BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ *"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: [2010] BİR META ANALİTİK ETKİ ANALİZİ: OKUL YÖNETİCİLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM ALMALARININ GÖREVE ETKİSİ * A META-ANALYTIC EFFECT ANALYSIS: THE EFFECT OF IN-SERVICE TRAINING ON THE JOB PERFORMANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS Şafak ÖZCAN **, Ayşen BAKİOĞLU *** ÖZET: Bu çalışmada, Ülkemizde okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almış olmasının göreve bir etkisi var mıdır, varsa hangi konularda ve ne yönde bir etkisi mevcuttur? sorusuna yanıt aranmıştır yılları arasında yapılmış, 378 adet yüksek lisans ve doktora tezinin bulunduğu bir havuzda, istenen ölçütlere uygun, ilköğretimde ve ortaöğretim, genel liselerinde görevli 2425 okul yöneticisinin algılarını içeren, okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almasının göreve olan etki büyüklüğü hesaplanabilecek veriye sahip 16 tez, meta analitik etki büyüklüğü analizine dâhil edilmiştir. Araştırmamız sonucunda okul yöneticilerinin algılarına göre hizmetiçi eğitim almış olmalarının göreve olan ortalama etki büyüklüğünün küçük düzeyde, tezler bazında bakıldığında ise bazı konularda orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bulgular bağlamında eğitim politikası belirleyicilerine yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar sözcükler: okul yöneticisi, eğitim politikası, hizmetiçi eğitim, meta analiz ABSTRACT: In this Study, the question Was there any effect size of school administrators that participated in service training in Turkey, if there exists, in which subjects and what was the direction of the effect size were investigated? were answered. 16 studies that have the perception of education administrators and have eligible data were included to the meta-analysis research by coding protocol from the pool of 378 studies, which were master and doctoral theses completed between who participated in the service training and in these studies 2425 school administrators were involved. At the end of the research the mean effect size of education administrators who were participated in the service training was calculated as small. But it was determined that in some studies the effect size of education administrators who participated in the service training was calculated as medium. Keywords: school administrator, education policy, in-service training, meta-analysis 1. GİRİŞ Eğitim sistemindeki değişimin zorluklarıyla ilk karşılaşacak insanlar, eğitim yöneticileridir. Okul yöneticilerinin karşılaştıkları bu zorluklara çözüm bulabilmeleri ise, okul yöneticiliği alanında kaliteli olarak değişim hızına ulaşabilmelerine, dolayısıyla ülkemizde hizmetiçi eğitimlere ağırlık verilmesine bağlıdır. Kamu kurumlarında ya da özel kurum ve kuruluşlarda çalışan her seviyeden personele, işe başladıklarından emekli oluncaya kadar işe intibak, işte verimliliklerini artırmak, bilgi ve görgülerini tazelemek, yeni durumlara intibaklarını ve ileri görevlere hazırlanmalarını sağlamak maksadıyla yaptırılan eğitime hizmetiçi eğitim denilmektedir (M.E.G.S.B., 1988). Hangi türde olursa olsun verilen eğitimin daha başarılı olabilmesi için eğitim etkinliklerinin ayrıntılı olarak planlanması gerekir (Doğan, 1997). Planlama, var olan durumdan saptanmış amaçlara, hedeflere ulaşmak üzere izlenecek politikanın belirlenmesidir (Can, 2004). Ülkemizde örgütlü hizmetiçi eğitime 1960 yılında, Millî Eğitim Bakanlığı nda Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Bürosu nun kurulması ile başlanmıştır yılında bu büro, Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı na dönüştürülmüştür. Hizmetiçi Eğitim Dairesi, hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirli yerlerdeki hizmetiçi eğitim merkezlerinde düzenlenen bir veya iki haftalık kurslar ile karşılamaya çalışmıştır (Bedük, 1997). Hizmetiçi eğitimin, yılda 1 3 kez düzenlenmesi ile ne kadar kapsamlı olursa olsun sürekli değişen koşullara ayak uyduramadığı bilinmektedir (Bakioğlu, Özcan ve Hacıfazlıoğlu 2002). Ancak az da olsa hizmetiçi eğitim, bir taraftan bireyi değişime hazırlayarak * Bu çalışma, Marmara Üniversitesi nde doktora tezi olarak verilen Eğitim Yöneticisinin Cinsiyet ve Hizmetiçi Eğitim Durumunun Göreve Etkisi: Bir Meta Analitik Etki Analizi adlı araştırmaya dayanılarak hazırlanmıştır. ** Dr. Şafak ÖZCAN, TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi, e-posta: *** Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Marmara Üniversitesi, e-posta:

2 202 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), örgütün sürekliliğini sağlarken, diğer taraftan da yeni bilgiler üreterek örgütün değişen koşullara uyumunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca hizmetiçi eğitim, insan kaynağının etkili kullanımına ve geliştirilmesine de katkıda bulunarak kurumlarda verimliliğin ve etkinliğin arttırılmasını, yapılan hizmette kalitenin yükselmesini sağlamaktadır. Böylece bireyin, öğrenimi boyunca edinmiş olduğu ancak hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler nedeniyle yeterli olmayan bilgi, beceri ve davranışlarının hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile geliştirilmesi olanaklı hale gelmektedir (Çetin ve Yalçın, 2003). Fields (1982), okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitimlerini üniversitelerden, profesyonel kuruluşlardan ve iş deneyiminden sağladıklarını belirtmiştir. Bu hizmetiçi eğitimlerin doğası gereği etkisinin çok uzun zaman içerisinde görüleceği ve davranışlarda tümden bir değişiklik yapmayacağı belirtilmektedir. Ancak sistemdeki değişikliği gerçekleştirmek için vasıflı yöneticilerin gerektiğini ve bu şekilde yöneticilerin ustalaşacağını bildirmektedir. Leithwood, Stanley ve Montgomery (1984), okul yöneticilerinin etkililiğini arttırmada verilen hizmetiçi eğitimlerin etkili olması için şu üç şartı taşıması gerektiğini belirtmiştir: (1) Okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimlerin en iyi yöneticinin hangi özellikleri taşıması gerektiği bilinerek, bu davranışları kazandıracak gelişim safhalarına sahip içerikte bir eğitim programı olması. (2) Okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimin, katılan yöneticilerin eğitime başlarkenki seviyelerini tespit edecek süreçlere sahip olması. (3) Okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim programlarındaki başlangıç seviyelerinden eğitimle birlikte hangi seviyeye geldiği, artışın hangi seviyede olduğunun bilinmesine uygun olması okul yöneticilerinin etkililiğini arttırmada verilen hizmetiçi eğitimlerin verimli olması için gerekli şartlar olarak belirtmiştir. Gaziel (1989), okul yöneticilerine yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetlerini geleneksel model, atölye ve seminer, tartışma grupları ve çalıştaylar ile paneller şeklinde dört ana gruba ayırmıştır. Bu grupları katılımcı iştiraki, aktif öğrenme, uzun dönemli planlama, eğitim sonunda karşılık alma ve eğitimin pratik olması durumuna göre avantaj ve dezavantajlarıyla göstermiştir. Sonuç olarak okul yöneticileri için düzenlenen hizmetiçi eğitim programları arasında kısa dönemli atölye ve seminerlerin diğerlerinden çok daha etkili olduğunu söylemiştir. Mosrie (1990), okul yöneticileri için akademik olarak yetişmelerinin gerekli ancak yalnız başına yeterli olmadığını belirtmiştir. Yöneticilik yapacak kişilerin ileride etkin bir yönetici olmaları için pratik deneyim kazanmaları, bunun için de yönetici yardımcılığı yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak her yönetici, yanındaki yönetici yardımcısına yeteri kadar eğitim vermeyebilir. Bu yüzden de Mosrie (1990), yüksek performanslı okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde hizmetiçi eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. Bakioğlu (1994), eğitim yöneticiliği mesleğine orta yaş döneminde yönetim eğitimi ya da görev öncesi yetiştirme ve geliştirme programları uygulamadan geçmeyi bir handikap olarak belirtmiştir. Vandenberghe, Kelchtermans ve Maes (2000), en etkili hizmetiçi eğitimin yönetici ve öğretmenlerin birlikte paylaştıkları ve katıldıkları eğitim programları olduğunu belirtmiştir. Hizmetiçi eğitimler sonucunda beklenen iki tür yarar vardır: Kurumsal ve bireysel (Taymaz, 1997). Hizmetiçi eğitimden beklenen bu yararlar, amaçlar kapsamında yer alır. Dolayısıyla ülkemizde okul yöneticilerinin almış olduğu hizmetiçi eğitimler, Türk Millî Eğitim sistemimizin amaçlarını gerçekleştirmek üzere programlanır ve uygulanır. Ülkemizde eğitim yöneticilerinin aldığı hizmetiçi eğitimlerin etkinliğine ilişkin görüşlerinin yer aldığı birçok araştırma (Tonbul 1996; Gülırmak 1996; Şentürk 1999; Nural 1999; Mehan 2001; Madden 2003; Karabayır, 2004; Karaçay, 2005) yapılmıştır. Eğitim politikasını analiz eden, değerlendiren ve uygulayanlar, eğer gerçekçi bir yaklaşım içindeyseler, program, uygulama ve kullanılacak öğretim yöntemlerini seçerken; maliyet, uygulama kolaylığı, felsefesine ve şartlarına uygunluk ile öğrenci özellikleri gibi kriterlere uygunluğunu göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Fakat son zamanlara kadar, belki de en önemli kriter olan, alternatiflerin öğrenme ve diğer eğitim sonuçları üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmamıştır. Meta analitik etki analizi, etki büyüklükleri tahminleri ile alternatif politika, teknik ve yöntemlerin eğitim politikasının planlama ve değerlendirilmesi sürecine temel teşkil etmesini sağlamaktadır. Bunun yanında her bir programın etkisi ölçülerek gelecekte bu etki düzeylerine göre programların geliştirilebileceği düşünülmüştür. Okul yöneticilerinin hangi konularda hizmetiçi eğitim aldığı, hizmetiçi eğitim almayan okul yöneticilerine kıyasla aldıkları hizmetiçi eğitimlerin etkisinin

3 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), hesaplanması, hâlen görevde bulunan okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almış olmasının farklılığının etkisini verebileceği düşünülmüştür. Hizmetiçi eğitimin etkisinin bilinmesi bundan sonraki okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde eğitim politikası yapıcılarına önemli bir yol gösterici ve gelecekteki politikaların belirlenmesinde önemli bir kaynak olabileceği düşülmektedir. Ülkemiz ekonomisinde büyük maliyetlerle gerçekleşen ve bugüne kadar yüzlerce okul yöneticisinin katılımıyla birçok hizmetiçi eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu programlara katılan okul yöneticileri üzerinde yapılan araştırmalara bakarak hizmetiçi eğitim programlarının etki büyüklüğünü veren büyük resme ulaşılıp okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim programlarının etkisi konusu tartışılabilecektir. Okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim programlarının etkisinden bahsedebilmek için ülkemizde yapılmış araştırmalar doğrultusunda bir meta analitik etki analizine ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın temel amacı, eğitim politikalarının pratikte uygulandığında sonuçlarının ne derecede etkili olacağını test eden, bunu sayısal olarak kanıtlayan; eğitim politikacılarına, eğitimde karar verici mercilere büyük resmi göstermek için ve yeni çalışmalara temel olabilecek niteliğe sahip bilgileri elde etme yöntemi olarak meta analitik etki analizi yöntemi ile gerekli bilimsel verilere ulaşarak okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim programlarının göreve etkisi ni test etmektir. 2. YÖNTEM Araştırmamızda ülkemizde okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almasının göreve olan etki büyüklüğü inceleneceği için hizmetiçi eğitim hakkında, ülkemizde yılları arasında yapılmış araştırma sonuçlarına ihtiyaç vardır. Ayrıca bu araştırma sonuçlarından faydalanabilme, araştırmaların daha önceden belirlenmiş bazı istatistik özelliklere sahip olmalarına bağlıdır. Araştırmamıza dâhil edilecek çalışmalarda kullanılan ölçekler aynı olmadığı ve dâhil edilecek çalışmalarda aykırı değerlere sahip çalışmalar olabileceği için okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almış-hizmetiçi eğitim almamış grupları arasındaki farklılıkları test etmek için kabul edilebilir standartlarda meta analitik istatistiğine uyarlanmış örneklem metodu ile tespit edilmiş çalışmalarda düzeltilmiş standartlaştırılmış aritmetik ortalamalar farkı etki büyüklüğü istatistik yöntemi kullanılmıştır (Wolf 1986; Cohen 1988; Hunter ve Schmidt 1990; Rosenthal 1991; Rosenthal ve Rosnow 1991; Hufcutt ve Arthur 1995; Lipsey ve Wilson 2001; Huffcutt 2002; Schulze 2004). Bir çalışmanın meta analize dâhil edilme kriterleri, araştırma konusu içerisinde ve analiz için gerekli istatistik verilere sahip olmasıdır (Wolf 1986; Lipsey ve Wilson 2001; Hamer, ). Araştırmamıza şu kriterlere uygun çalışmalar alınmıştır: (1) yılları arasında ülkemizde Türkçe olarak yapılmış yüksek lisans ya da doktora tezi olan çalışmalar. (2) İlköğretim ve ortaöğretim genel lise okul yöneticilerinin sübjektif algılarını içeren çalışmalar. (3) Okul yöneticilerinin algılarına ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin hizmetiçi eğitim almış ve almamışlar olarak verilen ya da bu şekilde hesaplanabilecek verileri içeren çalışmalar araştırmamıza dâhil edilmiştir. 3. BULGULAR Araştırmamızda, çalışmasında okul yöneticilerinin çalışma konusuna ait algılarının hizmetiçi eğitim almalarına göre aritmetik ortalamalarını ve standart sapmalarını veren 16 adet tez tespit edilmiştir. Bu tezlerin kategorik bağımsız değişkenler için tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü gibi okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almalarına göre veri içeren tezler için en fazla değerlerin, 2002 yılına ait ve İstanbul ilinde, yüksek lisans çalışması olarak, ilköğretim okul yöneticilerini içeren, il merkezlerinde gerçekleştirilmiş, ölçeği uygulamacı tarafından hazırlanmış ve ölçeğin ön uygulaması yapılmamış olanlarda görülmüştür.

4 204 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), Tablo 1: Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Almış Olmaları Verisi İçeren Çalışmaların Kategorik Bağımsız Değişkenler İçin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablosu Değişken Frekans Yüzde Değeri Değişken Frekans Yüzde Değeri Çalışma Yılı Yayın Türü % 8,3 Doktora Tezi 1 % 8, % 25,0 Yüksek Lisans Tezi 11 % 91, % 33, % 25,0 Örneklem İçeriği % 8,3 İlköğretim Okul Yöneticileri 8 % 66,7 Ortaöğretim Okul Yöneticileri 4 % 33,3 Araştırmanın Yapıldığı İl Adana 1 % 8,3 Uygulama Bölgesi Ankara 1 % 8,3 Merkez 8 % 66,7 Eskişehir 1 % 8,3 Merkez ve dışı 4 % 33,3 İstanbul 5 % 41,7 İzmir 2 % 16,7 Ölçek Hazırlanışı Rize 1 % 8,3 Uygulamacı Tarafından Hazırlanmamış 5 % 41,7 Tokat 1 % 8,3 Uygulamacı Tarafından Hazırlanmış 7 % 58,3 Ölçeğin Ön Uygulaması Yapılmamış 5 % 41,7 Yapılmış 7 % 58,3 Hizmetiçi eğitim alma durumuna göre meta analize dâhil edilen çalışmaların etki modeline göre homojen dağılım değeri, ortalama etki büyüklüğü ve güven aralıkları tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: Hizmetiçi Eğitim Alma Durumuna Göre Meta Analize Dâhil Edilen Çalışmaların Etki Modellerinde Homojen Dağılım Değeri, Ortalama Etki Büyüklüğü ve Güven Aralıkları Tablosu Model Türü n Z p Q Etki Büyüklüğü İçin Ortalama Etki % 95 Güven Aralığı Büyüklüğü* Alt Sınırı Üst Sınırı Sabit Etkiler Modeli 16 7,3880 0, ,3732 0,1559 0,1145 0,1972 Rastgele Etkiler Modeli 16 2,1600 0,0154 7,9606 0,1933 0,0179 0,3687 * Hizmetiçi eğitim alan okul yöneticilerinin aritmetik ortalamaları birinci, hizmetiçi eğitim almayan okul yöneticilerinin aritmetik ortalamaları ikinci olarak yazılmıştır. Tablo 2 de görüldüğü gibi meta analize dâhil edilen tezlerdeki veriler sabit etkiler modeline göre; 0,0211 standart hata ve % 95 lik güven aralığının üst sınırı 0,1972 ve alt sınırı 0,1145 ile etki büyüklüğü değeri ES=0,1559 olarak hesaplanmıştır (Wolf 1986; Hunter ve Schmidt 1990; Rosenthal, 1991; Rosenthal ve Rosnow 1991; Lipsey ve Wilson 2001; Huffcutt 2002; Schulze 2004). İstatistik manidarlığı z-testine göre hesaplandığında 7,3880 (p=0,000) olarak bulunmuştur (Lipsey ve Wilson 2001). Q-istatistiği homojenlik testi değeri 206,3732 olduğu hesaplanmıştır (Lipsey ve Wilson 2001; Schulze 2004). c 2 tablosundan (Spiegel, 1961) % 95 anlamlılık düzeyinde on beş serbestlik derecesi ile kritik değeri 24,9958 olarak bulunmuştur. 16 tezdeki verilerin sabit etkiler modeline göre Q-istatistiği homojenlik testi değeri on beş serbestlik derecesi ile ki-kare dağılımının kritik değerini aştığı için etki büyüklüklerinin dağılımına ait homojenlik sabit etkiler modelinde reddedilmiştir. Diğer bir deyişle etki büyüklükleri dağılımı sabit etkiler modeline göre heterojen bir özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Q- istatistiği homojenlik testi değerinin manidar bulunması ile etki büyüklükleri değişiminin örneklem hatasından dolayı olan bir değişimden bekleneceğinden büyük olduğu görülmüştür (Göçmen 2004; Lipsey ve Wilson 2001).

5 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), Örneklem hatası kaynaklı homojenlik testi beklenenden yüksek çıktığı için rastgele etki bileşenin varyansı hesaplanarak model rastgele etkiler modeline çevrilmiştir (Lipsey ve Wilson 2001; Murphy 2003; Noortgate ve Onghena 2003). Hesaplamalar sonucunda meta analize dâhil edilen 16 çalışmadaki veriler rastgele etkiler modeline göre; 0,0895 standart hata ve % 95 lik güven aralığının üst sınırı 0,3687 ve alt sınırı 0,0179 ile etki büyüklüğü değeri ES=0,1933 olarak hizmetiçi eğitim almış okul yöneticileri lehine performansın hizmetiçi eğitim almamış okul yöneticilerinden daha iyi olduğu hesaplanmıştır. Daha açık bir deyişle okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almış olması, görevlerini gerçekleştirmedeki etkiyi arttırdığı belirlenmiştir. Etki büyüklüğü değeri 0,15 ile 0,40 aralığında kaldığı için W.Thalheimer ve S.Cook a ( ) göre etkisinin küçük düzeyde kaldığı, Welkowitz, Ewen ve Cohen a (2000) göre ise küçük ve orta arasında bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. İstatistik manidarlığı z-testine göre hesaplandığında 2,1600 (p=0,0154) olarak bulunmuştur (Lipsey ve Wilson, 2001). 16 tezdeki verilerin rastgele etkiler modeline göre Q-istatistiği homojenlik testi değeri 7,9606 olduğu hesaplanmıştır (Lipsey ve Wilson 2001; Schulze 2004). c 2 tablosundan (Spiegel, 1961) % 95 anlamlılık düzeyinde on beş serbestlik derecesi ile kritik değeri 24,9958 olarak bulunmuştur. Q-istatistiği homojenlik testi değeri on beş serbestlik derecesi ile ki-kare dağılımının kritik değerini aşmadığı için etki büyüklüklerinin dağılımına ait homojenlik, rastgele etkiler modelinde kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle etki büyüklükleri dağılımı rastgele etkiler modeline göre homojen bir özelliğe sahip olarak belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitim alma durumuna göre meta analize dâhil edilen çalışmalara ait etki büyüklükleri ve güven aralıkları ile rastgele etkiler modeline göre ortalama etki büyüklüğü tablolu grafik şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1 de görüldüğü gibi çalışmaların etki büyüklükleri rastgele etkiler modeline göre ortalama etki büyüklüğü olan 0,1933 düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmalar Etki Büyüklüğü Etki Büyüklüğü Alt Sınırı Etki Büyüklüğü Üst Sınırı Artul (2003) 0,8358 0,7250 0,9466 Çetin (2000) 0,4114 0,1566 0,6662 Bıçakçılar (2005) 0,3976-0,1360 0,9311 Çinko (2002) 0,3700 0,1613 0,5787 İnce (2001) 0,2952-0,2636 0,8540 Çiçek (2003) 0,2535-0,0303 0,5373 Çelik (2002) 0,2059-0,0320 0,4437 Durmuş (2004) 0,2046-0,0463 0,4555 Şahin (1998) 0,2014-0,1392 0,5419 Gürsoy (2004) 0,1063-0,3346 0,5472 Gökoğlu (2005) 0,0917-0,1351 0,3184 Namlu (2004) 0,0702-0,3000 0,4404 Görgin (2002) 0,0225-0,0458 0,0907 Ergün (2001) -0,0276-0,1669 0,1117 Kırılmaz (2001) -0,1062-0,2070-0,0054 Uysal (2002) -0,2243-0,5920 0,1434 Çalışmalar Artul (2003) Çetin (2000) Bıçakçılar (2005) Çinko (2002) İnce (2001) Çiçek (2003) Çelik (2002) Durmuş (2004 Şahin (1998) Gürsoy (2004) Gökoğlu (2005) Namlu (2004) Görgin (2002) Ergün (2001) Kırılmaz (2001) Uysal (2002) -0,5000 0,0000 0,1933 0,5000 1,0000 Etki Büyüklüğü Şekil 1: Hizmetiçi Eğitim Durumuna Göre Meta Analize Dâhil Edilen Çalışmalara Ait Etki Büyüklükleri ve Güven Aralıkları İle Rastgele Etkiler Modeline Göre Ortalama Etki Büyüklüğü Tablolu Grafiği Meta analiz için incelenen araştırmalardan elde edilen ortalama etki büyüklüğü değerleri arasında aykırı değerlerin bulunması meta analizin doğru bir mantıksal özete ulaşmasına tam hizmet etmez (Hufcutt ve Arthur 1995; Hunter ve Schmit 1990). Dolayısıyla araştırmamızda hizmetiçi eğitim

6 206 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), verisi bulunan ortalama etki büyüklükleri veri kümesindeki aykırı değerler, kabul edilebilir standartlarda meta analitik istatistiğine uyarlanmış örneklem metodu ile tespit edilen dört çalışma veri kümesinden çıkarılmıştır. Böylelikle aykırı değerlerle bulunan ortalama etki büyüklüğü ile aykırı değerler çıkarıldıktan sonra hesaplanan ortalama etki büyüklüğü değerleri karşılaştırılmıştır (Hufcutt ve Arthur, 1995). Tablo 3 de görüldüğü gibi araştırmamız kapsamına giren tezlerin aykırı değerlere sahip çalışmalar dışında hizmetiçi eğitim durumlarına göre veri içeren çalışmalar için en fazla değerler; 2002 yılına ait, İstanbul ilinde, yüksek lisans çalışması olarak, ilköğretim okul yöneticilerini içeren, il merkezlerinde gerçekleştirilmiş, ölçeği uygulamacı tarafından hazırlanmış ve ön uygulaması yapılmış olanlarda görülmüştür. Aykırı değere sahip tezler çıkarıldıktan sonra okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim alma durumuna göre veri içeren 12 tezin meta analizi, 925 i hizmetiçi eğitim alan ve 474 ü hizmetiçi eğitim almayan okul yöneticisi olmak üzere toplam 1399 okul yöneticisi kapsar şekilde gerçekleştirilmiştir. Tablo 3: Aykırı Değerlere Sahip Çalışmalar Dışında Araştırmaya Dâhil Edilen Çalışmalardaki Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitimleri Verisi İçeren Çalışmaların Kategorik Bağımsız Değişkenler İçin Frekans ve Yüzde Değerleri Tablosu Değişken Frekans Yüzde Değeri Değişken Frekans Yüzde Değeri Çalışma Yılı Yayın Türü % 8,3 Doktora Tezi 1 % 8, % 25,0 Yüksek Lisans Tezi 11 % 91, % 33, % 25,0 Örneklem İçeriği % 8,3 İlköğretim Okul Yöneticileri 8 % 66,7 Ortaöğretim Okul Yöneticileri 4 % 33,3 Araştırmanın Yapıldığı İl Adana 1 % 8,3 Uygulama Bölgesi Ankara 1 % 8,3 Merkez 8 % 66,7 Eskişehir 1 % 8,3 Merkez ve dışı 4 % 33,3 İstanbul 5 % 41,7 İzmir 2 % 16,7 Ölçek Hazırlanışı Rize 1 % 8,3 Uygulamacı Tarafından Hazırlanmamış 5 % 41,7 Tokat 1 % 8,3 Uygulamacı Tarafından Hazırlanmış 7 % 58,3 Ölçeğin Ön Uygulaması Yapılmamış 5 % 41,7 Yapılmış 7 % 58,3 Hesaplamalar sonucu aykırı değerlere sahip çalışmalar dışında meta analize dâhil edilen 12 çalışmadaki veriler sabit etkiler modeline göre; 0,0433 standart hata ve % 95 lik güven aralığının alt sınırı 0,1320 ve üst sınırı 0,3017 ile etki büyüklüğü değeri ES=0,2168 olarak hizmetiçi eğitim almış okul yöneticileri lehine performansın hizmetiçi eğitim almamış okul yöneticilerinden daha iyi olduğu hesaplanmıştır (Wolf 1986; Hunter ve Schmidt 1990; Rosenthal, 1991; Rosenthal ve Rosnow 1991; Lipsey ve Wilson 2001; Huffcutt 2002; Schulze 2004). Diğer bir deyişle okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almış olmasının görevlerini gerçekleştirmedeki etkiyi olumlu yönde arttırdığı belirlenmiştir. Etki büyüklüğü değeri 0,15 ile 0,40 aralığında kaldığı için küçük bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Thalheimer ve Cook ; Welkowitz, Ewen ve Cohen 2000). İstatistik manidarlığı z-testine göre hesaplandığında 5,0100 (p=0,000), homojenlik testi değerinin de 14,7940 olduğu hesaplanmıştır (Lipsey ve Wilson 2001; R.Schulze 2004). c 2 tablosundan (Spiegel, 1961) % 95 anlamlılık düzeyinde on bir serbestlik derecesi ile kritik değeri 19,6752 olarak bulunmuştur. Q-istatistiği homojenlik testi değeri on bir serbestlik derecesi ile ki-kare dağılımının kritik değerini aşmadığı için etki büyüklüklerinin dağılımına ait homojenliğin yokluk hipotezi sabit etkiler modelinde kabul edilir. Diğer bir deyişle etki büyüklükleri dağılımı sabit etkiler modeline göre heterojen bir özelliğe sahip olmadığı belirlenmiştir. Q-istatistiği homojenlik testi

7 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), değerinin manidar bulunmamasıyla, etki büyüklükleri değişiminin örneklem hatasından kaynaklanan olan bir değişimden olabileceği söylenebilir (Göçmen 2004; Lipsey ve Wilson 2001). Okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almasının göreve olan etki büyüklüğü; iş doyum düzeylerinde yöneticilik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,3976), özel eğitimle ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili hizmetiçi eğitim programına katılmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,3700), bilgisayar kursuna katılmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2952), güdüleme yöntemlerinin kullanılma sıklığında güdüleme konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2535), öğretim liderliğinde yönetim ve eğitim programı ve öğretimi konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2059), lisede yöneticilik ve liderlik davranışlarında yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2046), yönetici-öğrenci iletişimine ilişkin algılarında okul yönetimi ve iletişim konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2014) küçük düzeyde belirlenmiştir. 4. YORUM / TARTIŞMA Rust (1990), bir meta analizden elde edilecek genellemelerin kalitesinin, meta analize dâhil edilecek uygun çalışmaların nasıl sunulduğuna bağlı olduğunu belirtmektedir. Uygun çalışma, hem araştırma çevresinin kapsamı hem de araştırma içeriğinin sunuşuyla ilgilidir. Ayrıca Rust (1990), meta analiz alanında en büyük problemin basılmış yayınların hep güçlü bir etki ya da istatistik manidarlığa sahipse basılmaya uygun görüldüğünü belirtmektedir. Yapılan çalışmalar güçlü bir etki ya da istatistik manidarlığa sahip değil ise birçoğu basılmaya uygun görülmemektedir. Bu durumda meta analize dâhil edilecek olan çalışmalar arasında zıt yönlü ya da etkisi sıfır olan çalışma sonuçları pek nadir bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları hem bu araştırmanın içeriğine uygun hem de gerekli veri yapısına sahip şekilde sunulduğu için araştırmanın sınırları çerçevesinde uygun olan ve ulaşılabilinen tüm yüksek lisans ve doktora çalışmaları alınmıştır. Böylelikle araştırmamızdaki meta analiz sonucunda elde edilmiş bulgulardan genellemeler yapılma kalitesini de yüksek tutmuştur. Aykırı değere sahip çalışmalar çıkarılmadan 16 çalışmaya ait ortalama etki büyüklükleri hesaplandığında, okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almış olmasının ortalama etki büyüklüğü; bilgi teknolojilerinde kendini yeterli görmeye ilişkin algılarında bilgi teknolojileri konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada etki büyüklüğü (ES=0,8358) geniş düzeyde hesaplanmıştır. Ancak kabul edilebilir standartlarda meta analitik istatistiğine uyarlanmış örneklem metoduna göre aykırı değere sahip olduğu için hesaplamalardan çıkarılmıştır. Meta analize dâhil edilen çalışmalar içinde okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almasının göreve olan etki büyüklüğü en büyük olarak yönetici lider profili tarafından ölçülen liderlik davranışlarında yöneticilik formasyonu almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (Çetin, 2001), etki büyüklüğü (ES=0,4114) orta düzeyde belirlenmiştir. Dolayısıyla yöneticilik formasyonu almış olan okul yöneticilerinin yönetici lider profili tarafından ölçülen liderlik davranışlarını göstermede daha etkili oldukları önemli bir sonuç olarak anlaşılmaktadır. Çünkü araştırmamız kapsamına giren çalışmalardan sadece yöneticilik formasyonu kursu alan okul yöneticisinin yaptığı görevde orta düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Diğer hizmetiçi eğitimlerin ortalama etki büyüklüğü küçük düzeyde belirlenmiştir. Bu da okul yöneticilerinin katıldıkları hizmetiçi eğitimlerin kendi algılarına göre görevlerinde ne kadar düşük bir etki büyüklüğüne sahip olduğunu görmek açısından ilginç ve üzerinde düşünülmesi gereken bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. Okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim almamış olmasının ortalama etki büyüklüğü, ilköğretimde yöneticilik ve liderlik davranışlarında yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada (ES=0,2243) etkinin küçük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Aynı çalışmada araştırmacı okul yöneticisinin algısını ilköğretimde yöneticilik ve liderlik davranışlarını liderlik özelliklerinin kullanılma sıklığı ve yöneticilik özelliklerinin kullanılma sıklığı boyutlarında incelemiştir. Araştırmamıza göre ilköğretimde yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim almayan okul yöneticisinin algısı yüksek belirlenmiştir. Diğer bir deyişle ilköğretimde yöneticilik ve liderlik konusunda kurs almamış olan okul yöneticileri, alanlara nazaran kendilerini daha yeterli görmektedir. Çalışmanın aykırı değere sahip olmaması ayrıca önemli bir

8 208 Ş.ÖZCAN- A. BAKİOĞLU / H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 38 (2010), bulgudur. Çünkü Uysal a (2002) ait çalışmadaki örneklemin aldığı yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim görev etkisini arttırmadığı belirlenmiş ve ayrıca çalışma meta analiz için incelenen araştırmalardan elde edilen etki büyüklüğü değerleri arasında aykırılığa yol açmamıştır. 5. SONUÇLAR Eğitim yöneticisinin hizmetiçi eğitim almış olmasının ortalama etki büyüklüğü; bir çalışmada; yönetici lider profili tarafından ölçülen liderlik davranışlarında yöneticilik formasyonu almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada orta düzeyde hesaplanmıştır. Yedi çalışmada; iş doyum düzeylerinde yöneticilik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, özel eğitimle ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili hizmetiçi eğitim programına katılmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, bilgisayar kursuna katılmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, güdüleme yöntemlerinin kullanılma sıklığında güdüleme konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, öğretim liderliğinde yönetim ve eğitim programı ve öğretimi konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, lisede yöneticilik ve liderlik davranışlarında yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada, yönetici-öğrenci iletişimine ilişkin algılarında eğitim yönetimi ve iletişim konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına ilişkin algılarına ait çalışmada küçük düzeyde olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almalarıyla performanslarının artması, beklenen ve istenen bir gelişmedir. Araştırmamızda görüldüğü gibi hizmetiçi eğitim, okul yöneticisinin gelişiminde belli bir artış göstermekte fakat ortalamada bu artış küçük bir düzeyde kalmaktadır. 6. ÖNERİLER Eğitim politikalarını belirleyenler hizmetiçi eğitimin verimliliğini sürekli kontrol altında tutmalıdırlar. Örneğin araştırmamızda yöneticilik formasyonu kursu, okul yöneticilerinin algılarına göre etki büyüklüğü en yüksek hizmetiçi eğitim programı bulunmuştur. Neden yöneticilik formasyonu kursu diğer hizmetiçi eğitimlerden daha büyük bir etkiye sahip olduğu araştırılabilir. Yöneticilik formasyonu kursu devam ettirilebilir ya da tekrar edilebilir. Diğer hizmetiçi eğitim kurslarından farkları incelenebilir. Diğer kursların da daha etkili olabilmeleri için çalışmalar yapılabilir. Öğrenmeye etki eden unsurlarla ilgili tahminlerde de diğer düşünceler gibi yanılma payı vardır. Örneğin yöneticiler bir programı zor uygulanabilir ve maliyeti yüksek bulabilirler. Aynı şekilde bir programın öğrenmeye etkileri, meselâ personel eğitimi ya da programa bağlılık gibi konulardaki farklılıklar nedeniyle ortalamanın altında kalabilir. Ayrıca eğitim alacak yöneticilerin kişisel özellikleri ile eğitimin veriliş biçimi hizmetiçi eğitimin etkisini değiştirebilir. Yine de okul yöneticilerinin alacakları hizmetiçi eğitimlere göre politika belirlemesi yapılmalıdır. Hizmetiçi eğitimin hangi konularda, kimlere, ne zamanlar, nerelerde ve ne şekillerde uygulanacağı planlanmalıdır. Tahminî etkenlerle ilgili bilgide şüphesiz karar verme, programın tasarlanması, değerlendirilmesi ve politika analizinde bir etken olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda etki büyüklüğü araştırılan konu için meta analize dâhil edilen çalışmalardan ortalama etki büyüklüğünün; zaman içerisindeki değişimi, çalışmaların yapıldığı yere göre değişimi, çalışmanın türüne göre değişimi, çalışmanın örneklem büyüklüğüne göre değişimi gibi kısaca moderatör değişkenlere göre farklılaşması incelenebilir. Sonuçlar kıyaslanıp araştırılan konu için sağlıklı eğitim politikaları oluşturulabilir. Araştırmamızda okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim alma durumunun ortalama etki büyüklüğü, yöneticilerin kendi algılarına göre hesaplanmıştır. Ortalama etki büyüklüğünün öğretmenlerin algılarına göre de hesaplanması kıyaslama açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla araştırmamızın yöntemi ile öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticisinin hizmetiçi eğitim alma durumunun görevlerine olan etki büyüklüğü araştırılabilir. Okul yöneticisinin ilköğretimde yöneticilik ve liderlik davranışlarında yöneticilik ve liderlik konusunda hizmetiçi eğitim almış olmasına rağmen hizmetiçi eğitim almamış okul yöneticilerinin göreve ilişkin algılarının daha yüksek bulunma sebepleri araştırılabilir.

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yöneticilerin Sahip Olduğu Güç Stilleri ve İş Çevrelerine Uyuma İlişkin Öğretmen Görüşleri Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 26-48, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428170 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3,

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki 1 Educational Administration: Theory and Practice Summer 2007, Issue 51, pp: 353-370 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yaz 2007, Sayı 51, ss: 353-370 Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması

Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 407-428 Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendirme Anketinin Türkçeye Uyarlanması

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi

Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi Özel Eğitim Dersinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlar ve Kazanımlar Bakımından Değerlendirilmesi The Evaluation of Special Education Lesson In Terms of Attitudes Towards Mainstreaming and Attaintments Esra

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI Yavuz AKPINAR Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi akpinar@boun.edu.tr TEACHERS APPROACHES TO SOME EDUCATIONAL

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma

Üst Düzey Yöneticilerin Sahip Olması Gereken Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma Belirlenmesine Đlişkin Ampirik Bir Çalışma * ** ÖZET: Üst düzey yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler hem uygulayıcılar hem de ilgili araştırmacılar için yeni bir inceleme alanı olarak kabul

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 191-206 Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Belirlenmesi Mustafa SIRAKAYA 1,

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010 1 PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ YÖNETİM ARACI BALANCED SCORECARD IN BOYUTLARINA KATILIM DÜZEYİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ

Detaylı