MOOVI ALPHA BOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOOVI 30-50 - ALPHA BOM"

Transkript

1 D ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU MOOVI ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2 Ostim Organize Sanayi Bölgesi ANKARA Tel: Fax: Fabrika / Factory: Tel: Fax: stanbul ube/ Branch: Tel: Fax:

2 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Bu ürünü satın aldı ınız için size te ekkür ederiz. irketimiz ürünün performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün bir UYARILAR bro ürü ve bir MONTAJ KILAVUZU ile birlikte piyasaya sunulur. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler içerdikleri için bunların her ikisinin de dikkatle okunması gerekmektedir. Bu ürün tanınmı teknik standartlar ve emniyet yönetmeliklerine uyar. Bu ürünün a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uydu unu beyan ederiz: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC ve izleyen de i iklikleri. 1) GENEL ÇERÇEVE Özel alanları, otoparkları ve geçi yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçi açıklıkları için mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene i bariyer kolunun do ru durma konumuna gelmesini sa lar. Yo un kullanma durumunda bir termik sensör so utma fanını devreye sokar. Elle manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene i ki iye özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir. Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek ekilde piyasaya sunulur. Fakat gerekti inde açılma yönü basit i lemler sayesinde tersine çevrilebilir. stek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha kolay yapılmasını sa lar. Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa lar. 3) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebilece i ve bu nedenle görünürde olmadı ı için emniyet düzeneklerinin tümünün kusursuz bir ekilde çalı ıp çalı madı ını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet düzeneklerinde her hangi bir arıza olması durumunda derhal hareket geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Mekanizmanın çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye uzakla tırmanız önerilir. 4) ÇÖPLER N HURDAYA ATILMASI Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma söz konusu ise mekanizma her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmez. Tekrar dönü üm yapılacak malzemelerin türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, alüminyum, plastik, vb.) ayrılmaları gerekir. D811386_02 UYARI! Bariyer sadece geçen ta ıtlarla kullanılmalıdır. Yayalar mekanizmanın çalı ma sahasında yürümemelidir. Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır. 2) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 1) Acil durumda serbest bırakma düzene i bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine imkân sa lar. Ki iye özel anahtarın bariyer kolunun altına yerle tirilmi olan kilide sokulması ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevrilmesi sayesinde düzenek kasanın dı ından harekete geçirilebilir. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir mekanizmanın serbest bırakılması gerekti i zaman dengeleme yayının sıkı tırılmamı olmasını (kolun açılma konumunda olmasını) sa layın. Fig. 1 Manuel Otomatik D ver.02-2

3 MONTAJ KILAVUZU TÜRKÇE Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün bir Uyarılar föyü ve bir Montaj Kılavuzu ile birlikte piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır. Bu ürün tanınmı teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine uymaktadır. A a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uygun oldu unu beyan ederiz: 89/336/EEC, 73/23/EEC ve 98/37/EEC (ve bunların daha sonraki de i iklikleri). 1) GENEL ÇERÇEVE Özel alanları, otoparkları ve geçi yerlerini sınırlamaya uygun derli toplu elektromekanik bariyerdir. 3 ile 5 metre arasındaki geçi açıklıkları için mevcuttur. Ayarlanabilen elektromekanik sınırlama düzene i bariyer kolunun do ru durma konumuna gelmesini sa lar. Yo un kullanma durumunda bir termik sensör so utma fanını devreye sokar. Elle manevra yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene i ki iye özel bir kilitli anahtarla kontrol edilir. Mekanizma daima sol tarafa monte edilecek ekilde piyasaya sunulur. Fakat gerekti inde açılma yönü basit i lemler sayesinde tersine çevrilebilir. stek üzerine verilen CBO model taban montaj elemanı montajın daha kolay yapılmasını sa lar. Uygun tutturma elemanları aksesuarların her hangi bir delik delmeye gerek kalmaksızın kolaylıkla takılmasını sa lar. 2) GENEL EMN YET UYARI! Bu ürünün yanlı montajı veya uygunsuz kullanımı insanlara, evcil hayvanlara veya e yalara zarar verebilir. Bu ürünle birlikte verilen Uyarılar bro ürü ve Montaj El Kitabı emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi i için dikkatle okunmalıdır. Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon veya polistren torbaları çocukların eri emeyece i yerlerde bulundurun. Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik bro ürle birlikte saklayın. Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi i ekilde kullanılmak üzere tasarımlandırılmı ve üretilmi tir. Bu dokümanda belirtilmeyen herhangi ba ka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ürünün yanlı kullanımından veya beklenen ve elinizdeki dokümanda belirtilenden farklı bir ekilde kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin. Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve bunları izleyen de i iklikler). Avrupa Birli i nin dı ındaki tüm ülkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır. Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) in a ederken ola an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan arızaların sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana gelebilecek her hangi bir ekil de i ikli inden dolayı firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Montaj a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmeliklerinin belirledi i hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve izleyen de i iklikler). Sistemde her hangi bir i yapmadan önce elektrik beslemesini kesin. Aynı zamanda e er varsa tampon aküleri de sökün. Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3.5 mm ye e it veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik otomatik alter takın. Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper e ik de eri olan bir kaçak akım rölesi takılı olup olmadı ını kontrol edin. Topraklamanın do ru yapılıp yapılmadı ını kontrol edin: Topraklama ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) tüm metal parçalarını ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattına ba layın. Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarını (fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın. Kolayca görülebilecek bir yere en az bir adet ı ıklı uyarı cihazı (fla ör) koyun ve sistemin üzerine bir Uyarı i areti takın. Ba ka üreticilerinin komponentleri kullanıldı ı zaman otomasyonun emniyeti ve do ru çalı ması açısından firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Bakım ve onarım i lemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın. Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon komponentlerini de i tirmeyin. Ürün kullanıcısına sa lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda manuel olarak açma i lemlerini ö retin. Otomatik kapının çalı tı ı sahada yeti kinlerin ve çocukların bulunmasına izin vermeyin. Radarlı kapının istenmeden çalı masını önlemek amacıyla uzaktan kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını çocukların eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin. Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir i veya tamirat yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça ırmalıdır. Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir eye izin verilmez. 3) TEKN K ÖZELL KLER MOOVI Güç beslemesi : 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*) Çekilen güç : 300 W Motor : 1400 devir/dakika, 4 kutuplu Kondansatör : 8 μf 450 V (230 V): 32 μf 250V (110 V) Çekilen akım : 0.8 A : 1.6 A Yalıtım sınıfı : F Havalandırma fanının devreye girme sıcaklı ı: 110 C (sargı sıcaklı ı) Termik sigortanın atma sıcaklı ı: 130 C (kendi kendine kurulan) Redüktör di lisinin ya lama türü : Daimi gres Maksimum tork : MOOVI N m : MOOVI N m Açma süresi : MOOVI-30 4 saniye : MOOVI-50 8 saniye (Alüminyum) bariyer kolunun uzunlu u : MOOVI-30 max. 3 m MOOVI-50 max. 5 m Darbe tepkisi (kenar emniyet sistemi) : Dur veya dur ve ters dön Limit sviçler : Elektrikli, motor bünyesinde ve ayarlanabilir Manuel manevra : Anahtarla hızla serbest bırakma 24 saatteki manevra sayısı : 1200 (MOOVI-30) : 600 (MOOVI-50) Çalı ma sıcaklı ı : - 10 C / + 55 C Koruma sınıfı : IP 24 Mekanizmanın a ırlı ı (bariyer kolu olmadan) : 356 N ( ~35.6 kg) Boyutlar : Figür 1 e bakın. ALPHA-BOM KONTROL PANEL Güç beslemesi : 230 V AC ± % 10, 50 Hz (*) Yüksüzken çekti i akım : 100 ma Aksesuar elektrik beslemesi : 24 V AC maksimum 200 ma Çekilen maksimum motor gücü : 500 W Limit sviç : Elektrikli sviç Çalı ma süresi : 10 sn olarak ayarlanmı tır. Çalı ma sıcaklı ı : - 10 C / + 55 C (*) stek üzerine özel voltajlarda çalı an modeller mevcuttur 4) OPS YONEL AKSESUARLAR (Figür 17) - CBO. Taban montaj elemanı - MOOVI PRM. Kesilmeyi önleme kiti - MOOVI 130. Cellula 130 fotoseli için ayak - FAF. Bariyer kolu oturma çatalı - MOOVI GA. MOOVI 50 için hareketli çatal - MOOVI GAMA. MOOVI 30 için hareketli darbe emici çatal - SB. Bariyer koluna hazır monte edilmi durumda etek - Kenar emniyet sistemi BIR - MOOVI LIGHT. 3 ile 4.5 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti - MOOVI LIGHT 1. 5 ile 6 metre arasındaki kollar için aydınlatma kiti - MOOVI PCA. MOOVI bariyer için kol üst ve alt profil muhafazası Aksesuarların montajı ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunların kendi montaj kılavuzlarına bakın. 5) TABAN MONTAJ ELEMANI (Figür 2) - Topra ın özelliklerine uygun bir temel çukuru açın. - Elektrik kablolarının içinden geçmesi için birçok kablo kanalı bırakın. - CBO model taban montaj elemanı ile birlikte verilen vidaları di leri yukarıya bakacak ekilde 4 adet tespit deli ine sokun. 4 vidanın kafasını tabana kaynaklayın ve kaynak yapılan yerlerin üzerine pas önleyici ilâç sürün. Taban elemanını yerden 20 mm çıkıntı yapacak ekilde konumlandırın (Figür 2). - Bir su terazisi ile taban elemanının konumunu her iki yönde kontrol ederek çukura beton doldurun ve betonun sertle mesini bekleyin. 6) MEKAN ZMANIN TAKILMASI UYARI! Bariyer sadece geçen ta ıtlarla kullanılmalıdır. Yayalar mekanizmanın çalı ma sahasında yürümemelidir. Yayalar için uygun bir yürüme yolu olmalıdır. Yaya yolu Figür 10 da görüldü ü gibi uyarı i aretleriyle uygun bir eklide gösterilmelidir. UYARI! Kapıyı açmadan önce yayın gerginli ini mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Kasanın kapısı gayrimenkul tarafına D ver.02-3

4 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU bakmalıdır. Yaya yolunun ortasında ayakta duruldu u zaman kasa bariyerin solunda ise bariyer sola do ru açılır, ve kasa sa da ise bariyer sa a do ru açılır. Bariyer, piyasaya mekanizması (kapı tarafından bakıldı ında) ya sola ya da sa a takılmı olarak sunulur. Motor daima sol tarafa takılmak üzere piyasaya arz edilir. 6.1) Sol tarafa takmak - Mekanizmayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunlarla (Figür 4, poz 1) sabitleyin. Kasanın kapa ı gayrimenkulun içerisine do ru bakmalıdır. - Mekanizmanın üst yüzeyi ya mur suyunun orada göllenmesini önlemek amacıyla az bir miktar meyillidir. O nedenle su terazisi ile do ru konumlanmayı kontrol ederken teraziyi kasanın yan yüzeyine dayayın (Figür 2). - Opsiyonel olan MOOVI PRM el sıkı ma emniyet kitinin takılması, bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha kolay olur. MOOVI PRM kitinin do ru takılması için Figür 18 e ve paragraf 6.4 e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam edin. - Bariyer kolunu Figür 3, poz 7 de görüldü ü üzere açılma pozisyonunda (dikey olarak) geçirin. Mekanizmanın balanslanması nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda (balans yayı uzatılmı ) fabrikada kalibre edilmi tir. - Kapak kapama elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür 3 de görüldü ü gibi geçirin. - Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve pulları kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma kapa ını (Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa ı (Figür 3, poz 9) Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak koruma kapa ını kapatın (Figür 3, poz 10). UYARI! Bariyer kolu çift kanallı tarafı a a ıya bakacak ekilde konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11). - Bariyer kolunu ilgili paragraf 7 de anlatıldı ı üzere balanslayın. 6.2) Sa tarafa takmak Bazı iç elemanların Figür 4 ve a a ıdaki i lemlere göre hareket ettirilmesi gerekmektedir: A) Kasayı taban montaj elemanına tutturun ve M12 somunları kullanarak yerine sabitleyin. B) Balanslama yayı mutlaka açılma pozisyonunda olmalıdır (uzatılmı yay Figür 5). C) Yayı kasanın altına sabitleyen vida (Figür 4/poz 3) çıkartılabilecek olana kadar yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) tamamen gev etin. D) Bariyer kolu kilitleme braketini (Figür 4/poz 4) çıkartın ve levye (Figür 4/poz 6) döndürülebilecek duruma gelinceye kadar vidayı (Figür 4/poz 5) bir 19 lokma anahtarı ile gev etin. E) Levyeyi (Figür 4/poz 6) 180 döndürün ve do ru pozisyonda tutturun. F) Levyeyi (Figür 4/poz 6) hareket ettirmeyen ba lantı çubu unu (Figür 4/poz 5) 80 N m ye ayarlanmı olan bir tork anahtarıyla sıkın. G) Serbest bırakma anahtarını (Figür 6) manuel çalı tırma pozisyonuna getirin ve bariyeri sa tarafta açma konumuna getirmek üzere levyeyi (Figür 4/poz 6) elle 90 a a ıya çevirin. H) Vida ve fiberli somun sayesinde yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) yerine kilitleyin (Figür 4/poz Dx). I) Yay uzatıcısını (Figür 4/poz 2) yay gerilinceye kadar ayarlayı n. L) Bariyer kolunu mekanizmaya açma pozisyonunda tutan U-cıvatayı (Figür 4/poz 4) yeniden takın ve kısmen tutturun. M) Opsiyonel olan MOOVI PRM kesilmeye kar ı koruma kitinin takılması, bariyer kolunu motora takmadan önce yapılırsa daha kolay olur. MOOVI PRM kitinin do ru takılması için Figür 18 e ve paragraf 6.4 e bakın, daha sonra bariyer kolunu takmaya devam edin.bariyer kolunu Figür 3, poz 7 de görüldü ü üzere açılma pozisyonunda (dikey olarak) geçirin. Mekanizmanın balanslanması nominal bariyer kolunun açılma pozisyonunda (balans yayı uzatılmı ) fabrikada kalibre edilmi tir. Kapak kapama elemanını (Figür 3, poz 10) bariyer koluna Figür 3 de görüldü ü gibi geçirin. Braketi (Figür 3, poz 4) ve standart olarak verilen vidaları ve pulları kullanarak bariyer kolunu tespit edin, daha sonra koruma kapa ını (Figür 3, poz 8) ve en sonunda vidalı kapa ı (Figür 3, poz 9) Kapama elemanını bariyer kolunun üzerinden kaydırarak koruma kapa ını kapatın (Figür 3, poz 10). UYARI! Bariyer kolu çift kanallı tarafı a a ıya bakacak ekilde konumlandırılmalıdır (Figür 3, poz 11). N) Paragraf 7 de anlatıldı ı üzere bariyer kolunun balanslamasını yapın. O) Limit sviç ba lantılarını ve kontrol biriminin (Figür 15-16) içindeki motor tahrik ba lantılarını mevcut kontrol birimiyle ilgili talimatlara uyarak tersine çevirin. Figür 8 tersine çevrilecek ba lantıları gösteren bir diyagramı vurgulamaktadır. 6.3) MOOVI PRM kesilmeye kar ı koruma kitinin takılması (Figür 18) 1) Bariyer kolu dönme braketinin üzerine konumlandırılan koruyucu kapa ı C çıkartın. 2) ki adet P aks pimini L el sıkı ma emniyet plakası ile tek bir gövde olacak ekilde birle tirin. 3) M6x16 vidayı kasadaki merkezi di li deli e takarak plakayı kasaya tutturun. 4) M6x10 dönme kilitlemesi vidasını kasanın kenarındaki di açılmı deli e takın. 5) El sıkı ma emniyet plakası bariyer kolunun açıklı ına göre konumlandırılmalıdır; geriye kalan delikten ise kilitleme vidası geçecektir. 6) ki adet üst deli i do ru ebada kesilmi C kapa ını kullanarak koruma altına almanız tavsiye edilir. 7) Kapa ın daha sonraki takılması sırasında plaka kapa ın üzerinde mevcut iki adet kılavuz tırna ının D arasına sokulmalıdır. Takma i lemini bitirdikten sonra el sıkı ma emniyet plakasının do ru çalı ıp çalı madı ını kontrol edin. Bariyer kaldırıldı ı zaman Figür 18, poz 8 de gösterilen pozisyonda olmalıdır; bariyer kapatılıyorken plaka Figür 18, poz 9 da gösterilen pozisyona ula ıncaya kadar bariyer kolunun hareketini izlemelidir. 6.4) LAMPO/LAMPO-PA fla örünün takılması (Figür 19) Fla örün takılması MOOVI bariyerin iki adet üst ba lantı parçasından bir tanesini kullanmak suretiyle yapılır. SLM2 tespit braketini kullanmaktan kaçınılmaz. Ayrıca fla örü bariyerin açılma yönüne ters olan bariyer kenarına takmak tavsiye edilir. Figür 19 a bakarak a a ıdaki i lemleri yapın: 1) Bariyere takılmı olan C koruma kapa ını çıkartın. 2) D kapa ını SLM2 braketinden çıkartın. 3) Ba lantı kablolarını fla öre kadar dö edikten sonra ürünle birlikte verilen uyun vidalarla SLM2 braketini bariyere tutturun. 4) E mesafe sacı sadece PA serisi fla örler için gereklidir (alıcı antenine uygundur). Anteni olmayan fla örler için taban do rudan SLM2 braketine tutturulmalıdır. 5) D kapa ını yeniden takın. 6) LAMPO/LAMPO-PA montaj kılavuzunda belirtildi i ekilde montajı ve kablo tesisatını tamamlayın. 6.5) Fotoselin montajı (Figür 20) Fotosel MOOVI bariyere a a ıdaki ekilde monte edilebilir: 1- CELLULA 130 fotoseli do rudan bariyerin kenarına monte ederek (Figür 20 A ) 2- MOOVI 130 fotosel aya ını öndeki ba lantı parçalarına takarak (Figür 20 B ) A) Cellula 130 un montajı 1) Bariyerin üzerine geçirilmi olan koruma kapa ını çıkartın. 2) Fotosel ba lantısı için gerekli olan kablo tesisatını dö eyin. 3) Fotoseli Figür 20 A da görüldü ü gibi uygun vidalar sayesinde takın. Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın. B) MOOVI 130 fotosel aya ının montajı 1) Bariyerin üzerine geçirilmi olan koruma kapa ını çıkartın. 2) Fotosel ba lantısı için gerekli olan kablo tesisatını dö eyin. 3) F aya ını ve G koruma çerçevesini Figür 20 B de görüldü ü gibi monte edin.ayak, bariyerin içerisinden ürünle birlikte verilen 3 vida sayesinde tutturulur. 4) Fotoseli aya a Cellula 130 montaj kılavuzunda gösterildi i gibi takın. Daha fazla bilgi için Cellula 130 montaj kılavuzuna bakın. 6.6) MOOVI aksesuarları: bariyer kolu uzunlu unun sınırları ve balanslama (Figür 21) MOOVI serisine dahil tüm bariyerler, bariyer kolunun balanslanması için cihazın üstünde 3 adet sabitleme noktası olan bir kancalama braketi ile donatılmı lardır (Figür 21 poz A daki A-B-C noktaları). Bariyer kolunun do ru balanslanması için ideal sabitleme noktası bariyerin tipine ve bariyer kolunun uzunlu una ve takılmı olan aksesuarlara göre seçilmelidir. Figür 21 deki tablo 1 her bir aksesuarın kg/mt cinsinden birim a ırlı ını vermektedir. MOOVI GA/GAMA hareketli çatalı kullanıldı ı zaman a a ıdaki formülü kullanarak keyfi a ırlı ı hesaplamak gerekir: Kg/mt = 1.2 / L Formüldeki L bariyer kolunun uzunlu unu göstermektedir. D ver.02-4

5 MONTAJ KILAVUZU TÜRKÇE Ondan sonra a a ıdaki i lemleri yapın: 1) Takılmı olan aksesuarların (bariyer kolu da dahil olmak üzere) toplam metre tul ba ına a ırlıklarını toplayın. 2) MOOVI modelini göz önünde bulundurarak bariyer kolunun uzunlu u ile aksesuarların toplam a ırlı ının arasındaki kesi me noktasını bulun. 3) Bu ekilde bulunan nokta do ru kancalama noktasını (A-B-C) gösterir. Örnek: 4.0 m bariyer kolu + RIB + GAMA + 1PCA takılı olan MOOVI 50. ( (1.2 / 4.0) ) = de eri ile 4.0 metreye e it bariyer kolunun kesi me noktası MOOVI 50 grafi inin A bölgesi içerisinde kalır. O nedenle A kancalama noktası bariyer kolunun do ru balanslanması için uygun olacaktır. Yayı paragraf 7 de anlatıldı ı üzere kalibre edin. UYARI! : A ve B ile i aretlenmi olan sabitleme noktaları sadece MOOVI 50 ile kullanılabilir. C ile gösterilen sabitleme noktası sadece MOOVI 30MM ile kullanılabilir. E er bulunan nokta taranmı alanın içinde kalıyorsa montajın mümkün olmadı ı anlamına gelir ve bariyer kolunu kısaltmak veya aksesuar sayısını azaltmak gerekir. E er hiç aksesuar kullanılmamı sa sabitleme noktasını bulmak için sadece PA bariyer kolunun a ırlı ını kullanın. 7) BAR YER KOLUNUN BALANSLANMASI (Figür 9) - Acil durumda serbest bırakma düzene ini devreye sokun (Figür 14). - Bariyer kolunu yakla ık 45 dereceye konumlandırın (Figür 9). Bariyer kolu hareketsiz durmalıdır. - E er bariyer kolu açılma e ilimi gösterirse T ba lantı kolunu çalı tırarak yayın yükünü giderin. - E er bariyer kolu kapanma e ilimi gösterirse T ba lantı kolunu çalı tırarak yayı yükleyin. - Her iki durumda da bariyer kolu yakla ık 45 derecede hareketsiz olarak kalana kadar yayı yükleyin veya yükünü giderin. - Serbest bırakma anahtarını ters yöne çevirerek motorla çalı ma düzenine geri dönün (Figür 14). UYARI! Kapanma i lemi sırasında balanslama yayı asla tam sıkı tırılmamalıdır. Figür 9 sıkı tırılmı yayın minimum de erinin bariyer kolunun açılma konumunda (bariyer kolu dikey durumdayken) ölçüldü ü konumu gösterir. 8) ELEKTR K TES SATININ DÖ ENMES UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmi olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa layın. Elektrik tesisatını (Figür 10) HD384 e ve di er ulusal standartlara uyumlu yürürlükteki CEI64-8, IEC364 elektrik tesisatı yönetmeliklerine uyarak dö eyin. ehir elektrik ebekesi besleme ba lantılarını aksesuar ba lantılarından (fotoseller, kenar emniyet sistemleri, kumanda cihazları, vb.) oldukça uza ında yapın. Uyarı! ehir elektrik ebekesine ba larken kesit alanı en az 3x1.5 mm² olan ve daha önce sözü edilen yönetmeliklere uyan çok kutuplu kablo kullanın (örne in e er kablo korunmazsa en az H07 RN-F ye e it olmalıdır, oysa korundu u zaman 3x1.5 mm² kesitli en az H07 VV-F e e it olmalıdır). Kontrol ve emniyet cihazlarını daha önce adı geçen tesisat standartlarına uygun olarak ba layın. Figür 10 ba lantı sayılarını ve 100 m uzunluktaki bir elektrik besleme kablosu için kablo kesitlerini göstermektedir; daha büyük uzunluklar için gerçek mekanizma yükü için kablo kesidini hesaplayın. Aksesuar ba lantıları 50 metre uzunlukları geçti i veya kritik rahatsızlık verici bölgelerden geçti i zaman kontrol ve emniyet cihazlarını uygun röleler vasıtasıyla sistemden ayırmanız tavsiye edilir. Mekanizmanın ana komponentleri unlardır (Figür 10): I) En az 3 mm kontak açıklık mesafesi olan tip onayı almı yeterli kapasitede a ırı yüklenmelere ve kısa devrelere kar ı korunmalı, mekanizmayı ana ebekeden kesmeye uygun çok kutuplu devre kesici. E er halihazırda takılmamı sa mekanizma sisteminden hemen önce tip onayı almı 0.03 Amper e ik de erli bir kaçak akım rölesi takın. QR) Kontrol paneli ve içinde barındırdı ı alıcı S) Anahtarlı seçici AL) Frekansı ayarlanmı antenli fla ör M) Motor mekanizması F) Oturma çatalı CS) Elektrikli kenar emniyet sistemi CC) Kenar emniyet sistemi kumandası Ft, Fr) Fotosel çifti CF) Fotosel aya ı T) kanallı verici 9) KLEMENS BA LANTILARI UYARI : Kapıyı açmadan önce yayın mutlaka yükünün giderilmi olmasını ( bariyer kolunun 43 derecede olmasını) sa layın. Önce uygun elektrik kablolarını kablo kanallarından geçirin ve muhtelif mekanizma komponentlerini seçilen noktalara tutturun, daha sonra kontrol kartı montaj kılavuzunda bulunan talimatlara ve emalara uyarak onları ba layın. Faz, nötr ve (zorunlu olan) toprak hattı ba lantılarını yapın. Sarı/ye il izolasyon kılıflı koruyucu toprak kablosu toprak ba lantısı sembolü ile gösterilen uygun klemenslere ba lanmalıdır. Yeterli koruma olmadan mekanizma sistemini çalı tırmaktan kaçınmak mutlak surette gereklidir. Bu, insanların ve ürünün emniyetini tehlikeye sokabilir. Mekanizma hiçbir surette ba lantılarının tümü yapılmadan ve emniyet cihazlarının tümünün randımanı kontrol edilmeden çalı tırılmamalıdır. Alçak gerilim ba lantılarını elektrik beslemesi ba lantılarının oldukça uza ında tutun. JP2 1-2 Elektrik beslemesi 230 V AC ± % 10, 50 Hz (1 no.lu klemense nötr kablosu) M motor ba lantısı (4 no.lu klemens ortak uç, 3-5 no.lu klemensler motor ve kondansatör çalı ması için) 1-4 Fla ör ba lantısı 230 V JP1 7-8 Aç-kapa butonu ve anahtarlı seçicisi (N.O.) 7-9 Stop butonu (N.O.). E er kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli olarak bırakın Fotosel veya pnömatik kenar emniyet sistemi giri i (N.C.). E er kullanılmıyorsa jumper ile kısa devreli olarak bırakın Açma limit svici (N.C.) 7-12 Kapama limit svici (N.C.) Fotoseller ve ilâve cihazlar için 24 V AC elektrik beslemesi Çift-kanallı alıcı kartının ikinci radyo kanalı çıkı ı (N.O.) Radyo alıcı kartı anten giri i (18 blendaj 17 canlı uç) CON1 Radyo alıcı kartı soketi, 1-2 kanallar 9.1) LED (Figür 16) MIZAR-BOM kontrol kartı fonksiyonların tümünü kontrol eden bir seri arıza te his eden LED lerle donatılmı tır. LED lerin görevleri unlardır: (LD1 yanıyor LD 2 sönük) Bariyer açılıyor (LD1 sönük LD2 sönük) Bariyer durmu (LD1 yanıyor LD2 yanıyor) Bariyer kapanıyor LD3 Start bir start komutu verildi i zaman yanar LD4 Kapanma limit svici kapanma limit svici çalı ınca söner LD5 Açılma limit svici açma limit svici çalı ınca söner LD6 Fotosel fotoseller aynı hizada olmadıkları veya önüne engel geldi i zaman söner LD7 Stop - bir stop komutu verildi i zaman söner 9.2) ÇALI MA MANTI I 4-kademeli çalı ma mantı ı (Dip-Fix IBL ON) Bir start komutundan sonra a a ıdaki hareketler meydana gelir: Kapalı bariyer açılır Açılmakta durur ve TCA yı çalı tırır (Dip-Fix TCA açık) açık bariyer kapanır kapanmakta.durur (durur ve TCA yı çalı tırmaz) durduktan sonra..açılır Dip-Fix IBL açık durumunda açılma esnasında verilen her hangi bir komutun etkisi yoktur 9.3) DIP-FIX SEÇ M (Figür 16) TCA Otomatik kapanma süresi TCA. ON Otomatik kapanma devrede. OFF Otomatik kapanma devre dı ı. IBL ON OFF Palsleri engeller. Açılma sırasında start komutları kabul edilmez. Açılma sırasında start komutları kabul edilir. FCH Fotoseller. ON Fotoseller sadece kapanma sırasında devrededirler. Kapanma sırasında bir nesne fotoseller tarafından algılanırsa kapı yapmakta oldu u hareketi ters yöne çevirir. OFF Fotoseller hem kapanma hem de açılma sırasında devrededirler. Kapanma veya açılma sırasında bir nesne fotoseller tarafından algılanırsa bariyer açılır; nesne ortadan uzakla tırıldı ı zaman bariyer açılır. 9.4) TR MMER AYARLARI (Figür 16) TCA (DIP-Fix TCA Açık) Sona erdi inde bariyerin otomatik olarak kapandı ı otomatik kapanma süresini ayarlamak için kullanılır (0 ile 90 saniye arasında ayarlanabilir). D ver.02-5

6 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU TW Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmı tır. 9.5) AKSESUARLAR SS (Figür 16). Bariyer açık sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece elektrikli limit sviçlerele çalı ır. 10) KONTROL KARTI ÜZER NE ENTEGRE ED LM ALICININ TEKN K ÖZELL KLER Alıcı çıkı kanalları: - 1. çıkı kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu gönderir çıkı kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser. Kullanılabilecek verici versiyonları unlardır: EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler. ANTEN KURULUMU 433 MHz e ayarlanmı bir anten kullanınız. Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız. Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni daha uygun pozisyona ta ıyınız. 11) PROGRAMLAMA Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı ıyla komple kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO programlama cihazı ile yapılabilir. 12) ELLE PROGRAMLAMA leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür. 1) Vericinin T tu unun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW1 dü mesine basın; aksi takdirde verici tu unun ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW2 dü mesine basın. 2) DL1 LED i yanıp söndü ünde verici P1 gizli tu una basın. DL1 LED i sürekli yanık olarak kalacaktır. 3) Vericide hafızaya alınacak olan tu a basın. LED DL1 yeniden yanıp sönmeye ba lar. 4) Ba ka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları tekrarlayın. 5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. ÖNEML NOT: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇTIRANA) YAPI KAN TU ET KET N YAPI TIRINIZ. Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu kodu tayin eder; bu kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. 12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ PTAL ED LMES Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve SW2 dü melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED i yanıp söner). Do ru hafıza iptali DL1 LED inin sürekli yanık kalmasıyla gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. 13) ALICININ AYARLANMASI Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin klonlama ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir. Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak anlamına gelir. Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz. O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek mümkündür; veya alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan kaybolmu vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak mümkündür. Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı, de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı olan her hangi bir vericinin kopyalanması nı mümkün kılar. 14) RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALTMA) (Figür 20) Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço altma için UNIRADIO talimatlarına ve CLONIX programlama kılavuzuna ba vurmak gerekir. 14.1) LER PROGRAMLAMA: B RLE K ALICILAR UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu inceleyin. 15) L M T SV Ç AYARI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmı tır. Elektrikli limit sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada (yakla ık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11). Ayar a a ıdaki ekilde yapılır: - Elle serbest bırakmayı çalı tırın, bariyer kolunu tamamen açık konumuna (tam dikey konuma) getirin. - Bariyer kolunu elle dikey konumdan yakla ık 2 oynatın. - Setsukuru gev etmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12, poz SWO) ayarlayın.bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin. Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam terazisinde oldu unu kontrol edin. - Setsukuru gev etmek ve mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç milimetre önce duracak ekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Motorlu çalı ma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın. - Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Bariyer kolu F oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Gerekiyorsa çalı ma sonu-mesafesini ayarlayan C kamlarının (Figür 13) konumunu ayarlayın. 16) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14) Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine izin verir. Ki iye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevirmek suretiyle kasanın dı ından çalı tırılır. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest bırakılması gerekti inde balanslama yayının sıkı tırılmamı (bariyer kolunun açılma konumunda) olmasını sa layın. 17) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi i ve o nedenle görünürde olmadı ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle çalı tıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Bariyerin çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek tavsiye edilir. 18) KONTROL Otomasyon sistemi motorlu giri kontrolünü elde etmek için kullanılır. Montajın gerektirdi i hususlara ve özelliklere ba lı olarak de i ik kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.) vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın. 19) BAKIM UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım çalı ması yapmadan önce ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin. A a ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir: - Fotosel camları. Sık sık temizleyin. - Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle kar ıla tı ında bariyer kolunu durdurmasını sa lamak üzere periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin. - Redüktörlü motoru da ıtın ve ya lama gresini iki yılda bir de i tirin. - Her hangi bir çalı ma arızası bulundu u ve halledilemedi i takdirde ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu u zaman bariyer kolunun açılma ve kapanma i lemlerini elle yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene ini çalı tırın (paragraf 11 e bakın). 20) HURDAYA ATMA Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmezler. Geri dönü ümü yapılacak malzemelerin olması durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, D ver.02-6

7 TÜRKÇE TW Kullanılmıyor. Fabrika ayarlarında 10 sn olarak ayarlanmı tır. 9.5) AKSESUARLAR SS (Figür 16). Bariyer açık sinyalini lambasıyla veren opsiyonel kart. Sadece elektrikli limit sviçlerele çalı ır. 10) KONTROL KARTI ÜZER NE ENTEGRE ED LM ALICININ TEKN K ÖZELL KLER Alıcı çıkı kanalları: - 1. çıkı kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu gönderir çıkı kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle kontaklarının enerjilenmesini 1 saniye süreyle keser. Kullanılabilecek verici versiyonları unlardır: EElink protokolüne uygun tüm atlamalı kodlu vericiler. ANTEN KURULUMU 433 MHz e ayarlanmı bir anten kullanınız. Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız. Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni daha uygun pozisyona ta ıyınız. 11) PROGRAMLAMA Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı ıyla komple kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO programlama cihazı ile yapılabilir. 12) ELLE PROGRAMLAMA leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel programlama için vericilerin elle yüklenmesine geçilmesi mümkündür. 1) Vericinin T tu unun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW1 dü mesine basın; aksi takdirde verici tu unun ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız kontrol kartındaki SW2 dü mesine basın. 2) DL1 LED i yanıp söndü ünde verici P1 gizli tu una basın. DL1 LED i sürekli yanık olarak kalacaktır. 3) Vericide hafızaya alınacak olan tu a basın. LED DL1 yeniden yanıp sönmeye ba lar. 4) Ba ka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları tekrarlayın. 5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. ÖNEML NOT: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇTIRANA) YAPI KAN TU ET KET N YAPI TIRINIZ. Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu kodu tayin eder; bu kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. 12.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ PTAL ED LMES Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve SW2 dü melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED i yanıp söner). Do ru hafıza iptali DL1 LED inin sürekli yanık kalmasıyla gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED in tamamen sönmesini bekleyin. 13) ALICININ AYARLANMASI Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin klonlama ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir. Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak anlamına gelir. Yerine geçerek örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz. O nedenle oldukça fazla sayıda ek vericiye uzaktan program yüklemek mümkündür; veya alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan kaybolmu vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak mümkündür. Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı, de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı olan her hangi bir vericinin kopyalanması nı mümkün kılar. 14) RADYO VER C S N KLONLAMA ( = ÇO ALTMA) (Figür 20) Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço altma için UNIRADIO talimatlarına ve CLONIX programlama kılavuzuna ba vurmak gerekir. MONTAJ KILAVUZU 14.1) LER PROGRAMLAMA: B RLE K ALICILAR UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu inceleyin. 15) L M T SV Ç AYARI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Bariyer, elektrikli limit sviçler ve strok mesafesi sonu mekanik stop cihazlarıyla donatılmı tır. Elektrikli limit sviçler ile mekanik stop cihazlarının arasında kapanmada ve açılmada (yakla ık 1 derecelik) bir dönme sınırı olmalıdır (Figür 11). Ayar a a ıdaki ekilde yapılır: - Elle serbest bırakmayı çalı tırın, bariyer kolunu tamamen açık konumuna (tam dikey konuma) getirin. - Bariyer kolunu elle dikey konumdan yakla ık 2 oynatın. - Setsukuru gev etmek suretiyle (Figür 13, poz G) açma mikrosvicini mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) açma mikrosvicini (Figür 12, poz SWO) ayarlayın.bariyer kolunu elle tamamen kapalı konumuna oturma çatalının (Figür 11, poz F) üstüne oturuncaya kadar getirin. Bir su terazisi kullanarak (Figür 11, poz L) bariyer kolunun tam terazisinde oldu unu kontrol edin. - Setsukuru gev etmek ve mikrosvicin harekete geçme sesi duyuluncaya kadar (veya kontrol kartındaki ilgili LED sönünceye kadar) kamı (Figür 13, poz C) hareket ettirmek suretiyle kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayı n. - Bariyer kolu oturma çatalına (Figür 11, poz F) çarpmadan birkaç milimetre önce duracak ekilde kapanma mikrosvicini (Figür 12, poz SWC) ayarlayın. - Motorlu çalı ma düzenine geçin ve bariyeri birkaç kere açın kapatın. - Bariyer kolu dikey açık konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Bariyer kolu F oturma çatalının üstünde yatak kapalı konumuna gelmeden önce elektrikli limit svicin bariyer kolunu durdurdu unu kontrol edin. - Gerekiyorsa çalı ma sonu-mesafesini ayarlayan C kamlarının (Figür 13) konumunu ayarlayın. 16) AC L DURUMDA SERBEST BIRAKMA (Figür 14) Acil durumda serbest bırakma bariyer kolunun elle manevra edilebilmesine izin verir. Ki iye özel anahtarı bariyer kolunun altındaki kilide sokmak ve saat ibresinin tersi yönde 180 çevirmek suretiyle kasanın dı ından çalı tırılır. UYARI! Bariyer kolu olmayan bir bariyer mekanizmasının serbest bırakılması gerekti inde balanslama yayının sıkı tırılmamı (bariyer kolunun açılma konumunda) olmasını sa layın. 17) OTOMASYONUN KULLANILMASI Otomasyona uzaktan kumanda edilebildi i ve o nedenle görünürde olmadı ından dolayı emniyet cihazlarının tümünün mükemmel verimle çalı tıklarını sık sık kontrol etmek gereklidir. UYARI! Emniyet cihazlarında bir arıza olması durumunda derhal harekete geçin ve teknik servisten yardım isteyin. Bariyerin çalı ma sahasından çocukları emniyetli bir mesafeye çekmek tavsiye edilir. 18) KONTROL Otomasyon sistemi motorlu giri kontrolünü elde etmek için kullanılır. Montajın gerektirdi i hususlara ve özelliklere ba lı olarak de i ik kontrol tipleri (el ile, uzaktan kumanda, metal kütle detektörü, vb.) vardır. Muhtelif kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın. 19) BAKIM UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). UYARI : Tesisatta her hangi bir bakım çalı ması yapmadan önce ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin. A a ıdaki hususların kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir: - Fotosel camları. Sık sık temizleyin. - Elektrikli kenar emniyet sistemi. Kenar emniyet sisteminin engellerle kar ıla tı ında bariyer kolunu durdurmasını sa lamak üzere periyodik olarak elinizle bastırarak kontrol edin. - Redüktörlü motoru da ıtın ve ya lama gresini iki yılda bir de i tirin. - Her hangi bir çalı ma arızası bulundu u ve halledilemedi i takdirde ehir elektrik ebekesi beslemesini kesin ve teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin. Otomasyon bozuldu u zaman bariyer kolunun açılma ve kapanma i lemlerini elle yapmak için acil durumda serbest bırakma düzene ini çalı tırın (paragraf 11 e bakın). 20) HURDAYA ATMA Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya atma durumunda otomasyon cihazları her hangi bir özel risk veya tehlike arz etmezler. Geri dönü ümü yapılacak malzemelerin olması durumunda buların türlerine göre (elektrik malzemesi, bakır, D ver.02-7

8 TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU alüminyum, plastik, vb.) tasnif edilmeleri gerekmektedir. 21) DA ITILMASI UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). Otomasyon sistemi ba ka bir i yerinde toplanmak üzere da ıtıldı ı zaman A a ıdaki i lemleri yapın: - Elektrik beslemesini kesin ve tüm elektrik tesisatını sökün. - Mekanizmayı taban montaj elemanından çıkartın. - Montajdaki tüm komponentleri da ıtın. - Bazı komponentlerin çıkartılamaması veya hasar görmü olması durumunda bunların de i tirilmeleri gerekmektedir. 22) ARIZA: NEDENLER VE G DERME ÇARELER 22.1) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönmüyor. UYARI : Bariyeri açmadan önce yayın yükünü mutlaka giderin (bariyer kolu 43 derecede). 1) Fotosellerin temiz veya devrede olmadı ını veya aynı hizada olduklarını kontrol edin. Duruma göre hareket edin. Elektrikli kenar emniyet sistemini kontrol edin. 2) Motor hararet yapmı sa termik alteri atmı olabilir. Termi in so umasını bekleyin. 3) Mekanizma motorunun ve kondansatörün ba lantılarının do ru olup olmadı ını kontrol edin. 4) Do ru elektronik cihazın teslim edilmi oldu unu kontrol edin. Sigortaların atık olmadıklarını kontrol edin. 5) Kontrol kartındaki arıza bulma LEDleri sayesinde fonksiyonların do ru olduklarını kontrol edin (ilgili talimatlar bakın). Arızalar varsa bunların sebeplerini te his edin. E er LEDler ısrarla start komutu alınmı oldu unu gösteriyorlarsa hiçbir radyo kumandasının, start butonunun veya di er kumanda cihazlarının start konta ını harekete geçirmedi ini (konta ın kapanmadı ını) kontrol edin. 6) kontrol kartı çalı mazsa de i tirilmesi gerekir. 7) Kam tutucusu çubuklarının (Figür 13) hareketini kontrol edin; e er hareket sarsıntılıysa çubukların ya lanması gerekir. 22.2) Bariyer kolu açılmıyor. Motor dönüyor fakat hiç hareket yok. 1) Elle serbest bırakma düzene i devrede bırakılmı. Motorlu çalı ma rejimine dönün. 2) E er serbest bırakma düzene i motorlu çalı ma konumunda ise redüktörlü motorun sa lam olup olmadı ını kontrol edin. UYARILAR Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu u takdirde kontrol kartının do ru çalı ması garanti edilir. Montaj standartlarına ve elinizdeki kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan her hangi bir hasardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba layıcı de ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de i iklik yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyile tirilmesi için uygun gördü ü her hangi bir de i ikli i her hangi bir zamanda ve elinizdeki yayını güncelle tirme taahhüdüne girmeksizin yapma hakkını saklı tutar. D ver.02-8

9 Fig. 1 Fig mm 22 cm 100 cm 70mm 80 cm m Moovi-30 5m Moovi cm Fig D ver.02-9

10 Fig. 4 Fig SX DX 1 80Nm Fig. 6 Fig Manuel Otomatik D ver.02-10

11 Fig. 8 Fig. 9 M A B SX 45 Siyah Mavi Kahverengi Siyah Kahverengi Kýrmýzý M A B 223mm DX Siyah Mavi Kahverengi Siyah Kahverengi Kýrmýzý Fig. 10 S CC Fr Ft F CS A 4x1mm 2 R Q CF AL 3 x 1mm 2 M 2 x 1mm 2 I T RG58 2 x 1mm 2 3x1,5mm 2 D ver.02-11

12 Fig. 11 Fig SX L F SWA SWB SWC SWO DX SWO 1 SWC Fig. 13 Fig. 14 C 2 G Manuel Otomatik D ver.02-12

13 L N Beyaz Siyah ALPHA - BOM A C D M1 M1 N L MOOVI LINE N L B Fig. 15 M1 ALPHA - BOM GND siyah mavi kahverengi Kýrmýzý MOOVILINE N L N L A B C D Kahverengi Siyah SW (B) SW (A) M1 1 2 M1 3 MOOVI GND Fig. 16 Ortak Aç- Kapa Stop Fot. Aç. Sw Kap. Sw Yaya geçi i giri i ba lant s D ver.02-13

14 Fig. 17 PRM CBO MOOVI PCA MOOVI130 MOOVI LIGHT MOOVI GA MOOVI GAMA Fig. 18 C L P 1 2 P SX DX D D D ver.02-14

15 Fig. 19 Fig. 20 D ver.02-15

16 Fig. 21 TABLO 1 A Aksesuar PA* SB RIB** 1PCA 2PCA MOOVI Light + 1PCA PA* Aksesuar hariç kol aðýrlýðý Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Kg/m Aðýrlýðý 1,028 1,250 0,510 0,160 0,320 0,230 A B C RIB* Kenar emniyet sistemi L (m) 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 1,00 MOOVI 50 B A 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 3,90 3,00 Kuruluma izin verilmez (kg/m) L (m) 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 MOOVI 30 C 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 (kg/m) MOOVI Light SB Perde L L PCA PCA/RIB BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti 1.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Timur Cad. No: 7 Sincan ANKARA TÜRK YE tel: fax: Ulus ube: tel: fax: stanbul Bölge: tel: fax: D ver.02-16

ALPHA MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU. D811430 00015 - ver.01 KONTROL ÜN TES BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ:

ALPHA MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU. D811430 00015 - ver.01 KONTROL ÜN TES BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D1130 00015 - ver.01 TR KONTROL ÜN TES 020 2063 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2 Ostim Organize Sanayi

Detaylı

IGEA LB-BT MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR KATLANIR TIP KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811384 00015 - ver.01

IGEA LB-BT MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR KATLANIR TIP KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811384 00015 - ver.01 D811384 00015 - ver.01 TR KATLANIR TIP KANATLI KAPI OTOMASYONU IGEA LB-BT MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2

Detaylı

ALPHA MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU KONTROL ÜN TES BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ:

ALPHA MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU KONTROL ÜN TES BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D1130 ver. 01 05-0-0 TR KONTROL ÜN TES 020 2063 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti 1.Organize Sanayi Bölgesi Büyük Timur Cad. No: Sincan

Detaylı

TIR 60-120 MONTAJ KILAVUZU TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811162 00015 - ver.04

TIR 60-120 MONTAJ KILAVUZU TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811162 00015 - ver.04 D811162 00015 - ver.04 TEK PARÇA YADA SEKS YONEL T P GARAJ KAPISI OTOMASYONU MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2 Ostim

Detaylı

ELI-250 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTROMEKAN K YERALTI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811232 00015 - ver.

ELI-250 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTROMEKAN K YERALTI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811232 00015 - ver. D811232 00015 - ver.06 TR ELEKTROMEKAN K YERALTI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 027908 114396 ELI-250 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

PHOBOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTROMEKAN K T P KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811317 00015 - ver.03

PHOBOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTROMEKAN K T P KANATLI KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811317 00015 - ver.03 D811317 00015 - ver.03 TR ELEKTROMEKAN K T P KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 07908 184351 PHOBOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office:

Detaylı

IGEA MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811296 00015 - ver.05

IGEA MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811296 00015 - ver.05 811296 00015 - ver.05 TR MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 027908 171993 IGEA MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi

Detaylı

D811509_02 04/06/07 ALCOR N

D811509_02 04/06/07 ALCOR N 1 2 3 4 5 6 7 8 D811509_02 04/06/07 TR 8 027908 2 9 7 0 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - D811509_02 D811509_02 TÜRKÇE Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Firmamız ürünün performansından ziyadesiyle

Detaylı

DEIMOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811299 00015 - ver.05

DEIMOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811299 00015 - ver.05 D811299 00015 - ver.05 TR YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU 8 027908 174536 DEIMOS MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi

Detaylı

MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU

MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU D811007 00015 - ver.04 TR MAFSALLI T P KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 027908 111272 E5 KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

ORO KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ KILAVUZU

ORO KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ KILAVUZU ORO ORO E D81147 00015 - ver.0 ORO KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:6/ Ostim Organize Sanayi

Detaylı

DEIMOS-DEIMOS 700 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ:

DEIMOS-DEIMOS 700 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU TR YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D8457 ver. 0 03--04 TR YANA KAYAR KAPI OTOMASYONU DEIMOS-DEIMOS 700 MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.organize Sanayi Bölgesi Büyük Timur

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKSEL BAĞLANTI Bağlantılar Giriş Voltaj kablosu Fotosel Kablousu Buton Kablosu Kablo Tipi 3x 1,5 mm² 2x 0,5 mm² 4x 0,25 mm² Maksimum Kablo Boyutu 30 m Daha uzun mesafe

Detaylı

VIRGO KANATLI KAPI OTOMASYONU KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811415 00015 - ver.03

VIRGO KANATLI KAPI OTOMASYONU KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811415 00015 - ver.03 D811415 00015 - ver.03 TR KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 027908 228680 VIRGO KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50130543 LS5I/9D-P1 Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12-EX Işık perdesi verici Ürün no.: 50126350 CML720i-T10-460.A-M12-EX Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811310 00015 - ver.03

BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: D811310 00015 - ver.03 D811310 00015 - ver.03 BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:62/2 Ostim Organize Sanayi Bölgesi 06370 ANKARA Tel: +90 312 386 03 03 Fax: +90

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

VIRGO KANATLI KAPI OTOMASYONU KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

VIRGO KANATLI KAPI OTOMASYONU KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU D811415 ver. 03 02-04-04 TR KANATLI KAPI OTOMASYONU 8 027908 228680 VIRGO KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti 1.Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50134013 SLE518I-K4/4-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

30 m. 30 m. Loop Dedektör Kablosu 1x1,5 mm² 20 m loop kabosunun döşendikten sonra kalan kısmı Senkronizasyon Kablosu 3x 0,5 mm² 20 m

30 m. 30 m. Loop Dedektör Kablosu 1x1,5 mm² 20 m loop kabosunun döşendikten sonra kalan kısmı Senkronizasyon Kablosu 3x 0,5 mm² 20 m M-BAR ve L - BAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU Mekanik Montaj Mekanik Montakı yaparken Kullanma kılavuzundaki son sayfalardaki resimlere bakarak kurulumu yapabilirsiniz. YAY AYARI Yay ayarı yapabilmek için aşağıdaki

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CSL710-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50129049 CSL710-T40-290.A-M12 Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ELBA KONTROL ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

ELBA KONTROL ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: D_0-0-0 TR KONTROL ÜNİTESİ 00 ELBA KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJİLERİ A.Ş Genel Müdürlük / Head Office: Uzayçağı Caddesi No:/ Ostim Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

Centronic EasyControl EC411

Centronic EasyControl EC411 Centronic EasyControl EC411 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126332 SLE46CI-40.K4/4P-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda

Detaylı

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu Mekanik Montaj 1) Motorları kapıların açılma yönüne göre Motor1 i sol kanada, Motor2 yi sağ kanata takınız. Başka türlü bağlantılarda kapıların programlamasında sıkıntı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50117705 PRK5/4P Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtma folyosu Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici

İçerik. Ürün no.: LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Ürün no.: 50117694 LS5/9D Tek yön çalışan sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126333 SLE46CI-70.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50121916 SLE46C-70.K2/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda

RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda RTX 6A-BX RF Uzaktan Kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 Yüksek performanslı 6 kanal RF kontrol alıcı verici seti. Çalışma frekansı UHF 434.9 MHz. Endüstriyel çalışmalara uyumlu.açık

Detaylı

LUX KANATLI KAPI OTOMASYONU

LUX KANATLI KAPI OTOMASYONU D811035 00015 ver - 0 LUX KANATLI KAPI OTOMASYONU MONTAJ KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head Office: Uzayça Caddesi No:6/ Ostim Organize Sanayi Bölgesi 06370

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50118914 CML730i-T05-240.R- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50134012 SLS518I-K48-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

24v ac trafo Bariyer kartının Besleme voltajı Bariyer koluna Takılan led(0psiyonel) Buraya bağlanır. Polarite önemlidir.

24v ac trafo Bariyer kartının Besleme voltajı Bariyer koluna Takılan led(0psiyonel) Buraya bağlanır. Polarite önemlidir. 24v ac trafo Bariyer kartının Besleme voltajı Bariyer koluna Takılan led(0psiyonel) Buraya bağlanır. Polarite önemlidir. led7 24 v dc 70watt, maksimum tork ta 4.5 A çeker, normal çalışma ortalama 3 A DIR

Detaylı

MONTAJ KLAVUZU

MONTAJ KLAVUZU Türkiye nin İLK ve TEK Çift Motorlu Dişlisiz Otomatik Kapı Sistemi MONTAJ KLAVUZU www.schmelz.com.tr ĐÇĐNDEKĐLER 1. TEKNĐK ÖZELLĐKLER... Sayfa 03 2. MONTAJ TALĐMATLARI... Sayfa 04 2.1 MEKANĐZMA VE AKSESUARLARI...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 50126327 SLE46C-40.K4/4P Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Yana kayar bahçe kapıları için otomasyon sistemleri

Yana kayar bahçe kapıları için otomasyon sistemleri Yana kayar bahçe otomasyon sistemleri Yana kayar bahçe kapıları için otomasyon sistemleri Yana kayar bahçe kapıları her zaman; otomasyon güvenliği, fonksiyonellik ve güvenilirlik gerektiren farklı kanat

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC511R Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68005109 MLC511R14-900 Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KONTROL KARTI

GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KONTROL KARTI GA 2.0 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KTROL KARTI Kullanım Kitabı V 1.0 Aralık, 2011 KTAL ELEKTRİK :: 220V YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTROL KTROL KARTI 0 YANAKAYAR BAHÇE KAPISI MOTOR KTROL KARTI Yanakayar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS L Optik veri aktarımı Ürün no.: 50132930 DDLS 508 200.4 L Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX1_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 Genel amaçlı, 1 röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544027 MLC510R30-1200-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

Ixengo S L RTS. Yana kayar kapılar Elixo RTS. 90 der ece açılır kapılar. O t omatik bariyerler Levixo RTS

Ixengo S L RTS. Yana kayar kapılar Elixo RTS. 90 der ece açılır kapılar. O t omatik bariyerler Levixo RTS Yana kayar kapılar Elixo 500 800 1300 2000 RTS 90 der ece açılır kapılar Ixengo S L RTS O t omatik bariyerler Levixo 30 50 RTS Garaj kapıları Dexxo RTS Elixo 500 RTS Motorlu yana kayar kapı sistemi Yeni!

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II tr Montaj ve İşletme Talimatı El vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Upper. Otomatik Bariyerler

Upper. Otomatik Bariyerler otomatik bariyerler: Yetki kontrolü için en iyi çözüm Özel alanlar, ticari veya sanayi kuruluşları, genellikle yetkisiz kişilerin araç park alanlarına girmelerini engellemek için yetki kontrolüne gerek

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536000 MLD510-R1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı

İçerik. Ürün no.: DDLS 508i Optik veri aktarımı Ürün no.: 50134394 DDLS 508i 120.4 Optik veri aktarımı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50119385 CML720i-T05-1440.A- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI

SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI SIGNO BARİYER BAĞLANTI ŞEMASI Mekanik Montaj 1) Bariyerle gelen malzemeleri resim 1 de görüldüğü gibi kontrol edin. 2) Bariyerin kolunun sağa mı yoksa sola mı çalışacağını belirleyip yay yönünü kolun

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Ürün no.: 68007104 MLC510R14-450/A Güvenlik ışık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Centronic EasyControl EC142-II

Centronic EasyControl EC142-II Centronic EasyControl EC142-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 2 kanallı mini el vericisi 4034 630 338 0 10.05.2017 Becker-Antriebe GmbH Friedrich-Ebert-Straße 2-4 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66533000 MLD510-R1 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

İçerik. Ürün no.: MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Ürün no.: 66536200 MLD510-R3L Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Genel amaçlı, 2 kanal toggle (buton tip) veya geçici hafızalı (momentary) çalı abilen radyo kontrollü alıcı,verici

Genel amaçlı, 2 kanal toggle (buton tip) veya geçici hafızalı (momentary) çalı abilen radyo kontrollü alıcı,verici KANAL UZAKTAN KUMANDA RTX0-BX Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:06-8 6 Genel amaçlı, kanal toggle (buton tip) veya geçici hafızalı (momentary) çalı abilen radyo kontrollü alıcı,verici Genel amaçlı her

Detaylı

RTX6-056 Uzaktan Kumanda

RTX6-056 Uzaktan Kumanda RTX6-056 Uzaktan Kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel&Fax:0216-348 65 21 Yüksek performanslı 6 kanal RF kontrol alıcı verici seti. Çalışma frekansı UHF 434.9 MHz. Endüstriyel çalışmalara uyumlu.açık

Detaylı

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için Çok Küçük İndüktif Proximity Sensör Subminyatür Sensör zor montaj şartları için mm çap algılama kafası en zor montaj şartları için uygundur 1 mm uzun çok kısa M12 boy muhafaza Uygulamalar Robot kol freze

Detaylı

RTX12_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX12_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX12_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 Genel amaçlı, 12 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System CS1000 Otomatik Kayar Kapı TM Automatic Entrance & Acccess System MODEL Kapasite Manuel Açma Gücü (Enerji olmadığı durumlarda) Operasyon Sıklığı Aktarma Kasnak -

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 66502000 MLD500-T1L Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge

Detaylı

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3

BULUT MAKİNA. AV3F Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.74 R:3 BULUT MAKİNA Kapı Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU 1 KAPI KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU VERSİYON: 1.03 BULUT MAKİNA LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17B Tuzla-İstanbul / Turkiye Tel: (90)

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı