İşaret dili evrensel midir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşaret dili evrensel midir?"

Transkript

1

2 İşaret dili nedir? İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmak amacıyla geliştirdikleri parmak, el ve yüz hareketlerinden oluşan görsel dile işaret dili denir. İşaret dili, yalnızca kendi aralarında değil işitme ve konuşma yeteneğine sahip insanlarla da iletişim kurmada yararlandıkları bir araçtır.

3 İşaret dili evrensel midir? Doğal diller gibi işaret dili de ulusal, bölgesel, yerel özellikler taşır. Yeryüzündeki bütün işitme engellilerin anlaşabileceği tek bir işaret dili olmadığı gibi aynı ülkedeki işitme engellilerin işaret dili arasında değişkeler görülür. Dillerin ağız özellikleri gibi işaret dillerinin de değişkeleri bulunmaktadır.

4 İşaret dillerinden kimilerinin kendi dillerinde adlandırılması ve kısaltmaları ise şöyledir: Türk İşaret Dili (TİD) Langue des Signes Française (LSF) Deutsche Gebärdensprache (DGS) Lingua dei Segni Italiana (LIS) Lengua de signos o señas española (LSSE) Русский Жестовый Язык (РЖЯ) Magyar Jelnyelv (MJ)

5 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15. Madde - İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

6 14 Nisan 2006 günlü Resmî Gazete de yayımlanan Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

7 Türk Dil Kurumunun çalışmaları Türkiye de ilk kez 7-8 Haziran 2007 günlerinde Türk Dil Kurumu tarafından Birinci Türk İşaret Dili Çalıştayı düzenlenmiştir. Bugüne kadar ihmal edilen Türk işaret dili, uluslararası katılımlı bir toplantıyla ülkemizde bilimsel bir etkinlikte gündeme getirilmiştir.

8 Bu çalıştayda Türk İşaret Dili Parmak Alfabesi de belirlenmiş ve kabul edilmiştir. Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu tarafından onaylanan parmak alfabesi ilk kez 12 Temmuz 2007 günü Türk Dil Kurumunun kuruluşunun yetmiş beşinci kuruluş yıl dönümü töreninde kamuoyuna tanıtılmıştır.

9 Parmak alfabesi Türk Dil Kurumu tarafından hareketli bir biçimde sanal ortama aktarılmış ve ağ ortamındaki Güncel Türkçe Sözlük te her sözcüğün açıklamasının yanı sıra parmak alfabesi ile gösterilmesi de sağlanmıştır.

10 Ülkemizdeki işitme engellilerin iletişimde kullandıkları Türk İşaret Dilinin (TİD) tarihi ne yazık ki yeterince aydınlatılamamıştır.

11 Kaynaklardaki en eski bilgiler TİD in niteliği, kapsamı, özelliklerinden çok, işitme engellilerin kişilikleri ve yaşamları ile ilgili anlatılardır.

12 Sultanın sadrazam veya kızlar ağası yahut başka bir yüksek memurla gizli görüştüğü zaman, herhangi birisinin içeri girmemesi için dilsizler kabul salonunun perdesini kapalı tutarlardı.

13 Kızlarağası nın Padişah II. Ahmed e Sadrazam Köprülü yle ilgili yanlış bilgilerle suçlamada bulunması üzerine kapı perdesini tutan Dilsiz Mehmed Ağa, dudak ve el hareketlerinden Sadrazamı azlettirmek istediklerini anlayarak derhâl odadan çıkmış ve Köprülü ye giderek işaret diliyle olup biteni anlatmıştır.

14 İşaret diliyle iletişimi saraydaki diğer görevliler de anlamakta, sultanın kendisinin bile bunların dilinden anlaması gerekmektedir. Çünkü sultan, dilsizlere bir şeyler emretmek yahut bunlara eğlenceden söz etmek istediğinde hiçbir zaman başka dil kullanamaz.

15 Osmanlı Devleti nde sarayda, haremde bu kadar yaygın bir biçimde kullanıldığını bilmemize karşın ne yazık ki bu işaret dilinin sözcüklerinden yalnızca birkaçının kaynaklarda tanımı bulunmaktadır. Bunlardan biri Seyahatname de yer alır.

16 Hatta lisanları olmayan kavm-i bî-zebânlarda yani dilsizler lisanı üzre şeytânın işâreti sağ elinin salavat parmağın sağ gözü yanına koyup parmağın eğri etse şeytan demek işaretidir. Evliya Çelebi, Seyahatname, Topkapı Sarayı nüshası, C. IV, v. 365 a

17 Uzun yıllar boyunca sarayda kalan dilsizler, işaret dilinde uzmanlaşmakta ve her şeyi işaretlerle ifade edebilecek duruma gelmekteydiler. Yaşlandıklarında maaş bağlanıp ihsanlarda bulunularak saraydan çıkarılan bu dilsizler, yeni alınan genç dilsizlere işaret dilini öğretmek için zaman zaman saraya ziyarete gelmektedir. Çeşitli masallar ve öyküler anlatarak, Kur an okuyarak, peygamberlerin adlarını ve dilsiz dilinin her türlü ilginç sözcüklerini belleterek genç dilsizleri yetiştirirlerdi. Albertus Bobovius (Ali Ufki Bey), s. 29

18 Saraya gelen genç dilsizler, işaret dilini bütün olarak öğrenememiştir. İşaret dilinin bütün sözcüklerini ancak sarayda yetişmiş yaşlı dilsizlerden öğrenmektedirler. Kur an yazısını okuyamadıklarını, yine yaşlı dilsizlerden Kur an ı öğrenebildikleri anlaşılıyor.

19 İşaret dilinde uzmanlaşmış dilsizlerin Kur an ı işaret diliyle nakletmeleri onların Arap kaynaklı yazıyı bildiklerini göstermektedir. Yazı dışında özel adların, peygamberlerin adlarının öğretilmesi ise ancak parmak alfabesiyle mümkündür. Bu da o dönemde parmak alfabesinin kullanıldığı sonucunu çıkarmamıza yardımcı olmaktadır.

20 Saraydaki dilsizlerin yaşayışı, öğrenim durumu ve işaret dilini kullanmaları konusundaki bu sınırlı bilgilere karşılık saray dışındaki işitme engellilerin yaşayışı, iletişimleri ve öğrenimleri konusunda ne yazık ki hiçbir bilgiye sahip değiliz.

21 Osmanlı Devleti nde saray dışındaki dilsizlerin eğitimi konusundaki ilk girişim XIX. yüzyıl sonunda Ferdinand Grati tarafından açılan Dilsiz Mektebi dir. Ticaret Mektebi Müdürü olan Avusturya uyruklu Grati Efendi nin verdiği layiha ile Maarif Nazırı Münif Paşa nın da desteği ile 19 Eylül 1305 (1 Ekim 1889) tarihinde Dilsiz Mektebi yaklaşık otuz öğrenci ile öğretime başlamıştır.

22 İşbu darüttedris Türkçe, Fransızca, coğrafya, ilm-i hesap, hendese, resim, hüsn-i hat dersleri ve bazı kelimatın telaffuzu taraf-ı acizanemden ittihaz olunmuş ve bittecrübe netayici nafia istihsal edilmiş olan usul-i mahsusaya tevfikan tedris olunacaktır.

23

24 muallim yazılması matlup olan kelimedeki harflerin işaretlerini eliyle verir. Talebe yazar. Fakat Türkçedeki harflerin ekserisi birbirine bitiştiğinden muallim yerine göre Ayır! ve Bitiştir! gibi hususi işaretler de vererek bizce maruf ve müstamel olan şekilde kelimeleri yazdırır. Dilsiz mektebinde birden fazla muallim var ise bunların parmak işaretleri ve imlaları birbirinin tamamıyla aynı olmalıdır.

25 Talebeye aynı kelime, mesela ~ ~ muht muhtelif şekillerde dikte edilirse semi kıraatten arelerin tedaileri karma karışık olur. İs mahrum olan bu bîçarelerin tedaileri karma karışık olur. İstimali zait ve lisana mal edilmemiş olan Arabi ve Farisi kelimelerin i kelimelerin taliminden mümkün merte taliminden mümkün mertebe içtinap edilmektedir. Talebeye sade ve açık Türkçe bir ğretilmektedir. Mücerret mefhumlar ile lisan öğretilmektedir. Mücerret mefhumlar ile fiillerin mazi sigalarını mesela Şu köprü yıkılmış gibi bir ibareyi öğretmek müşkil oluyormuş

26 İşaret dili öğretim yöntemini okulun diğer öğretmenlerine kazandıran da F. Grati olmuştur. Daha sonra bu okulun yöneticiliğine gelecek olan Hüseyin Sabri Bey ile Besim Bey işitme engellilerin eğitimi konusundaki öğrenimlerini F. Grati den almışlardır. Hüseyin Sabri Bey

27 İksir-i Hikemi, Rehber-i Sıhhat, Rehber-i Mekûlat, Şişmanlığa Mahsus Hıfz-ı Sıhhat, Sinir Zafiyetine Mahsus Hıfz-ı Sıhhat gibi koruyucu hekimliğe yönelik kitaplar yazan Hekimbaşızade Doktor Muhiddin, Dilsiz Mektebi nin açılması üzerine Hamidiye Etfal Hastanesi Mecmua-i Tıbbiye ye yazdığı makaleyi genişleterek Kulağın Hıfz-ı Sıhhati Sağırlık adıyla kitaba dönüştürmüştür.

28 Kulağın yapısı, yenidoğanların kulaklarıyla ilgili dikkat edilecek özellikler, öğrenim hayatında kulağın önemi, kulak bakımı, kulak uğultuları, sağırlık gibi konular alt başlıklarda ele alındıktan sonra 21. sayfadaki Sağır, Dilsiz ve Âmâ Çocukların Usul-i Talim ve Terbiyesi başlığı altında işitme ve görme engellilerin eğitiminin ve öğretiminin önemi ele alınır.

29 İşitme engellilerin eğitimi ve öğretimi konusunda dünyadaki uygulamalardan söz ederken işaret diliyle öğretim konusu ve Abe de Lepe (Charles Michel de l'épée) usulünce dilsiz elifbası tanıtılır. Ancak Hekimbaşızade Doktor Muhiddin, işitme engellilerin işaret diliyle iletişim kurmasından çok konuşturulma üzerinde durmaktadır.

30 Salisen sırasıyla evvela huruf-ı savtiyye, sonra huruf-ı salime ile kemal-i sabr ü metanetle talim ve tedris olunur. Çocuklar daima esvat-ı musikiye ve terennümat arasında bulundurulur. Mubassırları, muallimleri tarafından bir oyuncak veya diğer bir madde gösterilip aynı zamanda kulağa yüksek ses ve düzgün seda ile manası söylenir. O suretle ki sahih olarak dimağda aynı zamanda hem sem î hem basrî iki his ve tasvir nakş-pezir olmalıdır

31 İmdi muallim tedrise evvela huruf-ı savtiyeden sehlü t-telaffuz olan آ kelimesinden başlar. Bunu lahn-ı vahit üzere muttariden kemal-i sabr ü itina ile birkaç defa tekrar eder. Seda gayet açık, vazıh, oldukça mutasavvıt ve pürüzsüz olmalıdır.

32 nın آ istima ve tekellümüne muvaffakiyet hasıl olduktan sonra ف ve ب huruf-ı salimeden harfleri öğretilmelidir. Böylece bir müddet devam olunup bunların fikir ve lisanda takarrürünü müteakip sıra ile:

33 ن ى ق ف ب ش پ آپا پا آپ بابا آبا با آب آفا فا آف Git gide ا ile kelimelerinden mürekkep پاشا پاش باشا باش ياشا ياش

34 Nihayet ك ص ط harflerinin de istimaline başlanılarak صاچ طاش كيت كل Hasılı ber-vech-i maruz evvela esvat işittirildikten sonra vazıh huruflar, kelimeler en nihayet kelimelerden mürekkep olan kelamın lisan-ı beşerin tedris ve talimine ibtidar olunur.

35 Bu yöntemde yazının öğretilmesinden çok seslerin çıkarılması hedeflenmektedir. Hekimbaşızade Doktor Muhiddin in tavsiye ettiği bu yöntem, yazının öğretilerek yazı dilinin de yardımıyla konuşmanın edinilmesine yönelik bir uygulama değildir.

36 Değineceğimiz üçüncü örnek Dr. Necati Kemal in uyguladığı yöntemdir. Osmanlı Türk yazı dilinin işitme engellilere öğretim yöntemiyle ilgili bilgiler ve derste kullanılan malzemeler Dr. Necati Kemal in Sağır Dilsizler ve Körler Müessesesi adlı kitabının birinci cildinde yer almaktadır

37 Dr. Necati Kemal, İzmir Sağır Dilsizler ve Körler Müessesesi müdürlüğüne atanır atanmaz işitme engellilerin eğitimi ile ilgili yöntem değişikliğine gider. İşitme engellilerin işaret diliyle eğitimi yerine onları konuşturmaya yönelik çalışmaları başlatır.

38 Dr. Necati Kemal, uyguladığı bu yöntemi ortaya koyan eserinde Arap kaynaklı alfabenin işitme engellilerin konuşturulmasında nasıl kullanıldığını aşama aşama ele almıştır. Elifbadaki harfler sesçil bir yazımla konuşmaya yardımcı olacak bir biçimde kullanılmaktadır.

39 Kalıplaşmış imla yerine söyleyişe dayalı yazılış biçimi tercih edilmiştir.

40 İşitme engellilerin eğitiminde uygulanacak yöntemin amacı onları konuşturmaktır. Üzerinde durulması gereken ilk iş ise telaffuzdur: Sağır dilsizler için tedrisata başlangıç ve programın ilk harfi telaffuzdur. Gaye, evvela dilsizlere dilini iade etmek, saniyen malumattır

41 Bu yöntemde Osmanlı Türkçesi yazısındaki harfler resimlerle, ağzın sesleri çıkarırken aldığı biçimlerle, açıklık dereceleriyle birlikte öğretilmektedir. Harflerin seslendirilmesi çalışması mimik aynası önünde de yapılmakta böylece harflerin karşılığı olan seslerin ağızdan çıkış biçimleri uygulamalı olarak kavratılmaktadır.

42 Harflerin kavratılmasında oluşum noktaları ortak seslerin ötümlü ötümsüz farklılıklarından da yararlanılmaktadır. Elifbanın bilinen sıralamasıyla değil seslerin oluşum noktasına göre gruplar hâlinde öğretilmesi söz konusudur: Örneğin ب ve پ - و ve ف - د ve ت ل ve ر harfleri birlikte öğretilmektedir.

43

44 İkinci dönem çalışma programında ise öncelikle harflerden Arapçaya özgü olanların konuşmada ayrı ayrı öğretilmesinin gereksizliği üzerinde durulmaktadır. Örneğin ھ خ ح harflerinin Türkçede ses karşılığının yalnızca tek bir /h/ sesi olması dolayısıyla tek bir sesin öğretilmesinin doğru olacağı belirtilmektedir.

45 Bu dönemde elifbadaki س ش ص ذ ز ظ ژ چ ج harflerinin karşılığı olan sesler tanıtılırken seslerin birleşmeleriyle ilgili uygulamalara da gidilmektedir. Örneğin badem sözünü oluşturan harflerin seslendirilmesi dudak hareketleriyle birlikte gösterilmiştir.

46 Bu bölümde Dr. Necati Kemal in ilgi çekici bulduğu üç gözlemine değinmek gerekir: - Doğuştan işitme engelli Giritli bir çocuğun seslerin çıkarılması aşamasında bir Rum veya Rumlar arasında uzun süre kalmış bir Türk gibi; - Doğu Anadolu dan, Harput ve Diyarbakır dan gelen doğuştan işitme engelli iki çocuğun Kürt şivesiyle;

47 - Konya çevresinden gelen işitme engelli çocukların da ق harfinin söylenişinde beceriksizlik gösterirken bu sesi غ gibi söylediklerini kaydeder. Oysa bu çocuklar doğdukları andan itibaren hiçbir ses duymamışlardır

48 İkinci dönemden itibaren artık metinler üzerinde çalışmalara başlanmaktadır. Metinler, çocukların anlamını bildiği kelimelerle küçük parçalar hâlinde hazırlanmaktadır. Ancak bu metinlerin yazılışında da uygulanan yöntem tamamen sesçil (fonetik) bir yazımdır.

49 165.s deyirmen د ه يى ر مه ن 173.s şimşekler ش ى م ش ه ك له ر 171.s ekşi ۂ ك ش ى

50 tabiat s. 181 asker s. 183 memleketin s. 183

51 ۇ sā git sağa git s. 170 dālardan dağlardan s. 173 yāmur yağmur s. 173 yāmur s. 173 ālamaya ağlamaya s. 173 yār s. 181 souk soğuk s. 181 yār yağar s. 181 souk s. 181 ālamaya s. 173

52 س ا ن ا.s, sana س ه ن ى ن.s 170 senin آ ر ق ا ن ا.s 170 arkana صو ن ر ا.s 173 sonra

53 Telaffuzu gösteren birkaç örnek: پ ى ر سو ال pirsola.s 174 ف ا صو ل ى ا fasulya.s 174 لا ن ا lāna.s 174 سو د ال ش.s 174 südlaş مو آ ل له بي.s 174 muallebi

54 TİD ve işitme engellilerin sözlü dil öğretimi tarihine yönelik belgelere, kaynaklara ve çeşitli malzemeye dayalı olarak yürüttüğümüz çalışmada ne yazık ki en eski dönemlerde yeterince bilgi, belge, kaynak bulunmamaktadır. Yakın döneme ait malzemeler bulunsa da bunlar TİD ve işitme engellilerin sözel eğitim tarihi konularında yeterli bilgi verecek kapsamda değildir. Bununla birlikte eldeki kaynaklardan ve malzemelerden birtakım çıkarımlarda bulunmak mümkün olabilmektedir.

55 İşitme engellilerin sözel eğitiminde Osmanlı yazısının kullanılması konusunda da ne yazık ki yeterince malzemeye sahip değiliz. Üç ayrı malzemede Osmanlı yazısının kullanımıyla ilgili çıkarımlarda bulunduğumuz bu bildirimizde Dr. Necati Kemal in kısmen Enver Paşa nın huruf-ı munfasıla sına benzer bir yöntemle işitme engellilere sözel öğretim yapmaya çalıştığını görmekteyiz. Hatt-ı Enverî

56 Dr. Necati Kemal, Arap kaynaklı alfabeyle sesçil bir yazım kullanılarak seslerin doğru çıkarılmasını sağlamak amacıyla klasik yazımdan çok farklı bir tutum izlemiştir.

57 Daha önceki dönemlere ait malzemenin ortaya çıkarılmasıyla yalnızca işitme engellilerin Osmanlı yazısıyla konuşmayı öğrenme yöntemleri belirlenmeyecek, dönemin ses özelliklerinin belirlenmesinde de yararlı olacaktır.

58

Kasım - Aralık 2013 Yıl 9 Sayı SS Fiyatı 2S TL. ISSN 1300-417 4. .Bu de.~gi Yeni Türkife Strate;ik Ara_ptlnna Merkezi taranndan yapnlanmaktamr.

Kasım - Aralık 2013 Yıl 9 Sayı SS Fiyatı 2S TL. ISSN 1300-417 4. .Bu de.~gi Yeni Türkife Strate;ik Ara_ptlnna Merkezi taranndan yapnlanmaktamr. Kasım - Aralık 2013 Yıl 9 Sayı SS Fiyatı 2S TL. ISSN 1300-417 4.Bu de.~gi Yeni Türkife Strate;ik Ara_ptlnna Merkezi taranndan yapnlanmaktamr. Yeni Türkiye Kasım Aralık 2013 Yıl9 Sayı 55 Fiyatı25 TL 2 Ayda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU

GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU GÖRME ENGELLİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİM KILAVUZU Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Komisyon Başkan Yardımcısı Dr. Raziye Erdem Editör Yrd. Doç. Dr. Tuba TUNCER Yazarlar Abdullah ÖZTÜRK Mehmet DOĞAN

Detaylı

KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ EĞİTİCİ HAZIRLIK PROGRAMI TÜRK İŞARET DİLİ BAŞLANGIÇ PROGRAMI

KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ EĞİTİCİ HAZIRLIK PROGRAMI TÜRK İŞARET DİLİ BAŞLANGIÇ PROGRAMI Sayfa 1 KATILIMDA ENGEL YOK PROJESİ EĞİTİCİ HAZIRLIK PROGRAMI TÜRK İŞARET DİLİ BAŞLANGIÇ PROGRAMI Katılımda Engel Yok projesinden önce gençlik alanında katılımcı, kolaylaştırıcı, eğitmen veya koordinatör

Detaylı

AHMET CEVDET PAŞA'NIN TÜRK DİLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ

AHMET CEVDET PAŞA'NIN TÜRK DİLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ AHMET CEVDET PAŞA'NIN TÜRK DİLİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Tarihçi, hukukçu, eğitimci ve bilim adamı olarak tanınan Ahmet Cevdet

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI (RUS DİLİ VE EDEBİYATI) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE RUSÇA EĞİTİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ Doktora Tezi Hasan KARACAN Ankara, 2012 ii

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek (ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek aynı şeyi yapmak yeterlidir. Sanayi kültürü;algılama ile

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇENİN RESMİ DİL OLMASI VE DOĞRU

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR Dr. Duygu S. Güler Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ Nejla GÜNAY* ÖZET XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti nde bazı askerî okullarla Galatasaray Sultanisi nde

Detaylı

i TEŞEKKÜR Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın oluşturulma aşamalarında ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyip

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ Yard. Doç. Dr. Erol BARIN * Yabancılara Türkçenin öğretimi konusu, dil öğretiminde son yıllarda (özellikle son yirmi yılda) çok büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ

Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi EL KİTABI EKONOMİ EL KİTABI Gazetecisi EKONOMİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EL KİTABI EKONOMİ Gazetecisi TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİSİ EL KİTABI

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ Nadir AVŞAROĞLU İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 5 TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ 7 ORTAÇAĞ AVRUPASI NDA YERBİLİMLERİ 7 DÜNYA DA MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi. Mehmet Temizkan 1 Arzu Atasoy 2

Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Yazma Becerisi. Mehmet Temizkan 1 Arzu Atasoy 2 Temizkan, M. ve Atasoy, A. (2014). Cumhuriyet dönemi Türkçe eğitimi ve öğretimi programlarında yazma becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 42-71. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK *

HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM. Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7, Sayı:2, 2005 HUKUKİ AÇIDAN YABANCI DİLDE EĞİTİM Arş. Gör. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK * Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin

Detaylı

ÜNİTE 6 ÖZEL EĞİTİM I İÇİNDEKİLER HEDEFLER GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMLERİ. Arş. Gör. Cem ASLAN

ÜNİTE 6 ÖZEL EĞİTİM I İÇİNDEKİLER HEDEFLER GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMLERİ. Arş. Gör. Cem ASLAN GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMLERİ İÇİNDEKİLER Görme Engellilerin Eğitimi Görme Engelliler İçin Eğitim Ortamları Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Okuma Yazma Becerileri Bağımsız Hareket Becerileri Günlük

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 198-212 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA EĞİTİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK: BİRİNCİ TÜRK COĞRAFYA KONGRESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ ARAŞTIRMA RAPORU -Güncellenmiş 2. Versiyon- Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Ağustos-2015 0 İÇİNDEKİLER Giriş...3 Çevirmenliğin Tanımı Ve Önemi...5 Çevirmenlerin

Detaylı

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Pervin DEDELER BEZİRCİ** Öz Günümüzde toplumsal gelişmeler ve küresel etkileşimler ile bilgi kaynaklarında teknolojinin

Detaylı