, gözaltı yerleri dışında ve toplumsal olaylarda işkence ve kötü muamelenin en üst düzeyde uygulanışına tanıklık ettik. Çünkü ulaştığımız işkence vakaları bir önceki yıllara göre % 7

8 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 200'lere varan oranda artış göstermiştir. Özellikle toplumsal olaylarda, polis araçlarında, tenha yerlerde ve gözaltına alınma işlemleri sırasında vatandaşların kolluk kuvvetleri tarafından darp edilmesi, işkencenin, karakollardan sokağa taştığının göstergesidir. Özellikle toplumsal gösterilerde, polisin PVSK dan (Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu) aldığı yasal güç, onu aşırı ve orantısız güç kullanımını aşan 'öldürme kastıyla' ateş açabilecek konuma dönüştürmüştür. Polisin sokak ortasında insanlara uygulamış olduğu işkenceye sessiz kalan hükümet polisin sokak ortasında insanlara işkence yaparken çekilmiş bir fotoğrafının billboardlarda teşhir edilmesine müdahale etmiştir. Zira 26 Haziran İşkence Haftası nedeni ile asılan ve birkaç polisin sivil bir insanımızı copladıkları bir fotoğraf, emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesi ile işkencecileri koruyan yargı organlarınca verilen bir karar sonucunda toplatılmıştır. Aynı yargı organları sivil vatandaşı coplayan, insanlık onurunu ayaklar altına alan polis memurları hakkında ise maalesef hiçbir işlem yapma gereği duymamıştır. İşkencenin bu kadar artmasının temel nedeni de siyasal iktidar ve yargı organlarının işkencecileri korumasından kaynaklanmaktadır. Yargının failleri koruma/ aklama /cezasız bırakma yaklaşımından derhal vazgeçmesi gerekmektedir yılında, kadına yönelik şiddetin sistematik şekilde devam etmesi ve artış göstermesinin temel nedeni kadının gerek toplum, gerekse devletin ataerkil yapısı karşısında korunmasız olmasıdır. Türkiye de kadın cinayetlerinin büyük bir kısmını namus adına işlenen cinayetler oluşturmaktadır. Namus üzerinden temellenen söylemlerle, kadınlar şiddete maruz kalmakta ve bunu olağan gören erkek egemen zihniyet hükmünü sürdürmektedir. Bunun en temel nedeni ise, kadın bedenlerinin bedeninin namus üzerinden disipline edilip kontrol edilmek istenmesidir. Bu, toplum tarafından kadın üzerinde bir tahakküm oluşturularak olağan kılınmak istenirken, devlet eliyle de bu olgu güçlendirilmektedir. Özellikle, kadın cinayetlerinin yargılama sürecinde kadının namusu önemli bir parametre olarak görülmüş, kadın namusuna, aile onuruna aykırı bir eylemde bulunduğu tespit edildiği takdirde, cinayeti işleyenin cezasında ağır tahrik adı altında indirime gidildiği görülmüştür. Devletin ataerkil toplum normlarını yıkmak yerine bizzat taşıyıcı güç olmasıyla birlikte kadın için gerekli olan toplumsal koruma kurumsallaştırılamamıştır. Yasal zeminde birtakım düzenlemeler yapılmış olmasına karşın bu değişikliklerin mevcut uygulamada bir karşılığı olmadığı görülmüştür. Ancak yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve toplumsal duyarlılığın artması birbirini tamamlayan süreçler olarak bir araya geldiğinde bu alanda yol alınabileceği açıktır. Yasal düzenlemeler, kadını aşağılayan, küçük düşüren her davranışın ve ona yönelik şiddetin bir insan hakları sorunu ve bir sosyal adaletsizlik kaynağı olduğu ön kabulü temelinde gerçekleştirilmelidir yılında yine basın, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ağır saldırılar yaşadı. Çok sayıda yazar ve gazeteci ağır cezalar aldı ve tutuklandı, gazete ve dergiler kapatıldı, basıldı ve yayınları durduruldu. Hapishanelerdeki gazeteci sayısının, uzun tutuklulukların, ifade özgürlüğü kapsamındaki soruşturma ve yargılamaların, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 8

9 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 7/2 başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215, 220, 285, 288, 314. maddeleri bağlamındaki protestoların, açıklamaların, raporların ve toplantıların, Türkiye ve dünya gazetecilik ve insan hakları örgütlerinin, uluslararası kuruluşların gündeminde olduğunu ortaya koyuyor. Gazeteciler ve insan hakları örgütleri olarak, özellikle Kürt sorunuyla ilgili TMK ve TCK daki düşünce ve ifade özgürlüğü önünde engeller. Basın yasasının özgür tartışma ortamı, ve objektif habercilik için demokratik eşiğe çekilmesinin zorunluluğu ve tutuklu 97 gazetecinin derhal serbest bırakılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çağrılarımızı yineliyoruz yılında, etnik kimliklere ve özellikle Kürtlere yöneltilen ayrımcılık, Kürtleri temsil eden kurumlardan, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve parti yöneticilerine ve üyelerine kadar yüzlerce kişinin ağır suçlamalarla karşılaşmalarını ve tutuklanmaları gündemi yoğunca meşgul etti. Abdullah Öcalan nın avukatlığını üstlenen 36 avukatın Kürt sorununun çözümsüzlüğü sebebiyle tutuklanması, bizzat Başbakan tarafından hukuk büroları, gazete ve milletvekillerinin hedef gösterici tarzda konuşmalarının ardından Özel Yetkili Ceza Savcıları tarafından baskınlar gerçekleştirilmesi ve tutuklamaların gerçekleşmesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin bağımsızlığının tamamen ortadan kalktığı fikrini bizde oluştumakla beraber, kamuoyunda ve basında ürkekçe de olsa tartışma konusu olmaya başlamıştır. Anadilde eğitim, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve YÖK ün antidemokratik yapısına yönelik eleştiri ve talepler, şiddet, soruşturmalar inkâr yöntemlerıyle engellenmeye çalışılmıştır. Raporumuzda daha ayrıntılı olarak göreceğiniz üzere 2011 yılında birçok alanda hak ihlalleri yaşandı. Kürtlere ve muhaliflere karşı yapılan saldırılar, demokratik haklarını kullananlara karşı başlatılan linç girişimleri Türkiye toplumunun birbirine düşmanlaştırılmasının provaları olarak karşımıza çıktı. Halen, barış talebi, operasyonların durdurulması, sivil, demokratik, insan haklarını esas alan bir anayasa talebi, TMY başta olmak üzere insan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı yasal düzenlemelerin kaldırılması talebi, herkese sosyal güvence sağlayan iş olanaklarının sunulması, yoksulluğun önlenmesi, demokrasi ve insanca bir yaşam taleplerimiz devam ediyor. Türkiye geçmişi ile yüzleşmekten, geçmişi ile hesaplaşmaktan uzak durmaktadır. Faili meçhul cinayetler ile gözaltında kayıpların faillerinin yargılanması ve kayıpların akıbetlerinin belirlenmesine yönelik, BM kayıplar sözleşmesinin imzalanması, BM Minnesota Protokolünün kabulü ve Özel yasa ile kurulacak bağımsız bir adalet ve hakikatleri araştırma komisyonu kurulması talebimiz ve beklentimiz devam etmektedir. Toplu mezarlar karşısında, insanlığımızın, vicdanımızın bir sınavla karşı karşıya olduğunu ve bu insanlık dışı utanç ile yaşamayacağımızı, faillerin bulunması ve yargı önünde hesap vermesi için insan hakları savunucuları olarak çalışacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bizler; 2011 yılında yaşanan hak ihlallerinin 2012 yılında son bulması umudumuzu bir kez daha sizlerle paylaşırken, ayrım yapmaksızın herkese insanca bir yaşam temini konusunda yönetenleri uyarıyor, toplumu insan hakları mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz 9

10 KISALTMALAR BDP : Barış ve Demokrasi Partisi TUBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu LYS : Lisans Yerleştirme Sınavları CHP : Cumhuriyet Halk Partisi İETT : İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel PKK : Kürdistan İşçi Partisi DHKP/C : Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi DİSK : Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi DTP : Demokratik Toplum Partisi EĞİTİM-SEN : Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası MİT : Milli İstikbarak Teşkilatı EDÖP : Emek Ve Özgürlük Bloku ESP : Ezilenlerin Sosyalist Platformu GENÇ-SEN : Öğrenci Gençlik Sendikası HPG : Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri) IMF : Uluslararası Para Fonu İHD : İnsan Hakları Derneği KCK-TM : Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) KESK : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu BEDAŞ : Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi MHP : Milliyetçi Hareket Partisi İBDA-C : islamî Büyük Doğu Akıncıları Cephesi MLKP : Marksist Leninist Komünist Partisi NATO : Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 10

11 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti PAJK : Partiya Azadiya Jınen Kurdistan ( SDP : Sosyalist Demokrasi Partisi DGH : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SGD : Sosyalist Gençlik Derneği TAYAD : Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği TCK : Türk Ceza Kanunu TEKEL : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü TEM / TMŞ : Terörle Mücadele Şubesi TİHV : Türkiye İnsan Hakları Vakfı TKP : Türkiye Komünist Partisi TMY : Terörle Mücadele Yasası BES : Büro Emekçiler Sendikası TUYAD : Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği TUYAB : Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği YDG : Yurtsever Demokratik Gençlik PTT : Posta Telgraf Teşkilatı YÖK : Yüksek öğretim Kurumu YSK : Yüksek Seçim Kurulu ANF : Ajansa Nûçeyan a Firatê( Fırat Haber Ajansı) HAS-PARTİ : Halkın Sesi Patisi DİHA : Dicle Haber Ajansı GBT : Genel Bilgi Tarama SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu TOKİ : Toplu Konut İşletmesi İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri 11

12 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU ÖYSM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TÜM-İGD : Tüm İleri Gençlik Derneği YTÜ : Yıldız Teknik Üniversitesi TMY : Terörle Mücadele Yasası HEPAR : Hak ve Eşitlik Partisi TKP/ML TİKKO : Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist MAZLUM-DER : İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin dayanışma derneği MKP : Maoist Komunist Partisi RTÜK : Radyo televizyon Üst Kurulu TGC : Türkiye Gazeteciler Cemiyeti SP : Saadet Partisi TİB : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TMK : Terörle Mücadele Kanunu TİT : Türkiye İntikam Tugayı LGBTT : Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüel AİHM : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HES : Hidro Elektrik Santralı MLKP : Marksist Leninis Komünist Partisi ÖZGÜR-DER : Özgür Düşünce ve Eğitim hakları derneği DHF : Demokratik Halklar Federasyonu 12

13 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 2011 İHD MARMARA İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma Yetkisinin İhlali 4 ölü - Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar - - Toplam 4 ölü - CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 4 ölü - GÖZALTINDA ÖLÜMLER 2 ölü - Toplam 6 ölü - RESMİ HATA VE İHMAL Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 1 ölü 31 yaralı Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 3 ölü - 13

14 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Toplam 4 ölü 31 yaralı SALDIRIYA UĞRAYANLAR Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi - 9 yaralı Gazeteci - 1 yaralı Öğrenci - 16 yaralı Yerel Yönetici - 1 yaralı İşçi 1 ölü 10 yaralı Diğer 3 ölü - Toplam 4 ölü 37 yaralı SİLAHLI ÇATIŞMALAR Güvenlik Görevlisi 1-1 yaralı Silahlı Kişi 1 yaralı - Toplam 1 ölü 1yaralı 1 Güvenlik görevlisi tanımına asker, geçici köy korucusu ve özel tim girmektedir. 14

15 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ MÜHALİF ÖRGÜT SALDIRILARI - 2 yaralı MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER Erkek - 3 yaralı Kadın - 4 yaralı Çocuk - 1 yaralı Toplam - 8 yaralı KADIN CİNAYETLERİ (NAMUS) Kadın 30 ölü 3 yaralı Erkek 12 ölü 4 yaralı Çocuk 2 ölü 1 yaralı Toplam 44 ölü 8 yaralı KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER Kadın İntiharları 4 intihar 1 intihara teşebbüsü 15

16 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 17 ölü 60 kadın yaralama ve şiddete maruz kaldı. 33 kadın tecavüze uğradı Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz - 50 kadın yaralama ve şiddete maruz kaldı. 42 kadın cinsel taciz ve tecavüze uğradı Fuhuşa Zorlanan Kadınlar 1 kadın Bu bölümdeki taciz ve tecavüz olarları yargıya intikal edenlarla sınırlıdır ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER Çocuk İntiharları 1 ölü - Ev İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar 3 ölü - Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz - 12 çocuk yaralama ve şiddete maruz kaldı / 30 çocuk taciz veya tecavüze uğradı Fuhuşa Zorlanan Çocuklar 5 çocuk KİŞİ GÜVENLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 2 16

17 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ Gözaltına Alınanlar 1717 kişi Tutuklananlar 422 kişi Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 13 kişi Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 13 ölü 9 yaralı İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE CEZALANDIRMA Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 101 kişi Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 112 kişi Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele kişi Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 18 kişi Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 397 kişi Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 41 kişi 17

18 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Okulda Şiddet 7 kişi Toplam 818 kişi İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Yasaklanan Etkinlikler 1 yürüyüş/ 3 basın açıklaması / 1 panel / 1 imza standı 45 televizyon kanalı / 3 radyo kanalı uyarı cezası aldı. 2 televizyon kanalı toplam 3 kez program durdurma cezası aldı 2 televizyon kanalına 180 bin 914 tl para cezası verildi. 8 kitap toplatıldı/ 1 kitap yasaklandı. Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 6 dergi 8 kez toplatıldı / 4 dergi 120 gün yayın durdurma cezası aldı. 2 derginin toplam 3000 sayısı yasaklanarak toplatıldı 1 dergi 150 bin TL para cezası aldı 18

19 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 1 dergi kapatıldı 4 gazete, 5 kez yayın durdurma cezası aldı 6 gazete toplam 195 gün süreyle kapatıldı Baskına Uğrayan Gazete, Hukuk Bürosu ve Yayın Organları 5 gazete / 3 televizyon /1 yayın evi /9 hukuk bürosu/ 2 dergi bürosu / 2 haber ajansı/2 matbaa Engellenen İnternet Siteleri 6320 web sitesi yasaklandı veya engellendi 2011 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 2011 Yılında Açılan Soruşturma Sayısı 7 / Kişi Sayısı YILINDA AÇILAN DAVALAR 2011 YILINDA DEVAM EDEN DAVALAR 2011 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR 2011 yılında marmara bölgesinde, 109 kişi hakkında 41 dava açıldı 2011 yılında marmara bölgesinde devam eden dava sayısı 35, yargılanan kişi sayısı yılında marmara bölgesinde 68 kişinin yargılandığı 29 dava sonuçlandı. 37 kişi beraat etti. 30 kişiye 110 yıl 8 ay 25 gün hapis, 125 bin 766 para cezası verildi. 1 kişiye 3 yıl 3 ay meslekten men cezası verildi 19

20 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 33 ( 25 basın açıklaması ve gösteri / 4 yürüyüş / 2 şölen / 2 miting ) 2011 Yılında Marmara Bölgesi nde Yılında Açılan Soruşturmalar 12 kişiye 5 soruşturma açıldı 2011 Yılında Marmara Bölgesi nde Açılan Davalar 12 kişiye 9 dava açıldı Marmara Bölgesi nde 2011 Yılı veya Öncesi Açılan ve Devam Eden Davalar 93 kişiye açılan 18 dava devam ediyor ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler 42 ( 17 seçim irtibat bürosu / 23 parti temsilciliği / 2 dernek / 1 kültür merkezi) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesinde 20

21 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler kurulan Öğrenci Gençlik Sendikası nın (Genç-Sen) kapatılması talebiyle İstanbul Valiliği nin yaptığı başvurusu üzerine Genç Sen hakkında açılan kapatma davası sonuçlandı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi görülen duruşmada 2821 sayılı Sendikalar Kanunu nda yer adlığı şekliyle sendikanın işçiler tarafından değil, öğrenciler tarafından kurulduğu gerekçesiyle Genç-Sen in kapatılmasına karar verildi YILI İHD MARMARA İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU YAŞAM HAKKI YARGISIZ İNFAZ 1) 12 Kasım günü derneğimize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Güzel, akrabası olan Mansur Güzel in (1984) İzmit-Karamürsel deniz otobüsünü kaçırdığını öğrendiklerini söyledi. Daha sonra amcasının oğlu Mansur Güzel in öldürüldüğünü duyduklarını belirterek, Amcamın oğlu Mansur Güzel hiçbir ikna yöntemi kullanılmadan öldürüldü. Bu bir infazdır; Mansur un yanında ve elinde, ne bir bomba ne de bir silah vardı. Mansur, herhangi birine zarar vermek veya öldürmek maksadıyla deniz otobüsünü kaçırmamıştı. Yapılan açıklamalardan da anlaşılıyor ki, İmralı Cezaevi nde bulunan Öcalan ile ilgili tecriti protesto etmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu eylemi yapmıştır. Amcamın oğlu, sağ yakalanması gerekirken kasıtlı bir şekilde öldürüldü. diye belirtti. I. (KEYFİ ÖLDÜRME, SİLAH KULLANMA YETKİSİNİN İHLALİ VE DUR İHTARINA UYMADIĞI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRÜLEN VE YARALANANLAR) 21

22 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU I.1. POLIS VE JANDARMA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN VE YARALANANLAR 1) 8 Ocak günü, yaşanan bir çatışma esnasında, Show Bar da eğlenen ve sigara içmek için dışarı çıktığı iddia edilen Aziz Şener in kafasına kurşun isabet etti. Taksim İlkyardım Hastanesi ne kaldırılan Şener hayatını kaybetti. Yapılan kriminal inceleme sonucu Aziz Şenel'in vücudundan çıkan merminin polis memurunun tabancasından çıktığı belirlendi. 2) 22 Nisan günü derneğimize gelerek başvuruda bulunan Sabri Teyfur: 20 Nisan günü yeğeni Mehmet Çelik in (1991) iş çıkışı Taksim de arkadaşlarıyla görüşmek için gittiğini, gece saat sıralarında Küçükparmakkapı Sokak ta dolaşırken, boynunda takılı bulunan (sarı,kırmızı, yeşil) puşusunun iki kişi tarafından çekilerek Bu ne lan, siz Kürtler hep bununla mı gezersiniz? dediklerini, bu esnada yeğeninin de buna karşı çıkarak, ne yapmaya çalışıyorsunuz? dediğinde, Ahmet Edip Yaman (polis) adındaki şahıs, bıçakla yeğeninin boğazını keserek öldürdüğünü söyledi. 3) 15 Temmuz günü Avcılar'da Orhan D. (1983) adlı genç, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polis ise 'silahlı saldırı' yaşandığını iddia etti. Polisin olayla ilgili iddialarına göre, olay, Avcılar sahilinde İDO İskelesi nin önünde saat sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Orhan D. belindeki tabancayı çekerek, asayiş görevi için gelen polis ekiplerine, ateş etmeye başladı. Polis ekiplerinin yaptığı sözlü ikazlara ve havaya açtığı uyarı ateşine rağmen tabancasını bırakmayan Orhan D., polis ekiplerinin silahla vurması sonucu öldü. I.3. YARGISIZ İNFAZ DAVALARI 1) 21 Nisan 2011 de, İstanbul un Esenyurt İlçesi nde 19 Kasım 2009 da dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekibinin açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ ın ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan Vural hakkında açılan davaya, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi nde devam edildi. Duruşmada sanık polis memurunun duruşmalardan vareste tutulması talebini reddeden mahkeme heyeti, tanıkların ifadesini aldı. Duruşma öncesinde olay yerinde keşif yapılmaması nedeniyle keşif yapılması yönünde yeniden talepte bulunan müdahil avukatlarının talebi reddedildi. 22

23 2011 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU INSAN HAKLARI DERNEĞİ 27 Ocak 2011 de, 20 Ağustos 2007 de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ne götürdüğü Festus Okey in Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü nde polis memuru C.Y. nin silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin açılan davaya, Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi nde devam edildi. Davanın 13. duruşmasında mahkeme heyeti davaya müdahil olan is avukatlarından bazılarının dilekçelerinde mahkeme heyetine hakaret içerdiği gerekçesiyle dilekçe sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdahillik talepleri de reddedildi. II. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER 1) 31 Ocak günü, aldığı hapis cezası nedeniyle 25 Eylül 2008 den beri İstanbul L Tipi Cezaevi nde kalan ve cezaevinde kanser hastalığına yakalanan, 25 Ocak 2011 de tahliye edilen Osman Kezlere (1961) yaşamını yitirdi. 2) 7 Mayıs günü Düzce B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda A.Y adlı mahkûmun "intihar" ettiği iddia edildi. A.Y nın ölümünün duyulması üzerine, mahpusların, infaz koruma memurlarının arasında arbede yaşandığı ve arbedede bir infaz koruma memurunun yaralandığı iddia edildi. 3) 12 Kasım günü, Silivri Cezaevi infaz kurumu 1 No lu F tipinde tutuklu bulunan Kaşif Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği söylenen Kozinoğlu nun doktorları şu açıklamayı yaptı, tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Kalp krizi geçirdiğini tahmin ediyoruz dediler. Kozinoğlu, ODA TV davası kapsamında tutuklu bulunuyordu. 4) Avni Karabulut (1937) yaralama olayına karıştığı iddiasıyla kesinleşen bir yıllık hapis cezasından dolayı tutuklanarak Ümraniye cezaevine konulmuştu. Akbulut un çocukları babalarının hastalığı bilinmesine rağmen tutuklandığını belirttiler. Defalarca Adalet Bakanlığı na ve cezaevi idaresine başvuruda bulunduk. dedi. 30 Kasım günü hastaneye kaldırılan Avni Akbulut hayatını kaybetti. 23

24 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Cezaevlerindeki durum, hasta tutuklu ve hükümlüler için her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İHD'nin hazırladığı "Türkiye Hapishanelerinde Tutulan Ağır Hasta Mahpusların Durumu" raporuna göre, cezaevlerinde bulunan 263 hasta tutuklu hastalık durumunun ciddiyetine göre 3 kategoriye ayrılıyor. a) Birinci kategoride yaşam tehlikesi bulunan 112 ağır hasta ve tutuklu bulunuyor. b) İkinci grupta bulunan 67 tutuklu ve hükümlünün ise hastalıkları nedeniyle büyük sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri gerekiyor. c) Diğer hasta tutuklu ve hükümlülerin de sağlık durumlarının kötüleşmemesi için sürekli sağlık kontrolüne ihtiyaçları var. CEZAEVĐNDE ÖLÜM DAVALARI 1) 19 Ocak günü, İstanbul İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi nde ve Metris T Tipi Cezaevi nde gördüğü işkence ve kötü muamele yüzünden 11 Ekim 2008 de yaşamını yitiren Engin Çeber in ölümünde, görevi ihmal ettikleri ve görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle yargılanan ve 1 Haziran 2010 da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen karar duruşmasında, 5 er ay hapis cezası alan 11 sanık, kanunda yapılan değişiklik nedeniyle yeniden yargılanmaya başlandı. Kanun değişikliğiyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının sanığa sorulacak olması nedeniyle görülen duruşmada sanıklar Muharrem Çelik ve Yılmaz Aydoğdu haklarında verilen hükmün açıklanmasını istedi. Duruşma diğer sanıkların da ifadelerinin alınması için ertelendi. 2) 15 Şubat günü, F tipi cezaevlerine geçişi protesto etmek için açlık grevine başlayan mahkûmlara, Hayata Dönüş Operasyonu adı altında müdahale edilen Ümraniye Cezaevi nde yedi mahkûm öldürülmesi ile ilgili Ümraniye Cezaevi nde görevli 267 jandarma görevlisi hakkında açılan davaya Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi nde devam edildi. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi nde görülen duruşmaya hiçbir sanık katılmadı. 23 Şubat günü, 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü Hayata Dönüş Operasyonu kapsamında Ümraniye Cezaevi ndeki müdahaleyle ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında cezaevi idaresine isyan ettikleri, patlayıcı madde bulundurdukları ve insan yaraladıkları suçlamalarıyla açılan davaya Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi nde devam edildi. 24

TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ

TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ 007 TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĐNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Đhlali ve Dur Đhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular,

Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular, İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGE İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular, İHD Marmara

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU

2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU 1 2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU I. YAŞAM HAKKI I.1. Yargısız Đnfaz Dur Đhtarı na Uymama, Silah Kullanma Yetkisinin Đhlali, Yargısız Đnfaz sonucu ve Köy Korucuları Tarafından Öldürülen

Detaylı

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler TOPLAM 5671

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler TOPLAM 5671 2015 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ YARGISIZ İNFAZ ÖlÜ YARALI Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q 2014 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU wertyuiopgüasdfghj klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls izxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwert

Detaylı

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu

OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu OHAL Bilançosu, Hak İhlalleri Raporu 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos 2016 tarihinde hükümetin

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1 Bildiğiniz gibi son 6 aydır bölgemizde, şiddetli çatışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Asker, polis, örgüt militanı ve siviller, maalesef yaşamını yitiriyor. Hayatımızdan

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU YAŞAM HAKKINA SAYGI İSTİYORUZ 2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İHD MARMARA BÖLGE RAPORU Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular,ihd

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2014 GİRİŞ: Türkiye de son üç ayda (Haziran, Temmuz, Ağustos) insan hakları ihlalleri istikrarlı bir biçimde

Detaylı

Türkiye. İfade, Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü

Türkiye. İfade, Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Ocak 2009 ülke raporu Türkiye 2008 yılında yaşanan ağır bir siyasi kriz nedeniyle yılın büyük bir bölümünde insan hakları reformları kesintiye uğradı. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Temmuz

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 20 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Federasyona katıldılar TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği nde İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu ve Beşiktaş Muhtarlar Derneği

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com Tarih:09.04.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfastar.com Tarih:09.04.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01. Günlük Haber Bülteni 23.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.2015 1 2 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 22.01.2015 İNTERNET

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 24.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 24.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler On5yirmi5.com Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler Ergenekon davasında tutuklu Tuncay Özkan, Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG

2. Haber Listesi. 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol. facebook twitter rss youtube BĐANET. Haber Listesi. 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 1 / 5 07.04.2015 17:25 17:19 son güncelleme Bianet Bültene Abone Ol facebook twitter rss youtube BĐANET 4. Galeriler 5. Özel Dosyalar BĐAMAG 2. Yazılar 4. Galeriler 5. Bia Kitaplığı ENGLISH 1. Homepage

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan Açılımı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 13.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfanatik.com Tarih: 12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih:12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

HDP li 11 Vekil Gözaltında

HDP li 11 Vekil Gözaltında HDP li 11 Vekil Gözaltında Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş,

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: Günlük Haber Bülteni 09.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 (1) (2) İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 İNTERNET

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu

Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu İHD ve kayıp yakınları, faile meçhul cinayetlere kurban giden ve kaybedilenlerin faillerini Diyarbakır ve Yüksekova da bu hafta da biraraya gelerek

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İHD MARMARA BÖLGE RAPORU

İHD MARMARA BÖLGE RAPORU 2013 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İHD MARMARA BÖLGE RAPORU Bu raporda yer alan bilgiler; İHD Marmara Bölgesinde ki şube ve temsilciliklere yapılan bireysel başvurular, İHD Marmara

Detaylı

TÜRKİYE. İfade, Örgütlenme ve Gösteri Hakkı Özgürlüğü

TÜRKİYE. İfade, Örgütlenme ve Gösteri Hakkı Özgürlüğü Ocak 2010 Ülke Özeti TÜRKİYE Hükümetin Türkiye Kürtlerinin insan haklarının güvence altına alınacağına dair 2009 un yazında kamuoyuna, Kasım da da Meclis te dile getirdiği taahhütü, uzun süredir durmuş

Detaylı

Davanın selameti için sürgün

Davanın selameti için sürgün EVRENSEL GAZETESİ Tacize uğrayan kadını davanın selameti için sürmüşler! KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale de amirinin tacizine uğrayan Bakanlık çalışanı kadının sürülmesi ile ilgili soru önergesine

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin 3 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Hırsızlar kamerada TA bir kuruyemişçiye giren hırsızlar işyerindeki kasadan 650 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına,

Neden TMMOB? Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, 2B Kanunu gibi yasal düzenlemelere, Kentlerin yağmalanmasını amaç edinen kentsel dönüşüm politikalarına, Neden TMMOB? Çünkü TMMOB; Gezi Parkı direnişinin destekleyicisi, Taksim Dayanışması'nın katılımcısı olan TMMOB'nin bir gece yarısı operasyonuyla yetkilerinin alınması AKP'nin TMMOB'den intikam alma girişimidir.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ İmamlarından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

YARGIDA ÇİFTE STANDARTA SON HASAN POLAT A ÖZGÜRLÜK

YARGIDA ÇİFTE STANDARTA SON HASAN POLAT A ÖZGÜRLÜK YARGIDA ÇİFTE STANDARTA SON HASAN POLAT A ÖZGÜRLÜK HASAN POLAT MÜEBBET HAPİS HÜKÜMLÜSÜ OLARAK 20 YILI AŞKIN ZAMANDIR TUTSAK! AİHM ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİ, YARGILAMANIN YENİLENMESİ GEREKİR

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4 HAZİRAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Gece boyu sürdü DOLMABAHÇE tarafından gelen 100 kişilik bir gruptan yüzleri maskeli bazı kişiler, Beşiktaş'ta Başbakanlık Çalışma

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

OHAL BİLANÇOSU, HAK İHLALLERİ RAPORU. Zeynep ALTIOK İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Bşk. Yrd. İzmir Milletvekili

OHAL BİLANÇOSU, HAK İHLALLERİ RAPORU. Zeynep ALTIOK İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Bşk. Yrd. İzmir Milletvekili OHAL BİLANÇOSU, HAK İHLALLERİ RAPORU Zeynep ALTIOK İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Bşk. Yrd. İzmir Milletvekili 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin 194 yurttaşımız

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII. I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII KISALTMALAR... XIII I. BÖLÜM 2007 den 2011 e DOĞRU A. 2007 SEÇİMİ ÖNCESİ ve SONRASINDAKİ GELİŞMELER... 3 2007 Seçimi Öncesi Gelişmeler... 3 22 Temmuz 2007

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası

1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası 1 Mayıs 2008 Taksim Dosyası Başbakan işçiyi 'ayaktakımı', Adalet Bakanı evrensel gösteri hakkını 'Anayasa'ya başkaldırı' diye tanımlayınca polis de Taksim'i korumak uğruna savaş a hazırlandı. Taksim, Beşiktaş,

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. SPoD LGBTİ, Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencilerine Yönelik Bir Eğitim Düzenledi Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER

4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER 4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER AKP nin çalıģmalarını engellediği gerekçesi nedeni ile 228 kiģiye dava açıldı. 361 KiĢi gözaltına alındı. 134 kiģi yaralandı. HALKLARIN

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ Günlük Haber Bülteni 09.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sondakika.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi :www.haberler.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ. Human Rights Association. Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ. 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ. Human Rights Association. Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ. 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN İNSAN HAKLARI DERNEĞİ Human Rights Association Komeleya Mafén Mirovan MARDİN ŞUBESİ 13.Mart Mah.karaman Apt. Kat1/2 Yenişehir MARDİN Tel/faks 0482 212 65 60 Email: mardin@ihd.org.tr 1 / 22 17.09.2009 TMK

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 05.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 05.02. Günlük Haber Bülteni 06.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 05.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfahaber24.com Tarih: 05.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 05.02.2015

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU -BİLANÇO-

ARAŞTIRMA RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇATIŞMALI ORTAMLARDA MEYDANA GELEN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ (24 TEMMUZ 2015 24 TEMMUZ 2016) -BİLANÇO- 30 AĞUSTOS 2016 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 2 YAŞAM HAKKI (AİHS M.2)...5 A. MADDE METNİ...5 B. MADDE HAKKINDA AÇIKLAMA...6

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

25 Kasım da kadınlar Ankara daydı!

25 Kasım da kadınlar Ankara daydı! 25 Kasım da kadınlar Ankara daydı! 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nde kadına yönelik şiddetin sona ermesi talebiyle İşçi Cephesi nden Kadınlar olarak biz de Ankara daydık.

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar

4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar 4Baronun Taraf Olduğu Bazı Davalar ALKOLLÜ İÇKİLERE DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA Baromuz, 07.01.2011tarihli 27808 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet

D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet D.B. / Türkiye (33526/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Özet Başvuru sahibi İran İşçi-Komünist Partisi ile İran daki İran Eşitlik ve Özgürlük İçin

Detaylı