TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ UZMANLIK TEZİ Ankara-2000

2 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 3 GİRİŞ... 4 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM, HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI, FONKSİYONLARIN AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER VE BU KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8 I. KAVRAM...8 II. HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI...10 III. KUVVETLER AYRILIĞI...10 IV. FONKSİYONLARIN AYRILMASINDA KULLANILAN KRİTERLER MADDİ KRİTER ŞEKLİ ve ORGANİK KRİTER...21 V. KRİTERLERİN POZİTİF HUKUKUMUZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...28 İKİNCİ BÖLÜM DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ, TEMELİ, ALANI VE SINIRLARI35 I. YASAMA YETKİSİNİN GENELLİĞİ VE ASLİLİĞİ...36 II. DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ...40 III. DÜZENLEME YETKİSİNİN TEMELİ...46 IV. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİNİN ALANI VE SINIRLARI DÜZENLEME YETKİSİNİN ALANI...54 A. Temel Hak ve Hürriyetler...57 B. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar...60 C. Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler...71 D. İdari Teşkilat DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRLARI...81

3 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜZENLEYİCİ İŞLEM TÜRLERİ, DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP MAKAMLAR, DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN ORTAK HUKUKİ REJİMİ VE HİYERARŞİSİ I. DÜZENLEYİCİ İŞLEM TÜRLERİ...95 II. DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ MAKAMLAR III. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN ORTAK HUKUKİ REJİMİ IV. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ V. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN HİYERARŞİSİ SONUÇ KAYNAKÇA

4 3 KISALTMALAR a.g.e. : Adı geçen eser a.g.m. : Adı geçen makale AİD : Amme İdaresi Dergisi AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi AÜHF : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AÜSBF : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi AYİMD : Askeri Yüksel İdare Mahkemesi Dergisi bkz. : Bakınız c. : Cilt D. : Daire DD : Danıştay Dergisi DDK : Dava Daireleri Kurulu DKD : Danıştay Kararlar Dergisi E. : Esas İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası K. : Karar KHK : Kanun Hükmünde Kararname k.t. : Karar tarihi m. : Madde RG : Resmi Gazete S. : Sayı s. : Sayfa SPK : Sermaye Piyasası Kurulu TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TODAİE : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü VDDGK : Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu

5 4 GİRİŞ Günlük yaşamın her anında birey ve toplumla sürekli bir ilişki içinde olan idare, gerek toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve gündelik hayatın sürdürülmesi, gerekse kendisine düşen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bir takım işlemler yapmak durumundadır. İdari işlemlerin büyük çoğunluğu, idarenin tek yanlı olarak açıkladığı iradesi ile oluşan işlemlerdir. Tek yanlı idari işlemler, belli kişi ve durumlara ilişkin olan bireysel idari işlemlerle belli kişi ve durumlara ilişkin olmayıp genel ve soyut hukuk kuralları koyan düzenleyici işlemlerden oluşur. Düzenleyici işlemler yapabilme yetkisi birinci derecede yasama organına ait olmakla birlikte, yasama organının yapısı ve ağır işleyen çalışma usulleri, kamu hizmetlerinin çeşitli ve teknik nitelikte oluşu karşısında ayrıntılı düzenlemeyi bu hizmetleri yapan yürütme organına bırakmayı öteden beri zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan, siyasi bir organ niteliğindeki parlamentodan, idarenin geniş faaliyet alanının değişken ve teknik ihtiyaçlarını sağlıklı olarak görmesi de beklenemez. Günümüzde buna bilimsel ve teknik alandaki baş döndürücü gelişmeler, klasik liberal devlet anlayışının aşılması ve sosyal devlet anlayışının gereği olarak devletin ekonomik alana müdahalesi, temsili rejimin gelişmesiyle artık yürütme organın da demokratikleşmesi, siyasi parti disiplininin yasama yürütme ayrılığını pratikte iktidar muhalefet ayrılığına dönüştürmesi gibi faktörler de eklenmiştir. Bu faktörlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası parlamenter rejimlere etkisi, özellikle düzenleme alanında yürütmenin güçlendirilmesi şeklinde Anayasalara ve hukuk düzenlerine yansıyarak kendisini göstermiş, idarenin düzenleme alanı genişlemiş ve düzenleyici işlem türleri de artmıştır.

6 5 İdareye düzenleyici işlem yapma yetkisi veren hükümler Cumhuriyetin bütün Anayasalarında yer almakla birlikte bu yetkinin niteliği ve temeli, 1924 ve 1961 Anayasaları döneminde yoğun bir biçimde tartışılmıştır Anayasası döneminde, Anayasanın 52 nci maddesinde düzenlenen nizamnameler in mahiyeti üzerinde gerçekleşen tartışmalar, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle idarenin düzenleme yetkisinin Anayasada öngörülen düzenleyici işlemlerle sınırlı olup olmadığı ve Anayasada belirtilenlerin dışındaki idari makam ve mercilerin düzenleyici işlem yapıp yapamayacakları konusunda yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, idarenin herhangi bir davranışta bulunabilmesi ve bu arada düzenleyici işlem yapabilmesi için mutlaka kanuni bir yetkiye sahip bulunması gerektiği görüşü doktrinde geniş ölçüde kabul görmüş olmasına rağmen, bazı kararlarında Danıştay, yürütme ve idarenin kanuni bir yetki olmadan dahi kamu yararının gerektirdiği hallerde harekete geçebileceğini ve asli bir düzenleme yetkisine sahip olabileceğini kabul etmiştir. İdarenin düzenleme yetkisinin niteliği üzerindeki tartışmalar, 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle kanun hükmünde kararnamelerin hukukumuza girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır Anayasasıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin genişletilmesi ve yürütmenin yetki olarak nitelendirilişi, idarenin asli düzenleme yetkisine sahip olup olmadığı sorusunu tekrar gündeme getirmiştir. Güncelliğini ve önemini korumakla birlikte, doktrinde konuyu irdeleyen çalışmaların spesifik noktalara ilişkin makalelerle genel eserlerde ve tek tek düzenleyici işlem türlerini inceleyen monografilerde yer alan bölümlerden ibaret olması, düzenleyici işlemlerin genel teorisinin, düzenleyici işlem türlerinden ayrı olarak incelenmesi ihtiyacını hissettirmiştir. Bunların yanısıra, Anayasanın

7 6 112 nci maddesi gereğince Başbakanın, bakanların görevlerinin Anayasaya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü oluşu ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesinin Başbakanlığın görevleri arasında sayılması, düzenleme yetkisinin Anayasa ve kanunla çizilen sınırlar çerçevesinde kullanılabilecek bir yetki olması sebebiyle, konunun uzmanlık tezi olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Pozitif hukuk incelemesi niteliğinde olan çalışmada, esas olarak Anayasa hükümleri ve yargı kararları ışığında, düzenleme yetkisinin niteliği, temeli, alanı ve sınırları ele alınmıştır. Konular genel olarak 1961 ve 1982 Anayasaları açısından incelenmiş, bununla birlikte, gerekli olduğu ölçüde 1924 Anayasasındaki düzenlemelere ve bu dönemdeki doktrine de değinilmiştir. Meselenin doğrudan Anayasa hükümleriyle ilgili olması, bu açıdan da Türk Hukukuna özgü bir nitelik taşıması, teoriye ilişkin bazı noktalar dışında yabancı kaynaklardan yararlanılmasını engellemiştir. Düzenleyici işlemlerin genel teorisi, ilk olarak bu işlemlerin Devletin hangi fonksiyonları içinde yer aldığının tesbitini gerektirdiğinden, çalışmanın ilk bölümü Devlet fonksiyonlarının tasnifinde kullanılan kriterlerin incelenmesine ayrılmış ve bu kriterler ışığında düzenleme yetkisinin Devlet fonksiyonları içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın esas kısmını teşkil eden ikinci bölümde ilk olarak düzenleme yetkisinin niteliği ve temeli üzerinde durulmuş, idarenin asli bir düzenleme yetkisine sahip olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu arada, Türk Hukukunda yasama yetkisinin genel ve asli

8 7 bir yetki oluşu, düzenleme yetkisinin niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle yasama yetkisinin bu özelliklerinin incelenmesini gerektirmiştir. Düzenleme yetkisinin alanı incelenirken, Anayasada özellikle belirtilmiş olan temel hak ve hürriyetler, suç ve cezalara ilişkin esaslar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve idari teşkilat konuları üzerinde ayrıca durulmuş, düzenleme yetkisinin sınırları konusu, yasama yetkisinin devri sorunu ile birlikte ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, düzenleme yetkisinin kullanılış biçimleri olan düzenleyici işlem türlerinin ve düzenleyici işlem yapmaya yetkili olan makamların Anayasada öngörülenlerle sınırlı olup olmadıkları, tüm düzenleyici işlemler için geçerli olan ortak hukuki noktalar, düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişleri ve hiyerarşisi konuları incelenmiştir. Çalışmanın neticeleri ve vurgulanmak istenen hususlar, sonuç bölümünde özet olarak ifade edilmiştir.

9 8 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM, HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI, FONKSİYONLARIN AYRIMINDAKULLANILAN KRİTERLER VE BU KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. KAVRAM Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin * bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir 1. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. 2 Gerçekten de kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen * İncelenen konu açısından yürütme ve idare kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Organik anlamda ele alındığında idare, yasama ve yargı organları dışında, merkezi idare ile mahalli idareleri ve belli idari hizmetleri yürütmek üzere teşkil edilen öteki kamu tüzel kişilerini kapsamakta, böylelikle de belli ölçüde Devletin yürütme organı ile özdeşleşmektedir. Fonksiyonel açıdan konuya yaklaşıldığında ise, idari fonksiyon, yasama ve yargı fonksiyonları dışında kalan Devlet fonksiyonu olarak anlaşılmakta ve Devletin yasama ve yargı faaliyetleri dışında olup da topluma karşı üstlendiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Görüldüğü gibi, bu noktadan da yürütme fonksiyonu ile idari fonksiyon arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Bununla beraber, Bakanlar Kurulunun oluşturulması, yasama-yürütme ilişkileri, hükümet programının hazırlanması veya öteki devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler gibi salt siyasal nitelikteki faaliyetleri, Yürütme Organı nca yürütüldükleri ve yasama ve yargı faaliyetleri dışında kaldıkları için idari fonksiyon içinde görmek mümkün değildir. Anayasanın 8 inci maddesinde ifadesini bulan dar anlamda Yürütme Organının, Devletin yüksek yönetimine ilişkin bu gibi faaliyetleri, salt yürütme faaliyetleri olup idari fonksiyon kavramına dahil değildir. (GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Üçüncü Baskı,İmaj Yayıncılık Ankara 1998, s. 7-9 ve 12-13, bu konuda ayrıca; SABUNCU, Yavuz: Anayasaya Giriş, -Ek:1982 Anayasası- Genişletilmiş Beşinci Bası, İmaj Yayıncılık, Ankara 1997, s ; YAYLA, Yıldızhan: İdare Hukuku, İdare İşlevi - İdarenin Yetkileri ve Hukuka Bağlılığı - İdarenin Sorumluluğu, Filiz Kitabevi, Beyazıt - İstanbul, 1985, s ; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN, Turgut: İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Birinci Bası, Ankara 1998, s ; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: Yönetim Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1996, s. 2-3; GİRİTLİ, İsmet - BİLGEN, Pertev: İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, Beyazıt - İstanbul, 1979, s. 11; DİNÇER, Güven: Tüzüklerin Danıştayca İncelenmesinin Hukuki Niteliği, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 21, Güneş Matbaası - Ankara , s. 11 dipnot 6). 1 GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN, Turgut: İdare Hukuku, Genel Esaslar, Cilt 1, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s ÖZAY, İl Han: Günışığında Yönetim, Alfa, İstanbul 1996, s. 327.

10 9 veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir. 3 Kanunun içeriğinin ne olduğunu araştıran maddi kanun anlayışına göre, bir metnin kişisel olmayan, genel ve soyut kurallar içermesi durumunda ortada bir kanun var demektir. Bu açıdan tüzük ve yönetmelik gibi organik açıdan idari düzenleyici işlemler de maddi anlamda kanundurlar. 4 Bu bakımdan, aşağıda daha geniş olarak inceleneceği gibi, maddi açıdan yasama fonksiyonu ile düzenleyici işlemler yapma (genel ve soyut norm koyma) faaliyetleri yönünden idari fonksiyon arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün olmamaktadır. 5 Bu sebeple, gerek yasama fonksiyonunun, gerek düzenleme yetkisini de içeren idare (veya yürütme) fonksiyonunun devlet yetkileri içerisinde bulunduğu tartışmasız olduğundan, ayrıca hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağından, 6 düzenleyici işlemlerin genel teorisi, ilk olarak bu işlemlerin Devletin hangi fonksiyonları içinde yer aldığının tesbitini gerektirmektedir. 7 O halde düzenleme yetkisinin temeli, sınırları, idarenin düzenleme alanı gibi konular incelenmeden önce, Devlet fonksiyonlarını ve idare işlemlerini, fonksiyonların birbirinden ayrılmasını ve bu ayrımda kullanılan ölçütleri ve nihayet düzenleyici işlemlerin bu fonksiyonlar içerisindeki yerini belirlemeye yönelik incelemelerde bulunulması gerekecektir. 3 Anayasa Mahkemesinin E. 1990/31, K. 1990/24 no.lu, tarihli kararı, AMKD S. 26, s TEZİÇ; Erdoğan: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beşinci Bası, İstanbul 1998 s GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Üçüncü Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998, s Bu ilkeye 1982 T.C. Anayasasının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilmektedir. 7 GÜNEŞ, Turan: Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, AÜSBF Yayınları No: , Sevinç Matbaası, Ankara , s. 3.

11 10 II. HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI 1982 T.C. Anayasasının Devletin temel kuruluşunu düzenleyen üçüncü kısmı, Genel Esaslarda yer alan 7, 8 ve 9 uncu maddelere paralel olarak Yasama, Yürütme ve Yargı bölümlerine ayrılmıştır. Böylelikle, Devletin hukuksal faaliyetleri üçe ayrılmış ve bunlar, yine Anayasada gösterilen organlara bırakılmıştır. Bununla beraber, Anayasa birbirinden ayırdığı bu faaliyetlerin herhangi bir tanımını da yapmış değildir. Bu bakımdan, Devletin hukuki * fonksiyonlarına verilen tanımlamaların anlaşılabilmesi için, Anayasada yer alan üçlü ayrımın kaynağını teşkil eden Kuvvetler Ayrılığı teorisine değinmek gerekecektir. 8 III. KUVVETLER AYRILIĞI Devletin, nitelikleri bakımından birbirlerinden farklı olan yasama, yürütme ve yargı ** fonksiyonlarının ayrı organları eliyle kullanılması gerektiği esasına dayanan kuvvetler ayrılığı teorisinin kaynağı * Burada neden hukuki fonksiyon kavramının kullanıldığı akla gelebilir. Zira, sosyal bir kurum olarak devletin toplum içinde göreceği hizmetler ve yapacağı faaliyetler yalnızca hukuki olanlarla sınırlı değildir. Bu bakımdan, devletin savunma, güvenlik, dış ilişkiler, eğitim, ekonomik v.b. fonksiyonlarından söz etmemiz mümkündür. Ancak nitelikleri ve kapsamları, zamana, topluma ve siyasal sistem tipine göre büyük farklar gösterebilen bu gibi fonksiyonlar, hukuku değil, siyaseti, sosyolojiyi ilgilendirir. Kamu hukukunu birinci derecede ilgilendiren fonksiyonlar devletin hukuki alandaki fonksiyonlarıdır. Hukuki açıdan önemli olan, belli devlet faaliyetlerinin hukuk alanındaki etki ve sonuçlarıdır. Devletin hukuki sonuçlar doğuran faaliyetleri, onun hukuki fonksiyonlarını meydana getirir. (ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s. 145, GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 6, dipnot 1). 8 GÜNEŞ, Turan: a.g.e. s ** Yargının, yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı, bağımsız bir üçüncü kuvvet teşkil edip etmediği, hukuk literatüründe tartışmalıdır. Yargı fonksiyonunun bir uyuşmazlık dolayısıyla kanunun uygulanmasından başka bir şey olmadığını savunan bir görüşe göre, yargı fonksiyonu da yürütme kuvvetinin bir unsuru, bir parçasıdır. (ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s.328) Diğer taraftan yargı fonksiyonunun niteliği ve üçüncü bir kuvvet olup olmadığı tartışmaları bir yana, kuvvetler ayrılığının siyasi bir ilke olduğu, bu yüzden ancak siyasi fonksiyonlarda uygulama bulabileceği, niteliği gereği siyasi olmayan yargılamanın ise, hukuki gerçeği ortaya çıkarma faaliyeti olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan, gerek kuvvetler ayrılığından gerek siyasal rejimlerin sınıflandırılmasından bahsedilirken yasama-yürütme fonksiyonları ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınmaktadır. (TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 386 dipnot 77, s.391).

12 Aristo ya kadar uzanmakla beraber, 18 inci yüzyılda Montesquieu ve Locke bu teorinin savunucuları olarak ün yapmışlardır Bu teoriye göre, hürriyetlerin güvence altına alınabilmesi, demokrasinin gerçekleştirilebilmesi ve Devlet işlerinin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının farklı organlar tarafından üstlenilmesi gereklidir. Hukuk kuralları yasama organı tarafından yapılmalıdır. Yasama fonksiyonu olarak tanımlanan bu fonksiyon, parlamento tarafından gerçekleştirilir. Hukuk kurallarını uygulamak, bu kuralların verdiği yetkiye dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirmek olan yürütme fonksiyonu ise, hükümete aittir. Hukuk kurallarının ihlali halinde, ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek, suç işleyenleri cezalandırmak olarak adlandırabileceğimiz yargı fonksiyonunu ise mahkemeler yerine getirir. 10 Modern demokrasinin ve klasik anayasa hukukunun önemli esaslarından birini oluşturan kuvvetler ayrılığı teorisi, 11 temelde hukuki olmaktan ziyade siyasal bir nitelik taşımakta olup, belli bir dönemde liberal siyasi felsefenin ürünü olarak mutlak monarşilerin baskı yöntemlerine karşı kişi hürriyetlerini güvence altına almayı amaçlamıştır. Montesquieu nun kuvvetler ayrılığını savunması, bunu hürriyetlerin güvencesi olarak görmesinden ileri gelmiştir. Ünlü düşünüre göre iki, hele üç kuvvetin aynı elde toplanması istibdada yol 9 ARASLI, Oya: Anayasa Hukuku Ders Özetleri ( Genel Esaslar ), AÜHF Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Ders Yılı, Gözden Geçirilmiş, Dördüncü Baskı, s GÜRİZ,Adnan: Hukuk Başlangıcı, Gözden geçirilmiş, değiştirilmiş ve genişletilmiş Altıncı Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara Eylül 1997, s GÜRİZ, Adnan: a.g.e., s.34; TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 386.

13 12 açar. Tarihi açıdan ise kuvvetler ayrılığı, baskı yönetimlerine karşı kişi hürriyetlerini korumak amacıyla mutlak monarşilere karşı yöneltilmiş düşünce sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 12 Kuvvetler ayrılığı teorisi 1789 Amerikan ve 1791 Fransız Anayasalarından başlayarak pek çok pozitif hukuk metninde ifadesini bulmuştur. 13 Bilindiği gibi, 1982 T.C. Anayasasının Başlangıç kısmında da Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ifade edilmektedir. 13a Kuvvetler ayrılığı teorisinin tamamı, bu bağlamda uygulanması ve eleştirisi burada incelenmeyecektir. Konunun bu çalışmayı ilgilendiren yönü, Devlet faaliyetlerinin ayrıma tabi tutulmasıdır. Bununla beraber teorinin Devlet fonksiyonlarının hukuki tasnifine esas teşkil etmesi, Rousseau nun kanun teorisiyle beraber ihtilal mevzuatına girmesi ve bunun daha sonra hukukçular tarafından sistemleştirilmesiyle olmuştur. 14 Gerek kamu hukuku doktrininde gerek pozitif anayasa hukukunda, Devletin hukuki fonksiyonlarının yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrıldığı hemen hemen tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Tartışmalar, bu ayrımın hangi kritere dayandığı, dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı kavramlarının nasıl tanımlanması gerektiği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu konuda 12 TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s ; ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s. 143; TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s a Anayasa Mahkemesi de bir çok kararında kuvvetler ayrımının Anayasanın temel ilkelerinden biri olarak kabul edildiğini vurgulamıştır: E. 1991/ 27, k. 1991/ 50, k.t , AMKD, S. 27, c. II, s ; E. 1993/ 5, k. 1993/ 25, k.t , AMKD S. 31, c. I, s ; E. 1997/ 36, K. 1997/ 52, k.t , AMKD S. 34, c. I, s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 8 9.

14 13 ortaya atılan görüşlerin maddi kritere dayanan görüşler ve şekliorganik kritere dayanan görüşler olmak üzere iki ana grupta toplanması mümkündür. 15 IV. FONKSİYONLARIN AYRILMASINDA KULLANILAN KRİTERLER Devlet fonksiyonlarının tasnifinde ve düzenleyici işlemlerin bu fonksiyonlar içerisindeki yerini belirlemede kullanılan maddi ve şekliorganik kriterlerin incelenmesinden önce bu konuda genel bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Devlet işlemlerini hukuk açısından bir sınıflandırmaya tabi tutan yazarlar esas itibariyle iki noktadan hareket etmişlerdir. Bazıları, yaptıkları tasnifi işlemlerin mevzuuna dayandırarak; genel, objektif, gayri şahsi kurallar ihtiva eden işlemlerle, sübjektif ve kişi ile ilgili işlemleri ayırmışlar, bu iki gruptan birine yasama yahut düzenleme işlemleri, diğerine de yürütme işlemleri adını vermişlerdir. Bu anlayışa göre tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleri de yasama işlemi sayılacaktır. Bazıları ise, işlemleri, bu işlemleri yapan organların vasfına göre sınıflandırmışlardır. Bu açıdan düzenleyici idari işlemler, yasama organınca yapılmadıkları için yasama işlemi olarak kabul edilemeyeceklerdir. Anlatımlarını sırasıyla maddi ve şekli - organik (uzvi) kriterlerde bulan bu görüşler, bizleri idarenin düzenleme yetkisinin mahiyeti ve sınırları bakımından farklı sonuçlara götürmektedir. Bu yüzden her iki görüşün de ayrı ayrı incelenmesi gerekecektir ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e.,s.12; KUZU, Burhan: Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal Neşriyat, İstanbul , s ; KUZU, Burhan: Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, Filiz Kitabevi, İstanbul , s

15 14 1. MADDİ KRİTER Devletin hukuki fonksiyonlarının maddi kritere göre tasnifi, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayanır. 17 Maddi kriteri en güçlü biçimde savunmuş olan Duguit ye göre, fonksiyonların ayrımında yalnız maddi açıdan hareket edilmeli, yani işlemlerin mahiyeti göz önünde bulundurulmalı, onları yapan organ ya da ajan dikkate alınmamalıdır. Aksi halde, yani Devletin hukuki fonksiyonlarının bu fonksiyonları ifa eden organa göre tesbit edilmesi durumunda, sadece organların işleyişi incelenmiş olur. 18 Duguit ye göre, Devlet normatif ve düzenleyici bir kaide koyarken, bu işlemi yapan organı hangisi olursa olsun yasama (düzenleme) fonksiyonunu kullanıyor demektir. Buna karşılık, Devlet organları bir sübjektif işlem veya şart tasarruf yaptıkları ya da kamu hizmetinin işlemesi için maddi faaliyetlerde bulundukları zaman idare (veya yürütme) fonksiyonu söz konusudur. 19 Dolayısıyla idari işlem daima bireysel ve somut bir işlemdir. Yasama işlemi ise daima genel ve soyut bir hükümdür. Yasama işlemi bir hukuk kuralının ifadesidir; buna karşılık, idari işlem bir hukuki durumun yaratılması veya onun şartıdır. 20 Maddi kritere göre kanun, yasama işlemi ve düzenleyici işlem kelimeleri aynı anlama gelmektedir. 21 Yasama fonksiyonunu kural koymak, yani genel, sürekli, objektif ve kişisel olmayan işlemler yapmak olarak tanımlayan 22 bu görüş taraftarlarına göre, işlemi yapan 17 ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s DUGUİT, Leon: Traité de Droit Constitutionnel, 3. Bası, c. I, , s. 156, naklen GÜNEŞ, Turan: a.g.e.,s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s DUGUİT, Leon: Manuel de Droit Constitutionnel (Paris, 1923; Anciennes Maisons Thorin et Fontemoning), s , naklen,özbudun, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s. 146.

16 15 organ, işlemin şekli, adı ve işlemi ısdar eden organın mahiyeti ne olursa olsun, eğer genel, objektif, gayri şahsi bir durum ihdas ediyorsa, maddi manada bir yasama işlemiyle kaşı karşıya bulunuyoruz demektir. 23 Maddi kriterciler, yasama fonksiyonunun başlıca ifade aracı olan kanunların bu niteliklere sahip olmasını zorunlu görürler. 24 Görüldüğü gibi, maddi kriter taraftarlarına göre, yasama ve yürütme işlemleri arasında maddi mahiyetleri yönünden açık ve kesin bir fark bulunmaktadır. Yasama işlemleri daima genel ve soyut, idare işlemleri daima bireysel ve somuttur. Ancak bilindiği gibi, idarenin düzenleyici işlemleri de tıpkı kanunlar gibi, hukuk kuralı koyan, genel, sürekli, objektif ve kişilik dışı işlemlerdir. Dolayısıyla bu işlemleri maddi nitelikleri bakımından yasama işlemlerinden yani kanunlardan ayırdetmek mümkün değildir. Bu bakımdan idarenin düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği konusu, maddi kritercileri bir hayli uğraştırmıştır. 24a Düzenleyici işlemler maddi kanunlardır 24b diyen Duguit ye göre kanunlarla düzenleyici işlemlerin içerikleri bakımından birbirlerinden ayırdedilmesine imkan yoktur. Düzenleyici işlemlerde yer alan hükümler kanunlarda da yer alabilir ve bunların kanunda veya düzenleyici işlemlerde yer almaları, taşıdıkları maddi bakımdan yasama işlemi niteliklerini değiştirmez. Dolayısıyla düzenleyici işlemler maddi bakımdan idari işlemler değil, yasama işlemleridir. İdari yargı denetimine tabi olmaları maddi niteliklerini etkilemez. İdare, düzenleyici işlemleri ancak kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak yapabilir. Çünkü maddi bakımdan bunlar yasama işleminden başka bir 23 JEZE, G.: Principes généraux de droit administratif, 1923, c. I, s. 29, naklen GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s.18, dipnot ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., a. 146; maddi kanun anlayışı hakkında ayrıca: TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 10, dipnot 18; maddi kanun anlayışının siyasi ve tarihi temelleri konusunda: TEZİÇ, Erdoğan: Türkiye de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İÜHF Yayını no: 384, İstanbul- 1972, s a ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s b DUGUİT, Leon: Traite.. II, s. 209, naklen GÜNEŞ,Turan: a.g.e., s.18, dipnot 28.

17 şey olmadıklarından düzenleyici işlemler yapmak idarenin normal görev alanına girmez. 24c 16 Düzenleyici işlemler yasama işlemi olarak kabul edildiğine göre, yasama organınca değil de yürütme organınca yapılmaları nasıl açıklanacaktır? Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dönemindeki Fransız doktrini, düzenleyici işlemlerin iki temelden kaynaklanabileceğini kabul etmek suretiyle bu soruyu yanıtlamaya çalışmıştır. Ya idarenin özerk bir düzenleme yetkisi vardır (bu yetkinin 1875 Anayasasında Cumhurbaşkanına, 1946 Anayasasında da Başbakana tanınan kanunların uygulanmasını sağlamak görevine dayandığı ileri sürülmüştür) ki böyle bir yetkinin kullanılabilmesi için ayrıca kanuni bir izne gerek yoktur, ya da yasama organı bir konuda düzenleyici işlemler yapmak üzere yürütme organına yetki verir (yetki devri - delegasyon). 24d Türk hukukunda da maddi kriteri benimseyen; tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici idari işlemleri kanun mesabesinde gören yazarlar mevcuttur. 25 Hukuk kaideleri ihtiva eden tasarrufları maddi, uzvi ve şekli bakımından mütalaa eden Sarıca, eserinde hem maddi hem de şekli kritere yer vermektedir. Bununla beraber, ister teşri uzvu, isterse idare tarafından meydana getirilsin, bunların birer kaide tasarruf olduklarını, bu suretle muhtevaları itibariyle aralarında bir fark olmadığına işaret etmekte, böylelikle maddi kriteri esas alır gibi görünmektedir. Yazar, bir hukuk kaidesi ihtiva ve vazeden her tasarrufun bir kaide tasarruf olduğunu söylemekte, bu kaide tasarrufun TBMM tarafından meydana getirilmesi durumunda teşrii bir kaide tasarrufla, icra uzu veya idari bir 24c DUGUİT, Leon: Manuel... s , naklen, ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s d ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s ; KUZU, Burhan: Anayasa Hukukumuzda..., s

18 17 makamca konulması durumunda ise, icrai veya idari bir kaide tasarrufla karşı karşıya bulunuyoruz demektedir. Yani mahiyetleri itibariyle aynı gördüğü işlemleri sadece yapan organ bakımından ayırmaktadır. 26 Onar da Devlet fonksiyonlarını Sarıca gibi maddi, uzvi ve şekli bakımlardan tasnif etmekte ve TBMM nin Devletlerle mukavele muahede ve sulh akdi, harp ilanı, muvazenei umumiyei maliye ve devletin umum hesabı kat i kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukat darbı, inhisar ve mali taahhüdü mütezammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücezatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır olup kat iyeti kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi, bizzat ifa ettiği vazifeler uzvi bakımdan teşrii olmakla beraber muayyen hal ve vaziyetlere taalluk etmeleri, sübjektif mahiyet arzeylemeleri itibarile maddi bakımdan idari birer mahiyet arzederler, ancak kanun - muahede mahiyetindeki milletlerarası muahede ve mukaveleler, maddi bakımdan da teşrii sayılırlar. Buna mukabil, İcra Vekilleri Heyetinin kanunların suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği hususatı tesbit için nizamnameler tedvin etmesi uzvi bakımdan idari ve fakat maddi bakımdan teşrii bir faaliyettir. Çünkü gerek bu nizamnameler ve gerekse talimatnameler umumi ve objektif kaideleri ihtiva ve bu itibarla tanzimi bir mahiyet arzederler demek suretiyle uzvi ve şekli tasnifleri göz ardı etmemekle beraber maddi tasnifin önemini vurgulamaktadır. 27 Yazara göre, maddi bakımdan başka bir mahiyet arzeden bir faaliyetin diğer bir uzvun salahiyet ve faaliyeti içerisine girmesi, her 26 SARICA, Ragıp: Türkiye de İcra uzvunun tanzim selahiyeti, Nizamnameler Talimatnameler Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararnameleri - Milli Korunma Kanununa Müstenit Kararnameler, Türk Hukuk Kurumu Telif ve Tercüme Serisi: No: 14, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul , s ONAR, Sıddık S.: İdare Hukuku, 1 inci cilt, 1 inci kısım, Umumi Medhal, Arkadaş Basımevi, İstanbul, 1939,. s. 39.

19 18 uzvun kendine düşen vazifeleri görürken kendi fonksiyonuna yabancı olan bir takım salahiyetlerle de techiz olunması zaruretinden... ileri gelir. 28 Gerçek anlamda kanunun, adı ne olursa olsun, içeriği yönünden daimi, objektif, genel ve mücerret işlemler olduğunu söyleyen Kubalı ise, bir şahsa maaş bağlayan kanunu, bu özellikleri taşımadığı için, hakiki ve ilmi manada kanun olarak kabul etmemektedir. 29 Buna karşılık, itiraf etmek zorundayız ki, Devlet işlemlerini böylece genel soyut ve sübjektif işlemler diye ikiye ayırma ve fonksiyonları da bu esasa göre yasama ve yürütme diye vasıflandırma bizi hiç bir bakımdan tatmin etmemektedir diyen Güneş, maddi ayrımın ilk bakışta göründüğünün aksine açıklıktan ve rasyonel bir kategori teşkil etme vasfından tamamen mahrum bulunduğunu söyleyerek genellik vasfının hukuki bir kıymet taşımadığını, soyutluk kavramının ise, maddi kriter taraftarlarının sandıkları gibi mutlak değil, izafi bir mahiyet taşıdığını iddia etmektedir. 30 Maddi kriterin en hararetli taraftarlarının bile, bazı işlemlerin mahiyetini açıklamakta güçlük çektiğini belirten yazar, 31 soyut veya genel deyiminin ilk bakışta pek mantıki bir ayrıma dayandığı izlenimini vermekle beraber, aslında yanılmaz rasyonel ölçülere değil, çeşitli hukuk işlemlerinin çeşitli tesir sahalarına sahip olmasına müstenid bulunduğunu, bu bakımdan da işlemin bünyesini göstermekten çok uzak kaldığını ifade etmektedir ONAR, Sıddık S.: İdare Hukuku, s KUBALI, Hüseyin Nail:Devlet Ana Hukuku (Esas Teşkilat Hukuku), Birinci cilt, Kısım I, Üçüncü tabı, İÜHF Yayını No: 97, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul , s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s Yazar ayrıca, sübjektif durum doğurduğu söylenen bütün işlemlerin kişiyi, belli bir statü içine soktuğunu, dolayısiyle, şart işlem deyiminin de sanıldığı kadar sağlam bir kategori teşkil etmediğini ileri sürmektedir. Bkz. s. 25, dipnot Bu konuda verilen örnekler için bkz. GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 22.

20 19 Yazara göre, fonksiyonların maddi bakımdan tasnifi, işlemin belli bir hukuk sujesine mi, yoksa önceden tesbit edilemeyen bir veya birden çok hukuk sujesine mi hitap ettiği sorusuna dayanmakta, bu ise, soyutluğu bir muhteva meselesi olmaktan çıkararak bir şekil meselesi haline getirmektedir. İşlemin yazılış tarzı onun ne tür bir işlem olacağını belirlemektedir. Bu durumda maddi kriterin esası, işlemin takdim şekli olmaktadır. 33 Yazar, bu konulardaki düşüncelerini şu sözleriyle sürdürmektedir: Bütün bu müşahede ve düşünceler, bizi maddi kriterin, Devlet işlemlerini ve binnetice Devlet fonksiyonlarını vasıflandırmada esas alınamayacağı sonucuna götürmektedir. İşlemlerin somut ve soyut oluşu diye ikili bir ayrım bize hukuken kabili tasavvur görünmemektedir. Böyle olunca da Anayasadaki yasama ve yürütme ayrımının, savunulduğu şekilde mevcut olmayan bir kritere istinat ettirilmesine imkan kalmamaktadır. 34 Güneş, maddi kriteri böylesine sert ve kesin ifadelerle reddederken özellikle pozitif hukuk verilerini esas almaktadır: Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, hukukçuya düşen vazife, yürütme kavramındaki hukuk vahdetinin gerektirdiği rejimi tesbit ederek, işlemlerin teferruatta ayrıldıkları noktalar üzerine bir sistem kurmak değil, aksine temeldeki ortak yapıyı esas alarak bunu sistemleştirmek olmalıydı. Oysa, oldukça ters bir yol tutulmuştur. 33 GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 22. Soyut işlem - somut işlem ayrımında uygulanma ile sona ermenin de bir ölçü olmadığı konusunda, s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 23.

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler 5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler Türk hukukunun yazılı kaynaklarından beşincisi eski adı nizamname olan tüzüklerdir. Kanunun tanımının

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Erkan KARAARSLAN Kamu Hukuku Uzmanı PERSONEL MEVZUATINDA GENELGE I. GENEL OLARAK İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ İdarenin düzenleyici işlemleri yürütme organı tarafından ortaya konulan işlemlerdir. Yürütme

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı