I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER"

Transkript

1 I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER

2

3 SAFAHAT IN ÇOCUKLARI Dilek ÇETİNDAŞ* Giriş Toplumsal yapının temel öğelerinden olan çocuğun ruhsal yönden gelişmesinde, eleştiri yeteneğini kazanmasında, ahlakî değerleri benimsemesinde, zihninde iyi kötü ayrımının belirmesinde ve estetik güzellik arayışı noktasında edebiyat, çocuklara yol gösterici olabilmektedir. Son yıllarda ilgiyle takip edilen bir edebî saha olarak çocuk edebiyatı, duygu, düşünce, hayal ve olayların, çocuksu bir dil ve duyarlılıkla, daha basit bir kurgu içeriği ve eğitsel bir amaçla yazılması olarak tanımlanabilir. Dünya edebiyatlarında 16. yüzyıla gelene kadar, çocuklara hitap eden müstakil bir edebî anlayıştan söz edilemez. İlk kez bu yüzyılda çocuklara yönelik eser arayışları görülse de kilisenin onlar için dinsel yayınlardan başka bir şeye izin vermemesi bir süre sonra bu arayışların önünü tıkar. 17. yüzyılda gelişen imkânlar, çocuk edebiyatı da dâhil olmak üzere, edebî faaliyetleri zenginleştirmiştir. Victoria Çağı, basım tekniğinin ilerlediği, kitapların bollaştığı, ödünç kitaplıkların kurulduğu, gezici kütüphanelerin oluşturulduğu, okuma tekniklerinin geliştiği ve sanatsal faaliyetlerin arttığı bir dönem olarak dikkati çekmektedir. Eagleton, geniş bir kitleye, trende okunması amacıyla basılıp satılan ucuz popüler romanların daha geniş bir alıcı kitlesine ulaştığını söylerken bu dönemin özelliğini açıklamaktadır (Eagleton, 1985, 59). Halk kültüründen faydalanılarak hazırlanan eserlerse çocuk edebiyatı için ayrı bir kaynak olmuştur. Böylece bu dönemde yazılan eserler, efsaneler ve peri masalları ile çeşitlendirilmiş ancak daha önceki dönemlerden farksız olarak yine tematik açıdan yalnızca ahlakî gaye güden ürünler verilmiştir. 18. yüzyılda artan teknik imkânlar, kitap basımında ve okuyucunun kitaba ulaşımında hızı getirmiş, pek çok türde çeşitlenme olmuştur. Çocuğun birey olarak kabulü ve hümanizmin getirdiği değerler, edebiyatta da çocuk dünyasının varlığını belirginleştirmiş, çocukların yaşları, ilgileri ve zevkleri göz önünde bulundurularak eserler verilmesi gerektiği fikri ortaya atılmıştır. 19. yüzyılda bir önceki asrın ahlakî gaye taşıyan dürüstlük, iyilik, fedakârlık gibi temalarının yanında, duygulara hitap eden eserler verilmeye ve bilimkurgu, macera gibi türlerde seçenekler çoğalmaya başlamıştır. Serüvene dayanan, eğlenceli ve öğretici alanlara yöneliş, çeşitlenmeleri ve merakı artırarak 20. yüzyılda çocuk edebiyatını ayrı bir saha haline getirmiştir. Türk edebiyatının tarihsel seyri içerisinde çocuk edebiyatının yerine bakılacak olursa bireyselliğin gelişmesine paralel olarak 19. yüzyıldan itibaren bütünüyle bu alanın varlığından söz edilebilir. Dede Korkut Hikâyeleri başta olmak üzere, Türk ve Anadolu efsanelerinden gelen birikimle Osmanlı coğrafyasının çocukları, okumaktan çok dinlemeye yönelik eserlerle karşılaşmakta ve folklorik birikim olarak tekerleme, bilmece, öykü, masal gibi ürünlerle ilgilenmektedir. Klâsik edebiyat döneminde Nabi nin Hayriye si, Sümbülzade Vehbi nin Lütfiye si ve Doktor Rüştü nün Nuhbet-ül Etfâl adlı eserinde bulunan hikâyeler çocuk edebiyatına yönelik ilk eserler olarak kabul edilebilir. Tanzimat döneminde Şinasi ilk kez fabl örneklerini çevirir, daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci Fransızcadan çeviriler yaparlar. Servet-i Fünûn, Ara Nesil ve Fecr-i Âtî 871 * Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi

4 872 dönemlerinde çeviri faaliyetlerine devam edilir. Robinson Cruse, Güliver in Seyahatleri, Seksen Günde Devr-i Âlem, Arzın Merkezine Seyahat, Sefiller, Küçük Kadınlar gibi çok tutulan kitapların çevirileri bu dönemlere rastlar. İkinci Meşrutiyet devri, aydınların idealler devridir. Beklentileri yeni bir görüş, yeni bir nesil doğurmak olan aydınlar, çocuğun gelecek üzerindeki etkilerini bildikleri için çocuk edebiyatına yönelmişlerdir. Ali Nusret, Şura-yı Ümmet gazetesinde çocuk edebiyatı hakkındaki ilk yazıyı yazar. Satı Bey Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası nda çocuklar için müzik ve edebiyatın önemine değinir. Bu konudaki tartışmalar, yazarları ve şairleri çocuk edebiyatı kavramı üzerinde düşünmeye yönlendirir. Tevfik Fikret in Şermin i, İbrahim Alaaddin Gövsa ve Ali Ulvî Elöve nin şiirleri bu dönemin çocuk edebiyatına uygun eserleridir. Millî edebiyat dönemi ile sosyal fayda prensibi çerçevesinde hareket edilmiş, teşvik ve yönlendirme amacıyla Ziya Gökalp Kızıl Elma yı, Fuat Köprülü Mektep Şiirleri ni, Ali Ekrem Bolayır Çocuk Şiirleri ni yazmıştır. Düzyazılarda çocuk hedeflenmemiştir ancak kahramanlar bir uyanış ideali olarak genellikle çocuklardan seçilmiştir. Özellikle Ömer Seyfettin, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim bu alanda sayılmalıdır. Cumhuriyet devri ile birlikte inkılâplaşma sürecine girilmiş, dinamik nesil olan çocuklar ve gençler merkeze alınmıştır yılları arasında hızlı bir eğitim modernleşmesine gidilmiş, Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış, yeni alfabe kabul edilmiş, anaokulları açılmıştır. Devrin şartları estetik edebiyat yapmaya uygun olmadığı için, tarihî zemini dillendirecek eserler verilmiştir. Dünya klâsiklerinden ve tiyatrolarından çeviriler yapılmış, savaşlar döneminin ateşini canlı tutmak ve genç Cumhuriyet i kalabalıklara benimsetmek amacıyla tarihî romanlar yazılmış, geçmiş dönemlerden farklı olarak ansiklopediler hazırlanmıştır. Halide Nusret Zorlutuna ve Mahmut Yesarî dönemin ünlü çocuk edebiyatçılarındandır arası dönemde batıya yöneliş artmış, masallar modernize edilmiş, çoğu şair ve yazar olan eğitimciler, çocukların hem duygusal hem de didaktik açıdan zenginleşebilecekleri eserler vermişlerdir. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Eflâtun Cem Güney şiirleriyle çocuk edebiyatına katkıda bulunmuşlar; Orhan Veli, Nasrettin Hoca fıkralarını ve La Fontaine hikâyelerini tekrar modernize ederek çocuklara ulaştırmıştır. Düz yazı alanında Cahit Uçuk bu dönem çocuk edebiyatının önemli isimlerindendir arası dönemde içe kapanık ve güdümlü bir sanat anlayışının varlığından söz edebiliriz yılının Türkiye de de Çocuk Yılı olarak kabul edilmesi çocuk edebiyatına dair ileri bir atılım sağlar. Uzun süredir devam eden dergicilik faaliyetleri hız kazanır, kitapların kapak resimlemeleri daha dikkatli ve çocuk psikolojisine uygun olarak süslenir. Devrin şair ve yazarlarının eserleri çocuklara özel seçkiler hâlinde hazırlanır sonrasında akademik ve kuramsal çalışmaların hızlı bir şekilde başladığını görürüz. Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tarafından çocuklar için diziler hazırlatılır. Muzaffer İzgü ve Gülten Dayıoğlu çocuk edebiyatının en önemli temsilcilerinden ikisi olarak bu dönemde eser verirler li yıllara gelindiğinde faaliyetlerin daha da arttığını ve yayınevlerinin çocuklar için karikatürler, çizgi romanlar, seriler hazırladığını söyleyebiliriz. Çok çeşitli ve birbirinden farklı dergilerin de çocuk edebiyatı yayınları arasında takip edilme olanakları vardır. Tübitak ın desteklediği bazı çeviri ve telif çalışmalar ile çeşitli yayınevleri ya da yazar birlikleri tarafından komedi, drama, şiir gibi çeşitli alanlarda yapılan yarışmalar çocuk edebiyatının faaliyet alanını genişletmiş ve sahaya olan ilgiyi artırmıştır. 1 Tüm bu anlatılanlar göz önüne alındığında çocuk edebiyatının ülkemizde yeni yeni ilerlediğini ve ayrı bir edebî şube olarak görülmeye başlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu alandaki eserlerin çocukların ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek, dile dair bilinçlerini sağlamlaştırmak, algılamalarını güçlendirmek, kabiliyetlerinin farkına varmalarını sağlamak, estetik bir beğeni düzeyi oluşturmak, düş gücünü geliştirmek gibi işlevleri vardır. Çoğu şair ve yazarımız tarafından çocuk, gelecek dönemlerin bugünkü özü olarak kabul edilmiş ve toplumsal sorumluluk almaları gerektiği düşünülmüştür. Çocukların nesilleri değiştirecek güce sahip olduklarına inanan bu toplum mimarlarının, onlara ütopik bir ideal misyon yüklediğini de görürüz. Tevfik Fikret bu teorisyenlerden biridir. Onun Yeni Mektep düşüncesine göre, yeni insan ancak yeni bir eğitim anlayışıyla yetiştirilebilir. Okullarda sadece ders vermek yeterli değildir. Çocuklar zihinsel, bedensel, fiziksel ve kültürel sahaların her birinde en iyi biçimde yetiştirilmeli ve onları her alanda başarılı kılmak yeni mektep ve eğitimin görevi olmalıdır. Fikret in, oğlu Halûk u Avrupa ya göndermesi de bu idealinin şahsî hayatında cisimleşmesidir ancak Halûk eve dönen adam olmamıştır (Ayvazoğlu 2007: 87). Fikret in yeni adam ından sonra dimağı ve kültürüyle, eğitimi ve inancıyla ideal olarak kurgulanan bir diğer isim de Âsım dır. Mehmet Akif in Âsım ı hem bedenen, hem ruhen donanımlı; çağın bilgilerine ve tek- 1 Çocuk edebiyatının tarihsel seyri için şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Kemal Demiray; Türkçe Çocuk Edebiyatı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul Enver Naci Gökşen; Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız, Remzi Yayınları, İstanbul İbrahim Kıbrıs, Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Eylül Yayınları, Ankara M. Ruhi Şirin; Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul Alemdar Yalçın, Gıyasettin Aytaş; Çocuk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.

5 niğine hâkim; modern olanla geleneksel olanı kaynaştırmayı başarmış ve yerli kalmış bir neslin ruhî lideridir. Kurtuluş Savaşı nda kahramanlıklara imza atacak, gördüğü kusurlara gerekirse kuvvetiyle müdahale edecek ve vicdanı ile daima yerli kalacak olan Âsım, Âkif in milliyet ve inkılâp, din ve mistiklik dâvalarına çevrilmiş olarak çok cepheli bir karakter taşıyan idealizmine uyar (Topçu 1961: 49). Mehmet Âkif, edebiyatın bir vatanı olduğuna ve bu nedenle gerek dili gerekse temalarıyla millî olması gerektiğine inanır. Onun edebiyatı edepli olmalı ve fakirin üzerindeki libasa benzemelidir. (Erişirgil 1986: 49) Âkif, sosyal duyarlılığa sahip bir şair olarak, ateşler devri diyebileceğimiz millî savaşlar döneminde halka bir kuvvet vermek, uyuyan iradeyi uyandırmak için çocuklara ve gençlere yönelmiş, onların içlerindeki kahramanlığı dışarı çıkarmalarını sağlamaya çalışmıştır. Bütün olarak çocuklara yönelik olmamakla birlikte şiirlerinin bir kısmında çocukları konu edinmiş ve çocukların ahlaksal gelişmelerine yardımcı olacak şiirler yazmıştır. Âkif, çocukların bir hayat tarzı olarak adaletsizliğe ve eşitsizliğe öfke duyan; millî birliğe bağlı; pozitif ilimlere hâkim olmakla birlikte özünü kaybetmeyen; çağın değerlerini kendi ahlak anlayışına uydurarak yerli bir medeniyet doğurabilen dinamik birer insan olmalarını istemektedir. İleri görüşlü, açık fikirli, bedenen sıhhatli toplumsal bireyler yetiştirmek amacında olan Âkif, Köse İmam da söylediği Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar! İhtiyarlar, karılar bir de küçükler; bunlar Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan; Yoksa insanlığı bilmem nasıl anlar insan? (Safahat, 118) Bu sözlere canı gönülden inanmış, insanı anlamanın yolunun çocuklardan geçtiğini savunmuştur. Âkif, hüneri ancak samîmiyyeti (Safahat, 3) olan Safahat ta çocuklara özel bir önem verir. Onun eserinde çocuk üç türlü görülür: 1. Hikâye Kahramanı Olarak Çocukların Seçildiği Şiirler Mehmet Âkif, halkın içerisinde canlı olarak vardır. Seçtiği kahramanlar da sokağın canlı insanları ve daima çevremizde görebileceğimiz gerçek şahıslardır. Mensur şiirlerinin kahramanlarının çoğunluğunu çocuklar oluşturur. Bu şiirlerde yılları arasındaki elli yılın problemlerini anlatır (Uç 2000: 151) ve tematik vurguya göre kahramanına roller biçer. Çocuklar evde, sokakta, okulda çeşitli vesilelerle okuyucunun karşına çıkarlar: Aile Başlasın terbiyeniz, âilelerden oğlum. Sâde hürriyeti i lân ile bir şey çıkmaz; Fikr-i hürriyeti hazm ettiriniz halka biraz (Safahat, 118) Diyerek, toplumsal huzuru bireylerin şahsında arayan ve sosyal bir kurum olarak aileye çok değer veren Âkif, ailenin gerek eğitim, gerek yetiştirme ve gerekse sosyal hayattaki çarpıklıklarının çocukları olumsuz yönde etkilediğini düşünür. Hem sosyal bir hiciv niteliği taşıyan hem de aile hayatını konu edinen Meyhane şiirinde de ailenin çocuk üzerine etkisine değinir. Şiirin çocuk kahramanları Necip ve İffet in babası, bütün parasını içkiye harcayan, çocukları ile ilgilenmeyen ve onları kötü koşullar altında yaşatan biridir. İffet, sarhoşun kızı diye anılmakta ve bu nedenle kimseyle evlenememektedir. Necip ise daha zor durumdadır. Çünkü babası kalfaya para vermediği için okuldan atılır, üstüne üstlük gururu da yaralanmıştır. Üç gün boyunca evde ağlayarak babasını bekler ancak babası gelmez. Anneleri her şeye sabretmesine rağmen oğlunun çok sevdiği okulundan kovulması sabır bardağı taşıran son damla olur. Kadın bir gece yarısı ayyaş kocasını arar ve meyhanede bulur. Orada sarhoşlar içinde derdini anlatmaya çalışır ancak kocası kadına hakaret ederek, herkesin içinde onu boşar. Bunun üzerine kadın bayılır ve gubarından sönüp gitmiş ocaklar yükselen (Safahat, 32) meyhane bir ailenin daha çöküşüne neden olur. 873

6 Akıl Modern bilimlere inanan, aklı kullanmanın gerekliliğinden her zaman bahseden, çalışmayı ve ilerlemeyi insan olmanın bir gereği olarak kabul eden Âkif, iyi vatandaş olmak için aklı yararlı işlerde kullanmak gerektiğini savunur. Çocuklara gelecek adına sorumluluk yüklemek, onlara güvenmeyi gerektirir. Âkif de çocuklara güvendiğini göstermek için mensur bir hikâyeden yararlanır. Aklın yaşta değil, başta olduğuna ve dilin gücüne dikkati çektiği bu hikâye Dirvâs tır. Şam da Hişam devrinde üç yıllık bir kıtlık olur. Ölüleri dağlarda tepelerde kalan halkınsa artık tahammül kalmamıştır. Kabilelerden heyetler toplanır ve bu heyet Hişam ın sarayına gitmeye karar verir. Kendilerine sözcü olarak çocuk yaştaki Dirvâs ı seçerler. Heyeti kabul eden Hişam, olanca yaşlı varken Dirvâs ın konuşmasına sinirlenir: Der: Sus a çocuk, büyük dururken, Söz sâdır olur mu hiç küçükten? Dirvâs o zaman kelâmı tekrâr Teshîr ile der: Nedir bu âzâr! Mikyâsı mıdır zekâvetin sin? Dirvâs ı çocuk mu zannedersin? Bir dinle de sonra gör çocuk mu? 874 Dirvâs sultanın kendisini dinlediğini görünce cesaretle Hişam a sorar. Nerden buldun bu ihtişâmı? Halkın mı, senin mi, Hâlik ın mı? Allâh ın ise eğer bu servet, Bizler de onun kuluyken, elbet Bir pay talebinde hakkımız var İnsâf olamaz bu hakkı inkâr. Halkınsa şu bî-nihâyet emvâl; Ver, etme hukûk-ı gayrı pâmâl. Yok; böyle de olmayıp da kendi Mâlin ise çünkü fazla- şimdi Bî-vâyelere tasadduk eyle Dördüncüsü varsa haydi söyle! (Safahat, 102) Bu sözler karşısında Hişam çok etkilenir ve cevab-ı redde kuvvetinin olmadığını söyler. Din Doğrudan doğruya Kur an dan alıp ilhâmı, Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm ı (Safahat, 402) Diyerek çocuklara dinin yolundan ayrılmamalarını tembihleyen kalem mücahitlerinden Mehmet Akif, Mezarlık şiirinde dinin yatıştırıcı etkisinden ve hayatın hikmetlerinden söz eder. Şair bir gün Eyüp te dolaşırken yolu mezarlığa düşer. Duygulanarak bir mezar taşının yanında oturur. Derken adeta oradaki sessizliği büyüleyen bir ses duyar. Servileri vecde getiren, taşlara lisan veren (Safahat, 39) bu sesin sahibi bir mezarın başında Mülk Sûresi ni okuyan küçük bir hafızdır. Yanındaki annesi gözyaşları içinde çocuğunu dinlemektedir. Âkif, gördüğü manzara ve duyduğu ses karşısında hayranlığını gizleyemez. Bu güzel sesli küçük çocuk Âkif için hayatın timsalidir. Mezar ise ölümü gösteren bir tablodur. Hayat ile ölümün bu kadar yan yana oluşu şairi derinden etkiler ve bunun yaşayanlar için bir ibret olması gerektiğini düşünür. Çocuk hayâta, o makber de mevte bir levha. Tezâd-ı kudreti gör: Bak şu levh-i zîrûha! (Safahat, 40)

7 Ölüm İnancı çok sağlam bir şair olarak Mehmet Âkif, ölümü sorgulamayan ve ona güzellikleri ile bakmaya çalışan bir şairimizdir. Ecel korkusu, bu hayatta ideali olmayan insanların kârına düşer. Oysa hedeflenen yeni nesil, ölümle birlikte anılacaktır: Çocuklar koşuyor, aç çıplak, Cebheden cebheye arslan gibi hiç durmayarak. Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile; Yüzgöz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyle! (Safahat, 409) Âhiret Yolu, ölümü anlatan bir şiirdir ve ölüm acısının geride kalanlarda görünen tarafı ile ölen için başlayan yeni yolun çelişkisini anlatır. Şiir, eski ve basık tavanlı bir mahalle evinin iç kapısının yanında duran bir tabut için son görevlerin ve duaların yapılışının tasviriyle başlar. Fatiha nın okunmasından sonra imam helallik ister ve ahali helalliği verir. Bunun ardından ölünün akrabaları ağlaşırken, komşulardan biri beş yaşındaki Remziye ye babasının öldüğünü söyler. Göründü cumbada baktım ki tombalak, sarışın, Sevimli bir küçücek kız Beşinde ancak var. Donuk yanakları üstünde parlayan yaşlar, Zavallının eriyen rûh-i bî-günâhı idi. Benim o mersiye yâdımda ağlıyor ebedî (Safahat, 125) Âkif, babasının ölümüyle yetim kalan bu çocuğun gözyaşlarından etkilenir ve ölümün yalnız başına hesaba çekilen ruh kadar, geride kalanlar için de azaplı olduğunu söyler. Sosyal Hayat Sanat anlayışına paralel olarak toplumdan ve halktan hiç kopmayan Âkif; sokağa, gündelik hayata ve insanlık hallerine dair hemen her durumu ustaca yansıtır ve hatta devrin hayat görüşü ve sosyal hayatı ile ilgili bilgileri, folklorik unsurları da kullanarak bir dekor havasında okuyucuya sunar. Canlı ve parlak tasvirleri ile gerçek bir bayram havasını hissettiren Bayram şiirinde çocukların dünyasına giren Âkif, bayramı adeta bir çocuk coşkusu ve sevinci ile okuyucuya aksettirir. Nevmîd düşen kalbe ümîd-âver-i can (Safahat, 41) olan bayramda her çehre şen ve mutludur. Âkif, bayramın ilk günü hava uygun olmadığı için dışarı çıkmamış, ikinci gün havanın açılması ile Fatih e gitmek, hem oradaki hareketi görmek hem de arkadaşlarını ziyaret etmek istemiştir. Fatih te bayramların çok eğlenceli olduğundan bahseden Âkif, o dönemin bayram kutlamalarıyla ilgili olarak çeşitli bilgiler sunar. Gelin de bayramı Fâtih te seyredin, zîrâ Hayâle, hâtıra sığmaz o herc ü merc-i safâ, Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan Tutun da, tâ dedemiz demlerinden arta kalan, Asırlar ölçüsü boy boy asâlı nesle kadar, Büyük küçük bütün efrâd-ı belde hepsi de var Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar İçinde darbuka, deflerle zilli şakşaklar. Biraz gidin: Kocaman bir çadır Önünde bütün, Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var? Caponya dan gelen, insan suratlı bir canavar! Geçin: Sırayla çadırlar. Önünde her birinin Diyor: Kuzum, girecek varsa, durmasın girsin. Baloncular, hacıyatmazcılar, fırıldakçılar, Horoz şekerleri, civ civ öten oyuncaklar; 875

8 Bu kâinât-ı sürûrun içinde gezdikçe, Çocukların tarafındaydı en çok eğlence (Safahat, 42 43) Çünkü annelerinin yanında süslenip de bayram alana gelen mini mini çocuklar, bayram alanını başka bir sevinç şenliğine çevirmekte ve insanlara bayram tadını tam manasıyla hissettirmektedirler. Halkı ve devrin sosyal hayatını canlı biçimde aksettiren bu şiirde Âkif, çocukların edebiyatında sıklıkla yer eden bir halk kültürü ürünü olarak tekerlemeden de faydalanır: Deniz dalgasız olmaz, Gönül sevdasız olmaz, Yâri güzel olanın Başı belâsız olmaz! Haydindi mini mini mâşallah Kavuşuruz inşâllah (Safahat, 44) 876 Şiirin sosyal mesajı son kısımda gelir. Yaşlı bir kadının yanında gür kaşlı, uzunca saçlı, güzelce bir kız çocuğu ağlamaktadır. Ninesine evlat belası olan bu yetim kız da diğer çocuklar gibi salıncağa binmek istemektedir. Ancak paraları olmadığından ninesi salıncakçıdan onu bedava bindirmesini ister. Salıncakçı bu teklifi kabul eder ve yaşlı kadın sevinerek salıncakçıya dualarda bulunur. Şiirleri genelde mutsuz sonla biten Âkif in kahramanlarını acımasızlarla karşılaştırdığını söyleyebilecekken, bu şiirde yetim kız da mutlu olmuştur. Çünkü bayram şiirinde bir çocuğun ağlamasına şairimizin gönlü razı olmamıştır. Âmin Alayı, şiirinde gündelik hayata dair bir törenden bahsedilir. Okula yeni başlayan çocukların mekteplerine alışmaları için yaptıkları bir uygulama olarak adlandırabileceğimiz Âmin Alayı nı Âkif, oldukça canlı biçimde tasvir etmiş ve yine çocukların istikbali taşıyacaklarına olan inancını tekrarlamıştır. Şiirde, alayın en önünde rahlesi kucağında bulunan dokuz yaşında melek yüzlü bir çocuk vardır. Onu bir faytonda gelen iki güzel çocuk izlemektedir. Onların arkasından da kalabalık bir çocuk grubu şiire girer. Çocuklar zaman zaman vecd içinde ilahiler söylemektedirler ve bu ilahiler o kadar güzeldir ki melekler gökyüzünden onlara âminleri ile eşlik etmektedirler. Bu öyle bir gençlik kervanıdır ki geleceğe uzanmaktadır, bu nedenle de önünde ne geçmiş ne de bugün duramayacaktır. Halk onların yanında olmalı, ilerleyişlerini seyretmeli ve desteklemelidir. Çünkü bu ağlayan millete istikbal yolunu bu gül simalı çocuklar açacaktır. Bu bir ketîbe-i ma sûmedir ki, ey millet: Selâma durmalısın şanlı rehgüzârında; Bu bir cenâh ki: Âtîde bir ufak hareket Yapıp cihanları oynatmak iktidarında Gelir de saye-i imdad-ı Hak ta bir gün bu, Girer diyâr-ı meâliye doğrudan doğru Bu ancak işte, eğer varsa, şanlı bir ordu (Safahat, 132) Bu başlık altında değerlendirebileceğimiz bir diğer şiir Hürriyet tir. Meşrutiyet in ilanından iki gün sonrasının gözlemlerine ve şairin geleceğe dair umutlarına dayanan bu şiirde Âkif, kurtuluş olarak gördüğü yeni nesle ilerlemelerini öğütler. Şiirin ilk bendinde beyaz entarisiyle bir kız çocuğunun, hürriyeti kuşanarak şafağı bile neşelendirdiğini anlatır. İkinci bentte de tostopaç ve afacan bir oğlan çocuğu, kabına sığamamakta ve istikbal bayrağını sevinçle taşımaktadır. Melâl devri artık geçmiştir ve istikbal fethedilecektir. Babaları Yemen de olan bu iki kardeşe dedeleri seslenir. Çocuklar sevinçle koşmaktadır. Okuldan çıkan her çocuk yaşasın sesleriyle elinde bir hürriyet meşalesi taşımaktadır. Ahmet ve kardeşi de buna heveslenmiş, o çocukların yanına gitmektedir. Derken alkış geliyor; sonra da nevbet nevbet, Ya Vatan Şarkısı, yahut ona benzer bir şey Okunup her köşe çın çın ötüyor hey gidi hey Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün Şu sokaklarda bugün dalgalanan ruhu görün (Safahat, 82)

9 Toplumsal Eleştiri Toplumdan özellikle gençlikten çok umutlu olmasına rağmen büyük medeniyetler tesis etmiş olan bir milletin mazisi ile hali arasındaki farklılıklar, Âkif e zaman zaman kızgın ve bezgin adam eleştirileri yaptırır. Âkif gayretsiz, himmetsiz kişiye ve topluma kızar, vazifesini yerine getirmesi için eleştirir. Çözülen hatta ölen millet-i merhume yi diriltmek ister. (Uç 2000: 153) Bu nedenle de toplumsal eleştiriye sıklıkla yönelir. Eğitim ve toplum hayatına dair yazdığı, çocuk kahramanlı şiirlerinden ilki şairin Halkalı Ziraat Mektebi nde öğretmen iken bizzat şahit olduğu acıklı bir olaya dayanır. Âkif, Hasta şiirinde verem hastası olan, kimsesiz Ahmet in macerasını hikâye eder ve şiirin başında verdiği açıklama ile de bunun gerçek bir vaka olduğunu belirtir. Ahmet in anne ve babası o çok küçükken ölmüştür ve geride kalan tek yakını olan küçük kardeşi de abisinin okuyup, evlerine bakmasını beklemektedir. Oysa ciğerleri çürümüş olan Ahmet, artık yaşam şansını da kaybetmiştir. Şiirin ilk tenkidi doktorlara gelir. Dikkatli tetkikler yapmadan, hatta hastayı soymadan dinleyerek şifahî biçimde hastalık tespit eden doktora Âkif: - Bence, doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz; Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyetsiz. Sâde bir nezle-i sedriyye mi illet? Nerde! Çocuğun hâli fenâlaştı şu son günlerde (Safahat,.9) Diyerek çıkışır. Bunun üzerine doktor çocuğu çağırır ve Ahmet, Rengi uçmuş yüzünün, gözler çökmüş içeri; Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cebheyi yandan sıkmış; Fırlamış alnı, damarlar da beraber çıkmış! Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-i şebâb; O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bît ab! O dudaklar morarıp kavramış artık derisi; Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi! Kafa bir yük kesilip boynuna, çökmüş bağrı; İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı (Safahat, 10) bir halde içeri girer. Doktor teşhisi verem olarak koyar ve çocuğun, tebdil-i hava bahane edilerek okuldan uzaklaştırılmasına karar verilir. Bu acımasızlığa da okuldaki çocukların sağlığı bahane edilir. Ahmet, üç yılını geçirdiği okulundan öleceği için gönderileceğini anlar ve durumunu sitemli bir tevekkülle kabul eder. Ahmet, hayatın acımasızlığı ile yıkılmış ve umutlarını kaybetmiş bir hâlde, iki vicdanlı arkadaşı tarafından istasyona giden bir faytona bindirilir. Hasta, herkese ve her şeye küskün olarak, kendisine ölmek için bir yer vereceklerinden emin olduğu Gureba ya gitmeye karar verir. Sosyal bir eleştiri olarak değerlendirebileceğimiz ikinci şiir Küfe dir. Şair İstanbul un kirli sokaklarından şikâyet ederek yürürken, bir çocuğun hırsla yerdeki küfeyi tekmelediğini görür. Adının Hasan olduğunu öğrendiğimiz bu çocuğun babası sekiz yıl bu küfe ile hamallık yapmış, daha sonra ölmüştür. Annesi oğluna tavsiyeler verir. Şair de çocuğa nasihat etmeye çalışır. Ancak hayatın hıncını küfeden çıkaran Hasan a ne annesinin ne de şairin tavsiyeleri kâr etmektedir. Kaderi babası gibi hamallık yapmak olan Hasan, hayata karşı tepkilidir. Şair bu genci unutup hayatına devam eder. Derken bir gün Fatih te kızını gezdirirken, Hasan ı ihtiyar bir adamın yanında hamallık yaparken görür. Çocuğun bu hali şaire çok dokunur ve bir kıyaslamaya girişir. Okuldan çıkan çocuklar evlerine neşe içinde giderlerken ve biraz sonra belki de oyunlarına koşacaklarken, küçük yaşta ailesinin sorumluluğunu yüklenen bu zavallı çocuk cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak (Safahat, 75) bir biçimde uzun yıllar o küfeyi taşımaya devam edecektir. 877

10 2. Mehmet Âkif in Çocuklara Öğütler Verdiği Şiirler: Adalet Çocuklara adalet duygusunu aşılamak yegâne amaçlarından olan Mehmet Âkif, adalet ve doğruluğun simgesi olarak görülen Hz. Ömer in bir kıssasına başvurarak çocuklara seslenir. Bu kıssada yaşlı bir kadın, günlerdir aç olan torunlarına bir tencerede taş kaynatmaktadır ve açlıktan ağlayan çocukları bu şekilde susturmak istemektedir. Hz. Ömer bir gece şehri dolaşırken bu kadını görür ve neden halifeye gitmediğini sorar. Kadın halifeye kızgındır: - Ya ben yetîm avuturken, Emîr uyur mu gerek? (Safahat, 85) diyerek, Hz. Ömer in görevlerini yerine getiremediğinden şikâyet eder. Kadını haklı gören ve çok utanan Halife, ambara gelip un ve yağ alarak tekrar o yollardan teyzenin yanına varır. Kimliğini açık etmeden, yarın şehre gelmesini, bir yolunu bulup ona nafaka bağlatacağını söyler. Ertesi gün kadın gelir ve dün karşılaştığı kişinin Hz. Ömer olduğunu anlar. Halife ona maaş bağlatır ve af diler. Yaşlı kadın da adalet üzerine devam ettiği sürece onu affettiğini söyler. 878 Azim Bu şiirde şair, azmin önemine vurgu yapmaktadır. Ancak azim kıymetli şeyler için gösterilmeli, değersiz şeyler için mesai boşuna harcanmamalıdır. İnsan eğer istediği şeylerin peşini yılgınlıkla bırakırsa sonunda mutsuz olur. Sadi nin bir eserinden telmihen Azim şiirinde şair, evladını kaybeden bir babanın çocuğunu arayış mücadelesine değinir. Herkesin bulamazsın demesine rağmen, baba çakıl taşlarındaki izlerin dahi peşini bırakmamış ve uçsuz bucaksız çöllerde evladına kavuşmuştur. Aldatsa da tahmînimi binlerce heyûla Azmimde fütur eylemedim ye si bıraktım Madam ki dünyadadır elbet bulacaktım Kumlarda yüzüp, zumetin a makına daldım Hep ruh kesildim, ne boğuldum ne bunaldım (Safahat, 58) diyerek azmin önemine değinmiş ve nihayetinde o azim sayesinde evladını bulmuştur. Bu durumu bir ibret olarak kabul eden Akif, okuyucularına ümitsizliğe düşmemelerini ve mücadele etmelerini tembihlemektedir. Ye sin sonu yoktur ona bir kerre düşersen Hüsrana düşersin çıkamazsın ebediyen Mahkûm olarak ye se şu biçare peder de Evladını şayet o karanlık gecelerde Vaz geçmiş olaydı aramaktan ne bulurdu Elbet biri candan, biri cânandan olurdu (Safahat, 59) diyerek öğüdünü vermektedir. 3. Mehmet Âkif in Kendi Çocukluğunu ve Yakınlarını Konu Aldığı Şiirler Safahat ın ilk kitabı Fatih Camii nde şair sekiz yaşında iken babası ve kardeşi ile gittiği namazları hatırlar. Camii de çocukluğun verdiği şımarıklıkla hasırlar üzerinde koşuşunu anlatır: Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: Bu gece, Sizinle câmie gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin amma namazda uslu durun; Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun! Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi. Namâza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi, Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzâde, Ne âşıkane koşardım hasırlar üstünde! (Safahat, 6 7) Hüsrân-ı Mübîn şiirinde okula başladığı günü anan şair şunları söyler: Başlattığı gün mektebe, duydum ki diyordu Rahmetli babam: Âdem olur oğlum ilerde

11 Annemse oturmuş paşalıklar kuruyordu Ademliği geçtik, paşalık olsun o nerde? Âmâli tezâd üzre giderken ebeveynin, Hep böyle harâb olmada etfâl ara yerde! (Safahat, 123) Şairin dört yaşında ölen yeğeni için yazdığı Selmâ şiiri oldukça dokunaklıdır. Bir aile faciası olarak değerlendirebileceğimiz bu şiirde Âkif, zor bir iş gününün sonunda biraz dinlenirken, annesinin kendisini çağırdığı haberini alır ve eve koşar. Emine Hanım oğlunun boynuna sarılır ve ağlayarak: - Görme, Âkif im, çocuğu! Senin değil, yedi kat ellerin yanar ciğeri, Ölüm döşekleri üstünde görse yavrucuğu. Şükür, bugün azıcık farklıdır, diyorduk dün O pembe pembe yanaklar kireç kesildi bugün! (Safahat, 49) Der. Selma nın artık mukadder olan ölümü daha öncesinde dört kez ölüm acısı görmüş annesini de derinden etkilemektedir. Emine Hanım, kızının durumuna da üzülür. Âkif kız kardeşini teselli etmek için hastanın odasına çıkar ve orada ana kızı ayrı ayrı yataklarda görür. Ancak Selma nın durumu hiç iç açıcı değildir. Ne manzaraydı ki bir kuş kadar uçan o melek Dururdu bî-hareket, kol kanad kımıldamıyor! Gözünde nûr-ı nazar titriyor hemen sönecek Dudakta nâtıka donmuş; kulak söz anlamıyor! Türâb rengine girmiş cebîn-i sîmîni; Ölüm merâretini duydum öpünce leblerini! (Safahat, 51) Dese de kardeşine destek vermek için, onun hastayı rahat bırakması gerektiğini söyler, hatta kızar. Daha Âkif in lafı bitmeden kız kardeşi yavrusunun öldüğünü feryat ile duyurur ve bu acı çığlık şairin kulaklarında kalır. Âkif, idealini kurduğu nesle ve insanlara daima anlayış ve sevecenlikle yaklaşmıştır. Kendisi de aslında çocukları için iyi bir babadır. Çocuklarını konu ettiği şiirlerde sıcak bir dil kullanışı ve onların dillerini aksettirişi, çocukları ile ilgili bir baba olduğunu göstermektedir. Bebek yâhud Hakk-ı Karâr şiiri Âkif in çocukları ile birlikte yaşadığı bir maceranın şiiridir. Kızları Feride ile Cemile nin hotozlu bebek ısrarlarına dayanamayarak onlara kiraz dudaklı, üzüm gözlü, inci dişli (Safahat, 136) iki edalı bebek alır ve kızlar bebeklerini çok severler. Hatta kafaları yemek sofrasına düşecek kadar uykuya dayanamayan kızlar, bebekleriyle oynamak için o gece uyumak bile istemezler. Bebeğini beşiğe koyan ve onu uyutmak isteyen Feride, bebeğin gözlerinin kapanmaması üzerine onu dövmeye başlar ve nihayetinde bebek kırılır. O artık: Bir kafes gibi kalmış o kuş bakışlı gözü Başında saçtan eser yok, ayak topal, kollar Omuzdan oynamıyor, kim bilir ne illeti var? O kanlı canlı bebek şimdi işte bir kötürüm (Safahat, 138) 879 olmuştur. Bebeğini kıran ve oyuncaksız kalan Feride, ablasının bebeğine sahip olmaya çalışmaktadır. Feride nin bebeği almak için yaptıklarına Âkif şahit olur ve kızının mızıkçılığını seyreder. Çocuk psikolojisini ve lisân-ı halini çok güzel biçimde örnekleyen bu şiir, aruz vezninin çocukların konuşma tarzına tatbikinin çok güzel bir örneğidir. (Tansel 1945: 39) Çocuklara isimli şiirinde de, eleştirel bir nasihat göze çarpar. Mehmet Âkif üslûbunun iyi bir yansıması olan bu küçük şiirde, şair, çocuklarına şöyle seslenir:

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık

dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık demeyin kocaeli şehir-kültür: akçakoca, gazi süleyman paşa

Detaylı

MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ

MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ * (Bu bildiri Uluslararası "3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Âkif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzâde Sempozyumnda (MAE Ü. 15-18 Ekim

Detaylı

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ Osman AKANDERE* Giriş İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy un tek oğlu olan Emin Akif Ersoy,

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Yrd. Doç. Dr. Rıza BAĞCI Can ŞEN Manisa-2012 Vefâtının 50. Yılında

Detaylı

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN.

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN. DİLDESTE Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ Fatsa Anadolu Lisesi Adına Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Zekiye ŞAHİN Leyla ERİŞ YAYIN KURULU Zekiye ŞAHİN, Leyla ERİŞ, Betil İrem TEMİZ,

Detaylı

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Stres 19 19 20 Tükenmek 26 27 28 38 39 Editörler 1 İlkin Doç. Dr. Adem EFE AKSU Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Şu an

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling

3 Nazım Payam Temas ve tutku. 6 A. Vahap Akbaş Dağı özleyen adamın şiiri. 7 Kalender Yıldız Şairler. 8 İsmail Aykanat Unique darling ÜÇ AYLIK KÜLTÜR ve SANAT DERGİSİ Yıl : 16/ SAYI63 İZZETPAŞA VAKFI ADINA SAHİBİ ve YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ NİHAT ERİŞ Genel Yayın Yönetmeni NAZIM PAYAM Tashih MAHMUT BAHAR Röportaj Yrd. Doç. Dr. TANER NAMLI

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Telmih Sanatının Âsım'da Đşlevsel Kullanımları Üzerine Orhan BALDANE Ege Üniversitesi, Edebiyat

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ

Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ HAZIRLAYANLAR: 10/B Sınıfı Proje Grubu Ayşegül ÖNSOY Cansu KOPARAN Damla GÜLENLER Didem KAYA Miray EREN Simge ŞENGÜN DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat LALE DEVRİ nde Bir Şair: NEDİM KARAMANOĞLU MEHMET BEY ve Fermanı [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde

Detaylı

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2012 AKADEMĐK YILI BAHAR DÖNEMĐ TÜRK DĐLĐ II (TUR182) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: OKT. CELAL CAN ÇAKMAKCI 20-26 Şubat Haftası Ders Notları Konu:

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 6 MART-NİSAN 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Omuzlarımız hisar, başlarımız burç yurda, Can vermeye and içtik hepimiz bu uğurda!.. 2 İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 39 Ekim 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hasan Tomuk / Sohbet Odası İbrahim Akkurt / Sohbet Odası Gül Baksu/ İçimizden Biri Şehremaneti 3 Nisan 1930

Detaylı

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI

AHMET POYRAZ İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY. CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI RÖPORTAJ Çekmeköy Belediyesi Aylık Kültür Sanat Dergisi MART 2015 Sayı:4 CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ Prof. Dr. İBRAHİM KALIN MUAZZEZ ERSOY Sahnelerin kraliçesi TARAFLI TARAFSIZ HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUSTAFA KUTLU NUN HİKÂYELERİNDE KADIN Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY *

ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ABDURRAHİM ÖTKÜR VE İZ ROMANI ÜZERİNE Özgür AY * ÖZET Bugün yaklaşık 250 milyonu aşan bir nüfusa sahip Türk toplumu arasında köprüler kurmak, ilişkileri canlı tutmak ülke olarak ilk hedefimiz olmalıdır.

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı