MÜHENDİS v e M A K i N A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİS v e M A K i N A"

Transkript

1 ENPIS m

2 ARALIK : SAYI : SENE : MÜHENDİS v e M A K i N A T. M. M. O. B. Makiiıa Mühendisleri Odasının Neşir Organıdır AYLIK SINAİ İŞLETME MECMUASI Sayısı : 2,50 T.L. 6 Aylık : 15 T.L. 1 Yıllık : 25 T.L. MÜHENDİS ve MAKİNA Makine Mühendisleri Odası adına Sahibi : Mustafa SEYREK Yazı İğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür : Yelman GAZtMtHAL Neşriyat Müşavirleri Aralan SANIR Orhan ACARLAR Doğan BURAT * Teknik Sekreter : Ca lar YASAL Adres: Mühendis ve Makina Mecmuası Hanımeli Sok. 19/4 Tel: Sıhhiye - Ankara İlân şartları: ön kapak : 500 T.L. Arka kapak : 400 Kapak içleri : 300 Tam sayfa : 250, 1/2 sayfa : 150 1/4 sayfa : 100 İs verme ilânları yarım sayfaya kadar maktuan : 100 T.L. tlânlardan mes'uliyet kabul olunma2. Klişe masrafları ilân sahibine aittir. Tek renk klişe cm 1 10 Krş. Renkli ânlar için hususi tarife uygulanır. Yazı kabul şartları Mecmuada Ekonomik, Teknik ve Sosyal yazılar yayınlanır. > Gönderilecek yazılar daktilo ile iki nüsha yazılmalıdır, t Şekiller temiz ve çini mürekkebi ile çizilmiş olmalıdır, t Fotoğraflar parlak kâğıda basılmalıdır. Gönderilen yazılar neşrolunsun vaya olunmasın iade edilmezler. Neşrolunan yazılara ödenecek ücret, yazıların neşrinden sonra tediye olunur. Makalelerde serdedllen fikir ve mütalâalar imza sahibine ait olup mecmuayı temsil etmezler. İktibas hakkı serbest bırakılmış olan yazılarımız ancak kaynak gösterilerek alınabilir. Mecmuada neşredilmiş oları makaelerden fazla miktarda isteyenler bir &y içinde müracaat etmelidirler. İlave makale Ücreti : 10 adede kadar 200 er kuru» 60 " " " " 100 Daha yukarısı 75 " Rüzgârlı Matbaa, Ankara ) İÇİNDEKİLER DEMİRYOLU VASITALARINDA HAVALANDIRMA VE KL1MAT1ZASYON 3 Çev: Ahmet KOBAK SU BORULARINDA KOROZYON 5 Rolf ELIASSAN James C. LAMB III BAKIM MASRAFLARININ LİMİTİ 12 Çev. Coşkun KÜLÜR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE KARBONDİ- OKSİT TÜPLERİ 17 A. Fikret UĞUZ PÜLVERİZE KÖMÜRÜN HAVA İLE NAKLEDİLMESİ 26 Şükrü DEMİREL PARK1NSON KANUNU VEYA İLERLEME PEŞİNDE 31 Mühendis ve Makina Mecmuası MAKİNA Mühendisleri Odasının azalarına parasız yollanır.

3 Üyelerimize, Hazırlanmasına çalışılan "Teknik Terim Sözlüğü" için üyelerimizin, şahsi ihtiyaçları veya vazifeleri dolayısiyle hazırlamış oldukları teknik terimleri Odamıza tevdi etmelerini rica eder, kıymetli yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimizi arzederiz. Ankara Belediyesi Inş. Kont. Amirliğinin 6785 sayılı imar Kanununun tatbikatı ile ilgili gün ve 7382 sayılı yazısı aşağıda dercedilmiştir. Üyelerimizin malûmatına arzederiz. Ankara içinde yeni veya tadilen yapılan yapıların bir çoğunda maalesef tasdikli tatbikat projeleri dışında yapılmış işlere rastlanmaktadır. Bu arada yapı fenni mes'uliyetini üzerine almış bulunan meslek mensuplarının 6785 Sayılı İmar Kanununun maddei mahsusalarma riayet etmedikleri görülmektedir. Bundan böyle, işlerin daha selâmetle yürütülebilmesi bakımından, adı geçen kanun hükümlerine harfiyyen riayet edileceğinin mensuplarınıza duyurulmasını rica ederim. MÜHENDİS ve MAKİN A - SENE 3 - SAYI 20 - ARALIK 1059

4 Demiryolu Vasıtalarında Havalandırma ve Klimatizasyon Tercüme eden: Ahmet Kobak Demiryolu işletmelerinde, yolcu vagonlarının, havalandırma veya klimatizasyonu için otomatik tertibat ile teçhiz edilmekte oldukları gün geçtikçe daha fazla ^ göze çarpmaktadır. Aşağıdaki yazımızda, İsviçre demiryollarının yeni vagonlarında tatbik edilecek birkaç vantilasyon sistemi ile yeni salon - vagonları için düşünülen klimatizasyon tesisatına ait bazı detaylar verilmektedir. Bir taraftan gelişen terakkileri takip etmek, diğer taraftan başka nakil vasıtalarının her gün artan müthiş rekabetleri karşısında demiryolları işletmeleri, yolcularına seyahatlerinin en rahat bir şekilde geçmesini temin için bütün imkânlarile çalışmakta, hatta kendilerini buna mecbur tutmaktadırlar. îmkân nisbetinde seyahatlerin kısaltılmasına çalışılırken ayni derecede konforun da artırılmasına gayret sarfedilmektedir. İsviçrede senelerce evvel buharlı işletmenin elektrik işletmesine tahvili, halkın frenle seyahati tercih etmesine sebep olmuştur. Halen birçok işletmelerin gittikçe tatbik etmeye meylettiği görülen dizel motorlu işletmenin de ayni avantajlara malik olduğu anlaşılmışdır. Trenle seyahatlerin cazip hale getirilmesi arzusu, demiryolları arabalarının, hava ceryam olmadan, havalandırılması, yani. pencereleri açmadan bütün kompartmanlarda hoş bir klima yaratmak imkânını ortaya çıkarmıştır. Bu imkân, kışın pencereleri sımsıkı kapalı olduğu halde sigara içilen kompartmanlarda pek çok arzu edilmekle beraber bilhassa sık servis yapan trenlerde havanın periyodik olarak tebdili için istenmektedir. Bu müşahedeler, İsviçre Federal Demiryolları (CFF) ile diğer demiryolu işletmelerini mesela, Berne - Lotschberg - Simplon (BLS) demiryolları kumpanyasını, yeni vagonlarını püskürtme hava ile ısıtacak ve havalandıracak tertibat ile teçhiz etmeye teşvik etmiştir. BLS Kumpanyasının yeni C4u ve B4u serisinden olan hafif tip vagonları, Sulzer Freres S. A. tarafından etüd edilmiş havalandırma tesisatı ile teçhiz edilmişlerdir. Bunlarda, taze hava, vagonun bir ucunda, giriş kapusu üstünden emilerek, kompartımanların dış ve iç tavanları arasında bırakılmış serbest bir boşlukta kon- disyone edilir. Bir vantilatör tarafından emilen hava, iki tane filtreden geçtikten sonra, bu boşluğa girerek ısıtılır ve buradan, vagonun tavan altı ortasında, bütün vagon boyunca uzanan bir kanala sevk edilir. Vagonun iç tavanı delikli olarak yapıldığından, hava, bu deliklerden geçerek bütün vagon içine mütesaviyen yapılmış olur. Kirlenen hava ise pencere ve kapı aralıklarından dışarı çıkar. Bu tertibat tarafından temin edilen taze havanın miktan saatte takriben 9-10 kompartman hacmine muadildir. Vantilatör, 36 voltluk bir batarya tarafından beslenen bir daimi ceryan motoru ile çalışır. Tesisat, bütün vagonu hava ceryam ile tam olarak ısıtacak kapasitede yapılmamıştır. Bu arabalar, ayrıca döşemenin iki tarafında, yan cidarlar boyunca monte edilmiş, bildiğimiz elektrik rezistanlı radyatörlerle teçhiz edilmişlerdir. CFF niıı yeni vagonları, bu şeklin aksine olarak, kış mevsiminde yalnız sıcak hava ceryam ile ısıtılmaktadırlar. Böylece mezkûr arabalardaki elektrik rezistanslı radyatörler tamamen kaldırılmışdır. Bunlarda taze hava girişi, vagonun iki ucundan yapılmaktadır. Vantilatör, dış havayı, giriş kapusunun üst kısmına monte edilmiş iki filtreden emer ve iki tevzi kanalı içinde bulunan ısıtıcılarla ısıtarak bu kanallara sevk eder. Bu tip vagonlarda hava kanalları tavanda olmayıp, döşemenin sst kısmında iki yan cidar boyunca inşa edilmişlerdir. Bu kanallar üzerinde bulunan delikler vasıtasile hava, bütün vagon içine mütesaviyen yayılarak atmosferi saatte takriben 12 defa tazeler. Kış mevsiminde vagonu ısıtmaya yarayan bu tesisat, yaz aylarında dışardaki sıcaklığa göre, iç havayı bir noktaya kadar serinletmeye ve tazelemeye yarar. Yazın buna benzer bir tesisat ile dışardan emilen havayı soğutmak ve böylece en sıcak günlerde dahi kompartmanlarda, ceryandan ârî olarak serin ve hoş bir atmosfer temin etmek mümkündür. Daha ziyade bir klima tesisatı olan bu tertibat mesela, CFF nin'tip A5 4u 1001 vagonlarında, aşağıda tarif edildiği şekilde yapılmışdır. MÜHENDİS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK 195?

5 CET nin Yeni Salon - Vagonlarında Klima Tesisatı Simplon'un delinmesinin 50. yıl dönümü münasebetile Federal Demiryolları, beş ay gibi kısa bir zamanda, Neuhausen'de Societe îndustrielle Suisse (SÎG) tarafından imâl edilen bir salon - vagonunu, bu yeni tertibatile, 16 Mayıs 1956 da servise koymuştur. Tamponlar arası uzunluğu 23.7 m. ve ağırlığı 34 ton olan bu salon - vagonu.36 oturacak yer ihtiva eder. Tuvaletleri, gardropları ve giriş kapuları bir ucunda, klimatizasyon tesisatına ait cihazların bulunduğu kompartmanla küçük bir mutbak ve ofis diğer ucunda bulunmak tadır. Salona ayrılan ve büyük bir itina ile yerleştirilen kompartman kısmı, yan cidarların her birinde, açıklığı 180 cm. olan 'altı adet geniş pencereyi ihtiva eder. Vagon-' içindeki konforlu 12 masa ve 36 koltuk, isteğe göre, pencerelerin etrafına sıralanabildiği gibi; konferans salonlarında olduğu veçhile, bir grup teşkil etmek üzere, yanyana da yerleştirilebilir. Orta yerde bulunan bir perde ise salonu icabında iki kısma ayırmaktadır. Kışın ısıtmaya, yazın serinletmeye yarayan iklim tesisatı, aşağıdaki karakteristiklere göre yapılmıştır. Kışın, -20 "c hk bir dış sühunet için muhit sıcaklığı + 20 c. Yazın, + 30 c lık bir dış sühunet için muhit sıcaklığı -f 20 c. Taze hava debisi 3000 m a /h Taze havanın minumum debisi 1000 m«/h Salon kompartımanında havanın yenilenmesi: saatte 27 defa. Elektrik motorlu bir santrifüj vantilatörle hava sirkülasyonu: motor takati 1 eh Hava ısıtıcısı, 3, 6, 12 kw lık üç ısıtıcı olup hepsi birden yedi ayar imkânı verir. Max ısıtma takati 21 kw. Yan cidar uzunluğunca tesis edilen ısıtıcıların takati 12,8 kw olup yedi ayar imkânlıdır. Frigorifik grupların soğutma kapasitesi: 1300 Frig/h Buharlaşma harareti -f 5 c c ve mayileşme hararet ise -f 48 c dır. Frigorifik takati % 100 ile % 30 arasında progressif ayarlı olan pistonlu kompresörün motor takati 6 eh dir. Kondansörü soğutmak için lüzumlu havanın debisi 5800 m 3 /h dir. Bunu temin eden iki santrifüj vantilatör, müşterek kumandalı bir bir motorla çalışır. Takati 2 eh dir. Kondansörün soğutulmasından sonra bu hava dışarı atılır. Sıcaklık ayarı otomatik olarak elektronik tertibatla yapılır. Klimatizasyon tesisatının ağırlık yekûnu takriben 2,5 ton dur. İmâlat ve serviste ileri sürülen hususlar şunlardı: Muhtelif şok ve vibrasyonlara maruz bulunan demiryolu vasıtasında iyi bir montaj, mümkün olduğu kadar ağırlığın azaltılması, dışarıda klima şartları ne olursa olsun içeride hoş bir muhit harareti, iç havanın kâfi derecede yenilenmesi, sıcak veya soğuk havanın hiçbir ceryan hasıl etmeden yayılması, tren personelini özel bir eğitime tabi tutmadan tesisatın çalıştırılması, lüzumlu kontrollarda kullanılan bütün cihazların girişinde kolaylık, revizyon çalışmaları için montaj ve demontajlarda kolaylık, her zaman yedek parça bulunabilmesi için normalize cihazlar kullanılması gibi... Hava Şartları Püskürtülen havanın her türlü rutubet muamelesinden' vaz geçilmiştir.' Zira, atmosferin ortalama nisbi rutubet derecesi yazın % 50 civarında, kışın ise dış hararete tabi olarak, biraz daha düşmektedir. Bu tedbir alınmakla, cihazların arızaları azaltılmış, ayni zamanda büyük yan pencerelerin buğulanma ihtimali nisbeten önlenmişdir. Taze hava ilâvesi, asgarî şahıs başına saatte 28 m a. dir Bu da hiç şüphesiz geniş geniş kâfi gelmektedir. Yalnız dış hararetin + 5 c ile -f 22 c arasındaki gamlarında kompartman sadece taze hava ile beslenir, (iç hava resirkülasyonu yapılmaz). Bu vaziyette taze hava miktarı şahıs başına 80 m 3, den fazladır. Taze hava kanalı içine monte edilmiş bulur nan hava ısıtıcısı 21 kw lık olup dış hararet en az -20 c olduğu zaman havayı -j- 6 "c dan + 27 c sine kadar ısıtır. Hava Dağıtımı Kompartman tavanının alçaklığı ve oturma yerlerinin her şekle sokulması imkanının mevcut olduğu nazarı itibare alınarak, kondisyöne edilmiş havanın dağıtımı için tavan delikli bir pano halinde, kolay sökülebilir şekilde yapılmıştır. İki hava giriş kanalı, vagonun tavanı ile bu takma tavan arasında bütün kompartman boyunca uzanır. Bu iki tavan arasındaki serbest boşluğa gelen taze hava 16 tane giriş regülatöründen gürültüsüzce geçerek girer. Bu regülatörler özel bir imâlat olup üzerleri hafif sentetik köpük ile kaplanmıştır. Yazın kompartmanı serinletmek için taze hava, muhit hararetinden biraz daha düşük bir sühunette ol- (Devamı sayfa 29 da) MÜHENDİS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK 1959

6 Su Borularında Korozyon Tercüme eden: Nazım YÜKSEL Demir tabiatta oksid veya hidroksiti şeklinde bulunur ve maden cevherinin rediksiyonu suretiyle elde edilir. Korozyon bu olayın tersi olarak düşünülebilir; demir korrozif bir ortamda kararsız olduğundan daha kararlı oksitler haline dönmeğe yüz tutar. Bir madenin eriyik haline gelme veya korozyon temayülü, o eriyikteki elektrod potansiyeli ile gösterilir. Muhtelif madenlerin eriyik haline gelme temayüllerini mukayeseye elverişli standart bir baz elde etmek için, 25 C sıcaklıktaki 1000 gr. suda bir mollük maden iyonu aktivitesi, elektrometiv kuvvet sırası hazırlanmasında esas alınacaktır. Kısaltılmış şekli ile emk sırası tablo 1 de gösterilmiştir. Hidrojen potansiyeli sıfır kabul edilmiş ve bütün diğer potansiyelle)' bu değere izafe edilmiştir. Madenler azalan eriyik temayüllerine göre sıralanmıştır. Bu madenin diğer sıcakhklardaki E potansiyeli ve maden iyonu aktivitesi Nernst denklemi vasıtasiyle bulunabilir: R T E= E loge (M+ +) n F ki, burada M + ~ eriyikteki maden iyonu aktivitesidir. (1000 gr. sudaki mol gram x aktivite katsayısı), R gaz sabiti, jül olarak, T mutlak sıcaklık, kelvin olarak, n reaksiyona iştirak eden elektron sayısıdır. E», 25 C ta volt olarak birim maden iyonu aktivitesiyle madenin potansiyelidir ve F bir faraday yahut kulondur. 25 C. ta bu denklem şöyle ifade edilebilir: 0,059 E = E> Log w (M+ + ) n înfleksibl olmakla beraber emk. sırasını kullanmağa karşı bir temayül vardır, her maden bir eriyikte sırada kendisinden aşağıda olan bütün madenlerin yerini alır. Bu şart umumiyetle seride birbirinden uzak bulunan madenler için doğrudur. Fakat bu her zaman böyle olmıyabilir. Sulandırılmış eriyikierdeki maden potansiyellerinin değişmeleri, su boruları halinde normal olarak görüldüğü gibi, emk. serilerinde gösterilen potansiyel sırasında, esaslı değişiklikler gösterebilir. Yazanlar: Prof. Rolf Eliassan ve James C. Lamb III Şekil 1 Adi Pil Elektrodlar arasına tatbik akımı, Emk. S&rileri anodda maden kaybını doğurur. Elektrod reaksiyonu Ca = Ca+ + Na = Mg = Al = Zn = C Fe = Ni = Sn = Pb = a = Cu - Na+ Mg+ + A1++ + Zn+ + C+ + + Fe+ + Nİ+ + Sn e + "e~ +2e~ +3e +2T +3e + 2e~ + 2"e~ + 2"e~ + 2İT + 2e~ + 2e +2"e~ Tablo : 1 Standart elektrod Potansiyel (E») 25 C ,34 1,67 0,762 0,52 0,440 0,250 0,136 Pb+ + 0,126 2H+ + 0,000 Cu+ + 0,345 Ag = Ag+ 0,800 Pt = Pt+ + +2c 1,2 Böyle bir değişiklik meselâ, Demir-Çinko sisteminde meydana gelir. Çinko normal olarak demire göre anodiktir, (daha aktif potansiyeli haiz) ve bir çok boru sistemlerinde demjriçin satıh koruyucu kaplama olarak kullanılır, bununla beraber 65 C. tan yüksek sıcaklıktaki taze bir suda demire nazaran katodik (daha asil) olup artık koruyucu olamaz. Bu maddenin MÜHENDİS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 20 - ARALIK 1959

7 Sekil 3 Galvaniz Pil : Elektrodlardakl reaksiyon adi pildeklne denktir. Fakat akım d:çtaki bir kaynaktan tatbik edilmeyip elektro d potanrfycl farkından ileri gelmektedir. effektif potansiyeli verilen bir ortamdaki elemanlarla yaptığı reaksiyonların neticesinde değişebilir. Birim maden aktivitesi için hesaplanmış emk.i serilerinin, normal olarak su boruları halindeki şartlarda bulunan bir madenin potansiyelini tâyin etmek için doğrudan doğruya tatbik edilemiyeceği aşikârdır. Bir galvanik seri, madenlerin verilen bir ortamda alelade elektro-potansiyel sırasında tanzim edildikleri bir seridir. Bu sebepten her nekadai* yalnız bir emk. serisi varsa- da herbiri verilen bir ortamın şartlarına atfen bir çok galvanik seriler de meydana gelebilir. Galvanik bir seride, tablo 2 de gösterildiği gibi, aktüel potansiyel değerler verilmemiştir. Çünkü, bunlar muhtelif ortam şartlarına'" göre, geniş ölçüde değişmektedir. ". -. Tablo : 2 Maden ve alaşımlarının galvaniz serileri Kaplan uç Magnezyum - '.- (Anodik veya daha az.. asili Korunmuş uç (Katodik veya çok asil) Çinko Alüminyum 25* Çelik veya demir Dökme demir Kurşun Teneke Bakır Bronz Şekil 3 Konsantrasyon Pili : Bu tip Korozyon ])llindc, eloktrod potansiyel farkı eriyikteki maden iyonları konsantrasyonundan ileri çelmektedir. Krom-demir Gümüş Grafit Altın Platin x" ticarî saf alüminyum Bir galvanik seride biri birine yakın madenler galvanik piller teşkiline az mütemayildir. Uzak olanlar bir arada kullanıldığı zaman derhal bir korozyon.pili teşkil ederler. KOROZYON PİLLERİ: Maden korozyonuna tesir eden muhtelif elektrolit piller varsa da, pratikte ençok rastlananları birkaç esaslı tipe ayrılabilir. 1 Adi piller, 2 Galvanik piller, 3 Konsantrasyon piller, 4 Differansiyel - Havalanma piller, 5 ^ Termo kupl'ler 6_-r- Piyezometrik piller. 1 Adi Piller: Bu pillerde, elektrodlar arasında husule getirilen âkım (Şekil 1 de), yoğunluğuna bağlı olarak aşağıdaki denklemlerden birine göre anoddaki madenin kayba uğramasına sebep olur:. Fe F e - (1) veya F" Fe e (2) madenin eriyiğe geçme hızı, doğrudan doğruya elektrodları arasındaki akımın hızına bağlıdır. Faraday kanununa göre eriyikten kulon- MÜHENDÎS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK 1059

8 luk elekttrik geçirilirse, bu her elektroda kimyasal değeri kadar bir değişiklik yapar. Yani, Şekil 1 de elektrodlar arasından 1 Faradaylık (_-^:96500 kulon) elektrik geçirilirse, bu anoddan eriyiğe geçen demirde bir kimyasal eşdeğeri kadar değişiklik yapacaktır. Aynı akımla keza katodda bir kimyasal eşdeğerlik bir değişiklik vuku bulur. Bu elektroddaki reaksiyon, eriyikteki hidrojen iyonlarının nötıieştirilmesi vasıtasiyle, madenden elektronların ayrılmasını intaç eder: 2H+ +2e +Ho- (3) Bu reaksiyon, atom halinde hidrojen teşekkülüne sebep olur ki, bu da madeni plâkanın etrafında toplanır. Elektrodun etrafında atom halinde hidrojen, madenden eriyiğe doğru olan elektron transferine karışmağa mütemayildir, bu sebepten, reaksiyonun 'devam edebilmesi için yokedilmesi gerekir. Bu da Hidrojen' gazının teşekkülü ile gerçekleştirilir. 2H =H= (4) veya Hidrojen atomu ile sudaki diğer kimyasal maddeler arasındaki reaksiyonla, meselâ umumiyetle: 4 H + 20= - 2H:0 (5) katodda, eriyikteki hidrojen iyonlarının nötürleştirilmesi bu elektrod civarında alkolik bir ortam yaratır. Anottan eriyiğe giren iyonlar veya tuzlar eriyikteki bazlar ve oksijenle temasa geçerek pas dediğimiz demir oksidi meydana getirir. Bu oksitler anot veya katod civarında vukua geldiği gibi her ikisinden uzak bir yerde de meydana gelebilir. Sudaki madenin potansiyeli eriyiğe bir akım tatbiki vasıtasiyle değiştirilebilirler ve tatbik edilen emk. nın yönü, şiddeti değişilerek korozyonun artması veya azalması sağlanabilir. Bu hâdise rastgele akımların tatbiki vasıtasiyle, boru donanımının harici korozyonunda müşahede edilebilir. Demirin su içindeki korrozyonu Şokll 1 - Suya daldırılmış demir yüzeyinde Koro/,yon pili: Madenin yüzeyinin büyük bir kısmı elektrod reaksiyonları evvelce izah edilen pillerdeki gibi olan bir vok pillerle kaplıdır. «4 V umumi- «3- «.- } 3 «3 1 S ta { s* «* * JrîU S* i T" U) 4 Ut <^ V 3u V Ut. ) î ) < VF. *-fc_ff T -r (() I ( txpır - + Şekil 5 Pratikte rastlanan tipik piller (a) depresyon, (b) inil artıkları veya korrozyon mahsulü (c) Biyolojik gelişme (d) cıvata veya perçin (e) aynı madende boru ek yeri (f) farklı maden borular ek yeri (g) Deritıkuyu muhafaza borusu (muhtelif tuz Uonsantrakslyonu ihtiva eden suda) (h) elektrik akımı korrozyonu. tik beşi diferansiyel havalanmaya alt pillerdir. Diğer üçü ise sırası ile galvanik, konsantrasyon ve adi pilleri temsil eder. yetle eriyiğe dışarıdan akım tatbik edilmediği hallerde görülür. "VVhitney demirin sudaki korrozyonun elektro kimyasal tabiatte olduğunu, Evans ve Hoar bir madenin sathından katod ve anod arasında geçen akımla, aynı satıhda madenin ağırlık azalması arasındaki direkt bir bağıntı olduğunu göstermiştir. 2 Galvanik Piller: Emk. ve galvanik sıralar, muayyen bir ortamda bulundurulan muhtelif madenlerin, korozyona karşı olan temayüllerinin farklı olduğunu ve bunların farklı çözülme potansiyellere sahip olduğunu gösterir. Şekil 2. böyle bir hâdiseyi gösteriyor. Burada demir ve bakır aynı sulu eriyiğe batırılmışlardır. Galvaniz sıraya göre, bakırın çözülme potansiyeli bakamından demire nazaran daha çok asil (yani katodik) olduğu anlaşılır. Eğcı iki metal elektriki olarak irtibatta iseler, bu potansiyel farkı bir elektrik akımının meydana gelmesine sebep olur. Bu hal aynı şekilden görüleceği üzere bir ampermetre ile kolayca ölçülebilir. Şekil 2 de gösterilen pilde demirin, sathında elektronları terkederek, eriyiğe karışmağa daha büyük temayülü vardır. Bu elektronlar devrenin madeni kısmı boyunca bakır elektroda geçer ve madenden eriyiğe *de, eriyikteki hidrojen iyonlarını nötürleştirerek geçer. Atom halinde hidrojen bakırdan, hidrojen gazı hali- MÜHKNDİS MAKÛSTA - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK 1959

9 > T o 8? 1 t,.'iv Ç, S 1* it '{ Sekil '.\ Çeliğin knrrnz.vonıınıla. ( ÎH) ııı tesiri 4-10 (ı>h) arasımla korrozyon hızı ınntlen yüzeyine jrc!en oksijen miktarına bağlıdır. (i>h)«10 dan fazla olursa, korrozyon mahsulü artıkların teşekkülü pii-ihifliği tevlkl etler, (pil) 4 ten aşağı olursa hidrojen tegeldcülü büyük ülçiido bir katodik reaksiyon doğurur. ne gelerek veya oksijenle birleşerek su haline gel inek suretiyle uzaklaşır. Bu pilde demir anod vazifesini görür. Bakır da katod rolünü oynar. Burada anoddaki maden kaybı. ile birlikte görülen akım, adi pildeki gibi harici bir emk. in tesiriyle değil galvanik pilin elektrodları arasındaki potansiyel farkından meydana gelmektedir. Hakikatte şekil 2 deki pil bir akümülatörden başka birşey değildir, her iki elektrodunda meydana gelen reaksiyonların bir evvelki pildekinden hiç farkı yoktur. 3 Konsantrasyon Pilleri : Yukarıda verilen Nernst formülünden görülebilir ki, herhangi bir eriyik içinde bulunan bir madenin potansiyeli, eriyikteki iyonların konsantrasyonu ile değişir. Eriyikte bulunan madenin iyonları çoğaldıkça sonradan eriyiğe daldırılan ikinci bir madenin iyonlarının eriyiğe geçmesi zorlaşır. Bu yüzden, yüksek bir maden iyonu konsantrasyonunu haiz bir eriyiğe daldırılan ikinci maden daha asil olur. Şekil 3 te konsantrasyonu farklı iki bakır sülfat eriyiğine daldırılmış iki eşdeğer bakır çubuk görülüyor. Eriyiğe verdikleri iyonlar farklı olduğundan potansiyelleri de farklıdır. Bu korozyon pilinde konsantrasyonu yüksek olan eriyikteki bakır katod rolünü, diğeri anod rolünü oynar. 4 Bifferansiyel Havalanma Pilleri : Tipik bir. konsantrasyon pili teşkil eden bu pillerin su işleri sahasında hususi bir ehemmiyeti vardır. Madendeki hidrojen atomları ile, eriyikteki oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonun hızı, oksijenin madenin yüzeyine toplanmasına bağlıdır. Bu yüzden eğer, bir korozyon pilinde elektrodlardan biri daha fazla oksijene maruz kalırsa arasındaki hidrojen daha çabuk nötürleştirilir ki bu da maden iyonlarının eriyiğe geçmesini kolaylaştırır ve bu kısım korozyon pilinde katod vazifesini görür. Bu suretle teşekkül eden differansiyel havalanma pilinde daha az oksijene maruz kalan öbür elektrod anod olur. 5 Differansiyol Sıcaklık vs Diiforansiy;! Gerilme Pilleri : Madenlerdeki sıcaklık ve gerilme farkları da korozyon pilleri teşekkülünde rol oynar. Bunlar bilhassa korozyonun başlamasına sebebiyet verebilir, fakat bilâhare yerini diğer belli başlı pillere bırakır. Bu yüzden uzun devreli korozyonlarda bu tip pillerin korozyon bakımından ehemmiyeti bilhassa su işlerinde karşılaşılan şartlarda nispeten azdır. KOROZYON PİLLERİNİN TEŞEKKÜLÜ Kolay anlaşılması bakımından, aşağıda bahsolunân pillerdeki elektrodlar madenin ferdi parçaları olarak nazarı itibare alınacaktır. Tek başına suya daldırılan maden parçasında korozyon, sathında teşekkül eden katod ve anod vasıtasiyle meydana gelir. (Şekil 4.) Suya daldırılmış bir demir levhanın yüzeyindeki bu neviden tipik bir körozyonu göstermektedir. Burada anod ve katod madenin gövdesiyle kısa devre edilmiştir. Hakikatte burada pil teşekkülü ve korozyon hâdisesi evvelce bahsedilen lerden farksızdır. Büyük bir demir parçasının yüzeyinde suya dalma halinde böyle bir sürü pil teşekkül eder. Korozyona uğrayan bir madenin yüzeyindeki bu şekilde mevzii anod ve katod teşekkülleri fiilen tesbit edilmiş olup, bu elektrodlar arasındaki akım hızı ile maden ağırlığındaki kaybın münasebeti belirlidir. Maden parçası yüzeydeki korozyon teşekkülü bünyenin farklı teşekkülünden, elekti olit konsantrasyon pili, differansiyel havalanma, sıcaklık veya - gerilme pili teşekkülünden meydana--gelebilir. (Şekil. 5). pratikte böyle teşekkül etmiş pillerin tipik bir kaç misalini gösteriyor, ilk beş şekil (5a -5c) differansiyel havalanma pillerine ait misallerdir. Bunlarda oksijene daha fazla maruz maden yüzeyi parçasının pilde katod vasifesi; oksijenden mahfuz parçanın da anod vazifesi gördüğü anlaşılıyor. Şekil 5f farklı madenden yapıbnış ve birbirine bağlanmış iki borudan meydana gelen 8 MÜHENDİS ve MAKİN A - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK 1959

10 galvanik bir pili gösteriyor, Bakır ve pirinç demire karşı katodiktir. Binaenaleyh büyük bir bağlantıda bakır ve pirincin katod rolü dynamasiyle demir korozyona uğrar. Şekil Fg de değişik kimyasal karakterde toprak veya su tabakalarından geçen bir borunun dışında rastlanabilecek bir elektrolitik konsantrasyon pilini gösteriyor. Nihayet. 5h da hariçten tatbik edilen bir akımdan meydana gelen alelade bir korozyon misali görülüyor. Eğer su şebeke borusu tramvay elektrik şebekesinin toprak hattını teşkil ederse borunun toprağa akım geçen yerinde iış satıhda bir korozyon artması meydana gelir, borunun iç kısmında ise böyle birşey mevzuubahis değildir. Yukarıda korozyon yaratabilecek pil tipleri ayrı ayrı izaha çalışıldı, fakat bilhassa belirtmek isteriz ki, bunlardan bir veya birkaçı da aynı zamanda meydana gelebilir. Meselâ (Şekil - 5c) de tümsek altındaki maden iyonları, tümseğin etrafındaki suda bulunan maden iyonlardan fazla olması -gerekir. Bu yüzden maden iyonları bakımından, farklı konsantrasyon gösteren eriyikte tümseğin altındaki maden yüzeyinin katod vazifesi gördüğü bir konsantrasyon pili husule gelmiştir. Diğer taraftan differansiyel havalanma dolayısiyle, tümseğin dışındaki maden yüzeyine oksijen daha fazla tesir ederek ve bu defa bu kısım katod vazifesini görerek bir differansiyel havalanma pili meydana gelmiştir. Bir kısmı toprağın altında bir kısmı açıkta kalacak (veya bir kısmı diğer kısmından Farklı şekilde veya toprakla) şekilde örtülü bulunan boru parçasının yüzeyinde oksijen konsantrasyonu farkından dolayı pil teşekkül eder. Dışarıda kalan kısmı katod, diğer kısmı anod vazifesini görür. KORCZYON HIZI Sulu bir eriyikte bulunan maden parçasının korozyon hızı madenin yüzeyinde teşekkül eden anod ve katodlar arasındaki akım hızının fonksiyonudur. Korozyon pilinde reaksiyonlar ışağıda izah edilmiştir. Korozyonun meydana gelebilmesi için Reaksiyon (1) in olması ve bu reaksiyonla maden üzerinde meydana gelen elektronların uzaklaştırılmaları lâzımdır. (Reaksiyon 3-5) Aksi takdirde madenin üzerinde zıt emk.i hasıl olacak ve korozyon akameta uğrıyacaktır. Bu sebepten, bir korozyon pilinde anod ve katod reaksiyonları aynı süratle cereyan etmelidir. Her iki elektroddaki reaksiyonda meyda- Şekli 7 - Tipik Polarizasyon Eğrileri lii.v-'.; çizgiler elektroıl potansiyelinin uzakta bulunan lir referans pili ile ölçülmesi halindeki kıymetleri gösterir. Kesik çizjrüer mütekabil korrozyon pili elektrodlari arasına yerlı-ştirilmi.ş sondaj elektrodlan kullanılması halinde elde edilen eğrileri gösterir. na gelecek herhangi bir -yavaşlama aradaki akım hızında mütekabil bir azalmayı doğuracak ve aynı durum korozyon hızında da görülecektir. Pratik olarak korozyon hızı, anod reaksiyonunu, katod reaksiyonunu veya her ikisini de azalmak suretiyle kontrol edilebilir. Katoddan hidrojenin uzaklaştırılması hidrojen gazı teşekkülü (Reaksiyon 4) ile gerçekleştirilebilir. Aynı iş oksijenin depolarizasyonu (Reaksiyon 5) ile de gerçekleştirilebilir. Geçmişteki araştırıcılar göstermişlerdir ki nötür veya az alkolü ihtiva eden sularda, katodda hidrojen teşekkülü ile meydana gelecek korozyon (Hidrojen ve demirin emk. serilerindeki nisbi durumları itibariyle her nekadar demirin korozyonu ile hidrojen teşekkülü birbirini takip ederse de kabili ihmaldir. Bu hal, hidrojenin gaz haline gelerek maden yüzeyinden dışarı çıkmadan evvel icap eden mukavemetle karşılaşması şeklinde izah edilebilir. Filhakika nötr veya hafif alkali ihtiva eden sulardaki yüksek voltaj demir katoddaki mühim miktarda hidrojen gazının kaçmasına mani olur. Bir suyun (P H) ı 4 ün altına düşerse hidrojen iyonunun konsantrasyonu, hidrojenin teşekkülünü geniş ölçüde arttıracak şekilde çoğalır. Bu gazın teşekkülü ise büyük ölçüde bir katodik reaksiyon demektir. Kasaba içme suları ve endüstriyel tesirlerdeki sular umumiyetle nötür veya hafif alkali ihtiva ettiklerinden, hidrojen teşekkülü ile meydana gelen korozyon büyük ehemmiyeti haiz değildir. Bu yüzden bu sistemlerdeki ilk katodik reaksiyon, eriyikteki oksijenle hidrojen reaksiyonu (Reaksiyon 5) sayesinde hidrojenin MÜHENDİS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 29 - ARALIK

11 ortadan kaldırılması olmalıdır. Anod reaksiyonu hızı, katod reaksiyonundan çok daha fazladır. Korozyonun devamı ancak her iki reaksiyonun aynı süratle olması ile'-mümkün olduğundan, aşikâr olarak Natitrel sularda demirin korozyon hızı, korozyon ' hücrelerinin katodlarına verilen oksijen ile kontrol edilir. Oksijenin teşekkül hızı ise eriyikteki oksijen konsantrasyonuna suyun akış hızına ve türbilanslarla madenin yüzünde mevcut oksit tabakalarına bağlıdır. Kasaba içme suları ile'sanayide kullanılan sularda normal olarak bulunan oksijen konsantrasyonu korozyon için büyük bir tehlike değilse de muhtelif sebeplerle bu konsantrasyonun artması direkt olarak korozyon hızını arttırır. Bütün demir ve çelik aksam, bünyedeki terkibi nasıl olursa olsun tabii sularda aynı hızla korozyona uğrar. Kısmen realist ve kısmen realist olmayan muhtelif görüşlerle, çeşitli maksatlar için birçok tip demir ve çelik boru kullanmak mecburiyetinde kalınan su tesisatında bu hadisenin ehemmiyeti büyüktür. Madenlerin yüzeyinde teşekkül eden filmlerin, onların korozyon karakteristiklerine tesiri kayda değer. Bu filmlerden bazıları oksijen veya hidrojen verebilen filimlerdir; bazıları korozif ortamın elemanları ile korozyon mahsullerinin kimyasal reaksiyonundan teşekkül eder. Bu şekildeki film teşekkülü için korozyon hücrelerinin anod ve katodu daha müsait olmakla beraber, ekseri hallerde madenin bütün yüzeyi boyunca filme rastlanır. Korozyon hücrelerinin katodunda teşekkül eden filmler, madenden eriyiğe doğru olan elektron transferine mani olabilir. Bu gibi filmlerin teşekkülü pozitif yüklü iyonların elektrod dolması hali veya maden yüzeyindeki kimyevi maddelerin katodda kolloridal halde bulunması veya eriyikte bulunan baz kimyevî maddelerin bu elektrod mahsulü alkalilerle kimyasal reaksiyonu neticesinde teşekkül eden ve erimiyen çökeleklerden ileri gelebilir. Anod filmlerinin teşekkülü de aşağı yukarı (negatif yüklü iyonları, pozitif yüklüler yerine koyarsak) aynen yukardaki sebeplerden ileri gelir. Bir anod filminin teşekkülü, anotta suyun madenden tamamen ayrılmasını doğurabilir ki bu da anod reaksiyonunu tamamen durdurabilir. Muayyen şartlar altında, madenin yüzeyinde bir film teşekkülü o madenin potansiyelinde, daha asil'e doğru olmak üzere, esaslı değişiklik meydana getirebilir. Bir madenin korozyon hızında, madenin potansiyeli -maden daha asil olmak üzere- değişme suretiyle bir azalma olursa maden pasif hale gelmiştir diyebiliriz. Sekili, üzerinde koruyucu tabaka bulunmadığı zaman, yumuşak bir çeliğin korozyonuna suyun ph inin tesirini gösteriyor. 22 C da ph 4 ilâ 10 olduğu zaman korozyon hızı oldukça sabittir. Bu arada (ph4-10 arasında) hâkim olan katodik reaksiyon oksijenin, depolarizasyonudur ve korozyon maden yüzeyinde oksijenin teşekkül hızı ile tâyin edilir. Suyun ph ı 4 ün altına düştüğü zaman hidrojenin gelişmesi büyük ölçüde bir katodik reaksiyon doğurur. Düşük ph larda artan korozyon hızı, eriyikteki hidrojen konstantrasyonun çoğalmasına ve maden yüzeyindeki korozyon mahsulü olan koruyucu tabakaların suda çözülmesine atfedilebilir. Eğer ph -10 un üstüne çıkarsa, madenin üzerinde korozyon mahsullerinden koruyucu bir tabaka teşekküleder veya demirin yüzey reaksiyon hızı demir daha pasif bir hale geldiği için azalır ve korozyon yavaşlar. Tabii sularda bulunan kimyevi maddeler, korozyon mahsulleri ile. reaksiyon neticesinde maden üzerinde koruyucu tabakalar r*eydana getirerek Şekil 6 daki eğrinin gidişine büyük ölçüde tesir icra edebilir. POLARİZASYON Bir korozyon hücresinde, elektrodlar arasında meydana gelen akımın yönüne tesir eden kuvvet, hücrenin anodu ile katodu arasındaki potansiyel fırkıdır. İkinci Kirşof kanunundan: emk = İR veya Ec Ea =ÎRe -flrm ki burada Re dev renin elektrolitik kısmına ait direnç, Rm devre- ş* nin madeni kısmına ait direnç, Ec katodun efektif potansiyeli, Ea anodun efektif potansiyeli ve I elektrodlar arasındaki akım hızıdır. Korozyon hücrelerindeki anod ve katod potansiyelleri hücredeki akım hızı ile değişebilir. Bu hâdiseye polarizasyon adı verilir, ve durum mekanik veya hidrolik sistemlerdeki sürtünme ile mukayese edilebilir. Korozyon hücresinde akım hızı artarsa anod ve katodun potansiyelleri müşterek bir değere yaklaşır. Her iki elektrodun polarizasyonu, anod potansiyellerinde katodik yönde, katod potansiyelinde ise anodik yönde bir değişme meydana getirecektir. Bu sebepten,aralarında birtakım meydana gelen korozyon hücreleri elektrodlarının potansiyel farkı, açık devrelerdeki potansiyel far- 10 MÜHENDİS ve MAKİNA - SENE 3 - SAYI 2ö - ARALIK 1959

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' '  (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl SAYI 64 SENE 6 KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN sj&t & $ _-- i- - /. TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl S*. : SAYI : SENE : KASIM : 64 6 1962 MÜHENDİS ve M A KİN A 1 Yıllık : 6 Aylık

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul CDD Mensucat Santral T. A. Ş. Basmalar Pantolonluklar Bez ve iplik Boyası Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul Telefon: 21 42 29 21 42 30-21 42 31 Sene : 1 Sayı : 5 Aralık 1957 Mühendis ve MAKİNA

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL Mustafa KOYUNPINAR T. C. Petrol Dairesi Zamanımızdan 30 yıl önce «Petrol» Türkiye için çok yabancı bir kelime idi. 1938 yılında nüfus başına yılda Kg petrol

Detaylı

1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI

1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI 1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI Güç santrallerinde üretilen enerjinin tüketim yerlerine iletilmesi gerekir. İletme işlemi önce gerilimin yükseltilmesi

Detaylı

KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ KİMYA SAYI : 42 AÛUST08 1970 MÜHENDİSLİĞİ HÜiBm AfüNTA*, ENERJİ NAKLİNDE Candanları Bir sınaî tesis insan vücuduna benzer. Her ikisinin de enerjiye ihtiyacı vardır. Sınaî tesisin enerjisi elektrik, candamarı

Detaylı

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ Mehmet ÖZYAĞC1LAR Kimya Y. Mühendisi Summary This article attempts to give some general concepts of air pollution control. Adverse health effects. of and the damages caused

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DA GÜÇ KAYNAKLARI VE MOTORLARI 522EE0135 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Sürekli Mefod ile Sentetik Deterjan Üretimi

Sürekli Mefod ile Sentetik Deterjan Üretimi The history, the developıııent and the classlfleatlon of syntetio detergenth a re raplalned briefly and the consumptiaıı of soap and detergents are

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER BALIK ve BALIKÇILIK Taze Balıkların Muhafazası Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 6 Olta Takımları ve Yedek Aksamı (Kısım I)... 7 Türk Balıkçılığının Gelişmesi ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım

Detaylı

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4

Dördüncü savımız çıkarken 3. Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Neşir Organı İÇİNDEKİLER Dördüncü savımız çıkarken 3 Evaporasyon ve Evaporatör Tipleri Doç. Dr. ihsan ÇATALTAŞ 4 Şehir havasının kirlenmesi ve

Detaylı

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI Yeni fabrikaların kurulması, eskilerin islâh edilmesi sureti ile İkinci Cihan Savaşınn bitimindenberi dünya şeker istihsal kapasitesinin 8-10 milyon ton arttığı tahmin edilmektedir. İstatistiklere göre,

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir

Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir Ya/an: Kimya Y. Mühendisi GÜRKAN TAYLAN Sümcrbank Genel Müdürlüğü I GİRİŞ : İçinde bulunduğumuz günlerde, Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanmış bulunan 2

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi i ç i NDE K l L E R Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım III) Dünya Balıkçılık Âlemi Midyelerimiz ve Türkiye Balık Sanayiindeki istikbali Hakkında İ Ç İ N D E K İ! Lüier ve Avcılığı (Kısım

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK. ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE KİLER

BALIK ve BALIKÇILIK. ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE KİLER BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDE Süngerler 1 Türkiye Sularında Avlanan, Torik ve Kolyoz Balıklarının Tazelik ve Bozulma Derecelerinin Kimyasal Metodla Tes'öiti İçin Yapılan Araştırmalar 7 Ağ Dokuma Malzemelerinde

Detaylı

MOTORİN HAKKINDA HERŞEY :

MOTORİN HAKKINDA HERŞEY : MOTORİN HAKKINDA HERŞEY : Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir.motorin dizel motoru yakıtıdır. Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli

Detaylı

156 çeşit kaynak elektrodu ve

156 çeşit kaynak elektrodu ve 156 çeşit kaynak elektrodu ve Her cins OERLİKON-FONTARGEN Alçak Hararet Elektrod ve Kaynak Çubukları TOZALTI Kaynağı için bakır kaplı Elektrodlar ve Tozları MIG/CO 2 KAYNAĞI için bakır kaplı Elektrodlar

Detaylı

i M Y A S L M Ü H E N D î I CİLT 1 YIL 2 SAYI 6

i M Y A S L M Ü H E N D î I CİLT 1 YIL 2 SAYI 6 K i M Y M Ü H E N D î S L I I CİLT 1 YIL 2 SYI 6 Kimya Mühendisliği MECMUSI T.M.M.O.B. Kimya Mühendisleri Odası dına lnıtiyuz Sahibi ve Mes'ul Yazı İşleri Müdürü Miifit SNN Kimya Mühendisliği Mecmuası

Detaylı

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir.

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir. BÖLÜM 0 GĐRĐŞ Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule PĐK pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek ve gerekirse bileşimini de değiştirmek

Detaylı

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi TR9900007 SİGORTA A.Ş. Neşriyat No: 4 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi Generali Sigorta A.Ş. Neşriyatı: 4 Nükleer Enerji ve Sigorta Haşim EKENER Generali Sigorta A.Ş.

Detaylı

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Çeviri : Selim Yenisey 2009 Tüm hakları saklıdır. Kaynak belirtilmeden hiçbir şekilde

Detaylı

YÜKSEK GENİŞLEMELİ KÖPÜK VE ZONGULDAK HAVZASINDA

YÜKSEK GENİŞLEMELİ KÖPÜK VE ZONGULDAK HAVZASINDA DOKÜMANTASYON YÜKSEK GENİŞLEMELİ KÖPÜK VE ZONGULDAK HAVZASINDA TATBİK İMKANLARI Mehmet GÜNEY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ÖZET. -7 Ocak yangınları, önlenmesi ve mücadele edilmesinde

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Elektrik enerjisi tanımı

Detaylı