13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR 2009"

Transkript

1 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR 2009 MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HISSE SENETLERI GETIRlLERiNDE SISTEMATIK RISKTEN KORUNMA Dr. Emin AVCI Yrd.Do?.Dr. Murat CINKO** Ozet: Bu califmada Vadeli l$lem ve Opsiyon Borsasi'nda (VOB) iflem goren VOB-lMKB 30 endeks vadeli sozlefmesinin Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi'nda (IMKB) is_lem goren Menkul Kiymet Yatmm Ortakhk () $irket hisse senetlerinin risklerinin azaltilmasindaki etkinligi ara$tirilmi$tir. Ocak Aralik 2008 donemini kapsayan falqmamn sonuflari gostermiftir ki VOB-lMKB 30 endeks vadeli sozlefmesi hisse senedi getirilerin varyansim ortalama %23,35 oramnda azaltabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Vadeli iflem ve Opsiyon Borsasi (VOB), Endeks vadeli iflem sozles_meleri, Riskten korunma HEDGING SYSTEMATIC RISK IN STOCKS RETURNS OF INVESTMENT TRUST COMPANIES Abstract: In this study, the effectiveness of Turkish Derivatives Exchange (TURKDEX) traded TURKDEX-ISE 30 index futures contracts on minimisation of risks associated with stocks of investment trust companies. The results of the study, which covers the periods from January 2007 to December 2008, presented that TURKDEX-ISE 30 index futures contract can decrease the variance in the stock retuns of investment trust companies atan average rate of 23.35%. Key Words: TURKDEX, Index futures, Hedging "Dr., Marmara Oniversitesi I.I.B.F., tngilizce l^letme BOlumti, Yrd.Doc.Dr., Marmara Oniversitesi I.I.B.F., tngilizce Isjetme Bolilmu, 373

2 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR Giri Birikimlerini fmansal piyasalarda degerlendirmek isteyen bireysel yatinmcilar, finansal piyasalar ve ara9lar hakkmda yeterli bilgi diizeyine ve tecriibeye sahip olmamalan, sinirh portfoy biiyukliikleri ile farkli fmansal ara9lardan olusan portfoyler olusturamamalan ve dolayisi ile risk dagitimi yapamamalan gibi sorunlarla karsilasmaktadirlar. Bu sorunlann asilmasma yonelik 9abalar kolektif yatinm kurumlannin ortaya 9ikmasmi saglamistir (Sankamis, 1998:113). Soz konusu kolektif yatirim kurumlarmdan bir tanesi yatinm ortakhklaridir. Yatinm ortakhklan (YO) kayith sermaye esasma gore kurulan anonim ortakliklar olup; sermaye piyasasi ara9lan ve borsalarda veya borsa disi organize piyasalarda islem goren altm ve diger kiymetli madenler portfoyii isletmek amacini tasryan sermaye piyasasi kurumlandir (Resmi Gazete, no ). Ilk olarak 1860'h yillarda tngiltere'de kurulan yatirim ortakliklan, 1982 yilmdan itibaren iilkemizde goriilmeye baslanmistir (Korkmaz ve Ceylan, 2007:143). Giiniimuzde 119 tip yatinm ortakhgi faaliyet gostermektedir; Bunlar Menkul Kiymet YO, Gayrimenkul YO ve Girisim Sermayesi YO'dir. 'lann temel islevleri bir ortakhk portfoyii olusturmak, portfoyii isletmek; portfoy 9esitlendirmesi yaparak yatinmlarin riskini en aza indirmek, portfoy degerini korumaya ve arttirmaya yonelik girisimlerde bulunmaktir (Resmi Gazete, no ). 'lar soz konusu islevleri uyannca yatinmlara iliskin kararlan ortaklan (bireyler veya diger kurumlar) adma yiiriiten kurumlar olarak tammlanabilirler. 'lar biinyelerinde istihdam ettikleri uzman kadrolar ile yo'nettikleri portfoylerde varhk 9esitlendirmesi yaparak yatinmlannin risklerini asgari diizeye 9ekmeye 9ahsirlar. Bireysel veya kurumsal yatinmcilar da 'lann borsalarda ihra9 etrni? olduklan hisse senetlerine yatinm yaparak, 'lann yonetmis olduklan portfoylere ortak olurlar. Boylelikle, sistematik olmayan risk unsurlanndan korunmu olurlar. Fakat, her ne kadar varhk 9esitlendirmesi yapilmis olursa olsun veya ne kadar uzman kisilerce yonetiliyor olursa olsun, portfoylerin maruz kaldiklan riskleri tamamen ortadan kaldirmak miimkiin degildir ve portfoyler daima sistematik risk tasimaktadirlar (Weiner, 1981:60). Ozellikle, finansal krizlere daha a9ik olan ve sistematik riski, gelismi iilkelere kiyasla daha yiiksek olan gelismekte olan iilkelerde, sistematik riskin yonetilmesi ayn bir onem tasimaktadir. Bu 9ahsmada, IMKB-30 endeksi vadeli islem sozlesmesinin A tipi hisselerindeki sistematik riskin azaltilmasma yonelik etkisi incelenecektir. Ikinci boliimde konuya iliskin literatiir incelenecek; U9iincii boliimde 9ahsmada uygulanan arastirma metotlanm a9iklanacak; dordiincii boliimde 9ahsmanin bulgularma yer verilecek; ve son boliimde genel degerlendirme yapilmaktadir. 2. Literatiir Bretton Woods sisteminin 96kiisii finansal piyasalarda belirsizligi arttirmi ve yiikselen risklerden korunma istegi yeni finansal ara9larm gelistirilmesinin oniinii a9mistir (Ceylan ve Korkmaz, 2004: ). Bu dogrultuda, ilk olarak, 1972 yilmda ikago Ticaret Borsasi'nda yabanci para vadeli islem sozlesmeleri ve 1976 yilmda faiz vadeli islem sozlesmeleri geli tirilmistir (Chambers, 1998: 6). Endeks vadeli islem sozle meleri ise 1980 yilmda isleme gormeye baslamistir (Erol, 1999: 181). Endeks vadeli islem sozle melerinin riskten korunma amaciyla kullamlabilirliginin teorik altyapisi 1980'li yillann basmda olusturulmustur (Weiner, 1981; Figlewski ve Kon, 1982; Tosini 374

3 13. ULUSAL FJNANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHJSAR 2009 ve Moriarty, 1982). Teorik altyapmin olusturulmasim takiben endeks vadeli islem sozlesmelerinin riskten koruma amacma yonelik 9ahsmalar literatiirde yerini almistir. Bu 9ahsmalardan, Figlewski (1984) S&P 500 vadeli islem sozlesmesini kullanarak S&P-500 endeksi, NYSE bilesik endeksi, AMEX bilesik endeksi ve NASDAQ endekslerinde ahnmis pozisyonlarm risklerini azaltmaya 9ahsmistir. Vadeli islem sozlesmelerinin kullammi so'z konusu endekslerde ahnan pozisyon risklerini %20-%30 seviyelerinde dusurdiigu bulunmustur. Benzer sekilde, Holmes (1996) FTSE- 100 endeks vadeli islem sozlesmesinin FTSE-100 endeks riskini azaltmadaki etkinligini ortaya koymustur. Butterworth ve Holmes (2001) FTSE-100 ve FTSE-mid250 endeks vadeli islem sozlesmelerinin, ilgili endeksler ve 9esitli yatinm ortakhklannin (32 adet) risklerini azaltmaktaki etkinliklerini incelemislerdir. Vadeli islem sozlesmeleri endeks risklerini %50-%70 oramnda azatabilirken, yatinm ortakhklannin risklerini en fazla %20 diizeyinde azaltabilmislerdir. Benzer bir baska 9ahsmada Laws ve Thompson (2005) FTSE-100 ve FTSE-250 endekslerinin ve yatinm sirketlerinin (17 adet) risklerini vadeli iselm sozlesmeleri kullanarak azaltmaya 9alismislardir. Endeks risklerinin azaltilmasmda %70-%90 seviyelerinde basari saglamrken; yatirim sirketleri i9in bu oran en fazla %18'li seviyelere ulasabilmistir. Diger taraftan bir kisim 9alismalar optimum korunma oranm (optimum hedge ratio) hesaplanmasma yonelik olarak literature katkida bulmuslardir. Soz konusu 9alismalarm bir boliimunde geliskin ve karmasik modellerin (ARCH, GARCH, MEG, M-MEG vb.), nispeten daha az karmasik modellere (OLS, vb.) kiyasla daha iyi sonu9lar verdigi bulunmustur. Fakat, karmasik modellerin gelistirilmesinde harcanan emek ve sonunda saglanan fayda karsilastinldiginda, nispeten daha az karmasik modellerin daha etkili olduklarim soylemek mumkiindur (Holmes, 1996:76; Lien, vd., 2002: ; Copeland ve Zhu, 2006:10; Bhaduri ve Durai, 2008: 133; Kavussanos ve Visvikis, 2008:259). Optimum koruma oranimn belirlenmesine iliskin yaklasimlar Lien ve Tse (2002) ve Chen, vd., (2003) tarafmdan ayrmtili olarak incelenmistir. 3. Ara^tirma Metodu Ulkemizde Vadeli Islemler ve Opsiyon Borsasi (VOB) 4 Subat 2005 tarihinde isleme a9ilmistir. GiiniimUzde dovize (Dolar ve Euro), faize (DIBS), emtiaya (pamuk, bugday, altin) ve IMKB endekslerine (IMKB-30 ve IMKB-100) dayali vadeli islem sozlesmeleri islem gormektedir. Calismamn amaci VOB'da islem goren en aktif sozle melerden olan VOB-IMKB 30 endeksi vadeli islem sozlesmelerinin IMKB'de islem gormekte olan A tipi 'larm hisse senetlerinin risklerini azaltilmasmdaki etkisini arastirmaktir Veri Calismada, Ocak 2007 ve Aralik 2008 tarihleri arasi giinluk veriler kullamlmistir yih veri seti modelin gelistirilmesi, 2008 yih verileri modelin test edilmesi amacryla kullamlacaktir. Daha onceki yillara ait veriler, VOB'un yeni kurulmus olmasi dolayisi olusabilecek verisel aksakliklarm onlemek amaci ile analize dahil edilmemistir. Calismada kullamlan VOB-IMKB 30 endeks vadeli sozlesmesine iliskin veri VOB resmi internet sitesinden almmistir. Portfoyler dahilinde analize ahnan hisse senetlerine iliskin veriler ise IMKB Egitim ve Yaym Mudurliigu'nden temin edilmistir. 375

4 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR 2009 Tablo 1 (>h$ma Kapsamma Alman 'lar Adi AKYO ARFYO ATAYO ATLAS ATSYO AVRSY BSKYO AkY.O. A.. AlternatifY.O. A.S.. AtaY.O. A.S. Atlantis Y.O. A.S.. Atlas Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. Avrasya Menkul Kiymetler Y.O. A.. Baskent Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. BUMYO Bumerang Y.O. A.. DNZYO ECBYO EGCYO EVNYO FNSYO GRNYO GDKYO Deniz Y.O. A.S.. Eczacibasi Y.O. A.S,. Egeli-Co. Y.O. A.S.. Evg Y.O. A.S.. Finans Y.O. A.S.. Garanti Y.O. A.S.. Gedik Y.O. A.?. HDFYO INFYO ISYAT METYO MYZYO OYAYO TACYO TCRYO TKSYO TSKYO VKFYT VARYO YKRYO YTFYO Adi Hedef Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. Info Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. is Y.O. A.S. Metro Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. Mustafa Yilmaz Y.O. A.S.. Oyak Y.O. A.S.. Tacirler Y.O. A.S.. Tac Y.O. A.S.. Taksim Y.O. A.S. TSKB Y.O. A.S.. Vakif Menkul Kiymetler Y.O. A.S.. VarhkY.O. A.S.. Yapi Kredi Y.O. A.S.. Yatirim Finansman Y.O. A.S,. Calis.mada Ocak 2007 ve Aralik 2008 tarihleri arasmda IMKB'de siirekli islem goren 29 adet A tipi 'lar kullamlmistir. Soz konusu 'lar tablo 1 de verilmistir Yontem VOB-tMKB 30 endeks vadeli i lem s6zle mesine ili kin zaman serilerinin olu turulmasmda, vade sonu en yakm olan sozle meler kullamlmi tir. Fakat bu sozle meler vade bitimine 5 gun kala seriden 9ikartilmi ve en yakm vadeli ikinci sozle me analize dahil edilmi tir. Ornegin; zaman serisi, ubat 2007 vadeli sozle me (111F_IX ) ile ba lami tir. Bu sozle me vadesine 5 gun kala, 22 ubat 2007 tarihinde, analizden 9ikartilrm tir. Aym tarihte Nisan 2007 vadeli sozle me (111F_IX ) analize dahil edilmi tir. Boylelikle, sozle me vadesi yakla tik9a, azalan i lem hacminin fiyatlar iizerindeki etkisi azaltilmaya 9ah ilmi tir. Hem vadeli i lem s6zle melerinin hem de 'larm getirileri, giinliik uzla ma fiyatlannm veya giinliik kapam degerlerinin logaritmik farklan almarak hesaplanmi tir. Soz konusu hesaplama yontemi 1 nolu denklemde verilmektedir. (0 Denklem 1'de G M ve Gy sirasiyla hisse senetlerinin getirilerini ve VOB-IMKB 30 vadeli i lem sozle mesinin getirisini; FMI ve Fy,, t giinii i9in sirasiyla hisse senetlerinin kapanis. fiyatlarim ve VOB-IMKB 30 vadeli islem sozle mesinin uzla ma fiyatmi; son olarak FMI-I ve Fyt-i, t-1 giinii i9in sirasiyla hisse senetlerinin kapanis fiyatlarim ve VOB-IMKB 30 vadeli isjem sozle mesinin uzla ma fiyatmi ifade etmektedir. 376

5 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHJSAR 2009 hisse senetleri ve VOB-IMKB30 vadeli i lem sozle mesinden olusan korumah portfoyun (hedged portfolio) getirisi (G H } asagidaki sekilde yazilabilir (Figlewski, 1984: ): GH = GM ~ hg v (2) Soz konusu portfoyun riski ise: H = M + h 2ff v - 2ha MV (3) olarak tammlanabilir. Denklemde ajj, a^ ve a 2 - sirasiyla korumah portfoyiin, hisse senedi portfoyimu ve vadeli islem sozlesmesinin varyansim; a MV ise hisse senedi portfoyii ile vadeli islem sozlesmesi arasmdaki kovaryansi; ti korunma oranmi ifade etmektedir. Korunma oranm, h, belirlenmesi konusunda literature ge9mis 9ok sayida yontem bulunmaktadir. Soz konusu bu yontemlerin hangisi veya hangilerinin en ba anh oldugunu bulmak bu 9ahsmanm amaci di mdadir. Dolayisi ile bu 9ahsmada diger yontemlere nazaran daha az karma ik ve gorece olarak onlar kadar etkili oldugu one siiriilen En Ku9iik Kareler (Ordinary Least Squares -OLS-) yontemi kullamlacaktir. OLS yontemi dogrultusunda, optimal korunma orani 4 numarah denklem yardimi ile tahmin edilebilir. Bu denklemde a ve h* regresyon parametrelerini; e ise hata temrini ifade etmektedir. G M =K+h*G v + E (4) Diger taraftan, optimal korunma orani 5 numarah denklem kullamlarak da hesaplanabilmektedir (Chris, vd., 2004: 8) Performans Olfiitleri h*=^f- (5) Hesaplamalar sonucunda, VOB-tMKB 30 endeksi vadeli islem sozlesmelerinin portfoylerin riskinin azaltilmasmdaki etkinliginin 6l9iilmesi gerekmektedir. Bu dogrultuda, denklem 6 yardimi ile hisse senedi portfoylerinin vadeli islem sozlesmelerinin dahil edilmesi sonrasi risklerindeki azalma hesaplanabilir (Butterworth ve Holmes, 2001:61). Risk Diizeyindeki Azalma = ( M ~ *\ x 100 (6) 4. Bulgular Tablo 2'de en kii9iik kareler yontemi (OLS) sonucunda elde edilmi olan optimum korunma oranlan her bir i9in verilmistir. Hesaplanan optimum korunma oranlarmin hepsi 377

6 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHISAR 2009 I'den kii(?uk degerler almi lardir. En yiiksek orana sahip olan 0,774 'liik oran ile Garanti Y.O. A..'dir. En dii uk orana sahip olan ise 0,055 'lik oran ile Taksim Y.O. A..'dir. Tablo 2 Gunliik Beta Katsayilari AKYO ARFYO ATAYO ATLAS ATSYO AVRSY BSKYO BUMYO DNZYO ECBYO Korunma Oran i (h) 0,644 0,592 0,618 0,573 0,731 0,507 0,437 0,437 0,674 0,659 EGCYO EVNYO FNSYO GDKYO GRNYO HDFYO INFYO ISYAT METYQ MYZYO Korunma Orani (h) 0,577 0,712 0,319 0,452 0,774 0,558 0,593 0,550 0,690 0,562 OYAYO TACYO TCRYO TKSYO TSKYO VARYO VKFYT YKRYO YTFYO OYAYO Beta Katsayisi 0,399 0,449 0,630 0,055 0,623 0,558 0,486 0,507 0,508 0,399 Hesaplanan optimum korunma oranlari genel olarak incelenir ise 7 'nun korunma oranimn 0,486 ile 0,319 arasmda; 18 'nun korunma oranmm 0,507 ile 0,690 arasmda; ve 3 'nun korunma oranimn 0,712 ile 0,774 arasmda bulundugu goriilmektedir. 'larm optimum korunma oranlari arasmdaki farklihklar sahip olduklan farkh portfoy yapilanndan kaynaklanmaktadir. Bilindigi tizere soz konusu farklihklar 'larm sadece farkh hisse senetlerinden olusan portfoyler ta imalarmdan degil, aym zamanda farkh varhklara farkli oranlarda yatinm yapmalarmin da bir sonucu olarak kar imiza 9ikmaktadir. Tablo 3 Hisse ve Portfoy Giinliik Riskleri Risk Duzeyinde + VOB- Azalma IMKB30 (%) AKYO 7,01 5,48 21,82 HDFYO ARFYO ATAYO ATLAS ATSYO AVRSY BSKYO BUMYO DNZYO ECBYO EGCYO EVNYO FNSYO GDKYO GRNYO 7,00 9,79 18,30 10,98 11,07 10,62 9,56 14,83 6,47 17,02 19,74 25,59 10,90 9,72 3,66 6,80 13,40 8,90 8,39 9,87 7,16 12,00 3,40 13,83 17,68 22,37 8,97 6,71 47,69 30,57 26,75 18,94 24,20 7,04 25,06 19,10 47,45 18,75 10,44 12,58 17,64 30,95 INFYO ISYAT METYO MYZYO OYAYO TACYO TCRYO TKSYO TSKYO VARYO VKFYT YKRYO YTFYO 13,80 14,09 10,24 16,96 8,59 12,38 13,64 13,94 18,95 10,24 24,77 23,20 6,25 7,78 + VOB- IMKB30 10,64 10,26 8,90 13,12 7,10 8,23 10,43 10,87 18,34 8,06 19,39 18,41 3,31 6,05 Risk Duzeyinde Azalma (%) 22,93 27,19 13,03 22,64 17,29 33,49 23,53 22,03 3,25 21,30 21,70 20,65 47,06 22,24 Tablo 3 hisse senetleri getirilerinin 2008 yihna ait varyanslan ile hisse senetleri arti VOB-IMKB30 vadeli isjem sozlesmesinden olus.an portfoylerin varyansim vermektedir. 378

7 13. ULUSAL FJNANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHJSAR 2009 'larm hisse senedi getirilerinin varyanslan genel olarak degerlendirildiginde en yiiksek varyansa sahip 3 sirketin Finans Y.O. A.S.., Varhk Y.O. A.. ve Vakif Y.O. A..'ye oldugu goriilmektedir. Diger taraftan en diisiik hisse senedi getirisi varyansma sahip 3 sirket ise Alternatif Y.O. A.S., Eczacibasi Y.O. A.S. ve Yapi Kredi Y.O. A.S.'dir. hisse senetleri arti VOB-IMKB30 vadeli islem sozlesmesinden olusan portfoy getirilerinin varyansi incelendiginde, en yiiksek ve en diisiik varyansa sahip olan portfoylerin yukanda adi ge9en 'lara ait portfoyler oldugu goriilmektedir. Qahsmamizin amacina dair veri, hisse senedi getiri ve portfoy getiri varyansilarmm karsilastinldigi ve Tablo 3'de "Risk Diizeyinde Azalma (%)" olarak adlandinlan oranlar tarafindan saglanmaktadir. Soz konusu oran, 6 numarah denklem uyarmca hesaplanmis olup, 'larm hisse senedi getirilerindeki varyansin, VOB-IMKB30 vadeli islem sozlesmesi kullamlarak ne derecede azaltilabildigini gostermektedir. ^ VOB-IMKB30 vadeli islem sozlesmesi portfoylerin vayransim ortalama olarak %23,35 oranmda azaltmaktadir. Varyansmda en fazla azalma olan portfoyler ise Alternatif Y.O. A.., Eczacibasi Y.O. A.S. ve Yapi Kredi Y.O. A..'dir. Soz konusu 3 'da, VOB-1MKB30 vadeli islem sozlesmesinin portfoye dahil edilmesi ile ortalama %47,40 oramnda varyans bertaraf edilmistir. Diger taraftan sadece 2 portfoyde varyans azalmasi %10'un altmda kamistir. Soz konusu portfoyler Baskent Menkul Kiymetler Y.O. A.. ve Taksim Y.O. A.S. ait portfoylerdir. Bu portfoylerdeki varyans azalmasi sirasiyla %7,04 ve %3,25 olarak ger9eklesmistir. 5. Sonu? ahsmamizda, VOB'da islem gormekte olan VOB-IMKB30 vadeli islem sozlesmesi kullamlarak 'larm hisse sendi getirilerinin varyanslan (riskleri) azaltilabilirligi incelenmistir. Bu dogrultuda yillan arasi VOB-IMKB30 vadeli islem sozlesmesi verileri ve IMKB'de islem gormekte olan A Tipi 'larm hisse senedi verileri kullamlmistir. ahsmamn bulgulan gostermi tir ki hisse senetlerinin varyansalanni VOB- IMKB30 vadeli islem sozlesmesi kullanarak ortalama %23,35 oramnda azaltmak miimkiindur. Soz konusu bulgu, 9e itli yonlerden onem tasimaktadir. Ilk olarak, sistematik olamayan riskleri varhk 9esitlendirmesi ve profesyonel yonetim ile minimize edilmi (veya yok edilmis) oldugu varsayilan 'da, VOB-IMKB30 endeksi vadeli islem sozlesmesi kullanarak yatinmlann sistematik risklerinin azaltilabilecegini gosterilmistir. Ikinci olarak, gen9 bir vadeli islemler borsasi olan VOB'da islem goren IMKB30 endeksi vadeli islem sozlesmelerinin amaci dogrultusunda etkin oldugu gosterilmistir. 379

8 13. ULUSAL FINANS SEMPOZYUMU AFYONKARAHlSAR 2009 KAYNAK^A Bhaduri, S. N. ve Durai, S. R. S. (2008), "Optimal hedge ratio and hedging effectiveness of stock index futures: evidence from India", Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, vol.1, no.l, pp Butterworth, Darren ve Holmes, Phil (2001), "The Hedging Effectiveness of Stock Index Futures: Evidence for the FTSE-100 and FTSE-Mid250 Indexes Traded in The UK", Applied Financial Economics, vol. 11, pp Ceylan, Ali ve Korkmaz, Turhan (2004), "Sermaye Piyasasi ve Menkul Degerler Analizi", Ekin Kitabevi, 2. Baski, Bursa. Chambers, R. Nurgiil (1998), Tiirev Piyasalar" Avciol Basim Yayin, Istanbul. Chen, S.S., Lee, C.ve Shrestha, K. (2003), "Futures Hedge Ratios: A Review", The Quarterly Review of Economics and Finance, vol.43, pp Chris, B.; Davies, RJ. ve Kim, S.S. (2004), "Reducing Basis Risk for Stocks by Cross Hedging with Matched Futures", ISMA Centre Discussion Papers in Finance, , pp Copeland, L. ve Zhu, Y. (2006), "Hedging Effectiveness in The Index Futures Market", Cardiff Business School Working Paper, Paper IMRU , pp Erol, limit, (1999), Vadeli Islem Piyasalan: Teori ve Pratik, IMKB Yaymlan, Istanbul. Figlewski, S. ve Kon, S. (1982), "Portfolio Management with Stock Index Futures", Financial Analysts Journal, pp Figlewski, Stephen (1984), "Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures", Journal of Finance, vol.39, no.3, pp Holmes, Phill (1996), "Stock Index Futures Hedging: Hedge Ratio Estimation, Duration Effects, Expiration Effects and Hedge Ratio Stability", Journal of Business, Finance and Accounting, vol.23, no.l, pp Kavussanos, G. Manolis ve Visvikis, D. Hias (2008), "Hedging Effectiveness of the Athens Stock Index Futures Contracts", The European Journal of Finance, vol.14, no.3, pp Korkmaz, Turhan ve Ceylan, Ali (2007), Sermaye Piyasasi ve Menkul Degerler Analizi, Ekin Yaymevi, 4. Baski, Bursa. Laws, Jason ve Thompson, John (2005), " Hedging Effectiveness of Stock Index Futures", European Journal of Operational Research, vol. 163, pp Lien, Donald; Tse, Y. K. ve Tsui, Albert K. C. (2002), "Evaluating the Hedging Performance of the Constant-Correlation GARCH Model", Applied Financial Economics, vol. 12, no.11, pp Lien, Donald ve Tse, Y. K. (2002), "Some Recent Developments in Futures Hedging", Journal of Economic Surveys, vol. 16, no.3, pp "Yatinm Ortakhklarma iliskin Esaslar Tebligi-Seri VI Teblig No:4", Resmi Gazete, 31/7/1992, No

9 13. ULUSAL FJNANS SEMPQZYUMU AFYONKARAHJSAR 2009 Sankamis, Cevat (1998), Sermaye Pazarlan, Alfa Basim Yayim, 3. Baski, Istanbul. Tosini, P.A. ve Moriarty, EJ. (1982), "Potential Hedging Use of a Futures Contract Based on a Composite Stock Index", The Journal of Futures Markets, vol.2, no.l, pp Weiner, Neil S. (1981), "The Hedging Rationale for a Stock Index Futures Contracts", The Journal of Futures Markets, vol.1, No.l, pp

HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİNDE RİSKTEN KORUNMA

HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİNDE RİSKTEN KORUNMA Yıl: 23 Sayı:85 Ekim 2009 27 Makaleler HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİNDE RİSKTEN KORUNMA Emin AVCI, Murat ÇİNKO, Levent ÇİNKO ÖZET Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirket

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yönetim, Yıl: 19, Sayı: 61, Ekim 2008 HİSSE SENEDİ ENDEKSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: İMKB 100 ENDEKSİNİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Arş.Gör.Dr. H. Işın DİZDARLAR Niğde Ün.,

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ ÖZET Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi Gamze

Detaylı

GENEL MÜDÜR ÜN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASI HALİNİN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI FİRMALARININ PERFORMANSINA ETKİSİ

GENEL MÜDÜR ÜN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMASI HALİNİN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI FİRMALARININ PERFORMANSINA ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.353-366. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Volume 3 Number 4 2012 pp. 1-20 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Mustafa Akala Erhan Birgilib Sedat Durmuskayac Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 1 Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 Dr. Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı serraeren@istanbul.edu.tr ÖZET

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 70 TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZ Levent ÇITAK * Bu çalışmada parametr olmayan bir etkinl ölçüm yöntemi olan Veri Zarflama

Detaylı

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 37 52. TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI Doç.Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven SAYILGAN* Cemil SÜSLÜ** Özet Leratürde, hisse senedi getirileri ve makroekonomik

Detaylı

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON RETURN VOLATILITY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

THE EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE INDEX ON RETURN VOLATILITY: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ GETİRİ OYNAKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA 1 DOI NO: 10.5578/jeas.9801 ÖZ HAKAN BAYRAKTAROĞLU * İSMAİL ÇELİK ** Hisse senedi yatırımcıları, gelişmekte

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi Ersan ERSOY

Türkiye de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi Ersan ERSOY Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2011 Türkiye de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi Ersan ERSOY ÖZET Finansal piyasalardaki belirsizliklerin ve fiyat dalgalanmalarının artmasıyla birlikte

Detaylı

ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ. Hakkı Arda TOKAT *

ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ. Hakkı Arda TOKAT * İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:48 (Mart 2013) ss.151-162. ALTIN, DÖVİZ VE HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ MEKANİZMASININ ANALİZİ Hakkı Arda TOKAT * Özet Bu çalışmada altın, döviz

Detaylı

Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST de Ampirik Bir Uygulama

Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST de Ampirik Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST de Ampirik Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. İsrafil ZOR

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test

Keywords: A Type Mutual Funds, Open-Ended Mutual Funds, Borsa Istanbul (BIST) Indices, Macroeconomic Indicators, Granger Causality Test İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 235-253 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Borsa İstanbul endeksleri

Detaylı

YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI FONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI FONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 11 - S ayı/no: 1: 1 11 (2011) YATIRIM STİLİ KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE AĞIRLIKLI

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 2010 15 BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB DE BİR ARAŞTIRMA Nevzat TETİK (*) Ahmet

Detaylı

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ

2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 573585 2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ Gülcan ÇAĞIL * Mustafa

Detaylı

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri

Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2014 Enerji Fiyatlarının Sanayi Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Sanayi Sektörü Şirketleri Murat YILDIRIM Yılmaz BAYAR Abdülkadir KAYA

Detaylı

Portföy Çeşitlemesi: İMKB de Sektörel Endeksler Üzerine Bir Analiz Ayhan KAPUSUZOĞLU Mustafa İBİCİOĞLU

Portföy Çeşitlemesi: İMKB de Sektörel Endeksler Üzerine Bir Analiz Ayhan KAPUSUZOĞLU Mustafa İBİCİOĞLU Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 ÖZET Portföy Çeşitlemesi: İMKB de Sektörel Endeksler Üzerine Bir Analiz Ayhan KAPUSUZOĞLU Mustafa İBİCİOĞLU Bu çalışmanın amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA

VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARINDA ARBİTRAJ VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) İÇİN BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi Ulaş Güney BİLGİN

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı

ÜlKE RIsKININ HISSE SENEDI FIYATLARıNA ETKisi:

ÜlKE RIsKININ HISSE SENEDI FIYATLARıNA ETKisi: ÜlKE RIsKININ HISSE SENEDI FIYATLARıNA ETKisi: imkb 100 ENDEKSI UZERINEBiR UAŞTIRMA ynı. Doç. Dr. Sevda Yapraklı Atatürk Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ynı. DOç. Dr. Bener GUngÖr Atatürk

Detaylı

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Ünal GÜLHAN 1 Abdulkadir KAYA 2 Bener GÜNGÖR 3 Özet Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler

Detaylı

Doç. Dr. Yusuf Kaderli - Yrd. Doç. Dr. Ali Petek Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğaner - Gökçe Babayiğit. Giriş

Doç. Dr. Yusuf Kaderli - Yrd. Doç. Dr. Ali Petek Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğaner - Gökçe Babayiğit. Giriş Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Borsa İstanbul daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi

Detaylı