İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1

2 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) YARALI Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 4 15 CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 3 FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR Erkek 4 32 Kadın 2 Çocuk 1 TOPLAM 5 34 FAĠLĠ MEÇHUL ADLĠ CĠNAYETLER 4 YAġAMINI YĠTĠREN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER 6 RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 2 1 POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġüphelġ ÖLÜMLERĠ Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 2 ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 7 1 TOPLAM 9 1 SALDIRIYA UĞRAYANLAR Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 3 Öğretmen / Öğretim Üyesi 1 Öğrenci 14 Sağlık ÇalıĢanı 2 2 TOPLAM 2 20 SĠLAHLI ÇATIġMALAR Güvenlik Görevlisi Silahlı Militan 67 4 Siviller 1 Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir. TOPLAM SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR 1 2 2

3 MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR Çocuk 1 1 TOPLAM 1 1 KUġKULU ÖLÜMLER Erkek 7 Kadın 1 TOPLAM 8 0 NAMUS CĠNAYETLERĠ Kadın 1 TOPLAM 1 0 ĠNTĠHAR (Erkek) 13 6 ÇATIŞMALI ORTAM NEDENİYLE YAŞANAN İHLALLER Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 19 Askeri Operasyonlar Sonucu YaĢanan Ġhlaller 16 Verilmeyen Militan Cenazeleri 18 Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 7 Ölünün Hatıratına Saygısızlık 1 Toplu Mezar Ġddiaları Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar Mezar Sayısı 7 KiĢi Sayısı 32 Mezar Sayısı 4 KiĢi Sayısı 37 Toplu Mezar Kazılarında Bulunan Kemikler Ġçin Yapılan Kayıp BaĢ. 62 KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER Kadın Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar Ġntihar 11 TeĢebbüs 3 Ölü 4 Yaralı/ġiddet 4 3

4 Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Kadınlar Ölü 4 Yaralı/ġiddet 4 Tecavuz 1 Ölü 1 Yaralı/ġiddet 3 Taciz 4 TOPLAM 39 ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER Çocuk Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Güvenlik Güçlerince ġiddete Uğrayan Çocuklar Ġntihar 4 TeĢebbüs Ölü 4 Taciz 1 Ölü 2 Tecavuz 1 Taciz 1 Yaralı/ġiddet 1 TOPLAM 14 İŞKENCE YASAĞI ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 37 Köy korucuları tarafından yapılan iģkence ve kötü muamele 1 Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 39 Cezaevlerinde ĠĢkence 12 Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 9 Tehdit Edilenler 66 Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 111 4

5 Okulda ġiddet 6 TOPLAM 281 KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLALLER Gözaltına Alınanlar YetiĢkin 1925 Çocuk 109 TOPLAM 2034 Tutuklananlar YetiĢkin 700 Çocuk 33 TOPLAM 733 Ev Baskınları 1168 Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 1412 KAYIP ĠDDĠALARI Gözaltında Kayıp Ġddiası 1 Diğer Kayıp Ġddiaları 1 DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Yasaklanan Etkinlikler 6 Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 629 Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 1 Adil Yargılanma Hakkının Ġhlali 15 Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 1 Anadilde Savunma Yasağı 176 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR SoruĢturma Sayısı 12 KiĢi Sayısı 892 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR Dava Sayısı 5 KiĢi Sayısı 6 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR Dosya Sayısı 33 KiĢi Sayısı 182 5

6 TOPLAM 1958 ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Siyasi Parti 23 Sendika 3 Dernek 9 Eğitim ve Kültür Kurumu 12 Diğer 11 TOPLAM 58 Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Dernek 1 Eğitim ve Kültür Kurumu 5 TOPLAM 6 TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 59 Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 57 Açılan SoruĢturmalar 1 Açılan Davalar 1 Sonuçlanan Davalar 1 CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER Sevk Uygulamaları 58 Sağlık Hakkı Ġhlali 172 Aile GörüĢü Engellenenler 11 Tecrit ve Ġzolasyon 11 Disiplin Cezası Verilenler 385 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 312 Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 4 TOPLAM 953 ĠĢ Kazaları EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELİK İHLALLER 6

7 ĠĢ Kazalarında Ölenler 19 ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 17 ĠĢten Çıkarılanlar 2 Ġdari SoruĢturmalar 124 Verilen Cezalar 10 Sürgün Edilenler 1 TOPLAM 173 EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK İHLALLER Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 18 Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 5 Ayırımcı Uygulamalar 2 TOPLAM 25 AYRIMCILIK Ġnanç Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 86 DİĞER HAK İHLALLERİ Sağlık Hakkı Ġhlali 224 Konut Hakkı Ġhlali 78 Seyahat Hakkı Ġhlali 1 12 Eylül Darbesi Mağdurlarının ġikayet BaĢvuruları 1 23 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası YaĢanan Ġhlaller 41 DĠĞER BAġVURULAR 16 TOPLAM ĠHLAL SAYISI 9900 Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan baģvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiģtir yılı ĠLK 4 AY içerisinde ġubemize toplam 172 baģvuru yapılmıģtır. 7

8 2012 YILI ilk 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ayrintili VERĠLER YAŞAM HAKKI İHLALLERİ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) - Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar * tarihinde Ģubemize baģvuran Nesip Kar, Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde saat da TEM Şube birimine ve Özel harekat birimine bağlı polislerce bir eve yaptıkları baskında kardeşim olan Mekin Kar ile yanında bulunan arkadaşı Agit Altan adlı PKK Militanlarını infaz ettiklerini öğrendik. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kardeşimin kafasına kurşun sıktıklarını yere düştüğü halde tekmelediklerini, atlama sırasında kolu ve bacağının kırıldığını, diğer arkadaşı da kaçmak isterken öldürdüklerini beyan ettiler. Daha önce evimize yapılan baskında bizi bu konuda tehdit ettiler. Kardeşimin yerine söylememizi istediler. Söylemediğimiz takdirde gördükleri yerde infaz edeceklerini söylediler. Kardeşim ve arkadaşının sağ yakalama imkânları olduğu halde infaz ettiler. Kardeşim atladığı için değil kafasına kurşun sıkıldığı için öldürüldü. Biz ailesi olarak bu infazı gerçekleştiren kişilerden şikâyetçi ve davacıyız. Her şeyden önce bir insandı ve devletin görevi de öldürmek olmamalıydı. Canlı yakalanıp yargının önüne çıkarılmalıydı. Bu konuda sizden hukuki yardım talep diyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Urfa da Akabe Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde Ģüphelendikleri Esat E. Ġsimli yurttaģa kimlik soran polisler ile Esat E, arasında tartıģma çıktı. TartıĢmanın ardından polis olay yerinden kaçmaya çalıģan Esat E yi bacağından vurdu. Esat E nin kimliğini göstermediği gerekçesi ile vurulduğu iddia edilirken, Esat E, polisler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı duyan ve hastaneye gelen Esat E nin babası Mahmut E, oğlunun sinir hastası olduğunu birkaç yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Esat E nin hayati tehlikesi bulunmazken tedavisi ise devam ediyor. ( /DĠHA / Serhattv.com.tr) *Diyarbakır'ın Bağlar Ġlçesinde bulunan Diyarbakır E Tipi Cezaevi üst köģesinde polis panzeri, Ayse Al (70) isimli yaģlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düģen Al ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü'ne kaldırılan 75 yaģındaki AyĢe Al, beyin kanaması geçirdi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Bölümü'nde müģahade altında tutulan Al'ın Ģuurunun kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. ( /DĠHA / Yuksekovahaber.com / Silvanmucadele.com / Ġdilhaberajansi.com) *Mardin'in Kızıltepe Ġlçesi'nde dün akģam Kılıç ile Karaaslan aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Karaaslan ailesinden yaklaģık 20 kiģiyi gözaltına aldı. Kılıç ailesi de Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, burada polislerle tartıģtı. TartıĢmanın büyümesi üzerine polisler rastgele havaya ateģ açtı. Gaz bombalarının kullanıldığı olayda Matematik öğretmeni Ġbrahim Kılıç göğsünden ağır yaralandı. Kılıç, uçak ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kılıç, kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. ( /DĠHA / Yuksekovahaber.com / Ġstanbulhaber.com.tr) *Diyarbakır'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliģinin protesto edildiği 15 ġubat günü merkez Bağlar Ġlçesi E Tipi Cezaevi üst köģesinde polis panzerinden sıkılan tazyikli su ile yere düģüp baģını kaldırıma çarpan ve beyin kanaması geçiren 75 yaģındaki 8

9 AyĢe Al, yaģamını yitirdi. 15 ġubat'tan bu yana Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Al'ın sabah saatlerinde yaģamını yitirdiği öğrenildi. ( /DĠHA / Etha.com.tr / Evrensel.net / Diyarbakirhaber.gen.tr / ANF) *Diyarbakır merkezinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak isteyen ve sabah saatlerinden itibaren Silvan'dan yola çıkan binlerce kiģi, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde polisin barikatı ile karģılaģarak Diyarbakır a geçiģleri engellendi. Yer yer polis ile kitlenin arasında çatıģma çıktığı bildirilirken, polisin kitleye silah sıktığı ileri sürüldü. Polisin müdahalesi sonucu 2 kiģinin yaralandığı ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğü belirtildi. ( /DĠHA) *Diyarbakır'da Newroz mitingi sonrasında yaģanan polis müdahalesi sırasında, Medine Bulvarı 818. Sokak Ada Apartman'ında ki evinin balkonundan olayları izleyen 11 yaģındaki Muhammet Doğan a polisin attığı gaz bombası isabet etti. Çenesi tahrip olan küçük Muhammet, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Doğan'ın yarın ameliyata alınacağı bildirildi. Yine aynı olaylarda 14 yaģındaki Ġbrahim Arpa adlı çocuğa da polisin attığı gaz bombasının isabet ettiği bildirildi. Arpa da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır merkezdeki olaylarda toplam 10 kiģinin çeģitli Ģekillerde yaralandığı öğrenildi. ( /DĠHA) *Batman da Sabah saatlerinden itibaren Koçerler Bulvarı'nda toplanan on binlerce kiģi ġehirlerarası Otogarı yanında bulunan Newroz Alanı'na girmek için polisle çatıģırken, polisin ikinci müdahalesinin ardından toplanan binlerce kiģi, Diyarbakır Caddesi'nden kent merkezine doğru yürüyüģe geçti. Diyarbakır Caddesi'nde polis kitleye müdahale etti. Müdahale sırasında Alaattin Okan (32) adlı yurttaģ, gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Okan, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Kent genelinde yaģanan olaylarda 42 si çocuk 148 kiģinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olaylarda toplam 48 kiģinin de çeģitli Ģekillerde yaralandığı belirtildi. ( /DĠHA / Bianet.org / Cumhuriyet / Sabah.com.tr / Milliyet / HaberTürk) *Cizre Ġlçesi'nde Newroz kutlamasına izin vermeyen polis, uzun namlulu silahlarla BDP Ġlçe binasını dakikalarca taradı. Ġdil Caddesi'ne gelmesi ile polis zırhlı araçlardan yoğun gaz bombası ve tazyikli su ile kitleye müdahale etti. Müdahaleye karģılık veren kitle ile polis arasında sert çatıģma yaģandı. Çıkan olaylarda Ģu ana kadar 3 polis ile 2 sivil yurttaģın Ġlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken, 1 polis ile 1 sivil yurttaģın durumunun ağır olduğu belirtildi. Durumu ağır olan polisin helikopter ile çevre illerdeki hastaneye götürüldüğü belirtilirken, 2 sivil yurttaģın da tedavi altına alındığı öğrenildi. -Cizre de özel hareket polislerinin panzerler üzerinden halkın üzerine ateģ açtığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre 3'ü polis 6 kiģinin yaralandığı ve Cizre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan yurttaģlardan birinin BDP Ġlçe binasından sedye ile çıkarıldığı bildirildi. ( /DĠHA / DHA / CNN Türk / NTV) *Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'nde düzenlenen Newroz mitinginde BDP'lilerin giriģimiyle kitle dağıldı. Olaylarda 2'si TOMA olmak üzere 3 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken, aralarında gözüne gaz bombası isabet eden Nusret Kaplan isimli yurttaģın da bulunduğu 3'ü polis yaklaģık 10 kiģi yaralandı. Ġlçedeki olaylar sonucunda en az 6 kiģi gözaltına alındı. ( /DĠHA) *ġırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Gıre Çolya, Hesana ve Derye Kere bölgelerine yönelik 21 Mart'ta çıkan çatıģma ile ilgili ġırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 6 özel harekat timinin yaģamını yitirdiği, 13'ünün de yaralandığı ve çatıģmada 7 HPG'linin de yaģamını yitirdiği ve 9

10 2'sinin de yaralı olarak yakalandığı iddia edilmiģti. Yaralı olarak yakalanan ve valinin HPG'li dediği 2 kiģinin bölgede av için bulunan Mustafa Sidar ve Süleyman Tanrıverdi adlı yurttaģlar olduğu ortaya çıktı. Sivil yurttaģlar çatıģmanın arsında kalarak kalça ve omuz kısmından yaralandığı belirtildi. ġırnak Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından ġırnak Askeri Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan 2 yurttaģ, ardından sorgulanmak üzere ġırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 2 sivil yurttaģın ailelerinin olayı duymasının ardından yakınlarının akıbetini öğrenmek için ġırnak Barosu'na baģvurdu. Yaralı 2 yurttaģın Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade iģlemleri sürüyor. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Halil Altan, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Agit Altan, tarihinde Diyarbakır da bulunduğu eve polislerin yapmış olduğu baskında hiç çatışma yaşanmadan ve herhangi bir silah kullanımı olmadan, polisler tarafından sağ yakalanıp infaz edildi. Olayın açığa çıkarılması ve faillerin yargılanması için gereği neyse yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Kenan Kavak, Ģu beyanlarda bulundu: Benim yakınım olan Abdurrahman Fidan, bilmediğimiz bir sebepten dolayı dün gece saat sularında polisler tarafından silahla taranmış ve yaralı bir şekilde hastaneye getirilmiştir. Biz neden kendisine silahla saldırdıklarını bilmiyoruz. Kendisiyle görüşmek üzere şuan da bulunduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelip bize hukuki yardım talebinde bulunmanızı istiyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Urfa'nın Suruç Ġlçesi'ne bağlı ve Suriye sınırında bulunan DikmentaĢ Köyü'nde, dün gece saat sıralarında 41 yaģındaki çiftçi Mahmut AkbaĢ, gece minibüsle mercimek ekili olan tarlasına giderek sulama yapmak istedi. Ġddialara göre, bu sırada el feneriyle tarlasını sulamaya çalıģan AkbaĢ'ı fark eden 9. Hudut Taburu'na bağlı askerler, AkbaĢ ve oğlunu taramaya baģladı. Askerler tarafından açılan ateģ sonucu çiftçi Mahmut AkbaĢ, iki bacağından vuruldu. AkbaĢ'ın 17 yaģındaki oğlu Orhan ile kardeģi Hacı AkbaĢ, askerlere ateģ açmaması için bağırarak uyarıda bulundu. Askerlerin "kaçakçı oldukları" gerekçesi ile söz konusu kiģileri taradığı iddia edilirken, köylüler kaçakçılık yapmadıklarını, tarlalarını suladıklarını söyledi. Yaralanan AkbaĢ'ın kardeģi Hacı AkbaĢ, yaģananlardan sonra yanlarına gelen askerin kendilerine hakarette bulunup, daha sonra tüfeğin dipçiğiyle yaralı abisine vurduğunu iddia etti. Oğul AkbaĢ ise, yaģanan olayı Ģöyle aktardı: "Bizim kaçakçılıkla alakamız yok. Askerle aramızda 20 metre bile yoktu. Tarlanın hemen ucunda bizim minibüsün ıģıkları açıktı, ona rağmen ateģ açtılar. Biz kaçakçı olsaydık ıģıklar açık olur muydu? Babam nasıl vuruldu. Ben minibüsün arkasına kaçtım. Ben askerlere yaklaģtıkça onlar bize ateģ açmaya devam ediyorlardı. Ben askerlere babamı vurdunuz. Babamı kaldıramıyorum babam yaralı dedim onlar da kaldır götür diyorlardı."oğul AkbaĢ, "Ben ağıt yaktığımda askerler bana küfür ediyordu. Telefon yerdeydi. Kendimi telefona yetiģtirdim. Amcamı aradım. Jandarma falan gelmedi. Sadece bir jip geldi. O da köyün hemen çıkıģında bekledi. Biz tarlada sulama yaparken önce devriye gezen askerler ateģ açtı. Ardından kulübedekiler açmaya baģladı. Ġki ayağından bir kolundan vuruldu" dedi. ( /DĠHA / Ozgur-gundem.com / Sondakika.com / Haberler.com / Cumhuriyet.com.tr / Urfahaber.net / Mynet.com) CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR *Türkiye cezaevlerinde bir hasta tutuklu daha göz göre göre ölüme gönderildi. Bingöl M Tipi Cezaevi'nde bulunan ileri derecede Ģeker hastası 75 yaģındaki Mahmut KarataĢ, yaģamını yitirdi. Ġleri derecede Ģeker hastası olan, iki gözü de görmemesine rağmen tahliye edilmeyen KarataĢ, dün gece saatlerinde yaģamını yitirdi. KarataĢ'ın cenazesi otopsi iģleminin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. BDP Dersim Ġl Örgütü de, KarataĢ'ın yaģamını 10

11 yitirmesi sebebiyle Amara gidiģini iptal ederek Malatya'ya doğru yola çıktı. Otopsi iģlemlerinin ardından KarataĢ'ın cenazesi alınarak Dersim'de toprağa verilecek. KarataĢ'ın ölüme terk edildiğine dikkat çeken arkadaģları, tedaviyi yarım bırakıp, KarataĢ'ı cezaevine gönderen doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuģtu. ( /ANF/ DĠHA/Yuksekovahaber.com/Ozgur-gundem.com/Bingolhaber12.com/Etha.com.tr/ Bingolmedya.com/Evrensel.net/Birgun.net/Bingolgazetesi.com.tr/Cumhuriyet.com.tr) *Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Gedikli Köyü'nde oturan ve 6 ay önce iģlediği adli bir suçtan dolayı tutuklanan 18 yaģındaki Cihan Ayhan, dün ilk kez hakim karģısına çıktı. Hakkari Kapalı Cezaevi'nde bulunan Ayhan'ın, girdiği bunalım sonucu bugün akģam saatlerinde cezaevindeki oda arkadaģlarının masa tenisi oynamaya gittiği sırada intihar ettiği öne sürüldü. Ayhan'ın nasıl intihar etiği konusuyla ilgili her hangi bir açıklama yapılmazken, cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksekova'dan gelen ailesine tesilm edildi. ( /DHA) *Ağrı Doğubayazıt Kapalı Cezaevi'nde 2005 yılından beri adli bir suçtan dolayı cezaevinde kalan Mahmut Çakan (48) tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yaģamını yitirdi. Çakan'ın 1993 yılında PKK davasından 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtilirken, 2005 yılında karıģtığı adli bir suçtan dolayı cezaevine tekrar girerek 10 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Çakan'ın 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile farklı hastanelerde tedavi olduğu belirtilirken, Çakan'ın tahliye olması için CumhurbaĢkanlığı'na defalarca baģvuru yapıldığı ancak bir sonuç çıkmadığı belirtildi. Evli ve 7 çocuklu olan Çakan'ın sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaģamını yitirdiği belirtilirken, cenazenin hastaneden alınarak Ağrı'nın Diyadin Ġlçesi'ne doğru yola çıkarıldığı öğrenildi. ( /ANF/DĠHA/Bianet.org/ Cumhuriyet.com.tr/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org/Atilimhaber.org) FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR *Hakkari'de Belediye binası yakınlarında Bulvar Caddesi üzerinde yaģanan patlamada çok sayıda kiģi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Çanakkale Üniversitesi Öğrencisi Zeki YeĢil kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaģamını yitirirken, yaralananlar ise Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralanan 34 kiģiden isimleri öğrenilenler Ģöyle: Mehmet Karga, Mehmet Tur, Hamdi Çiftçi, Ragıp Sarı, Ahmet Durmaz, Erdal ErtuĢ, Envar Çapik, Özlem Çallı, Hasan Tutkal, Gökhan Ceyhan, Rıdvan Duman, Ramazan Kılınç, BDP Yöneticisi Naif Kayacan, Kerem Kaçak, Ġbrahim Kurt, Veysel Yıldırım, Mikail Özel, Bilal Özatak, Vedat Akyüz, M. Sıddık Kaya, Mehmet Güldal, Ozan Güldal, Öner Kaçmaz, öğretmen Kerevan Acar ve soyadı öğrenilmeyen Yüksel isimli öğretmen. Patlama sonrası kent merkezi sessizliğe bürünürken, yurttaģlar ise hastane önüne akın etti. Kitlenin bir bölümü Hastaneni Acil bölümü önünde beklerken, bir bölümü ise morgun önünde beklemeye baģladı. YaĢanan patlamadan sonra olay yerinde bulunan TEDAġ'a ait trafo yerinden koparken, iki araç ise kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan çok sayıda bina ve iģ yerinin camları kırıldı. ( /DĠHA) *Edinilen bilgilere göre; Doğubayazıt'ta Ġsmail BeĢikçi Caddesi'nde alıģveriģ yapan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, kimliği belirsiz kiģi veya kiģilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırıya uğrayan Savcı Kılıç kafasına isabet eden 3 kurģunla ağır yaralandı. Saldırı sonrası çok sayıda polis ve özel hareket timi olay yerine sevk edilirken, Kılıç, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç, daha sonra götürüldüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi nde (GATA) yaģamını yitirdi. 11

12 Yapılan silahlı saldırının ardından polis ilçenin giriģ ve çıkıģlarını kontrol altına aldı. Ġlçenin tüm giriģ ve çıkıģlarında kimlik kontrolü ve üst araması yapılırken, TaĢlıçay Ġlçesi'nden Erzurum'a doğru giden bir aracın polis tarafından durdurulduğu bildirildi. Yapılan kimlik kontrollerinde Ģüpheli oldukları iddia edilen 3 kiģinin gözaltına alınarak TaĢlıçay Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. ( /DĠHA / Milliyet / Hurriyet.com.tr / Haberler.com / Haberturk.com) * Nusaybin Ġlçesi Akarsu Beldesi'ne bağlı Ġlkadım Köyü'nde çobanlık yapan Ġsmail Akın ile kızı 11 yaģındaki Berfin Akın hayvanlarını otlattıkları dağlık alanda kafalarına birer el ateģ edilerek öldürülmüģ vaziyette bulundu. Alınan bilgilere göre, baba ve kızı sabah erken saatlerde hayvan sürüsünü alarak dağlık alana götürdü. AkĢamüstü koyunların çobansız köye dönmesi üzerine Ģüphelenen köylüler, baba ve kızını aramak üzere dağlık alana gitti. Aramalarını sürdüren köylüler kısa sürede baba Ġsmail Akın ile kızı Berfin Akın'ı (11) bir birlerine yakın mesafede baģlarına birer el ateģ edilmiģ halde ölü vaziyette buldu. Berfin Akın'ın baģında meydana gelen parçalamanın taģ ile yapılmıģ olabileceği de belirtiliyor. Köyüler tarafından önce beldeye ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazelerin henüz otopsisi yapılmadı. Savcının beklenildiği otopsinin ardından baba ve kızının cenazeleri, Ġlkadım Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan öldürülen Ġsmail Akın'ın kardeģi Nusaybin Belediye Meclis Üyesi Süleyman Akın, ne kardeģinin ne de kendisinin hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını söyledi. KardeĢinin çok masum bir insan olduğunu ve kimseye zararının dokunamayacağını dile getiren Akın, "ġu an için kesin bir Ģey diyemiyoruz. Otopsi sonucunu bekliyoruz. KardeĢimin ağzına kurģun sıkılmıģ. Küçük yeğenim Berfin babasından yüz metre uzakta kafasına kurģun sıkılarak parçalanmıģ bir Ģekilde bulduk. Olayın sorumlularının bulunmasını istiyoruz" diye kaydetti. ( /ANF/DĠHA/Ozgurgundem.com/Aktifhaber.com/ Mynet.com/Posta.com.tr/Sabah.com.tr/Evrensel.net) *Batman'ın Kozluk Ġlçesi'nde çobanlık yapan Abdulselam Tan (23), iki gün önce Aniyahane bölgesinde 2 kuzusunu kaybettiği ve aramaya çıktığı belirtildi. Ġki gündür kendisinden haber alınamayan Tan'ın bulunması için aile fertleri, dün akģam saatlerinde aramaya koyuldu. Arama sırasında Tan, çobanlık yaptığı bölgede ağaca asılı olarak bulundu. Kozluk Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelip inceleme yaparken, otopsi iģlemleri ardından Tan'ın cenazesi dün akģam saatlerinde Batman merkezde bulunan Gül BaraĢik Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruģturma baģlatılırken, Tan'ın ailesi, Tan'ın hiç kimse ile husumetlerinin bulunmadığını ifade etti. Tan'ın herhangi psikolojik sorunun olmadığına iģaret eden aile, ölümün Ģüpheli olduğunu belirterek, olayın aydınlatılmasını talep etti. ( /ANF/DĠHA/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org/Diyarbakirsoz.com) FAĠLĠ MEÇHUL ADLĠ CĠNAYETLER *Urfa'nın Siverek Ġlçesi Fırat Mahallesi'nde, Ġlçe Otogarı yakınlarında saat sıralarında Ali Adak ile oğlu Mahmut Adak'ın içinde bulunduğu 63 HE 616 plakalı otomobil kimliği belirsiz kiģi ya da kiģilerce tarandı. Ġddiaya göre, 4 kiģi ellerinde bulunan kalaģnikof ile Ali ve Mahmut Adak'a ateģ etmeye baģladı. Çapraz ateģe alınan baba-oğul da bu sırada üzerlerinde bulunan tabancaları çekerek karģılık verdi. Ġki grup arasında çıkan çatıģma kısa süre sonra Ali ve oğlu Mahmut Adak'ın yaģamını yitirmesi ile son buldu ve 4 saldırgan geldikleri beyaz renkli araç ile kayıplara karıģtı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ali ve Mahmut Adak'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanmalarına yönelik çalıģma baģlatılırken, yaģamını yitiren Ali Adak'ın köyde bazı yakın akrabaları ile arazi anlaģmazlığından dolayı husumetli olduğu ileri sürüldü. Olay yeri ve hastanede polis, saldırıda ölen Ali ve Mahmut Adak'ın yaģadığı Yücelen Köyü'nde de jandarma tarafından 12

13 geniģ güvenlik önlemi alındığı belirtildi. ( /DĠHA / Sabah.com.tr / Urfahaber.net / Yuksekovahaber.com / Posta.com.tr) *Ardahan merkeze bağlı Gürçayır Köyü'nde çobanlık yaparak geçimini sağlayan ġakir Cantimur (22) kimliği belirsiz kiģiler tarafından öldürülerek karların içine atıldı. Tesadüfen köylülerin cesedi karın içinde fark etmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve emniyet yetkilileri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Cantimur'un cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cantimur'un kim ve neden öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi alınamadı. ( /DĠHA / Posta.com.tr / Ardahanhaberleri.com / Zaphaber.com) *Kars'ın SarıkamıĢ ilçesinde bir vatandaģ evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karıģırken, polis olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 1 kiģiyi gözaltına aldı. SarıkamıĢ merkezde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Mehmet G. (63) isimli vatandaģ, evinin önünde 4 kiģinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların 4 el ateģ ettiği Mehmet G.'nin mermilerden ikisinin baģına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet G.'nin cesedi SarıkamıĢ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. SarıkamıĢ Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalıģmada konuyla ilgili olduğu belirtilen 1 kiģiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruģturma baģlatıldı. ( /Serhattv.com.tr / Medya73.com / Gazete5.com / Aktifhaber.com) YAġAMINI YĠTĠREN SIĞINMACI VE GÖÇMENLER *Esendere Beldesi'ne bağlı Sarıyıldız (Kokep) Köyü'nün Ġran sınırında bulunan Afgan mülteciye ait olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Kimliği açıklanmayan Afgan uyruklu yurttaģın Ġran'ın Ğanık Köyünden Türkiye'ye geçmek isterken Ġran askerleri tarafından sınırda vurulduğu öğrenildi. Yaralı halde Türkiye tarafına geçen yaģlarındaki Afganlı mülteci, sınırın sıfır noktasında bulunan Sarıyıldız (Kokep) Köyü yakınlarında askerler tarafından bulunmuģtu. Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda bulunan Afganlı mülteci ile ilgili inceleme devam ediyor. ( /DĠHA / Yuksekovahaber.com / Posta.com.tr) *Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi, Esendere Beldesi'ne bağlı Güldalı (Bilanbasan) Köyü'nün Ġran sınırında bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde köylüler tarafından bulunan ve 25 yaģlarında olduğu belirtilen kiģinin donarak yaģamını yitirdiği tahmin edildiği belirtildi. Yüksekova Jandarma Komutanlığı'na haber verilmesi üzerine cenaze Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan savcılık incelemesi sonrası ölen kiģinin sınırı geçmeye çalıģan bir mülteci olduğu belirtildi.( /dġha/yuksekova.bel.tr/kurdbox.com) *Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi Esendere Beldesi'ne bağlı Sarıyıldız (Gogep) Köyü yakınlarında akģam saatlerinde yaģlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Ġran sınırında bulunan ve Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen cesedin bölgeye gelen askerler tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.( /dha/ Hurriyet.com.tr) *Ġran'a sınır olan Van'ın Çaldıran Ġlçesi Üçgözler ve Sarıçimen köyleri arasındaki bölgede, donarak öldüğü düģünülen 3 erkek cesedi buldu. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetleri, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürdü. 3 cesedin kıģ Ģartlarında sınırı geçmek isterken donan mültecilere ait olabileceği belirtildi. 13

14 ( /DHA/DĠHA/ANF/Mynet.com/Cumhuriyet.com.tr/Yuksekovahaber.com/ Dogruhaber.com.tr/Bugun.com.tr/Vanbasin.com/Yenisafak.com.tr) RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR *ġırnak'ın Ġdil Ġlçesi'nde meningokoksemi hastalığına yakalanan 2 yaģındaki Muhammet ErĢek, skandal uygulama ile yaģamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde soğuk algınlığı ve yüksek ateģ Ģikayeti ile Ġdil Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'ne kaldırılan ErĢek'in, burada yapılan muayenede, kıģ aylarında her yaģta çocukta görülebilen meningokoksemi hastalığına yakalandığı teģhisi konuldu. TeĢhisin ardından hastanenin Acil Servisi'ne gönderilen ErĢek'in hastanede ilgili bölüm olmadığı için baģka bir ile sevk edilmesine karar verildiği, ancak 7 saat boyunca bu kararın uygulanmasının beklendiği öne sürüldü. Saatlerce süren bekleyiģin ardından akģam 18.30'da Acil Servis doktoru Ġhsan Güler gözetiminde, ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne götürülen ErĢek'in hastaneye alınmadığı ve hastane bahçesinde ambulansın içinde bekletildiği iddia edildi. Yakalandığı hastalığın bulaģıcı olması gerekçe gösterilerek hastaneye alınmayan ErĢek'in tedavisinin yapılmamasına tepki gösteren ailenin BDP ġırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ı aradığı ve saat 21.30'dan sonra gelen hastane doktorlarının ErĢek'i ambulansın içinde muayene ettiği belirtildi. Saatler süren bekleyiģe daha fazla dayanamayan ErĢek, muayene sırasında yaģamını yitirdi. YaĢamını yitiren ErĢek, ambulanstan indirilmeden gece saatlerinde Ġdil'e getirilerek Yenimahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. ErĢek'in babası Abdulselam ErĢek, oğlunun ihmalsizlikten yaģamını yitirdiğini belirterek, "Hastaneye alınmayan çocuğuma ambulans içerisinde müdahale eden doktor, kısa süre sonra araçtan inerek baģınız sağ olsun demekle yetindi. Tamam baģımız sağ olsun ama çocuğuma hastaneyi çok gördüler" diye tepkisini dile getirdi. YaĢananlara tanık olan ErĢek'in oturduğu mahallenin muhtarı Mehmet Selim Zeyneloğlu ise, ErĢek'in hastalığının anlaģılınca defalarca 112, Ġlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım talebinde bulunduklarını ancak hastayı kabul edecek bir hastanenin bulunmadığı gerekçesiyle çocuğun saatlerce bekletildiğini söyledi. ( /DĠHA / Radikal.com.tr/ Aktifhaber.com / Medya73.com / Cumhuriyet.com.tr / Mynet.com / Milliyet.com.tr) *ġırnak'ın Ġdil (Hezex) Ġlçesi'ne bağlı Çayırlı (Mergamar) Köyü'nde oturan 6 çocuk annesi 33 yaģındaki Sabah Sevinç, 20 Ocak günü bronģit olan 1 yaģındaki oğlu Murat Hidayet Sevinç'i tedavi amacıyla Ġdil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ġddiaya göre, hastanede çocuğa oksijen tüpüne manometre yerine biberon ĢiĢesi takılarak oksijen verilmek istendi. Görevli hemģirenin oksijen tüpünü çalıģtırmasıyla cam biberon ĢiĢesi patladı. Patlayan camın parçaları anne Sabah Sevinç'in gözüne isabet etti. Patlamanın etkisiyle baygınlık geçiren Sevinç, kendine geldiğinde doktorların "Yüzünü yıka bir Ģeyin yok" dediğini, ancak muayeneden sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti. Cizre Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Sevinç'in yapılan tedavisinin ardından gözünün yüzde 80 oranında görme yetisini yitirdiği ortaya çıktı. Sevinç 5 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ġdil Devlet Hastanesi hakkında Ġdil Cumhuriyet BaĢsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Sevinç, Hastane yetkilileri olayı örtbas etmeye çalıģıyor ama biz bu olayın takipçisi olacağız. Olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz. ( /DĠHA / Milliyet.com.tr) *Mardin'in Nusaybin Ġlçesi'nin Fırat Mahallesi'nde taģeron firma tarafından elektrik direklerinin yenilenmesi çalıģmaları sırasında hiçbir tedbir alınmadan kesilen elektrik direği 4 yaģındaki Pelin Aydınalp ın üzerine düģtü. Ağır yaralanan Aydınalp, mahalledeki yurttaģlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. BaĢından darbe alan ve yüzünden yara alan Aydınalp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydınalp in hayatını kaybetmesinin ardından taģeron firmada çalıģan 4 kiģinin gözaltına alındığı bildirildi. ( /DĠHA / 14

15 Haberturk.com / Aktifhaber.com / Posta.com.tr / Gazete5.com / Sabah.com.tr / Hurriyet.com.tr) POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġüphelġ ÖLÜMLERĠ -Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri *Erzurum Palandöken Ġlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan S.K., telefonlarına yanıt vermeyen ve aynı zamanda astsubay olan eģi T.K.'nin durumunu merak ettiği için eve gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingirin çağrılarak kapının açtırıldığı belirtilirken, T.K'nin beylik tabancası ile intihar ettiği belirtildi. Olay yerine çağrılan polislerin incelemelerinin ardından, T.K.'nin (27) cesedi Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruģturma baģlatıldığı bildirildi. ( /DĠHA / Dengetv.com / Ġnternethaber.com / Sondakika.com / Mynet.com) *Hakkari Yüksekova'ya 51 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Sınır Karakolu'nda askerlik yapan Erdoğan Yılmaz'ın çenesine dayadığı silahıyla intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaģamını yitirdiği belirtilen ve helikopterle 21. Sınır Jandarma Komutanlığı'na getirilen Yılmaz'ın cenazesi buradan da Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ġntihar ettiği öne sürülen Yılmaz'ın Samsun ÇarĢamba nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.( /dġha/haberler.com/askerhaklari.com/yuksekovahaber.com/ Sabah.com.tr/Etha.com.tr) -ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri *Elazığ merkeze bağlı Poyraz Köyü Jandarma Karakolu'nda askerlik yapan Van Muradiye Ünseli Beldesi nüfusuna kayıtlı 19 yaģındaki Lütfü Esmer adlı askerin, yılbaģı gecesi nöbet esnasında bilinmeyen bir nedenle intihar ettiği iddia edildi. Ġntihar eden Esmer'in cenazesi bugün sabah saatlerinde Ünseli'de ailesi tarafından toprağa verildi. Ġntiharın Ģüpheli olduğunu belirten Esmer'in amcası Mehmet GüneĢ, Ġnsan Hakları Derneği (ĠHD) Adana ġubesi'ne baģvurarak, hukuki yardım talebinde bulundu. Konuyla ilgili DĠHA'ya konuģan amca GüneĢ, yeğenin 2 aylık asker olduğunu söyledi. Van Depremi nedeni ile Esmer'in 50 günlük izin kullandığını ifade eden GüneĢ, "Yeğenimin hiçbir Ģekilde herhangi bir sorunu yok. Yeğenim intihar edecek kadar cahil değildir. YılbaĢı gecesi 4-6 nöbetini tuttuğu esnada iddiaya göre G- 3 piyade tüfeğiyle oynarken kendisini vurmuģ. Hem de gözünden aldığı mermiyle vurulduğu iddia ediliyor" diye konuģtu. ( /DĠHA) *Antep'in Islahiye Ġlçesi'nde askerlik yapan ve Urfa'nın Siverek Ġlçesi nüfusuna kayıtlı olan Semih çiftçi adlı askerin yılbaģı gecesi intihar ettiği iddia edildi. Çiftçi, bugün Siverek'te cenaze töreni düzenlenmeden defnedilirken, 5 aydır asker olan Çirtçi'in ölümünden kuģku duyan yakınları ĠHD ile MAZLUMDER'den hukuki yardım talebinde bulundu. Çiftçi'nin dayısı Kamil GöktaĢ, yeğeninin intihar ettiğine inanmadıklarını belirterek, ilgili kurumlardan yardım istedi. GöktaĢ, "Olay, yılbaģı gecesi olmuģ ve tüm akrabalarını aramıģ. O gece nöbetteymiģ. Görgü tanığı olarak alt katta asker nöbet tutuyormuģ. Silah sesini duymuģ ve Semih'in intihar ettiğini söylemiģ. Biz intihar ettiğini düģünmüyoruz" dedi. Ġntihar ettiği iddia edilen Çiftçi'nin kafasının arka kısmından kurģunun girdiğini belirten dayı Çiftçi, "Kafasının arkasına sıkılmıģ, kulak arkasından giren kurģun alnının üstünden çıkmıģ. Silah namlusunu kafasının arkasına dayaması imkansızdır. Anne ve babası halen olayın Ģokunu yaģıyor. 2 ay sonra otopsi sonucu açıklanacak. Kürdüz diye ölmemeliyiz" diye konuģtu. ( /DĠHA) 15

16 *Van ın Saray Ġlçesi ne bağlı Kurucan Sınır Karakolu'nda 2 askerin gece saatlerinde nöbet kulübesinde tartıģtıkları ve birbirlerini ateģ ettikleri iddia edildi. Askerlerden birinin Diyarbakır doğumlu olduğu belirtilirken, diğerinin de Ağrı doğumlu olduğu kaydedildi. Askerlerin kimlik bilgileri hakkında bilgi elde edilemezken, Ağrı doğumlu askerin ağır yaralandığı ve Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, Diyarbakır doğumlu askerin de yaģamını yitirdiği belirtildi. Çok sayıda asker ve polis hastanenin giriģ ve çıkıģlarını kontrol altına aldı. ( /DĠHA) *Edirne'ye bağlı Çerkezköy'de askerlik yapan Diyarbakır'ın Bismil Ġlçe nüfusuna kayıtlı Mazlum Karabulut adlı askerin intihar ettiği iddia edildi. Askeri yetkililer tarafından ailesine verilen bilgilere göre, nöbetçi onbaģı nezaretinde yapılan nöbet değiģikliği sırasında nöbetçi on baģıyla arasında tartıģma yaģandığını ve tartıģmanın ardından Karabulut'un sinirlenerek silahı kendi kafasına doğrultarak intihar ettiği iddia edildi. Karabulut'un cenazesini kontrol eden baba ġirin Karabulut ise oğlunun sağ kulağından tek mermiyle sol kulağından çıktığını, olayın intiharla alakası olmadığını oğlunun öldürüldüğünü söyledi.hava yoluyla cenazesi Diyarbakır'a getirilecek olan Karabulut'un Bismil'de defnedileceği öğrenildi. ( /DHA/DĠHA /Radikal / İmc-tv.com / Bianet.org / Cumhuriyetnet.com / Taraf /Diyarbakirsoz.com / Yeni Şafak / Ozgur Gündem / Hurriyet / CNNTürk) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet Karabulut, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum Mazlum Karabulut, Çerkez köy 3.zh Tuğ. Mknz p.th z.mknz. P.bölüğünde askerlik yapıyordu tarihinde gece saat da telefonla görüştük. Durumunun iyi olduğunu hiçbir sıkıntısının olmadığını söyledi. Ertesi gün gece saat da başçavuş olduğunu söyleyen biri bizi metanetli olun, oğlunuz nöbette arkadaşıyla tartışmış ve intihar ettiğini cenazesinin Tekirdağ devlet hastanesinde olduğunu söyledi. Bende hemen yola koyuldum. Hastaneye vardığımda orada bulunan komutan beni karşılayarak başın sağ olsun dedi. Hastanede oğlumu görmek istedim. Bana göstermediler. Orada cumhuriyet başsavcılığına başvurdum. Oradan da bir sonuç alamadım. Daha sonra cenazeyi Diyarbakır a gönderdiler. Ancak cenazeyi alabildim. Onlara oğlum kendini intihar etmedi, siz öldürdünüz dedim. Hala da o kanıdayım. Oğlum öldürün bu kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Tunceli Valisi Mustafa TaĢkesen, Tunceli merkeze bağlı KarĢılar Jandarma Karakolu'nda sabah saatlerinde nöbet değiģimi için silahlara ''doldur-boģalt'' yapıldığı esnada, silahın ateģ alması sonucu Jandarma OnbaĢı Adem BaĢoğlu'nun yaģamını yitirdiğini bildirdi. Vali TaĢkesen, arkadaģının silahından çıkan kaza kurģunuyla Ģehit düģen BaĢoğlu'nun cenazesinin memleketi Kocaeli'ye gönderildiğini, olayla ilgili soruģturma baģlatıldığını kaydetti. ( /sabah.com.tr/Mynet.com/Kurdbox.com/Gazetekocaeli.com) *Mardin Dargeçit Alay Komutanlığı'na bağlı Altıntepe denilen mevkiinde saat sıralarında meydana gelen olayda, nöbet tutan Ordu nüfusuna kayıtlı Adem TaĢçı isimli askerin arkadaģı tarafından kazara vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Nöbet esnasında arkadaģının elinin tetiğe değmesi sonucu öldürüldüğü ileri sürülen TaĢçı'nın cenazesi, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( /DĠHA/Ġmc-tv.com/Sabah.com.tr/ Yuksekovahaber.com/Bugun.com.tr/Ntvmsnbc.com) *Batman'da hava değiģimi için gelen Selman Pınar (20), polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Pınar, kontrol için saat sıralarında götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde kaçmak istediği iddia edildi. Polisten kaçtığı iddia edilen Pınar, hastanenin acil servisi yakınındaki tünele düģerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili savcılık soruģturma baģlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olayın olduğu yerdeki hastane güvenlik kameralarının 16

17 2009'dan bu yana çalıģmadığı öne sürüldü. ( /DĠHA/Sabah.com.tr/ Batmanpostasigazetesi.com/Cumhuriyet.com.tr/Medya73.com/Baransav.com/ Gazetevatan.com/Diyarbakirhaber.gen.tr) SALDIRIYA UĞRAYANLAR -Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi *Batman'da polis müdahalesinin ardından yeniden Newroz Alanı'nın giriģinde toplanan onbinlerce yurttaģa polis sert müdahalede bulundu. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EĢ BaĢkanı Ahmet Türk ve BDP'li vekillerin de aralarında olduğu kitleye müdahale sonucunda Ahmet Türk baygınlık geçirdi. Türk'ün polislerin fiziki müdahalesine de maruz kaldığı ve tekme tokat tartaklandığı bildirildi. Olaylar devam ederken Türk, Dünya Hastanesi'ne kaldırıldı. ( / DĠHA / ANF / Bianet.org / İnternethaber.com / Evrensel / CNNTürk / Radikal) *Ağrı da Newroz kutlaması için BDP Ġl binası önünde bir araya gelen kitle alana yürümek istedi. Yürümek isteyen kitle polis engeline takıldı. Kitle yürümekte direnerek, alana yürüyeceklerini dile getirdi. Bunun üzerine kitle ile polis arasında gerginlik yaģandı. Gerginlikte polis BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve kitlenin üzerine tazyikli su ve gaz bombası attı. Müdahale üzerine dağılan kitle tekrar bir araya gelerek, Newroz un kutlanacağı eski Saman Pazarı na doğru yürüyüģe geçti. BDP Milletvekili Aksoy, kitleye müdahale etmek isteyen TOMA aracının önüne geçerek saldırıyı engellemeye çalıģması üzerine çevik kuvvet polisleri Aksoy'u darp etti. Aksoy'un darp edilerek yoldan çıkarılmasının ardından TOMA aracı yürüyüģe geçen kitleye tekrar müdahale etti. ( /DĠHA/Bianet.org/ Mazlumder.org/Ozgur-gundem.com/Birgun.net/Evrensel.net/Ġmc-tv.com/ Yuksekovahaber.com) *ġırnak'ın Cizre Ġlçesi'nde dün yapılan Newroz kutlamalarına yönelik polis müdahalesi ile baģlayan olaylarda, BDP Ġlçe binasını tarayarak içeri giren polis binayı harabeye çevirmiģti. Çıkan olaylarda BDP Ġlçe BaĢkanı Nimet AĢut ile Belediye BaĢkanvekili Mustafa Gören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kiģi yaralanmıģtı. Polislerin darp etmesi sonucunda elmacık kemikleri ile kaburga kemiklerinin zarar gördüğü belirtilen AĢut, Cizre Devlet Hastanesi'nden Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Parti binasında polisler tarafından darp edilen ve zorla gözaltına alınmak istenen AĢut, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müģahede altında tutuluyor. ( /DĠHA/Ozgur-gundem.com/Diyarbakirim.com/ Yuksekovaguncel.com/Birgun.net) -Öğretmen / Öğretim Üyesi *Eğitim Sen Kızıltepe Temsilciliği, Mehmet Doğru Ġlköğretim Okulu öğretmenlerinden Kadir Doğan'ın öğrencilerinin gözü önünde bir öğrenci velisinin saldırısına uğradığını belirterek, saldırıyı kınadı. Konuya iliģkin Özgürlük Meydanı'nda yapılan açıklamaya çok sayıda eğitim emekçisi katıldı. Açıklamayı yapan Eğitim Sen Koordinatörü Ġlhan Baran, "Ülkemizde her geçen gün tırmandırılan Ģiddet eğilimi bırakın devlet ve kolluk kuvvetlerini, eğitim kurumlarını, velileri, öğrencileri ve halkı bile etkisi altına almıģtır" dedi. "Toplum olarak hayatımızın her aģamasında yer alan Ģiddet olgusu, sonunda eğitim yuvaları olan okullarımızı da kuģatmıģtır" diyen Baran, arkadaģları Doğan'ın saldırıya uğramasını kınadı. Baran, Ģikayete rağmen sorumlular ile ilgili bir iģlem yapılmadığını belirterek, "Saldırıyı sendikamıza, üyelerimize ve eğitim camiasına yapılmıģ sayıyor bu olayı kınıyoruz" dedi. ( /DĠHA) 17

18 -Öğrenci *Bitlis'in Adilcevaz Ġlçesi'nde bulunan Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu nda okuyan Kürt öğrenciler ile ülkücü öğrenciler arasında kavga çıktı. AkĢam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı belirtilen kavgada, polislerin ülkücü öğrencileri koruduğu bildirildi. Ġsmini vermek istemeyen bir öğrencinin verdiği bilgiye göre, olayın akģam saatlerinde okulda derslerin bitmesi ile çıktığı belirtilirken, ülkücü oldukları belirtilen grubun Kürt öğrencilere saldırdığını ifade etti. Kürt öğrencilerin karģılık vermesi ile birlikte olayların büyüdüğünü belirten öğrenci, okul içinde bulunan sivil polislerinde ülkücülerin tarafına geçerek onları koruduğunu iddia etti. YaklaĢık bir saat sürdüğü belirtilen kavgada, polislerin Kürt öğrencilere darp ederek, 4 kiģiyi yaraladığı ifade edildi. Kürt öğrencilerin dağılması ile birlikte olayların sona erdiği bildirilirken, kavgada M.A, H.A, S.D ve S.A isimli öğrencilerin yaralandığı kaydedildi. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ülkücü öğrencilerin polis ile birlikte Kürt öğrencilere dönük linç kampanyası baģlattığı iddia ediliyor. ( /DĠHA) *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ġırnaklı Ziya Ürper ve aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Vanlı Alican Gencer, Sivas'ın Kangalkonağı mevkiinde yanlarında iki misafirleri ile 15 kadar ülkücü öğrencinin satırlı saldırısına uğradı. YaĢanan olayı anlatan Alican Gencer, yolda yürürken 15 kadar ülkücünün yanlarına gelerek Roboski katliamı ile ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle "Burası Sivas, burada böyle Ģeyler yapamazsınız. Üzerinizdeki puģileri çıkarın" dediğini, kendilerinin de buna karģı gelmeleri ile ülkücülerin satırlarla kendilerine saldırdığını kaydetti. Saldırıda kendisi ve Ziya'nın yaralandığını belirten Gencer, "Bize saldırdılar kendimizi korumaya çalıģtık, ancak çok kiģiydiler. Satırlardan biri kemerim sert olduğu için vücudumu sıyırdı ama ayaklarımdan yaralar aldım. Yine Ziya arkadaģım da gözünden baģından ve birçok yerinden yaralandı" dedi. Olaydan sonra polisin kendilerini karakola götürdüğünü ifade eden Gencer, ancak polisin 15 ülkücü öğrenciden kimseyi karakola götürmediğini belirterek, "Bunlar zaten okulda beraber çalıģıyorlar" dedi. Gencer, karakolda da polisler tarafından azarlandıklarını ve bir polis amirinin de kendilerine "PuĢi takma" gibi ifadeler kullandığını kaydetti. Ülkücü öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Gencer, hastaneye gittiklerini ve hastanede de doktorların kendileri ile çok fazla ilgilenmediğinin altını çizdi. ( /DĠHA / Yeniozgurpolitika.org) *Edinilen bilgilere göre Elazığ Fırat Üniversitesi nde kiģilik bir grup, Kürt öğrencilerine saldırdı. Saldırı esnasında Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Jeoloji Mühendisliği Bölümü nde okuyan üniversite öğrencisi Eyüp Ekindi, satır ve sopaların kullanıldığı saldırıda baģından, elinden, dirseğinden ve bacağından yaralandı. Ekindi, Fırat AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayın duyulması üzerine çok sayıda yurttaģ ve öğrenci hastane önüne yürüdü. Ekindi'ye saldıran grubun daha sonra ise hastane önünde bekleyen gruba saldırdığı ve kısa süreli bir gerginliğin yaģandığı belirtildi. Grup daha sonra Veteriner Fakültesi ile polise ait aracın camlarını kırdı. Olaya çevik kuvvetinde müdahale etmesi ile öğrenciler okuldan zorla çıkartıldı. Kentteki gerginlik devam ederken, herhangi bir gözaltı olmadığı ve BDP Elazığ Ġl Örgütü yöneticilerinin üniversite rektörü ile görüģüleceği belirtildi. ( /DĠHA/ANF/ Diyarbakirhaber.gen.tr/Diyarinsesi.org/Evrensel.net) *Alınan bilgilere göre, Antep Üniversitesi yurdunda kalan Ensari Aydın isimli öğrencinin elinde sarı, kırmızı ve yeģil tespih bulunmasını gerekçe yapan bir grup ülkücü öğrenci, dün akģam Aydın ve yanındaki öğrencileri saldırdı. Saldırı esnasında Aydın yararlanırken, diğer öğrenciler de darp edildi. Olayın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis, ülkücü grubu korumaya aldı. Yaralanan Aydın'ı öğrenciler kendi imkanları ile hastaneye götürüldüğü 18

19 belirtildi. Olayın büyümesi üzerine Kürt öğrencilerin yurttaki odalarına kapatıldığı, bazı öğrencilerin sinir krizleri geçirerek hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Bir süre sonra yurt önünde toplanan Kürt öğrenciler, sloganlar atarak saldırıları protesto etti. ( /DĠHA/ Dengetv.com/Etha.com.tr) *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde ülkücü oldukları belirtilen bir grup Kürt öğrencilere saldırdı. YaklaĢık 50 kiģilik ülkücü grup, 6 öğrenciye sopa ve bıçaklarla saldırırken, saldırıda 2'si bıçak darbesi ile 6 öğrenci vücutlarının çeģitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedavileri ardından polis tarafından gözaltına alınarak Osmaniye Ġl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. ( /DĠHA/ Ozgur-gundem.com/Evrensel.net/Yuksekovahaber.com/Bitlishaber13.com/ Diyarbakirhaber.gen.tr) Sağlık ÇalıĢanı *Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde biri baģhemģire 2 hemģirenin hastane BaĢhekimi Prof. Dr. Yusuf Yağmur'un Ģoförü ve koruması tarafından darp edildiği ileri sürüldü. ÇarĢamba günü gerçekleģen olay hakkında bilgi veren SES Diyarbakır ġube Yöneticisi Saliha Aydeniz, baģhekimin korumasının bir yakınını hastanenin özel odasına yatırmak isteyince "yer yok" cevabını veren hemģirelerin darp edildiğini söyledi. Bu olayın ilk olmadığını dile getiren Aydeniz, özellikle sağlık personeli ile hemģirelerin çeģitli zamanlarda Ģiddette maruz kaldığını kaydetti. "Bu yaģanan olaylara iliģkin tepkimizi ortaya koyup, baģhekimle konuģmamıza rağmen bir sonuç elde edemedik" diyen Aydeniz, "En son iki gün önce tekrarlanan Ģiddet olayı hastane idaresi ile baģhekimin tutumunu ortaya koymaktadır. Yaratılan bir sistemin sonucu olarak özellikle sağlık çalıģanı ile hemģire arkadaģlarımız Ģiddete maruz kalmaktadır. Hastane idaresi bu yaģanan olaylara iliģkin bir düzenleme yapma yerine daha çok taraflarla konuģarak olayın üzerini örtbas etmektedir. Sanki bu Ģekilde olay çözülüyor gibi arabuluculuk yapıyor. ( /DĠHA) *Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 16 Nolu Mevlana Halit Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hidayet Bakaç (33), geçtiğimiz cuma günü (10 ġubat) hastasının saldırısına uğradı. Sağlık güvencesi olmadığı için bir akrabasının adına aile doktoruna ilaç yazdırmak isteyen S.T. (Serdar Tokgöz) ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakaç, bunun mümkün olamayacağını söyleyip teklifi kabul etmedi. Aile hekimi ile tartıģan S.T. cebinden çıkardığı bıçak ile ilaç yazmayan doktora saldırdı. Odada görevli hemģirenin çığlığı üzerine doktorun yardımına koģan hasta ve sağlık personeli, saldırganı güçlükle etkisiz hale getirdi. Saldırıda Bakaç, Ģans eseri yara almadan kurtuldu. Ġhbar üzerine sağlık merkezine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. ( /Haberdiyarbakir.org / Haberturk.com / Personelsaglik.com.tr / Diyarbakirsoz.com) *Elazığ da bir haftadır kayıp olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde görevli kadın doğum uzmanı 47 yaģındaki Doç. Dr. Bilgin GürateĢ in dün gece GümüĢkavak Mahallesi nde cesedi bulundu. Elleri ve ayaklarının bağlı, boynunda ip bulunduğu ve kasığından tabanca ile vurulduğu belirlenen GürateĢ in yüklü miktarda borçları nedeniyle tefecilerin eline düģtüğü ve borç- alacak yüzünden öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Cinayeti itiraf ettikleri öne sürülen gözaltındaki 2 Ģüphelinin polisteki sorgusu ise devam ediyor. ( /Radikal.com.tr/Ensonhaber.com/Milliyet.com.tr/Zaman.com.tr) *Gaziantep'te bir hafta önce kanser hastası olan 85 yaģındaki dedesinin öldüğü hastaneyi basan 17 yaģındaki M.G., doktoru kalbinden bıçakladı. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nin önünde meydana gelen olayda bıçaklanan 30 yaģındaki Uzman Dr. Ersin 19

20 Arslan, hastaneye kaldırıldı, ama kurtarılamadı. Zanlı kaçmak isterken yakalandı. ( /KentHaber) SĠLAHLI ÇATIġMALAR *Batman'ın Kozluk Ġlçesi kırsal kesiminde özel harekat timlerinin bir mağaraya düzenlediği operasyonda, çıkan çatıģma sona erdi. Sabah saatlerinden bu yana devam ettiği belirtilen çatıģmada, 5 HPG'linin yaģamını yitirdiği iddia edildi. ÇatıĢma sonrası 5 cenaze Kozluk Devlet Hastanesi morguna getirildi. ĠçiĢleri Bakanı Ġdris Naim ġahin, Batman'ın Kozluk Ġlçesi'nde yaģanan çatıģmaya iliģkin bilgi verdi. ġahin, operasyonunu özel harekat polislerinin katılımıyla yapıldığını söyleyerek, "Polis ve jandarmanın ortak istihbaratına dayanarak dün geceden itibaren yürütülen bir operasyon sonucunda Kozluk ilçesine bağlı bir köyle, sığınakta, çok katlı bir mağarada 6 kiģi olduğu tahmin edilen bir grupla çatıģmaya girildi. ÇatıĢmada 5 kiģi etkisiz hale getirildi. Silahları, bombaları ve diğer malzemeleri ele geçirildi. Adli tahkikat devam ediyor. 6 kiģi olduğu değerlendiriliyor. 1 kiģinin araması devam ediyor" dedi. ( /DĠHA / Sabah.com.tr / Batmanpostasigazetesi.com / Mynet.com / Ġmctv.com) *Hakkari nin Çukurca Ġlçesi'nde gece saat 02.00'de bir grup HPG'linin, 10 ayrı askeri hedefe yönelik düzenlediği ve bir askerin yaģamını yitirmesi ve 7 askerin de yaralandığı belirtilen çatıģmanın detayları da netleģmeye baģladı. Yerel kaynaklardan alına bilgiye göre, 49 sınır taģında nöbet tutan askeri birliğe yapılan saldırı ile çatıģma baģladı. Ardından Emir ġaban Mahallesi'nde bulanan Ġlçe Jandarma Komutanlığı'na saldırı düzenlendiği bildirildi. ÇatıĢmayla birlikte ilçenin dört bir tarafında nöbet tutan askerlerin çevreye rastgele ateģ ettiği kaydedildi. Çıkan çatıģma sonrasında özellikle Yeni Mahalle ve Emir ġaban mahalleleri de roket ve kurģunların hedefi oldu. ÇatıĢmadan hemen sonra ilçede elektriklerin kesildiği kaydedildi. ÇatıĢmada ĠHD üyesi Naif Kara'nın evine iki roket, Mehmet Tugay'in evine de bir roket, Abdullah Kanatın evine de çok sayıda merminin isabet etiği bildirildi. Ayrıca çatıģma esnasında ve sonrasında iki mahallede çok sayıda eve mermi isabet ettiği, Ģans eseri ilçede sivillerden kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Çıkan çatıģma sonrasında Hakkari Valisi Muammer Türker tarafından yapılan açıklama ile 4 HPG'linin yaģamını yitirdiği iddia edildi. ( / DĠHA / Aktifhaber.com / Hurriyet.com.tr / Dha.com.tr / Bianet.org) *Hakkari'nin Çukurca Ġlçesi'nde askeri birliklere yönelik düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatıģmada yaģamını yitiren 4 HPG'linin cenazesinin dün gece Malatya'ya getirildiği belirtildi. Söz konusu çatıģmada yaģamını yitiren ve kimlik bilgileri açıklanan HPG'li Hevile Ġzer (ġayan Cudi), Saim Gönül (Diren Fırat), Ümran Balkan (Viyan TekoĢin) ve Muharrem Omoyimilan'ın (Rojhat) cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. ( / DĠHA/ANF) *Bingöl Ilıcalar Beldesi, Kös ve Karev bölgeleri arasında dün akģam saatlerinde hava destekli operasyon düzenlendi. Yüzlerce asker ve özel harekat timi tarafından HPG'li grubun etrafının sarılması ile çatıģma çıktığı belirtilirken, çatıģmada 9 HPG'linin yaģamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı ve 1'inin de sağ olarak yakalandığı iddia edildi. YaĢamını yitirdiği belirtilen HPG'lilerden birinin Karlıova Ġlçesi'ne bağlı Kıraçtepe (Çewlık) Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Aksoy (Pilıng) olduğu, ismi öğrenilemeyen birinin de Karlıova'ya bağlı Hasanova Köyü XıĢxıĢok Mezrası nüfusuna kayıtlı olduğu iddia edildi.yaralanan 2 HPG'linin, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. ( /ANF / DĠHA / Bingolgazetesi.com / Milliyet.com.tr / Stargazete.com / Medya73.com) *Diyarbakır'ın Çınar Ġlçesi'ne bağlı Aktepe Köyü'nde askerler ile HPG'liler arasında çatıģma çıktığı belirtiliyor. Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce asker tarafından köyün abluka altına alındığı belirtilirken, Diyarbakır ve Çınar'daki askeri noktalardan kalkan 20

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU 2009-2012 YILLARI ARASI GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 İnsan Hakları Derneği 2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında,

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2 TEMMUZ 2012 EKİM 2012 ---------- SAYI-5 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde NİSAN 2013 HAZİRAN 2013 ---------- SAYI-7 TOHAV (prometheus e-bülten GEZİ OLAYLARI SAYFA 2 Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında

Detaylı

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi Ahmet Şık Bu yazı yazıldığı sırada, 5 yılı aşkın zamandır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili hukuki süreç başlamış bulunuyordu.

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 76 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2010 Evren Özer S. Erdem Türközü Ankara, Ocak 2012 Türkiye İnsan

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2 TEMMUZ 2013 EKİM 2013 ---------- SAYI-8 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2 KASIM 2012 MART 2013 ---------- SAYI-6 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR İHD 2005 VAKA RAPORU Şırnak'ta operasyon sırasında patlama: Şırnak'ta Besta Dağı'na operasyona çıkan askeri konvoydan bir panzerin bir patlayıcıya

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ OCAK-HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ OCAK- HAZİRAN 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU Yaşam Hakkına ve Kişi Güvenliğine Yönelik İhlaller Faili meçhul cinayetler 78

Detaylı

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Bu raporda

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2011 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 77 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 Evren Özer Ankara, Mart 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı.

26 Haziran günü, Tekirdağ da K.Y., imam nikahlı hamile karısı Ö.İ. yi kendisini aldattığı gerekçesiyle işkence yaptı. Ö.İ. öldü, K.Y. tutuklandı. XIV. NAMUS CİNAYETLERİ 3 Ocak 2011 de Iğdır İli Aşağı Erhacı Köyü nde Ahmet Ş. kızı 10. sınıf öğrencisi Z.Ş. nin, daha önce ailece çalışmaya gittikleri Kars ili Arpaçay ilçesi Hasançavuş Köyü nde tanıştığı

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 16 Haziran 2007 de İbrahim Demiryege nin (17) adlı Hatay ın Reyhanlı İlçesi nde polis memurları tarafından

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Evren Özer Ankara, Mayıs 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1997 YILI AYLIK İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORLARI 1997 Yılında İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan ancak sadece matbu olarak bulunan aylık insan hakları ihlalleri raporları

Detaylı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. - İnsan hakları devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar hayatî önem taşır.

Detaylı

EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U

EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İHD Genel Merkezi, Tunalı Hilmi Caddesi 104/4 Kavaklıdere- Ankara Tel.466 49 13-14 İÇİNDEKİLER EKİM - ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI

Detaylı

Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu

Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Tunalı Hilmi Caddesi No: 54/8 Kavaklıdere / Ankara Türkiye +90 312 437 76

Detaylı

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012 İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AĞUSTOS AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 AĞUSTOS 2012 M. SEZGİN TANRIKULU CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTANBUL MİLLETVEKİLİ Giriş: Türkiye son aylarda neredeyse

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU. Report on the Child s Right to Life in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU. Report on the Child s Right to Life in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU Report on the Child s Right to Life in Turkey 2012 Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu 2012 Report on the Child s Right to Life in Turkey - 2012 Raportörler/ Rapporteurs

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU 1 Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Sok. 44/4 Kavaklıdere / Ankara Türkiye +90

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2013 RAPORU

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2013 RAPORU TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2013 RAPORU Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2013 Raporu Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Sok. 44/4 Kavaklıdere / Ankara Türkiye +90 312

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı