TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ

2 BAŞLA GIÇ Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur. BÖLÜM 1- KURULUŞ HÜKÜMLERĐ VAKFI ADI MADDE 01 Vakfın adı TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERZEKĐ VAKFI dır.vakfın kısaltılmış adı TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ veya (TEDMER)dır.Vakıf her türlü işleminde kısaltılmış adını kullanabilir.đşbu Resmi Senette sadece VAKIF denilecektir. VAKFI MERKEZĐ MADDE 02 Vakfın merkezi; Đstanbul ili, Şişli ilçesinde olup adresi Abidei Hürriyet caddesi Kaplancalı 3 Apartmanı no:284/1 Kat 1 Daire 6 Şişli Đstanbul dur. Đlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yut içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. VAKFI AMACI MADDE 03 Ulusumuzun ekonomik ve sosyal yaşamını gelişmiş ülkeler standartlarına çıkartabilmek ve insanlarımızın refah seviyesini artırmak için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak maksadıyla, Türkiye çapında faaliyette bulunarak, iş hayatında ve sosyal hayatta bulunan otomotiv, beyaz eşya, elektronik, enerji, bankacılık, gıda sanayi, giyim sanayi, tekstil, ilaç ve burada örneği verilmemiş diğer iş sektörleri ile ilgili Sektör Etik Đlkelerinin (SEĐL), avukat, doktor, bankacı, mühendis, mimar, ekonomist, gazeteci, televizyoncu, eğitimci, sporcu, noter, eczacı, serbest muhasebeci, mali müşavir ve burada örneği verilmemiş diğer meslekler ile ilgili Meslek Etik Đlkelerinin (MEĐL) ve her çeşit Đş Ahlakı Đlkeleri ile Sorumlu Đyi Yönetim (SĐY)ilkelerinin, prensiplerinin ve uygulamalarının araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, etik standartlarını ve ilkelerinin belirlenmesi, yurt sathında duyurulması, eğitimin yapılaması, Ulusal Etik Değerler Bilgi Bankası ve Arşivinin oluşturulması ve etik değerler ile ilgili her türlü bilimsel çalışmanın ve yayınların yapılması, uluslar arası temasların ve işbirliklerinin kurulması, bu maksatla teşkilatlanma ve kurumsallaşma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu konularda her türlü şirket, oda, dernek, vakıf,

3 birlik, meclis, merkez, enstitü, kurum, kuruluş ve eğitim araştırma kurumlarına hizmet verilmesi gibi konular TEDMER in temel amaçlarıdır. VAKFI FAALĐYETLERĐ MADDE 04 Vakıf, yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için; 1. TEDMER in amacı, Türkiye deki kurumlarda ve kurumlar arası ilişkilerde etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinin merkezi olmaktır. 2. Her türlü organizasyon, teşkilatlanma çalışmalarında yardımcı olur. 3. Yurtiçi ve yurt dışında bulunan her türlü kuruluş ile işbirliği yapabilir. 4. Yurtiçi ve yurt dışında temsilcilikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir. 5. Her türlü şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişiler ile sözleşme yapabilir. Bu sözleşmeler ile verilecek hizmetler karşılığında gelir temin edebilir. Alınacak hizmetler karşılığı ödemeler yapılabilir. 6. Gazete, dergi, mecmua, broşür, kitap ve benzeri baskılı yayınlar yapabilir ve yaptırabilir. 7. Radyo, televizyon ve internet yoluyla amacına uygun yayınlar yapabilir ve yaptırabilir. 8. Üniversitelerde, liselerde ve ilköğretim kurumlarında verilecek eğitimler konusunda istem halinde yardımcı olur. Öğrencilere burs vermek için şartlı veya şartsız bağış kabul edebilir ve öğrencilere burs verebilir. 9. Konferans, seminer, sempozyum, panel, eğitim programları, kurslar ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir. 10. Benzer amaçlı vakıfları, dernekleri, enstitüleri, merkezleri, kurum ve kuruluşları destekleyebilir. 11. Meslek odaları, meslek kuruluşları, birlikleri, meclisleri, federasyonları ve konfederasyonları ile işadamları dernekleri, sektör dernekleri ve vakıfları ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapabilir, etik değerler konusunda onlara hizmet verebilir, onları destekleyebilir. 12. Etik değerleri ve etik ilkeleri belirlemek maksadıyla bilimsel çalışmalar yapabilir, başka kuruluşlara yaptırabilir.

4 HUKUKĐ ĐŞLEM YETKĐSĐ MADDE 05 Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dahilinde; 1. Miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, 2. Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirleri bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, 3. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, 4. Menkul değerleri almaya ve gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, 5. Yurt içi ve yurt dışı bankalarda vadeli ve vadesiz, döviz ve Türk Lirası her türlü hesap açmaya, bu hesapların faiz gelirlerini almaya, döviz alıp satmaya, 6. Bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlardan borçlanmaya, bu borçlar ile ilgili faiz, vergi, resim ve harçları ödemeye, 7. Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarında bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışında vakıf, dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmaya, 8. Yerli ve yabancı vakıf, dernek, şirket, kurum ve kuruluşlardan nakdi, ayni ve hizmet yardımı almaya bu yardımları sağlamak için anlaşmalar yapmaya, 9. Amaçlarına uygun harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere hisse senedi satın alarak iştirak etmeye ve yönetimlerine katılmaya, 10. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile akdedeceği sözleşmeler ile ilgili taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, 11. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ipotek, rehin, kefalet ve diğer güvence ve garantileri vermeye, 12. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

5 13. Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, mevcut şirketlere katılamaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye 14. Vakıf amaç ve konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya, Türk Medeni Kanunu nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. VAKFI MALVARLIĞI MADDE 06 Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (yetmiş yedi milyar)türk Lirası dır. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir. ÜYELĐK MADDE 07 Kuruluştan sonra Vakıf a üye olmak isteyen için koşulları Mütevelli Heyet (MÜHEY)belirler. Mütevelli Heyet (MÜHEY)üyeleri dışında kalan, vakıf amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvurularını Yönetim Kurulu(YÖNKU)tarafından değerlendirilir. Uygun görülenler, edimlerini yerine getirmek koşulu ile ve YÖNKU nun 2/3 (üçte iki)çoğunluğu ile vakıf üyeliğine alınmak üzere MÜHEY e önerilir. MÜHEY, 2/3 (üçte iki)çoğunlukla YÖNKU nun önerdiği adayları üyeliğe kabul edebilir. Vakıf üyelik şartları ve esasları Yönetim Kurulu (YÖNKU) tarafından hazırlanacak Đç Tüzük te MÜHEY in belirleyeceği ilkeler doğrultusunda ayrıntılı olarak belirtilir. Vakıf üyelerinin Vakfa ilk girerken ödeyeceği Özel Katılım Payı (YKP) meblağları MÜHEY tarafından belirlenir. Vakıf üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerden Vakıf ilke ve prensiplerine uygun davranmayan veya MÜHEY tarafından saptanan usul ve esaslara aykırılıkları saptananların üyelikleri MÜHEY tarafından sonra erdirilebilir. Vakıftan bu şekilde çıkarılan gerçek veya tüzel kişiler bir daha vakıf üyesi olamaz ve Vakfın hiçbir organın da veya kurullarında görev alamazlar.

6 Đşbu Vakıf Senedine ve Vakıf ilke ve kararlarına uygunsuz ve aykırı davranışları sabit olan Vakfın Yönetim Organları üyeliklerine MÜHEY in 2/3 (üçte iki )çoğunluğunun onayıyla son verilebilir. BÖLÜM 2- YÖ ETĐM HÜKÜMLERĐ VAKFI ORGA LARI MADDE 08 1.Mütevelli Heyet (MÜHEY) 2.Yönetim Kurulu (YÖNKU) 3.Denetim Kurulu (DENKU) MÜTEVELLĐ HEYET (MÜHEY) MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLUŞUMU MADDE 09 Vakfın Mütevelli Heyeti (MÜHEY),ekli listede adları yazılı ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişili temsilcileri ile Vakıf üyeliği için başvuran ve edimlerini yerine getirenlerden Mütevelli Heyetin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile MÜHEY e girmesi kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Vakfın Genel Balkanı ve Onursal Başkanları MÜHEY in tabii üyeleridir. MÜHEY üyeliğine, Vakfın amacı doğrultusundaki etik kurallara aykırılık halinde, Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, ilgili Yüksek Onur Kurulunun vereceği gerekçeli kararın MÜHEY in 2/3 (üçte iki) çoğunluk onayı ile son verilebilir. MÜHEY toplantılarına, tüzel kişileri temsilen, sözkonusu tüzel kişiliğin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından özel olarak görevlendirilen bir yetkili katılır. MÜHEY üyeliği, Vakıf üyeliğinin devamı için belirlenen koşullara uyulduğu sürece devam eder. MÜTEVELLĐ HEYETĐ GÖREV VE YETKĐLERĐ MADDE 10 Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri; 1. Yönetim Kurulu nun (YÖNKU) asil ve yedek üyelerini seçmek. 2. Denetim Kurulu nun asil ve yedek üyelerini seçmek. 3. Vakfa alınacak gerçek ve tüzel kişilerin üyelik koşullarını ve giriş ve yıllık ödentilerini saptamak, üyelik başvurularını kabul etmek veya bu konuda YÖNKU ya yetki vermek.

7 4. Vakfın amacına ulaşması için ulusal ve uluslar arası kurallarla da uyum sağlayacak biçimde Etik Đlke kararları oluşturmak. 5. Yönetim Kurulunun (YÖNKU) hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek. 6. Yönetim Kurulu (YÖNKU) tarafından sunulan Vakfın Bütçe ve kesin gelir-gider hesaplarını ve bilançosunu görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, 7. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat (Đç Tüzük v.b.) tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 9. Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 10. Onayına sunulan Yüksek Onur Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak, 11. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 12. Vakfın amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yaygınlaştırmak için gerekli gördüğü halde etik kurullar (Etik Genel Kurul, Yüksek Danışma Konseyi, Yüksek Etik Konseyi, Sektör Etik Kurulları, Meslek Etik Kurulları, Sorumlu Đyi Yönetim Geliştirme Kurulu, Gençlik Etik Kulüpleri Etik Gönüllüleri gibi) kurmak, bu kurulara katılacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, görev ve yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 13. Etik Genel Kurul (GENKUR) üyeliğine kabul edilecek gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili üyeliğe kabul şartlarını ve esaslarını belirlemek ve üyeliğe kabul edilecek gerçek ve tüzel kişilerin GENKUR üyeliğini onaylamak. MÜHEY bu maddede belirtilmiş yetkilerinin bir kısmını veya tamamını belirli süre veya devamlı olarak YÖNKU ya devredebilir. 14. MÜHEY, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda,903 sayılı kanun uygulamasını gösterir tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden almak, 15. Vakfın feshine karar vermek. 16. Vakıf Senedine ve Vakıf ilke kararlarına uygunsuz veya aykırı davranışları sabit olan Vakfın Yönetim Organları Üyelerinin üyeliklerine son vermek.

8 MÜTEVELLĐ HEYETĐ TOPLA TI ZAMA I VE KARAR ÇOĞU LUĞU MADDE 11 1.OLAĞA TOPLA TI Mütevelli Heyet (MÜHEY),her yıl Ocak ile Haziran ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte, Yönetim Kurulu (YÖNKU) nun taahhütlü mektup ve gazete ile yapacağı çağrı üzerine, yurt içinde veya yurt dışında salt çoğunlukla toplanır. Đlan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, divanın oluşmasından hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 2.OLAĞA ÜSTÜ TOPLA TI MÜHEY, Yönetim Kurulu nun gördüğü lüzum üzerine veya MÜHEY üyelerinin en az 1/3 inin (üçte birinin)yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantıda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. 3.ÇAĞRI VE TOPLA TI 1. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla ve gazete ile bildirilir. 2. Đlanlarda çağrı mektubunda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının yeri ve tarihi gündemi de belirtilir. 3. Toplantılarda kararlar çoğunluklar verilir. 4. Mütevelli Heyet (MÜHEY) üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. 5. Đlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, en geç 2 hafta (iki hafta)sonra yapılacak ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/3 inden (üçte birinden)az olamaz. 6. Toplantılarda kararlar çoğunluklar verilir. 7. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve sekreterden oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. 8. Toplantının yapılış usul ve esasları hakkındaki ayrıntılar, YÖNKU nun hazırlayıp sunduğu ve MÜHEY tarafından kabul edilecek Đç Tüzük te belirlenir. 9. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. 10. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/3 si (üçte ikisi)dir.

9 YÖ ETĐM KURULU (YÖ KU) MADDE 12 Yönetim Kurulu (YÖNKU), Vakfın yetkili yönetim organı olup oluşumu, çalışmaları ve yetkilerine ilişkin hükümler aşağıda açıklandığı gibidir. 1. Yönetim Kurulu (YÖNKU),Vakıf Genel Müdürü ile MÜHEY tarafından seçilecek 12 (oniki)üye ile birlikte toplam 13(onüç) üyeden oluşur. Asil üyelere ilave olarak 6 adet yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu 4 (dört)yıl görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu bir Genel Başkan, en az 2(iki)en çok 5 (beş)genel Başkan Vekili, bir Sayman ve Üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunun görev taksimi YÖNKU tarafından belirlenir. MÜHEY, YÖNKU sayısında bir azalma olduğu takdirde en çok sayıya ulaşana kadar gerekli gördüğü durumlarda dört yıllık sürenin bitmesini beklemeden yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçebilir. Bu şekilde arada seçilen yeni üyelerin görev süreleri mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sonunda biter. Vakfın Genel Müdürü, YÖNKU nun oy hakkı olan doğal üyesidir. 2. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler listesinden sırayla boşalan üyelikler tamamlanır. Boşalan üyelerin sayısı Yönetim Kurulunun toplanmasını engelleyecek miktarda ise boşalan üyeliklere seçim doğrudan YÖNKU tarafından yapılır. Genel Başkanlık görevinin herhangi bir nedenden dolayı süresi dolmadan boşalması durumunda, yeni Genel Başkan YÖNKU tarafından mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenir. Genel Başkan Vekilliği veya Saymanlık görevlerinin süresinden önce yapılabilir. Bu şekilde seçilmiş üyelerin görev süresi ise diğer mevcut üyelerin görev süresi sonunda son bulur. 3. Yönetim Kurulunu (YÖNKU)en az ayda bir kez toplanır. Genel Başkan gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu nun en 5 (beş)üyesinin talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek zorundadır. 4. Yönetim Kurulu (YÖNKU),tele-konferans, video-konferans, internet-konferans, internet-chat ve diğer elektronik şekillerde toplantı yapabilir. Bu tür toplantıların kararları üyeler tarafından elektronik olarak onaylanabilir. Yönetim Kurulu, toplantı yapılmaksızın mevcut tüm üyelerin imzalaması ile de karar alabilir. Karşı görüşte olanlar aykırı görüşlerini belirtirler. Toplantı yeri ve şekli ne olursa olsun toplantının karar tutanakları katılanlar tarafından imzalanmış şekilde özel hazırlanmış ve noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterinde muhafaza edilir.

10 5. Toplantı nisabı üyelerin yarıdan fazlası, karar nisabı ise katılanların çoğunluğudur. Karar alınması için oylama sonucu eşitliğin olması durumunda Genel Başkanın oyu iki oy sayılır. 6. Üst üste 3(üç)toplantıya katılmayan üyenin mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmezse, bu üyenin görevi sona ermiş olur. 7. Yönetim Kurulu (YÖNKU) bu senette diğer organlar için öngörülen görev ve yetkiler dışında kalan bütün görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Vakıf amaçların gerçekleştirmek içi yeteri kadar Özel Komiteler kurabilir. Bu tür oluşturulacak Özel Komiteler, Yönetim Kurulu na karşı sorumlu olup çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. YÖ ETĐM KURULU U GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI MADDE 13 a. Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkartmak, Vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak, b. Vakfın yıllık araştırma ve faaliyet programlarını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak, c. Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirlemek ve ödemleri yapmak, d. Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhine davarlı takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek, e. Vakfın amacına uygun bağış ve yardımları kabulüne karar vermek, Vakıf gelirlerinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapmak, f. Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkartılması ile ilgili kuralları belirlemek, g. Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek, h. Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırmaların konularını belirlemek, yayımlanmasını ve ilgililere iletilmesini sağlamak, i. Kamuoyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak, j. Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak,

11 k. Vakfın amacına ulaşması için türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurtdışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, l. Mütevelli Heyet ve Etik Genel Kurul toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündemi belirlemek, incelenecek raporları hazırlamak, önerilecek yıllık programları hazırlamak ve Vakfın yapacağı işlerin stratejilerini, prensiplerini ve öncelik sırası konusunda önerileri geliştirmek, m. Yüksek Danışma Konseyi (YÜDKON), Yüksek Etik Konseyi (YEK), Sektör Yüksek Onur Kurulları(SEYOK), Meslek Yüksek Onur Kurulları (MEYOK), Đcra Komitesi (ĐCKO) üyelerini seçmek ve Vakıf Genel Müdürünün (GENMÜD) seçimi ve atamasını yapmak. Söz konusu konsey, kurul, komite ve sekreterlik çalışma ilkelerini belirlemek ve faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, n. Yüksek Danışma Konseyi (YÜDKON), Yüksek Etik Konseyi (YEK), Sektör Etik Kurulları (SEK), Meslek Etik Kurulları (MEK), Sektör Yüksek Onur Kurulları (SEYOK), Meslek Yüksek Onur Kurulları (MEYOK), Đcra Komitesi (ĐCKO) üyelerini seçmek ve Vakıf Genel Müdürlüğü (GENMÜD) ile ilgili, Vakıf senedinde açıkça belirlenmemiş hususlarda, toplantı, karar alma ve her türlü çalışma prensip, ilke ve kurallarını yönetmelikler hazırlayarak belirlemek, düzenlemek, takip etmek, yönlendirmek ve koordine etmek. o. Yüksek Etik Konseyi tarafından onaylanmış Sektör Etik Đlkeleri (SEĐL) ve Meslek Etik Đlkeleri (MEĐL) Uek Danışma Konseyi nin görüşünü almak, bu konuda Vakıf organları ve Vakıf Etik organları ve Yardımcı organlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak kamuoyu oluşturmak, kamu açıklamaları yapmak ve ilkelere son şekli verildikten sonra söz konusu ilkeleri onaylayıp gerekli kurum, kuruluş ve organlara duyurtmak. Bu ilkelerde yapılacak değişiklikleri takip edip aynı prosedürleri değişiklikler içinde uygulamak. p. Etik değerler konusunda oluşturulacak standartları onaylamak, etik kalite standartlarını belirlemek, etik değerler ile ilgili kurumların durumlarını belirleyecek sertifika çeşitlerini ve esaslarını onaylamak, q. Vakfın yapacağı projeleri değerlendirmek, sunacağı hizmetleri belirlemek, vereceği hizmetler için tahsil edeceği ücretleri belirlemek, r. Etik Genel Kurul a (GENKUR)katılacak Gözlemci Üyeleri her toplantı için ayrı ayrı belirlemek s. Etik Gönüllüleri ni (ETGÖN) seçmek,

12 t. Vakıf adına basın yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi vermek yetkisi Vakfın Genel Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na verilmiştir. Yönetim Kurulu ve Genel Başkan bu yetkisini devredemez, ancak bu yetkisin kullanmak konusunda kendi içinde görev taksimi yapmak ve prensipler belirlemek. u. ''Sektör Etik Đlkelerine'' (SEĐL) ve ''Meslek Etik Đlkelerine'' (MEĐL) uymayan tüzel ve gerçek kişiler ile ilgili SEYOK, MEYOK ve Etik Konseyinin (YEK) önerdiği kararları ve aksiyonları onaylamak. v. Her yıl düzenlenecek ''Etik Haftası'' tarihini, etkinliklerini belirler gerekli düzenlemeleri yapar ve koordinasyonu sağlamak, w. Vakfın verebileceği ''Özel Ödülleri'' ve ''Özel Sertifikaları'' belirler. Bunlarla ilgili hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak, x. Sektör ve Meslek Etik Değerleri ve Etik Đlkeleri konusunda ''Ulusal Etik Bilgi Bankası'' (UEB-BANK) ve ''Ulusal Etik Değerler Arşivi'' (UED-ARŞĐV) oluşturulması için gerekli organizasyonu yapmak, y. Ülke çapında sektör ve meslek etik değerlerin ve ilkelerin duyurulması, eğitimlerin verilmesi, uygulanmasının sağlanması ve takibinin yapılabilmesi için önemli merkezlerde ''TEDMER Temsilcilikleri'' oluşturmak, z. Gençlik Etik Kulüpleri (GEK) oluşumlarına yardımcı olmak için GEK yönetmeliğini hazırlar. GEK faaliyetlerini vakıf amaçlarına uygun başarıyla yürütülmesi için Yüksek Etik Konseyine önerilerde bulunur, görevler vermek, aa. Vakıf faaliyetleri için hazırlanacak her seviyede ve her türlü yönetmeliği uygulamaya konulmadan önce onaylamak, bb. Vakıf faaliyetleri arasında yer alan ''Özel Projeler''in (ÖZPRO) kabul edilmesi ve yürütülmesinde uyulacak esasları belirleyen bir yönetmelik hazırlamak, cc. Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kabul edebileceği şartlı veya şartsız bağışlar ile verilecek hizmetler karşılığı kabul edilebilecek bağışlar ile ilgili prensipleri ve uygulama esaslarını belirlemek, dd. Sektör Yüksek Onur Kurularına (SEYOK) asil ve yedek üye seçmek ve Sektör Yüksek Onur Kuruları Yönetmeliğini onaylamak, ee. Meslek Yüksek Onur Kurullarına (MEYOK) asil ve yedek üye seçmek Meslek Yüksek Onur Kurulları yönetmeliğini onaylamak, ff. MÜHEY'in belirleyeceği koşullara uygun olarak, TEDMER üyeliği için gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını incelemek, uygun olanları 2/3 (üçte iki) çoğunlukla TEDMER üyeliğine kabul etmek,

13 gg. TEDMER Đç Tüzüğü ve diğer Vakıf iç mevzuat tasarılarını hazırlayıp, MÜHEY'in onayına sunmak, hh. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı almak, uygulamak ve uygulatmak, ii. Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak, jj. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete önermek, kk. Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak, ll. Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek, mm. Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunmak. nn. Vakıf Senedine ve Vakıf ilke kararlarına uygunsuz veya aykırı davranışları sabit olan Vakıf Etik Organları Üyelerinin üyeliklerine son verilmesi için 2/3 (üçte iki) çoğunlukla alınacak karar gereği MÜHEY'e öneride bulunmak. oo. Đlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak. DE ETĐM KURULU (DE KU) MADDE 14 Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu (DENKU ), MÜHEY tarafından seçilecek 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Her hangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine sıra ile yedek üye çağrılır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi 4 (dört) yıldır. Denetim Kurulu (DENKU) incelemelerini yılda en az 4 defa (dört defa), üçer aylık sürelerle, Vakfın tüm defter, kayıt ve belgeleri üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, MÜHEY toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilirler. Denetim Kurulu (DENKU) üyelerinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Đç Tüzük'te belirlenir. VAKIF GE EL BAŞKA I MADDE Vakıf Genel Başkanı, Yönetim kurulu (YÖNKU) üyeleri arasında YÖNKU tarafından ilk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir. Genel Başkanın görev süresi 2

14 yıldır.yönku'nun 4 yıllık görev süresi içinde dönüşümlü olarak birinci ve ikinci 2 yıllık sürelerde görev yapacak Genel Başkan Đlk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir.vakıf Genel Başkanı ard arda 2 yıldan fazla Genel Başkanlık yapamaz. 2. Vakıf Genel Başkanı, Vakfı temsil eder. 3. Vakıf Genel Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve Đcra Komitesi'nin de başkanıdır. 4. Vakıf Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve Đcra Komitesi toplantılarını yönetir. Kendisine Mütevelli Heyet, Vakıf Resmi Senedi ve Đç Tüzük ile verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yapar. 5. Vakıf Genel Müdürünü Yönetim Kurulu'na önerir. 6. Vakıf Genel Başkanı, Mütevelli Heyet (MÜHEY),GENKUR ve YÜDKON'un doğal üyesidir. VAKIF GE EL MÜDÜRLÜĞÜ (GE MÜD) MADDE 16 Vakıf Genel Müdürü (GENMÜD),Vakıf Genel Başkanın önerisi ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ücreti saptanarak atanır. Yönetim Kurulunca görevine her zaman son verilebilir. Vakıf Genel Müdürü (GENMÜD), Vakfın kadrolarını, bütçesini, yönetmeliklerini ve işletmelerine ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak yönetim Kurulunun inceleme ve kabulüne sunar. Đcra Komitesinin doğal üyesi olarak onların toplantı ve çalışmalarına katılır. Vakıf muhasebesi ve muhasebe defterleri ile diğer defterler ve bütün yazışmalar, Genel Müdürlük bürosunca tedvir edilir. Vakfın Muhasebe Finansman ve Đdari Đşler, Etik Araştırma Geliştirme (ARGE), Özel Projeler Yönetimi ve Đç Dış Đlişkiler ve iletişim, Teknoloji, Bilgi işlem departmanlarının yönetim, takip ve başarı sorumluluğu ile yukarıda belirtilmiş Vakfın diğer Kurul, Konsey ve Komiteleri ile ilgili koordinasyon, haberleşme, iletişim ve defter, tutanak, doküman, arşiv tutmak ve benzeri görevlerin tümü Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.vakıf Genel Müdürlüğü, Gençlik Etik Kulüpleri, Eğitim Hizmetleri ve Kuruluşları, Şubeler ve Etik Gönüllüleri ile koordinasyonu sağlar, bunlarla işbirliği yapar, Vakfın amaçları doğrultusunda bunlarla çalışmaları yürütür. GENMÜD, Vakfın organlarından olan, YEK'in oy hakkı olan tabii üyesidir. YEK toplantılarına katılır ve toplantılar ve gelişmeler konusunda YÖNKU'ya bilgi ve rapor sunar ve sekreteryalarını yürütür.

15 GENMÜD, Özel Projeler (ÖZPRO) yönetmeliği ve YÖNKU'nun hazırlama sorumluluğu olan tüm yönetmeliklerin ve yönerge tasarılarının hazırlanmasında görev alır, YÖNKU'ya destek verir. TEMSĐLCĐLĐKLER MADDE 17 Vakfın amaçlarına ulaşması ve belirlenecek SEĐL ve MEĐL ilkelerini yurt sathında duyurup uyulmasını sağlayabilmek için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kentlerde, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ''Temsilcilikler Yönetmeliği'' esaslarına uygun olarak faaliyette bulunan temsilciler atanabilir. Görev ve yetkileri YÖNKU tarafından çıkarılacak ''Temsilciler Yönetmeliğinde'' saptanır. Temsilcilik açabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak zorunludur. VAKFI O UR ÜYELĐĞĐ VE O URSAL BAŞKA LIĞI MADDE 18 Vakfın amaçlarına ulaşabilmesi için büyük hizmet vermiş veya katkıda bulunmuş kişilere Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile ''Vakfın Onur Üyesi''ünvanı verilebilir. Görevleri sona eren tüm TEDMER Vakfı Genel Başkanları,''Onursal Başkan '' ünvanını alır. BÖLÜM 3- MALĐ HÜKÜMLER HESAP DÖ EMĐ MADDE 19 Vakfın hesap dönemi 01 Ocak 'ta başlar ve oniki ay sonraki 31 Aralık'da sonar erer. Đlk dönem kuruluş tarihi ile müteakip 31 Aralık'tır VAKFI GELĐRLERĐ MADDE 20 Vakfın gelirleri aşağıdakilerden oluşur; 1. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalara uygun olarak alınacak ücretler, hizmet bedelleri, reklam bedelleri, katkı payları ve her türlü bağışlar, 2. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, faiz, gelir payı ve diğer gelirler,

16 3. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme,şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler, 4. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan koşullu ya da koşulsuz bağışlar, 5. Geziler, gösteriler, fuarlar, paneller, konferanslar, seminerler, eğitim programları ve her türlü toplantılar ile araştırmalar, anketler, yayınlar, dijital ve elektronik hizmetler, internet ve web sitesi hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 6. Kurucular arasında yer alan tüzel kişilerden alınacak ''Đlk Kuruluş Katkı Payı'' (ĐKKP) gelirleri, 7. Genel Kurula kuruluş sonrası kabul edilecek yeni üyelerden alınacak ''Özel Katılım Payı'' (ÖKP) gelirleri, 8. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar, 9. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler, 10. Đktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 11. Vakıf taşınır ve taşınmaz ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. BÖLÜM 4- GE EL HÜKÜMLER RESMĐ SE ET DEĞĐŞĐKLĐĞĐ MADDE 21 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı önerisi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır. VAKFI SO A ERMESĐ MADDE 22 Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği sonucuna varılırsa, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte iki (2/3) onayı ile mümkündür. Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sonar ermesinden sonra hazırlanacak dağılma bilançosunda çıkacak bakiye benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF RESMİ SENEDİ DÜZELTME BEYANNAMESİ BAŞLIK İHKİB Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti nin 15 Mayıs 2012 tarihli olağan toplantısında görüşülerek oy birliği ile kabul edilen değişiklik metni.

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM VAKFI (ASOV) SENEDİ SİCİL NO: 5617 (20.02.2013 gün ve 28565 sayılı Resmi Gazete) I. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ KURULUŞ: Madde 1 İlgili yasalar ve bu Resmi Senet hükümleri uyarınca

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI

FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI 1 VAKFIMIZIN KURUCULARI 1- Mehmet Sait Arvas 2- Fahrettin Tacar 3- Prof Dr. Ramazan Ayvallı 4- Prof Dr. Hikmet Savcı 5- Prof. Dr. İsmail Kaya 6- Yahya Yar 7- Naci Torba 8-

Detaylı

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ

ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ ADANA GÜÇBİRLİĞİ VAKFI TESİS SENEDİ KURULUŞ MADDE 1. Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Mevzuatı hükümlerine göre ve senedinde ön görülen amaçları doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere, aşağıda kimlikleri,

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz,

ÖNSÖZ. Değerli Üyelerimiz, ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, TURSAV (Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı), Türkiye deki Seyahat Acentalarının gelişimine ve uluslararası arenada rekabet gücü kazanmasına, bu vesileyle ülke turizmine katkıda

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ : Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senedinde kısaca " Vakıf

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ

GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ GAYRİMENKUL VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİLİK ÖNERİLERİ MEVCUT METİN MADDE 1- Kuruluş Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir

Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir DERNEĞİN ADI Madde 1 Derneğin adı Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği olup, kısa adı MAKSDER dir MERKEZ ve ŞUBELER Madde 2 Derneğin merkezi İstanbul dadır. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI Madde 3 Mobilya

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir.

Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜDÜR Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: AKÜDER - Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.

Detaylı

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 1-1 Derneğin adı Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği olup, kısaltması Ayvalık Ar-Ge olarak kullanılacaktır,

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı