MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 32 Defter-i Hâkânî Dizisi: III 387 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ ( 937/1530 ) I Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları <Dizin ve Tıpkıbasım>

2 II ANKARA

3 Proje Yöneticisi İsmet BİNARK Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje SKorumluları Necati AKTAŞ Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Necati GÜLTEPE Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı İsmet DEMİR Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Hazırlayanlar Ahmet ÖZKILINÇ Ali COŞKUN Gülşen ERGÜN Mustafa KARAZEYBEK Abdullah SİVRİDAĞ Murat YÜZBAŞIOĞLU Harita Çizimi Hacı Osman YILDIRIM Bilgisayar Dizgi Zeynep GÜREL Sündüs KAVAK ISBN:

4 387 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ ( 937/1530 ) I Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları <Dizin ve Tıpkıbasım>

5

6 Ö N S Ö Z Bilindiği gibi, arşivler milletlerin hâfızasıdır ve devletlerin devamlılığını sağlayan önemli müesseselerden biridir. Kemiyet ve keyfiyet itibariyle dünyanın önde gelen arşivlerinden birine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti nin elindeki arşiv malzemesinin değerlendirilip, ilim âleminin istifadesine sunulması ile hem sosyal ilimlerin temellendirilmesine, hem de Türklerin hükümrân olduğu bölgelerde bulunan milletlerin kültürel gelişmelerine ve millî tarihlerinin yazılmasına imkân sağlanacaktır. * Türk milletinin tarih sahnesine çıkışından itibaren geçirmiş olduğu en önemli safhalardan birisi olan ve bizim de vârisi olduğumuz Osmanlı Devleti ne ait resmî kayıtlar bugün İstanbul da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı nda muhafaza edilmektedir. Son yıllarda, arşiv malzemesi içinde en önemli kaynaklardan biri kabul edilen Tahrir Defterleri esas alınarak yapılan ilmî araştırmaların, Osmanlı taşra teşkilâtı olan kaza ve sancaklar üzerinde yoğunlaştığı özellikle dikkati çekmektedir. Bu nevi çalışmalar Osmanlı tarihi araştırmalarına yeni bir yön ve nitelik kazandırmaktadır. Kaza ve sancakların yönetimleri, siyasî tarihi, idarî yapısı, yöneticileri ve özellikle sosyoekonomik tarihi bu çalışmalarda derinlemesine incelenmektedir. Ayrıca bölgenin tahmini nüfusu, yerleşim birimleri, bunların fizikî özellikleri, tarihi eserleri ve toprak tasarruf şekilleri de ortaya konmaktadır. Sınırları belirli bir bölgeye has bu çalışmalar, bölgeler arasındaki her türlü farklılık ve benzerlikleri aynı anda ortaya koymamakla birlikte, bize derli-toplu, periyodik bilgiler vermekte, Osmanlı Devleti nin bütününü ilgilendiren çalışmalar için bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Belgeye dayalı çalışmalar çoğunlukla toplumsal ve iktisadî tarih alanlarında yoğunlaşmaktadır. Elimizde bu türden çalışmalar ne kadar fazla olursa, Osmanlı toplumsal ve iktisadî yapısıyla ilgili yeni sentezlere ve ykorumlara ulaşmamız şüphesiz o nispette kolaylaşacaktır. Dönemin siyasî tarihi ile idarî yapısını, şehir ve kırsal kesimin yaşama biçimlerini, nüfusunu, cami, mescid ve zaviye gibi dinî ve sosyal amaçlı kurumlar ile medrese, muallimhâne gibi eğitim kurumlarını; toprak durumunu, ziraî üretimini, hayvancılığı, küçük sanayi kuruluşlarını, karayolu ve limanların işleyişini ortaya koyması bakımından Tahrir Defterleri Osmanlı tarihinin en önemli arşiv kaynaklarındandır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nce Defter-i Hâkânî Dizisi başlığı altında neşredilen bu defterler, Osmanlı Devleti nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla işleyişinin ortaya konmasına yardımcı olduğu gibi, ülkemizin idarî ve kültürel yapısının, sosyoekonomik tarihinin ve kaynaklarının ortaya çıkarılması bakımından da büyük önem taşımaktadır. Eserin yayına hazırlanmasında emeği geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personelini ve Genel Müdür Sayın İsmet BİNARK ı bu vesile ile tebrik eder, çalışmanın ilgililere yardımcı ve yararlı olmasını dilerim. M. Selçuk POLAT Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı VI

7

8 S U N UŞ Her millet bir tarihî mirasın sahibidir. Bu tarihî mirasın çok önemli bir bölümünü; arşivler, kütüphaneler, eski eserler gibi maddî ve manevî kültür varlıkları teşkil ederler. Millet olabilme ve kalabilmede bu kültür varlıklarının büyük yeri ve rolü vardır. Sahip olunan bu kültür varlıklarının nesillerden nesillere intikali ise, bunların muhafazası ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Arşivler bir ülkenin tapu senedi; bir milletin kimliği, hâtıratı; onu bütün varlığı, hakları ve hususiyetleri ile geçmişinden bugüne, bugününden yarınlarına bağlayan temel dayanağıdır. Arşivler, devletlerin ve fertlerin haklarını ve milletlerarası münasebetlerini belgeler ve korurlar. Bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Bu arada, ait olduğu devrin örf ve âdetlerini, sosyal yapısını, müesseselerini ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyarlar. Bu hususiyetleri sebebiyle de, başta tarih ve kültür olmak üzere, her türlü ilmî araştırmalara imkân sağlarlar. Arşivlerimiz ise, Türk Devleti nin devamlılığını sağlayan temel kuruluşlardan biridir. Millî tarih ve kültürün gerçek kaynağıdır. Arşivlerimiz aynı zamanda bütün sosyal ve insanî bilim dallarının temel dayanağıdır. Nihayet arşivlerimiz, bizi, yüzyıllarca kader birliği yaptığımız milletlerle, ayrıca bütün medenî dünya milletleri ile bilgi ve düşünce alış verişine ve kaynaşmaya götürebilecek en sağlam kaynaktırlar. Bilinmelidir ki, arşivlerimiz, herşeyden önce millî kültürümüz ve millî kimliğimiz için gereklidir. Zirâ arşivlerimiz, millî tarihimizin ve kültürümüzün ilk elden, otantik kaynaklarıdırlar. Toplum yapımızdaki çözülmeleri önleyecek ortak inanç noktalarımız arşivlerimizde saklıdır. Türk milletinin tarihî macerasını ortaya koyabilmek için, arşivlerimizdeki otantik arşiv belgelerinin değerlendirilmesi, ilim âleminin istifadesine sunulması, kısaca bugüne kazandırılması sağlanmalıdır. Hayata kavuşturulacak arşiv belgeleri, bu yüce milletin hukuka, hakka, ilme saygısının ve insan sevgisinin delilleri olacaktır. * Bilindiği gibi, Türkiye arşiv malzemesi bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. Osmanlı Devleti nden devralınan büyük ve şerefli mirasla, bugün dünyanın en zengin arşiv potansiyeline sahip sayılı ülkelerinden birisi durumundayız. Orta, Yakın Doğu, Balkan ve Akdeniz ülkeleri içerisinde, kudretli ve kuvvetli devlet olabilme vasfını uzun süre devam ettiren Osmanlı Devleti nde arşiv fikri çok eskilere kadar uzanmaktadır. Arşivin, bir milletin tarih ve kültür hazinesi olduğunu idrâk eden ecdâdımız, bunun içindir ki, kurduğu arşiv teşkilâtına Hazine-i Evrak adını vermiştir. Osmanlı arşivleri, idarî kayıtların devlet eliyle tespit edilip düzenlendiği ve günümüze kadar muhafaza edildiği örnek kuruluşlardır. Üç kıta üzerinde, çok geniş bir coğrafyada ve altı yüz seneyi aşkın bir zaman diliminde hükümrân olmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış Osmanlı Devleti nden, Türkiye Cumhuriyeti ne intikal etmiş zengin arşiv malzemesi, yalnız Türkiye nin değil, bugün müstakil devlet kurmuş çeşitli milletlerin millî ve ortak tarihlerinin tespitinde ve yazılmasında başvurulacak otantik değerdeki tek kaynaktırlar. Osmanlı arşivleri, bugün dünya ilim çevrelerinin de teslim ettiği gibi, paha biçilmez bir vesika hazinesidir. Ancak, böyle bir hazinenin gerçek değerini kazanması, gerek milletlerarası münasebetler, gerekse ilmî bakımdan onlara dayanan araştırmaların yapılması ve neşredilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için Osmanlı arşivlerinin süratle tasnif edilip, değerlendirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, çok yakın bir gelecekte, Osmanlı-Türk araştırmaları dünya üniversitelerinde belli başlı disiplinlerden biri haline gelecektir. Bu imkândan başta bizler yararlanmalı ve buna öncü olmalıyız. VIII

9 Osmanlı tarihini, kendi millî tarihinin bir parçası sayan tek ülke Türkiye dir. Şükretmek gerekir ki, bu şerefli tarihe ait arşivler, bugün gerçek sahibi ve varisi elindedir. Ondan kendi tarihi, millî kültürü ve geleceği bakımından azamî ölçüde yararlanmak imkânları da elindedir. * Bugün arşivlerimizde muhafaza edilmekte olan, yerli ve yabancı araştırmacıların yararlanmasına sunulmuş çok değerli arşiv malzemesi vardır. Bunlar arasında yer alan, fethedilen ülkelerin arazisini tescil, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini ve vergi nispetlerini göstermek için tutulan ve devlet topraklarının esas kaydı olduğundan tapu hükmünde bulunan, bu yüzden de bu şekilde adlandırılan Tapu Tahrir Defterleri veya bir başka ifade ile Defter-i Hâkânî ler son derece önemlidir. Tahrir Defterleri, Osmanlı Devleti ne dahil memleketlerin sosyal, demografik ve ekonomik tarihine ait, benzeri başka hiç bir yerde bulunmayan mufassal istatistikî kaynaklardır. Osmanlı Devleti, yeni fethedilen bir memleketin arazisini, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini, vergi nisbetlerini tâyin ve tespit maksadıyla belirli aralıklarla yazdırırdı ki, bu işleme tahrir denirdi. Diğer bir ifadeyle tahrir, vergi ve nüfus sayımı olup, bu sayımı ihtiva eden defterlere de Tahrir Defterleri veya Defter-i Hâkânî denirdi. Osmanlılarda tahrir işlemi devletin kuruluşundan itibaren yapılmakta olup, her otuz senede bir tekrarlanması kanun gereğiydi. Bununla beraber, bazen daha uzun aralıklarla yapıldığı gibi; bir cülus, toprağı tasarruf edenler arasındaki ihtilâf, halkın şikâyetleri, göçler, salgın hastalıklar, yeni düzenlemeler sonucu meydana gelen nüfus ve vergi değişiklikleri gibi sebeblerle daha kısa sürelerde de yapılmıştır. Tahririn asıl amacı, vergilerin tesbiti, timarların kontrol ve düzenlenmesiydi. Tahrirlerin yapılması, devletin malî ve askerî teşkilâtı açısından bir zaruret olup, devletin gelir kaynaklarının en ince ayrıntısına kadar tesbit edilmesi ve zamanla meydana gelen değişikliklerin bilinmesini mümkün kılmıştır. * Tahrir ve tahrir sistemiyle ilgili olarak, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nce yayınlanan Defter-i Hâkânî dizisinin (I) numaralı yayını olan 438 numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri nde geniş bilgi verildiği için, burada tekrar ayrıntıya girilmemiştir. III. serisini yayınladığımız Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rum Defteri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tapu Defterleri Fihristi nde 387 numarada kayıtlıdır. Elimizdeki defter tamir edilip, yeniden ciltlenmiştir. Dış boyutları 48x16 cm., varak boyutları 47x16 cm.dir. Bu ciltte, Karaman Eyâleti bölümü yayınlanan TD 387 numaralı defterin 937/1530 tarihinde tamamlandığı, aynı seriden olan Anadolu Eyâleti ne ait TD 166 (fî şehri Rebî ü l-âhir sene 937, sh. 197) ve Rumeli Eyâleti ne ait TD 167 (el-vaki fī 15 Safer sene 937, sh. 191) defterlerindeki tarihlerden anlaşılmaktadır. Neşre hazırlanan defter Karaman ve Rum vilâyetlerine ait bilgileri ihtiva etmektedir. 988 sayfadan ibaret olup, 3 sayfaya numara verilmemiş, 6 sayfa mükerrer numaralanmıştır. Defterin son sayfa numarası 979 dur. Defterde 71 boş sayfa bulunmaktadır. Boş sayfaların üçü hariç diğerleri numaralanmıştır. İlk dört sayfada defterin fihristi ile Karaman Kanunnâmesi birbirine karışmıştır. Kullanılan kâğıt, aharlı ve filigranlı Avrupa kâğıdıdır. Defterde bir iki istisna dışında livâlar kırmızı, kazalar sarı-kırmızı ipek ipliklerle ayrılmıştır. Esbkeşan kazaları olan Eskiil, Turgud ve Bayburd kazaları ile Konya livâsı defterde ayrı ayrı yerlerde bulunmaktadır. Bu kazalar Konya livâsına bağlı olduğu için bu çalışmada birleştirilerek verilmiştir. Vilâyet-i Karaman ın ceman yekûnunda 7 fihristte 8 tane sancak gösterilmesi bir takım karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Fihristte Akşehir ve Larende ayrı sancaklar olarak alınmış, ancak sancaklıktan bozulmuş oldukları belirtilmiştir. Liva yekûnlarında ise Akşehir ayrı sancak olarak değerlendirilmiş, Larende livasının merkez kazası Kayseri sancağına, Belviran ve Aladağ kazaları ise Konya sancağına dahil edilmiştir. Bu karışıklıkları önlemek için yaptığımız çalışmada Akşehir ve Larende ayrı ayrı sancak olarak değerlendirilmiştir. Defterde Akşehir sancağından sonra yazılmış olan Belviran ve Aladağ kazalarının Larende sancağının içinde gösterilmesinin sebebi, TD 63 numaralı defterde Belviran kazasının Larende sancağı içinde değerlendirilmiş olmasıdır. Cilt içinde bazı varaklar yıprandığı için tamir edilmiş olmakla beraber, okunamayacak kadar bozulmuş yazı ve eksik sayfa yoktur. Defterin başında fihristi ihtiva eden bir bölüm mevcuttur. Defterin yazısı siyakat olup, livâlara ait kayıtların farklı karakterlerde olmasından, kayıtların birden fazla kâtip tarafından tutulduğu anlaşılmaktadır. IX

10 387 numaralı defter Karaman ve Rum eyâletlerini ihtiva etmektedir. İki cilt halinde yayınlanması plânlanan bu defterin yayınlanan ilk cildinde, Karaman Eyâleti ndeki sekiz sancak yer almaktadır. Bunlar Konya, Beyşehri, Akşehir, Larende, Aksaray, Niğde, Kayseriyye ve İçel sancaklarıdır. Defterde, Karaman Eyâleti ne ait bir kanunnâme yer almaktadır. Söz konusu kanunnâme, Merhum Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan ın, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, Birinci Cild, Kanunlar ve Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ün Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri adlı eserlerinde de yer almakta olup, bu defterden alınarak yayınlanmıştır. Orijinal metinde Konya livâsı (1-45, ss. arasında) 66 sayfa; Beyşehri livâsı (46-69 ss. arasında) 24 sayfa; Akşehir livâsı (70-91 ss. arasında) 22 sayfa; Larende livâsı ( ss. arasında) 32 sayfa; Aksaray livâsı ( /1 ss. arasında, üç sayfa numarası mükerrer) 38 sayfa; Niğde livâsı ( ss. arasında) 40 sayfa; Kayseriyye livâsı ( ss. arasında) 26 sayfa ve İçel livâsı ( ss. arasında) 72 sayfa olarak yer almaktadır. Yekûn Cetvelleri ile ilgili bilgiler daha önceki ciltte verildiği için burada tekrar edilmemiştir. Anadolu Eyâleti ndeki uygulamadan farklı olarak, Karaman Eyâleti nde mücerredlerden vergi alınmamaktadır. Anadolu Eyâleti ndeki mücerredin buradaki karşılığı caba mücerreddir. * Karaman Eyâleti nin hududları bazen fetihler sebebiyle genişlemiş, bazen de yeni eyâletlerin ihdasıyla küçülmüştür. Uzun müddet Karaman Beyliğine dahil olan yerler için Karaman tâbiri kullanılmıştır. Kanunî Sultan Süleyman ın padişahlığının ilk yıllarında Karaman Eyâleti nin merkezi Kayseri dir. Neşrettiğimiz TD 387 numaralı defterin fihristinde Kayseri livâsına düşülen derkenarda yer alan makarr-ı mirimiran ibaresinden bu neticeyi çıkarmaktayız. XI. yüzyıl sonlarında İç Anadolu nun Türk hâkimiyetine geçmesiyle Konya, önemli bir siyasî merkez olmuş ve bu hususiyetini yaklaşık dört asır boyunca devam ettirmiştir. Konya nın evvelce Anadolu Selçukluları ( ) nın, sonra da Karamanoğuları ( ) nın başşehri olması, onu her iki devletin güçlü olduğu devirlerde ilim, sanat, kültür ve ticaret merkezi yapmıştır. Adı geçen devletlerin güçsüz olduğu zamanlarda ise, çok sayıda muhasaraya maruz kalmış, tahrip edilmiş ve zaptedilip yağmalanmıştır. Özellikle, Selçuklular döneminde Konya ve civarı önce Haçlıların, sonra da Bizanslıların hedefi olmuştur. Ayrıca, Selçuklu Melikleri arasındaki mücadelelerde de başkent olmasından dolayı Konya, ele geçirilmesi düşünülen ilk yerleşim yeri olmuştur. XIII. asrın ortalarından itibaren, Konya ve civarı Moğol ve Türkmenlerin hâkimiyet mücadelesine sahne olmuştur. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinden aynı yüzyılın sonlarına kadar Karamanoğulları Beyliği hâkimiyetinde kalan Konya ve civarı sakin bir hayat sürmüştür. XIV. asrın sonundan XV. asrın sonuna kadar yaklaşık bir asır boyunca Osmanoğulları-Karamanoğulları arasında devam eden Anadolu birliği mücadelesinde vukubulan savaşlar, 1483 tarihinde Karamanoğullarının kesin yenilgileriyle son bulmuştur. Karamanlılar Fatih dönemine kadar, Osmanlılarla olan mücadelelerinde birçok defa mağlup olup Konya, Akşehir, Beyşehri, Larende ve Niğde gibi şehirleri kaybederek, beyliğin kurulduğu topraklara, yani Ermenek ve İçel kalelerine çekilmek zkorunda kalmışlar, sadece İçel i muhafaza edebilmişlerdir. Osmanlılar ile Karamanlıların ilk ciddî temasları Karamanlıların Osmanlı hâkimiyetindeki Hamid e saldırması ve yöre halkının bu durumdan şikâyetleri üzerine 1391 tarihinde Karaman üzerine sefere çıkan Yıldırım Bayezid in, Hamid üzerinden Karaman topraklarına girmesiyle olmuş; Karaman beyi Alaeddin Ali Bey İçel topraklarına çekilmiş, Konya, Beyşehri ve Akşehir gibi Karaman toprakları fethedilmiştir. Alaeddin Ali Bey, Osmanlıların Niğbolu mücadelesi sırasında Ankara ya baskın yaparak Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa yı yakalayıp Konya ya götürmüş; Akçay da yapılan savaşta Karamanlılar mağlup olmuş, Konya ve diğer Karaman toprakları Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir (1397). Karamanlılar, 1402 de Yıldırım ın Timur a yenilmesinden sonra tekrar eski topraklarına kavuşmuşlardır. Karamanoğlu İbrahim Bey in, Sırp despotu ve Macarlarla, Osmanlılara karşı ittifak kurması ve 1433 yılında Osmanlı hâkimiyetindeki Beyşehri ni alması üzerine, Karaman ili üzerine yürüyen Sultan II. Murad, Karamanlılardan Akşehir, Beyşehri ve Konya yı almıştır. Osmanlılara mukabele edemiyeceğini anlayan İbrahim Bey İçel e çekilmiştir. X

11 İçel toprakları, Karamanoğlu İbrahim Bey in vefatına (1464) yakın kardeşler mücadelesine sahne olmuştur. İbrahim Bey in vefatını müteakip, Karaman toprakları ikiye bölünmüş; Konya da Pir Ahmed hüküm sürerken, Silifke taht merkezi olmak üzere İçel toprakları İshak Bey idaresine geçmiştir. İshak Bey, Akkoyunlu hükümdârı Uzun Hasan ın yardımı ile Pir Ahmed i Konya dan kaçmaya mecbur etmiş, İçel dışındaki diğer Karaman topraklarına da hâkim olmuştur. İshak Bey in anlaşma teklifini red edip Çarşamba suyunu hudud tanıyan ve eski anlaşmaların tatbikini taleb eden Fatih Sultan Mehmed, teklifinin İshak Bey tarafından kabul görmemesi üzerine, kendisinin himayesini isteyen Pir Ahmed e yardım etmeye karar vermiş; Pir Ahmed, Osmanlı kuvvetlerinin yardımıyla Ermenek civarında İshak Beye karşı yaptığı savaşı kazanmıştır. Mağlup olup Silifke ye çekilen İshak Bey, yardım sağlamak amacıyla Uzun Hasan ın yanına gitmiş; böylece Silifke ve Karataş hariç bütün İçel ve diğer Karaman toprakları Osmanlı himaye ve nüfuzu altındaki Pir Ahmed in hâkimiyetine geçmiştir. Ancak, Pir Ahmed kısa bir süre sonra bağlılık şartlarına rağmen, Fatih in Uzun Hasan üzerine yapılan sefer davetine icabet etmediği gibi, Osmanlı topraklarına da tecavüz etmiştir. Bunun üzerine, Fatih 1468 ilkbaharında Karaman seferine çıkmıştır. Bu sefer sonunda Silifke ve Karataş dışında zaptedilen yerler, Karaman Beylerbeyliği olarak teşkilâtlandırılarak idaresi Şehzade Mustafa ya verilmiştir. Ancak, Osmanlı kuvvetleri bölgeden çekilir çekilmez, Pir Ahmed ve Kasım beyler Larende ye hareketle Konya ya başarısız bir hücumda bulunmuşlar; Ereğli, Aksaray, Develi ve Niğde gibi eski Karaman şehirlerini zaptetmişlerdir. Bunun üzerine Fatih, Karamanoğullarını tamamen bölgeden çıkarmak, İçel in de içinde bulunduğu Karaman ili fethini tamamlamak için önce 1469 yılında Kapıkulu ve Anadolu daki sancakların askerleri ile Rum Mehmed Paşa yı göndermiştir. Ancak Rum Mehmed Paşa nın Larende ve Ereğli halkına pek çok zulüm yapması, sert bir sürgün faaliyeti yürütmesi ve İçel de Varsaklara yenilmesi üzerine, Karaman seferine Vezir-i Azâm İshak Paşa memur edilmiştir. Karaman seferine çıkan İshak Paşa, Larende den İçel topraklarına girmiş; o sırada İçel de bulunan Karamanoğlu Pir Ahmed, Uzun Hasan ın yanına kaçarken, kardeşi Kasım Bey ise Mut yakınlarında İshak Paşa ile karşılaşıp, yapılan muharebede mağlup olmuştur. İshak Paşa Mut kalesini alarak tamir ettirmiş ve Aksaray a dönmüştür. İçel in diğer kalelerinden Silifke kalesi ve Karataş bölgesi Karamanoğlu İshak Bey in oğlunun idaresinde idi. İshak Bey in oğlu Fatih Sultan Mehmed e haber göndererek bağlılığını ve hisarı teslim etmek istediğini bildirmiş; bunun üzerine Fatih, o sırada Alaiye nin fethini tamamlayan Gedik Ahmed Paşa yı 1472 de İçel e göndermiş; Gedik Ahmed Paşa, Silifke kalesini teslim almış, oradan Manyan kalesine yönelerek burayı zaptetmiştir. Bu sırada Uzun Hasan, yeğeni Yusufca Mirza Bey i, yanlarında Karamanoğlu Pir Ahmed ve Kasım beyler olduğu halde, İçel ve diğer Karaman topraklarını Osmanlılardan almak ve Pir Ahmed e teslim etmek üzere Karaman iline göndermiştir. Yapılan savaşta Akkoyunlu kuvvetleri mağlup olmuş; Pir Ahmed, Uzun Hasan ın yanına çekilmiştir. Bölgedeki boy ve oymaklar ile birlikte hareket eden Karamanoğlu Kasım Bey aynı yıl Akdeniz de bulunan Haçlı donanmasının yardımı ile İçel deki Silifke kalesini geri almıştır. Ağustos 1473 te Otlukbeli savaşını kazanan ve sulh anlaşması ile Uzun Hasan ın tecavüzlerinden emin olan Fatih, oğlu Şehzade Mustafa ile Gedik Ahmed Paşa yı İçel in zaptına memur etmiştir. Gedik Ahmed Paşa, Larende de Pir Ahmed i yenerek Ermenek, Manyan, Silifke kalelerini almış; bu şekilde İçel topraklarının tamamı Osmanlı idaresine girmiştir. Karamanoğulları ile birlikte Varsak ve Turgud aşiretlerinin Osmanlılara karşı bölgedeki hâkimiyet mücadeleleri bir müddet daha devam etmiştir. Nitekim, İçel in Osmanlılar tarafından zaptından sonra, Akkoyunlular a iltica eden Karamanoğlu Kasım Bey, Sultan II. Bayezid ile Şehzade Cem arasındaki mücadeleden istifade ile tekrar İçel e dönmüştür. Kasım Bey kendisine bağlı Varsak ve Turgud boylarının yardımını sağlayıp, Karaman Beylerbeyi Hadım Ali Paşa yı yenerek Larende ile Konya yı muhasara etmiştir. Ancak Kasım Bey, Gedik Ahmed Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerine yenilerek Tarsus a, oradan da Memlûklu sınırına çekilmiştir. Kasım Bey, Şehzâde Cem in Rodos a sığınmasından sonra, Osmanlı padişahı II. Bayezid den affını ve İçel den kendisine bir yerin ıkta olarak verilmesini istemiştir. Bunun üzerine Mut yakınlarındaki Hocendi belinin güneyindeki İçel XI

12 toprakları kendisine verilmiştir. Ancak, Kasım Bey in Şubat 1483 yılında ölümünden sonra İçel toprakları kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Tahrir Defterlerinde ve Osmanlı kaynaklarında sadece Konya sancağına bağlı üç kazada bulunan bir kısım cemaatler için, bazen atçeken, bazen de bunun Farsça karşılığı olan esbkeşan ifadesi kullanılmıştır. Atçekenlerin yaşadıkları coğrafya genel olarak Aksaray- Akşehir, Ankara-Konya arasında kalan ve kapalı bir havza olan Konya bozkırlarıdır yıllarında Eskiil, Turgud ve Bayburd kazaları bu cemaatlerin idarî teşkilâtlarını meydana getirmiştir. Türklerin hayatında at çok önemli bir yere sahiptir. Ehlileştirerek günlük hayatta istifade ettikleri at, aynı zamanda Türkler için vazgeçilmez bir savaş aracıdır. Atçekenler çok sayıda ve iyi cins at yetiştirmelerinden dolayı bu adla zikredilmişlerdir. Osmanlı tahrir defterlerinde at yetiştiren bu cemaatlerin at vergisine tâbi tutulduklarını görmekteyiz. Atçekenler devlete her yıl at resmi veya at akçesi denilen bir vergi veriyorlardı. Buna karşılık reayanın tâbi tutulduğu avârız-ı divâniyye denilen vergiden muaf idiler. At vergisi her cemaatin gücüne göre tesbit ediliyordu. Kanunnâmelere göre her on iki haneden bir at alınıyordu. Fakat tahrir defterleri incelendiğinde, bu rakamın zaman zaman değiştiği görülecektir. Osmanlıların Karaman Beyliğini ele geçirmelerinden çok önce atçekenlerin, bir boy teşkilâtlarının olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. XVI. yüzyılın ortalarında yazılan bir kanunnâmeden anlaşıldığına göre, atçekenlerin yurtlarına zamanla dışarıdan gelen ve ekip-biçen cemaatler yerleşmiştir. Devlet ilk defa bu yabancıların öşrünü ve diğer vergilerini kendi eminleri vasıtasıyla toplamak istemiş, fakat sonradan bundan vazgeçip bu vergileri atçekenlere bırakmıştır. Buna karşılık atçekenler de, at vergisinin yanında bir miktar akçe vermeye razı olmuşlardır. Ancak bu hal sürüp giderken, devlet ile çekişmeler devam etmiş; sonuçta atçekenler ekip-biçen çiftçiler gibi reayadan sayılmışlardır yılında Karaman Eyâleti nde 26 kaza, 6 kasaba, köy ve mezraa vardı. Bunların * * dışında Türkmen cemaati konar-göçer bir hayat tarzını sürdürerek, 29 yaylak ve 20 çayır ve otlak mahalleri arasında faaliyet göstermekte idiler. Yaylak, çayır ve otlak sayısının azlığı Esbkeşan cemaatlerine Konya bozkırında bulunan Eskiil, Turgud ve Bayburd kazalarının tahsis edilmiş olmasındandır. İç ve dış ekonomik hayat; 2 iskele, 11 bazargâh, dükkân, tahunhane ve bezirhane ile 14 kervansarayla yürü-tülmekte idi. Eyalet 15 kale ve kale görevlisi ile özellikle denizlerden gelecek tehlikelere karşı korunmaktaydı. Eğitim hizmetleri 45 medrese, 2 darülhadis, 31 darülhuffâz ve 4 muallimhânede; dinî ve sosyal faaliyetler 3 imaret, 75 cami, 319 mescid, 272 zaviye, 4 kalenderhâne, 2 haydarihâne ve 1 darüşşifada yürütülmekte idi. Ayrıca, eyâletde 37 hamam, 2 memlaha, 5 koru, 94 çiftlik, 200 değirmen vardı. Adlî, idarî ve askerî görevleri 1 beylerbeyi, 5 sancakbeyi, 26 kadı, 116 zaim ve sipahi yerine getirmekteydi. Defterde, kayıtlı gelir, gelir kaynakları ve bu gelirlerin şahıslara ve kurumlara göre dağılımı, Yekûn Cetvelleri başlığı altında verilmiştir. Livâların 1530 tarihindeki yerleşim birimlerini gösteren 1/ ölçekli haritalar, 1/ ölçekli haritalar taranarak hazırlanmıştır. Ancak, kitap sayfasına yerleştirilmelerindeki güçlükten dolayı haritalar küçültülerek ölçeksiz olarak verilmiştir. Yeri tespit edilemeyen kaza ve nahiye merkezleri, bölge olarak tespit edilmişse, kaza ve nahiye merkezi işareti konulmaksızın köylerinin bulunduğu bölgeye yazılmıştır. Bu vesile ile çalışmalarımızda her türlü teşvik ve desteği bizlerden esirgemeyen Başbakanlık Müsteşar Vekili Sayın Dr. O. Kadri KESKİN e ve Müsteşar Yardımcısı Sayın M. Selçuk POLAT a teşekkürlerimizi sunmayı görev bilmekteyiz. Eserin hazırlanmasında emeği geçen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeline ayrıca teşekkür ederim. Eserin ilgililere yardımcı ve yararlı olmasını dilerim. * XII

13 XIII 22 Kasım 1996 İsmet BİNARK Devlet Arşivleri Genel Müdürü

14 K I S A L T M A L A R b. : Bāzār bk. : Bakınız c. : Cāmi çf. : Çiftlik çr. : Çayır k. : Karye kl. : Kal a krş. : Karşılaştırınız kz. : Kazā l. : Livā m. : Mahalle md : Mescid ms. : Medrese mz. : Mezra a n. : Nāhiye nf. : Nefs ot. : Otlak vt. : Vilāyet y. : Yaylak zm. : Zemīn zv. : Zāviye BOA : Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA. MAD : Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maliyeden Müdevver Defterler BOA. TD : Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir (Defter-i Hākānī) Defterleri İB. AK : İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı (İstanbul Belediye Kütüphanesi) TK.KA : Tapu-Kadastro, Kuyūd-i Kadīme Arşivi XIV

15

16 XVI TRANSKRİPSİYON ALFABESİ

17

18 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V SUNUŞ...VII KISALTMALAR... XIII TRANSKRİPSİYON ALFABESİ...XV İÇİNDEKİLER...XVII YAYINLANAN LİVĀLARA AİT DEFTERLER... 1 A. DİZİN YAPILIRKEN YARARLANILAN DİĞER DEFTERLER... 1 B. YAYINLANAN LİVĀLARA AİT DEFTERLER... 6 YEKÙN CETVELLERİ DİZİNLER A. KİŞİ VE CEMĀ AT ADLARI Konya Bey-şehri Ak-şehir Larende Ak-saray Niğde Kayseriyye İç-il B. YER ADLARI Konya Bey-şehri Ak-şehir Larende Ak-saray Niğde Kayseriyye İç-il C. TERİMLER HARİTALAR /1530 Tarihinde Karaman Eyāleti Konya Bey-şehri Ak-şehir XVIII

19 5. Larende Ak-saray Niğde Kayseriyye İç-il METNİN FİHRİSTİ MUHĀSEBE-İ VİLĀYET-İ KARAMAN (Tıpkıbasım Metin) XIX

20

21 YAYINLANAN LİVĀLARA AİT DEFTERLER A. DİZİN YAPILIRKEN YARARLANILAN DİĞER DEFTERLER I. K O N Y A LİVĀSI MUFASSAL DEFTERLER TD 32 Kazā: Eski-il Nāhiye: Bayburd, Turgud TD 40 Kazā: Konya Nāhiye: Hātūn-sarayı, Su-diremi, Sa īd-ili, İn-suyu, Zengicek TD 63 Kazā: Konya Nāhiye: Sahrā-yi Konya, Hātūn-sarayı, Sudiremi, İn-suyu, Zengicek, Sa īd-ili TD 275 Kazā: Turgud, Konya TD 399 Kazā: Konya Nāhiye: Sahrā-yi Konya, Hātūn-sarayı, Sudiremi, İn-suyu, Zengicek, Sa īd-ili TD 415 Kazā: Konya Nāhiye: Sahrā-yi Konya, Hātūn-sarayı, Sudiremi, Sa īd-ili TD 455 Kazā: Konya Nāhiye: Sahrā-yi Konya, Hātūn-sarayı, İnsuyu, Zengicek, Sa īd-ili TD 636 Kazā: Turgud, Mahmūdlar, Bayburd, Eski-il, İn-suyu, Kureyş-özü TD 1061 Kazā: Eski-il Nāhiye: Turgud, Bayburd MAD 241 Kazā: Konya TK KA 149 Kazā: Turgud, Kureyş, Eski-il Nāhiye: Zengicek, İn-suyu, Bayburd İCMĀL DEFTERLER TD 58 Kazā: Konya, Bayburd, Eski-il Kal a: Konya TD 118 Nāhiye: Konya, Turgud, Bayburd, Sa īdili, Hātūn-sarayı, Su-diremi, İn-suyu, Zengicek, Eski-il TD 119 Livā-i Konya Nāhiye: Eski-il, Turgud ve Bayburd TD 371 Nāhiye: Eski-il, Sa īd-ili TD 392 Livā-i Konya Nāhiye: Eski-il Kal a: Konya MAD 567 Kazā: Konya, Zengicek Kal a: Konya EVKĀF DEFTERLERİ TD 615 Kazā: Eski-il, Konya MAD 242 Kazā: Eski-il, Konya, Bayburd, Turgud MAD 957 Kazā: Eski-il, Konya, Bayburd, Turgud İB.AK MC.0.116/1 Kazā: Konya TK.KA 565 Kazā: Konya TK.KA 584 Kazā: Konya, Turgud

22 2 I I. B E Y -ŞEHRİ LİVĀSI MUFASSAL DEFTERLER TD 40 Kazā: Seydī-şehri, Bey-şehri Nāhiye: Bozkır, Göçi, Cezāyir, Yağan, Yalasun, Kaşaklu, Yeñi-şehir, Kır-ili TD 399 Kazā: Bey-şehri, Seydī-şehri Nāhiye: Göçi, Kır-ili, Yalasun, Cezīre Yeñi-şehir, Kaşaklu, Yağan, Gurgurum, Bozkır TD 455 Kazā: Bey-şehri, Seydī-şehri Nāhiye: Göçi, Kır-ili, Yalasun, Cezīre, Yeñi-şehir, Kaşaklu, Yağan, Gurgurum, Bozkır MAD 241 Kazā: Bey-şehri, Seydī-şehri İCMĀL DEFTERLER TD 58 Kazā: Bey-şehri, Seydī-şehri TD 119 [Kazā]: Bey-şehri Nāhiye: Seydī-şehri MAD 567 Kazā: Bey-şehri, Seydī-şehri EVKĀF DEFTERLERİ İB.AK MC.0.116/1 Kazā: Seydī-şehri, Bey-şehri TK.KA 565 Kazā: Seydī-şehri, Bey-şehri TK.KA 584 Kazā: Seydī-şehri, Bey-şehri, Kır-ili I I I. A K -ŞEHİR LİVĀSI MUFASSAL DEFTERLER TD 40 Kazā: Ak-şehir, İshāklu, Ilgun Nāhiye: Çimen TD 399 Kazā: Ak-şehir, İshāklu, Çimen-ili, Ilgun TD 415 Kazā: Ak-şehir, İshāklu, Çimen-ili, Ilgun TD 455 Kazā: Ak-şehir, Ilgun, Çimen-ili, İshāklu TD 1061 Kazā: İshāklu, Ilgun MAD 241 Vilāyet-i Ak-şehir İCMĀL DEFTERLER TD 58 Kazā: Ak-şehir ma İshāklu, Ilgun TD 118 Liva-i Ak-şehir Kazā: Ilgun, İshāklu Nāhiye: Çimen-ili TD 371 Liva-i Ak-şehir Nāhiye: Ilgun, İshāklu, Çimen-ili TD 392 Liva-i Ak-şehir Nāhiye: Ilgun MAD 567 Kazā: Ak-şehir, Ilgun Vilāyet-i Çimen EVKĀF DEFTERLERİ MAD 242 Kazā: Ak-şehir MAD 957 Kazā: Ak-şehir İB.AK MC.0.116/1 Kazā: Çimen, Ak-şehir, Ilgun TK.KA 565 Kazā: Çimen, Ak-şehir, Ilgun TK.KA 584 Kazā: Ak-şehir, Çimen-ili, Ilgun 2

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 20 Defter-i Hâkânī Dizisi: 1 438 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ (937/1530) II Bolu, Kastamonu,

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII.

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII. OSMANLI ARAŞTIRMALARI XII. Neşir Heyeti - Edltorlal B oard HAL!L İNALCIK - NEJAT GöYüNC HEATH W. LOWRY- İSMAİL ER"ONSAL (BERT FRAGNER - KLAUS KREISER) THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES XII,! stanbu l - 1

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ DİYÂR-İ BEKR VE ARAB VE ZÜ'L-KÂDİRİYYE DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ DİYÂR-İ BEKR VE ARAB VE ZÜ'L-KÂDİRİYYE DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 39 Defter-i Hâkânî Dizisi: IV 998 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ DİYÂR-İ BEKR VE ARAB VE ZÜ'L-KÂDİRİYYE DEFTERİ

Detaylı

166 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ

166 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 27 Defter-i Hâkânî Dizisi: II 166 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ ( 937/1530 ) Hudâvendigâr, Biga,

Detaylı

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI

SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 35 2010 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES osmanlı araẟtırmaları, sayı xxxv, 2010, 329-336 Kayseri ve Havalisinin Tarihine Dair Bir Dizi Arşiv Kaynağının Neşri H. Ahmet Aslantürk*

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ Türk arşivciliğinin tarihi çok eskilere dayanır. Uygur Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler ve arşivlerin olduğu tespit edilmiştir. Selçuklularda da resmi

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ 277 Vakfın Kuruluşu ve Yeni İlhaklar Hasan Basri KARADENİZ 1 II. Selim in şehzâdeliği esnasında inşâ edilen külliye

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi 21-22 Aralık 2012 - İstanbul I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ Editör Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak:

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: Defter-i Hâkânî Dizisi: XI 367 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE 101, 114 ve 390 NUMARALI İCMÂL

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ

HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 46 Defter-i Hâkânî Dizisi: VI 294 NUMARALI HINIS LİVÀSI MUFASSAL TAHRÌR DEFTERİ ( 963/1556 )

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Müdür Yardımcısı Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 5 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Bu planın amacı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde bulunan arşiv malzemesi ve ileride arşiv malzemesi hâline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ

Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ Dr. AYŞE YASEMİN AYDOĞMUŞ AİHS E EK 1 NO LU PROTOKOLE GÖRE YABANCILARIN TÜRKİYE DE TAŞINMAZ EDİNMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM YABANCILARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA ÇORUMLU KAZASINDA (NEFS-İ ÇORUMLU) TEŞEKKÜL EDEN MAHALLELER

TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA ÇORUMLU KAZASINDA (NEFS-İ ÇORUMLU) TEŞEKKÜL EDEN MAHALLELER The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2390 Number: 26, p. 289-300, Summer II 2014 TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI.

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı

NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU. 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İmamoğlu Kaymakamlığı KALKINMA KURULU ADANA ÜYELERİ NO ADI-SOYADI ÜNVANI KURUMU 1 Remzi Oğuz YILMAZ Genel Sekreter İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 2 İsmail Hakkı DEVELİ Kaymakam Seyhan Kaymakamlığı 3 Abdullah DÖLEK Kaymakam

Detaylı

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM

XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI KVABLİAN NAHİYESİ NDE EKONOMİK YAŞAM Shota BEKADZE Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi ahiskali86@hotmail.com

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim

İktisat Tarihi I Ekim İktisat Tarihi I 20-21 Ekim Osmanlı nın Kökenleri Olarak Selçuklular And. Selçuklu devleti II. Süleyman Şah tan itibaren (1192-1205) merkezi ve üniter bir devlet haline gelmiştir. 1262 1277 arasındaki

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

KURULUŞUNUN 700.YILINDA OSMANLININ BIRAKTIĞI DEĞERLİ BİR HAZİNE: OSMANLI ARŞİVLERİ

KURULUŞUNUN 700.YILINDA OSMANLININ BIRAKTIĞI DEĞERLİ BİR HAZİNE: OSMANLI ARŞİVLERİ ALİKILIÇ, Dündar (1999). 700. Yılında Osmanlının Bıraktığı Değerli Bir Hazine: Osmanlı Arşivleri. Osmanlı Sempozyumu, 25-27 Ağustos, Eskişehir. KURULUŞUNUN 700.YILINDA OSMANLININ BIRAKTIĞI DEĞERLİ BİR

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN: X Sayı: 14 Nisan 2008

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN: X Sayı: 14 Nisan 2008 ÖZET SULTANİYE (KARAPINAR)' NİN KURULUŞU, İLK SAKİNLERİ VE VAKIFLARI (1560-1585) Doç.Dr. Hasan Basri Karadeniz Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Osmanlı Devleti nde bir taraftan

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 36 Defter-i Hâkânî Dizisi: III 387 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ KARAMAN VE RÛM DEFTERİ ( 937/1530 ) II Amasya,

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Sayı : 26660611-640-[15189]-4721 16/03/2015 Konu : Yazışma Usul ve Esasları ve Dosyalama İşlemleri İÇ GENELGE (2015/2) I - YAZIŞMALARDA

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

438 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ

438 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu.: 13 Defter-i Hâkânî Dizisi: 1 438 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ ANADOLU DEFTERİ (937/1530) I Kütahya, Kara-hisâr-i

Detaylı

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE

MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: Defter-i Hâkânî Dizisi: XII 367 NUMARALI MUHÂSEBE-İ VİLÂYET-İ RÛM-İLİ DEFTERİ İLE 94 ve 1078 NUMARALI AVLONYA

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı