YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Mersin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: Mersin Üniversitesini, b) Senato: Üniversite Senatosunu, c) Fakülte, Yüksekokul, Birim: Üniversitenin herhangi bir fakültesini, dört yıllık lisans öğretimi veren yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı ile iki yıllık ön lisans öğretimi veren meslek yüksekokulunu, ç) Bölüm, Program: Mersin Üniversitesinin herhangi bir fakülte/yüksekokulu kapsamındaki bir bölüm ve buna bağlı bir programı, d) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, e)ilgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar Eğitim-öğretim biçimleri MADDE 4 (1) İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile fakülte ve yüksekokullarda modüler, uzaktan, yaygın, ekstern ve açık öğretim ile yaz okulu veya yaz dönemi, çift anadal, yan dal öğretimi yapılabilir. Bu durumlarda kayıt, öğretim ve sınav esasları Senato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim süresi MADDE 5 (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi aşağıda belirtilmiştir. a) Tıp ve Eczacılık Fakültesi dışındaki fakülteler ile meslek yüksekokulları dışındaki yüksekokullar ve Devlet Konservatuvarında eğitim-öğretim süresi dört yıldır. b) Tıp Fakültesinde öğretim süresi ve diğer esaslar kendi yönetmeliğinde belirtilir. c) Eczacılık Fakültesinde öğretim süresi beş yıldır. ç) Meslek Yüksekokullarında öğretim süresi iki yıldır. d) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki yabancı dil hazırlık öğretimi, bu maddede belirtilen sürelerin dışındadır. Öğretim dönemleri MADDE 6 (1) Yıl esası veya başka bir esasa göre öğretim yapması kendi yönetmeliklerinde belirtilen veya Senato tarafından kararlaştırılan birimler dışında, fakülte/yüksekokullarda öğretim yılı, ilgili kurulların kararlaştırdığı akademik takvime göre başlar. Fakülte/yüksekokullar kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunarlar. (2) Akademik takvim süresi içinde öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile bazı dersler yıllık okutulabilir. (3) Bir öğretim yılı güz, bahar olmak üzere iki yarıyıl ve bir yaz döneminden oluşur. Her yarıyıl kayıt yenileme ve ders kayıtları dönemi, en az yetmiş iş gününden oluşan ders dönemi ile yarıyıl sonu sınav döneminden oluşur. Güz yarıyılı, kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin birinci gününden başlayıp, bahar yarıyılı kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin başlamasına kadar sürer. Bahar yarıyılı ise; bu yarıyıla ait kayıt yenileme ve ders kayıtları döneminin ilk gününden başlayıp yaz dönemi derslerinin başlangıcına kadar sürer. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini değiştirebilir. (4) Yaz dönemi ders kayıtları dönemi, derslerin diğer yarıyıllardaki ders saati kadar okutulması kaydıyla otuzbeş günden oluşan ders dönemi ile yaz dönemi sonu sınav döneminden oluşur. Özelliği itibarı ile bazı dersler yıl esasına göre de okutulabilir. Bunun için ilgili kurulun gerekçeli kararı ve Senatonun onayı gereklidir. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ders günlerinden sayılmaz. (5) Sınavlar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen dersler, cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Akademik takvim Senato tarafından karara bağlandıktan sonra, yeni öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir. Lisans öğrencilerinin ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları MADDE 7 (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

2 Öğretim programları MADDE 8 (1) Bir öğretim programında teorik ve uygulamalı derslerin toplamı haftada 12 saatten az olamaz. (2) Fakülte/yüksekokulların öğretim programlarında teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuar çalışması, araştırma-inceleme gezisi, bireysel uygulama, alan çalışmaları, mezuniyet tezi, proje, topluma hizmet uygulamaları ve diğer etkinlikler yer alabilir. (3) Öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun onayına sunulur. (4) Fakülte/yüksekokulların öğretim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile haftalık ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir. (5) Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/ yüksekokul/ bölüm/ anabilim dalı önerisi ile ilgili yönetim kurulunca bir danışman belirlenir. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler, ders programında yapılacak değişiklikler ön koşullu dersler, üst yarıyıldan alınan dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde bölüm/anabilim dalı başkanı onay verebilir. (6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden her ikisini, herhangi birini almak veya almamak öğrencilerin isteğine bağlıdır. Yan dal/çift anadal programı MADDE 9 (1) Yan dal öğretim programı açılması ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenlere kendi lisans programlarına ek olarak bir yan dal programını izleme izni verilebilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. (2) İlgili bölümler ile ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı alınarak herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden, gerekli koşulları karşılayanlar arasından istekli olanlara kendi lisans programlarına ek olarak çift anadal programını izlemelerine ve ikinci bir lisans diploması almalarına izin verilir. (3)Yan dal/çift anadal programına ait diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. Öğretim dili ve yabancı dil öğretimi MADDE 10 (1) Yabancı dil, yabancı dil öğretmenliği veya mütercim-tercümanlık öğretimi yapan bölümler dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçe dir. Ancak bu konuda 1/4/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri saklıdır. Yabancı dil dersleri ve hazırlık sınıfı öğretimi MADDE 11 (1) Üniversitenin birimlerinde yabancı dil dersleri ve hazırlık sınıfı öğretimi 27/8/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ortak Zorunlu Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Üniversiteye kayıt koşulları, kesin kayıt ve kayıt iptali MADDE 12 (1) Fakülte/yüksekokullara kayıt için aşağıdaki koşullar aranır: a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olma, yabancı ülkelerden alınan diploma varsa denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması, b) Öğrenci Seçme Sınavı, Yabancı Dil Sınavı, Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı veya sınavsız geçiş sonucunda, fakülte/yüksekokullara kayıt hakkı kazanmış olması, c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ile belirlenen o öğretim yılı için geçerli olan puana ve koşullara sahip olması, ç) Bakanlar Kurulunca belirlenen ve belli bir oranda Üniversite Yönetim Kuruluna artırma yetkisi verilen öğrenim katkı payını/ücretini yatırmış olma ve bunu kayıt sırasında belgelemesi, d) Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli görülen diğer koşulları yerine getirmesi, (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için istenen belgeleri eksiksiz sunmak koşuluyla, kesin kayıtlarını bizzat kendileri veya yasal temsilcileri vasıtası ile yaptırırlar. Fakülte/yüksekokullara kesin kayıt yaptıran öğrencilere birer kimlik kartı verilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını yitirir. (3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Türkçe hazırlık MADDE 13 (1) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu adaylardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan geçerli bir belgeye sahip olmayanlar Türkçe yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar kayıtlı oldukları programa başlar. Başarısız olanlar veya sınava girmeyenler bir sonraki öğretim yılı başına kadar Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan veya Yükseköğretim Kurumları tarafından verilen geçerli bir Türkçe yeterlik belgesi getirdiklerinde kayıtlı oldukları öğretim programına başlar, aksi takdirde Üniversiteden kaydı silinir. Muafiyet MADDE 14 (1) Fakülte/yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren onbeş gün içinde başvurabilir. Bu tür derslerden muaf olabilmek için yatay ve dikey geçişle gelenler hariç, derslerin alınmasının üzerinden dört öğretim yılından daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde ilgili Yönetim Kurullarınca başarı notları da belirtilerek karara bağlanır. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz. (2) Öğrencinin alması gereken derslerin kredi toplamı, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen kredi toplamından az ise ilgili yönetim kurulunun kararı ile kendisine üst sınıflardan ders aldırılabilir. Muaf olduğu dersler dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrenci daha üst sınıf veya yarıyılların birinden öğrenime başlatılabilir. 2

3 Yatay geçişler MADDE 15 (1) Fakülte/yüksekokullara başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için ilgili yönetim kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, öğretim yılının başlamasından en geç bir ay öncesine kadar duyurulmak üzere Rektörlüğe bildirilir. Yatay geçiş kararı verilmeden önce, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı dersler ile geçiş yapacağı birimde alıp başarılı olması gereken dersler içerik yönünden karşılaştırılarak uygunluğu incelenir. Yatay geçiş yapacak öğrenciye geçmiş yarıyıllara yönelik aldırılacak en fazla ders sayısı yatay geçişin yapılacağı dönemle ilişkilidir. Öğrenci kaçıncı döneme yatay geçiş yapacaksa bu öğrenciye aldırılacak ders sayısı en fazla yatay geçiş yapacağı dönemin sıra sayısı kadardır. Daha fazla sayıda ders alması gereken öğrenciler için yatay geçiş işlemi yapılmaz. (2) Yabancı dilde öğretim yapan programlar ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir. (3) Fakülte, yüksekokul ve bölümler arası geçişler, ilgili kurulların görüşlerine dayalı olarak Senato tarafından düzenlenir. (4) Yatay geçişlerde ders muafiyet kararları yarıyılın ilk iki haftası içinde tamamlanır ve öğrencinin yatay geçişinin uygunluk kararı ilgili yarıyılın ders kayıtları başlamadan önce tamamlanır. Öğrenci ders kayıt süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini yapar. Dikey geçişler MADDE 16 (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyılda yapılacağı ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak belirlenir. (2) İlgili yönetim kurulu kararıyla 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü yarıyıllardan eksik bulunan dersleri içeren iki yarı yıllık bir intibak programı hazırlanır. (3) İntibak programı sonunda en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, bu dersler için, devam koşullarını yerine getirmiş olmaları halinde birer ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en geç ertesi yarıyılın başına kadar ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenen yer ve tarihlerde yapılır. (4) Ancak, ek sınav hakkını yaz dönemi sonunda ve yeni öğretim yılı başlamadan kullanmak istediklerine ilişkin dilekçe veren öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yaz döneminde ders verilebilir. Bu öğrenciler yaz dönemi sonunda başarısız oldukları derslerden ek sınav haklarını yeni öğretim yılı başlamadan kullanır. (5) İntibak programı sonunda dört veya daha fazla dersten başarısız durumda olanlar, başarısız oldukları bu dersleri izleyen yaz döneminde alabilir. Bu öğrencilerin intibak programı başarı değerlendirilmesi yaz dönemi sonunda yapılır. Yaz dönemi sonunda en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler ek sınav hakkını ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni öğretim yılı başlamadan kullanır. (6) Yaz dönemi sonunda ek sınav haklarının kullanılmasında herhangi bir aksama halinde, bu haklar ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni öğretim yılının ilk iki haftası içinde kullanılır. (7) Yapılan bu sınavlar sonucunda en az CC veya G notu alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayan öğrencinin programdan kaydı silinir. Katkı payı ve kayıt yenileme MADDE 17 (1) Öğrenciler her öğretim yılında, ilgili kanunlara dayalı olarak belirlenen miktarda ve zamanda katkı payı - öğrenim harcı ödemekle yükümlüdür. Katkı payını ödemeyen öğrencinin kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Katkı payını ödemiş olmak yarıyıl ders kayıt işlemlerinin tamamlanması için yeterli değildir. (2) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde programındaki derslere kaydını yaptırır. Yarıyıl ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde ilgili ders döneminin ilk iki haftası içinde ders kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl ders kaydını yaptırmamış sayılır. Bu süre dışında ders kaydı yapılmaz. Bu şekilde kaybedilen süre, öğretim süresinden sayılır. Ders kaydını iki yarıyıl üst-üste yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci de her yarıyıl başında katkı payını ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Dersler MADDE 18 (1) Fakülte/yüksekokullarda ders geçme sistemi esastır. Dersler yarıyıl esasına göre okutulur. Bazı fakülte ve yüksekokullarında sınıf geçme sistemi veya derslerin yıl esasına göre yapılması esas alınabilir. Bunlar ilgili birimlerin kendi yönetmeliklerinde düzenlenir. Birimler ders programlarına ön koşullu dersler koyabilir. Bu dersler ve onların okutulması ile ilgili esaslar birimlerin ilgili kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. (2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen dersler dışında, dört yıllık lisans öğretim programı en az 120, iki yıllık ön lisans programı ise en az 60 kredilik ders yükünü kapsar. (3) Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için yukarıda belirtilen alt sınırların üzerinde ne kadar kredi almaları gerektiği, ilgili kurulların kararı ile belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Ancak, belirlenen bu üst sınır, öğretim programları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen birimler hariç; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirlenen dersler dışında, dört yıllık lisans programlarında 160, iki yıllık ön lisans programlarında 90 krediyi geçemez. Ancak, Yükseköğretim Kurulu tarafından ve Senato tarafından belirlenen eğitim programlarında, bu kredi limitleri aşılabilir. 3

4 Ders kredileri MADDE 19 (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin teorik, uygulamalı, seminer, laboratuar ve atölye ve benzeri çalışmaları olması durumlarına göre belirlenir ve Senato tarafından kararlaştırılır. Teorik dersin bir saati; seminer, uygulama, laboratuar bitirme tezi, atölye çalışması, bitirme tezi ve benzeri (inceleme, gezi, ödev, sınava hazırlanma, bireysel çalışma, kütüphane ve alan çalışması, mezuniyet tezi, proje çalışmaları) derslerin ise bir dört saati bir kredidir. (2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen derslerden isteğe bağlı seçmeli olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi dersleri kredisizdir. (3) Staj, endüstriye dayalı öğretim, kamp eğitimi ve benzeri öğretim etkinliklerinin esasları ilgili kurullarının kararıyla Senato tarafından belirlenir. (4) Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi ne karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde ayrı bir Senato kararıyla düzenlenir. Ders alma MADDE 20 (1) Yeni kaydolan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde söz edilen durumlar dışında, birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür ve üst yarıyıllardan ders alamaz. (2) Bir yarıyılın programında bulunan derslerden alınamayan veya alınıp da başarılamayan dersler, bu dönemi izleyen, açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınırlar. (3) Bir öğrencinin her bir dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programda belirtilen yüktür. Ancak, genel not ortalaması en az 2.50 olan ve alt yarıyıllardan tekrar dersi olmayan öğrenciler danışmanın, ilgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile bir üst sınıftan ders alabilirler. (4) Lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için alacağı derslerin kredi toplamı 26 krediden çok olamaz. Bu sınırlama, mezun durumda olan öğrenciler için danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ayrıca, Senato tarafından onaylanmış ve YÖK tarafından belirlenen öğretim programlarında, bu kredi limitleri aşılabilir sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile öğretmenlikle ilgili pedagojik formasyon, sertifika dersleri bu sınırlamaların dışındadır. Bitirme tezi/çalışması MADDE 21 (1) Fakülte/yüksekokullar, öğrencilerine bitirme tezi veya bitirme çalışması yaptırabilirler. Bu çalışmaların nasıl yaptırılacağı ilgili kurullarca düzenlenir. Ders alma, bırakma, tekrarlama MADDE 22 (1) Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Rektörlükçe belirlenen yöntemle ve öğrenim katkı payının/ücretinin yatırıldığını gösteren belgeyi danışmanına teslim ederek, danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler. (2) Danışmanın onayı ile derslere kaydını tamamlayan öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma günlerinde de yine danışmanın onayı ile yeni derslere kayıt yaptırabilir, tekrarlamak zorunda olduğu dersler hariç diğer derslerden kaydını sildirebilir. (3) Ders alma-bırakma süresi bitiminden sonra, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretler dışında, derse kayıt ve ders silme işlemi yapılmaz. (4) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. (5) Bir dersten bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen FD ve FF, F1, F2 ve F3 ile K notlarından birini alan veya DC ve DD notlarını alıp, aldığı yarıyılda yarıyıl not ortalaması 2.00 dan az olan öğrenciler, o dersi veya dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zorundadır. (6) Ancak devamsızlık nedeniyle tekrar alınması gereken veya ilk defa alınan alt yarıyıllara ait derslerin yarıyıl ders programında çakışması halinde, öncelikle alınamayan ve tekrarlanamayan alt yarıyıllara ait dersler yarıyıl sırasına göre alınır. (7) Tekrarlanacak ders seçmeli ders ise öğrenci bu dersin yerine, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile, ders alma-bırakma günlerinde başka seçmeli derslerden birini alabilir. (8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, azami kredi sınırını aşmamak şartıyla, daha önce aldıkları ve koşullu başarılı oldukları dersleri de, dersi ilk aldıkları dönemi takip eden ve bu dersin açılacağı ilk dönemde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde alınan en son puan geçerli olup, not ortalamalarına bu puan dahil edilir. Başka üniversitelerden ders alma ve değişim programları MADDE 23 (1) Öğrenciler, yaz dönemlerinde danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile yurt içindeki üniversitelerden ders alabilir. (2) Üniversitenin işbirliği antlaşması bulunan yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerde öğrenciler misafir öğrenci olarak bulunabilir ve danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile o üniversitelerde açılan güz, bahar yarıyıllarından ve yaz dönemlerinden ders alabilir. Öğrencilerin bu üniversitelerden alıp, başarılı oldukları dersler, bölümlerindeki alması gereken bazı derslere denk sayılabilir. Bu derslerin hangi derslere denk sayılacağı ilgili bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. (3) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtdışındaki üniversitelere gönderilebilir. (4) Avrupa Birliği Yükseköğretim Programları Erasmus ve benzeri yurtdışı ve yurtiçi programlar çerçevesinde öğrenci değişimi ile diğer üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler bölüm/program koordinatörü tarafından belirlenir. Belirlenen bu dersler, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi ile birlikte, eşdeğer ders yoksa seçmeli ders olarak kabul edilir ve kendi kodu, adı, ECTS kredisi ve üniversitedeki kredi karşılığı birlikte transkriptine işlenir. (5) İkili anlaşmalar çerçevesinde çift diplomaya yönelik ortak program yürüten bölüm/program öğrencilerinin ilgili üniversitelerden aldıkları dersler olduğu gibi transkriptine işlenir. 4

5 (6) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. (7) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür. Devam zorunluluğu MADDE 24 (1) Örgün ve ikinci öğretimde öğrencilerin derslere, uygulamalara, seminerlere, laboratuarlara ve atölye çalışmalarına en az %70 oranında devamları zorunludur. Hangi nedenle olursa olsun, devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmaz ve başarısız sayılır. Devam durumu, dersin öğretim elemanı tarafından izlenerek, belgelenir. Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Danışmanlık MADDE 25 (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kayıt döneminden önce, öğretim konuları başta olmak üzere, karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak için, bölüm başkanlıklarınca ilgili bölümün öğretim elemanları arasından danışman görevlendirilir. Bu danışmanın görevi, öğrenci Üniversiteden ayrılana dek devam eder. Yeterli öğretim elemanı bulunmayan bölümlerde ilgili yönetim kurulunca diğer bölümlerden danışman görevlendirilebilir. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınavlara İlişkin Esaslar Sınavlar MADDE 26 (1) Öğrenciler, her yarıyılda kayıtlı oldukları her bir ders için en az bir ara sınavı ve/veya ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçından oluşan yarıyıl içi değerlendirilmesi ile yarıyıl sonu sınavına alınır. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirilmesi ve yarıyıl sonu sınavlarının hangi yöntemle yapılacağı, bu dersten sorumlu öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm başkanlığı onayı ile belirlenir ve öğrencilere ilan edilir. (2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl sonu sınav programları, akademik takvim çerçevesinde ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve yarıyıl sonu sınav döneminin başlangıcından en geç onbeş gün önce ilan edilir. (3) Sınavlar, o dersi yürüten öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Görevli öğretim elemanının mazeretli olarak sınav tarihlerinde üniversitede bulunmaması durumunda, sınavın ne zaman ve kimin tarafından yürütüleceği ve değerlendirileceği, bölüm başkanının önerisi üzerine, ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır. Öğretim elemanı yapacağı sınava mazeretsiz olarak gelmezse, ilgili bölüm başkanı, sınavın, aynı yarıyıl sonu sınav dönemi içinde veya bu mümkün olmadığı hallerde yarıyıl sınav dönemini izleyen ilk hafta içinde yapılmasını sağlar ve durumu fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. (4) Gerektiğinde ilgili yönetim kurulu kararı ile resmi tatil günlerinde de sınav yapılabilir. Sınavların düzenlenmesi MADDE 27 (1) Yarıyıl içi değerlendirmelerinin hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde bölüm başkanlıklarınca ilan edilir. Bir dersin öğretimi ile ilgili yaptırılan araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaların her biri birer ara sınavı olarak değerlendirilebilir. (2) Yarıyıl sonu ders başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi değerlendirilmesine verilecek yüzde ağırlık, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip, bölüm akademik kurulunca karara bağlandıktan sonra yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde dersi alan öğrencilere ilan edilir. (3) Bir günde, öğretim programlarının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin sınavı yapılabilir. Ancak, tekrar alınan derslerin sınavlarının aynı güne rastlaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Yarıyıl içi başarı puanı ve sonuçların ilanı MADDE 28 (1) Yapılan yarıyıl içi değerlendirilmelerinden, ilan edilen ağırlıklandırmayla elde edilen puan, yarıyıl içi başarı puanı olarak belirlenir. Bu yöntemle bulunacak puanın ondalık kısmının 0,5 ve yukarısı tam sayıya yuvarlanır. Yarıyıl içi ara sınavlarına katılmayan ve/veya yapılması öngörülen çalışmaları yerine getirmeyen öğrenciye sıfır puan verilir. (2) Yarıyıl içi başarı puanı, yarıyıl sonu sınav döneminden en geç bir hafta önce öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları MADDE 29 (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmesi için: a) O derse kaydını yaptırmış olması, b) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirlenen devam koşulunu yerine getirmiş olması, c) Dersin ödev, proje, seminer, uygulama ve benzeri gibi öngörülen gereklerini yerine getirmiş olması zorunludur. 5

6 Notlar MADDE 30 (1) Sınavlara ve başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten devam koşulunu ve dersin dönem içi gereklerini yerine getiren her bir öğrenci için, mimarlık fakültesinin tasarım dersleri hariç, yarıyıl içi başarı puanının %40-60 ı ile yarıyıl sonu sınav puanının %60-40 ı toplanarak belirlenen yarıyıl başarı puanı, aşağıdaki tabloya göre nota dönüştürülür. Yarıyıl sonu sınavından 50 den az puan alan öğrencinin yarıyıl başarı puanı hesaplanmaz. Öğrenciye, 100 tam puan üzerinden belirlenen yarıyıl başarı puanları ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıda gösterilmiştir: (Mimarlık Fakültesi tasarım derslerinde, her bir öğrenci için, yarıyıl içi başarı puanının %30 u ile yarıyıl sonu başarı puanının %70 i toplanarak yarıyıl başarı puanı belirlenir. Bu dersle ilgili diğer hususlar Senato tarafından düzenlenir.) Not Katsayı Puan AA BA BB CB CC DC DD FD FF F1, F2, F b) Başarılı olma durumu: 1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır. 2) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci, o dersi koşullu başarmış sayılır. c) Başarısız olma durumu: Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır. ç) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır: 1) F1: Öğrenci dönem içinde derse devam koşulunu yerine getirmedi. Yarıyıl sonu sınavına giremez. 2) F2: Öğrenci dönem içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirdi. Yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde, sınava girmedi. 3) F3: Öğrenci dönem içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girdi, ancak bu sınavdan 50 den az puan aldı. Bu durumda öğrencinin yarıyıl başarı puanı hesaplanmaz. 4) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasına sıfır puanla katılır. d) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir: 1) G Geçer: Öngörülenleri yeterli düzeyde yerine getirmiş olan öğrencilere verilir. G notu alan öğrenci başarılıdır. 2) K Kalır: Öngörülenleri yeterli düzeyde yerine getirmeyen öğrenciye verilir. K notu alan öğrenci başarısızdır. 3) S Süren çalışma: Devam etmekte olan çalışmalara verilir. 6

7 4) Tekrar alınan ders için o dersin tekrar alındığı yarıyılda dersin adının yanına T yazılır. Kaçıncı tekrar ise T nin yanına o rakam yazılır. T bir not değildir, ancak öğrenciye ilişkin kayıtların tutulmasında kullanılır. Başarı durumu MADDE 31 (1) Her yarıyıl sonunda, her bir öğrencinin o yarıyıla ait yarıyıl not ortalaması ve o yarıyıl sonuna kadarki genel not ortalaması hesaplanır. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Bir yarıyılın sonunda, o yarıyılın not ortalaması, öğrencinin o yarıyılda kayıtlı olduğu bütün derslerin ağırlıklı puanları toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. Yarıyıl not ortalamasına, öğrencinin o yarıyıl kayıtlı olduğu dersler ile varsa öğrencinin o yarıyıla ait muaf tutulduğu derslerin ağırlıklı puanları da hesaplamaya katılır. Genel not ortalaması, öğrencilerin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar almış olduğu ve varsa muaf tutulduğu derslerin toplam ağırlıklı puanlarının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile elde edilir. Tekrarlanan derslerde ise alınan en son not ortalamalara katılır. Elde edilen ortalamalar virgülden sonra iki hane olarak gösterilir ve her yarıyıl sonunda öğrencilerin ders izleme çizelgelerine işlenir. Kredisiz dersler not ortalamalarına katılmazlar. (2) Koşullu başarı durumu: a) Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not ortalaması, 2.00 ve daha fazla olan öğrenciler o yarıyılda DC ve DD aldıkları derslerden başarılı sayılır. b) Bir yarıyılın sonunda, yarıyıl not ortalaması 2.00'dan az olan öğrenciler o yarıyılda DC ve DD aldıkları derslerden başarısız sayılır. (3) Bir programın son yarıyılında yarıyıl not ortalaması 2.00 dan az olan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00 ve daha yüksek ise, bu öğrenciler DC ve DD aldıkları derslerden başarılı sayılır. (4) Her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması arası olan ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler onur öğrencisi, arası olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir ve izleyen yarıyılda öğrencilere dekan/yüksekokul müdürü tarafından imzalanmış olan onur belgesi ya da yüksek onur belgesi verilir. 7

8 Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz MADDE 32 (1) Yarıyıl sonu sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınav döneminden en geç bir hafta sonra veya Rektörlüğün belirlediği sürede ilgili birimlerce ilan edilir ve ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. (2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. İlgili birim başkanlığınca yapılan inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir. Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerine itirazda bulunulamaz. Mazeretler MADDE 33 (1) Sınavlara giremeyen ve uygulamalara katılamayan öğrenci, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, mazeretleri ilgili yönetim kurulu kararıyla geçerli sayılırsa, öğrencilerin bu hakları saklı tutulur: a) Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin kanıtları ya da belgelerinin, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. b) Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde sınavlara giremez, girdikleri takdirde aldıkları notlar geçersiz sayılır. Öğrencilerin raporlu veya izinli oldukları süreler derslere, uygulamalara veya laboratuarlara devamdan sayılmaz. (2) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır: a) Öğrencinin üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri veya tam teşekküllü askeri hastaneler tarafından verilen raporlarla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri, b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (2) numaralı alt bendi uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle Yükseköğretim Kurulu kararı ile öğrenime ara verilmesi, c) Mahallin en büyük mülki amirince veya yetkili bir amir ya da kurulca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Birinci derece yakınların ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi, d) Hüküm içeriği ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya bu sıfatın kalkmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumu, e) Öğrencinin herhangi bir nedenle askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, f) Öğrencinin tutukluluk durumu, g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer mazeretler. Mazeret sınavı MADDE 34 (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi çerçevesinde mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminden önce, yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı ise, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen bir ay içinde ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihlerde yapılır. Ancak, yaz dönemi eğitim öğretimi yapılacak birimlerde, mazeret sınavları yaz dönemi kesin kayıtları başlangıç tarihine kadar yapılır. (2) Mazeretin devam etmesi durumunda ise ilgili yönetim kurulunun kararına göre işlem yapılır. Öğrencinin yarıyıl not ortalaması bu sınavların sonuçlarına göre yeniden hesaplanır. Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. İzinli sayılma kayıt dondurma MADDE 35 (1) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma olanakları doğması ve ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği diğer nedenlerle azami öğrenim süresince toplam bir yıla kadar, ilgili yönetim kurulu kararıyla izin verilebilir. Ancak, bu izinlerle ilgili başvuruların, yarıyıl ders döneminin başlamasından itibaren ilk onbeş gün içinde yapılması zorunludur. (2) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebepleri bulunması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla azami bir yıla kadar kayıt dondurma işlemi yapılabilir veya izin verilebilir. (3) İzinli sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam ederler. Ancak, kayıt dondurma işlemi yapan öğrencilerden katkı payı Bakanlar Kurulu kararlarıyla tespit edilen usullere göre alınır. İzinli sayılan süreler öğretim süresinden sayılmaz. Bu durumda öğrenciler ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam ederler. Tek ders sınavı MADDE 36 (1) Mezun olabilmek için tek bir ders dışında bütün derslerini başarmış ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere başarısız oldukları bu tek dersin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları halinde, bu duruma geldikleri yarıyılın ya da izleyen yaz döneminin sonunda bir kez tek ders sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan en az CC veya G notu alan öğrenci başarılıdır. Başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi açıldığı dönemde tekrarlar. Ek sınavlar MADDE 37 (1) Öğrenciler iki yıllık ön lisans programlarını en çok dört, dört yıllık lisans programlarını en çok yedi, beş yıllık lisans programlarını en çok sekiz yılda tamamlamak zorundadır. (2) Ancak bu süreler sonunda, kayıtlı oldukları programlardan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda öğrencilerden derse devam koşulu veya önceden dersi alıp almama koşulu aranmaz. (3) Ek sınavlar, izleyen öğretim yılı başlamadan önce yapılır. Bu sınavların kimler tarafından ve hangi tarihlerde yapılacağı ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Ek sınav haklarının kullanılmasında herhangi bir aksama halinde, bu haklar ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni öğretim yılının ilk iki haftası içinde kullanılır. (4) Ek sınavlarda en az CC veya G notu alan öğrenci başarılı sayılır. Bu sınavlarda alınan puan tek başına yarıyıl sonu başarı puanı olarak kabul edilir. (5) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamama durumunda; 8

9 a) Ek sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beşe indiren öğrencilere bu dersler için, derslerin açıldığı birbirini izleyen üç yarıyılda, b) Ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olan öğrencilere bu dersler için, derslerin açıldığı birbirini izleyen dört yarıyılda, c) Ek sınavları almadan veya yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanınan ek sınavlara girmek için tanınan sürelerin sonunda üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak bu derslerden açılacak yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı verilir. (6) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde verilen haklardan yararlanan öğrencilerin, ek sınavlara girmek için kendilerine tanınan süre sonunda herhangi bir başarısızlık durumunda ilişiği kesilir. (7) Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler de, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ek sınav hakkını kullananlar veya sınırsız sınav hakkından yararlananlar sınav dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu maddede belirtilen haklardan yararlanan öğrenciler bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen haklardan yararlanamazlar. (8) Sınırsız sınav hakkı kullanılan derslerden en az CC veya G notu alan öğrenci başarılı sayılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kayıt Silme, İlişik Kesme ve Diplomalara İlişkin Esaslar Kayıt silme ve ilişik kesme MADDE 38 (1) Öğrencinin kaydının silinmesi için yazılı başvuruda bulunması veya aşağıda belirtilen durumlarda ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinir ve Üniversite ile ilişiği kesilir: a) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilememiş olması nedeniyle izleyen üçüncü yarıyılın başlangıcında, b) Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi gereğince tanınan ek sınav hakkını kullanmasına rağmen başarısız olduğu ders sayısı beşten fazla olması veya başarısız ders sayısı en çok beş olup, tanınan ek sürelerde başarısız olduğu derslerin sayısını üçe indirememesi, c) Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi gereği sınırsız sınav hakkını kullanma durumunda olan öğrencilerin toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara girmemesi nedeniyle bu duruma geldiği sınav döneminin sonunda, ç) İlgili disiplin yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması, d) Yabancı uyruklu öğrencilerin tanınan süre içerisinde Türkçesini yeterli düzeye getirememesi, e) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen koşulu sağlayamaması. (2) Mezun olma veya herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Öğrenimi bitirme MADDE 39 (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. (2) Öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için gerekli tüm derslerden geçer not almış olmasına rağmen genel not ortalaması 2.00 dan az olması durumunda, bu öğrenciye genel not ortalamasını yükseltmek için iki yıllık programlarda son iki yarıyıldan, dört ve beş yıllık programlarda son dört yarıyıldan diledikleri derslerden genel not ortalaması 2.00 olana kadar sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci bu hakkını dersin açıldığı yarıyılda, yarıyıl sonu sınav döneminde kullanır. (3) Bunlardan staj, bitirme çalışmaları, proje ve benzeri uygulamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. (4) Öğrenci, sınavına girmek istediği dersleri belirten dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın ders kayıt döneminde ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne verir. (5) İki yıllık programlarda toplam iki eğitim öğretim yılı, dört ve beş yıllık programlarda toplam üç eğitim öğretim yılı sınavlara girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve tekrar bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Çıkış belgesi ve diplomalar MADDE 40 (1) Dört yıllık öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara, alanlarına ilişkin lisans diploması, beş ve altı yıllık lisans öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara, alanlarına ilişkin yüksek lisans diploması, verilir. İki yıllık öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara, alanlarına ilişkin ön lisans diploması verilir. Ayrıca öğrencilere mezuniyet derecesi, öğretim programlarında bulunan tüm dersler, uygulamalar ve bunların ders saatleri, aldıkları projeler, laboratuarlar, bitirme tezi ve seminer gibi çalışmalar başarı puanları da belirtilmek suretiyle transkript verilir. (2) Genel not ortalaması aralığında olan öğrenciler onur, aralığında olan öğrenciler ise yüksek onur derecesiyle mezun olurlar ve bu dereceler diplomalarında belirtilir. (3) Gerektiğinde diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Her bir öğrenim düzeyi için diplomaların düzenlenmesi, şekli, ön ve arkasına nelerin yazılacağı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Diplomanın kaybı MADDE 41 (1) Diploma bir kez verilir. Diplomaların kaybı halinde, diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü ile Rektör tarafından imzalanır. Ayrıca soğuk damga ile mühürlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tebligat ve adres bildirme MADDE 42 (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. 9

10 (2) Üniversiteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adreslerinde değişiklik olması durumunda, adres değişikliğini başta Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlere bildirmemiş olan veya yanlış ya da eksik adres bildiriminde bulunan öğrenciler, kayıtlı mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır. Disiplin işleri MADDE 43 (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 44 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 45 (1) 5/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 46 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 47 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 10

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar.

Madde 4 Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Üniversiteye kayıtta Yabancı Dilde Yeterlik-Seviye Tespit Sınavı na katılırlar. ECZACILIK FAKÜLTESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1 Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 2 Bu Yönetmelikte hüküm

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir. Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27328 ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EBELĠK LĠSANS TAMAMLAMA PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24903 UFUK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

Çift Ana Dal Programı

Çift Ana Dal Programı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine;

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine; Lisans Yönetmeliği nde gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda yer almaktadır. Bu değişikliklerin mutlaka öğrenciler tarafından incelenmesi

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift ana

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine kayıt hakkı

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1-Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir lisans eğitim öğretimine

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) ĐKĐNCĐ BÖLÜM Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi Đngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 23 Mayıs 2007 / 26530 ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında uygulanacak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SINAV DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Değerlendirme Esasları Sınavlar MADDE 12 (1) Öğrenciler her

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS UZAKTAN EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz

Detaylı

YÖNETMELİK. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 19 Eylül 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26648 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge 23 Kasım 2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ

T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ ALMAN DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI EĞĐTĐM- ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi FEF Alman

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28707 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK 8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK Selçuk Üniversitesinden: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Senato: 28 Temmuz 2015 / 337-6 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce Marmara

Detaylı

YÖNETMELİK Hitit Üniversitesinden: HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Hitit Üniversitesinden: HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK Hitit Üniversitesinden: HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 03.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28104 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesinde uygulanacak yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin

Detaylı

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesine bağlı fakülte

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26326. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 26326. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı