ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU"

Transkript

1 ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU 12 ġubat 2013

2 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme : Tarihi Ġtibarıyla Tüm Ceza Ġnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Mevcudunun YaĢ Grubuna Göre Dağılım Cetveli : Yılı Cezaevlerinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ġstatistiği : Yılı Cezaevlerinde YaĢanan Hak Ġhlalleri Ayrıntılı Veriler : 7 Cezaevlerinde Ölen ve Yaralananlar : 7 Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele : 12 Sevk Uygulamaları : 25 Sağlık Hakkı Ġhlali : 43 Aile GörüĢü Engellenenler : 65 Tecrit ve Ġzolasyon : 69 Disiplin Cezası Verilenler : 72 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler : 76 Cezaevlerindeki Açlık Grevleri Sırasında YaĢanan Ġhlaller : 80 Cezaevlerinden Diğer BaĢvurular ve Ġhlaller : Yılı Hasta Mahpuslar Raporu : 90 Raporun Değerlendirmesi : 91 Cezaevlerindeki Hasta Mahpuslar Listesi ve Hastalıkları : 93 Tokat, Amasya, Samsun-Bafra, Giresun, Rize-Kalkandere, Erzurum ve Oltu Cezaevleri Hak ihlallerine iliģkin AraĢtırma Ġnceleme Raporu : 120 2

3 GENEL DEĞERLENDĠRME Bilindiği üzere cezaevleri ülkemizde hak ihlallerinin yaģandığı en önemli mekanlar arasında yer almaktadır. Birçok kez yaptığımız açıklamalarla dikkat çektiğimiz, kimi zaman ise özel heyetler oluģturarak gezdiğimiz cezaevlerinde nasıl hukuk dıģı uygulamalar ve hak ihlalleri yaģandığı aslında kamuoyunun da bilgisi dahilindedir. Bunu sadece bizler ve duyarlı kamuoyu bilmiyor, ayrıca yetkililer de biliyor. Nitekim derneğimize yapılan baģvurular veya yaptığımız incelemeler sonucu tespit ettiğimiz hak ihlallerini her fırsatta devletin ilgili birimlerine bildirmekteyiz. Ancak çoğu zaman bu sorunlar görmezden gelinmekte, sorunların çözümü için adım atılmamaktadır yılı cezaevleri açısından ihlallerin adeta tavan yaptığı bir yıl olmuģtur. Cezaevlerinde yaģanan ölümler, sevk ve sürgünler, iģkence ve kötü muamele, tecrit ve izolasyon, ailelerle görüģ engelleri, haberleģme haklarının engellenmesi gibi çok sayıda hak ihlali yaģanmaktadır. Bu ihlallerin içerisinde en ön palana çıkanı da cezaevlerindeki hasta mahpusların durumudur. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız Hasta Mahpuslar Raporu nda da görüleceği üzere, cezaevlerinde halen yüzlerce hasta mahpus bulunmaktadır ve bunlardan çoğu artık ölüm sınırındadır. Hazırladığımız bu raporda, daha önce açıkladığımız Hasta Mahpuslar Raporu nun güncellenmiģ halini de göreceksiniz. Bu soruna iliģkin yaptığımız değerlendirmede, bir süre önce Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yasallaģan hasta mahpusların salıverilmesine iliģkin yasanın yetersizliklerinden söz etmiģtik. Bu yasanın yetersizliği önümüzdeki günlerde daha da net ortaya çıkacaktır. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün cezaevlerinden ölüm haberleri aldık. Fakat artık bu soruna bir çare bulunmalıdır. Bu sorun, öyle sıradan yasa değiģiklikleriyle değil, daha gerçekçi bir yaklaģımla çözülmelidir ve cezaevindeki ağır hastalar bir an önce serbest bırakılmalıdır. Aksi taktirde cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam edecektir. Ön plana çıkan bu sorunun haricinde cezaevlerindeki tecrit ve izolasyon meselesi de biz insan hakları savunucularını kaygılandıran ihlallerin baģında gelmektedir. Özellikle PKK Lideri Abdullah Öcalan a yönelik ağırlaģtırılmıģ tecrit uygulaması, ülkenin kanayan yarası Kürt meselesini daha da kötü bir noktaya vardırmıģtır. Her ne kadar kendisiyle devlet katında görüģmeler gerçekleģtiriliyor ve bazı heyetler gönderiliyorsa da, bunun yetersiz olduğunu düģünüyor, kendisinin mutlaka aile ve avukatlarıyla da rahat bir ortamda görüģebilmesi gerektiğini tekrar belirtmek istiyoruz. Uygulanan bu tecrit politikası cezaevlerindeki mahpusların süresiz dönüģümsüz açlık grevi baģlatmalarının en büyük nedeniydi. Nitekim 68 gün boyunca devam eden açlık grevi, Öcalan ın çağrısı üzerine sona ermiģ, bu vesileyle yaģanabilecek daha kötü olayların önüne geçilmiģtir. Kasım ayında sona eren açlık grevlerinin hemen ardından ihlaller devam etmiģ, bu kez mahpuslardan intikam alırcasına sürgünler devreye sokulmuģtur. Bu durum da biz insan hakları savunucularını cezaevleri konusunda ciddi anlamda kaygılandırmaktadır. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ayrımı yapmaksızın yaģanan sürgünler cezaevlerinde yaģanan sorunları daha da arttırmıģtır. Yargılaması devam eden tutukluların Ses ve Görüntü BiliĢim Sistemi (SEGBĠS) gerekçe gösterilerek yargılama alanı dıģındaki cezaevlerine sürgün edilmesi adil yargılama hakkını ihlal etmekle birlikte, tutuklular açısından sistematik bir iģkence halini almıģtır. Sürgünlerin bu Ģekilde devam etmesi hak ihlali açısından sadece mahpuslarla sınırlı kalınmadığı aynı zamanda ailelerinin de cezalandırıldığını ortaya koymaktadır. 3

4 Bilanço rakamlarından da anlaģılacağı üzere ağır hasta mahpuslar ve ölümler dıģında da cezaevlerinde büyük sorunlar ve hak ihlalleri yaģanmaktadır. Bu durumu bizzat cezaevlerinde yerinde tespit etmemizin yanında, derneğimize cezaevlerinden yapılan baģvurulardaki artıģ da, yaģanan ihlallerin açık göstergesidir. Hasta mahpusların ölümü, Urfa örneğindeki feci katliam, Pozantı ve ġakran cezaevleri örneğindeki iģkence ve kötü muamele ve bir bütün olarak cezaevlerinde yaģanan hak ihlalleri, artık cezaevlerinin gerçek anlamda gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuģtur yılı Cezaevleri Raporu verileri, içler acısı bir tabloyu bizlere göstermektedir. Bu tablonun değiģmesi ve daha yaģanılır bir hal alması demokratik ülkelerin vazgeçilmez Ģartlarındandır. Bu nedenle cezaevlerinde insan haklarının korunması ve yaģama geçirilmesi için tüm kesimleri sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca cezaevlerinde yaģanan hak ihlallerine iliģkin tüm kamuoyunu da duyarlı olmaya ve yaģanan hukuksuzluklar karģısında sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Raporumuz içerisinde cezaevlerinde yaģanan hak ihlallerini baģlıklar altında ayrıntılı olarak bulacaksınız. Ayrıca bu verilerin istatistiğini de rakamlar halinde dikkatinize sunuyoruz. Raporda, Adalet Bakanlığı nın cezaevleri mevcuduna iliģkin yeni veri tablosu da mevcut. Yine 25 Ocak 2013 tarihinde açıkladığımız Cezaevlerindeki Hasta Mahpuslar Raporu da güncellenmiģ haliyle raporun içerisinde yer almaktadır. Öte yandan 2012 yılının Eylül ayında Doğu ve Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki Cezaevlerine yönelik gerçekleģtirdiğimiz heyet gezisi sonucu hazırladığımız AraĢtırma Ġnceleme Raporu na da bu raporun içerisinde yer verdik. ĠHD DĠYARBAKIR ġubesġ 4

5 T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tarihi Ġtibarıyla Tüm Ceza Ġnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Mevcudunun YaĢ Grubuna Göre Dağılım Cetveli YaĢ Gruplarına Göre Dağılım Tutuklu Hükümlü Genel Toplam K E Toplam K E Toplam K E Toplam 12 ve 17 YaĢ Arası (Çocuk) ve 20 YaĢ Arası (Genç) ve 39 YaĢ Arası (Genç-Orta YetiĢkin) ve 64 YaĢ Arası (Ġleri YetiĢkin) ve 79 YaĢ Arası (YaĢlı) Üstü ( Ġleri YaĢlı) YaĢ Grubu Bilinmeyen Toplam K=Kadın E=Erkek NOT: Bu veriler Adalet Bakanlığı web sitesinden (www.adalet.gov.tr) alınmıģtır. 5

6 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠLERĠ Cezaevlerinde Ölen ve Yaralananlar 26 ölü 65 yaralı Cezaevlerinde ĠĢkence ve Kötü Muamele 186 Sevk Uygulamaları 1303 Sağlık Hakkı Ġhlali 239 Aile GörüĢü Engellenenler 25 Tecrit ve Ġzolasyon 28 Disiplin Cezası Verilenler 1025 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 319 Cezaevlerindeki Açlık Grevi Sırasında YaĢanan Ġhlaller 15 Cezaevlerinden Diğer BaĢvurular ve Hak Ġhalleri 32 TOPLAM

7 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI VERĠLER CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR *Türkiye cezaevlerinde bir hasta tutuklu daha göz göre göre ölüme gönderildi. Bingöl M Tipi 'nde bulunan ileri derecede Ģeker hastası 75 yaģındaki Mahmut KarataĢ, yaģamını yitirdi. Ġleri derecede Ģeker hastası olan, iki gözü de görmemesine rağmen tahliye edilmeyen KarataĢ, dün gece saatlerinde yaģamını yitirdi. KarataĢ'ın cenazesi otopsi iģleminin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. BDP Dersim Ġl Örgütü de, KarataĢ'ın yaģamını yitirmesi sebebiyle Amara gidiģini iptal ederek Malatya'ya doğru yola çıktı. Otopsi iģlemlerinin ardından KarataĢ'ın cenazesi alınarak Dersim'de toprağa verilecek. KarataĢ'ın ölüme terk edildiğine dikkat çeken arkadaģları, tedaviyi yarım bırakıp, KarataĢ'ı cezaevine gönderen doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuģtu. ( /ANF/ DĠHA/Yuksekovahaber.com/Ozgur-gundem.com/Bingolhaber12.com/Etha.com.tr/ Bingolmedya.com/Evrensel.net/Birgun.net/Bingolgazetesi.com.tr/Cumhuriyet.com.tr) *Hakkari'nin Yüksekova Ġlçesi'ne bağlı Gedikli Köyü'nde oturan ve 6 ay önce iģlediği adli bir suçtan dolayı tutuklanan 18 yaģındaki Cihan Ayhan, dün ilk kez hakim karģısına çıktı. Hakkari 'nde bulunan Ayhan'ın, girdiği bunalım sonucu bugün akģam saatlerinde cezaevindeki oda arkadaģlarının masa tenisi oynamaya gittiği sırada intihar ettiği öne sürüldü. Ayhan'ın nasıl intihar etiği konusuyla ilgili her hangi bir açıklama yapılmazken, cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Yüksekova'dan gelen ailesine tesilm edildi. ( /DHA) *Ağrı Doğubayazıt 'nde 2005 yılından beri adli bir suçtan dolayı cezaevinde kalan Mahmut Çakan (48) tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde yaģamını yitirdi. Çakan'ın 1993 yılında PKK davasından 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtilirken, 2005 yılında karıģtığı adli bir suçtan dolayı cezaevine tekrar girerek 10 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. Çakan'ın 2 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile farklı hastanelerde tedavi olduğu belirtilirken, Çakan'ın tahliye olması için CumhurbaĢkanlığı'na defalarca baģvuru yapıldığı ancak bir sonuç çıkmadığı belirtildi. Evli ve 7 çocuklu olan Çakan'ın sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaģamını yitirdiği belirtilirken, cenazenin hastaneden alınarak Ağrı'nın Diyadin Ġlçesi'ne doğru yola çıkarıldığı öğrenildi. ( /ANF/DĠHA/Bianet.org/ Cumhuriyet.com.tr/Ozgur-gundem.com/Yeniozgurpolitika.org/Atilimhaber.org) *Cezaevlerindeki kötü koģullar ve tecrit nedeniyle ölümler devam ediyor. Bir buçuk ay önce Ġstanbul'da gözaltına alınan ve Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 57 yaģındaki Hayrettin ToktaĢ, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıģtı. Batman M Tipi 'ne konulan ToktaĢ kalp rahatsızlığı sorunu ile cezaevine boğuģmaya baģladı. Bir hafta önce kalbinden rahatsızlandığı için doktora götürülen ToktaĢ, bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirmesi sonucu yaģamını yitirdi. ToktaĢ'ın cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapıldıktan sonra Siirt'in Baykan Ġlçesi'nde defnedilecek. ( /DĠHA) *MuĢ E Tipi 'nde tutuklu bulunan BDP Erentepe Belde BaĢkanı Aydın Kaya geçirdiği kalp krizi sonucu yaģamını yitirdi. Konuya iliģkin bilgi veren TUHAD-DER MuĢ ġube BaĢkanı Kıyaset Kırtan, yaģamını yitiren Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde saat 7

8 17.00 ila sularında fenalık geçirdiği ve bunun üzerine MuĢ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini edindiklerini ifade etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya ile ilgili cezaevini aradıklarını belirten Kırtan, cezaevinde bulunanların kendilerine bilgi veremeyeceklerini söylediğini kaydetti. Öte yandan Kaya'nın naģının otopsi yapılmak için Malatya Adli Tıp Morgu'na doğru yola çıkarıldığı bildirildi. ( /DĠHA/ Showhaber.com/Etha.com.tr/Bursahabertv.com/Adanakent.com) *Urfa da, 1200 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu 300 kiģi kapasiteli Urfa E nde, C-15 koğuģunda hak ihlallerinin artmasına tepki olarak 16 Haziran 2012 tarihinde gece 22:30 sıralarında baģlatılan isyan sonucunda, yangın çıktı. Yangına müdahalenin gecikmesi nedeniyle 13 kiģi yaģamını yitirirken, 2 si ağır 5 kiģi yaralandı. nde baģlayan isyan haberini alan ve yakınlarından bilgi almak üzere cezaevi önünde toplanan ailelere, asker ve polisler tarafından tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi. Ġsyan sırasında C-15 koğuģunda yaģamını yitiren tutuklu ve hükümlülerin isimleri; ġükrü Uldes, Fuat Yıldız, Sinan Özalp, Mehmet SatıĢ, Süphi Köksal, Yunus Eskili, Mehmet Emin Gerçek, Hüseyin Kıskaç, Mehmet Kemal Kılıç, Taner ġimģek, Bakır Tek, Mehmet Aslantay, Ġbrahim Halil Kaya. ( /DĠHA/ DHA / ANF / Cnnturk.com / Trthaber.com / Haberturk.com / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) * Cumartesi günü, gece saat dolaylarında ġanlıurfa E nin C Blok 15 Numaralı koğuģunda meydana gelen olay sonucunda, koğuģta kalan 18 kiģiden 13 ü hayatını kaybetmiģtir. KoğuĢta kalan ve hayati tehlikesi bulunmayan diğer 5 kiģiden 2 sinin tedavisi ayakta cezaevinde yapılmıģ olup, diğer üçü de hastanelerde tedavi altına alınmıģtır. nde, C-15 koğuģu dıģındaki herhangi bir koğuģta olay yaģanmamıģ, yangın sıçramamıģtır. ġu an itibariyle ġanlıurfa E Tipi nde herhangi bir sıkıntı bulunmamakta olup, bugün saat dan itibaren mahkûmların yakınlarıyla telefonla görüģmeleri sağlanacaktır. Mahkûm yakınlarına, bugün telefonla ulaģılabileceğinden dolayı sağduyulu vatandaģlarımızın cezaevi önünde beklememesi rica olunur. Ayrıca cezaevinde yakınları bulunan vatandaģlarımıza 15 gün süreyle açık görüģ imkânı sağlanacaktır. VatandaĢlarımızın cezaevine gelmek yerine telefonla yakınlarına ulaģmaları, oluģabilecek kalabalığı engelleyecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. ( /ġanlıurfa Valiliği) *Urfa E Tipi 'nde meydana gelen ikinci yangına iliģkin açıklama yapan Urfa Valisi Celalettin Güvenç, 1'i ağır 14 tutuklunun yaralandığını açıkladı. 14 yaralı, ambulanslarla çeģitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. ( /DĠHA/Haberturk.com/ Sabah.com.tr/Ntvmsnbc.com) *Antep E Tipi 'nin H-3 koğuģunda bugün sularında yangın çıktı. Urfa E tipi 'nde çıkan isyana destek vermek amacıyla siyasi tutukluların yangın çıkardığı belirtilirken, 5 tutuklunun çıkan dumandan zehirlendiği öğrenildi. Yaralanan tutukluların Suat Karakoyunlu, Vakkas Çöplü, Kadir Polat, Ġsmail Polat ve Levent Türk olduğu kaydedildi. ( /DHA/ANF/DĠHA/Milliyet.com.tr/Ntvmsnbc.com/Hurriyet.com.tr) *ġırnak'ın Silopi Ġlçesi'nde 6 ay önce "KCK Kent Meclisi"nde yer aldığı iddiasıyla tutuklanan en küçüğü 3-4 yaģlarında olan 6'sı kız biri erkek 7 çocuk babası 42 yaģındaki Süleyman Acar, 13 Haziran günü bulunduğu Mardin E Tipi 'nde iç kanama geçirmiģ ve hastaneye kaldırılmıģtı. YaklaĢık 2 haftadır Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne tedavi gören Acar'ın, yoğun bakımdan çıkamadığı ve bugün( ) akģam saatlerinde yaģamını yitirdiği öğrenildi. Olayı duyan ailesi Silopi'den Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Acar'ın ilk duruģması 3 gün sonra 27 Haziran'da Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekti. ( /ANF/DĠHA/Ozgur-gundem.com) 8

9 *PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaģtırılmıģ tecride tepki göstermek amacıyla 19 Haziran tarihinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi 'nde boğazını keserek intihar giriģiminde bulunan Abdulvahit Kılıç (43) isimli siyasi tutuklu, sürgün edildiği Midyat 'nde yaģamını yitirdi. Ġntihar giriģiminin ardından kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kılıç'ın, tarihinde Midyat 'ne götürüldüğü bildirildi. Midyat cezaevine geldiği günün akģamı, Kılıç'ın yaģamını yitirdiği, cezaevi idaresinin ise bu sabah aileyi arayarak durumu bildirdiği öğrenildi. ( /ANF/DĠHA/Taraf.com.tr/Cumhuriyet.com.tr) *Diyarbakır D Tipi 'nde bulunan Hakan Yılmaz isimli siyasi tutuklu bedenini ateģe verdi. Vücudunda yanık meydana gelen Yılmaz'ın önce Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldığı buradan da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi bölümüne sevk edildi. Olayla ilgili cezaevi yetkililerinden bilgi alan TUHADFED Genel BaĢkanı Zübeyde Teker, edindiği bilgileri paylaģtı. "Olay koğuşta meydana gelmiş. Kendisini yakar yakmaz arkadaşları tarafından fark edilen Yılmaz'a müdahale edilmiş. Hemen cezaevi personeline haber verilmiş ve daha sonra hastaneye kaldırılmış. Edindiğimiz bilgilere göre sağlık durumunda ciddi bir şey yok". ( /ANF/DĠHA/ Diyarbakirhaber.gen.tr) *Sivas Açık Ceza Ġnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlardan 24 yaģındaki E.K. isimli kadının tarihinde cezaevinin 3. katından aģağı atladığı ileri sürüldü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden E.K.'nin yaģamını yitirdiği bildirildi. ( /DĠHA/Sabah.com.tr) *Batman M Tipi 'nde bulunan Bilal Doğan adlı siyasi tutuklunun sabah saatlerinde "14 Temmuz Diyarbakır Zindanı DireniĢi"nin yıl dönümü nedeni ile bedenini ateģe verdiği bildirildi. Alınan bilgiye göre; Doğan'ın bedenini ateģe verdiği sırada aynı koğuģta bulunan arkadaģları hemen müdahalede bulundu. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. ( /DĠHA / Batmanpostasigazetesi.com) *Mardin E Tipi ndeki çocuk koğuģunda çocuklar dün akģam bir koğuģtaki yatakları ateģe verdi. Güvenlik güçleri müdahale ederek yangını söndürürken, bu sabah saatlerinde terör suçundan tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuģlarda isyan çıktı. Mahkumlar, yatakları havalandırma bölümünde ateģe verdi. nde çıkan yangın ardından 4 hükümlü dumandan zehirlenirken, Abdurrahim Ġpek adlı tutuklunun da hafif yaralandığı belirtildi. ( /KentHaber) *Siirt E Tipi 'nde kalan Diyarbakır Kayapınar nüfusuna kayıtlı 24 yaģındaki Volkan Moray isimli adli tutsak sabah saatlerinde intihar etti. Girdiği bunalım sonucu çamaģır yıkamak için kullandıkları iple kendini tavana asarak intihar etti. ( /DĠHA/ Sabah.com.tr/Ozgur-gundem.com/Siirtliler.net) *Dersim in Mazgirt ilçesinde hakaret, yaralama, kamu malına zarar verme ve tehdit suçlarından 562 gün kesinleģmiģ hapis cezası bulunan Ali Cem Gündoğan, 23 Temmuz da nakil aracı ile Sivas Açık Ceza Ġnfaz Kurumu na gönderildi. Bir gün sonra kapalı cezaevine sevk edilen ve 27 Temmuz günü koğuģta rahatsızlanan Gündoğan, götürüldüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde yaģamını yitirdi. Olayın ardından vücudunda oluģan 9

10 morluk ve yara izleri nedeniyle yakınları darp edildiği iddiasıyla Sivas Cumhuriyet BaĢsavcılığı na baģvurdu. Ailenin baģvurusun üzerine Cumhuriyet BaĢsavcılığı inceleme baģlattı. Yapılan ilk inceleme sonucunda tutulan tutanakta Gündoğan ın beyin zarları arasındaki kanama nedeniyle yaģamını yitirmiģ olabileceği belirlenirken, kesin sonucun ise Ankara Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi. Öte yandan soruģturma kapsamında cezaevinde bulunan infaz memurları hakkında da inceleme baģlatıldı. ( /DHA/DĠHA/Cnnturk.com/Sabah.com.tr/Milliyet.com.tr) *MuĢ E Tipi 'nde adli suçtan tutuklu bulunan Van ErciĢ nüfusuna kayıtlı Faruk Berte'nin (45) cezaevinde intihar ederek yaģamına son verdiği ileri sürüldü. ÇamaĢırhanede iple kendisini asarak yaģamına son verdiği belirtilen Berte nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. ( /DĠHA) *Van F Tipi 'nde bulunan siyasi tutuklu Suat Kaya tarihinde akģam saatlerinde tecrit ve baskıları kınamak amacıyla bedenini ateģe verdi. ArkadaĢlarının müdahalesiyle Kaya söndürülürken, ayaklarında büyük oranda yanıklar oluģtu. Kaya olaydan sonra hastaneye götürülmesi gerekirken cezaevinde sorgulandı. Sorgunun ardından götürüldüğü hastane de ise, görevli doktorun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığı öğrenildi.( /dġha/ozgur-gundem.com/evrensel.net) *Diyarbakır D Tipi 'nde bulunan siyasi tutuklu Engin Marce, 6 Eylül tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde sürdürülen ağırlaģtırılmıģ tecridi protesto etmek amacıyla bedenini ateģe verdi. Bedeninin değiģik yerlerinde yanıklar oluģan Marce, cezaevinde bulunan ambulansla Diyarbakır Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. ( /DĠHA/Ozgur-gundem.com) *Van F Tipi 'nde KCK adı altında yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan ve tutuklu olarak yargılanan Mazlum Demir adlı tutsak bulunduğu A-33 koğuģunda bedenini ateģe verdi. ArkadaĢlarının müdahalesiyle söndürülen Demir in baģta sırt, el ve ayakları olmak üzere vücudunun büyük bölümünün yandığı bildirildi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Demir e yapılan ilk müdahaleden sonra tekrar cezaevine geri götürüldü. ( /DĠHA/ANF) *Ardahan B Tipi nde 20 Eylül 2012 tarihinde akģam saatlerinde mahkumlar isyan etti. Mahkumlar, bulundukları koğuģtaki yatakları ateģe verirken, cezaevine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. yetkililerinin yaptığı ilk açıklamaya göre, yangın nedeniyle 14 adli mahkum yaralandı. Yaralılardan 3 ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. ( /DĠHA/Cnnturk.com/Radikal.com.tr/Bianet.org) *Diyarbakır'da adli tutuklu ve hükümlülerin kaldığı E tipi cezaevinde 7 tutuklu toplu halde intihar etmek istedi. ÇeĢitli haplar içen 7 kiģi, diğer mahkumların durumu gardiyanlara bildirmesi üzerine baygın halde bulundu. 7 kiģi, cezaevine çağrılan ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tutuklular tedaviye alınırken, olayla ilgili soruģturma baģlatıldığı belirtildi. ( /DĠHA/Ġmc-tv.com/ Radikal.com.tr/Cumhuriyet.com.tr/Kenthaber.com) * tarihinde Ģubemize baģvuran Hilmi Moray, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Volkan Moray, 2007 yılında gasp suçundan dolayı İstanbul da tutuklandı. Hüküm verildikten sonra Siirt E Tipi ne sevk edildi. Oğlum 2008 yılından beri Siirt E Tipi 10

11 nde kalmaktaydı. Kendisiyle en son tarihinde telefonla görüştüğümde moral olarak çok iyi görünüyordu. Herhangi bir sorundan bahsetmedi. Durumunun iyi olduğunu, kendisini merak etmememiz gerektiğini söyledi. Ancak bu görüşmemizden üç gün sonra tarihinde cezaevi idaresince arandık ve oğlumun intihar ettiğini, Siirt Devlet Hastanesi morgunda olduğunu söylediler. Siirt e ulaşıncaya kadar oğlumun otopsi işlemleri bitmişti. Cenazeyi alıp Diyarbakır a getirdik. Cenazeyi yıkarken, göğüs kafesinden aşağıya doğru derisinin soyulduğunu ve kaynar su dökülmüş gibi bir görüntüsünün olduğunu fark ettik. Bu durumu fotoğrafladık. Ayrıca dosyaya bakan savcıyla da bu durumu konuştuk. Kendisi bu durumu fark etmediğini söyledi. Savcı, olayın intihar olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, oğlum intihar edecek biri değildir. Cesedindeki izlerde bende olayın cinayet olduğu yönünde ciddi şüpheler uyandırmaktadır. Bu olayın aydınlatılması için sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Siirt E Tipi 'nde bulunan 22 yaģındaki Veysi Yıldırım, tarihinde tek kiģilik hücrede tutulduğu sırada, yatak örtüsü ile hücre içinden geçen borulara kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Otopsi için Yıldırım'ın cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( /DĠHA/Cizrepostasi.com) *Adıyaman E Tipi 'nde tutuklu 29 yaģındaki Abdurrahman O., koğuģta çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıģtı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen tutuklu mahkum Abdurrahman O. ya, cezaevinde bulunan doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( /DHA/Radikal.com.tr/Haberturk.com) 11

12 CEZAEVLERĠNDE ĠġKENCE ve KÖTÜ MUAMELE *Diyarbakır E Tipi 'nde bulunan Nedrap Demir, Semiha Can, Duriye OdabaĢı, Yasemin Budak ve Dindare Tanırgan isimli siyasi tutuklu kadınlar, Bayburt M 'ne sürgün edildi. Tutuklu kadınlar, aileleri aracılığıyla sürgün edilmelerine iliģkin yaptıkları açıklamada, ring aracında askerlerin Ģiddetine maruz kaldıklarını söyledi. Kadınların cezaevi giriģinde de gardiyanların hakaretleri ile karģılaģtıkları belirtilirken, 5 kadın tutukludan Dindare Tanırgan'ın iki ay sonra tahliye olacağı, buna rağmen sürgün edildiği kaydedildi. ( /DĠHA) *Antep H Tipi 'nde tutuklu bulunan Urfi Aksu adlı tutuklu cezaevinde yaģanan hak ihlalleriyle ilgili Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle DayanıĢma Derneği ne (TUHADER) mektup gönderdi. Aksu, gönderdiği mektupta, keyfi uygulamalarla karģı karģıya bırakıldıklarını belirterek, "Yönetmelikte belirlenmiģ hiç bir hakkımız verilmemektedir. Ortak alan, spor, kütüphane ve iletiģim gibi sosyal haklarımız verilmemektedir. Bu cezaevinde bu haklarımız ciddiyeti olmayan gerekçelerle, tutanaklar tutarak açık görüģ haklarımız ellerimizden alınıyor. Bazı arkadaģlarımız ise bir yıla kadar hakları ellerinde alınmıģtır. Hemen hemen hepimizin açık görüģ ve etkinliklere çıkma hakkı keyfi bir Ģekilde engellenmektedir" ifadesini kullandı. Aksu, mahkemeye veya hastaneye giderken jandarmanın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ve onur kırıcı Ģekilde jandarmanın arama yaptığını ve bunu kabul etmeyince de haklarında tutanak tutulduğunu belirtti. Aksu, "Tecrit içinde tecrit yaģıyoruz. Kendi anadilimizde stran (türkü) söylediğimiz için hakkımızda tutanak tutularak etkinliklere çıkma hakkımız elimizden alınıyor. DıĢarıdan gelen bazı eģyalarımız yönetmelikte yasak olmamasına rağmen bizlere verilmiyor. Gönderilen bazı mektuplar bizlere verilmiyor. Ayrıca açık görüģte yıllarca ailesini görmeyen arkadaģlarımız ailelerini görünce attıkları sevinç çığlıkları bile soruģturma konusu olup hakkımızda rapor tutularak disiplin soruģturmasına tabi tutuluyoruz" denildi. Aksu, cezaevi memuru ve bir arkadaģları arasında yaģanan bir tartıģma nedeniyle Ġsa Yağbasan, Vedat Özdemir, Bulut Ayana, EĢref Bolat, Hakan Ġraz, Ahmet Sadık Soner, Nuh TaĢ, Mustafa Kaney ve Mehmet Muyan'a 8 günlük hücre cezası ve bir yıl görüģe çıkmama cezasının da yolda olduğunu ifade etti. Yağbasan'ın hiç bir pratiği olmamasına rağmen hücre cezası verilmesinin temel sebebinin infazının yakmak olduğunu belirten Aksu, "Daha önce de hücre cezası alması, cezaevinde 5-6 yıl daha fazla kalmasına sebep olacaktır. Sonuna kadar irademizle mücadelemizi en üst düzeye çıkartarak, özgürlük yolunda hep beraber yürüyeceğiz" diye yazdı. ( /DĠHA) *Bingöl M Tipi 'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için bedenini ateģe veren tutuklu ġehmus Anik'in tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesi'nde astsubay tarafından iģkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Anik ile aynı cezaevinde tutuklu bulunan 32 arkadaģı toplu olarak 2 farklı dilekçe ile ĠHD Bingöl ġubesi'ne hukuki yardım talebi için baģvuruda bulunarak, Anik'in sağlığından endiģe duyduklarını belirtti. Anik'in vücudunun büyük bir kısmında birinci derecede yanık olduğunu söyleyen tutuklular, Anik'in Bingöl Devlet Hastanesi'ne pansuman yapılmak üzere götürüldüğünü kaydetti. Götürüldüğü hastanede subay tarafından bir odaya kapatıldığını dile getiren tutuklular, oda içerisinde arkadaģları Anik'e fiziki ve sözsel iģkence yapıldığını iddia etti. Anik'in vücudunun büyük bir kısmında yanıklar olması nedeni ile bir kiģinin yardımı olmadan oturup kalkamadığını, hatta ellerini dahi kullanamadığını ifade eden tutuklular, Anik'in cezaevi ring aracına konularak saatlerce bekletildiğini de kaydetti. "ĠĢkenceci astsubayın Anik'e 'Bundan sonra seni hastaneye ben götürüp getireceğim, ağzını açıp konuģursan kafana sıkıp bir köģeye atarım' demiģtir" diyen tutuklular, bu tür durumların daha önce yaģandığını ve subay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Tutuklular, suç duyurusunda 12

13 bulunmalarına rağmen subay hakkında herhangi bir iģlemin yapılmadığını ifade etti. ( /DĠHA/Yeniozgurpolitika.com/ Diyarbakirhaber.gen.tr) *MuĢ ta Aralık 2010'da "KCK" operasyonları adı altında tutuklanan BDP eski Ġl Yöneticisi Mehmet Fuat Erol un karar duruģması Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi nde görüldü. Erol ve avukatının hazır bulunduğu duruģmada mahkeme heyeti Erol a "Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen cezaya tepki gösteren Erol, Bijî Serok Apo, Baskılar bizi yıldıramaz sloganı attı. Ġddialara göre, Erol un slogan atması üzerine salonda bulunan asker ve polisler Erol a sert müdahalede bulundu. Tartaklanarak salondan çıkarılan Erol un ring aracına ise sürüklenerek götürüldüğü belirtildi. Erol un ailesi çocuklarının sadece Kürtçe savunmada ısrar ettiği için bu kadar ceza aldığına dikkat çekerek, yaģananlar hakkında yasal giriģim baģlatacaklarını dile getirdi. ( /DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Hasan Aslan, Ģu beyanlarda bulundu: Ağabeyim olan Hüseyin Aslan, Malatya E Tipi nde tutuklu olarak kalmaktadır. Siyasi tutukluların kaldığı koğuşta kalması gerekirken cezaevi yönetimi tarafından adli tutukluların arasında tutularak diğer tutukluların saldırılarına ve hakaretlerine maruz bırakılıyor. Ağabeyim son görüşmemizde cezaevi yönetimi ve Seçkin isimli 2. Müdür olduğu belirtilen şahıs tarafından kötü muameleye maruz kaldığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtti. Ayrıca ağabeyimin şikâyet amacıyla gönderdiği tüm mektuplara da cezaevi yönetimi tarafından el konulmuştur. Ağabeyim maruz kaldığı gayri insani muameleden dolayı açlık grevine başlamıştır, sağlık durumu konusunda endişe duymaktayız. Ağabeyime karşı bu tutumu sergileyen kendisine kötü muamelede bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve ağabeyimin siyasi tutsakların bulunduğu koğuşa naklinin sağlanmasını talep ederim. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) * tarihinde Ģubemize baģvuran Galip GüneĢ, Ģu beyanlarda bulundu: Kardeşim olan Mehmet Güneş, siyasi hükümlüdür. nde uğradığı kötü muameleden dolayı 1,5 ay önce şubenize başvuruda bulunmuştum. Kardeşim Diyarbakır dan Samsun/Bafra cezaevine nakledildi. Bafra ya 3 mahkûmla birlikte götürülürken arabada elbiseleri çıkartılmış ve kucaklarına köpek verilerek köpeklerlin kendilerini ısırdığını söyledi. Yolculukta ihtiyaçlarını gidermek içinde izin vermediklerini, geceleri gözlerini, ellerini ve ağızlarını bağlayarak işkenceye götürdüklerini, bu sürenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtmiştir. Bu uygulamaya birde gece dan sonrada İstiklal Marşını dinlettiklerini söyledi. Haftalık telefon görüşmesinde de işkenceye tabii tutulduğunu söyler söylemez telefon kesildi. Gardiyanların kötü muamelesinde de bahsetmiştir. Sizden biran önce bu kötü durumun kamuoyuna duyurulmasını ve hukuki girişimlerde bulunmanızı istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Ağrı merkezli yürütülen "KCK" soruģturması kapsamında 3 Aralık 2011'de Diyarbakır'da gözaltına alınıp Ağrı'ya gönderilen ve burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ajda Ġnci'nin, kalp yetmezliği nedeniyle götürüldüğü Erzurum Devlet Hastanesi'nde kelepçeli muayeneyi kabul etmediği gerekçesi ile tedavi edilmeden yeniden cezaevine götürüldüğü iddia edildi. Konuya iliģkin ĠHD Diyarbakır ġubesi'ne baģvurarak hukuki yardım talebinde bulunan baba Hacı Hasip Ġnci, kızında kalp yetmezliği bulunduğunu ve kapalı alanda kalmasının hayati riske neden olduğunu söyledi. Konu ile ilgili hastane kayıtları ve raporlarının da bulunduğunu dile getiren baba Ġnci, kızının hastalığı nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduğunu söyledi. En son rahatsızlığı nedeniyle Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürülen kızının ring aracında baygınlık geçirdiğini ifade eden baba Ġnci, "Kızım araç içinde askerlerin gözü önünde yarım saat baygın kalmıģ. Buna rağmen hiç bir asker kızıma müdahale etmemiģ. 13

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 31.07.2013 1 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde

Detaylı

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten KASIM MART ---------- SAYI-6. İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2012 ÇIKTI SAYFA 2 KASIM 2012 MART 2013 ---------- SAYI-6 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-8. 2013 Türkiye İlerleme Raporunda İşkence ve Kötü Muamele SAYFA 2 TEMMUZ 2013 EKİM 2013 ---------- SAYI-8 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde

(prometheus TOHAV. e-bülten NİSAN HAZİRAN ---------- SAYI-7 GEZİ OLAYLARI SAYFA 2. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde NİSAN 2013 HAZİRAN 2013 ---------- SAYI-7 TOHAV (prometheus e-bülten GEZİ OLAYLARI SAYFA 2 Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında

Detaylı

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2

(prometheus --------- e-bülten HAZİRAN EKİM SAYI-2. 2011 TÜRKİYE İLERLEME RAPORUNDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE SAYFA 2 HAZİRAN EKİM 2011 --------- SAYI-2 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2

(prometheus TOHAV. e-bülten TEMMUZ EKİM ---------- SAYI-5. İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde. Toplum Projesi MARDİN EĞİTİM SEMİNERİ SAYFA 2 TEMMUZ 2012 EKİM 2012 ---------- SAYI-5 TOHAV (prometheus e-bülten Merhaba, TOHAV tarafından yürütülen İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesinde Aktif Sivil Toplum projesi kapsamında yayınladığımız Prometheus

Detaylı

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık

İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi. Ahmet Şık İşkenceye Sıfır Tolerans Karnesi Ahmet Şık Bu yazı yazıldığı sırada, 5 yılı aşkın zamandır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasıyla ilgili hukuki süreç başlamış bulunuyordu.

Detaylı

HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR!

HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR! HAPİSHANELERDE TECRİT SÜRÜYOR; GENELGE UYGULANMIYOR! Hapishanelerde işkence tecrit ve yasaklamalar genelgeye rağmen devam ediyor. 22 Ocak 2007 tarihinde bizzat Adalet Bakanı tarafından açıklanan genelgeyi

Detaylı

F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN!

F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN! 1 F TİPİ HAPİSHANELERDE TECRİT KALDIRILSIN! 10 SAATLİK SOHBET HAKKI UYGULANSIN! F tipi hapishaneler tüm dünyada TECRİT hapishaneleri olarak bilinen model hapishanelerin Türkiye ye uyarlanmış halinden başkası

Detaylı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. - İnsan hakları devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar hayatî önem taşır.

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 2004 İnsan Hakları Derneği 2004 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Bilindiği gibi, Derneğimiz insan hakları konusundaki diğer faaliyetlerinin yanında,

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ EK: 1 ĐNSAN HAKLARIYLA ĐNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2008 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi 2008 CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER I. GEREKÇE... 3 II. AMAÇ...

Detaylı

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI OCAK AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU. 01 31 Ocak 2013

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI OCAK AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU. 01 31 Ocak 2013 İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI OCAK AYI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 01 31 Ocak 2013 M. SEZGİN TANRIKULU CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ: 2012 yılı boyunca Türkiye deki insan

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi nin Yaşam Hakkı İhlallerine İlişkin Hazırladığı Özel Rapor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi nin Yaşam Hakkı İhlallerine İlişkin Hazırladığı Özel Rapor TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI Human Rights Foundation of Turkey Sarıca Sok, No 7, 06080, Altındağ/Ankara Tel: +90 312 310 6636 Fax: +90 312 310 6463 e-mail: tihv@tihv.org.tr www.tihv.org.tr Türkiye İnsan

Detaylı

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. No: 2/1 Taksim/İstanbul İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞI 2011 YILI MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU Bu raporda

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2011 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 77 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 Evren Özer Ankara, Mart 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Evren Özer Ankara, Mayıs 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU 2009-2012 YILLARI ARASI GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU 2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI RAPORU MAZLUMDER Genel Merkez Mithat Paşa Caddesi No: 62/4 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 418 10 46 - Faks: +90 (312) 418 70 93 http:// www.mazlumder.org.tr - E-Posta: info@mazlumder.org.tr

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 16 Haziran 2007 de İbrahim Demiryege nin (17) adlı Hatay ın Reyhanlı İlçesi nde polis memurları tarafından

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 76 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2010 Evren Özer S. Erdem Türközü Ankara, Ocak 2012 Türkiye İnsan

Detaylı

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler "Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı"- BİA 2009 Nisan-Mayıs- Haziran Medya Gözlem Raporu 1 Şubat 2010 BİA Medya Gözlem Masası'nın yayımladığı 2009 yılı raporuna göre, 123 ü gazeteci

Detaylı

HASTA MAHPUSLAR RAPORU

HASTA MAHPUSLAR RAPORU HASTA MAHPUSLAR RAPORU Nurettin Demir Muğla Milletvekili Veli Ağbaba Malatya Milletvekili Özgür Özel Manisa Milletvekili I. GĠRĠġ 3 II. KAPSAM 6 III. AMAÇ 6 IV. YÖNTEM 6 V. HAPĠSHANE KOġULLARI: ĠZLENĠM

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı