MOOVI ALPHA BOM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOOVI 30-50 - ALPHA BOM"

Transkript

1 D ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU MOOVI ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2 Ostim Organize Sanayi Bölgesi ANKARA Tel: Fax: Fabrika / Factory: Tel: Fax: stanbul ube/ Branch: Tel: Fax:

2 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Bu ürünü satın aldı ınız için size te ekkür ederiz. irketimiz ürünün performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün bir UYARILAR bro ürü ve bir MONTAJ KILAVUZU ile birlikte piyasaya sunulur. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler içerdikleri için bunların her ikisinin de dikkatle okunması gerekmektedir. Bu ürün tanınmı teknik standartlar ve emniyet yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uydu unu beyan ederiz: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC ve izleyen de i iklikleri. 1) GENEL ÇERÇEVE Özel alanları, otoparkları ve geçi yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçi açıklıkları için mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene i bariyer kolunun do ru durma konumuna gelmesini sa lar. Yo un kullanma durumunda bir termik sensör so utma fanını devreye sokar. Elle manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene i ki iye özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir. Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek ekilde piyasaya sunulur. Fakat gerekti inde açılma yönü basit i lemler sayesinde tersine çevrilebilir. stek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha kolay yapılmasını sa lar. Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa lar. 3) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebilece i ve bu nedenle görünürde olmadı ı için emniyet düzeneklerinin tümünün kusursuz bir ekilde çalı ıp çalı madı ını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet düzeneklerinde her hangi bir arıza olması durumunda derhal hareket geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Mekanizmanın çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye uzakla tırmanız önerilir. 4) ÇÖPLER N HURDAYA ATILMASI Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma söz konusu ise mekanizma her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmez. Tekrar dönü üm yapılacak malzemelerin türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, alüminyum, plastik, vb.) ayrılmaları gerekir. D811386_02 UYARI! Bariyer sadece geçen ta ıtlarla kullanılmalıdır. Yayalar mekanizmanın çalı ma sahasında yürümemelidir. Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır. 2) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 1) Acil durumda serbest bırakma düzene i bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine imkân sa lar. Ki iye özel anahtarın bariyer kolunun altına yerle tirilmi olan kilide sokulması ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevrilmesi sayesinde düzenek kasanın dı ından harekete geçirilebilir. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir mekanizmanın serbest bırakılması gerekti i zaman dengeleme yayının sıkı tırılmamı olmasını (kolun açılma konumunda olmasını) sa layın. Fig. 1 Manuel Otomatik D ver.02-2

3 MONTAJ KILAVUZU TÜRKÇE Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün bir Uyarılar föyü ve bir Montaj Kılavuzu ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır. Bu ürün tanınmı teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine uymaktadır. A a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uygun oldu unu beyan ederiz: 89/336/EEC, 73/23/EEC ve 98/37/EEC (ve bunların daha sonraki de i iklikleri). 1) GENEL ÇERÇEVE Özel alanları, otoparkları ve geçi yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçi açıklıkları için mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene i bariyer kolunun do ru durma konumuna gelmesini sa lar. Yo un kullanma durumunda bir termik sensör so utma fanını devreye sokar. Elle manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene i ki iye özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir. Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek ekilde piyasaya sunulur. Fakat gerekti inde açılma yönü basit i lemler sayesinde tersine çevrilebilir. stek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha kolay yapılmasını sa lar. Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa lar. 2) GENEL EMN YET UYARI! Bu ürünün yanlı montajı veya uygunsuz kullanımı insanlara, evcil hayvanlara veya e yalara zarar verebilir. Bu ürünle birlikte verilen Uyarılar bro ürü ve Montaj El Kitabı emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi i için dikkatle okunmalıdır. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon veya polistren torbaları çocukların eri emeyece i yerlerde bulundurun. Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik bro ürle birlikte saklayın. Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi i ekilde kullanılmak üzere tasarımlandırılmı ve üretilmi tir. Bu dokümanda belirtilmeyen herhangi ba ka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ürünün yanlı kullanımından veya beklenen ve elinizdeki dokümanda belirtilenden farklı bir ekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin. Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve bunları izleyen de i iklikler). Avrupa Birli i nin dı ındaki tüm ülkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır. Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) in a ederken ola an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan arızaların sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana gelebilecek her hangi bir ekil de i ikli inden dolayı firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Montaj a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmeliklerinin belirledi i hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve izleyen de i iklikler). Sistemde her hangi bir i yapmadan önce elektrik beslemesini kesin. Aynı zamanda e er varsa tampon aküleri de sökün. Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3.5 mm ye e it veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik otomatik alter takın. Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper e ik de eri olan bir kaçak akım rölesi takılı olup olmadı ını kontrol edin. Topraklamanın do ru yapılıp yapılmadı ını kontrol edin: Topraklama ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) tüm metal parçalarını ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattına ba layın. Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarını (fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın. Kolayca görülebilecek bir yere en az bir adet ı ıklı uyarı cihazı (fla ör) koyun ve sistemin üzerine bir Uyarı i areti takın. Ba ka üreticilerinin komponentleri kullanıldı ı zaman otomasyonun emniyeti ve do ru çalı ması açısından firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bakım ve onarım i lemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın. Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon komponentlerini de i tirmeyin. Ürün kullanıcısına sa lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda manuel olarak açma i lemlerini ö retin. Otomatik kapının çalı tı ı sahada yeti kinlerin ve çocukların bulunmasına izin vermeyin. Radarlı kapının istenmeden çalı masını önlemek amacıyla uzaktan kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını çocukların eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin. Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir i veya tamirat yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça ırmalıdır. Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir eye izin verilmez. 3) TEKN K ÖZELL KLER MOOVI Güç beslemesi : 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*) Çekilen güç : 300 W Motor : 1400 devir/dakika, 4 kutuplu Kondansatör : 8 μf 450 V (230 V): 32 μf 250V (110 V) Çekilen akım : 0.8 A : 1.6 A Yalıtım sınıfı : F Havalandırma fanının devreye girme sıcaklı ı: 110 C (sargı sıcaklı ı) Termik sigortanın atma sıcaklı ı: 130 C (kendi kendine kurulan) Redüktör di lisinin ya lama türü : Daimi gres Maksimum tork : MOOVI N m : MOOVI N m Açma süresi : MOOVI-30 4 saniye : MOOVI-50 8 saniye (Alüminyum) bariyer kolunun uzunlu u : MOOVI-30 max. 3 m MOOVI-50 max. 5 m Darbe tepkisi (kenar emniyet sistemi) : Dur veya dur ve ters dön Limit sviçler : Elektrikli, motor bünyesinde ve ayarlanabilir Manuel manevra : Anahtarla hızla serbest bırakma 24 saatteki manevra sayısı : 1200 (MOOVI-30) : 600 (MOOVI-50) Çalı ma sıcaklı ı : - 10 C / + 55 C Koruma sınıfı : IP 24 Mekanizmanın a ırlı ı (bariyer kolu olmadan) : 356 N ( ~35.6 kg) Boyutlar : Figür 1 e bakın. ALPHA-BOM KONTROL PANEL Güç beslemesi : 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*) Yüksüzken çekti i akım : 100 ma Aksesuar elektrik beslemesi : 24 V AC maksimum 200 ma Çekilen maksimum motor gücü : 500 W Limit sviç : Elektrikli sviç Çalı ma süresi : 10 sn olarak ayarlanmı tır. Çalı ma sıcaklı ı : - 10 C / + 55 C (*) stek üzerine özel voltajlarda çalı an modeller mevcuttur 4) OPS YONEL AKSESUARLAR (Figür 17) - CBO. Taban montaj elemanı - MOOVI PRM. Kesilmeyi önleme kiti - MOOVI 130. Cellula 130 fotoseli için ayak - FAF. Bariyer kolu oturma çatalı - MOOVI GA. MOOVI 50 için hareketli çatal - MOOVI GAMA. MOOVI 30 için hareketli darbe emici çatal - SB. Bariyer koluna hazır monte edilmi durumda etek - Kenar emniyet sistemi BIR - MOOVI LIGHT. 3 ile 4.5 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti - MOOVI LIGHT 1. 5 ile 6 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti - MOOVI PCA. MOOVI bariyer için kol üst ve alt profil muhafazası Aksesuarların montajı ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunların kendi montaj kılavuzlarına bakın. 5) TABAN MONTAJ ELEMANI (Figür 2) - Topra ın özelliklerine uygun bir temel çukuru açın. - Elektrik kablolarının içinden geçmesi için birçok kablo kanalı bırakın. - CBO model taban montaj elemanı ile birlikte verilen vidaları di leri yukarıya bakacak ekilde 4 adet tespit deli ine sokun. 4 vidanın kafasını tabana kaynaklayın ve kaynak yapılan yerlerin üzerine pas önleyici ilâç sürün. Taban elemanını yerden 20 mm çıkıntı yapacak ekilde konumlandırın (Figür 2). - Bir su terazisi ile taban elemanının konumunu her iki yönde kontrol ederek çukura beton doldurun ve betonun sertle mesini bekleyin. 6) MEKAN ZMANIN TAKILMASI UYARI! Bariyer sadece geçen ta ıtlarla kullanılmalıdır. Yayalar mekanizmanın çalı ma sahasında yürümemelidir. Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır. Yaya yolu Figür 10 da görüldü ü gibi uyarı i aretleriyle uygun bir eklide gösterilmelidir. UYARI! Kapıyı açmadan önce yayın gerginli ini mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Kasanın kapısı gayrimenkul tarafına D ver.02-3

4 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU bakmalıdır. Yaya yolunun ortasında ayakta duruldu u zaman kasa bariyerin solunda ise bariyer sola do ru açılır, ve kasa sa da ise bariyer sa a do ru açılır. Bariyer, piyasaya mekanizması (kapı tarafından bakıldı ında) ya sola ya da sa a takılmı olarak sunulur. Motor daima sol tarafa takılmak üzere piyasaya arz edilir. 6.1) Sol tarafa takmak - Mekanizmayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunlarla (Figür 4, poz 1) sabitleyin. Kasanın kapa ı gayrimenkulun içerisine do ru bakmalıdır. - Mekanizmanın üst yüzeyi ya mur suyunun orada göllenmesini önlemek amacıyla az bir miktar meyillidir. O nedenle su terazisi ile do ru konumlanmayı kontrol ederken teraziyi kasanın yan yüzeyine dayayın (Figür 2). - Opsiyonel olan MOOVI PRM el sıkı ma emniyet kitinin takılması, bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha kolay olur. MOOVI PRM kitinin do ru takılması için Figür 18 e ve paragraf 6.4 e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam edin. - Bariyer kolunu Figür 3, poz 7 de görüldü ü üzere açılma pozisyonunda (dikey olarak) geçirin. Mekanizmanın balanslanması nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda (balans yayı uzatılmı ) fabrikada kalibre edilmi tir. - Kapak kapama elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür 3 de görüldü ü gibi geçirin. - Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve pulları kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma kapa ını (Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa ı (Figür 3, poz 9) Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak koruma kapa ını kapatın (Figür 3, poz 10). UYARI! Bariyer kolu çift kanallı tarafı a a ıya bakacak ekilde konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11). - Bariyer kolunu ilgili paragraf 7 de anlatıldı ı üzere balanslayın. 6.2) Sa tarafa takmak Bazı iç elemanların Figür 4 ve a a ıdaki i lemlere göre hareket ettirilmesi gerekmektedir: A) Kasayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunları kullanarak yerine sabitleyin. B) Balanslama yayı mutlaka açılma pozisyonunda olmalıdır (uzatılmı yay Figür 5). C) Yayı kasanın altına sabitleyen vida (Figür 4/poz 3) çıkartılabilecek olana kadar yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) tamamen gev etin. D) Bariyer kolu kilitleme braketini (Figür 4/poz 4) çıkartın ve levye (Figür 4/poz 6) döndürülebilecek duruma gelinceye kadar vidayı (Figür 4/poz 5) bir 19 lokma anahtarı ile gev etin. E) Levyeyi (Figür 4/poz 6) 180 döndürün ve do ru pozisyonda tutturun. F) Levyeyi (Figür 4/poz 6) hareket ettirmeyen ba lantı çubu unu (Figür 4/poz 5) 80 N m ye ayarlanmı olan bir tork anahtarıyla sıkın. G) Serbest bırakma anahtarını (Figür 6) manuel çalı tırma pozisyonuna getirin ve bariyeri sa tarafta açma konumuna getirmek üzere levyeyi (Figür 4/poz 6) elle 90 a a ıya çevirin. H) Vida ve fiberli somun sayesinde yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) yerine kilitleyin (Figür 4/poz Dx). I) Yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) yay gerilinceye kadar ayarlayı n. L) Bariyer kolunu mekanizmaya açma pozisyonunda tutan U-cıvatayı (Figür 4/poz 4) yeniden takın ve kısmen tutturun. M) Opsiyonel olan MOOVI PRM kesilmeye kar ı koruma kitinin takılması, bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha kolay olur. MOOVI PRM kitinin do ru takılması için Figür 18 e ve paragraf 6.4 e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam edin.bariyer kolunu Figür 3, poz 7 de görüldü ü üzere açılma pozisyonunda (dikey olarak) geçirin. Mekanizmanın balanslanması nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda (balans yayı uzatılmı ) fabrikada kalibre edilmi tir. Kapak kapama elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür 3 de görüldü ü gibi geçirin. Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve pulları kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma kapa ını (Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa ı (Figür 3, poz 9) Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak koruma kapa ını kapatın (Figür 3, poz 10). UYARI! Bariyer kolu çift kanallı tarafı a a ıya bakacak ekilde konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11). N) Paragraf 7 de anlatıldı ı üzere bariyer kolunun balanslamasını yapın. O) Limit sviç ba lantılarını ve kontrol biriminin (Figür 15-16) içindeki motor tahrik ba lantılarını mevcut kontrol birimiyle ilgili talimatlara uyarak tersine çevirin. Figür 8 tersine çevrilecek ba lantıları gösteren bir diyagramı vurgulamaktadır. 6.3) MOOVI PRM kesilmeye kar ı koruma kitinin takılması (Figür 18) 1) Bariyer kolu dönme braketinin üzerine konumlandırılan koruyucu kapa ı C çıkartın. 2) ki adet P aks pimini L el sıkı ma emniyet plakası ile tek bir gövde olacak ekilde birle tirin. 3) M6x16 vidayı kasadaki merkezi di li deli e takarak plakayı kasaya tutturun. 4) M6x10 dönme kilitlemesi vidasını kasanın kenarındaki di açılmı deli e takın. 5) El sıkı ma emniyet plakası bariyer kolunun açıklı ına göre konumlandırılmalıdır; geriye kalan delikten ise kilitleme vidası geçecektir. 6) ki adet üst deli i do ru ebada kesilmi C kapa ını kullanarak koruma altına almanız tavsiye edilir. 7) Kapa ın daha sonraki takılması sırasında plaka kapa ın üzerinde mevcut iki adet kılavuz tırna ının D arasına sokulmalıdır. Takma i lemini bitirdikten sonra el sıkı ma emniyet plakasının do ru çalı ıp çalı madı ını kontrol edin. Bariyer kaldırıldı ı zaman Figür 18, poz 8 de gösterilen pozisyonda olmalıdır; bariyer kapatılıyorken plaka Figür 18, poz 9 da gösterilen pozisyona ula ıncaya kadar bariyer kolunun hareketini izlemelidir. 6.4) LAMPO/LAMPO-PA fla örünün takılması (Figür 19) Fla örün takılması MOOVI bariyerin iki adet üst ba lantı parçasından bir tanesini kullanmak suretiyle yapılır. SLM2 tespit braketini kullanmaktan kaçınılmaz. Ayrıca fla örü bariyerin açılma yönüne ters olan bariyer kenarına takmak tavsiye edilir. Figür 19 a bakarak a a ıdaki i lemleri yapın: 1) Bariyere takılmı olan C koruma kapa ını çıkartın. 2) D kapa ını SLM2 braketinden çıkartın. 3) Ba lantı kablolarını fla öre kadar dö edikten sonra ürünle birlikte verilen uyun vidalarla SLM2 braketini bariyere tutturun. 4) E mesafe sacı sadece PA serisi fla örler için gereklidir (alıcı antenine uygundur). Anteni olmayan fla örler için taban do rudan SLM2 braketine tutturulmalıdır. 5) D kapa ını yeniden takın. 6) LAMPO/LAMPO-PA montaj kılavuzunda belirtildi i ekilde montajı ve kablo tesisatını tamamlayın. 6.5) Fotoselin montajı (Figür 20) Fotosel MOOVI bariyere a a ıdaki ekilde monte edilebilir: 1- CELLULA 130 fotoseli do rudan bariyerin kenarına monte ederek (Figür 20 A ) 2- MOOVI 130 fotosel aya ını öndeki ba lantı parçalarına takarak (Figür 20 B ) A) Cellula 130 un montajı 1) Bariyerin üzerine geçirilmi olan koruma kapa ını çıkartın. 2) Fotosel ba lantısı için gerekli olan kablo tesisatını dö eyin. 3) Fotoseli Figür 20 A da görüldü ü gibi uygun vidalar sayesinde takın. Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın. B) MOOVI 130 fotosel aya ının montajı 1) Bariyerin üzerine geçirilmi olan koruma kapa ını çıkartın. 2) Fotosel ba lantısı için gerekli olan kablo tesisatını dö eyin. 3) F aya ını ve G koruma çerçevesini Figür 20 B de görüldü ü gibi monte edin.ayak, bariyerin içerisinden ürünle birlikte verilen 3 vida sayesinde tutturulur. 4) Fotoseli aya a Cellula 130 montaj kılavuzunda gösterildi i gibi takın. Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın. 6.6) MOOVI aksesuarları: bariyer kolu uzunlu unun sınırları ve balanslama (Figür 21) MOOVI serisine dahil tüm bariyerler, bariyer kolunun balanslanması için cihazın üstünde 3 adet sabitleme noktası olan bir kancalama braketi ile donatılmı lardır (Figür 21 poz A daki A-B-C noktaları). Bariyer kolunun do ru balanslanması için ideal sabitleme noktası bariyerin tipine ve bariyer kolunun uzunlu una ve takılmı olan aksesuarlara göre seçilmelidir. Figür 21 deki tablo 1 her bir aksesuarın kg/mt cinsinden birim a ırlı ını vermektedir. MOOVI GA/GAMA hareketli çatalı kullanıldı ı zaman a a ıdaki formülü kullanarak keyfi a ırlı ı hesaplamak gerekir: Kg/mt = 1.2 / L Formüldeki L bariyer kolunun uzunlu unu göstermektedir. D ver.02-4

5 MONTAJ KILAVUZU TÜRKÇE Ondan sonra a a ıdaki i lemleri yapın: 1) Takılmı olan aksesuarların (bariyer kolu da dahil olmak üzere) toplam metre tul ba ına a ırlıklarını toplayın. 2) MOOVI modelini göz önünde bulundurarak bariyer kolunun uzunlu u ile aksesuarların toplam a ırlı ının arasındaki kesi me noktasını bulun. 3) Bu ekilde bulunan nokta do ru kancalama noktasını (A-B-C) gösterir. Örnek: 4.0 m bariyer kolu + RIB + GAMA + 1PCA takılı olan MOOVI 50. ( (1.2 / 4.0) ) = de eri ile 4.0 metreye e it bariyer kolunun kesi me noktası MOOVI 50 grafi inin A bölgesi içerisinde kalır. O nedenle A kancalama noktası bariyer kolunun do ru balanslanması için uygun olacaktır. Yayı paragraf 7 de anlatıldı ı üzere kalibre edin. UYARI! : A ve B ile i aretlenmi olan sabitleme noktaları sadece MOOVI 50 ile kullanılabilir. C ile gösterilen sabitleme noktası sadece MOOVI 30MM ile kullanılabilir. E er bulunan nokta taranmı alanın içinde kalıyorsa montajın mümkün olmadı ı anlamına gelir ve bariyer kolunu kısaltmak veya aksesuar sayısını azaltmak gerekir. E er hiç aksesuar kullanılmamı sa sabitleme noktasını bulmak için sadece PA bariyer kolunun a ırlı ını kullanın. 7) BAR YER KOLUNUN BALANSLANMASI (Figür 9) - Acil durumda serbest bırakma düzene ini devreye sokun (Figür 14). - Bariyer kolunu yakla ık 45 dereceye konumlandırın (Figür 9). Bariyer kolu hareketsiz durmalıdır. - E er bariyer kolu açılma e ilimi gösterirse T ba lantı kolunu çalı tırarak yayın yükünü giderin. - E er bariyer kolu kapanma e ilimi gösterirse T ba lantı kolunu çalı tırarak yayı yükleyin. - Her iki durumda da bariyer kolu yakla ık 45 derecede hareketsiz olarak kalana kadar yayı yükleyin veya yükünü giderin. - Serbest bırakma anahtarını ters yöne çevirerek motorla çalı ma düzenine geri dönün (Figür 14). UYARI! Kapanma i lemi sırasında balanslama yayı asla tam sıkı tırılmamalıdır. Figür 9 sıkı tırılmı yayın minimum de erinin bariyer kolunun açılma konumunda (bariyer kolu dikey durumdayken) ölçüldü ü konumu gösterir. 8) ELEKTR K TES SATININ DÖ ENMES UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmi olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa layın. Elektrik tesisatını (Figür 10) HD384 e ve di er ulusal standartlara uyumlu yürürlükteki CEI64-8, IEC364 elektrik tesisatı yönetmeliklerine uyarak dö eyin. ehir elektrik ebekesi besleme ba lantılarını aksesuar ba lantılarından (fotoseller, kenar emniyet sistemleri, kumanda cihazları, vb.) oldukça uza ında yapın. Uyarı! ehir elektrik ebekesine ba larken kesit alanı en az 3x1.5 mm² olan ve daha önce sözü edilen yönetmeliklere uyan çok kutuplu kablo kullanın (örne in e er kablo korunmazsa en az H07 RN-F ye e it olmalıdır, oysa korundu u zaman 3x1.5 mm² kesitli en az H07 VV-F e e it olmalıdır). Kontrol ve emniyet cihazlarını daha önce adı geçen tesisat standartlarına uygun olarak ba layın. Figür 10 ba lantı sayılarını ve 100 m uzunluktaki bir elektrik besleme kablosu için kablo kesitlerini göstermektedir; daha büyük uzunluklar için gerçek mekanizma yükü için kablo kesidini hesaplayın. Aksesuar ba lantıları 50 metre uzunlukları geçti i veya kritik rahatsızlık verici bölgelerden geçti i zaman kontrol ve emniyet cihazlarını uygun röleler vasıtasıyla sistemden ayırmanız tavsiye edilir. Mekanizmanın ana komponentleri unlardır (Figür 10): I) En az 3 mm kontak açıklık mesafesi olan tip onayı almı yeterli kapasitede a ırı yüklenmelere ve kısa devrelere kar ı korunmalı, mekanizmayı ana ebekeden kesmeye uygun çok kutuplu devre kesici. E er halihazırda takılmamı sa mekanizma sisteminden hemen önce tip onayı almı 0.03 Amper e ik de erli bir kaçak akım rölesi takın. QR) Kontrol paneli ve içinde barındırdı ı alıcı S) Anahtarlı seçici AL) Frekansı ayarlanmı antenli fla ör M) Motor mekanizması F) Oturma çatalı CS) Elektrikli kenar emniyet sistemi CC) Kenar emniyet sistemi kumandası Ft, Fr) Fotosel çifti CF) Fotosel aya ı T) kanallı verici 9) KLEMENS BA LANTILARI UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmi olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa layın. Önce uygun elektrik kablolarını kablo kanallarından geçirin ve muhtelif mekanizma komponentlerini seçilen noktalara tutturun, daha sonra kontrol kartı montaj kılavuzunda bulunan talimatlara ve emalara uyarak onları ba layın. Faz, nötr ve (zorunlu olan) toprak hattı ba lantılarını yapın. Sarı/ye il izolasyon kılıflı koruyucu toprak kablosu toprak ba lantısı sembolü ile gösterilen uygun klemenslere ba lanmalıdır. Yeterli koruma olmadan mekanizma sistemini çalı tırmaktan kaçınmak mutlak surette gereklidir. Bu, insanların ve ürünün emniyetini tehlikeye sokabilir. Mekanizma hiçbir surette ba lantılarının tümü yapılmadan ve emniyet cihazlarının tümünün randımanı kontrol edilmeden çalı tırılmamalıdır. Alçak gerilim ba lantılarını elektrik beslemesi ba lantılarının oldukça uza ında tutun. JP2 1-2 Elektrik beslemesi 230 V AC ± % 10, 50 Hz (1 no.lu klemense nötr kablosu) M motor ba lantısı (4 no.lu klemens ortak uç, 3-5 no.lu klemensler motor ve kondansatör çalı ması için) 1-4 Fla ör ba lantısı 230 V JP1 7-8 Aç-kapa butonu ve anahtarlı seçicisi (N.O.) 7-9 Stop butonu (N.O.). E er kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli olarak bırakın Fotosel veya pnömatik kenar emniyet sistemi giri i (N.C.). E er kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli olarak bırakın Açma limit svici (N.C.) 7-12 Kapama limit svici (N.C.) Fotoseller ve ilâve cihazlar için 24 V AC elektrik beslemesi Çift-kanallı alıcı kartının ikinci radyo kanalı çıkı ı (N.O.) Radyo alıcı kartı anten giri i (18 blendaj 17 canlı uç) CON1 Radyo alıcı kartı soketi, 1-2 kanallar 9.1) LED (Figür 16) MIZAR-BOM kontrol kartı fonksiyonların tümünü kontrol eden bir seri arıza te his eden LED lerle donatılmı tır. LED lerin görevleri unlardır: (LD1 yanıyor LD 2 sönük) Bariyer açılıyor (LD1 sönük LD2 sönük) Bariyer durmu (LD1 yanıyor LD2 yanıyor) Bariyer kapanıyor LD3 Start bir start komutu verildi i zaman yanar LD4 Kapanma limit svici kapanma limit svici çalı ınca söner LD5 Açılma limit svici açma limit svici çalı ınca söner LD6 Fotosel fotoseller aynı hizada olmadıkları veya önüne engel geldi i zaman söner LD7 Stop - bir stop komutu verildi i zaman söner 9.2) ÇALI MA MANTI I 4-kademeli çalı ma mantı ı (Dip-Fix IBL ON) Bir start komutundan sonra a a ıdaki hareketler meydana gelir: Kapalı bariyer açılır Açılmakta durur ve TCA yı çalı tırır (Dip-Fix TCA açık) açık bariyer kapanır kapanmakta.durur (durur ve TCA yı çalı tırmaz) durduktan sonra..açılır Dip-Fix IBL açık durumunda açılma esnasında verilen her hangi bir komutun etkisi yoktur 9.3) DIP-FIX SEÇ M (Figür 16) TCA Otomatik kapanma süresi TCA. ON Otomatik kapanma devrede. OFF Otomatik kapanma devre dı ı. IBL ON OFF Palsleri engeller. Açılma sırasında start komutları kabul edilmez. Açılma sırasında start komutları kabul edilir. FCH Fotoseller. ON Fotoseller sadece kapanma sırasında devrededirler. Kapanma sırasında bir nesne fotoseller tarafından algılanırsa kapı yapmakta oldu u hareketi ters yöne çevirir. OFF Fotoseller hem kapanma hem de açılma sırasında devrededirler. Kapanma veya açılma sırasında bir nesne fotoseller tarafından algılanırsa bariyer açılır; nesne ortadan uzakla tırıldı ı zaman bariyer açılır. 9.4) TR MMER AYARLARI (Figür 16) TCA (DIP-Fix TCA Açık) Sona erdi inde bariyerin otomatik olarak kapandı ı otomatik kapanma süresini ayarlamak için kullanılır (0 ile 90 saniye arasında ayarlanabilir). D ver.02-5

6 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU TW Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmı tır. 9.5) AKSESUARLAR SS (Figür 16). Bariyer açık sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece elektrikli limit sviçlerele çalı ır. 10) KONTROL KARTI ÜZER NE ENTEGRE ED LM ALICININ TEKN K ÖZELL KLER Alıcı çıkı kanalları: - 1. çıkı kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu gönderir çıkı kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser. Kullanılabilecek verici versiyonları unlardır: EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler. ANTEN KURULUMU 433 MHz e ayarlanmı bir anten kullanınız. Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız. Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni daha uygun pozisyona ta ıyınız. 11) PROGRAMLAMA Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı ıyla komple kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO programlama cihazı ile yapılabilir. 12) ELLE PROGRAMLAMA leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür. 1) Vericinin T tu unun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW1 dü mesine basın; aksi takdirde verici tu unun ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW2 dü mesine basın. 2) DL1 LED i yanıp söndü ünde verici P1 gizli tu una basın. DL1 LED i sürekli yanık olarak kalacaktır. 3) Vericide hafızaya alınacak olan tu a basın. LED DL1 yeniden yanıp sönmeye ba lar. 4) Ba ka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları tekrarlayın. 5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. ÖNEML NOT: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇTIRANA) YAPI KAN TU ET KET N YAPI TIRINIZ. Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu kodu tayin eder; bu kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. 12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ PTAL ED LMES Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve SW2 dü melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED i yanıp söner). Do ru hafıza iptali DL1 LED inin sürekli yanık kalmasıyla gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. 13) ALICININ AYARLANMASI Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin klonlama ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir. Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak anlamına gelir. Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz. O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek mümkündür; veya alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan kaybolmu vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak mümkündür. Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı, de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı olan her hangi bir vericinin kopyalanması nı mümkün kılar. 14) RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALTMA) (Figür 20) Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço altma için UNIRADIO talimatlarına ve CLONIX programlama kılavuzuna ba vurmak gerekir. 14.1) LER PROGRAMLAMA: B RLE K ALICILAR UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu inceleyin. 15) L M T SV Ç AYARI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmı tır. Elektrikli limit sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada (yakla ık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11). Ayar a a ıdaki ekilde yapılır: - Elle serbest bırakmayı çalı tırın, bariyer kolunu tamamen açık konumuna (tam dikey konuma) getirin. - Bariyer kolunu elle dikey konumdan yakla ık 2 oynatın. - Setsukuru gev etmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12, poz SWO) ayarlayın.bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin. Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam terazisinde oldu unu kontrol edin. - Setsukuru gev etmek ve mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç milimetre önce duracak ekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Motorlu çalı ma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın. - Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Bariyer kolu F oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Gerekiyorsa çalı ma sonu-mesafesini ayarlayan C kamlarının (Figür 13) konumunu ayarlayın. 16) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14) Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine izin verir. Ki iye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevirmek suretiyle kasanın dı ından çalı tırılır. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest bırakılması gerekti inde balanslama yayının sıkı tırılmamı (bariyer kolunun açılma konumunda) olmasını sa layın. 17) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi i ve o nedenle görünürde olmadı ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle çalı tıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Bariyerin çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek tavsiye edilir. 18) KONTROL Otomasyon sistemi motorlu giri kontrolünü elde etmek için kullanılır. Montajın gerektirdi i hususlara ve özelliklere ba lı olarak de i ik kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.) vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın. 19) BAKIM UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım çalı ması yapmadan önce ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin. A a ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir: - Fotosel camları. Sık sık temizleyin. - Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle kar ıla tı ında bariyer kolunu durdurmasını sa lamak üzere periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin. - Redüktörlü motoru da ıtın ve ya lama gresini iki yılda bir de i tirin. - Her hangi bir çalı ma arızası bulundu u ve halledilemedi i takdirde ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu u zaman bariyer kolunun açılma ve kapanma i lemlerini elle yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene ini çalı tırın (paragraf 11 e bakın). 20) HURDAYA ATMA Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmezler. Geri dönü ümü yapılacak malzemelerin olması durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, D ver.02-6

7 TÜRKÇE TW Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmı tır. 9.5) AKSESUARLAR SS (Figür 16). Bariyer açık sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece elektrikli limit sviçlerele çalı ır. 10) KONTROL KARTI ÜZER NE ENTEGRE ED LM ALICININ TEKN K ÖZELL KLER Alıcı çıkı kanalları: - 1. çıkı kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu gönderir çıkı kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser. Kullanılabilecek verici versiyonları unlardır: EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler. ANTEN KURULUMU 433 MHz e ayarlanmı bir anten kullanınız. Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız. Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni daha uygun pozisyona ta ıyınız. 11) PROGRAMLAMA Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı ıyla komple kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO programlama cihazı ile yapılabilir. 12) ELLE PROGRAMLAMA leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür. 1) Vericinin T tu unun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW1 dü mesine basın; aksi takdirde verici tu unun ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW2 dü mesine basın. 2) DL1 LED i yanıp söndü ünde verici P1 gizli tu una basın. DL1 LED i sürekli yanık olarak kalacaktır. 3) Vericide hafızaya alınacak olan tu a basın. LED DL1 yeniden yanıp sönmeye ba lar. 4) Ba ka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları tekrarlayın. 5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. ÖNEML NOT: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇTIRANA) YAPI KAN TU ET KET N YAPI TIRINIZ. Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu kodu tayin eder; bu kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. 12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ PTAL ED LMES Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve SW2 dü melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED i yanıp söner). Do ru hafıza iptali DL1 LED inin sürekli yanık kalmasıyla gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. 13) ALICININ AYARLANMASI Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin klonlama ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir. Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak anlamına gelir. Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz. O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek mümkündür; veya alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan kaybolmu vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak mümkündür. Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı, de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı olan her hangi bir vericinin kopyalanması nı mümkün kılar. 14) RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALTMA) (Figür 20) Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço altma için UNIRADIO talimatlarına ve CLONIX programlama kılavuzuna ba vurmak gerekir. MONTAJ KILAVUZU 14.1) LER PROGRAMLAMA: B RLE K ALICILAR UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu inceleyin. 15) L M T SV Ç AYARI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmı tır. Elektrikli limit sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada (yakla ık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11). Ayar a a ıdaki ekilde yapılır: - Elle serbest bırakmayı çalı tırın, bariyer kolunu tamamen açık konumuna (tam dikey konuma) getirin. - Bariyer kolunu elle dikey konumdan yakla ık 2 oynatın. - Setsukuru gev etmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12, poz SWO) ayarlayın.bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin. Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam terazisinde oldu unu kontrol edin. - Setsukuru gev etmek ve mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayı n. - Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç milimetre önce duracak ekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Motorlu çalı ma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın. - Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Bariyer kolu F oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Gerekiyorsa çalı ma sonu-mesafesini ayarlayan C kamlarının (Figür 13) konumunu ayarlayın. 16) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14) Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine izin verir. Ki iye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevirmek suretiyle kasanın dı ından çalı tırılır. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest bırakılması gerekti inde balanslama yayının sıkı tırılmamı (bariyer kolunun açılma konumunda) olmasını sa layın. 17) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi i ve o nedenle görünürde olmadı ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle çalı tıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Bariyerin çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek tavsiye edilir. 18) KONTROL Otomasyon sistemi motorlu giri kontrolünü elde etmek için kullanılır. Montajın gerektirdi i hususlara ve özelliklere ba lı olarak de i ik kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.) vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın. 19) BAKIM UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım çalı ması yapmadan önce ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin. A a ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir: - Fotosel camları. Sık sık temizleyin. - Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle kar ıla tı ında bariyer kolunu durdurmasını sa lamak üzere periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin. - Redüktörlü motoru da ıtın ve ya lama gresini iki yılda bir de i tirin. - Her hangi bir çalı ma arızası bulundu u ve halledilemedi i takdirde ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu u zaman bariyer kolunun açılma ve kapanma i lemlerini elle yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene ini çalı tırın (paragraf 11 e bakın). 20) HURDAYA ATMA Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmezler. Geri dönü ümü yapılacak malzemelerin olması durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, D ver.02-7

8 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU alüminyum, plastik, vb.) tasnif edilmeleri gerekmektedir. 21) DA ITILMASI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Otomasyon sistemi ba ka bir i yerinde toplanmak üzere da ıtıldı ı zaman A a ıdaki i lemleri yapın: - Elektrik beslemesini kesin ve tüm elektrik tesisatını sökün. - Mekanizmayı taban montaj elemanından çıkartın. - Montajdaki tüm komponentleri da ıtın. - Bazı komponentlerin çıkartılamaması veya hasar görmü olması durumunda bunların de i tirilmeleri gerekmektedir. 22) ARIZA: NEDENLER VE G DERME ÇARELER 22.1) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönmüyor. UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). 1) Fotosellerin temiz veya devrede olmadı ını veya aynı hizada olduklarını kontrol edin. Duruma göre hareket edin. Elektrikli kenar emniyet sistemini kontrol edin. 2) Motor hararet yapmı sa termik alteri atmı olabilir. Termi in so umasını bekleyin. 3) Mekanizma motorunun ve kondansatörün ba lantılarının do ru olup olmadı ını kontrol edin. 4) Do ru elektronik cihazın teslim edilmi oldu unu kontrol edin. Sigortaların atık olmadıklarını kontrol edin. 5) Kontrol kartındaki arıza bulma LEDleri sayesinde fonksiyonların do ru olduklarını kontrol edin (ilgili talimatlar bakın). Arızalar varsa bunların sebeplerini te his edin. E er LEDler ısrarla start komutu alınmı oldu unu gösteriyorlarsa hiçbir radyo kumandasının, start butonunun veya di er kumanda cihazlarının start konta ını harekete geçirmedi ini (konta ın kapanmadı ını) kontrol edin. 6) kontrol kartı çalı mazsa de i tirilmesi gerekir. 7) Kam tutucusu çubuklarının (Figür 13) hareketini kontrol edin; e er hareket sarsıntılıysa çubukların ya lanması gerekir. 22.2) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönüyor fakat hiç hareket yok. 1) Elle serbest bırakma düzene i devrede bırakılmı. Motorlu çalı ma rejimine dönün. 2) E er serbest bırakma düzene i motorlu çalı ma konumunda ise redüktörlü motorun sa lam olup olmadı ını kontrol edin. UYARILAR Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu u takdirde kontrol kartının do ru çalı ması garanti edilir. Montaj standartlarına ve elinizdeki kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan her hangi bir hasardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba layıcı de ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de i iklik yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyile tirilmesi için uygun gördü ü her hangi bir de i ikli i her hangi bir zamanda ve elinizdeki yayını güncelle tirme taahhüdüne girmeksizin yapma hakkını saklı tutar. D ver.02-8

9 Fig. 1 Fig mm 22 cm 100 cm 70mm 80 cm m Moovi-30 5m Moovi cm Fig D ver.02-9

10 Fig. 4 Fig SX DX 1 80Nm Fig. 6 Fig Manuel Otomatik D ver.02-10

11 Fig. 8 Fig. 9 M A B SX 45 Siyah Mavi Kahverengi Siyah Kahverengi Kýrmýzý M A B 223mm DX Siyah Mavi Kahverengi Siyah Kahverengi Kýrmýzý Fig. 10 S CC Fr Ft F CS A 4x1mm 2 R Q CF AL 3 x 1mm 2 M 2 x 1mm 2 I T RG58 2 x 1mm 2 3x1,5mm 2 D ver.02-11

12 Fig. 11 Fig SX L F SWA SWB SWC SWO DX SWO 1 SWC Fig. 13 Fig. 14 C 2 G Manuel Otomatik D ver.02-12

13 L N Beyaz Siyah ALPHA - BOM A C D M1 M1 N L MOOVI LINE N L B Fig. 15 M1 ALPHA - BOM GND siyah mavi kahverengi Kýrmýzý MOOVILINE N L N L A B C D Kahverengi Siyah SW (B) SW (A) M1 1 2 M1 3 MOOVI GND Fig. 16 Ortak Aç- Kapa Stop Fot. Aç. Sw Kap. Sw Yaya geçi i giri i ba lant s D ver.02-13

14 Fig. 17 PRM CBO MOOVI PCA MOOVI130 MOOVI LIGHT MOOVI GA MOOVI GAMA Fig. 18 C L P 1 2 P SX DX D D D ver.02-14

15 Fig. 19 Fig. 20 D ver.02-15

16 Fig. 21 TABLO 1 A Aksesuar PA* SB RIB** 1PCA 2PCA MOOVI Light + 1PCA PA* Aksesuar hariç kol aðýrlýðý Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Aðýrlýðý 1,028 1,250 0,510 0,160 0,320 0,230 A B C RIB* Kenar emniyet sistemi L (m) 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 1,00 MOOVI 50 B A 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 3,90 3,00 Kuruluma izin verilmez (kg/m) L (m) 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 MOOVI 30 C 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 (kg/m) MOOVI Light SB Perde L L PCA PCA/RIB BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti 1.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Timur Cad. No: 7 Sincan ANKARA TÜRK YE tel: fax: Ulus ube: tel: fax: stanbul Bölge: tel: fax: D ver.02-16

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Medium voltage products VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka İçindekiler I. Giriş 4 II. Çevreyi koruma programı 4 1. Ambalaj ve nakliye 4 2. Teslim alınırken kontrol

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler

OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler OneGear MV SMC Flex Solid-State (Katı Hal) Motor Kontrol Cihazı (10 15 kv) Bültenler 7760, 7761, 7762 ve 7763 Teknik Veriler Önemli Kullanıcı Bilgileri Katı hal ekipmanları, elektromekanik ekipmanlara

Detaylı

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor

Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Motorlar Enerji Otomasyon Boyalar Su ile soğutulan tip trifaze endüksiyon motorlar W Serisi- Kafesli rotor Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu Belge no: 11381817 Model:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR

Kullanım Kılavuzu First Edition Seventh Printing Part No. 35566TR Kullanım Kılavuzu İlk Basım Yedinci Baskı Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition

VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI. Web Edition VOLVO S60 KULLANICI EL KİTABI Web Edition DEĞERLI VOLVO SAHIBI VOLVO'YU SEÇTIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER! Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry.

Yumuşak yol verici. 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010. Endüstriyel şalt tekniği. Answers for industry. Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu 10/2010 Endüstriyel şalt tekniği Answers for industry. İçindekiler Önemli açıklamalar Giriş 1 SIRIUS Yumuşak yol verici 3RW44 Cihaz kılavuzu Projeksiyon açıklamaları

Detaylı