ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ D Ö N E M İ STRATEJİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ D Ö N E M İ STRATEJİK"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ D Ö N E M İ STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ MİSYON VİZYON TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASINDA GÖREV ALAN PERSONEL DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 2

3 1. SUNUŞ Günümüzde hemen her alanda hızlı bir değişim yaşanmakta, küreselleşme, artan rekabet, araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji gibi unsurlar yeni dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bilgiye erişim kolaylaştıkça kurum ve kuruluşlar arasındaki farklar da ortadan kalkmaktadır. Merkeziyetçilik ise yerini daha özerk, rekabetçi, değişime açık ve dinamik sistemlere bırakmaktadır. Tüm bunlar karşısında üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar hedef ve önceliklerini yeniden belirlemek, varlıklarını sürdürebilmek için değişimlere ayak uydurmak, ürün ve hizmetlerinde farklılaşmak, iş süreçlerinde verimliliğe odaklanmak, dinamik olmak, kaliteye önem vermek, katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmak zorundadırlar. Geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için de stratejik düşünmeyi kendilerine model almaları gerekmektedir. Gelecekte başarıya ulaşacak olanlar, geleceği rastlantılara bırakmayarak onu planlayan ve kontrol altına alanlar olacaktır. Bütün bunlar dikkate alındığında kurumlar için stratejik plan, karanlık gelecekte yönetimlerin önünü aydınlatan bir ışık kaynağı ve dalgalı denizlerde yol gösteren bir pusula vazifesi görmektedir. Stratejik planlama, gerçekleştirilmek istenen hedefler ile bu hedeflerin tanımlanmasına ve nasıl ulaşılacağı hususunda tatbiki planlar ve davranışlar geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Bu süreçte yönetimler, ne olmak istiyoruz?, arzu edilen geleceğe ulaşabilmek için ne yapılmalıdır? sorularına yanıt ararlar. Bunun için bilgi toplar, alternatifler geliştirir, değerlendirir ve gelecekteki muhtemel sonuçları tahmin etmeye çalışırlar. Bir üst yönetim faaliyeti olan stratejik planlamada katılımcılığın yeri büyüktür. Üniversite ve diğer kurumların vermiş olduğu hizmetlerden etkilenen veya hizmetleri etkileyen paydaşların görüşleri, dışarıdan bakan bir göz olarak değerlendirildiğinde hizmet sunumunda ve hizmetlere yön vermede önemli bir yere sahiptir. Paydaşlardan elde edilen görüşler birleştirilerek bir bütün haline getirildiğinde, kurumun kuvvetli ve zayıf taraflarının, fırsat ve tehditlerinin tespit edilmesi de kurumun geleceği konusunda önemli bir bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkacaktır. Stratejik planlarda belirtilen hedeflere ne oranda ulaşıldığı etkin bir performans sistemi oluşturularak ölçülür. Stratejik planlama ve performans sisteminin hayata geçirilmesi ile hesap verilebilirlik gerçekleştirilir. Yetersiz olan kaynakların etkin kullanımı, performansa dayalı bütçelemeyi ve bunun için de stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Performansı yüksek organizasyonlarda stratejik planlama sürekli bir süreçtir. Bu tip organizasyonlarda değişimlere uyum için stratejiler yeniden oluşturulur ya da süreçler yeniden gözden geçirilerek mevcut plan uygulanmaya devam eder. 3 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Stratejik Planlamayı; Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan şeklinde tanımlamıştır. Buna göre stratejik planlama; Üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm kamu kurumlarında politika oluşturmayı güçlendirecek mali yönetim ve bütçenin temelini oluşturan ögelerden biridir. Gelecekte üniversitelerin rolü; geleneksel bilgi üretimi ve yayımının da ötesine geçerek yaptığı çalışmalarla insanlığa hizmet etmek ve liderler yetiştirmek için daha etkin bir şekilde bilgi üretme fonksiyonunu üstlenmek olacaktır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi, ortak bir çaba ile Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracak, ne yapmak istediğini ve isteklerine ne ölçüde ulaştığını tanımlayacak bir dizi soruya yanıt vermeyi, orta ve uzun dönemli politika ve strateji geliştirilmesini ve kullanılmasını ihtiva eden stratejik planlama ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda hazırlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dönemi Stratejik Planı nı ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım. Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ Rektör DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 4

5 2. MİSYON VİZYON Misyonumuz: Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Vizyonumuz: Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır. 3. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ Evrensel etik değerlere bağlı, Mesleki yetkinliğe sahip, Eleştirel düşünceye açık, Ulusal değerlere saygılı, İnsan haklarına saygılı, Analitik düşünceye sahip, Çalışkan ve üretken, Adil, güvenilir ve şeffaf, Paydaş memnuniyetini önemseyen, Öncü ve yenilikçi, Çevre bilincine sahip, Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip, Engelsiz bir Üniversite olmak. 5 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 4.1. ÜNİVERSİTEMİZİN TARİHİ GELİŞİMİ Üniversitemiz, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanunun Ek 79 uncu maddesinde belirtildiği üzere; Çankırı Karatekin Üniversitesi ; a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Orman Fakültesinden, b) Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesinden, c) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, ç) Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğümüze bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü nden oluşmuştur. Mevcutlara ilaveten; e) Bakanlar Kurulunun tarih ve 2010/103 sayılı kararı ile tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Güzel Sanatlar Enstitüsü, f) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇANKAM), g) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, h) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilerek, ayrıca kurulan Fen Fakültesi, i) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Mühendislik Fakültesi, j) Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararı ile Yapraklı Meslek Yüksekokulu, k) Bakanlar Kurulunun tarihli kararı ile tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Türkiyat Enstitüsü, l) 2547 sayılı kanunun 7 d-2 maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulmasına karar verilmiştir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile ismi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiş ve Üniversitemiz eğitim birimleri arasına dâhil edilmiştir DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 6

7 Şekil 1. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı bazı idarî birimler, Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi nin bazı bölümlerinin faaliyetlerini sürdürdükleri şehir merkezinde Türk Telekom dan kiralanan bina (solda) ve yeni yerleşkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan Binası (sağda). Fakültelerimiz Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Şekil 2. Edebiyat Fakültesi hizmet binası 7 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

8 eğitim-öğretim yılında Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Matematik bölümlerinin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmasına başlanılmıştır. Ayrıca, 2009 yılında Fakülte bünyesinde Coğrafya Bölümü nün Bölgesel Coğrafya, Fizikî Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalları ile birlikte kurulması, Tarih Bölümü bünyesinde Yakınçağ Tarihi ABD açılması, 2010 yılı Şubat ayında Coğrafya Bölümü bünyesinde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ABD, Fizik Bölümü bünyesinde Matematiksel Fizik ABD kurulması, Nisan ayında Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması, Eğitim Bilimleri Bölümünün bünyesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretimi ile Eğitim Yönetimi, Teftişi Plânlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dallarıyla kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Edebiyat Fakültesi, Fakülteye tahsisi yapılan, Çankırı-Yapraklı yolu üzerinde ve TOKİ Konutları içerisinde inşa edilmiş bulunan iki adet binada (Şekil 2), eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Binalarımızın çevre düzenlemesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nden 2009 yılında 310, 2010 yılında fidan temin edilerek akademik ve idarî personel ile öğrencilerimizin de katılım sağladığı organizasyonlarla Fakülte Yerleşkesi ve yakın çevresindeki boş alanlara dikimi sağlanmıştır. 30 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğümüze bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığı nın tarihli ve 7927 sayılı yazısı üzerine, tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaştırılmıştır. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu nun tarih ve 8 sayılı kararı ile bünyesinde bulunan Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İstatistik Bölümlerine bağlı Ana Bilim Dallarının dolu ve boş akademik kadrolarıyla birlikte Fen Fakültesine aktarımı yapılmıştır. Şekil 3. Uluyazı Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi hizmet binası projesi DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 8

9 2010 yılı Temmuz ayında Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve bünyesinde Kütüphanecilik, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi ile Arşivcilik Ana Bilim Dallarının kurulması, Arkeoloji Bölümü ve bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Ortaçağ Arkeolojisi Ana Bilim Dallarının kurulması YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur yılı Ağustos ayında ise; Coğrafya Bölümünde birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınması, YÖK Genel Kurulunda uygun bulunarak ek yerleştirme ile 30 ar öğrenci alınmış ve eğitimöğretime başlanılmıştır. Bölümler Arkeoloji Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Coğrafya Bölümü Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü Felsefe Bölümü Sosyoloji Bölümü Tarih Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Fakültesi 30 Haziran 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/525 sayılı Karar ile Üniversitemiz bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğümüze bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ile de Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik Bölümleri öğretim üyesi kadroları ile birlikte Fakülteye devredilmiştir. Fakültemiz 5 bölüm ile bölümlere bağlı 23 ana bilim dalından oluşmaktadır. Şekil 4. Ballıca Yerleşkesinde Fen Fakültesi binası 9 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

10 Fakülte, Ballıca Yerleşkesinde (Şekil 4) 285 öğrenciye, 7 adet derslik, 9 adet laboratuvar ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Ayrıca eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Kimya Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimine başlanılmıştır. Bölümler Biyoloji Bölümü Fizik Bölümü İstatistik Bölümü Kimya Bölümü Matematik Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakültemiz, yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Üniversitemiz bünyesine adı ve bağlantısı değiştirilerek dâhil edilmiş ve ders yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Çankırı Valiliği nce tahsis edilen Tarım İl Müdürlüğü eski hizmet binasında eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından Türk Telekom dan kiralanarak Güzel Sanatlar Fakültesi mimari özelliklerine göre projelendirilen mevcut hizmet binasında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aşağıda yer alan projeye uygun olarak Uluyazı yerleşke alanı (Şekil 5) içerisinde modern bir fakülte binası tesisi için çalışmalarımız devam etmektedir. Fakültede, Yükseköğretim Kurulu nun onayı ile Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Tekstil Tasarımı, Heykel, Müzik ve Sinema Televizyon bölümleri olmak üzere yedi bölüm açılmış olup, hali hazırda Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Normal eğitim-öğretim programının uygulandığı Fakültede önümüzdeki yıllarda yan dal ve/veya çift dal programlarının uygulanması planlanmaktadır. Şekil 5. Güzel Sanatlar Fakültesi Modelaj dersi öğrencilerinin bir faaliyeti (solda) ve inşası planlanan Uluyazı Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesinin faaliyet göstereceği binanın temsili görüntüsü (sağda) DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 10

11 Bölümler Grafik Tasarımı Heykel Müzik Resim Seramik Sinema Televizyon Tekstil Tasarımı İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi Bakanlar Kurulunun tarih ve sayılı Kararı ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakültemiz, kuruluş çalışmalarını sürdürürken, tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Üniversitemiz bünyesine adı ve bağlantısı değiştirilerek dâhil edilmiş ve ders yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Çankırı Valiliği nce tahsis edilen Tarım İl Müdürlüğü eski hizmet binasında eğitimöğretime başlayan Fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından Türk Telekom dan kiralanan ve şehir merkezinde bulunan binasına (Şekil 1) 2008 yılında taşınmıştır. Ayrıca, eğitimöğretim yılında Fakültenin bazı bölümleri İlimiz Kırkevler Mahallesi nde açılan Ek Hizmet Binasında (Şekil 7) eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekil 6. İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi öğrencileri derste Fakültemiz, ana hizmet binasında 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet 72 kişilik, 1 adet 60 kişilik, 1 adet 41 kişilik ve 1 adet 33 kişilik olmak üzere toplam 5 derslikle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 3 ü daimi olmakla birlikte 2 si ortak kullanımlı olan sınıflarımızın tamamında projeksiyon cihazı ve ses sistemi bulunmaktadır. Kırkevler ek hizmet binasında ise; 6 adet derslik ve 1 adet etüt merkezi bulunmaktadır. Dersliklerin 3 tanesi 88 kişilik, 2 tanesi 43 kişilik, 1 tanesi 72 kişiliktir. Dersliklerde projeksiyon ve ses sistemi mevcuttur. 90 kişi kapasiteli yemekhane ve kantinimizde de öğrenci ve personelimize hizmet verilmektedir. Fakültemizin; İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere dört bölümü vardır. İlk yıl birinci öğretim olarak eğitim veren Fakültemizin, eğitim-öğretim 11 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

12 yılı itibariyle İşletme ve İktisat bölümlerinde ikinci öğretim faaliyetleri başlamıştır eğitimöğretim yılında ise Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci öğretim programına öğrenci alarak eğitimöğretim faaliyetlerine başlamıştır eğitim-öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıfına ikinci öğretim programı açılmış, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde ise birinci ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınmaya başlanılmıştır. Bölümler Şekil 7. Kırkevler Mahallesindeki ek hizmet binası İktisat İşletme Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültemiz; tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü nün Mühendislik Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür. Bölümler Kimya Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fakültemiz, kuruluş çalışmaları devam etmekte olduğundan eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılmamıştır DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 12

13 Orman Fakültesi Fakültemiz, tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ankara Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuş, yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanun un Ek 79 uncu maddesi ile de bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize bağlanmıştır. Fakültemiz yerleşkesi (Şekil 8) 600 m² kapalı alana sahip olup ayrıca m² de açık alandan oluşmaktadır. Açık alanın önemli bir kısmı yeşillendirilmiş, üzerinde oturma grupları oluşturularak öğrenci ve personelin hizmetine sunulmuştur. Bu açık alan üzerinde Fakülte personelinin ihtiyacını karşılamak üzere açık otopark, öğrencilerin sportif faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla bir voleybol bir de basketbol sahası yapılmıştır. Bina içerisinde 70 kişi kapasiteli yemekhane ve kantin, bilgisayar laboratuvarı, 60 kişi kapasiteli bir konferans salonu ile bir kütüphane bulunmaktadır. Şekil 8. Orman Fakültesi hizmet binası Fakültede en gelişmiş teknik imkânlar kullanılarak Orman Botaniği Laboratuvarı, Orman Koruma Laboratuvarı, Silvikültür Laboratuvarı, Toprak İlmi ve Ekoloji Laboratuvarı, Havza Amenajmanı Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere toplam sekiz laboratuvar bulunmaktadır. Fakültede eğitim-öğretim yılında isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretime başlamıştır. Orman mühendisi adayı öğrencilerin yüksek teknik kapasiteyle mezun olmalarına yönelik çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Bu amaçla Çankırı İli Merkez İlçe Karataş Mahallesi Karaköprü mevkiinde m² alan üzerinde ağaçlandırma sahası oluşturulmuş, Eldivan ilçesinde Araştırma Ormanı, Kızılırmak ilçesinde eğitim ve araştırma amaçlı ağaçlandırma alanı kurulmuştur. Ayrıca, Ilgaz ilçesinde proje kapsamında çeşitli teknik çalışmalar sürdürülmektedir. Fakültemiz eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş olup, eğitimöğretim yılında Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır eğitim-öğretim yılında ise aynı ana bilim dalında doktora eğitimi başlatılmıştır. 13 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

14 Fakültemiz, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Hâlihazırda sadece Orman Mühendisliği Bölümü faaliyet göstermektedir. Bölümler Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yüksekokullarımız Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu, 10 Ekim 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında tarihinde imzalanan protokolle Sağlık Meslek Lisesi binasında (Şekil 9) kurulmuş ve eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Şekil 9. Sağlık Yüksekokulu hizmet binası Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı iken, tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile Üniversitemize bağlanmıştır. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu eğitim-öğretim yılında Hemşirelik bölümü ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine (Şekil 10) devam etmektedir DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 14

15 Şekil 10. Sağlık Yüksekokulundaki eğitim faaliyetlerinden görüntüler Enstitülerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında 2809 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği nin 4 üncü maddesi uyarınca Resmi Gazetenin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan 5662 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Şekil 11. Fen Bilimleri Enstitüsü (Sosyal Tesisler ile birlikte) hizmet binası 15 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

16 Sosyal tesisler binasında (Şekil 11) hizmet veren Enstitüye 2008 yılında Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreteri atanarak idarî teşkilat yapısı oluşturulmuş, eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlanılmıştır. Ana Bilim Dalları Enstitü; Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Kimya Ana Bilim Dalı olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Yüksek lisans (tezli) ve doktora eğitimi verilen bu ana bilim dallarına ek olarak Biyoloji, Fizik, Matematik ve Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dallarında lisansüstü programların açılması için çalışmalar devam etmektedir Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre tarihinde kurulmuştur yılında yapılandırma çalışmaları devam ettiğinden henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla, Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur. Enstitü tarafından yılda iki kez olmak üzere çıkarılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nin üçüncü sayısı Nisan 2011 de çıkarılmıştır. Söz konusu Derginin yurtiçindeki tüm üniversitelerin Merkez Kütüphanelerine ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin yanı sıra sosyal bilimlerle ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına dağıtımı yapılmıştır. Şekil 12. Sosyal Bilimler Enstitüsünün hizmet vermekte olduğu ek hizmet binası DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 16

17 Ana Bilim Dalları Ek Hizmet Binasında (Şekil 12) hizmet veren Enstitü, Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Tarih Ana Bilim Dalında tezli, İşletme Ana Bilim Dalında ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Tarih Ana Bilim Dalında doktora programının açılması da uygun görülmüştür Türkiyat Enstitüsü Üniversitemize bağlı olarak Türkiyat Enstitüsü kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı nın tarihli ve sayılı yazısı üzerine tarihli ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca tarihinde kararlaştırılmış olup, söz konusu Karar 30 Ekim 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Türkiyat Enstitüsü kurulmuştur. Türkiyat Enstitüsü, Temmuz 2011 tarihleri arasında Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa icra edilen ve 11 ülkeden 25 kursiyerin katılımıyla Türkçe Yaz Okulu etkinliğini gerçekleştirmiştir (Şekil 13). Edebiyat Fakültesi binasında (Şekil 2) hizmet veren Türkiyat Enstitüsü, 2010 yılında yapılandırma çalışmaları devam ettiğinden henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır. Şekil 13. Türkçe Yaz Okulundan görüntüler 17 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

18 Meslek Yüksekokullarımız Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Kızılırmak Meslek Yüksekokulu; Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 13/4 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Genel Kurul Kararı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İlimiz Kızılırmak ilçesinde kurulmuştur. Şekil 14. Kızılırmak İlçesinde Üniversitemiz Kızılırmak Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerini sürdürdüğü, Kızılırmak İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Üniversitemize tahsis edilen hizmet binası Meslek Yüksekokulu hizmet binamızda (Şekil 14) 8 adet derslik, 1 adet laboratuvar ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Meslek Yüksekokuluna kampüs alanı olarak 58 dekar, tarımsal araştırma faaliyetleri için yaklaşık 300 dekar deneme alanı tahsis edilmiştir. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 163 öğrenci kapasiteli yurt binası hizmet vermektedir. Meslek Yüksekokulunda aşağıda belirtilen programlara eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımına başlanmıştır. Meslek Yüksekokulumuz; Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinden oluşmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde Organik Tarım, Tohumculuk ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programları, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümünde ise Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı bulunmaktadır. Bölümler Bitkisel ve Hayvansal Üretim Park ve Bahçe Bitkileri DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 18

19 Çankırı Meslek Yüksekokulu Çankırı Meslek Yüksekokulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulmuş olup 1982 yılında Ankara Üniversitesi ne devredilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemizin kurulmasını müteakip Ankara Üniversitesinden ayrılarak Üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Meslek Yüksekokulu; Elektronik ve Otomasyon Bölümü (Mekatronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi Programları), Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı Programı), Elektrik ve Enerji Bölümü (Elektrik, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programları), İnşaat Bölümü (İnşaat Teknolojisi Programı), Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı), Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Yönetim ve Organizasyon Bölümü (İşletme Yönetimi Programı), Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı), Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı) olmak üzere 9 bölüm ve 12 programdan oluşmakta, 2 kampüs ve m 2 kapalı alanda (Şekil 15), 33 atölye ve laboratuvar ile 30 sınıfta 2889 kayıtlı öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Şekil 15. Çankırı Meslek Yüksekokulu Taşmescit (solda) ve Ballıca Yerleşkelerinden (sağda) görüntüler. Bölümler Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı Programı) Elektrik ve Enerji Bölümü (Elektrik, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programları) Elektronik ve Otomasyon Bölümü (Mekatronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi Programları) İnşaat Bölümü (İnşaat Teknolojisi Programı) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü (Makine Programı) Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü (Mobilya ve Dekorasyon Programı) 19 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

20 Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü (Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı) Yönetim ve Organizasyon Bölümü (İşletme Yönetimi Programı) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan protokol ile Çankırı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 5662 Sayılı Kanunla kurulan Üniversitemize adı ve bağlantısı değiştirilerek bağlanan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun Eldivan İlçesinde kurulması için yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Bölümler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılması plânlanan; Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü altında Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programları, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Anestezi, Diyaliz ve Çevre Sağlığı Programları, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü altında Fizyoterapi Programı olmak üzere toplam sekiz program vardır. Söz konusu programlardan İlk ve Acil Yardım Programı ile Anestezi Programına öncelik verilecektir. Meslek Yüksekokulu; 2011 yılında yapılandırma çalışmalarına devam ettiğinden eğitimöğretim faaliyetlerine henüz başlamamıştır Yapraklı Meslek Yüksekokulu Yapraklı Meslek Yüksekokulu; Üniversitemiz Senatosunun tarihli ve 38/2 sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca ilimiz Yapraklı ilçesinde kurulmuştur. Meslek Yüksekokulu; 2010 yılında yapılandırma çalışmalarına devam ettiğinden eğitim-öğretim faaliyetlerine henüz başlamamıştır DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 20

21 4.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasamızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Anayasa nın 130 uncu Maddesi; Madde 130 Çağdaş eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş devam ve alınacak harçlar, devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları; c)yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya İleri Teknoloji Enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek Teknoloji Enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesi; Madde 12- Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a-çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 21 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - STRATEJİK PLAN 2012-2016 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 2012-2016 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ 2

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI

2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI 2012 ZONGULDAK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ GRAFİKLER LİSTESİ... İV ŞEKİLLER LİSTESİ... İV TABLOLAR LİSTESİ....İHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir M.Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı