TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ VAKFI VAKIF SE EDĐ

2 BAŞLA GIÇ Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur. BÖLÜM 1- KURULUŞ HÜKÜMLERĐ VAKFI ADI MADDE 01 Vakfın adı TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERZEKĐ VAKFI dır.vakfın kısaltılmış adı TÜRKĐYE ETĐK DEĞERLER MERKEZĐ veya (TEDMER)dır.Vakıf her türlü işleminde kısaltılmış adını kullanabilir.đşbu Resmi Senette sadece VAKIF denilecektir. VAKFI MERKEZĐ MADDE 02 Vakfın merkezi; Đstanbul ili, Şişli ilçesinde olup adresi Abidei Hürriyet caddesi Kaplancalı 3 Apartmanı no:284/1 Kat 1 Daire 6 Şişli Đstanbul dur. Đlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yut içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. VAKFI AMACI MADDE 03 Ulusumuzun ekonomik ve sosyal yaşamını gelişmiş ülkeler standartlarına çıkartabilmek ve insanlarımızın refah seviyesini artırmak için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak maksadıyla, Türkiye çapında faaliyette bulunarak, iş hayatında ve sosyal hayatta bulunan otomotiv, beyaz eşya, elektronik, enerji, bankacılık, gıda sanayi, giyim sanayi, tekstil, ilaç ve burada örneği verilmemiş diğer iş sektörleri ile ilgili Sektör Etik Đlkelerinin (SEĐL), avukat, doktor, bankacı, mühendis, mimar, ekonomist, gazeteci, televizyoncu, eğitimci, sporcu, noter, eczacı, serbest muhasebeci, mali müşavir ve burada örneği verilmemiş diğer meslekler ile ilgili Meslek Etik Đlkelerinin (MEĐL) ve her çeşit Đş Ahlakı Đlkeleri ile Sorumlu Đyi Yönetim (SĐY)ilkelerinin, prensiplerinin ve uygulamalarının araştırılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, etik standartlarını ve ilkelerinin belirlenmesi, yurt sathında duyurulması, eğitimin yapılaması, Ulusal Etik Değerler Bilgi Bankası ve Arşivinin oluşturulması ve etik değerler ile ilgili her türlü bilimsel çalışmanın ve yayınların yapılması, uluslar arası temasların ve işbirliklerinin kurulması, bu maksatla teşkilatlanma ve kurumsallaşma faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu konularda her türlü şirket, oda, dernek, vakıf,

3 birlik, meclis, merkez, enstitü, kurum, kuruluş ve eğitim araştırma kurumlarına hizmet verilmesi gibi konular TEDMER in temel amaçlarıdır. VAKFI FAALĐYETLERĐ MADDE 04 Vakıf, yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için; 1. TEDMER in amacı, Türkiye deki kurumlarda ve kurumlar arası ilişkilerde etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinin merkezi olmaktır. 2. Her türlü organizasyon, teşkilatlanma çalışmalarında yardımcı olur. 3. Yurtiçi ve yurt dışında bulunan her türlü kuruluş ile işbirliği yapabilir. 4. Yurtiçi ve yurt dışında temsilcilikler, irtibat büroları ve şubeler açabilir. 5. Her türlü şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişiler ile sözleşme yapabilir. Bu sözleşmeler ile verilecek hizmetler karşılığında gelir temin edebilir. Alınacak hizmetler karşılığı ödemeler yapılabilir. 6. Gazete, dergi, mecmua, broşür, kitap ve benzeri baskılı yayınlar yapabilir ve yaptırabilir. 7. Radyo, televizyon ve internet yoluyla amacına uygun yayınlar yapabilir ve yaptırabilir. 8. Üniversitelerde, liselerde ve ilköğretim kurumlarında verilecek eğitimler konusunda istem halinde yardımcı olur. Öğrencilere burs vermek için şartlı veya şartsız bağış kabul edebilir ve öğrencilere burs verebilir. 9. Konferans, seminer, sempozyum, panel, eğitim programları, kurslar ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir. 10. Benzer amaçlı vakıfları, dernekleri, enstitüleri, merkezleri, kurum ve kuruluşları destekleyebilir. 11. Meslek odaları, meslek kuruluşları, birlikleri, meclisleri, federasyonları ve konfederasyonları ile işadamları dernekleri, sektör dernekleri ve vakıfları ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yapabilir, etik değerler konusunda onlara hizmet verebilir, onları destekleyebilir. 12. Etik değerleri ve etik ilkeleri belirlemek maksadıyla bilimsel çalışmalar yapabilir, başka kuruluşlara yaptırabilir.

4 HUKUKĐ ĐŞLEM YETKĐSĐ MADDE 05 Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dahilinde; 1. Miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, 2. Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirleri bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, 3. Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, 4. Menkul değerleri almaya ve gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, 5. Yurt içi ve yurt dışı bankalarda vadeli ve vadesiz, döviz ve Türk Lirası her türlü hesap açmaya, bu hesapların faiz gelirlerini almaya, döviz alıp satmaya, 6. Bankalar, finans kurumları ve diğer kurumlardan borçlanmaya, bu borçlar ile ilgili faiz, vergi, resim ve harçları ödemeye, 7. Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarında bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışında vakıf, dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği yapmaya, 8. Yerli ve yabancı vakıf, dernek, şirket, kurum ve kuruluşlardan nakdi, ayni ve hizmet yardımı almaya bu yardımları sağlamak için anlaşmalar yapmaya, 9. Amaçlarına uygun harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere hisse senedi satın alarak iştirak etmeye ve yönetimlerine katılmaya, 10. Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile akdedeceği sözleşmeler ile ilgili taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, 11. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ipotek, rehin, kefalet ve diğer güvence ve garantileri vermeye, 12. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

5 13. Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, mevcut şirketlere katılamaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye 14. Vakıf amaç ve konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeler yapmaya, Türk Medeni Kanunu nun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. VAKFI MALVARLIĞI MADDE 06 Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (yetmiş yedi milyar)türk Lirası dır. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir. ÜYELĐK MADDE 07 Kuruluştan sonra Vakıf a üye olmak isteyen için koşulları Mütevelli Heyet (MÜHEY)belirler. Mütevelli Heyet (MÜHEY)üyeleri dışında kalan, vakıf amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvurularını Yönetim Kurulu(YÖNKU)tarafından değerlendirilir. Uygun görülenler, edimlerini yerine getirmek koşulu ile ve YÖNKU nun 2/3 (üçte iki)çoğunluğu ile vakıf üyeliğine alınmak üzere MÜHEY e önerilir. MÜHEY, 2/3 (üçte iki)çoğunlukla YÖNKU nun önerdiği adayları üyeliğe kabul edebilir. Vakıf üyelik şartları ve esasları Yönetim Kurulu (YÖNKU) tarafından hazırlanacak Đç Tüzük te MÜHEY in belirleyeceği ilkeler doğrultusunda ayrıntılı olarak belirtilir. Vakıf üyelerinin Vakfa ilk girerken ödeyeceği Özel Katılım Payı (YKP) meblağları MÜHEY tarafından belirlenir. Vakıf üyesi olan gerçek ve tüzel kişilerden Vakıf ilke ve prensiplerine uygun davranmayan veya MÜHEY tarafından saptanan usul ve esaslara aykırılıkları saptananların üyelikleri MÜHEY tarafından sonra erdirilebilir. Vakıftan bu şekilde çıkarılan gerçek veya tüzel kişiler bir daha vakıf üyesi olamaz ve Vakfın hiçbir organın da veya kurullarında görev alamazlar.

6 Đşbu Vakıf Senedine ve Vakıf ilke ve kararlarına uygunsuz ve aykırı davranışları sabit olan Vakfın Yönetim Organları üyeliklerine MÜHEY in 2/3 (üçte iki )çoğunluğunun onayıyla son verilebilir. BÖLÜM 2- YÖ ETĐM HÜKÜMLERĐ VAKFI ORGA LARI MADDE 08 1.Mütevelli Heyet (MÜHEY) 2.Yönetim Kurulu (YÖNKU) 3.Denetim Kurulu (DENKU) MÜTEVELLĐ HEYET (MÜHEY) MÜTEVELLĐ HEYETĐ OLUŞUMU MADDE 09 Vakfın Mütevelli Heyeti (MÜHEY),ekli listede adları yazılı ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişili temsilcileri ile Vakıf üyeliği için başvuran ve edimlerini yerine getirenlerden Mütevelli Heyetin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile MÜHEY e girmesi kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Vakfın Genel Balkanı ve Onursal Başkanları MÜHEY in tabii üyeleridir. MÜHEY üyeliğine, Vakfın amacı doğrultusundaki etik kurallara aykırılık halinde, Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, ilgili Yüksek Onur Kurulunun vereceği gerekçeli kararın MÜHEY in 2/3 (üçte iki) çoğunluk onayı ile son verilebilir. MÜHEY toplantılarına, tüzel kişileri temsilen, sözkonusu tüzel kişiliğin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından özel olarak görevlendirilen bir yetkili katılır. MÜHEY üyeliği, Vakıf üyeliğinin devamı için belirlenen koşullara uyulduğu sürece devam eder. MÜTEVELLĐ HEYETĐ GÖREV VE YETKĐLERĐ MADDE 10 Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri; 1. Yönetim Kurulu nun (YÖNKU) asil ve yedek üyelerini seçmek. 2. Denetim Kurulu nun asil ve yedek üyelerini seçmek. 3. Vakfa alınacak gerçek ve tüzel kişilerin üyelik koşullarını ve giriş ve yıllık ödentilerini saptamak, üyelik başvurularını kabul etmek veya bu konuda YÖNKU ya yetki vermek.

7 4. Vakfın amacına ulaşması için ulusal ve uluslar arası kurallarla da uyum sağlayacak biçimde Etik Đlke kararları oluşturmak. 5. Yönetim Kurulunun (YÖNKU) hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek. 6. Yönetim Kurulu (YÖNKU) tarafından sunulan Vakfın Bütçe ve kesin gelir-gider hesaplarını ve bilançosunu görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, 7. Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat (Đç Tüzük v.b.) tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 9. Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 10. Onayına sunulan Yüksek Onur Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak, 11. Vakfın faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 12. Vakfın amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yaygınlaştırmak için gerekli gördüğü halde etik kurullar (Etik Genel Kurul, Yüksek Danışma Konseyi, Yüksek Etik Konseyi, Sektör Etik Kurulları, Meslek Etik Kurulları, Sorumlu Đyi Yönetim Geliştirme Kurulu, Gençlik Etik Kulüpleri Etik Gönüllüleri gibi) kurmak, bu kurulara katılacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, görev ve yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 13. Etik Genel Kurul (GENKUR) üyeliğine kabul edilecek gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili üyeliğe kabul şartlarını ve esaslarını belirlemek ve üyeliğe kabul edilecek gerçek ve tüzel kişilerin GENKUR üyeliğini onaylamak. MÜHEY bu maddede belirtilmiş yetkilerinin bir kısmını veya tamamını belirli süre veya devamlı olarak YÖNKU ya devredebilir. 14. MÜHEY, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda,903 sayılı kanun uygulamasını gösterir tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden almak, 15. Vakfın feshine karar vermek. 16. Vakıf Senedine ve Vakıf ilke kararlarına uygunsuz veya aykırı davranışları sabit olan Vakfın Yönetim Organları Üyelerinin üyeliklerine son vermek.

8 MÜTEVELLĐ HEYETĐ TOPLA TI ZAMA I VE KARAR ÇOĞU LUĞU MADDE 11 1.OLAĞA TOPLA TI Mütevelli Heyet (MÜHEY),her yıl Ocak ile Haziran ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte, Yönetim Kurulu (YÖNKU) nun taahhütlü mektup ve gazete ile yapacağı çağrı üzerine, yurt içinde veya yurt dışında salt çoğunlukla toplanır. Đlan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, divanın oluşmasından hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 2.OLAĞA ÜSTÜ TOPLA TI MÜHEY, Yönetim Kurulu nun gördüğü lüzum üzerine veya MÜHEY üyelerinin en az 1/3 inin (üçte birinin)yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantıda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. 3.ÇAĞRI VE TOPLA TI 1. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla ve gazete ile bildirilir. 2. Đlanlarda çağrı mektubunda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının yeri ve tarihi gündemi de belirtilir. 3. Toplantılarda kararlar çoğunluklar verilir. 4. Mütevelli Heyet (MÜHEY) üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. 5. Đlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, en geç 2 hafta (iki hafta)sonra yapılacak ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/3 inden (üçte birinden)az olamaz. 6. Toplantılarda kararlar çoğunluklar verilir. 7. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve sekreterden oluşan başkanlık divanı seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir. 8. Toplantının yapılış usul ve esasları hakkındaki ayrıntılar, YÖNKU nun hazırlayıp sunduğu ve MÜHEY tarafından kabul edilecek Đç Tüzük te belirlenir. 9. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. 10. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/3 si (üçte ikisi)dir.

9 YÖ ETĐM KURULU (YÖ KU) MADDE 12 Yönetim Kurulu (YÖNKU), Vakfın yetkili yönetim organı olup oluşumu, çalışmaları ve yetkilerine ilişkin hükümler aşağıda açıklandığı gibidir. 1. Yönetim Kurulu (YÖNKU),Vakıf Genel Müdürü ile MÜHEY tarafından seçilecek 12 (oniki)üye ile birlikte toplam 13(onüç) üyeden oluşur. Asil üyelere ilave olarak 6 adet yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu 4 (dört)yıl görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu bir Genel Başkan, en az 2(iki)en çok 5 (beş)genel Başkan Vekili, bir Sayman ve Üyelerden oluşur. Yönetim Kurulunun görev taksimi YÖNKU tarafından belirlenir. MÜHEY, YÖNKU sayısında bir azalma olduğu takdirde en çok sayıya ulaşana kadar gerekli gördüğü durumlarda dört yıllık sürenin bitmesini beklemeden yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçebilir. Bu şekilde arada seçilen yeni üyelerin görev süreleri mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi sonunda biter. Vakfın Genel Müdürü, YÖNKU nun oy hakkı olan doğal üyesidir. 2. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler listesinden sırayla boşalan üyelikler tamamlanır. Boşalan üyelerin sayısı Yönetim Kurulunun toplanmasını engelleyecek miktarda ise boşalan üyeliklere seçim doğrudan YÖNKU tarafından yapılır. Genel Başkanlık görevinin herhangi bir nedenden dolayı süresi dolmadan boşalması durumunda, yeni Genel Başkan YÖNKU tarafından mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenir. Genel Başkan Vekilliği veya Saymanlık görevlerinin süresinden önce yapılabilir. Bu şekilde seçilmiş üyelerin görev süresi ise diğer mevcut üyelerin görev süresi sonunda son bulur. 3. Yönetim Kurulunu (YÖNKU)en az ayda bir kez toplanır. Genel Başkan gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu nun en 5 (beş)üyesinin talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek zorundadır. 4. Yönetim Kurulu (YÖNKU),tele-konferans, video-konferans, internet-konferans, internet-chat ve diğer elektronik şekillerde toplantı yapabilir. Bu tür toplantıların kararları üyeler tarafından elektronik olarak onaylanabilir. Yönetim Kurulu, toplantı yapılmaksızın mevcut tüm üyelerin imzalaması ile de karar alabilir. Karşı görüşte olanlar aykırı görüşlerini belirtirler. Toplantı yeri ve şekli ne olursa olsun toplantının karar tutanakları katılanlar tarafından imzalanmış şekilde özel hazırlanmış ve noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterinde muhafaza edilir.

10 5. Toplantı nisabı üyelerin yarıdan fazlası, karar nisabı ise katılanların çoğunluğudur. Karar alınması için oylama sonucu eşitliğin olması durumunda Genel Başkanın oyu iki oy sayılır. 6. Üst üste 3(üç)toplantıya katılmayan üyenin mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmezse, bu üyenin görevi sona ermiş olur. 7. Yönetim Kurulu (YÖNKU) bu senette diğer organlar için öngörülen görev ve yetkiler dışında kalan bütün görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu Vakıf amaçların gerçekleştirmek içi yeteri kadar Özel Komiteler kurabilir. Bu tür oluşturulacak Özel Komiteler, Yönetim Kurulu na karşı sorumlu olup çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. YÖ ETĐM KURULU U GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARI MADDE 13 a. Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkartmak, Vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak, b. Vakfın yıllık araştırma ve faaliyet programlarını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak, c. Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirlemek ve ödemleri yapmak, d. Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhine davarlı takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek, e. Vakfın amacına uygun bağış ve yardımları kabulüne karar vermek, Vakıf gelirlerinin artırılmasına yönelik yatırımlar yapmak, f. Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkartılması ile ilgili kuralları belirlemek, g. Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek, h. Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırmaların konularını belirlemek, yayımlanmasını ve ilgililere iletilmesini sağlamak, i. Kamuoyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak, j. Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak,

11 k. Vakfın amacına ulaşması için türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurtdışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, l. Mütevelli Heyet ve Etik Genel Kurul toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündemi belirlemek, incelenecek raporları hazırlamak, önerilecek yıllık programları hazırlamak ve Vakfın yapacağı işlerin stratejilerini, prensiplerini ve öncelik sırası konusunda önerileri geliştirmek, m. Yüksek Danışma Konseyi (YÜDKON), Yüksek Etik Konseyi (YEK), Sektör Yüksek Onur Kurulları(SEYOK), Meslek Yüksek Onur Kurulları (MEYOK), Đcra Komitesi (ĐCKO) üyelerini seçmek ve Vakıf Genel Müdürünün (GENMÜD) seçimi ve atamasını yapmak. Söz konusu konsey, kurul, komite ve sekreterlik çalışma ilkelerini belirlemek ve faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, n. Yüksek Danışma Konseyi (YÜDKON), Yüksek Etik Konseyi (YEK), Sektör Etik Kurulları (SEK), Meslek Etik Kurulları (MEK), Sektör Yüksek Onur Kurulları (SEYOK), Meslek Yüksek Onur Kurulları (MEYOK), Đcra Komitesi (ĐCKO) üyelerini seçmek ve Vakıf Genel Müdürlüğü (GENMÜD) ile ilgili, Vakıf senedinde açıkça belirlenmemiş hususlarda, toplantı, karar alma ve her türlü çalışma prensip, ilke ve kurallarını yönetmelikler hazırlayarak belirlemek, düzenlemek, takip etmek, yönlendirmek ve koordine etmek. o. Yüksek Etik Konseyi tarafından onaylanmış Sektör Etik Đlkeleri (SEĐL) ve Meslek Etik Đlkeleri (MEĐL) Uek Danışma Konseyi nin görüşünü almak, bu konuda Vakıf organları ve Vakıf Etik organları ve Yardımcı organlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak kamuoyu oluşturmak, kamu açıklamaları yapmak ve ilkelere son şekli verildikten sonra söz konusu ilkeleri onaylayıp gerekli kurum, kuruluş ve organlara duyurtmak. Bu ilkelerde yapılacak değişiklikleri takip edip aynı prosedürleri değişiklikler içinde uygulamak. p. Etik değerler konusunda oluşturulacak standartları onaylamak, etik kalite standartlarını belirlemek, etik değerler ile ilgili kurumların durumlarını belirleyecek sertifika çeşitlerini ve esaslarını onaylamak, q. Vakfın yapacağı projeleri değerlendirmek, sunacağı hizmetleri belirlemek, vereceği hizmetler için tahsil edeceği ücretleri belirlemek, r. Etik Genel Kurul a (GENKUR)katılacak Gözlemci Üyeleri her toplantı için ayrı ayrı belirlemek s. Etik Gönüllüleri ni (ETGÖN) seçmek,

12 t. Vakıf adına basın yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi vermek yetkisi Vakfın Genel Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na verilmiştir. Yönetim Kurulu ve Genel Başkan bu yetkisini devredemez, ancak bu yetkisin kullanmak konusunda kendi içinde görev taksimi yapmak ve prensipler belirlemek. u. ''Sektör Etik Đlkelerine'' (SEĐL) ve ''Meslek Etik Đlkelerine'' (MEĐL) uymayan tüzel ve gerçek kişiler ile ilgili SEYOK, MEYOK ve Etik Konseyinin (YEK) önerdiği kararları ve aksiyonları onaylamak. v. Her yıl düzenlenecek ''Etik Haftası'' tarihini, etkinliklerini belirler gerekli düzenlemeleri yapar ve koordinasyonu sağlamak, w. Vakfın verebileceği ''Özel Ödülleri'' ve ''Özel Sertifikaları'' belirler. Bunlarla ilgili hazırlanacak yönetmelikleri onaylamak, x. Sektör ve Meslek Etik Değerleri ve Etik Đlkeleri konusunda ''Ulusal Etik Bilgi Bankası'' (UEB-BANK) ve ''Ulusal Etik Değerler Arşivi'' (UED-ARŞĐV) oluşturulması için gerekli organizasyonu yapmak, y. Ülke çapında sektör ve meslek etik değerlerin ve ilkelerin duyurulması, eğitimlerin verilmesi, uygulanmasının sağlanması ve takibinin yapılabilmesi için önemli merkezlerde ''TEDMER Temsilcilikleri'' oluşturmak, z. Gençlik Etik Kulüpleri (GEK) oluşumlarına yardımcı olmak için GEK yönetmeliğini hazırlar. GEK faaliyetlerini vakıf amaçlarına uygun başarıyla yürütülmesi için Yüksek Etik Konseyine önerilerde bulunur, görevler vermek, aa. Vakıf faaliyetleri için hazırlanacak her seviyede ve her türlü yönetmeliği uygulamaya konulmadan önce onaylamak, bb. Vakıf faaliyetleri arasında yer alan ''Özel Projeler''in (ÖZPRO) kabul edilmesi ve yürütülmesinde uyulacak esasları belirleyen bir yönetmelik hazırlamak, cc. Vakıf faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kabul edebileceği şartlı veya şartsız bağışlar ile verilecek hizmetler karşılığı kabul edilebilecek bağışlar ile ilgili prensipleri ve uygulama esaslarını belirlemek, dd. Sektör Yüksek Onur Kurularına (SEYOK) asil ve yedek üye seçmek ve Sektör Yüksek Onur Kuruları Yönetmeliğini onaylamak, ee. Meslek Yüksek Onur Kurullarına (MEYOK) asil ve yedek üye seçmek Meslek Yüksek Onur Kurulları yönetmeliğini onaylamak, ff. MÜHEY'in belirleyeceği koşullara uygun olarak, TEDMER üyeliği için gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını incelemek, uygun olanları 2/3 (üçte iki) çoğunlukla TEDMER üyeliğine kabul etmek,

13 gg. TEDMER Đç Tüzüğü ve diğer Vakıf iç mevzuat tasarılarını hazırlayıp, MÜHEY'in onayına sunmak, hh. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı almak, uygulamak ve uygulatmak, ii. Mütevelli Heyet tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak, jj. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete önermek, kk. Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak, ll. Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek, mm. Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunmak. nn. Vakıf Senedine ve Vakıf ilke kararlarına uygunsuz veya aykırı davranışları sabit olan Vakıf Etik Organları Üyelerinin üyeliklerine son verilmesi için 2/3 (üçte iki) çoğunlukla alınacak karar gereği MÜHEY'e öneride bulunmak. oo. Đlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak. DE ETĐM KURULU (DE KU) MADDE 14 Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu (DENKU ), MÜHEY tarafından seçilecek 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Her hangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine sıra ile yedek üye çağrılır. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi 4 (dört) yıldır. Denetim Kurulu (DENKU) incelemelerini yılda en az 4 defa (dört defa), üçer aylık sürelerle, Vakfın tüm defter, kayıt ve belgeleri üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, MÜHEY toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Denetim Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilirler. Denetim Kurulu (DENKU) üyelerinin nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Đç Tüzük'te belirlenir. VAKIF GE EL BAŞKA I MADDE Vakıf Genel Başkanı, Yönetim kurulu (YÖNKU) üyeleri arasında YÖNKU tarafından ilk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir. Genel Başkanın görev süresi 2

14 yıldır.yönku'nun 4 yıllık görev süresi içinde dönüşümlü olarak birinci ve ikinci 2 yıllık sürelerde görev yapacak Genel Başkan Đlk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir.vakıf Genel Başkanı ard arda 2 yıldan fazla Genel Başkanlık yapamaz. 2. Vakıf Genel Başkanı, Vakfı temsil eder. 3. Vakıf Genel Başkanı, Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve Đcra Komitesi'nin de başkanıdır. 4. Vakıf Genel Başkanı, Yönetim Kurulu ve Đcra Komitesi toplantılarını yönetir. Kendisine Mütevelli Heyet, Vakıf Resmi Senedi ve Đç Tüzük ile verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yapar. 5. Vakıf Genel Müdürünü Yönetim Kurulu'na önerir. 6. Vakıf Genel Başkanı, Mütevelli Heyet (MÜHEY),GENKUR ve YÜDKON'un doğal üyesidir. VAKIF GE EL MÜDÜRLÜĞÜ (GE MÜD) MADDE 16 Vakıf Genel Müdürü (GENMÜD),Vakıf Genel Başkanın önerisi ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ücreti saptanarak atanır. Yönetim Kurulunca görevine her zaman son verilebilir. Vakıf Genel Müdürü (GENMÜD), Vakfın kadrolarını, bütçesini, yönetmeliklerini ve işletmelerine ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak yönetim Kurulunun inceleme ve kabulüne sunar. Đcra Komitesinin doğal üyesi olarak onların toplantı ve çalışmalarına katılır. Vakıf muhasebesi ve muhasebe defterleri ile diğer defterler ve bütün yazışmalar, Genel Müdürlük bürosunca tedvir edilir. Vakfın Muhasebe Finansman ve Đdari Đşler, Etik Araştırma Geliştirme (ARGE), Özel Projeler Yönetimi ve Đç Dış Đlişkiler ve iletişim, Teknoloji, Bilgi işlem departmanlarının yönetim, takip ve başarı sorumluluğu ile yukarıda belirtilmiş Vakfın diğer Kurul, Konsey ve Komiteleri ile ilgili koordinasyon, haberleşme, iletişim ve defter, tutanak, doküman, arşiv tutmak ve benzeri görevlerin tümü Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.vakıf Genel Müdürlüğü, Gençlik Etik Kulüpleri, Eğitim Hizmetleri ve Kuruluşları, Şubeler ve Etik Gönüllüleri ile koordinasyonu sağlar, bunlarla işbirliği yapar, Vakfın amaçları doğrultusunda bunlarla çalışmaları yürütür. GENMÜD, Vakfın organlarından olan, YEK'in oy hakkı olan tabii üyesidir. YEK toplantılarına katılır ve toplantılar ve gelişmeler konusunda YÖNKU'ya bilgi ve rapor sunar ve sekreteryalarını yürütür.

15 GENMÜD, Özel Projeler (ÖZPRO) yönetmeliği ve YÖNKU'nun hazırlama sorumluluğu olan tüm yönetmeliklerin ve yönerge tasarılarının hazırlanmasında görev alır, YÖNKU'ya destek verir. TEMSĐLCĐLĐKLER MADDE 17 Vakfın amaçlarına ulaşması ve belirlenecek SEĐL ve MEĐL ilkelerini yurt sathında duyurup uyulmasını sağlayabilmek için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kentlerde, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ''Temsilcilikler Yönetmeliği'' esaslarına uygun olarak faaliyette bulunan temsilciler atanabilir. Görev ve yetkileri YÖNKU tarafından çıkarılacak ''Temsilciler Yönetmeliğinde'' saptanır. Temsilcilik açabilmek için Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin almak zorunludur. VAKFI O UR ÜYELĐĞĐ VE O URSAL BAŞKA LIĞI MADDE 18 Vakfın amaçlarına ulaşabilmesi için büyük hizmet vermiş veya katkıda bulunmuş kişilere Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile ''Vakfın Onur Üyesi''ünvanı verilebilir. Görevleri sona eren tüm TEDMER Vakfı Genel Başkanları,''Onursal Başkan '' ünvanını alır. BÖLÜM 3- MALĐ HÜKÜMLER HESAP DÖ EMĐ MADDE 19 Vakfın hesap dönemi 01 Ocak 'ta başlar ve oniki ay sonraki 31 Aralık'da sonar erer. Đlk dönem kuruluş tarihi ile müteakip 31 Aralık'tır VAKFI GELĐRLERĐ MADDE 20 Vakfın gelirleri aşağıdakilerden oluşur; 1. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalara uygun olarak alınacak ücretler, hizmet bedelleri, reklam bedelleri, katkı payları ve her türlü bağışlar, 2. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, prim, temettü, faiz, gelir payı ve diğer gelirler,

16 3. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu iktisadi işletme,şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler, 4. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak her türlü ölüme bağlı ya da bağlı olmayan koşullu ya da koşulsuz bağışlar, 5. Geziler, gösteriler, fuarlar, paneller, konferanslar, seminerler, eğitim programları ve her türlü toplantılar ile araştırmalar, anketler, yayınlar, dijital ve elektronik hizmetler, internet ve web sitesi hizmetlerinden elde edilecek gelirler, 6. Kurucular arasında yer alan tüzel kişilerden alınacak ''Đlk Kuruluş Katkı Payı'' (ĐKKP) gelirleri, 7. Genel Kurula kuruluş sonrası kabul edilecek yeni üyelerden alınacak ''Özel Katılım Payı'' (ÖKP) gelirleri, 8. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar, 9. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler, 10. Đktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 11. Vakıf taşınır ve taşınmaz ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler. BÖLÜM 4- GE EL HÜKÜMLER RESMĐ SE ET DEĞĐŞĐKLĐĞĐ MADDE 21 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı önerisi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır. VAKFI SO A ERMESĐ MADDE 22 Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği sonucuna varılırsa, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte iki (2/3) onayı ile mümkündür. Vakfın dağılıp tüzel kişiliğinin sonar ermesinden sonra hazırlanacak dağılma bilançosunda çıkacak bakiye benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

17 HÜKÜM EKSĐKLĐĞĐ MADDE 23 Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu hükümleri ile Vakıflar hakkında Tüzük hükümleri uygulanır. VAKIF KURUCULARI MADDE 24 Vakfa vakfettikleri mali değerler ile Vakfı oluşturan gerçek kişi kurucuların ad ve soyadları ile ikametgah ve uyrukları ile tüzel kişi kurucuların ticari unvanları, adresleri ve vergi dairesi numaraları aşağıdadır 1- TÜZEL KĐŞĐ KURUCULAR (ŞĐRKETLER) Şirket Adı Vakfedilen Malı Değer 1. FAKO ĐLAÇLARI ANONĐM ŞĐRKETĐ TL 2. TÜRK HENKEL KĐMYA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş TL 3. ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş TL 4. ROCHER MÜSTAHZARLARI SANAYĐ A.Ş TL 5. TURKCELL ĐLETĐŞĐM HĐZMETLERĐ A.Ş TL 6. ERDĐKLER-ERATALAR YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞ. A.Ş TL 7. MERCK SHARP DOHME ĐLAÇLARI LTD. ŞTĐ TL 8. BORUSAN HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ TL 9. KARAMANCI HOLDĐNG ANONĐM ŞĐRKETĐ TL 10. PFĐZER ĐLAÇLARI ANONĐM ŞĐRKETĐ TL 11. BEKO TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ TL 2- TÜZEL KĐŞĐ KURUCULAR (ODA, DER EK, BĐRLĐKLER) Oda, Dernek, Birlik Adı 1. TÜRKĐYE SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER VE YEMĐNLĐ MÜŞAVĐRLER ODALARI BĐRLĐĞĐ 2. ARI DÜŞÜNCE VE TOPLUMSAL GELĐŞĐM DERNEĞĐ 3. GENÇ YÖNETĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEĞĐ 4. TÜRKĐYE ĐÇ DENETĐM ENSTĐTÜSÜ DERNEĞĐ 5. YABANCI SERMAYE DERNEĞĐ 6. TÜRKĐYE GENÇ ĐŞADAMLARI DERNEĞĐ 7. ĐSTANBUL SANAYĐ ODASI

18 8. TÜRK SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI DERNEĞĐ 9. ĐLAÇ VE KĐMYA ENDÜSTĐRSĐ ĐŞVERENLER SENDĐKASI 10. TÜRKĐYE TURĐZM YATIRIMCILARI DERNEĞĐ 11. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞLETME FAKÜLETSĐ ĐŞLETME ĐKTĐSADĐ ENSTĐTÜSÜ 3-GERÇEK KĐŞĐ KURUCULAR Đsim Soyadı 1. ALĐ KAMĐL UZUN 2. MURAT KAAN GÜNERĐ 3. MEHMET FAĐK SOMER 4. BÜLNET ŞENVER 5. FARUK YÖNEYMAN 6. TEVFĐK ALTINOK 7. KAYA TURGUT 8. NAFĐZ CAN PEKER 9. MUSTAFA ÖZYÜREK 10. UĞUR BÜYÜKBALKAN 11. AHMET KEMAL KÖPRÜLÜ 12. TANDOĞAN TOKGÖZ 13. HÜSEYĐN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU 14. ABDURRAHMAN ARIMAN 15. ETHEM NACĐ BAŞERDEM 16. MUSTAFA SABRĐ DOĞRUSOY 17. ŞAHABETTĐN ŞEFKATĐ KOCATOPÇU 18. MEHMET AKKAN SUVER 19. ALĐ MĐDĐLLĐLĐ 20. ŞABAN ERDĐKLER 21. FATĐH BERK 22. AHMET CÜNEYT TÜRKTAN 23. FERRUH DĐNÇER 24. ERSĐN ARIOĞLU 25. KENAN YILMAZ 26. AHMET ZEKĐ YILMAZ

19 27. BAKĐ KOMSUOĞLU 28. MEHMET DOMAÇ 29. BERNA ARDA 30. F. YEŞĐ (GÖKÇE) KUTSAL 31. SEMRA FERĐHA AŞCIGĐL 32. SARĐH TANSAL 33. MEHMET FATĐH KARAMANCI 34. MUSTAFA GÖZALAN 35. ABDULLAH EKREM SELĐM OKTAR 36. ALP SEVĐNDĐK 37. SEMRA BAYSAN 38. GÜVEN ALPAY 39. ĐSMAĐL HALUK GÖKÇORA 40. ORHAN GEMĐCĐOĞLU 41. AHMET ŞEFĐK ÖNGÜN VAKFI YÜRÜRLÜĞE GĐRMESĐ MADDE 25 Bu Vakıf Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre tescil ile yürürlüğe girer. BÖLÜM 5-GEÇĐCĐ HÜKÜMLER MADDE Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri aşağıdadır. 2. Đlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 4 yıl (dört yıl) süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerden oluşmuştur. 1. MÜTEVELLĐ HEYET (MÜHEY) MÜHEY Gerçek kişiler 1. ALĐ KAMĐL UZUN 2. MURAT KAAN GÜNERĐ 3. MEHMET FAĐK SOMER 4. BÜLNET ŞENVER 5. FARUK YÖNEYMAN 6. TEVFĐK ALTINOK

20 7. KAYA TURGUT 8. NAFĐZ CAN PEKER 9. MUSTAFA ÖZYÜREK 10. UĞUR BÜYÜKBALKAN 11. AHMET KEMAL KÖPRÜLÜ 12. TANDOĞAN TOKGÖZ 13. HÜSEYĐN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU 14. ABDURRAHMAN ARIMAN 15. ETHEM NACĐ BAŞERDEM 16. MUSTAFA SABRĐ DOĞRUSOY 17. ŞAHABETTĐN ŞEFKATĐ KOCATOPÇU 18. MEHMET AKKAN SUVER 19. ALĐ MĐDĐLLĐLĐ 20. ŞABAN ERDĐKLER 21. FATĐH BERK 22. AHMET CÜNEYT TÜRKTAN 23. FERRUH DĐNÇER 24. ERSĐN ARIOĞLU 25. KENAN YILMAZ 26. AHMET ZEKĐ YILMAZ 27. BAKĐ KOMSUOĞLU 28. MEHMET DOMAÇ 29. BERNA ARDA 30. F. YEŞĐM (GÖKÇE) KUTSAL 31. SEMRA FERĐHA AŞCIGĐL 32. SARĐH TANSAL 33. MEHMET FATĐH KARAMANCI 34. MUSTAFA GÖZALAN 35. ABDULLAH EKREM SELĐM OKTAR 36. ALP SEVĐNDĐK 37. SEMRA BAYSAN 38. GÜVEN ALPAY 39. ĐSMAĐL HALUK GÖKÇORA 40. ORHAN GEMĐCĐOĞLU

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ BAŞLANGIÇ : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI VAKIF SENEDİ Bu Vakıf Senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

Detaylı

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir.

ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ. Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Adı ENERJİ VAKFI RESMİ SENEDİ Madde 1- Vakfın adı; Enerji Vakfı dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Vakfın Merkezi, Şubeler Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli olup, adresi "Akçam

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-T.C. Yasaları ve bu resmi senet hükümlerine göre kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞTİRME

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ

MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ MATEMATĐK VAKFI KURULUŞ SENEDĐ Vakfın Adı ve Merkezi Madde 1. Vakfın adı MATEMATĐK VAKFI'dır. Vakfin Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, 06531 Ankara'dır. Ancak Genel Kurul, Vakıflar

Detaylı

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Vakfın Adı Madde-1 Bu vakıf senedi ile İletişim Gönüllüleri Ve Görevlileri Vakfı kurulmuştur. Vakfın kısa adı GÖREV VAKFI

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED

ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED ULUSLARARASI TASARIM VAKFI İSTANBUL SENEDİ INTERNATIONAL DESIGN FOUNDATION ISTANBUL FOUNDATION DEED Madde 1 - VAKFIN ADI: Vakfın adı Uluslararası Tasarım Vakfı İstanbul'dur. (İşbu resmi senette sadece

Detaylı

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI

VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI VAKFIN TANIMI VE UNSURLARI 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı "gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir

Detaylı

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ

CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ CİHAN İLME VE HAYRA HİZMET VAKFI SENEDİ KURULUŞ: Madde 1: Vakfın adı Cihan İlme ve Hayra Hizmet Vakfı dır. İş bu senette sadece vakıf diye anılacaktır. VAKFIN MERKEZİ Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul ili

Detaylı

GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ

GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ GİRESUN EĞİTİM SAĞLIK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAKFI (GESBAV) SENEDİ KURULUŞ MADDE -1 Vakfın adı, Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı olup, GESBAV olarak kısaltılmıştır. Bu vakıf Türk Medeni

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

V A K I F S E N E D İ

V A K I F S E N E D İ 1 VAKIF SENEDİ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun bir vakıf kurulmuştur. VAKIF SENEDİ I. BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Detaylı

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ

BÖLÜM I. VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ BÖLÜM I VAKFIN ADI, MERKEZİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ VAKFIN İSMİ MADDE 1 - Vakfın adı

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI (TGV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR

YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR YENİ DÜNYA VAKFI SENEDİDİR MADDE 1-Vakfın adı: YENİDÜNYA VAKFI dır. MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ Vakfın merkezi; Alemdar Mahallesi, Prof. Dr. Kazım Gürkan Caddesi No: 15 Cağaloğlu Fatih İstanbul dur. MADDE 3

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. TESUD EĞİTİM VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1-Vakfın adı TESUD Eğitim Vakfı dır. Kısaltması TESUV dur. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. VAKFIN MERKEZİ: Madde 2- Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir.

ÖN BİLGİ: Bu metin tüm bu düzenleme ve değişiklikler sonrasındaki Resmi Senedin Haziran 2016 tarihi itibarıyla güncel nihai halini göstermektedir. ÖN BİLGİ: Beyoğlu 7. Noterliği 14.05.2008 tarih ve 06483 sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Resmi Senedi ile vakfın kuruluşu Beykoz 1. Asliye Hukuk Mah. 2008/170 E. 2008/204 K. sayılı 19.06.2008 tarihli kararla

Detaylı

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI Madde 1- Vakfın adı Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı dır. Kısa adı Macahel Vakfı dır. İşbu resmi senette kısaca Vakıf olarak ifade

Detaylı

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ VAKIF: Madde 1- Vakfın adı Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı dır.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN Amaç ve Kapsam TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ VARLIK YÖNETİMİ KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 28.10.2013/189-1 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, BEBKA "İşbirliği ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı