TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK POZİTİF HUKUKUNDA İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ UZMANLIK TEZİ Ankara-2000

2 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 KISALTMALAR... 3 GİRİŞ... 4 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM, HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI, FONKSİYONLARIN AYRIMINDA KULLANILAN KRİTERLER VE BU KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 8 I. KAVRAM...8 II. HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI...10 III. KUVVETLER AYRILIĞI...10 IV. FONKSİYONLARIN AYRILMASINDA KULLANILAN KRİTERLER MADDİ KRİTER ŞEKLİ ve ORGANİK KRİTER...21 V. KRİTERLERİN POZİTİF HUKUKUMUZ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ...28 İKİNCİ BÖLÜM DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ, TEMELİ, ALANI VE SINIRLARI35 I. YASAMA YETKİSİNİN GENELLİĞİ VE ASLİLİĞİ...36 II. DÜZENLEME YETKİSİNİN NİTELİĞİ...40 III. DÜZENLEME YETKİSİNİN TEMELİ...46 IV. İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİNİN ALANI VE SINIRLARI DÜZENLEME YETKİSİNİN ALANI...54 A. Temel Hak ve Hürriyetler...57 B. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar...60 C. Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler...71 D. İdari Teşkilat DÜZENLEME YETKİSİNİN SINIRLARI...81

3 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜZENLEYİCİ İŞLEM TÜRLERİ, DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP MAKAMLAR, DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN ORTAK HUKUKİ REJİMİ VE HİYERARŞİSİ I. DÜZENLEYİCİ İŞLEM TÜRLERİ...95 II. DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ MAKAMLAR III. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN ORTAK HUKUKİ REJİMİ IV. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ V. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN HİYERARŞİSİ SONUÇ KAYNAKÇA

4 3 KISALTMALAR a.g.e. : Adı geçen eser a.g.m. : Adı geçen makale AİD : Amme İdaresi Dergisi AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi AÜHF : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AÜSBF : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi AYİMD : Askeri Yüksel İdare Mahkemesi Dergisi bkz. : Bakınız c. : Cilt D. : Daire DD : Danıştay Dergisi DDK : Dava Daireleri Kurulu DKD : Danıştay Kararlar Dergisi E. : Esas İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası K. : Karar KHK : Kanun Hükmünde Kararname k.t. : Karar tarihi m. : Madde RG : Resmi Gazete S. : Sayı s. : Sayfa SPK : Sermaye Piyasası Kurulu TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi T.C. : Türkiye Cumhuriyeti TODAİE : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü VDDGK : Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu

5 4 GİRİŞ Günlük yaşamın her anında birey ve toplumla sürekli bir ilişki içinde olan idare, gerek toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve gündelik hayatın sürdürülmesi, gerekse kendisine düşen diğer görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bir takım işlemler yapmak durumundadır. İdari işlemlerin büyük çoğunluğu, idarenin tek yanlı olarak açıkladığı iradesi ile oluşan işlemlerdir. Tek yanlı idari işlemler, belli kişi ve durumlara ilişkin olan bireysel idari işlemlerle belli kişi ve durumlara ilişkin olmayıp genel ve soyut hukuk kuralları koyan düzenleyici işlemlerden oluşur. Düzenleyici işlemler yapabilme yetkisi birinci derecede yasama organına ait olmakla birlikte, yasama organının yapısı ve ağır işleyen çalışma usulleri, kamu hizmetlerinin çeşitli ve teknik nitelikte oluşu karşısında ayrıntılı düzenlemeyi bu hizmetleri yapan yürütme organına bırakmayı öteden beri zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan, siyasi bir organ niteliğindeki parlamentodan, idarenin geniş faaliyet alanının değişken ve teknik ihtiyaçlarını sağlıklı olarak görmesi de beklenemez. Günümüzde buna bilimsel ve teknik alandaki baş döndürücü gelişmeler, klasik liberal devlet anlayışının aşılması ve sosyal devlet anlayışının gereği olarak devletin ekonomik alana müdahalesi, temsili rejimin gelişmesiyle artık yürütme organın da demokratikleşmesi, siyasi parti disiplininin yasama yürütme ayrılığını pratikte iktidar muhalefet ayrılığına dönüştürmesi gibi faktörler de eklenmiştir. Bu faktörlerin İkinci Dünya Savaşı sonrası parlamenter rejimlere etkisi, özellikle düzenleme alanında yürütmenin güçlendirilmesi şeklinde Anayasalara ve hukuk düzenlerine yansıyarak kendisini göstermiş, idarenin düzenleme alanı genişlemiş ve düzenleyici işlem türleri de artmıştır.

6 5 İdareye düzenleyici işlem yapma yetkisi veren hükümler Cumhuriyetin bütün Anayasalarında yer almakla birlikte bu yetkinin niteliği ve temeli, 1924 ve 1961 Anayasaları döneminde yoğun bir biçimde tartışılmıştır Anayasası döneminde, Anayasanın 52 nci maddesinde düzenlenen nizamnameler in mahiyeti üzerinde gerçekleşen tartışmalar, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle idarenin düzenleme yetkisinin Anayasada öngörülen düzenleyici işlemlerle sınırlı olup olmadığı ve Anayasada belirtilenlerin dışındaki idari makam ve mercilerin düzenleyici işlem yapıp yapamayacakları konusunda yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, idarenin herhangi bir davranışta bulunabilmesi ve bu arada düzenleyici işlem yapabilmesi için mutlaka kanuni bir yetkiye sahip bulunması gerektiği görüşü doktrinde geniş ölçüde kabul görmüş olmasına rağmen, bazı kararlarında Danıştay, yürütme ve idarenin kanuni bir yetki olmadan dahi kamu yararının gerektirdiği hallerde harekete geçebileceğini ve asli bir düzenleme yetkisine sahip olabileceğini kabul etmiştir. İdarenin düzenleme yetkisinin niteliği üzerindeki tartışmalar, 1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle kanun hükmünde kararnamelerin hukukumuza girmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır Anayasasıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin genişletilmesi ve yürütmenin yetki olarak nitelendirilişi, idarenin asli düzenleme yetkisine sahip olup olmadığı sorusunu tekrar gündeme getirmiştir. Güncelliğini ve önemini korumakla birlikte, doktrinde konuyu irdeleyen çalışmaların spesifik noktalara ilişkin makalelerle genel eserlerde ve tek tek düzenleyici işlem türlerini inceleyen monografilerde yer alan bölümlerden ibaret olması, düzenleyici işlemlerin genel teorisinin, düzenleyici işlem türlerinden ayrı olarak incelenmesi ihtiyacını hissettirmiştir. Bunların yanısıra, Anayasanın

7 6 112 nci maddesi gereğince Başbakanın, bakanların görevlerinin Anayasaya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü oluşu ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesinin Başbakanlığın görevleri arasında sayılması, düzenleme yetkisinin Anayasa ve kanunla çizilen sınırlar çerçevesinde kullanılabilecek bir yetki olması sebebiyle, konunun uzmanlık tezi olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Pozitif hukuk incelemesi niteliğinde olan çalışmada, esas olarak Anayasa hükümleri ve yargı kararları ışığında, düzenleme yetkisinin niteliği, temeli, alanı ve sınırları ele alınmıştır. Konular genel olarak 1961 ve 1982 Anayasaları açısından incelenmiş, bununla birlikte, gerekli olduğu ölçüde 1924 Anayasasındaki düzenlemelere ve bu dönemdeki doktrine de değinilmiştir. Meselenin doğrudan Anayasa hükümleriyle ilgili olması, bu açıdan da Türk Hukukuna özgü bir nitelik taşıması, teoriye ilişkin bazı noktalar dışında yabancı kaynaklardan yararlanılmasını engellemiştir. Düzenleyici işlemlerin genel teorisi, ilk olarak bu işlemlerin Devletin hangi fonksiyonları içinde yer aldığının tesbitini gerektirdiğinden, çalışmanın ilk bölümü Devlet fonksiyonlarının tasnifinde kullanılan kriterlerin incelenmesine ayrılmış ve bu kriterler ışığında düzenleme yetkisinin Devlet fonksiyonları içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın esas kısmını teşkil eden ikinci bölümde ilk olarak düzenleme yetkisinin niteliği ve temeli üzerinde durulmuş, idarenin asli bir düzenleme yetkisine sahip olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu arada, Türk Hukukunda yasama yetkisinin genel ve asli

8 7 bir yetki oluşu, düzenleme yetkisinin niteliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle yasama yetkisinin bu özelliklerinin incelenmesini gerektirmiştir. Düzenleme yetkisinin alanı incelenirken, Anayasada özellikle belirtilmiş olan temel hak ve hürriyetler, suç ve cezalara ilişkin esaslar, vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve idari teşkilat konuları üzerinde ayrıca durulmuş, düzenleme yetkisinin sınırları konusu, yasama yetkisinin devri sorunu ile birlikte ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, düzenleme yetkisinin kullanılış biçimleri olan düzenleyici işlem türlerinin ve düzenleyici işlem yapmaya yetkili olan makamların Anayasada öngörülenlerle sınırlı olup olmadıkları, tüm düzenleyici işlemler için geçerli olan ortak hukuki noktalar, düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişleri ve hiyerarşisi konuları incelenmiştir. Çalışmanın neticeleri ve vurgulanmak istenen hususlar, sonuç bölümünde özet olarak ifade edilmiştir.

9 8 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM, HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI, FONKSİYONLARIN AYRIMINDAKULLANILAN KRİTERLER VE BU KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. KAVRAM Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin * bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir 1. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. 2 Gerçekten de kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen * İncelenen konu açısından yürütme ve idare kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Organik anlamda ele alındığında idare, yasama ve yargı organları dışında, merkezi idare ile mahalli idareleri ve belli idari hizmetleri yürütmek üzere teşkil edilen öteki kamu tüzel kişilerini kapsamakta, böylelikle de belli ölçüde Devletin yürütme organı ile özdeşleşmektedir. Fonksiyonel açıdan konuya yaklaşıldığında ise, idari fonksiyon, yasama ve yargı fonksiyonları dışında kalan Devlet fonksiyonu olarak anlaşılmakta ve Devletin yasama ve yargı faaliyetleri dışında olup da topluma karşı üstlendiği tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Görüldüğü gibi, bu noktadan da yürütme fonksiyonu ile idari fonksiyon arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Bununla beraber, Bakanlar Kurulunun oluşturulması, yasama-yürütme ilişkileri, hükümet programının hazırlanması veya öteki devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler gibi salt siyasal nitelikteki faaliyetleri, Yürütme Organı nca yürütüldükleri ve yasama ve yargı faaliyetleri dışında kaldıkları için idari fonksiyon içinde görmek mümkün değildir. Anayasanın 8 inci maddesinde ifadesini bulan dar anlamda Yürütme Organının, Devletin yüksek yönetimine ilişkin bu gibi faaliyetleri, salt yürütme faaliyetleri olup idari fonksiyon kavramına dahil değildir. (GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Üçüncü Baskı,İmaj Yayıncılık Ankara 1998, s. 7-9 ve 12-13, bu konuda ayrıca; SABUNCU, Yavuz: Anayasaya Giriş, -Ek:1982 Anayasası- Genişletilmiş Beşinci Bası, İmaj Yayıncılık, Ankara 1997, s ; YAYLA, Yıldızhan: İdare Hukuku, İdare İşlevi - İdarenin Yetkileri ve Hukuka Bağlılığı - İdarenin Sorumluluğu, Filiz Kitabevi, Beyazıt - İstanbul, 1985, s ; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN, Turgut: İdare Hukuku, Cilt 1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, Birinci Bası, Ankara 1998, s ; GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: Yönetim Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 1996, s. 2-3; GİRİTLİ, İsmet - BİLGEN, Pertev: İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, Beyazıt - İstanbul, 1979, s. 11; DİNÇER, Güven: Tüzüklerin Danıştayca İncelenmesinin Hukuki Niteliği, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 21, Güneş Matbaası - Ankara , s. 11 dipnot 6). 1 GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref - TAN, Turgut: İdare Hukuku, Genel Esaslar, Cilt 1, Turhan Kitabevi, Ankara 1998, s ÖZAY, İl Han: Günışığında Yönetim, Alfa, İstanbul 1996, s. 327.

10 9 veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir. 3 Kanunun içeriğinin ne olduğunu araştıran maddi kanun anlayışına göre, bir metnin kişisel olmayan, genel ve soyut kurallar içermesi durumunda ortada bir kanun var demektir. Bu açıdan tüzük ve yönetmelik gibi organik açıdan idari düzenleyici işlemler de maddi anlamda kanundurlar. 4 Bu bakımdan, aşağıda daha geniş olarak inceleneceği gibi, maddi açıdan yasama fonksiyonu ile düzenleyici işlemler yapma (genel ve soyut norm koyma) faaliyetleri yönünden idari fonksiyon arasında kesin bir ayrım yapmak mümkün olmamaktadır. 5 Bu sebeple, gerek yasama fonksiyonunun, gerek düzenleme yetkisini de içeren idare (veya yürütme) fonksiyonunun devlet yetkileri içerisinde bulunduğu tartışmasız olduğundan, ayrıca hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağından, 6 düzenleyici işlemlerin genel teorisi, ilk olarak bu işlemlerin Devletin hangi fonksiyonları içinde yer aldığının tesbitini gerektirmektedir. 7 O halde düzenleme yetkisinin temeli, sınırları, idarenin düzenleme alanı gibi konular incelenmeden önce, Devlet fonksiyonlarını ve idare işlemlerini, fonksiyonların birbirinden ayrılmasını ve bu ayrımda kullanılan ölçütleri ve nihayet düzenleyici işlemlerin bu fonksiyonlar içerisindeki yerini belirlemeye yönelik incelemelerde bulunulması gerekecektir. 3 Anayasa Mahkemesinin E. 1990/31, K. 1990/24 no.lu, tarihli kararı, AMKD S. 26, s TEZİÇ; Erdoğan: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beşinci Bası, İstanbul 1998 s GÜNDAY, Metin: İdare Hukuku, Üçüncü Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998, s Bu ilkeye 1982 T.C. Anayasasının 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilmektedir. 7 GÜNEŞ, Turan: Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, AÜSBF Yayınları No: , Sevinç Matbaası, Ankara , s. 3.

11 10 II. HUKUKSAL YÖNDEN DEVLET FONKSİYONLARI 1982 T.C. Anayasasının Devletin temel kuruluşunu düzenleyen üçüncü kısmı, Genel Esaslarda yer alan 7, 8 ve 9 uncu maddelere paralel olarak Yasama, Yürütme ve Yargı bölümlerine ayrılmıştır. Böylelikle, Devletin hukuksal faaliyetleri üçe ayrılmış ve bunlar, yine Anayasada gösterilen organlara bırakılmıştır. Bununla beraber, Anayasa birbirinden ayırdığı bu faaliyetlerin herhangi bir tanımını da yapmış değildir. Bu bakımdan, Devletin hukuki * fonksiyonlarına verilen tanımlamaların anlaşılabilmesi için, Anayasada yer alan üçlü ayrımın kaynağını teşkil eden Kuvvetler Ayrılığı teorisine değinmek gerekecektir. 8 III. KUVVETLER AYRILIĞI Devletin, nitelikleri bakımından birbirlerinden farklı olan yasama, yürütme ve yargı ** fonksiyonlarının ayrı organları eliyle kullanılması gerektiği esasına dayanan kuvvetler ayrılığı teorisinin kaynağı * Burada neden hukuki fonksiyon kavramının kullanıldığı akla gelebilir. Zira, sosyal bir kurum olarak devletin toplum içinde göreceği hizmetler ve yapacağı faaliyetler yalnızca hukuki olanlarla sınırlı değildir. Bu bakımdan, devletin savunma, güvenlik, dış ilişkiler, eğitim, ekonomik v.b. fonksiyonlarından söz etmemiz mümkündür. Ancak nitelikleri ve kapsamları, zamana, topluma ve siyasal sistem tipine göre büyük farklar gösterebilen bu gibi fonksiyonlar, hukuku değil, siyaseti, sosyolojiyi ilgilendirir. Kamu hukukunu birinci derecede ilgilendiren fonksiyonlar devletin hukuki alandaki fonksiyonlarıdır. Hukuki açıdan önemli olan, belli devlet faaliyetlerinin hukuk alanındaki etki ve sonuçlarıdır. Devletin hukuki sonuçlar doğuran faaliyetleri, onun hukuki fonksiyonlarını meydana getirir. (ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s. 145, GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 6, dipnot 1). 8 GÜNEŞ, Turan: a.g.e. s ** Yargının, yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrı, bağımsız bir üçüncü kuvvet teşkil edip etmediği, hukuk literatüründe tartışmalıdır. Yargı fonksiyonunun bir uyuşmazlık dolayısıyla kanunun uygulanmasından başka bir şey olmadığını savunan bir görüşe göre, yargı fonksiyonu da yürütme kuvvetinin bir unsuru, bir parçasıdır. (ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s.328) Diğer taraftan yargı fonksiyonunun niteliği ve üçüncü bir kuvvet olup olmadığı tartışmaları bir yana, kuvvetler ayrılığının siyasi bir ilke olduğu, bu yüzden ancak siyasi fonksiyonlarda uygulama bulabileceği, niteliği gereği siyasi olmayan yargılamanın ise, hukuki gerçeği ortaya çıkarma faaliyeti olduğu belirtilmektedir. Bu bakımdan, gerek kuvvetler ayrılığından gerek siyasal rejimlerin sınıflandırılmasından bahsedilirken yasama-yürütme fonksiyonları ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınmaktadır. (TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 386 dipnot 77, s.391).

12 Aristo ya kadar uzanmakla beraber, 18 inci yüzyılda Montesquieu ve Locke bu teorinin savunucuları olarak ün yapmışlardır Bu teoriye göre, hürriyetlerin güvence altına alınabilmesi, demokrasinin gerçekleştirilebilmesi ve Devlet işlerinin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının farklı organlar tarafından üstlenilmesi gereklidir. Hukuk kuralları yasama organı tarafından yapılmalıdır. Yasama fonksiyonu olarak tanımlanan bu fonksiyon, parlamento tarafından gerçekleştirilir. Hukuk kurallarını uygulamak, bu kuralların verdiği yetkiye dayanarak kamu hizmetlerini yerine getirmek olan yürütme fonksiyonu ise, hükümete aittir. Hukuk kurallarının ihlali halinde, ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek, suç işleyenleri cezalandırmak olarak adlandırabileceğimiz yargı fonksiyonunu ise mahkemeler yerine getirir. 10 Modern demokrasinin ve klasik anayasa hukukunun önemli esaslarından birini oluşturan kuvvetler ayrılığı teorisi, 11 temelde hukuki olmaktan ziyade siyasal bir nitelik taşımakta olup, belli bir dönemde liberal siyasi felsefenin ürünü olarak mutlak monarşilerin baskı yöntemlerine karşı kişi hürriyetlerini güvence altına almayı amaçlamıştır. Montesquieu nun kuvvetler ayrılığını savunması, bunu hürriyetlerin güvencesi olarak görmesinden ileri gelmiştir. Ünlü düşünüre göre iki, hele üç kuvvetin aynı elde toplanması istibdada yol 9 ARASLI, Oya: Anayasa Hukuku Ders Özetleri ( Genel Esaslar ), AÜHF Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Ders Yılı, Gözden Geçirilmiş, Dördüncü Baskı, s GÜRİZ,Adnan: Hukuk Başlangıcı, Gözden geçirilmiş, değiştirilmiş ve genişletilmiş Altıncı Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara Eylül 1997, s GÜRİZ, Adnan: a.g.e., s.34; TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 386.

13 12 açar. Tarihi açıdan ise kuvvetler ayrılığı, baskı yönetimlerine karşı kişi hürriyetlerini korumak amacıyla mutlak monarşilere karşı yöneltilmiş düşünce sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. 12 Kuvvetler ayrılığı teorisi 1789 Amerikan ve 1791 Fransız Anayasalarından başlayarak pek çok pozitif hukuk metninde ifadesini bulmuştur. 13 Bilindiği gibi, 1982 T.C. Anayasasının Başlangıç kısmında da Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ifade edilmektedir. 13a Kuvvetler ayrılığı teorisinin tamamı, bu bağlamda uygulanması ve eleştirisi burada incelenmeyecektir. Konunun bu çalışmayı ilgilendiren yönü, Devlet faaliyetlerinin ayrıma tabi tutulmasıdır. Bununla beraber teorinin Devlet fonksiyonlarının hukuki tasnifine esas teşkil etmesi, Rousseau nun kanun teorisiyle beraber ihtilal mevzuatına girmesi ve bunun daha sonra hukukçular tarafından sistemleştirilmesiyle olmuştur. 14 Gerek kamu hukuku doktrininde gerek pozitif anayasa hukukunda, Devletin hukuki fonksiyonlarının yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrıldığı hemen hemen tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Tartışmalar, bu ayrımın hangi kritere dayandığı, dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı kavramlarının nasıl tanımlanması gerektiği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu konuda 12 TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s ; ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s. 143; TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s a Anayasa Mahkemesi de bir çok kararında kuvvetler ayrımının Anayasanın temel ilkelerinden biri olarak kabul edildiğini vurgulamıştır: E. 1991/ 27, k. 1991/ 50, k.t , AMKD, S. 27, c. II, s ; E. 1993/ 5, k. 1993/ 25, k.t , AMKD S. 31, c. I, s ; E. 1997/ 36, K. 1997/ 52, k.t , AMKD S. 34, c. I, s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 8 9.

14 13 ortaya atılan görüşlerin maddi kritere dayanan görüşler ve şekliorganik kritere dayanan görüşler olmak üzere iki ana grupta toplanması mümkündür. 15 IV. FONKSİYONLARIN AYRILMASINDA KULLANILAN KRİTERLER Devlet fonksiyonlarının tasnifinde ve düzenleyici işlemlerin bu fonksiyonlar içerisindeki yerini belirlemede kullanılan maddi ve şekliorganik kriterlerin incelenmesinden önce bu konuda genel bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Devlet işlemlerini hukuk açısından bir sınıflandırmaya tabi tutan yazarlar esas itibariyle iki noktadan hareket etmişlerdir. Bazıları, yaptıkları tasnifi işlemlerin mevzuuna dayandırarak; genel, objektif, gayri şahsi kurallar ihtiva eden işlemlerle, sübjektif ve kişi ile ilgili işlemleri ayırmışlar, bu iki gruptan birine yasama yahut düzenleme işlemleri, diğerine de yürütme işlemleri adını vermişlerdir. Bu anlayışa göre tüzük, yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleri de yasama işlemi sayılacaktır. Bazıları ise, işlemleri, bu işlemleri yapan organların vasfına göre sınıflandırmışlardır. Bu açıdan düzenleyici idari işlemler, yasama organınca yapılmadıkları için yasama işlemi olarak kabul edilemeyeceklerdir. Anlatımlarını sırasıyla maddi ve şekli - organik (uzvi) kriterlerde bulan bu görüşler, bizleri idarenin düzenleme yetkisinin mahiyeti ve sınırları bakımından farklı sonuçlara götürmektedir. Bu yüzden her iki görüşün de ayrı ayrı incelenmesi gerekecektir ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e.,s.12; KUZU, Burhan: Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal Neşriyat, İstanbul , s ; KUZU, Burhan: Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, Filiz Kitabevi, İstanbul , s

15 14 1. MADDİ KRİTER Devletin hukuki fonksiyonlarının maddi kritere göre tasnifi, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin hukuki mahiyetine dayanır. 17 Maddi kriteri en güçlü biçimde savunmuş olan Duguit ye göre, fonksiyonların ayrımında yalnız maddi açıdan hareket edilmeli, yani işlemlerin mahiyeti göz önünde bulundurulmalı, onları yapan organ ya da ajan dikkate alınmamalıdır. Aksi halde, yani Devletin hukuki fonksiyonlarının bu fonksiyonları ifa eden organa göre tesbit edilmesi durumunda, sadece organların işleyişi incelenmiş olur. 18 Duguit ye göre, Devlet normatif ve düzenleyici bir kaide koyarken, bu işlemi yapan organı hangisi olursa olsun yasama (düzenleme) fonksiyonunu kullanıyor demektir. Buna karşılık, Devlet organları bir sübjektif işlem veya şart tasarruf yaptıkları ya da kamu hizmetinin işlemesi için maddi faaliyetlerde bulundukları zaman idare (veya yürütme) fonksiyonu söz konusudur. 19 Dolayısıyla idari işlem daima bireysel ve somut bir işlemdir. Yasama işlemi ise daima genel ve soyut bir hükümdür. Yasama işlemi bir hukuk kuralının ifadesidir; buna karşılık, idari işlem bir hukuki durumun yaratılması veya onun şartıdır. 20 Maddi kritere göre kanun, yasama işlemi ve düzenleyici işlem kelimeleri aynı anlama gelmektedir. 21 Yasama fonksiyonunu kural koymak, yani genel, sürekli, objektif ve kişisel olmayan işlemler yapmak olarak tanımlayan 22 bu görüş taraftarlarına göre, işlemi yapan 17 ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s DUGUİT, Leon: Traité de Droit Constitutionnel, 3. Bası, c. I, , s. 156, naklen GÜNEŞ, Turan: a.g.e.,s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s DUGUİT, Leon: Manuel de Droit Constitutionnel (Paris, 1923; Anciennes Maisons Thorin et Fontemoning), s , naklen,özbudun, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s. 146.

16 15 organ, işlemin şekli, adı ve işlemi ısdar eden organın mahiyeti ne olursa olsun, eğer genel, objektif, gayri şahsi bir durum ihdas ediyorsa, maddi manada bir yasama işlemiyle kaşı karşıya bulunuyoruz demektir. 23 Maddi kriterciler, yasama fonksiyonunun başlıca ifade aracı olan kanunların bu niteliklere sahip olmasını zorunlu görürler. 24 Görüldüğü gibi, maddi kriter taraftarlarına göre, yasama ve yürütme işlemleri arasında maddi mahiyetleri yönünden açık ve kesin bir fark bulunmaktadır. Yasama işlemleri daima genel ve soyut, idare işlemleri daima bireysel ve somuttur. Ancak bilindiği gibi, idarenin düzenleyici işlemleri de tıpkı kanunlar gibi, hukuk kuralı koyan, genel, sürekli, objektif ve kişilik dışı işlemlerdir. Dolayısıyla bu işlemleri maddi nitelikleri bakımından yasama işlemlerinden yani kanunlardan ayırdetmek mümkün değildir. Bu bakımdan idarenin düzenleyici işlemlerinin hukuki niteliği konusu, maddi kritercileri bir hayli uğraştırmıştır. 24a Düzenleyici işlemler maddi kanunlardır 24b diyen Duguit ye göre kanunlarla düzenleyici işlemlerin içerikleri bakımından birbirlerinden ayırdedilmesine imkan yoktur. Düzenleyici işlemlerde yer alan hükümler kanunlarda da yer alabilir ve bunların kanunda veya düzenleyici işlemlerde yer almaları, taşıdıkları maddi bakımdan yasama işlemi niteliklerini değiştirmez. Dolayısıyla düzenleyici işlemler maddi bakımdan idari işlemler değil, yasama işlemleridir. İdari yargı denetimine tabi olmaları maddi niteliklerini etkilemez. İdare, düzenleyici işlemleri ancak kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak yapabilir. Çünkü maddi bakımdan bunlar yasama işleminden başka bir 23 JEZE, G.: Principes généraux de droit administratif, 1923, c. I, s. 29, naklen GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s.18, dipnot ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., a. 146; maddi kanun anlayışı hakkında ayrıca: TEZİÇ, Erdoğan: a.g.e., s. 10, dipnot 18; maddi kanun anlayışının siyasi ve tarihi temelleri konusunda: TEZİÇ, Erdoğan: Türkiye de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İÜHF Yayını no: 384, İstanbul- 1972, s a ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s b DUGUİT, Leon: Traite.. II, s. 209, naklen GÜNEŞ,Turan: a.g.e., s.18, dipnot 28.

17 şey olmadıklarından düzenleyici işlemler yapmak idarenin normal görev alanına girmez. 24c 16 Düzenleyici işlemler yasama işlemi olarak kabul edildiğine göre, yasama organınca değil de yürütme organınca yapılmaları nasıl açıklanacaktır? Üçüncü ve Dördüncü Cumhuriyet dönemindeki Fransız doktrini, düzenleyici işlemlerin iki temelden kaynaklanabileceğini kabul etmek suretiyle bu soruyu yanıtlamaya çalışmıştır. Ya idarenin özerk bir düzenleme yetkisi vardır (bu yetkinin 1875 Anayasasında Cumhurbaşkanına, 1946 Anayasasında da Başbakana tanınan kanunların uygulanmasını sağlamak görevine dayandığı ileri sürülmüştür) ki böyle bir yetkinin kullanılabilmesi için ayrıca kanuni bir izne gerek yoktur, ya da yasama organı bir konuda düzenleyici işlemler yapmak üzere yürütme organına yetki verir (yetki devri - delegasyon). 24d Türk hukukunda da maddi kriteri benimseyen; tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici idari işlemleri kanun mesabesinde gören yazarlar mevcuttur. 25 Hukuk kaideleri ihtiva eden tasarrufları maddi, uzvi ve şekli bakımından mütalaa eden Sarıca, eserinde hem maddi hem de şekli kritere yer vermektedir. Bununla beraber, ister teşri uzvu, isterse idare tarafından meydana getirilsin, bunların birer kaide tasarruf olduklarını, bu suretle muhtevaları itibariyle aralarında bir fark olmadığına işaret etmekte, böylelikle maddi kriteri esas alır gibi görünmektedir. Yazar, bir hukuk kaidesi ihtiva ve vazeden her tasarrufun bir kaide tasarruf olduğunu söylemekte, bu kaide tasarrufun TBMM tarafından meydana getirilmesi durumunda teşrii bir kaide tasarrufla, icra uzu veya idari bir 24c DUGUİT, Leon: Manuel... s , naklen, ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s d ÖZBUDUN, Ergun: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s ; KUZU, Burhan: Anayasa Hukukumuzda..., s

18 17 makamca konulması durumunda ise, icrai veya idari bir kaide tasarrufla karşı karşıya bulunuyoruz demektedir. Yani mahiyetleri itibariyle aynı gördüğü işlemleri sadece yapan organ bakımından ayırmaktadır. 26 Onar da Devlet fonksiyonlarını Sarıca gibi maddi, uzvi ve şekli bakımlardan tasnif etmekte ve TBMM nin Devletlerle mukavele muahede ve sulh akdi, harp ilanı, muvazenei umumiyei maliye ve devletin umum hesabı kat i kanunlarının tetkik ve tasdiki, meskukat darbı, inhisar ve mali taahhüdü mütezammın mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili, tahkikat ve mücezatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır olup kat iyeti kesbetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi, bizzat ifa ettiği vazifeler uzvi bakımdan teşrii olmakla beraber muayyen hal ve vaziyetlere taalluk etmeleri, sübjektif mahiyet arzeylemeleri itibarile maddi bakımdan idari birer mahiyet arzederler, ancak kanun - muahede mahiyetindeki milletlerarası muahede ve mukaveleler, maddi bakımdan da teşrii sayılırlar. Buna mukabil, İcra Vekilleri Heyetinin kanunların suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrettiği hususatı tesbit için nizamnameler tedvin etmesi uzvi bakımdan idari ve fakat maddi bakımdan teşrii bir faaliyettir. Çünkü gerek bu nizamnameler ve gerekse talimatnameler umumi ve objektif kaideleri ihtiva ve bu itibarla tanzimi bir mahiyet arzederler demek suretiyle uzvi ve şekli tasnifleri göz ardı etmemekle beraber maddi tasnifin önemini vurgulamaktadır. 27 Yazara göre, maddi bakımdan başka bir mahiyet arzeden bir faaliyetin diğer bir uzvun salahiyet ve faaliyeti içerisine girmesi, her 26 SARICA, Ragıp: Türkiye de İcra uzvunun tanzim selahiyeti, Nizamnameler Talimatnameler Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararnameleri - Milli Korunma Kanununa Müstenit Kararnameler, Türk Hukuk Kurumu Telif ve Tercüme Serisi: No: 14, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul , s ONAR, Sıddık S.: İdare Hukuku, 1 inci cilt, 1 inci kısım, Umumi Medhal, Arkadaş Basımevi, İstanbul, 1939,. s. 39.

19 18 uzvun kendine düşen vazifeleri görürken kendi fonksiyonuna yabancı olan bir takım salahiyetlerle de techiz olunması zaruretinden... ileri gelir. 28 Gerçek anlamda kanunun, adı ne olursa olsun, içeriği yönünden daimi, objektif, genel ve mücerret işlemler olduğunu söyleyen Kubalı ise, bir şahsa maaş bağlayan kanunu, bu özellikleri taşımadığı için, hakiki ve ilmi manada kanun olarak kabul etmemektedir. 29 Buna karşılık, itiraf etmek zorundayız ki, Devlet işlemlerini böylece genel soyut ve sübjektif işlemler diye ikiye ayırma ve fonksiyonları da bu esasa göre yasama ve yürütme diye vasıflandırma bizi hiç bir bakımdan tatmin etmemektedir diyen Güneş, maddi ayrımın ilk bakışta göründüğünün aksine açıklıktan ve rasyonel bir kategori teşkil etme vasfından tamamen mahrum bulunduğunu söyleyerek genellik vasfının hukuki bir kıymet taşımadığını, soyutluk kavramının ise, maddi kriter taraftarlarının sandıkları gibi mutlak değil, izafi bir mahiyet taşıdığını iddia etmektedir. 30 Maddi kriterin en hararetli taraftarlarının bile, bazı işlemlerin mahiyetini açıklamakta güçlük çektiğini belirten yazar, 31 soyut veya genel deyiminin ilk bakışta pek mantıki bir ayrıma dayandığı izlenimini vermekle beraber, aslında yanılmaz rasyonel ölçülere değil, çeşitli hukuk işlemlerinin çeşitli tesir sahalarına sahip olmasına müstenid bulunduğunu, bu bakımdan da işlemin bünyesini göstermekten çok uzak kaldığını ifade etmektedir ONAR, Sıddık S.: İdare Hukuku, s KUBALI, Hüseyin Nail:Devlet Ana Hukuku (Esas Teşkilat Hukuku), Birinci cilt, Kısım I, Üçüncü tabı, İÜHF Yayını No: 97, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul , s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s Yazar ayrıca, sübjektif durum doğurduğu söylenen bütün işlemlerin kişiyi, belli bir statü içine soktuğunu, dolayısiyle, şart işlem deyiminin de sanıldığı kadar sağlam bir kategori teşkil etmediğini ileri sürmektedir. Bkz. s. 25, dipnot Bu konuda verilen örnekler için bkz. GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 22.

20 19 Yazara göre, fonksiyonların maddi bakımdan tasnifi, işlemin belli bir hukuk sujesine mi, yoksa önceden tesbit edilemeyen bir veya birden çok hukuk sujesine mi hitap ettiği sorusuna dayanmakta, bu ise, soyutluğu bir muhteva meselesi olmaktan çıkararak bir şekil meselesi haline getirmektedir. İşlemin yazılış tarzı onun ne tür bir işlem olacağını belirlemektedir. Bu durumda maddi kriterin esası, işlemin takdim şekli olmaktadır. 33 Yazar, bu konulardaki düşüncelerini şu sözleriyle sürdürmektedir: Bütün bu müşahede ve düşünceler, bizi maddi kriterin, Devlet işlemlerini ve binnetice Devlet fonksiyonlarını vasıflandırmada esas alınamayacağı sonucuna götürmektedir. İşlemlerin somut ve soyut oluşu diye ikili bir ayrım bize hukuken kabili tasavvur görünmemektedir. Böyle olunca da Anayasadaki yasama ve yürütme ayrımının, savunulduğu şekilde mevcut olmayan bir kritere istinat ettirilmesine imkan kalmamaktadır. 34 Güneş, maddi kriteri böylesine sert ve kesin ifadelerle reddederken özellikle pozitif hukuk verilerini esas almaktadır: Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, hukukçuya düşen vazife, yürütme kavramındaki hukuk vahdetinin gerektirdiği rejimi tesbit ederek, işlemlerin teferruatta ayrıldıkları noktalar üzerine bir sistem kurmak değil, aksine temeldeki ortak yapıyı esas alarak bunu sistemleştirmek olmalıydı. Oysa, oldukça ters bir yol tutulmuştur. 33 GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 22. Soyut işlem - somut işlem ayrımında uygulanma ile sona ermenin de bir ölçü olmadığı konusunda, s GÜNEŞ, Turan: a.g.e., s. 23.

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler 5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler Türk hukukunun yazılı kaynaklarından beşincisi eski adı nizamname olan tüzüklerdir. Kanunun tanımının

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ Erkan KARAARSLAN Kamu Hukuku Uzmanı PERSONEL MEVZUATINDA GENELGE I. GENEL OLARAK İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ İdarenin düzenleyici işlemleri yürütme organı tarafından ortaya konulan işlemlerdir. Yürütme

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÖNERİLERİ Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: T.C. Anayasasının sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesinde, Herkes, sosyal güvenlik

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PORGRAMI ANAYASA HUKUKU DOÇ. DR. KASIM KARAGÖZ ANAYASA KAVRAMI, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI, ANAYASACILIK HAREKETLERİ ANAYASA

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-34 Karar Sayısı : 15-34/525-166 Karar Tarihi : 01.09.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer TORLAK :

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

SALT ÇOĞUNLUK KAVRAMINDAN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE

SALT ÇOĞUNLUK KAVRAMINDAN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE Ömer KESKİNSOY / Kürşat ERDİL makaleler SALT ÇOĞUNLUK KAVRAMINDAN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE Ömer KESKİNSOY Kürşat ERDİL I. KAVRAM Bu makalede, salt çoğunluğun sözlükteki anlamından başlayarak, mevzuat

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı